Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 606 din 23 iulie 2014  privind aprobarea schemei Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 606 din 23 iulie 2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 25 iulie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta hotărâre stabileşte cadrul juridic de instituire a unei scheme de ajutor de minimis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare regulament.
    ART. 2
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
    a) ajutoare de minimis - ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, în conformitate cu art. 1 din regulament;
    b) întreprindere - conform pct. 4 din regulament - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    c) întreprindere unică - în sensul alin. (2) al art. 2 din regulament, este o întreprindere care include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare: o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi; o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi; o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia; o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
    d) autoritatea competentă - direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţi responsabile cu administrarea schemei de ajutor de stat;
    e) fenomene hidrometeorologice nefavorabile - grindină, ploi torenţiale, viituri, inundaţii, infiltraţii de apă produse de ploi torenţiale, vânt puternic;
    f) elemente de acoperire a spaţiilor protejate - geam pentru construcţii de tip sere sau folie de plastic pentru construcţii de tip solare.
    ART. 3
    Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:
    a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate ori introduse pe piaţă;
    b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea cu precădere a produselor naţionale faţă de produsele importate.
    ART. 4
    Ajutoarele de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru compensarea pierderilor datorate fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra elementelor de acoperire a spaţiilor protejate, constatate de către comisiile de specialişti constituite prin ordin al prefectului, conform prevederilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012.

    CAP. II
    Beneficiarii, criterii de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar şi modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis

    ART. 5
    Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 2, care exploatează culturi agricole în spaţii protejate, respectiv:
    a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) producătorilor agricoli persoane juridice, precum şi oricăror forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.
    ART. 6
    Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate:
    a) să solicite ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri;
    b) să fie înregistrate în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume şi/sau pentru producere de răsaduri şi/sau flori, în spaţiile protejate afectate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014;
    c) să deţină proces-verbal de constatare a pagubelor produse, întocmit de comisiile locale pentru situaţii de urgenţă constituite potrivit legii.
    ART. 7
    (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din regulament.
    (2) Cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă potrivit prezentei hotărâri este următorul:
    a) 27,0 lei/mp în cazul geamului pentru sere;
    b) 3,0 lei/mp în cazul foliei de plastic pentru solare.
    (3) Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
    ART. 8
    Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor într-o singură tranşă, începând cu data de 5 septembrie 2014.
    ART. 9
    Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 7.766 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014 la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".

    CAP. III
    Reguli procedurale

    ART. 10
    (1) Lista pe judeţe a unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe a căror rază se află spaţii protejate ale căror elemente de acoperire au fost afectate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014, pentru care se acordă ajutoare de minimis, este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Lista prevăzută la alin. (1) este elaborată pe baza informaţiilor comunicate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către instituţia prefectului din judeţele afectate, în conformitate cu procesele-verbale de constatare a pagubelor, pentru fiecare producător agricol şi unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, întocmite de comisiile locale şi înaintate direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.
    (3) Procesele-verbale de constatare a pagubelor prevăzute la alin. (2) atestă producerea fenomenelor definite la art. 2 lit. e).
    ART. 11
    (1) Pentru obţinerea sprijinului financiar, solicitanţii întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi le depun la primăriile unităţilor/subdiviziunilor administrativ- teritoriale, însoţite de următoarele documente:
    a) o copie de pe BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal;
    b) o copie de pe certificatul de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice;
    c) o copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau de pe actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie de pe BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
    d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
    e) adeverinţa în original care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren în spaţii protejate utilizată de solicitant în anul 2014, cu specificaţia suprafaţă mp sere şi/sau suprafaţă mp solare, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
    f) copie de pe procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de comisiile locale.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul primăriei prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".
    (3) În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie suprafeţe de teren arabil în spaţii protejate care sunt situate în raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din acelaşi judeţ sau din judeţe diferite, acesta poate formula cereri de sprijin financiar, care se depun la fiecare dintre primăriile în a căror rază teritorială se află suprafeţele în cauză.
    (4) Termenul final de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare prevăzute la alin. (1) este de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. 12
    (1) Primăriile înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la art. 11 alin. (4), primăriile transmit la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti un dosar cuprinzând cererea solicitantului şi documentele prevăzute la art. 11 alin. (1), în copie certificată de reprezentantul primăriei prin înscrierea pe aceasta a sintagmei "conform cu originalul".
    (3) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti înregistrează documentele în Registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, verifică conformitatea datelor înregistrate, calculează, determină şi aprobă sumele aferente reprezentând sprijin financiar, pentru fiecare beneficiar în parte.
    (4) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 7 alin. (3).
    (5) În cazul prevăzut la art. 11 alin. (3), direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti implicate determină sumele cuvenite beneficiarului astfel:
    a) dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului se încadrează în plafonul maxim, respectiv echivalentul în lei a 15.000 euro/3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente, fiecare direcţie pentru agricultură judeţeană aprobă suma calculată;
    b) dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului depăşeşte plafonul maxim, direcţia pentru agricultură judeţeană la care suma calculată este cea mai mare aplică o reducere corespunzătoare a acestei sume până la concurenţa totalului drepturilor de plată cu plafonul maxim, respectiv cu echivalentul în lei a 15.000 euro/3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
    (6) Din sumele de plată rezultate prin aplicarea prevederilor alin. (3) şi (5) se scad, după caz, sumele acordate anterior în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole", care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon.
    ART. 13
    Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    ART. 14
    Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.
    ART. 15
    (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.
    ART. 16
    (1) Registrele de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la primării, respectiv la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.
    (2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
    (3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituţiei.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 17
    Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei hotărâri sunt avute în vedere pentru a fi deduse din orice schemă viitoare de ajutor de stat acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de stat.
    ART. 18
    (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri, prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.
    (2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.
    ART. 19
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                ---------------
        Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                               Daniel Constantin

                Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                                 Gabriel Oprea

             Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi
                            administraţiei publice,
                             Nicolae-Liviu Dragnea

                        p. Ministrul finanţelor publice,
                                 Dan Manolescu,
                                secretar de stat

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                                Radu Podgorean,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 23 iulie 2014.
    Nr. 606.


    ANEXA 1

                                     LISTA
      unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe a căror rază
                 se află spaţii protejate ale căror elemente de
    acoperire au fost afectate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile
                     manifestate în perioada aprilie-iulie
                2014, pentru care se acordă ajutoare de minimis


 ┌────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Judeţul │ Denumirea UAT │
 │crt.│ │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 1.│ALBA │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 2.│ARAD │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 3.│ARGEŞ │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 4.│BIHOR │ │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 5.│BACĂU │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 6.│BISTRIŢA │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 7.│BOTOŞANI │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 8.│BRAŞOV │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 9.│BRĂILA │Bărăganul │
 │ │ │Vişani │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 10.│BUZĂU │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 11.│CARAŞ-SEVERIN │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 12.│CĂLĂRAŞI │Frumuşani-Frumuşani │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 13.│CLUJ │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 14.│CONSTANŢA │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 15.│COVASNA │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 16.│DÂMBOVIŢA │Lucieni │
 │ │ │Conţeşti │
 │ │ │Raciu │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 17.│Dolj │Greceşti │
 │ │ │Carpen │
 │ │ │Almăj │
 │ │ │Işalniţa │
 │ │ │Predeşti │
 │ │ │Desa │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 18.│GALAŢI │Matca │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 19.│GIURGIU │Vărăşti-Vărăşti │
 │ │ │Dobreni │
 │ │ │Bolintin-Deal │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 20.│GORJ │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 21.│HARGHITA │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 22.│HUNEDOARA │Ribiţa │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 23.│IALOMIŢA │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 24.│IAŞI │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 25.│MARAMUREŞ │Dăneştii Chioarului │
 │ │ │Mireşu Mare │
 │ │ │Bontăieni │
 │ │ │Şişeşti │
 │ │ │Coruia │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 26.│MEHEDINŢI │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 27.│MUREŞ │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 28.│NEAMŢ │Dobreni │
 │ │ │Piatra-Neamţ │
 │ │ │Ştefan cel Mare │
 │ │ │Dochia-Băluşeşti │
 │ │ │Români-Goşmani │
 │ │ │Secuieni-Secuieni │
 │ │ │Brusturi-Târzia, Cornileşti │
 │ │ │Răuceşti │
 │ │ │Girov-Căciuleşti │
 │ │ │Bârgoani-Bălăneşti │
 │ │ │Roman │
 │ │ │Tarcău │
 │ │ │Zăneşti │
 │ │ │Săbăoani │
 │ │ │Grumăzeşti-Topoliţa │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 29.│OLT │Pleşoiu │
 │ │ │Grădinari │
 │ │ │Strejeşti │
 │ │ │Gârcov │
 │ │ │Scorniceşti │
 │ │ │Curţişoara │
 │ │ │Ianca │
 │ │ │Urzica │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 30.│PRAHOVA │Balta Doamnei │
 │ │ │Gherghiţa │
 │ │ │Olari │
 │ │ │Puchenii Mari │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 31.│SATU MARE │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 32.│SĂLAJ │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 33.│SIBIU │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 34.│SUCEAVA │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 35.│TELEORMAN │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 36.│TIMIŞ │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 37.│TULCEA │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 38.│VASLUI │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 39.│VÂLCEA │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 40.│VRANCEA │ - │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 41.│ILFOV │Vidra-Creţeşti, Vidra, Sinteşti │
 │ │ │1 Decembrie │
 │ │ │Popeşti-Leordeni │
 ├────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
 │ 42.│BUCUREŞTI │Bucureşti │
 └────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘    ANEXA 2

                                   - Model -

                                     CERERE
                    pentru ajutor de minimis în agricultură

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Primăria ................... │
 │Judeţul .................... │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numărul cererii şi data din Registrul de evidenţă a beneficiarilor de │
 │sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis ......../........ │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │Verificat │Primar │
 │Reprezentant primărie: │.......(numele, prenumele) │
 │Numele/prenumele/Semnătura .........│Semnătura Ştampila │
 └────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Numele şi prenumele persoanei fizice │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Numele şi prenumele împuternicitului (pentru cazurile în care cererea este │
 │semnată prin împuternicit) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │Nr. şi data împuternicirii/procurii │ │
 │notariale │ │
 └────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │CNP titular/împuternicit │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┐
 └─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Adresa │
 ├────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤
 │Judeţul/Sectorul │Localitatea │
 ├────────────────────────────────┼───────────┬─────────────────┬───────┬─────┤
 │Satul/Strada │Nr. │Codul poştal │Bl. │Ap. │
 ├────────────────────────────────┼───────────┴─────────────────┼───────┴─────┤
 │Telefonul │Fax │E-mail │
 └────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────┘
 ┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
 │Trezoreria/Banca │Sucursala/Agenţia/Filiala │
 ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │ │ │
 ├────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┬─┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────┤
 │IBAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎÎ/ÎF │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
 │Cod unic de înregistrare (CUI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
 │Cod de identificare fiscală (CIF) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 ┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
 │Numele titularului/reprezentantului│Prenumele titularului/administratorului/│
 │legal │reprezentantului legal │
 ├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 │ │ │
 └───────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │CNP titular/administrator/reprezentant legal │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┐
 └─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Sediul social al persoanei juridice/PFA/ÎÎ/IF/ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Adresa │
 ├────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤
 │Judeţul/Sectorul │Localitatea │
 ├────────────────────────────────┼───────────┬─────────────────┬───────┬─────┤
 │Satul/Strada │Nr. │Codul poştal │Bl. │Ap. │
 ├────────────────────────────────┼───────────┴─────────────────┼───────┴─────┤
 │Telefonul │Fax │E-mail │
 └────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────┘
 ┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
 │Trezoreria/Banca │Sucursala/Agenţia/Filiala │
 ├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
 │ │ │
 ├────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┬─┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬────┤
 │IBAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┘


    Solicit sprijin financiar prin schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. ........../2014, pentru suprafaţa de ............mp geam spart şi/sau .................mp folie plastic ruptă, în conformitate cu datele din Procesul-verbal de constatare nr. ........din ............, întocmit cu ocazia verificării suprafeţelor afectate.
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
    ...............................................................................................................................................
    ...............................................................................................................................................

    NOTĂ:
    Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul primăriei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.
    Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordare de "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate" la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ......................../a Municipiului Bucureşti.
    Declar că:
    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal.

          ┌──────┐ ┌──────┐
      Da └──────┘ Suma ........ Nu └──────┘


    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole", care se acordă în agricultură.

          ┌──────┐ ┌──────┐
      Da └──────┘ Suma ........ Nu └──────┘


    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare.

          ┌──────┐ ┌──────┐
      Da └──────┘ Suma ........ Nu └──────┘


    - am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării de ajutoare de minimis pentru conservarea raselor de animale în pericol de abandon.

          ┌──────┐ ┌──────┐
      Da └──────┘ Suma ........ Nu └──────┘


    - am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative.

          ┌──────┐ ┌──────┐
      Da └──────┘ Suma ........ Nu └──────┘


    Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la lit. c) a art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. ....../2014, având în componenţă următoarele întreprinderi ...........(*), întreprinderi ce cad sub incidenţa prezentului ajutor de minimis, precum şi a ajutoarelor de minimis listate mai sus.
--------
    (*) Lista include denumirea, sediul, datele de contact.

          ┌──────┐ ┌──────┐
      Da └──────┘ Suma ........ Nu └──────┘


    Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau altor instituţii abilitate suma care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.
    Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
    Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.

                                  Beneficiar,
           ..........................................................
                       (Semnătura şi ştampila, după caz)


    Secţiune pentru Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ......./a Municipiului Bucureşti │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numărul şi data din Registrul de evidenţă a beneficiarilor de │
 │sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis ......../........ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Se aprobă suma de ........... (*) lei │
 ├────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
 │Verificat │Aprobat, │
 │Reprezentant DAJ: │Director executiv │
 │Numele/prenumele/Semnătura .........│(numele, prenumele) .............. │
 │ │Semnătura Ştampila │
 └────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

-------
    (*) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. ......./2014, după caz.


    ANEXA 3

                                  - (Model) -

    Judeţul ...................
    Primăria .................

                                   REGISTRUL
                    de evidenţă a beneficiarilor de sprijin
               financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis


 ┌─────┬─────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────┬───────────────┐
 │ │ │ │ Suprafaţa pentru care se │Procesul-verbal│
 │Nr. │Producătorul agricol │Cererea pentru│ solicită sprijinul │ de constatare │
 │crt./│(numele şi prenumele,│ ajutor de ├──────┬─────────────────────┤ (Nr./data) │
 │data │ denumirea, CNP/CUI, │ minimis │Total │ din care: │ │
 │ │ localitatea) │ (Nr./data) │ (mp) ├──────────┬──────────┤ │
 │ │ │ │ │ Sere │ Solare │ │
 │ │ │ │ │ (mp) │ (mp) │ │
 ├─────┼─────────────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
 │ (0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │
 ├─────┼─────────────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
 │ 1. │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
 │ 2. │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
 │ 3. │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
 │ 4. │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
 │ ... │ │ │ │ │ │ │
 └─────┴─────────────────────┴──────────────┴──────┴──────────┴──────────┴───────────────┘


                                    Întocmit
             ......................................................
               (numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)


    ANEXA 4

                                  - (Model) -

                 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
            Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .............../
                            a Municipiului Bucureşti


                                   REGISTRUL
                judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin
               financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis


 ┌─────┬─────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────┬───────────────┬────────────┐
 │ │ │ │ Suprafaţa pentru care se │Procesul-verbal│Suma totală │
 │Nr. │Producătorul agricol │Cererea pentru│ solicită sprijinul │ de constatare │aprobată (*)│
 │crt./│(numele şi prenumele,│ ajutor de ├──────┬─────────────────────┤ (Nr./data) │ (lei) │
 │data │ denumirea, CNP/CUI, │ minimis │Total │ din care: │ │ │
 │ │ localitatea) │ (Nr./data) │ (mp) ├──────────┬──────────┤ │ │
 │ │ │ │ │ Sere │ Solare │ │ │
 │ │ │ │ │ (mp) │ (mp) │ │ │
 ├─────┼─────────────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
 │ (0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │
 ├─────┼─────────────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
 │ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
 │ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
 │ 3. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
 │ 4. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────┼─────────────────────┼──────────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
 │ ... │ │ │ │ │ │ │ │
 └─────┴─────────────────────┴──────────────┴──────┴──────────┴──────────┴───────────────┴────────────┘

-------
    (*) Nu poate depăşi valoarea de 66.000 lei (echivalentul în lei a 15.000 euro).

                                    Întocmit
             ......................................................
               (numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)


    ANEXA 5

                                  - (Model) -

                 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
           Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................./
                            a Municipiului Bucureşti

                            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
               a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar


 ┌────┬──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
 │ │ │ Suprafaţa pentru care se │ Suma aprobată │
 │ │ │ acordă sprijin │ │
 │Nr. │ Numărul ├──────┬───────────────────────┼──────┬───────────────────────┤
 │crt.│beneficiarilor│Total │ din care: │Total │ din care: │
 │ │ │ (mp) ├──────────┬────────────┤ (mp) ├──────────┬────────────┤
 │ │ │ │Geam sere │Folie Solare│ │Geam sere │Folie Solare│
 │ │ │ │ (mp) │ (mp) │ │ (mp) │ (mp) │
 ├────┼──────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
 │(0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │
 ├────┼──────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼──────┼──────────┼────────────┼──────┼──────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──────────────┴──────┴──────────┴────────────┴──────┴──────────┴────────────┘

               Director executiv, Întocmit
    ....................................... ..................................
   (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) (numele, prenumele, semnătura
                                                           şi ştampila)    ANEXA 6

                                  - (Model) -

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
                                                         Se aprobă.
                                                Ordonator principal de credite,
                                                ...............................


                            SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

 ┌──────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Nr. │ Judeţul │ Suma totală aprobată │
 │crt. │ │ (lei) │
 ├──────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │(0) │ (1) │ (2) │
 ├──────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1. │ │ │
 ├──────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 2. │ │ │
 ├──────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 3. │ │ │
 ├──────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ ... │ │ │
 ├──────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │TOTAL:│ │ │
 └──────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


              Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene

                               Director general,
                    ........................................
                            (semnătura şi ştampila)

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016