Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 592 din 30 mai 2024  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 592 din 30 mai 2024 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 522 din 5 iunie 2024
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 62 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Ministerul Justiţiei, denumit în continuare Ministerul, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
    (2) Ministerul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

    ART. 2
    Ministerul contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

    ART. 3
    În realizarea scopurilor sale fundamentale prevăzute la art. 2, Ministerul cooperează instituţional cu celelalte ministere, cu Administraţia Prezidenţială şi Parlamentul, cu Consiliul Superior al Magistraturii, denumit în continuare CSM, cu organizaţiile neguvernamentale, cu Ministerul Public, denumit în continuare MP, şi exercită autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

    CAP. II
    Funcţiile şi atribuţiile principale
    ART. 4
    În realizarea scopurilor sale fundamentale prevăzute la art. 2, Ministerul are funcţiile şi îndeplineşte atribuţiile principale prevăzute de prezenta hotărâre sau de alte reglementări.

    ART. 5
    Ministerul are următoarele funcţii principale:
    a) elaborează politicile publice, strategiile şi planurile de acţiune în domeniul justiţiei, al prevenirii şi combaterii corupţiei şi formelor grave de criminalitate, inclusiv în concordanţă cu obiectivele Programului de guvernare, şi duce la îndeplinire obiectivele, măsurile şi acţiunile prevăzute în acestea, care îi revin conform atribuţiilor sale instituţionale;
    b) elaborează sau, după caz, participă, în condiţiile legii, la procesul de elaborare a cadrului normativ şi instituţional al sistemului judiciar şi al înfăptuirii justiţiei ca serviciu public;
    c) coordonează şi controlează aplicarea unitară şi respectarea normelor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care se află în subordinea sau în coordonarea sa;
    d) asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar şi a înfăptuirii justiţiei ca serviciu public;
    e) asigură, în condiţiile prevăzute de lege, resursele financiare necesare administrării justiţiei ca serviciu public;
    f) veghează la respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin mijloacele şi procedurile prevăzute de lege, de prezenta hotărâre sau de alte reglementări;
    g) reprezintă, în condiţiile legii, statul sau Guvernul în domeniul de activitate şi competenţă specifice stabilit prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări;
    h) este autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale, potrivit tratatelor la care România este parte şi instrumentelor juridice adoptate în cadrul Uniunii Europene;
    i) coordonează integrarea eforturilor de îndeplinire a obligaţiilor României în contextul Mecanismului privind statul de drept şi integrează informaţiile solicitate autorităţilor competente în virtutea acestei funcţii; reprezintă, în condiţiile legii, statul şi Guvernul în raporturile de cooperare cu Comisia Europeană din perspectiva Mecanismului privind statul de drept.


    ART. 6
    Ministerul are următoarele atribuţii principale:
    I. în domeniul planificării strategice şi al funcţionării sistemului judiciar şi a justiţiei ca serviciu public:
    1. formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competenţă, în vederea îndeplinirii Programului de guvernare;
    2. elaborează, coordonează şi evaluează aplicarea strategiilor şi programelor şi asigură promovarea acestora;
    3. negociază şi gestionează, în conformitate cu cadrul legal şi instituţional specific acestora, programele cu finanţare nerambursabilă pentru sistemul justiţiei;
    4. exercită competenţele prevăzute de Constituţie şi de alte reglementări cu privire la organizarea sistemului judiciar şi buna funcţionare a justiţiei ca serviciu public;
    5. exercită competenţele şi procedurile prevăzute de legi sau alte reglementări pentru asigurarea exercitării autorităţii prevăzute la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată;
    6. elaborează proiectele de reglementări în sfera sa de competenţă, în condiţiile prevăzute la pct. II subpct. 1 şi 4;

    II. în domeniul reglementării cadrului normativ şi al îmbunătăţirii acestuia:
    1. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri şi de alte acte normative complexe ce interesează domeniul justiţiei, de documentare şi/sau elaborare a studiilor de fundamentare a acestora şi a strategiilor în domeniul justiţiei, putând folosi, în condiţiile legii, şi colaboratori externi - cadre didactice din învăţământul superior juridic, cercetători ştiinţifici, judecători, procurori, membri ai profesiilor juridice reglementate sau alţi specialişti, procedura de selecţie şi modul de organizare şi funcţionare a comisiilor fiind stabilite prin ordin al ministrului justiţiei;
    2. încheie parteneriate, bazate pe voluntariat sau finanţate din fondurile proprii ale partenerilor, cu instituţii de învăţământ superior juridic şi juridico-administrativ, cu organizaţiile profesionale ale profesiilor juridice, cu institutele de pregătire profesională iniţială şi continuă a profesiilor juridice, precum şi cu alte entităţi de interes public din domeniul juridic şi juridico-administrativ sau de apărare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, în vederea elaborării şi promovării de strategii, studii, documentaţii sau programe privind politici publice şi proiecte legislative;
    3. elaborează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate; participă la susţinerea proiectelor de legi care au legătură cu domeniul său de activitate în cadrul comisiilor parlamentare şi în plenul celor două Camere;
    4. evaluează legislaţia, în sfera de competenţă, din punctul de vedere al constituţionalităţii, al tehnicii legislative şi al compatibilităţii cu dreptul Uniunii Europene şi tratatele şi convenţiile internaţionale ori cu alte documente juridice cu caracter internaţional la care România este parte şi propune Guvernului, altor ministere sau autorităţi soluţii de îmbunătăţire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;
    5. formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;
    6. analizează şi avizează, după caz, exclusiv din punctul de vedere al constituţionalităţii, legalităţii şi tehnicii legislative, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere;
    7. editează buletine informative, culegeri de acte normative şi de practică judiciară, precum şi alte materiale din domeniul său de activitate, fiind autorizat în exclusivitate să editeze şi să publice ediţiile oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative complexe;
    8. distribuie, cu titlu gratuit, codurile şi alte acte normative complexe, pe care este autorizat în exclusivitate să le editeze şi să le publice în ediţii oficiale, instituţiilor publice pentru care Ministerul Justiţiei are, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite, precum şi, în limita fondurilor disponibile, instituţiilor cu care cooperează şi colaborează instituţional; în limita fondurilor disponibile poate distribui materiale informative către justiţiabili;

    III. în domeniul internaţional, al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti:
    1. exercită competenţele de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale, precum şi pe cele prevăzute de tratatele şi acordurile internaţionale interesând domeniul justiţiei;
    2. îndeplineşte formalităţile pentru negocierea şi semnarea tratatelor internaţionale interesând domeniul justiţiei;
    3. fundamentează, coordonează şi asigură, în domeniile de activitate şi de competenţă specifice stabilite prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări, identificarea şi realizarea obiectivelor României ca stat membru al Uniunii Europene, participarea la procedurile decizionale ale Uniunii Europene şi îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia;
    4. sprijină, la solicitarea instituţiilor publice implicate, pregătirea reprezentării României în cadrul procedurilor desfăşurate în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauzele care privesc domeniile sale de competenţă;
    5. reprezintă, în aria proprie de competenţă, Ministerul la comitetele şi la grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, inclusiv la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne, şi ale Comisiei Europene şi pregăteşte mandatele necesare pentru participare, alături de direcţiile de specialitate;
    6. stabileşte şi urmăreşte îndeplinirea obiectivelor României care derivă din calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi care vizează aspecte de fond din aria proprie de competenţă a Ministerului;
    7. participă la alte reuniuni internaţionale în domeniile de activitate şi de competenţă specifice stabilite prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări;
    8. întocmeşte şi transmite avize consultative privind cererile de graţiere individuală la solicitarea Preşedintelui României;

    IV. în domeniul supravegherii executării pedepselor:
    1. coordonează activitatea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar;
    2. coordonează executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri privative ori neprivative de libertate şi asigură condiţiile pentru respectarea drepturilor persoanelor faţă de care s-au dispus astfel de pedepse sau măsuri;
    3. elaborează proiectul de lege privind graţierea colectivă atunci când aceasta este iniţiată de către Guvern;

    V. în domeniul organizării, coordonării şi controlului unor profesii şi servicii juridice conexe:
    1. îndeplineşte atribuţiile care îi sunt încredinţate prin lege cu privire la notarii publici şi executorii judecătoreşti;
    2. autorizează operatorii, îşi exprimă acordul sau dezacordul la împuternicire în cazul agenţilor şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin lege, în calitate de autoritate de supraveghere a Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară;
    3. autorizează interpreţii şi traducătorii folosiţi în activitatea judiciară;
    4. coordonează, în condiţiile legii, activitatea de autorizare şi evidenţă a experţilor criminalişti;
    5. coordonează, autorizează şi ţine evidenţa din punct de vedere administrativ şi metodologic activitatea de expertiză tehnică judiciară;
    6. coordonează activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale;
    7. gestionează Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop lucrativ şi îndeplineşte atribuţiile privind verificarea disponibilităţii de denumire, în condiţiile legii;
    8. organizează Registrul central al beneficiarilor reali pentru asociaţii şi fundaţii, în condiţiile legii;
    9. exercită atribuţiile prevăzute de lege în materia acordării ajutorului public judiciar, a asistenţei judiciare în materie penală şi a asistenţei juridice în cauzele privind cooperarea judiciară internaţională în materie civilă şi penală;

    VI. în domeniul gestionării resurselor:
    1. exercită atribuţiile ce îi revin privind recrutarea, numirea şi eliberarea din funcţie a personalului propriu şi a altor categorii de personal care, potrivit legii, sunt numite prin ordin al ministrului justiţiei, precum şi privind gestionarea carierei acestora;
    2. exercită atribuţiile prevăzute de lege în legătură cu poliţiştii de penitenciare din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, denumită în continuare ANP;
    3. exercită atribuţiile prevăzute de lege privind gestionarea carierei asistenţilor judiciari;
    4. emite, prin compartimentul de specialitate informatică din cadrul Ministerului, avizul conform privind numărul specialiştilor IT din cadrul instanţelor judecătoreşti, potrivit art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cu modificările ulterioare;
    5. asigură fondurile necesare, fundamentează şi elaborează proiectul bugetului pentru activitatea proprie, a instituţiilor publice din sistemul justiţiei pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite şi a instituţiilor subordonate sau aflate în coordonarea Ministerului; repartizează creditele bugetare ordonatorilor secundari de credite şi urmăreşte modul de utilizare a acestora;
    6. coordonează şi îndrumă activitatea economică şi de investiţii a instanţelor judecătoreşti, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 304/2022, cu modificările ulterioare, a aparatului propriu şi unităţilor subordonate Ministerului, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale; normele şi instrucţiunile sunt obligatorii atât pentru ordonatorii secundari şi terţiari direcţi de credite, cât şi pentru ordonatorii terţiari de credite din subordinea ordonatorilor secundari de credite; rolul de coordonare şi îndrumare a activităţii economice şi de investiţii a instanţelor judecătoreşti se va realiza în mod similar şi la nivelul ordonatorilor secundari de credite faţă de ordonatorii terţiari de credite subordonaţi;
    7. organizează şi conduce contabilitatea, organizează activitatea de control financiar preventiv propriu, asigură salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului şi centralizarea situaţiilor financiare;
    8. asigură accesarea şi gestionarea programelor şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din domeniile sale de activitate şi gestionează fondurile alocate în acest scop;
    9. elaborează proiectul de hotărâre a Guvernului privind Strategia de informatizare a sistemului judiciar; implementează strategia şi programele guvernamentale de informatizare în unităţile sistemului judiciar; coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic, metodologic şi profesional activitatea informatică a instanţelor şi unităţilor subordonate;
    10. gestionează, în condiţiile legii, cota de 15% prevăzută la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, asigură protecţia juridică a patrimoniului propriu şi a intereselor sale legitime în faţa instanţelor de judecată;
    11. participă, alături de Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la procesul de coordonare şi îndrumare a activităţii de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor;

    VII. în domeniul auditului public intern:
    1. organizează şi asigură, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit public intern la nivelul Ministerului;
    2. asigură exercitarea activităţii de audit la unităţile subordonate Ministerului şi instituţiile publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator de credite, care nu au instituit compartiment de audit public intern, în condiţiile legii;
    3. coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic şi metodologic activitatea de audit public intern a unităţilor subordonate şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;
    4. coordonează, îndrumă şi evaluează activitatea de audit public intern desfăşurată în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministrului justiţiei, prin verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;

    VIII. alte atribuţii:
    1. asigură condiţiile necesare acordării asistenţei medicale personalului din sistemul justiţiei, potrivit legii;
    2. ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivelul personalului din aparatul propriu;
    3. asigură condiţiile de odihnă, tratament şi de recuperare a stării de sănătate a personalului din sistemul justiţiei; asigură, prin ANP, gestionarea bazei materiale aflate în administrare, formată din case de odihnă, de tratament, cluburi, unităţi hoteliere şi alte dotări destinate acestui scop; execută lucrări de întreţinere şi reparaţii;
    4. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. îndeplineşte atribuţiile de coordonator naţional al Identificatorului european de jurisprudenţă, denumit în continuare ECLI; în exercitarea acestor atribuţii, colaborează cu instituţii de la nivel european şi naţional care au competenţe în domeniu;
    6. îndeplineşte atribuţiile privind aplicarea metodologiei de emitere, distribuire şi decontare a voucherelor destinate victimelor infracţiunii, privind stabilirea cuantumului acestora, precum şi a criteriilor de selectare a entităţilor publice şi private înrolate în mecanismul de acordare;
    7. organizează şi conduce auditarea externă a sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor pe completuri de judecată, în condiţiile art. 58 din Legea nr. 304/2022, cu modificările ulterioare;
    8. stabileşte, prin compartimentul de specialitate informatică, cu consultarea Consiliului Superior al Magistraturii, prin compartimentul de specialitate informatică din cadrul acestuia, normele privind avizarea şi autorizarea, sub aspect tehnic şi al securităţii tehnologiei informaţiei, a soluţiilor informatice dezvoltate de specialiştii IT din cadrul instanţelor judecătoreşti, în condiţiile art. 131 din Legea nr. 304/2022, cu modificările ulterioare, care se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei;
    9. coordonează sau implementează acţiuni/măsuri strategice menite a îmbunătăţi administrarea justiţiei, ca serviciu public, şi interacţiunea dintre cetăţean şi sistemul judiciar. În acest sens, colaborează cu celelalte instituţii din sistemul judiciar, precum şi cu instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale;
    10. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinările încredinţate de Guvern sau de prim-ministru, în limitele competenţei Ministerului.    ART. 7
    În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul adoptă o politică de colaborare instituţională cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu CSM, cu MP, cu Uniunea Naţională a Barourilor din România, cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, precum şi cu alte autorităţi publice, cu asociaţiile judecătorilor şi procurorilor şi cu alte asociaţii profesionale sau organizaţii neguvernamentale, prezervând însă obiectivele şi politicile sale în domeniul de competenţă.

    CAP. III
    Conducerea Ministerului
    SECŢIUNEA 1
    Ministrul justiţiei
    ART. 8
    Conducerea şi reprezentarea Ministerului se exercită de către ministrul justiţiei, denumit în continuare ministrul.

    ART. 9
    Ministrul îndeplineşte, în domeniile de competenţă ale Ministerului, atribuţiile generale prevăzute de lege, în special la art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile specifice prevăzute în Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 304/2022, cu modificările ulterioare, în Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 11/2024 privind statutul grefierilor şi al altor categorii de personal care ocupă funcţii de specialitate în cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.

    ART. 10
    Ministrul conduce activitatea Ministerului, îl reprezintă şi îl angajează în raporturile cu alte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, cu instituţiile Uniunii Europene şi cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu alte persoane juridice şi persoane fizice din ţară şi din străinătate.

    ART. 11
    (1) Ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor pentru o perioadă determinată dintre secretarii de stat.
    (2) Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a Ministerului secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct.

    ART. 12
    Ministrul controlează activitatea Ministerului, a tuturor unităţilor subordonate şi verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor de către toate compartimentele din structura organizatorică a acestuia şi de unităţile aflate în coordonarea acestuia.

    ART. 13
    În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul emite ordine şi instrucţiuni scrise.

    ART. 14
    Ministrul este ordonator principal de credite pentru alte categorii de cheltuieli decât cele prevăzute la art. 142 alin. (2) din Legea nr. 304/2022, cu modificările ulterioare, preşedinţii curţilor de apel sunt ordonatori secundari de credite, iar preşedinţii tribunalelor sunt ordonatori terţiari de credite.

    ART. 15
    (1) Ministrul poate adresa mesaje publice pe teme generale de justiţie, de politică legislativă a statului, constituţionale sau de politică generală, din perspectiva funcţionării sistemului judiciar ca serviciu public şi a asigurării supremaţiei legii şi bunei funcţionări a statului de drept.
    (2) Ministrul poate acorda, în condiţiile legii, diplome, premii şi distincţii stabilite prin ordin, pentru merite în activitatea judiciară, în practicarea unei profesii juridice sau pentru orice altă performanţă profesională în domeniul juridic.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct şi colegiul Ministerului
    ART. 16
    Ministrul este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a Ministerului de 5 secretari de stat, de secretarul general şi de un secretar general adjunct.

    ART. 17
    Secretarii de stat sunt numiţi prin decizie a primministrului şi desfăşoară, potrivit prezentei hotărâri, activităţile stabilite prin ordin sau instrucţiune de către ministru, realizând operaţiunile care decurg implicit din acestea.

    ART. 18
    (1) Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.
    (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct coordonează buna funcţionare a compartimentelor administrative ale Ministerului şi a activităţilor cu caracter funcţional din cadrul acestuia, asigură legătura operativă dintre ministru şi conducătorii compartimentelor administrative din Minister şi unităţile subordonate. De asemenea, îndeplinesc şi celelalte atribuţii prevăzute de art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Secretarul general coordonează Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ şi Programul „Cartierul pentru justiţie - complex urbanistic destinat sediilor unor instituţii aparţinând sistemului judiciar“.

    ART. 19
    Secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct emit dispoziţii şi rezoluţii scrise.

    ART. 20
    (1) Pe lângă ministru funcţionează colegiul Ministerului, format din secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilieri ai ministrului şi conducătorii compartimentelor administrative.
    (2) Ministrul poate dispune ca la lucrările colegiului să participe şi alte persoane, atunci când, în opinia sa, situaţia o impune.
    (3) Colegiul dezbate activitatea Ministerului şi politicile acestuia.
    (4) Convocarea şi agenda colegiului sunt stabilite de către ministru, lucrările se conduc de către acesta sau de un secretar de stat desemnat în acest scop.
    (5) Colegiul are un rol consultativ.
    (6) Componenţa şi regulamentul de desfăşurare a lucrărilor colegiului se aprobă prin ordin al ministrului.

    CAP. IV
    Organizarea Ministerului
    SECŢIUNEA 1
    Aparatul propriu
    ART. 21
    (1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii şi alte compartimente organizate în condiţiile legii, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 430 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, denumită în continuare DIPFIE, şi Direcţiei Naţionale de Probaţiune.
    (2) Pentru elaborarea unor proiecte specifice realizării obiectivelor Ministerului, pe perioada mandatului său, ministrul poate numi, prin ordin, consilieri onorifici în domenii precum domeniul economic, management judiciar, comunicare, politici publice din domeniul justiţiei, afaceri externe şi diplomaţie.
    (3) Activitatea consilierilor onorifici prevăzuţi la alin. (2) este neremunerată.
    (4) Atribuţiile şi îndatoririle consilierilor onorifici prevăzuţi la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului.
    (5) Structura organizatorică a Ministerului este prevăzută în anexa nr. 1.
    (6) Structura organizatorică detaliată potrivit alin. (1), numărul posturilor de conducere, precum şi repartizarea posturilor şi a personalului pe compartimentele din cadrul Ministerului se stabilesc prin ordin al ministrului.

    ART. 22
    Organizarea, atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor administrative se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului.

    ART. 23
    Prin ordin sau instrucţiune a ministrului se pot organiza grupuri de lucru temporare şi funcţionale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale Ministerului.

    ART. 24
    Direcţia instanţelor militare se află în coordonarea metodologică a Ministerului. Numărul de posturi cu care este încadrată aceasta este cuprins în numărul total de posturi al Ministerului Apărării Naţionale, iar bugetul necesar funcţionării sale este cuprins în bugetul Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 25
    (1) Pe lângă ministru funcţionează Corpul de control al ministrului, organizat la nivel de serviciu, condus de un inspector-şef.
    (2) Componenţa şi atribuţiile Corpului de control al ministrului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

    ART. 26
    (1) În structura Ministerului funcţionează DIPFIE, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din împrumuturi externe, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare.
    (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale DIPFIE se stabilesc prin ordin al ministrului.
    (3) DIPFIE administrează şi gestionează bugetele alocate proiectelor implementate, ţine evidenţa financiar-contabilă, gestionează conturile contabile şi întocmeşte balanţa de verificare lunară, pe care o înaintează Direcţiei economice pentru a fi integrată în situaţiile financiare încheiate la nivelul aparatului propriu al Ministerului Justiţiei.

    ART. 27
    În structura Ministerului funcţionează Unitatea de coordonare a reformelor şi investiţiilor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, aflate în responsabilitatea Ministerului, Operatorul de program pentru „Programul de securitate şi siguranţă publică (Justiţie)“ din cadrul Programului de cooperare elveţiano-român (a doua contribuţie) şi Operatorul de program pentru programul „Justiţie“ din cadrul Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului. Direcţia programe europene asigură coordonarea programării şi gestionarea sau, după caz, monitorizarea implementării asistenţei financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană şi alte state pentru sistemul judiciar sau având ca beneficiar Ministerul.

    ART. 28
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind strategiile de comunicare, la nivelul Ministerului funcţionează Compartimentul pentru comunicare.
    (2) Numărul de posturi pentru compartimentul prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului.
    (3) Atribuţiile compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

    ART. 29
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, la nivelul Ministerului funcţionează Compartimentul publicitate mobiliară.
    (2) Activitatea compartimentului este coordonată direct de către ministrul justiţiei.
    (3) Numărul de posturi pentru compartimentul prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului.
    (4) Atribuţiile compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

    ART. 30
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 6 pct. VIII subpct. 6, în cadrul Direcţiei de prevenire a criminalităţii funcţionează Unitatea pentru protecţia victimelor.
    (2) Numărul de posturi pentru unitatea prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului.
    (3) Unitatea prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuţii:
    a) estimează periodic nivelul resurselor financiare necesare pentru atribuirea voucherelor destinate victimelor infracţiunii şi formulează propuneri ordonatorului principal de credite;
    b) propune compartimentului de specialitate iniţierea procedurilor de achiziţie publică pentru contractarea serviciilor de emitere a voucherelor destinate victimelor infracţiunii;
    c) elaborează periodic studii şi analize privind eficienţa sistemului de compensare a victimelor infracţiunii;
    d) asigură secretariatul comisiei interinstituţionale prevăzute în metodologia de la art. 6 pct. VIII subpct. 6 şi asigură punerea în aplicare a deciziilor acesteia;
    e) asigură actualizarea periodică a listei entităţilor publice şi private înrolate în procedura de distribuire a voucherelor pentru acoperirea nevoilor urgente;
    f) asigură actualizarea lunară a evidenţei voucherelor distribuite în baza informaţiilor primite de la unitatea emitentă;
    g) dezvoltă împreună cu unităţile emitente sistemul comun de evidenţă a voucherelor distribuite victimelor infracţiunii;
    h) distribuie voucherele pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor infracţiunilor, în situaţia în care entităţile publice şi private se află în imposibilitatea ducerii la îndeplinire a hotărârii comisiei pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunilor;
    i) constată şi aplică contravenţiile reglementate prin metodologia prevăzută la art. 6 pct. VIII subpct. 6, prin persoane împuternicite în acest scop.


    ART. 31
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind verificarea respectării prelucrării şi tranzacţionării datelor cu caracter personal, la nivelul Ministerului Justiţiei funcţionează Compartimentul pentru protecţia datelor cu caracter personal.
    (2) Activitatea compartimentului este coordonată direct de către ministrul justiţiei.
    (3) Numărul de posturi pentru compartimentul prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului.
    (4) Atribuţiile compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

    ART. 32
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, la nivelul Ministerului funcţionează Comitetul de securitate şi de sănătate în muncă.
    (2) Atribuţiile comitetului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

    ART. 33
    (1) În cadrul Ministerului funcţionează Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza şi de a aviza documentaţiile tehnico-economice elaborate de proiectanţi de specialitate, finanţate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, aparţinând aparatului propriu al Ministerului, unităţilor subordonate acestuia, cu excepţia ANP, precum şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite.
    (2) Componenţa şi atribuţiile Consiliului tehnico-economic se stabilesc prin ordin al ministrului.

    ART. 34
    Personalul Ministerului este evaluat profesional în condiţiile legilor speciale şi are obligaţia să urmeze programele de pregătire profesională continuă şi să se prezinte la controalele organizate periodic de medicina muncii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Unităţile subordonate şi cele aflate în coordonarea Ministerului
    ART. 35
    Unităţile aflate în subordinea Ministerului sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 36
    Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, instituţie publică cu personalitate juridică, funcţionează în subordinea Ministerului, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., cu modificările ulterioare.

    ART. 37
    (1) ANP, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, funcţionează în subordinea Ministerului.
    (2) Repartizarea posturilor prevăzute pentru ANP şi pentru unităţile sale subordonate pe categorii, grade profesionale şi coeficienţi de ierarhizare se face prin ordin al ministrului.

    ART. 38
    (1) Spitalul „Prof. dr. Constantin Angelescu“ funcţionează în subordinea Ministerului ca unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi alte venituri proprii. Spitalul poate primi şi sume de la bugetul de stat, în condiţiile legii.
    (2) Pentru acordarea asistenţei medicale ambulatorii şi stabilirea diagnosticului, a recomandărilor terapeutice şi tratamentului ambulatoriu, în subordinea Ministerului funcţionează Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi alte venituri proprii. Centrul poate primi şi sume de la bugetul de stat, în condiţiile legii.
    (3) Sursele de venituri proprii ale Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu“ şi ale Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din activităţile ce se desfăşoară în afara prestărilor de servicii rezultate din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, cuantumul tarifelor acestora, precum şi modul de utilizare pe destinaţii de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului.
    (4) Regulamentele de organizare şi funcţionare şi structurile organizatorice ale Spitalului „Prof. dr. Constantin Angelescu“ şi Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu se aprobă prin ordin al ministrului.

    ART. 39
    Direcţia Naţională de Probaţiune, structură cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 252/2013, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionează în cadrul Ministerului.

    ART. 40
    Oficiul Naţional al Registrului Comerţului funcţionează în subordinea Ministerului, în temeiul Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 41
    Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie funcţionează în subordinea Ministerului, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010, cu modificările ulterioare.

    ART. 42
    Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate funcţionează în subordinea Ministerului, în temeiul Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 43
    Ministerul dispune de un parc auto propriu, precum şi de un parc auto pentru activităţile specifice, stabilit potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 44
    (1) Ordinele ministrului prevăzute la art. 21 alin. (6) şi la art. 22 vor fi emise în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Ordinul ministrului prevăzut la art. 21 alin. (6) va stabili noua structură organizatorică a Ministerului şi preluarea personalului în cadrul noilor direcţii, servicii şi compartimente.
    (3) Până la data emiterii ordinului prevăzut la art. 21 alin. (6), Ministerul şi personalul acestuia vor funcţiona potrivit structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Ministrul poate lua orice alte măsuri necesare pentru realizarea reorganizării Ministerului potrivit prezentei hotărâri.

    ART. 45
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 46
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia anexei nr. 1, care intră în vigoare la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 21 alin. (6).

    ART. 47
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia anexei nr. 1, care se abrogă la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 21 alin. (6).                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    p. Ministrul justiţiei,
                    Mihai Paşca,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Simona Bucura-Oprescu
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 30 mai 2024.
    Nr. 592.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Ministerului Justiţiei
    430 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi Direcţiei Naţionale de Probaţiune
 (a se vedea imaginea asociată)
    * Funcţionează ca serviciu.
    Notă: pilonii instituiţi prin organigramă nu produc efecte juridice. Rolul pilonilor este exclusiv de a structura, în funcţie de domeniile de activitate, compartimentele din cadrul instituţiei.

    ANEXA 2

    UNITĂŢILE
    subordonate Ministerului Justiţiei

┌─────────────────────────┬────────────┐
│I. Instituţii publice │Numărul │
│finanţate din venituri │maxim de │
│proprii şi subvenţii │posturi - │
│acordate de la bugetul de│DRU │
│stat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│A. Institutul Naţional de│70 │
│Expertize Criminalistice:│ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│a) Laboratorul │ │
│Interjudeţean de │ │
│Expertize Criminalistice │ │
│Bucureşti │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│b) Laboratorul │ │
│Interjudeţean de │ │
│Expertize Criminalistice │ │
│Cluj │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│c) Laboratorul │ │
│Interjudeţean de │ │
│Expertize Criminalistice │ │
│Iaşi │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│d) Laboratorul │ │
│Interjudeţean de │ │
│Expertize Criminalistice │ │
│Timişoara │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│e) Laboratorul │ │
│Interjudeţean de │ │
│Expertize Criminalistice │ │
│Braşov │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│f) Laboratorul │ │
│Interjudeţean de │ │
│Expertize Criminalistice │ │
│Craiova │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│B. Administraţia │ │
│Naţională a │16.041 │
│Penitenciarelor şi │ │
│unităţile subordonate: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│a) 33 de penitenciare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│b) un penitenciar pentru │ │
│femei │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│c) două penitenciare │ │
│pentru minori şi tineri │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│d) două centre de │ │
│reeducare pentru minori │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│e) Şcoala Naţională de │ │
│Pregătire a Agenţilor de │ │
│Penitenciare Târgu Ocna │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│f) Centrul de formare şi │ │
│specializare a ofiţerilor│ │
│din administraţia │ │
│penitenciară │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│g) Baza de aprovizionare,│ │
│gospodărire şi reparaţii │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│h) Subunitatea de acces, │ │
│pază şi escortare │ │
│deţinuţi transferaţi │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│i) 6 penitenciare-spital^│ │
│1 │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│j) Centrul de pregătire │ │
│Sovata │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│k) Complexul „Flamingo“ │ │
│din Eforie Sud │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│II. Instituţii publice │ │
│finanţate integral din │ │
│venituri proprii prin │ │
│sistemul asigurărilor │ │
│sociale de sănătate şi │ │
│alte venituri proprii şi │ │
│care pot primi sume de la│ │
│bugetul de stat, în │ │
│condiţiile legii │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│- Spitalul „Prof. dr. │219 │
│Constantin Angelescu“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│- Centrul Medical de │ │
│Diagnostic şi Tratament │80 │
│Ambulatoriu │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│III. Unităţi finanţate │ │
│integral de la bugetul de│ │
│stat: │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│1. Oficiul Naţional al │1.792 │
│Registrului Comerţului │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│- 42 de oficii ale │ │
│registrului comerţului de│ │
│pe lângă tribunale │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. Autoritatea Naţională │105 │
│pentru Cetăţenie │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│ │59 de │
│ │posturi, │
│3. Agenţia Naţională de │inclusiv │
│Administrare a Bunurilor │directorul │
│Indisponibilizate │general şi │
│ │directorul │
│ │general │
│ │adjunct │
└─────────────────────────┴────────────┘


     ^1 Finanţate integral din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi alte venituri proprii. Acestea pot primi şi sume de la bugetul de stat, în condiţiile legii.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016