Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 584 din 27 mai 2021  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 584 din 27 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 567 din 3 iunie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 117 alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 26 septembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă mecanismul naţional pentru promovarea incluziunii sociale, organizat la nivel central şi judeţean."

    2. La articolul 2, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) În cadrul autorităţilor publice centrale ce au atribuţii în unul dintre domeniile incluziunii sociale, respectiv protecţie socială, ocuparea forţei de muncă, locuire, educaţie, sănătate, digitalizare, mobilitate, securitate şi siguranţă personală, justiţie, cultură, tineret, economie şi dezvoltare rurală, se constituie un compartiment de incluziune socială, care are ca scop monitorizarea implementării angajamentelor asumate de România în documentele internaţionale din domeniul incluziunii sociale.
    ................................................
    (3) Componenţa nominală a compartimentului de incluziune socială se stabileşte prin ordin sau decizie a conducătorilor autorităţilor publice centrale din domeniile prevăzute la alin. (1) şi cuprinde maximum 3 persoane, dintre care una va fi desemnată coordonator."

    3. La articolul 2 alineatul (2), parteaintroductivă şi literele a), b), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Compartimentul de incluziune socială prevăzut la alin. (1) are următoarele atribuţii principale, în raport cu specificul domeniului de activitate al autorităţilor publice centrale în care funcţionează:
a) coordonează elaborarea strategiei naţionale sau, după caz, a măsurilor de incluziune socială din strategiile sectoriale;
b) monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor/măsurilor de incluziune socială prevăzute la lit. a);
    ................................................
f) monitorizează periodic progresul realizat în raport cu obiectivele aprobate în strategiile prevăzute la lit. a) şi cu indicatorii de incluziune socială;
g) elaborează documentele necesare pentru redactarea Raportului privind incluziunea socială în România, definitivat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale."

    4. La articolul 4, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Comisia naţională este constituită din câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat sau preşedinte, al conducătorilor autorităţilor publice centrale din domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1).
    (2) Componenţa nominală a Comisiei naţionale se stabileşte prin decizie a prim-ministrului, pe baza propunerilor transmise Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, de conducătorii autorităţilor publice centrale din domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1).
    ................................................
    (4) Procedura de lucru a Comisiei naţionale se stabileşte prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de comisie, în prima şedinţă."

    5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Principalele atribuţii ale Comisiei naţionale sunt următoarele:
    a) identificarea priorităţilor naţionale din domeniul incluziunii sociale;
    b) formularea de propuneri şi recomandări în vederea includerii priorităţilor prevăzute la lit. a) în strategia naţională/strategiile sectoriale care includ măsuri în domeniul incluziunii sociale;
    c) coordonarea monitorizării şi evaluării strategiei naţionale/măsurilor de incluziune socială din strategiile sectoriale;
    d) avizarea Raportului naţional în domeniul incluziunii sociale.
    (2) Raportul naţional în domeniul incluziunii sociale se elaborează sub coordonarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale."

    6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Comisia naţională acţionează prin direcţia cu atribuţii în domeniul politicilor de servicii sociale din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi prin compartimentele de incluziune socială organizate la nivelul autorităţilor publice centrale din domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru a promova o strategie de convergenţă a politicilor în acest domeniu, fundamentate pe obiectivele stabilite în comun în vederea promovării coeziunii sociale."

    7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) La nivelul instituţiei prefectului se organizează comisia judeţeană privind incluziunea socială, respectiv comisia privind incluziunea socială a municipiului Bucureşti, având în principal următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) asigură cadrul de colaborare interinstituţională la nivelul judeţului pentru armonizarea politicilor destinate cunoaşterii, prevenirii şi combaterii situaţiilor care determină sărăcia şi riscul de excluziune socială;
    b) asigură consiliere autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor publice la nivelul judeţului în vederea realizării măsurilor de prevenire şi combatere a sărăciei şi riscului de excluziune socială prin care se asigură oportunităţile şi resursele necesare pentru participarea persoanelor vulnerabile în mod deplin la viaţa economică, socială şi culturală a societăţii, precum şi la procesul de luare a deciziilor care privesc viaţa şi accesul lor la drepturile fundamentale;
    c) facilitează orice demers referitor la informarea, comunicarea şi participarea tuturor instituţiilor din judeţ la măsurile pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială;
    d) sprijină autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale din judeţ în procesul de evaluare a nevoilor comunităţii şi de fundamentare a programelor de acţiuni comunitare pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale prevăzute la art. 35 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) dezbat şi avizează strategiile judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale anterior aprobării lor prin hotărâre a consiliului judeţean;
    f) emit aviz consultativ pentru planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate de consiliile judeţene, de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, anterior supunerii acestora spre aprobare prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local al sectorului/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
    g) elaborează şi aprobă planul judeţean/al municipiului Bucureşti din domeniul incluziunii sociale;
    h) sprijină dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
    i) facilitează procesul de colaborare interinstituţională între serviciile publice deconcentrate, serviciile publice de interes local/judeţean, furnizorii publici şi privaţi de servicii de interes public, organizaţii neguvernamentale în toate domeniile procesului de incluziune socială;
    j) facilitează încheierea de protocoale de colaborare la nivel local şi judeţean în vederea dezvoltării şi implementării serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale;
    k) colaborează cu Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, sprijinul metodologic şi operaţional pentru autorităţile administraţiei publice locale, precum şi monitorizarea îndeplinirii responsabilităţilor şi implementării acţiunilor stabilite la nivel local, prevăzută la art. 22^1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) promovează acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra drepturilor acestora, inclusiv în ceea ce priveşte dreptul de a beneficia de servicii comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale;
    m) monitorizează realizarea obiectivelor prevăzute în planurile judeţene şi efectuează informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării sociale a judeţului;
    n) prezintă anual Comisiei Naţionale privind Incluziunea Socială informări asupra stadiului de realizare a priorităţilor asumate prin planul judeţean anual;
    o) facilitează orice demers referitor la informare, comunicare şi participare a tuturor instituţiilor din judeţ la implementarea măsurilor de incluziune socială.
    (2) Planul judeţean de incluziune socială acoperă cel puţin domeniile de intervenţie prevăzute în strategia naţională de incluziune socială şi are în vedere măsuri pentru asigurarea drepturilor persoanelor la locuinţă, la asistenţă socială şi medicală, la educaţie şi la loc de muncă.
    (3) La elaborarea planului judeţean de incluziune socială, comisia judeţeană de incluziune socială are în vedere:
    a) strategiile locale de dezvoltare ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ;
    b) programele de acţiuni comunitare pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, aprobate prin hotărâre a consiliului local, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) strategiile locale, respectiv strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale;
    d) strategia naţională de incluziune socială şi strategiile sectoriale din domeniile-cheie de intervenţie/cele 12 domenii din tabloul de bord social/principiile pilonului european al drepturilor sociale;
    e) măsurile necesare în vederea colaborării dintre serviciile publice deconcentrate, serviciile publice de interes local/ judeţean, furnizorii publici şi privaţi de servicii de interes public, organizaţii neguvernamentale etc. în toate domeniile procesului de incluziune socială, în vederea implementării măsurilor de incluziune socială prevăzute în strategiile locale şi sectoriale sau, după caz, în atribuţiile serviciului public de interes local/judeţean, conform legii;
    f) protocoalele de colaborare în vederea acordării serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale încheiate în scopul asigurării drepturilor persoanelor la locuinţă, la asistenţă socială şi medicală, la educaţie şi la loc de muncă;
    g) reglementările Legii nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la aşezările informale.
    (4) Modelul-cadru al planului judeţean de incluziune socială se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale."

    8. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale în care aproximativ o treime din populaţie locuieşte în zone, respectiv sectoare de recensământ defavorizate sunt membri în comisia judeţeană de incluziune socială."

    9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Secretariatul comisiei judeţene privind incluziunea socială se asigură de compartimentul de incluziune socială din cadrul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială."

    10. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În scopul exercitării atribuţiilor compartimentului de incluziune socială, numărul de posturi se asigură prin redistribuire în cadrul numărului maxim de posturi aprobat pentru fiecare autoritate publică centrală din domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1)."

    11. Articolul 17 se abrogă.
    12. Anexele nr. 1-3 se abrogă.
    13. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale“, sintagma „Direcţia politici, strategii, programe incluziune socială“ se înlocuieşte cu sintagma „Direcţia cu atribuţii în domeniul politicilor de servicii sociale“, iar sintagma „unitate de incluziune socială“ se înlocuieşte cu sintagma „compartiment de incluziune socială“.


    ART. II
    În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul muncii şi protecţiei sociale emite ordinul pentru aprobarea Modelului-cadru al planului judeţean de incluziune socială, prevăzut la art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre.

    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 26 septembrie 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Mihnea-Claudiu Drumea,
                    secretar de stat
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    Ministrul sănătăţii,
                    Ioana Mihăilă
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 27 mai 2021.
    Nr. 584.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016