Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 443 din 30 martie 2022  pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor metodologice pentru realizarea  evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea Consiliului consultativ  pentru evaluarea impactului actelor normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 443 din 30 martie 2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 333 din 5 aprilie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 31 alin. (4) şi art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Evaluarea impactului proiectelor de acte normative
    ART. 1
    (1) Se aprobă conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare care se elaborează potrivit structurii prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Structura prevăzută la alin. (1) este utilizată în procesul de iniţiere a actelor normative de către autorităţile publice prevăzute la art. 1 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare.
    (3) Structura prevăzută la alin. (1) nu este obligatorie în cazul în care proiectele de acte normative au ca obiect de reglementare exclusiv:
    a) proiectele de acte cu caracter individual care au ca obiect exclusiv:
    1. numiri şi revocări din funcţie;
    2. stabilirea unor date;
    3. aprobarea de indicatori tehnico-economici de investiţii;
    4. aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici şi ale instituţiilor publice, a rectificării acestora, precum şi a normativelor de cheltuieli, pentru cazurile prevăzute de lege;
    5. acordarea de ajutoare financiare şi de urgenţă;
    6. alocarea de fonduri de la bugetul de stat, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi din Fondul naţional de dezvoltare;
    7. aprobarea finanţării de proiecte şi acţiuni din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României;
    8. aprobarea stemelor pentru judeţe, municipii, oraşe şi comune;
    9. transferuri interdomeniale de bunuri din/în proprietatea publică/privată a statului/unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
    10. închirierea şi darea în administrare, concesionarea sau darea în folosinţă gratuită a unor bunuri proprietate publică/privată a statului, în condiţiile legii;
    11. încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri sau a unor sectoare de drumuri;
    12. actualizarea valorii de inventar şi/sau a datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului;

    b) legile speciale de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice;
    c) proiectele de acte normative iniţiate ca urmare a aprobării de către Guvern a tezelor prealabile elaborate în condiţiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) proiectele de acte normative prin care se ratifică, aprobă, aderă sau acceptă un tratat, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele; instrumentele de prezentare şi motivare aferente acestora vor conţine informaţiile prevăzute la art. 23 din Legea nr. 590/2003;
    e) proiectele de acte normative prin care se aprobă bugetele anuale, cele de rectificare bugetară şi de stabilire a plafoanelor elaborate conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată;
    f) proiectele de acte normative care reglementează obiectivul Cooperare teritorială europeană.

    (4) Pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (3) se aplică cerinţele prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără să fie necesară respectarea structurii tabelare prevăzute în anexa nr. 1.
    (5) Anexa nr. 2 prevede instrucţiuni metodologice pentru elaborarea instrumentelor de prezentare şi motivare aferente proiectelor de acte normative cărora li se aplică anexa nr. 1. Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) sunt aplicate proiectelor care au unul sau mai multe tipuri de impact social asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, economiei, mediului de afaceri, mediului înconjurător, obiectivelor de dezvoltare durabilă prevăzute în cadrul Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018, bugetului general consolidat şi coerenţei legislative.

    ART. 2
    Pentru proiectele de acte normative care generează costuri de conformare pentru mediul de afaceri şi organizaţiile societăţii civile, autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) identifică costuri de conformare echivalente din legislaţia în vigoare, în scopul simplificării, conform Metodologiei de simplificare a costurilor generate de legislaţie asupra mediului de afaceri şi organizaţiilor societăţii civile, prevăzută în anexa nr. 3.

    ART. 3
    (1) Studiul de impact, elaborat de autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 33 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este un document care depăşeşte ca amploare şi profunzime a analizei expunerea de motive sau nota de fundamentare. Pentru completarea adecvată a secţiunilor prevăzute la art. 31 şi art. 33 alin. (3) din aceeaşi lege, acesta va include şi variante de rezolvare a problemei care necesită reglementare, cu indicarea şi fundamentarea detaliată a variantei care se doreşte a fi implementată prin adoptarea proiectului de act normativ.
    (2) În situaţia în care se elaborează un studiu de impact, acesta este anexat proiectului de act normativ, iar instrumentul de prezentare şi motivare este semnat potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazul proiectelor de acte normative pentru care se realizează studii de impact, secţiunea a 3-a din anexa nr. 1 include un rezumat al studiului, fără a fi obligatorie completarea subsecţiunilor prevăzute de aceasta.

    ART. 4
    (1) În scopul analizei efectelor unor acte normative considerate prioritare de către Guvern şi al îmbunătăţirii fundamentării intervenţiilor legislative ulterioare ale acestora, autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) realizează rapoarte privind implementarea actelor normative. Rapoartele vizează acte normative cu impact social asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, economiei, mediului de afaceri, dezvoltării durabile sau asupra mediului înconjurător.
    (2) Rapoartele privind implementarea actelor normative se elaborează de către iniţiatori potrivit structurii prevăzute în anexa nr. 4.
    (3) Pentru ordonanţele de urgenţă cu impact social asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, economiei, mediului de afaceri, dezvoltării durabile sau asupra mediului înconjurător se elaborează rapoarte după 2 ani de aplicare de la momentul intrării în vigoare a acestora. Rapoartele vor avea în vedere toate evenimentele legislative intervenite asupra actului de bază, fie la iniţiativa Guvernului, fie la cea a Parlamentului.
    (4) Instrucţiunile metodologice pentru elaborarea rapoartelor privind implementarea actelor normative sunt prevăzute în anexa nr. 5.

    ART. 5
    (1) Guvernul solicită anual, pe teme prioritare:
    a) studii de impact întocmite de către autorităţile publice prevăzute la art. 1 alin. (2);
    b) rapoartele privind implementarea actelor normative prevăzute la art. 4.

    (2) La începutul fiecărui an se prezintă în şedinţa Guvernului o notă cuprinzând lista studiilor de impact şi a rapoartelor privind implementarea actelor normative ce vor fi realizate în anul respectiv. Nota este întocmită de Secretariatul General al Guvernului pe baza priorităţilor Guvernului şi a consultării autorităţilor publice prevăzute la art. 1 alin. (2). În cuprinsul notei se includ informaţii cu privire la sursele şi eventualele criterii care stau la baza stabilirii priorităţilor.
    (3) Secretariatul General al Guvernului monitorizează realizarea studiilor de impact şi a rapoartelor privind implementarea actelor normative conform notei aprobate în şedinţa Guvernului, sprijinind în acelaşi timp instituţiile iniţiatoare din punct de vedere metodologic.
    (4) Instituţiile iniţiatoare pot prevedea fonduri în bugetul anual pentru derularea activităţilor aferente elaborării studiilor de impact şi rapoartelor privind implementarea actelor normative, în condiţiile legii.
    (5) Studiile de impact şi rapoartele privind implementarea actelor normative prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului.

    ART. 6
    (1) Secretariatul General al Guvernului elaborează anual un raport privind evaluarea impactului actelor normative care se publică pe pagina de internet a acestuia.
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) conţine informaţii despre:
    a) date statistice despre procesul legislativ de la nivelul Guvernului;
    b) conformitatea instrumentelor de prezentare şi motivare cu structura şi instrucţiunile metodologice prevăzute de prezenta hotărâre;
    c) activităţile realizate la nivelul Guvernului cu privire la evaluarea implementării actelor normative şi propuneri de îmbunătăţire în acest sens;
    d) activitatea structurilor cu responsabilităţi în domeniu de la nivelul autorităţilor publice centrale;
    e) impactul asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă.

    (3) Secretariatul General al Guvernului prezintă Guvernului anual o notă de informare care conţine sinteza raportului privind evaluarea impactului actelor normative adoptate în anul precedent.

    CAP. II
    Consiliul consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative
    ART. 7
    (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce revin Secretariatului General al Guvernului în etapa de consultare prevăzută la art. 15 alin. (1) şi (2) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare, se înfiinţează Consiliul consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative, denumit în continuare Consiliul.
    (2) Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe lângă Secretariatul General al Guvernului ca organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică.

    ART. 8
    (1) Obiectivele principale ale Consiliului sunt:
    a) contribuie la îmbunătăţirea calităţii instrumentelor de prezentare şi motivare prin recomandări specifice formulate ca urmare a monitorizării aplicării prevederilor legislative în vigoare din domeniul evaluării preliminare a impactului anterior adoptării proiectelor de acte normative;
    b) contribuie la evaluarea metodologică a calităţii studiilor de impact şi a rapoartelor privind implementarea actelor normative elaborate la solicitarea Guvernului.

    (2) Consiliul îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) analizează conformitatea instrumentelor de prezentare şi motivare care însoţesc proiectele de acte normative anterior adoptării lor în şedinţa Guvernului, raportându-se la cerinţele şi standardele prevăzute de legislaţia în domeniul evaluării impactului aflată în vigoare şi formulează puncte de vedere în etapa de consultare prevăzută la art. 15 alin. (1) şi (2) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare;
    b) analizează conformitatea studiilor de impact şi a rapoartelor privind implementarea actelor normative incluse în lista prevăzută la art. 5 alin. (2) cu instrucţiunile metodologice prevăzute de prezenta hotărâre;
    c) contribuie la întocmirea raportului privind evaluarea impactului actelor normative, prevăzut la art. 6;
    d) identifică priorităţi de reformă în domeniul unei reglementări mai bune şi al evaluării preliminare a impactului reglementărilor şi sprijină Secretariatul General al Guvernului în activitatea de coordonare a implementării acestora la nivelul administraţiei publice centrale.

    (3) În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la alin. (2), Consiliul colaborează cu structuri similare de la nivel european, participând la evenimente organizate de acestea sau structuri asociative ale acestora.

    ART. 9
    (1) Consiliul solicită, prin Secretariatul General al Guvernului, autorităţilor publice prevăzute la art. 1 alin. (2) modificarea şi/sau completarea instrumentelor de prezentare şi motivare în scopul asigurării conformităţii fundamentării proiectelor de acte normative cu prevederile legislaţiei în domeniul evaluării preliminare a impactului reglementărilor.
    (2) Consiliul solicită, prin Secretariatul General al Guvernului, utilizarea anexei nr. 1 atunci când proiectul nu se încadrează în categoria prevăzută la art. 1 alin. (3).
    (3) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) Consiliul emite puncte de vedere pe care Secretariatul General al Guvernului le transmite iniţiatorilor în etapa de consultare prevăzută la art. 15 alin. (1) şi (2) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare.
    (4) Punctele de vedere pot fi:
    a) favorabile, fără observaţii şi propuneri;
    b) favorabile, cu observaţii şi propuneri;
    c) nefavorabile.

    (5) În cazul în care punctul de vedere este favorabil, cu observaţii şi propuneri, sau nefavorabil, iniţiatorul va întocmi o notă justificativă care să cuprindă modalitatea de însuşire sau, după caz, argumentele care au condus la neînsuşirea observaţiilor şi propunerilor. O copie a notei justificative se transmite către Secretariatul General al Guvernului de către iniţiatori.
    (6) Punctele de vedere emise potrivit alin. (3) se publică pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului.

    ART. 10
    (1) Punctele de vedere formulate de Consiliu conţin aspecte cu privire la:
    a) identificarea corectă a necesităţii utilizării anexei nr. 1 în fundamentarea proiectelor de acte normative;
    b) identificarea tipurilor de impact din anexa nr. 1 ce necesită detaliere în scopul elaborării instrumentelor de prezentare şi motivare;
    c) concluzii rezultate din analiza instrumentelor de prezentare şi motivare, inclusiv a studiilor de impact şi a rapoartelor privind implementarea actelor normative;
    d) observaţii şi recomandări pentru îmbunătăţirea instrumentelor de prezentare şi motivare, a studiilor de impact şi a rapoartelor privind implementarea actelor normative;
    e) indicarea metodelor şi tehnicilor ce pot fi utilizate în descrierea adecvată a impactului şi în elaborarea rapoartelor privind implementarea actelor normative;
    f) orice alte elemente care pot sprijini îmbunătăţirea instrumentelor de prezentare şi motivare şi a rapoartelor privind monitorizarea actelor normative.

    (2) Criteriile pe baza cărora este analizată calitatea instrumentelor de prezentare şi motivare sunt prevăzute în anexa nr. 6.

    ART. 11
    (1) Consiliul este format din minimum 5 membri şi maximum 11 membri, dintre care un coordonator, care au studii, experienţă şi expertiză relevante pentru elaborarea şi fundamentarea proiectelor de acte normative şi a documentelor de politici publice, implementarea şi/sau evaluarea acestora în unul sau mai multe din următoarele domenii: economie şi mediu de afaceri, muncă şi asistenţă socială, educaţie şi cultură, mediu înconjurător, administraţie publică şi afaceri europene.
    (2) Membrii Consiliului sunt recrutaţi pe baza procedurii de selecţie prevăzute în anexa nr. 7.
    (3) Membrii Consiliului sunt numiţi şi revocaţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea secretarului general al Guvernului.
    (4) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia.
    (5) Mandatul membrilor Consiliului încetează înainte de termen în următoarele situaţii:
    a) renunţarea la calitatea de membru;
    b) revocarea membrilor Consiliului ca urmare a nerespectării obligaţiilor ce le revin din regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut la art. 13;
    c) deces.

    (6) În situaţiile prevăzute la alin. (5) se numeşte un nou membru, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

    ART. 12
    (1) În activitatea sa, Consiliul este sprijinit de un secretariat tehnic care este asigurat de Secretariatul General al Guvernului.
    (2) Secretariatul tehnic al Consiliului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) sprijină Consiliul în activitatea de documentare cu privire la opiniile emise de acesta;
    b) asigură transmiterea versiunilor actualizate ale instrumentelor de prezentare şi motivare şi a rapoartelor privind implementarea actelor normative către Consiliu în vederea monitorizării implementării recomandărilor formulate;
    c) sprijină Consiliul în activitatea de documentare aferentă elaborării raportului anual privind evaluarea impactului reglementărilor;
    d) contribuie la întocmirea planului anual de instruire în domeniul evaluării impactului actelor normative;
    e) sprijină Consiliul în toate activităţile care vizează aspectele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. d).


    ART. 13
    (1) Prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului se stabilesc normele şi procedurile de lucru ale acestuia şi ale secretariatului tehnic. Atribuţiile individuale şi competenţele membrilor Consiliului şi ai secretariatului tehnic inclusiv sunt stabilite în fişele de post.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare se adoptă de către Consiliu prin vot cu majoritate simplă.

    ART. 14
    (1) Secretariatul General al Guvernului organizează sesiuni de instruire anuale adresate reprezentanţilor autorităţilor publice prevăzute la art. 1 alin. (2) în scopul îmbunătăţirii capacităţii de a elabora instrumente de prezentare şi motivare, precum şi rapoarte privind implementarea actelor normative, conform standardelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi instrucţiunilor metodologice prevăzute de prezenta hotărâre.
    (2) Membrii Consiliului şi cei ai secretariatului tehnic beneficiază de sesiuni de instruire periodice pe teme legate de domeniul unei reglementări mai bine organizate la nivel naţional şi internaţional şi participă la schimburi de experienţă cu structuri similare din alte state.
    (3) Programa şi planul de instruire în domeniul evaluării impactului se elaborează de către Consiliu şi se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.
    (4) Cheltuielile necesare îndeplinirii activităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi cheltuielile necesare funcţionării Consiliului, inclusiv transport, cazare şi diurnă, se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita sumelor alocate anual prin legea bugetului de stat.

    ART. 15
    (1) Consiliul contribuie la elaborarea Strategiei Guvernului de comunicare în domeniul evaluării impactului reglementărilor.
    (2) Strategia de comunicare vizează următoarele aspecte:
    a) contextul actual şi provocările de comunicare existente în domeniul evaluării impactului;
    b) obiective şi mesaje principale de comunicare atât în cadrul administraţiei publice centrale, cât şi în sfera neguvernamentală, reprezentată de mediul de afaceri, societate civilă şi cetăţeni;
    c) planul de acţiune pentru activităţile de comunicare.

    (3) Strategia de comunicare se actualizează o dată la doi ani sau ori de câte ori este necesar.

    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 16
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 17
    Proiectele de acte normative aflate pe circuitul de avizare şi înscrise pe lista proiectelor de acte normative şi a proiectelor de documente de politici publice pentru care s-a demarat procedura de avizare cuprinzând menţionarea datei expirării termenelor de avizare, instituţiile avizatoare şi observaţiile privind îndeplinirea condiţiilor de formă, prevăzută la art. 37 lit. c) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora.

    ART. 18
    În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Secretariatul General al Guvernului realizează un raport privind implementarea acesteia pe care îl prezintă în şedinţa Guvernului.

    ART. 19
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 12 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 20
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Sorin Moise,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Dan Vîlceanu
                    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Gabriela Firea
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Carmen Moraru,
                    subsecretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    p. Ministrul economiei,
                    Mihai-Ion Macaveiu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul energiei,
                    Pavel-Casian Niţulescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Vasile Dîncu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul culturii,
                    Diana-Ştefana Baciuna,
                    secretar de stat
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul sportului,
                    Novák Carol-Eduard

    Bucureşti, 30 martie 2022.
    Nr. 443.
    ANEXA 1

    CONŢINUTUL
    instrumentului de prezentare şi motivare
    SECŢIUNEA 1

    Titlul proiectului de act normativ

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    SECŢIUNEA a 2-a

    Motivul emiterii actului normativ

┌──────────────────────────────────────┐
│2.1. Sursa proiectului de act normativ│
│2.2. Descrierea situaţiei actuale │
│2.3. Schimbări preconizate │
│2.4. Alte informaţii*) │
└──────────────────────────────────────┘    SECŢIUNEA a 3-a

    Impactul socioeconomic**)

┌──────────────────────────────────────┐
│3.1. Descrierea generală a │
│beneficiilor şi costurilor estimate ca│
│urmare a intrării în vigoare a actului│
│normativ │
│3.2. Impactul social │
│3.3. Impactul asupra drepturilor şi │
│libertăţilor fundamentale ale omului │
│3.4. Impactul macroeconomic │
│3.4.1. Impactul asupra economiei şi │
│asupra principalilor indicatori │
│macroeconomici │
│3.4.2. Impactul asupra mediului │
│concurenţial şi domeniul ajutoarelor │
│de stat │
│3.5. Impactul asupra mediului de │
│afaceri │
│3.6. Impactul asupra mediului │
│înconjurător │
│3.7. Evaluarea costurilor şi │
│beneficiilor din perspectiva inovării │
│şi digitalizării │
│3.8. Evaluarea costurilor şi │
│beneficiilor din perspectiva │
│dezvoltării durabile │
│3.9. Alte informaţii │
└──────────────────────────────────────┘    SECŢIUNEA a 4-a

    Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri***)

┌────────────────────────────────────────┐
│- în mii lei (RON) - │
├───────────────┬──────┬───────────┬─────┤
│ │ │ │Media│
│Indicatori │Anul │Următorii │pe │
│ │curent│patru ani │cinci│
│ │ │ │ani │
├───────────────┼──────┼──┬──┬──┬──┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├───────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼─────┤
│4.1. Modificări│ │ │ │ │ │ │
│ale veniturilor│ │ │ │ │ │ │
│bugetare, plus/│ │ │ │ │ │ │
│minus, din │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼─────┤
│a) buget de │ │ │ │ │ │ │
│stat, din │ │ │ │ │ │ │
│acesta: │ │ │ │ │ │ │
│(i) impozit pe │ │ │ │ │ │ │
│profit │ │ │ │ │ │ │
│(ii) impozit pe│ │ │ │ │ │ │
│venit │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼─────┤
│b) bugete │ │ │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │ │ │
│(i) impozit pe │ │ │ │ │ │ │
│profit │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼─────┤
│c) bugetul │ │ │ │ │ │ │
│asigurărilor │ │ │ │ │ │ │
│sociale de │ │ │ │ │ │ │
│stat: │ │ │ │ │ │ │
│(i) contribuţii│ │ │ │ │ │ │
│de asigurări │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼─────┤
│d) alte tipuri │ │ │ │ │ │ │
│de venituri │ │ │ │ │ │ │
│(Se va menţiona│ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora.) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼─────┤
│4.2. Modificări│ │ │ │ │ │ │
│ale │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │
│bugetare, plus/│ │ │ │ │ │ │
│minus, din │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼─────┤
│a) buget de │ │ │ │ │ │ │
│stat, din │ │ │ │ │ │ │
│acesta: │ │ │ │ │ │ │
│(i) cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de personal │ │ │ │ │ │ │
│(ii) bunuri şi │ │ │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼─────┤
│b) bugete │ │ │ │ │ │ │
│locale: │ │ │ │ │ │ │
│(i) cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de personal │ │ │ │ │ │ │
│(ii) bunuri şi │ │ │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼─────┤
│c) bugetul │ │ │ │ │ │ │
│asigurărilor │ │ │ │ │ │ │
│sociale de │ │ │ │ │ │ │
│stat: │ │ │ │ │ │ │
│(i) cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│de personal │ │ │ │ │ │ │
│(ii) bunuri şi │ │ │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼─────┤
│d) alte tipuri │ │ │ │ │ │ │
│de cheltuieli │ │ │ │ │ │ │
│(Se va menţiona│ │ │ │ │ │ │
│natura │ │ │ │ │ │ │
│acestora.) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼─────┤
│4.3. Impact │ │ │ │ │ │ │
│financiar, plus│ │ │ │ │ │ │
│/minus, din │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │
│a) buget de │ │ │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼─────┤
│b) bugete │ │ │ │ │ │ │
│locale │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼─────┤
│4.4. Propuneri │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│acoperirea │ │ │ │ │ │ │
│creşterii │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼─────┤
│4.5. Propuneri │ │ │ │ │ │ │
│pentru a │ │ │ │ │ │ │
│compensa │ │ │ │ │ │ │
│reducerea │ │ │ │ │ │ │
│veniturilor │ │ │ │ │ │ │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──┼──┼──┼──┼─────┤
│4.6. Calcule │ │ │ │ │ │ │
│detaliate │ │ │ │ │ │ │
│privind │ │ │ │ │ │ │
│fundamentarea │ │ │ │ │ │ │
│modificărilor │ │ │ │ │ │ │
│veniturilor şi/│ │ │ │ │ │ │
│sau │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │
│bugetare │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┴──────┴──┴──┴──┴──┴─────┤
│4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor │
│de acte normative a căror adoptare │
│atrage majorarea cheltuielilor bugetare,│
│a următoarelor documente: │
│a) fişa financiară prevăzută la art. 15 │
│din Legea nr. 500/2002 privind finanţele│
│publice, cu modificările şi completările│
│ulterioare, însoţită de ipotezele şi │
│metodologia de calcul utilizată; │
│b) declaraţie conform căreia majorarea │
│de cheltuială respectivă este │
│compatibilă cu obiectivele şi │
│priorităţile strategice specificate în │
│strategia fiscal-bugetară, cu legea │
│bugetară anuală şi cu plafoanele de │
│cheltuieli prezentate în strategia │
│fiscal-bugetară. │
├────────────────────────────────────────┤
│4.8. Alte informaţii │
└────────────────────────────────────────┘    SECŢIUNEA a 5-a

    Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

┌──────────────────────────────────────┐
│5.1. Măsuri normative necesare pentru │
│aplicarea prevederilor proiectului de │
│act normativ │
│5.2. Impactul asupra legislaţiei în │
│domeniul achiziţiilor publice │
│5.3. Conformitatea proiectului de act │
│normativ cu legislaţia UE (în cazul │
│proiectelor ce transpun sau asigură │
│aplicarea unor prevederi de drept UE) │
│5.3.1. Măsuri normative necesare │
│transpunerii directivelor UE │
│5.3.2. Măsuri normative necesare │
│aplicării actelor legislative UE │
│5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a│
│Uniunii Europene │
│5.5. Alte acte normative şi/sau │
│documente internaţionale din care │
│decurg angajamente asumate │
│5.6. Alte informaţii │
└──────────────────────────────────────┘    SECŢIUNEA a 6-a

    Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

┌──────────────────────────────────────┐
│6.1. Informaţii privind neaplicarea │
│procedurii de participare la │
│elaborarea actelor normative │
│6.2. Informaţii privind procesul de │
│consultare cu organizaţii │
│neguvernamentale, institute de │
│cercetare şi alte organisme implicate │
│6.3. Informaţii despre consultările │
│organizate cu autorităţile │
│administraţiei publice locale │
│6.4. Informaţii privind puncte de │
│vedere/opinii emise de organisme │
│consultative constituite prin acte │
│normative │
│6.5. Informaţii privind avizarea de │
│către: │
│a) Consiliul Legislativ │
│b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării│
│c) Consiliul Economic şi Social │
│d) Consiliul Concurenţei │
│e) Curtea de Conturi │
│6.6. Alte informaţii │
└──────────────────────────────────────┘    SECŢIUNEA a 7-a

    Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

┌──────────────────────────────────────┐
│7.1. Informarea societăţii civile cu │
│privire la elaborarea proiectului de │
│act normativ │
│7.2. Informarea societăţii civile cu │
│privire la eventualul impact asupra │
│mediului în urma implementării │
│proiectului de act normativ, precum şi│
│efectele asupra sănătăţii şi │
│securităţii cetăţenilor sau │
│diversităţii biologice │
└──────────────────────────────────────┘    SECŢIUNEA a 8-a

    Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ

┌──────────────────────────────────────┐
│8.1. Măsurile de punere în aplicare a │
│proiectului de act normativ │
│8.2. Alte informaţii │
└──────────────────────────────────────┘      *) Orice alte informaţii legate de conţinutul proiectului de act normativ care nu sunt solicitate de prezenta hotărâre, dar care se doresc prezentate în instrumentul de prezentare şi motivare pot fi incluse în rubrica „Alte informaţii“ din cadrul fiecărei secţiuni.
     **) Dacă proiectul de act normativ nu se referă la un tip de impact/subiect indicat într-o anumită secţiune şi în prevederile prezentei hotărâri, atunci secţiunea respectivă rămâne necompletată. Pentru proiectele de acte normative pentru care se aplică structura inclusă în anexa nr. 1 este necesară detalierea a cel puţin unui tip de impact socioeconomic.
    ***) Se vor completa detaliat pe toate bugetele aferente reglementate de legislaţia în vigoare, precum şi pe toate nivelele de clasificaţie bugetară necesare cu respectarea Clasificaţiei bugetare actualizate, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.
    Secţiunea 1 „Titlul proiectului de act normativ“
    Secţiunea a 2-a „Motivul emiterii actului normativ“ va cuprinde:
    2.1. Sursa proiectului de act normativ
    a) indicarea şi detalierea sursei: obiective generale şi direcţii de acţiune incluse în Programul de guvernare, strategii, planuri strategice, transpunerea sau aplicarea unor prevederi de drept UE, Programul Naţional de Reformă, iniţiativa ministerului sau autorităţii administraţiei publice centrale, alte surse.

    2.2. Descrierea situaţiei actuale
    a) prezentarea cadrului legal şi instituţional existent;
    b) definirea problemei/problemelor la rezolvarea căreia/cărora va contribui proiectul de act normativ;
    c) grupurile-ţintă afectate sau care beneficiază direct sau indirect în urma implementării proiectului de act normativ.
    d) enumerarea cauzelor şi efectelor acesteia/acestora;
    e) descrierea consecinţelor generate de neadoptarea proiectului de act normativ;
    f) concluzii ale studiilor, lucrărilor de cercetare, anchetelor sociologice, evaluărilor statistice etc.;
    g) pentru ordonanţele de urgenţă se vor prezenta distinct elementele obiective ale situaţiei extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, prin evidenţierea următorilor indicatori care să permită circumstanţierea utilizării acestora:
    g_1 - descrierea situaţiei cuantificabile, obiective şi independente de voinţa Guvernului, care nu a putut fi prevăzută, care ar pune în pericol un interes public în lipsa reglementării prin ordonanţă de urgenţă;
    g_2 - descrierea pericolului de natură să afecteze interesul public în lipsa adoptării ordonanţei de urgenţă prin raportarea la cel puţin următoarele elemente: pericolul se abate semnificativ de la obişnuit şi acest pericol impune recurgerea la această cale de reglementare pentru evitarea unei grave atingeri a interesului public;
    g_3 - descrierea consecinţelor negative care se pot produce prin neadoptarea soluţiilor legislative preconizate prin ordonanţa de urgenţă;
    g_4 - justificarea imposibilităţii utilizării unui alt instrument legislativ ce ar fi putut fi folosit în vederea evitării rapide a consecinţelor negative avute în vedere la g_3;

    h) dacă instrumentul de prezentare şi motivare este anexat la actul normativ elaborat în conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele, secţiunea curentă trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 23 din această lege;
    i) prezentarea situaţiei actuale din perspectiva obiectivelor de dezvoltare durabilă.

    2.3. Schimbări preconizate
    a) prezentarea scopului şi obiectivelor proiectului de act normativ;
    b) dacă au fost luate în calcul mai multe opţiuni pentru rezolvarea problemei/problemelor de la subpunctul 2 b), acestea se vor descrie pe scurt cu indicarea opţiunii selectate şi a argumentelor care au stat la baza selecţiei;
    c) informaţii despre monitorizarea şi evaluarea implementării proiectului de act normativ:
    1. se va preciza dacă există deja un sistem de monitorizare cu privire la aspectele reglementate prin proiectul de act normativ şi se va descrie pe scurt;
    2. descrierea modalităţii în care se va monitoriza impactul proiectului de act normativ;
    3. enumerarea indicatorilor care vor fi monitorizaţi în scopul evaluării rezultatelor proiectului de act normativ.


    2.4. Alte informaţii.

    Secţiunea a 3-a „Impactul socioeconomic“ va cuprinde:
    3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ
    3.2. Impactul social
    a) impactul asupra grupurilor vulnerabile, aşa cum sunt definite de art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi asupra serviciilor sociale;
    b) impactul asupra veniturilor populaţiei, ocupării forţei de muncă, asupra condiţiilor şi standardelor la locul de muncă;
    c) impactul asupra sănătăţii populaţiei, siguranţei alimentare şi nutriţiei, precum şi asupra sistemului de sănătate;
    d) impactul asupra siguranţei cetăţenilor;
    e) impactul asupra educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii;
    f) impactul asupra domeniului tineret;
    g) impactul asupra domeniului cultural;
    h) impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
    i) impactul asupra respectării principiului egalităţii de şanse şi nondiscriminării;
    j) impactul asupra administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv din perspectiva costurilor şi beneficiilor directe şi indirecte preconizate.

    3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
    a) descrierea impactului măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
    b) descrierea modalităţii în care aplicarea proiectului de act normativ va evita limitări ale unor drepturi şi libertăţi;
    c) corelarea cu dispoziţiile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi ale protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

    3.4. Impactul macroeconomic
    3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici
    a) impactul asupra industriei;
    b) impactul asupra agriculturii;
    c) impactul asupra volumului producţiei de bunuri şi servicii;
    d) impactul asupra nivelului preţurilor şi inflaţiei;
    e) impactul asupra volumului importurilor şi exporturilor;
    f) impactul asupra ratei de ocupare a forţei de muncă şi asupra ratei şomajului.

    3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat
    a) limitarea directă sau indirectă a numărului furnizorilor în cazul în care proiectul de act normativ:
    (i) asigură dreptul exclusiv al unei companii de a furniza un produs sau un serviciu;
    (ii) instituie o licenţă, un permis sau o autorizaţie drept cerinţă pentru desfăşurarea activităţii;
    (iii) limitează capacitatea unor firme de a participa la achiziţiile publice;
    (iv) conduce la creşterea semnificativă a costurilor de intrare sau de ieşire de pe piaţă;
    (v) creează o barieră geografică în raport cu capacitatea companiilor de a furniza bunuri sau servicii, de a investi capital sau de a furniza forţă de muncă;

    b) limitarea capacităţii furnizorilor de a concura în cazul în care proiectul de act normativ:
    (i) controlează sau influenţează, în mod substanţial, preţul la care se vinde un bun sau serviciu;
    (ii) limitează libertatea furnizorilor de a face publicitate propriilor produse (dincolo de limitarea determinată de respectarea drepturilor de proprietate intelectuală şi de prevenirea publicităţii mincinoase);
    (iii) stabileşte standarde de calitate a produsului sau serviciului, standarde care diferă semnificativ faţă de practicile curente;
    (iv) conduce la creşterea semnificativă a costurilor de producţie ale unor furnizori în raport cu ceilalţi (în special prin tratamentul diferenţiat ce va fi aplicat operatorilor nou-intraţi pe piaţă în raport cu cei existenţi);

    c) reducerea gradului de stimulare a furnizorilor pentru a concura efectiv în cazul în care proiectul de act normativ:
    (i) instituie un regim de autoreglementare sau de coreglementare;
    (ii) solicită sau încurajează publicarea informaţiilor privind producţia, preţurile sau costurile companiei;
    (iii) exceptează activitatea dintr-un anumit domeniu sau un grup de operatori economici de la aplicarea regulilor de concurenţă;

    d) limitarea opţiunilor şi informaţiilor disponibile pentru clienţi în cazul în care proiectul de act normativ:
    (i) limitează opţiunile clienţilor;
    (ii) reduce mobilitatea clienţilor faţă de furnizorii de bunuri sau servicii prin creşterea explicită sau implicită a costurilor de schimbare a furnizorilor;

    e) luarea unei măsuri de ajutor de stat în cazul în care proiectul de act normativ instituie o măsură de sprijin care îndeplineşte următoarele condiţii:
    (i) provine din fonduri publice, indiferent de formă (fie lichidităţi sau credite cu dobândă subvenţionată, fie scutiri, amânări sau reduceri de taxe etc.) sau este acordată de o instituţie publică;
    (ii) este selectivă;
    (iii) poate crea un avantaj economic pentru anumite întreprinderi;
    (iv) distorsionează sau poate distorsiona concurenţa pe Piaţa Unică;    3.5. Impactul asupra mediului de afaceri
    a) descrierea şi estimarea costurilor şi beneficiilor directe şi indirecte preconizate;
    b) identificarea costurilor de conformare generate de intrarea în vigoare a proiectului de act normativ, precum şi a unor costuri echivalente din legislaţia deja existentă în scopul compensării, conform Metodologiei de eliminare în compensare a costurilor de conformare, din anexa nr. 3;
    c) se va prezenta rezultatul cu privire la aplicarea Testului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, precum şi avizul obţinut în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, de la Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, anterior transmiterii actului spre avizare pe circuitul interministerial.

    3.6. Impactul asupra mediului înconjurător
    a) impactul asupra calităţii mediului, detaliat pe fiecare dintre factorii de mediu (populaţia şi sănătatea umană, biodiversitatea, terenul, solul, apa, aerul şi clima, precum şi interacţiunea dintre aceşti factori);
    b) impactul asupra speciilor protejate, habitatelor naturale, ariilor protejate şi peisajelor;
    c) în cazul proiectelor de acte normative care au ca scop adoptarea unor planuri şi programe, inclusiv a celor cofinanţate de Uniunea Europeană, sau a unor modificări ale acestora, este obligatoriu să se facă referire la parcurgerea procedurii de realizare a evaluării de mediu prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

    3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării
    a) descrierea modalităţii în care aplicarea proiectului de act normativ va încuraja cercetarea şi inovarea;
    b) descrierea modului în care sunt facilitate introducerea şi diseminarea unor metode noi de producţie, a unor tehnologii şi produse noi;
    c) descrierea modalităţii în care sunt promovate productivitatea şi eficientizarea resurselor;
    d) descrierea soluţiilor digitale ce se vor aplica şi/sau a modului în care este încurajată digitalizarea.

    3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile
    a) descrierea modalităţii în care aplicarea proiectului de act normativ va respecta principiile dezvoltării durabile;
    b) descrierea modalităţii în care aplicarea proiectului de act normativ va susţine implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă prevăzute în Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României, în vigoare;
    c) descrierea impactului măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă.

    3.9. Alte informaţii.
    NOTĂ:
    PENTRU IDENTIFICAREA TIPURILOR DE IMPACT CE NECESITĂ DESCRIERE, LA FINALUL INSTRUCŢIUNILOR METODOLOGICE PREZENTATE ÎN ANEXA NR. 2 ESTE RECOMANDATĂ O LISTĂ DE ÎNTREBĂRI CE POATE FI UTILIZATĂ ÎN ACEST SENS, PRECUM ŞI LA STABILIREA CORELAŢIEI CU OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ.


    Secţiunea A 4-A „IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT ATÂT PE TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG, (PE 5 ANI), INCLUSIV INFORMAŢII CU PRIVIRE LA CHELTUIELI ŞI VENITURI“ VA CUPRINDE:
    4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:
    a) buget de stat, din acesta:
    (i) impozit pe profit
    (ii) impozit pe venit

    b) bugete locale
    (i) impozit pe profit

    c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
    (i) contribuţii de asigurări

    d) alte tipuri de venituri
    (Se va menţiona natura acestora.)


    4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
    a) buget de stat, din acesta:
    (i) cheltuieli de personal
    (ii) bunuri şi servicii

    b) bugete locale:
    (i) cheltuieli de personal
    (ii) bunuri şi servicii

    c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
    (i) cheltuieli de personal
    (ii) bunuri şi servicii

    d) alte tipuri de cheltuieli
    (Se va menţiona natura acestora.)


    4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:
    a) buget de stat
    b) bugete locale

    4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare
    4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
    4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare
    4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:
    a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizate;
    b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.


    Secţiunea a 5-a „Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare“ va cuprinde:
    5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
    a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ.

    5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice
    a) descrierea impactului legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul achiziţiilor publice, prevederi derogatorii;
    b) prezentarea normelor cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică internă a autorităţilor contractante.

    5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).
    5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE
    a) tipul, titlul, numărul şi data directivei UE ale cărei cerinţe sunt transpuse de proiectul de act normativ;
    b) obiectivele directivei UE;
    c) tipul de transpunere a directivei UE în cauză, precizânduse dacă transpunerea este totală sau parţială (în situaţia transpunerii parţiale, se vor preciza termenul şi modalitatea de transpunere totală);
    d) termenele-limită pentru transpunerea directivelor UE vizate - termenul-limită pentru adoptarea proiectului de act normativ şi justificarea acestui termen.

    5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative ale UE.
    a) justificarea necesităţii adoptării măsurilor incluse în proiect în vederea aplicării actului legislativ al UE;
    b) tipul, titlul, numărul şi data actului legislativ al UE pentru care se creează cadrul de aplicare.


    5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene - se va indica jurisprudenţa instanţelor UE incidentă în domeniul reglementat prin proiectul de act normativ, cu menţionarea interpretărilor Curţii, relevante pentru transpunerea sau implementarea prevederilor legale respective, cu menţionarea interpretărilor relevante ale Curţii.
    5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate (se face referire la un/o anume acord, rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale).
    5.6. Alte informaţii.

    Secţiunea a 6-a „Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ“ va cuprinde:
    6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative:
    a) menţionarea expresă dacă proiectul de act normativ este exceptat de la procedura de consultare;
    b) indicarea motivelor neaplicării procedurii de participare la elaborarea actelor normative potrivit art. 6 şi art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată:
    • date privind activităţi comerciale sau financiare, publicarea acestora aducând atingere principiului concurenţei loiale;
    • procedura de urgenţă utilizată, conform legii.


    6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate:
    a) fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea;
    b) metodele de consultare utilizate (dacă au existat întâlniri se vor preciza data şi organizaţiile participante);
    c) propunerile formulate de organizaţiile consultate;
    d) propuneri preluate în proiectul de act normativ;
    e) pentru propunerile principale neincluse în proiectul de act normativ se va justifica, pe scurt, nepreluarea acestora.

    6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normativ:
    a) descrierea rezultatelor consultărilor derulate.

    6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative
    Se vor prezenta alăturat instrumentului de prezentare şi motivare eventuale avize/puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative care au atribuţii cu privire la analiza şi formularea de recomandări asupra proiectelor de acte normative şi instrumentelor de prezentare şi motivare aferente dintr-un anumit domeniu sau în contextul aplicării politicii pentru o reglementare mai bună.

    6.5. Informaţii privind avizarea de către:
    a) Consiliul Legislativ
    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
    c) Consiliul Economic şi Social
    d) Consiliul Concurenţei
    e) Curtea de Conturi

    6.6. Alte informaţii.

    Secţiunea a 7-a „Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ“ va cuprinde:
    7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ
    a) data publicării anunţului referitor la participarea în elaborarea actului normativ;
    b) data până la care s-au putut transmite recomandări scrise;
    c) în cazul în care nu au fost primite observaţii ca urmare a publicării anunţului sau solicitări de organizare a unor dezbateri publice, se va menţiona acest lucru.

    7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice.
    7.3. Alte informaţii.

    Secţiunea a 8-a „Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ“ va cuprinde:
    8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ.
    a) necesitatea înfiinţării unor noi organisme în cadrul administraţiei publice centrale şi/sau locale;
    b) necesitatea extinderii competenţelor instituţiilor existente.

    8.2. Alte informaţii.


    ANEXA 2

    Instrucţiunile metodologice privind elaborarea instrumentului de prezentare şi motivare^1
    ^1 Metodologia reprezintă o actualizare a Metodologiei de evaluare preliminară a impactului, elaborată în 2015 cu sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul proiectului Dezvoltarea capacităţii administraţiei publice centrale de a realiza studii de impact, Sipoca 25

    Cuprins
    Introducere
    Definirea problemei
    Formularea obiectivelor
    Opţiuni pentru rezolvarea problemei
    Identificarea impactului
    Beneficiile şi costurile generate de actele normative
    Metode de colectare a datelor în evaluarea impactului
    Consultanţă publică
    Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea actului
    Întrebări utile în identificarea şi descrierea impactului opţiunilor/proiectelor de acte normative

    Introducere
    Evaluarea preliminară a impactului proiectelor de acte normative reprezintă o etapă necesară care contribuie la luarea deciziilor pe baza unor argumente temeinice şi atent analizate. Activităţile derulate în această etapă permit analiza problemei, a posibilelor soluţii, a avantajelor şi dezavantajelor acestora, precum şi a diferitelor consecinţe asupra economiei, societăţii şi mediului înconjurător.
    Prezenta metodologie poate fi utilizată atât pentru elaborarea expunerilor de motive şi a notelor de fundamentare, cât şi pentru întocmirea studiilor de impact. Diferenţa dintre cele două tipuri de instrumente este dată de profunzimea şi amploarea analizei.
    Studiile de impact se elaborează, potrivit art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiecte „de importanţă şi complexitate deosebită“. Mai jos sunt prezentate 10 criterii care pot fi utilizate în identificarea acestor proiecte:
    1. Reglementare nouă într-un anumit domeniu sau implică o modificare substanţială a unei legi actuale;^2
    ^2 Prin modificare substanţială se înţelege o modificare care se încadrează la cel puţin unul dintre criteriile enumerate la punctele 2-7.

    2. Reformă majoră inclusă în Programul de guvernare sau alte documente programatice asumate de Guvernul României care generează schimbări sistemice şi care afectează un număr mare de cetăţeni, mai ales în domenii precum educaţia, protecţia socială, sănătatea sau mediul de afaceri;
    3. Afectează direct grupurile vulnerabile, aşa cum sunt definite de art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. Are impact asupra a cel puţin 10% dintre firmele active sau a cel puţin 20% dintre salariaţii dintr-un anumit sector de activitate, conform datelor oficiale puse la dispoziţie de instituţiile cu responsabilităţi în domeniu (Institutul Naţional de Statistică, Banca Naţională a României, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale etc.);
    5. Implementarea sa presupune un cost total net asupra bugetului general consolidat mai mare de 20 milioane lei;
    6. Generează un impact asupra investiţiilor publice de peste 100 milioane lei.

    Metodologia include o serie de explicaţii pentru completarea următoarelor secţiuni ale instrumentului de prezentare şi motivare:
    • Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ
    • Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic
    • Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
    • Secţiunea a 8-a: Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ

    Pentru secţiunile Secţiunea a 4-a - Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare şi a 7-a - Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ se va răspunde solicitărilor incluse în Anexa nr. 1, cu respectarea cadrului legislativ în vigoare.
    Următoarele manuale şi ghiduri reprezintă resurse suplimentare care conţin detalii despre cum poate fi realizată evaluarea impactului:
    • Manual de metode folosite în planificarea politicilor publice şi evaluarea impactului;
    • Manual pentru evaluarea ex-ante a impactului politicilor educaţionale;
    • Manual şi metodologie pentru studii de impact în domeniul sănătăţii;
    • Manual pentru măsurarea costurilor administrative în România.

    Ele pot fi accesate la următorul link: https://sgg.gov.ro/1/politici-publice-si-programe/documente/suport-metodologic/.
    La acestea se adaugă:
    • Metodologia pentru elaborarea şi aplicarea Testului IMM, aprobată prin Ordinul ministrului economiei nr. 698/2014.


    Definirea problemei
    Definirea problemei este o etapă esenţială în procesul de analiză a impactului, deoarece este important ca problema să fie definită corect pentru a putea fi cu adevărat rezolvată prin implementarea proiectului de act normativ. Drept urmare, este necesar să se dedice timp şi resurse adecvate acestui pas.
    Răspunsul la următoarele întrebări poate contribui la formularea adecvată a unei probleme ce va fi soluţionată prin implementarea unui proiect de act normativ:
    • Care este aspectul sau situaţia care influenţează negativ societatea, economia sau mediul înconjurător şi care necesită intervenţia Guvernului printr-o reglementare? În ce măsură o situaţie existentă împiedică dezvoltarea, progresul, inovarea într-un anumit domeniu?
    • Care sunt cauzele şi efectele problemei formulate?
    • Ce grupuri din societate sunt afectate, cum şi în ce măsură?
    • Care ar fi consecinţele dacă nu s-ar adopta un proiect de act normativ?
    • Care este contextul european, internaţional, ce exemple de bună practică există?

    Menţionăm că problemele cu caracter general trebuie abordate în contextul elaborării documentelor de politici publice - strategii, propuneri de politică publică, programe, planuri, actele normative fiind subsecvente acestora, prin urmare mult mai aplicate şi mai specifice, aspect care trebuie să se reflecte în completarea instrumentului de prezentare şi motivare.
    Câteva aspecte de evitat în formularea problemei:
    1. O descriere vagă, mult prea generală
    Este necesară existenţa unei corelări între definirea problemei şi soluţiile specifice propuse în cadrul proiectului de act normativ. Astfel, acestea trebuie să rezolve în mod direct diferite aspecte ale problemei formulate. În secţiunea de context pot fi incluse formulări generale, dar definirea cât mai specifică a unei probleme este importantă.
    https://sgg.gov.ro/1/politici-publice-si-programe/documente/evaluarea-preliminara-a-impactului/
    Exemple:
    X Nivelul sărăciei în mediul rural este ridicat.
    [ ] Peste 60% dintre familiile din mediul rural nu realizează venituri suficiente pentru a-şi putea acoperi nevoile de bază.


    2. Confundarea problemei cu potenţiale soluţii
    X Nu există finanţare, deci copiii nu merg la şcoală.
    [ ] Rata abandonului şcolar este în continuare ridicată (se precizează cât) comparativ cu ultimii ani (se descrie tendinţa) şi/sau comparativ cu media UE. Este prea devreme în procesul de analiză pentru a aprecia dacă finanţarea este principala/ singura soluţie sau dacă are un impact cert asupra ratei abandonului şcolar. De asemenea, este de menţionat că finanţarea reprezintă un mijloc pentru implementarea anumitor soluţii, nu o soluţie în sine.

    3. Definirea problemei ca fiind lipsa unui act normativ
    Elaborarea unei legi noi nu reprezintă o problemă în sine, poate fi parte a unei potenţiale soluţii pentru o anumită problemă. Pe de o parte, s-ar putea să existe şi alte soluţii, precum o mai bună punere în aplicare, simplificarea cadrului legal existent sau campaniile de educare şi informare. Pe de altă parte, problema şi soluţiile vor fi abordate din perspectiva instrumentului juridic utilizat, nefiind analizate adecvat.
    X Nu există o hotărâre de guvern care să reglementeze sistemele de încălzire.
    [ ] Sistemele de încălzire existente nu sunt performante, se pierd resurse şi costurile sunt mari.
    Una dintre cele mai utilizate metode în definirea problemei este „metoda arborelui problemei“. Această abordare ajută la:
    • diferenţierea între cauze, simptome şi efecte;
    • investigarea relaţiei dintre cauză şi efect;
    • identificarea grupurilor afectate;
    • stabilirea unei ierarhii a problemelor;
    • definirea scopului şi a marjelor de intervenţie.

    Arborele problemei se realizează prin introducerea problemei definite în mijloc, a cauzelor (rădăcinile problemei) în partea de jos, iar a efectelor (impactul pe care îl are în prezent problema) în partea de sus. Mai jos, este inclus ca exemplu un model de arbore al problemei.
 (a se vedea imaginea asociată)    Consecinţele neadoptării proiectului de act normativ
    În secţiunea a 2-a din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre de guvern se solicită descrierea consecinţelor generate de neadoptarea proiectului de act normativ. Este important să se argumenteze ce se poate întâmpla în urma unei acţiuni a Guvernului, comparativ cu ce s-ar întâmpla în cazul în care Guvernul nu ar interveni. Acţiunea Guvernului poate interveni atunci când există dovezi cu privire la faptul că aceasta conduce la scenarii mai bune decât starea de fapt.
    Analiza consecinţelor neadoptării proiectului de act normativ este echivalentă cu descrierea unui scenariu de referinţă, acesta urmând să explice modul în care situaţia actuală ar evolua în cazul în care nu ar exista o intervenţie publică suplimentară.
    Întrebările la care ar trebui să răspundă descrierea scenariului de referinţă:
    • Cât de serioasă este problema?
    • Este pe cale de a fi soluţionată? Când? De ce?
    • În ce măsură aceasta va deveni mai serioasă? De ce?
    • Care sunt probabilităţile acestor scenarii?
    • Există consecinţe ireversibile?

    Pentru un răspuns adecvat la aceste întrebări sunt necesare explicaţii cu privire la ipotezele formulate (de exemplu: situaţia actuală se va înrăutăţi deoarece...), ce date au fost utilizate (evoluţii în timp ale principalilor indicatori din domeniu. Pot fi incluse şi creşteri mici comparativ cu aşteptările sau cu investiţiile realizate iniţial).
    Un scenariu de referinţă bun ar trebui să aibă o bază reală şi pe cât posibil să fie exprimat prin intermediul dovezilor cuantificabile. Totodată acesta trebuie să fie stabilit pentru o perioadă de timp adecvată (de exemplu: o abordare pe termen mediu - 3-4 ani).
    De cele mai multe ori, scopul reglementărilor este acela de a produce o schimbare în comportamentul actorilor economici şi sociali, astfel încât problemele existente să fie ameliorate sau soluţionate pe deplin. Reglementarea prin acte normative este doar una dintre modalităţile prin care se poate schimba comportamentul, campaniile de informare reprezentând doar un alt exemplu în acest sens.

    Formularea obiectivelor
    Unul din motivele principale pentru care sunt importante identificarea şi definirea în mod clar a obiectivelor este acela că ele descriu principalele beneficii ale acţiunii, determinând astfel alegerea soluţiilor. Orice intervenţie trebuie să aibă obiective clare ce sunt direct corelate cu soluţionarea problemelor identificate, deoarece acest lucru:
    • contribuie la evidenţierea coerenţei şi consecvenţei în domeniul politicii publice căruia actul normativ se subscrie;
    • ajută la identificarea potenţialelor direcţii de acţiune, contribuie la compararea diferitelor soluţii;
    • face posibile monitorizarea implementării actului normativ şi evaluarea atingerii sau nu a efectelor dorite;
    • ajută la definirea indicatorilor de performanţă pentru a stabili dacă obiectivele majore de politică publică sunt atinse.

    Obiectivele pot fi generale, specifice şi operaţionale. În procesul de elaborare a obiectivelor trebuie stabilită o corelaţie între:
    • obiective în sine, astfel încât să nu existe contradicţii şi suprapuneri. Totodată e important să existe o legătură logică şi cele operaţionale să decurgă din cele specifice, iar acestea, la rândul lor, din cele generale.
    • obiectivele generale şi problema definită iniţial, între obiectivele specifice şi cauzele problemei.

    O regulă generală utilă atunci când sunt definite obiectivele este aceea de a folosi criteriile SMART^3. Astfel, obiectivele trebuie să fie:
    ^3 SMART - Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-based.
    • specifice: Obiectivele trebuie să fie destul de precise şi concrete astfel încât să nu lase loc interpretărilor. Acestea trebuie să fie înţelese uşor de către toată lumea.
    • măsurabile: Obiectivele trebuie să definească stadiul viitor în termeni măsurabili, astfel încât să se poată verifica dacă au fost atinse sau nu.
    • realizabile: În cazul în care obiectivele şi standardele vizate vor influenţa comportamentul cetăţenilor, companiilor etc., cei care sunt responsabili pentru acestea trebuie să aibă capacitatea şi resursele necesare să le atingă.
    • relevante: Obiectivele şi nivelurile-ţintă trebuie să fie ambiţioase. Stabilirea unui obiectiv care reflectă un nivel al realizării foarte apropiat de cel actual nu este util. Totuşi acestea ar trebui să fie realiste, astfel încât persoanele responsabile de implementare să le poată operaţionaliza.
    • să aibă o durată de timp determinată: Obiectivele şi nivelurile-ţintă rămân vagi în cazul în care acestea nu se referă la o anumită perioadă de timp.

    Stabilirea obiectivelor de tip SMART - Exemplu:
    Obiectivul iniţial al politicii: „Sprijinirea înfiinţării companiilor în România“
    Construirea componentelor de tip SMART:
    • specifice: „Ministerul Economiei va asigura accesul tinerilor la finanţare“
    • măsurabile: „... 3 programe de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor...“
    • realizabile: „... utilizând liniile bugetare existente...“
    • relevante: „... cu scopul de a implica cel puţin 500 de antreprenori tineri…“
    • durată de timp determinată: „... în fiecare an, timp de 5 ani...“

    Obiectivul final al politicii: „Ministerul Economiei va dezvolta, implementa, monitoriza şi evalua 3 programe de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor în fiecare an, timp de 5 ani, utilizând liniile bugetare existente, cu scopul de a implica cel puţin 500 de antreprenori tineri.“

    Opţiuni pentru rezolvarea problemei
    După definirea obiectivelor, se vor identifica opţiunile şi mecanismele de implementare care vor conduce cel mai probabil la atingerea acestora. Analiza unei game cât mai largi de opţiuni şi descrierea lor conferă o justificare adecvată proiectului de act normativ, demonstrând în acelaşi timp transparenţa procesului de evaluarea preliminară a impactului. Argumentarea nepreluării anumitor soluţii este de asemenea relevantă şi contribuie la fundamentarea opţiunii propuse pentru implementare.
    Opţiunile trebuie să fie corelate argumentat atât cu cauzele problemei, cât şi cu obiectivele. O opţiune se poate elabora în funcţie de: conţinutul intervenţiei sau tipul de intervenţie (forma instrumentului ales).
    În identificarea opţiunilor este importantă aplicarea principiului proporţionalităţii: nicio acţiune a Guvernului nu ar trebui să depăşească ceea ce este necesar să fie făcut pentru a atinge în mod satisfăcător obiectivele stabilite. Astfel, acţiunea guvernului trebuie să fie cât mai simplă posibil şi să se respecte aplicarea principiului subsidiarităţii.
    Următoarele întrebări pot fi utilizate pentru a stabili proporţionalitatea opţiunilor propuse în cadrul evaluării preliminare a impactului actelor normative. Acestea nu sunt concepute pentru a avea un răspuns de tipul da/nu, ci, mai degrabă, răspunsurile trebuie să fie explicate şi fundamentate cu date/informaţii cantitative şi calitative, acolo unde este posibil. Aplicarea principiului proporţionalităţii contribuie la stabilirea unei liste scurte de opţiuni fezabile care să fie apoi analizate în detaliu.
    În ceea ce priveşte conţinutul opţiunii:
    • Opţiunea depăşeşte în amploare acţiunea necesară pentru a atinge obiectivul propus iniţial?
    • Este sfera de acţiune limitată la acele aspecte pe care alţi actori în afară de Guvern nu le pot realiza şi acolo unde Guvernul poate interveni mai bine?
    • În cazul în care iniţiativa generează şi impact negativ, sunt aceste costuri minimizate şi proporţionale cu obiectivul(ele) ce urmează să fie atins(e)?
    • Este opţiunea conformă cu prevederile legale naţionale, UE şi internaţionale?

    În ceea ce priveşte tipul opţiunii:
    • Este instrumentul ales o opţiune cât mai simplă posibil şi coerentă cu atingerea obiectivului şi punerea în aplicare eficace a soluţiei reglementate prin act normativ?
    • Există o justificare solidă a instrumentului ales?

    O modalitate bună prin care identificarea opţiunilor poate fi făcută sistematic este utilizarea „metodei arborelui problemei“, prezentată la Pasul 6. Aşa cum o problemă poate avea mai mulţi factori determinanţi sau mai multe cauze, există posibilitatea să fie necesare mai multe soluţii pentru o rezolvare eficace.

    Compararea opţiunilor şi selectarea celei care va fi implementată
    Pentru a alege între mai multe opţiuni, este important să existe elemente comparabile pentru fiecare dintre acestea. Există câteva metodologii posibile ce pot fi utilizate în acest sens. Alegerea metodelor de analiză adecvate este de asemenea importantă, deoarece acestea nu sunt echivalente şi nu sunt întotdeauna corespunzătoare scopului proiectului de act normativ.
    Cele mai utilizate metodologii pentru compararea opţiunilor sunt:
    • analiza cost-beneficiu (ACB): o opţiune poate fi considerată ca fiind oportună dacă beneficiile sunt mai mari decât costurile sau dacă beneficiile justifică costurile chiar dacă acestea sunt mai mari;
    • analiza cost-eficacitate (ACE): atunci când sunt cuantificate costurile şi se poate presupune că opţiunile comparate pot genera niveluri echivalente de beneficii;
    • analiza multicriterială: se utilizează atunci când nu pot fi cuantificate costurile şi beneficiile, realizându-se doar o evaluare calitativă a impactului opţiunilor. Se pot utiliza şi informaţii mixte atunci când costurile pot fi cuantificate parţial, dar se poate face doar o descriere calitativă a beneficiilor.


    Analiza cost-beneficiu
    Atunci când proiectele de acte normative au impact socioeconomic este de preferat utilizarea ACB. ACB rezultă din diferenţa dintre beneficiile şi costurile totale nete:
    ACB = Beneficii - Costuri

    Utilizarea ACB este de preferat deoarece este cuprinzătoare şi ia în considerare toate efectele (negative şi pozitive) ale măsurilor prevăzute de legislaţie şi permite ierarhizarea clară a opţiunilor, ca urmare a aplicării ei, fiind vizibile beneficiile şi costurile sociale nete. Utilizarea ACB are şi limite: poate fi aplicată doar în ceea ce priveşte tipurile de impact care sunt cuantificate şi exprimate cu aceiaşi indicatori (drept urmare, cele mai bune ar fi valorile monetare care pot fi dificil de obţinut în anumite situaţii).
    Aplicarea metodei ACB are la bază parcurgerea următoarelor etape:
    1. analiza categoriilor de părţi interesate şi sectoare ce vor fi afectate ca urmare a implementării opţiunilor;
    2. cuantificarea celor afectaţi - câte firme, câte sectoare, câţi pacienţi etc.;
    3. identificarea costurilor şi beneficiilor pentru fiecare categorie de actori;
    4. cuantificarea/monetizarea costurilor şi beneficiilor;
    5. identificarea fluxului de numerar aferent costurilor şi beneficiilor de-a lungul timpului, aplicarea actualizării standard şi calcularea valorii actualizate nete a diferitelor opţiuni (un exemplu în acest sens este inclus la secţiunea privind descrierea impactului asupra mediului înconjurător);
    6. adunarea tuturor costurilor şi beneficiilor estimate şi calcularea beneficiilor nete;
    7. evidenţierea marjelor de eroare sau incertitudine ce trebuie să fie luate în considerare.


    Analiza cost-eficacitate
    Analiza cost-eficacitate (ACE) se poate dovedi mai simplă. Aceasta evidenţiază o nevoie extrem de specifică: maximizarea eficienţei unei opţiuni prin raportarea la un anumit obiectiv, o anumită ţintă sau o constrângere de natură externă, precum şi la limitările bugetare. Drept urmare, această tehnică se axează pe aspectul de cost al ecuaţiei. ACE este definită de formula:
    ACE = Cost/Efecte

    Prin urmare, ACE se referă la raportul dintre costul total aferent obţinerii efectelor implementării şi efectele propriu-zise. Criteriul de evaluare este de obicei costul per unitate de rezultat obţinut (de exemplu: costul pe loc de muncă creat sau costul pe funcţionar public instruit). Acest cost unitar este apoi comparat cu alte opţiuni ce conduc la obţinerea aceluiaşi rezultat. Eficacitatea unei opţiuni din perspectiva costului depinde de performanţa mai bună a acesteia comparativ cu alte propuneri concurente, în ceea ce priveşte atingerea anumitor obiective cu un cost mai mic.
    ACE se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
    1. prezentarea unei estimări generale a costului opţiunii propuse;
    2. evidenţierea faptului că obiectivele justifică acel cost;
    3. analiza următoarelor aspecte:
    - dacă aceleaşi rezultate ar putea fi obţinute cu un cost mai mic, utilizând o abordare diferită sau alte instrumente;
    – dacă pot fi obţinute mai multe rezultate sau rezultate mai bune la acelaşi cost, utilizându-se o abordare diferită sau alte instrumente.

    4. prezentarea celor mai eficiente opţiuni din perspectiva costurilor.

    ACE prezintă avantajul faptului că nu necesită măsurarea sau estimarea exactă a beneficiului. În acelaşi timp, această metodă are şi dezavantaje. În primul rând, nu abordează conceptul de nivel minim sau optim de beneficii. În al doilea rând, tinde să neglijeze potenţialele efecte secundare deoarece se axează pe un sigur tip de beneficiu (obiectivul vizat al reglementării). În al treilea rând, nu generează un rezultat clar în ceea ce priveşte asigurarea de beneficii nete pentru societate prin respectiva opţiune.

    Analiza multicriterială
    Analiza multicriterială (AMC) are la bază o matrice în cadrul căreia implementarea opţiunilor este măsurată comparativ pornind de la evaluarea unui set de criterii. AMC poate fi o tehnică eficace, permiţând aplicarea logicii cost-beneficiu în situaţiile în care există o combinaţie de date calitative, cantitative şi monetare.
    De exemplu, ca urmare a stabilirii unui obiectiv general de către Guvern de a îmbunătăţi politica de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor unei municipalităţi^4, au fost identificate următoarele opţiuni:
    ^4 Exemplul este o adaptare a Ghidului practic al Băncii Mondiale privind Planificarea strategică a gestionării deşeurilor municipale, elaborat de către Darious Kobus în 2003.
    • opţiunea 1: Extinderea serviciilor de colectare deşeuri în toate satele ce aparţin de municipalitate. Costurile de capital au fost estimate ca având o valoare de 45 de milioane de lei, iar costurile operaţionale sunt considerate ca având o valoare „ridicată“;
    • opţiunea 2: Eliminarea tuturor depozitelor de deşeuri ilegale de dimensiuni mici. Costurile de capital au fost estimate ca având o valoare de 300 de milioane de lei, iar costurile operaţionale sunt considerate ca având o valoare „foarte scăzută“.

    Având în vedere că beneficiile fiecărei opţiuni sunt greu de diferenţiat şi de estimat în termeni cantitativi, precum şi faptul că este monetizată o singură categorie de costuri (costurile de capital), iar costurile operaţionale sunt exprimate în termeni calitativi, aplicarea AMC poate contribui la prioritizarea celor două opţiuni. Pentru a face acest lucru, este necesar în primul rând să se identifice şi să se atribuie o pondere „criteriilor de prioritizare“. Un criteriu este util atunci când poate permite evaluarea unei opţiuni.
    După ce au fost identificate criterii adecvate, acestora li se atribuie o pondere, luându-se în considerare că nu toate criteriile au aceeaşi relevanţă. Unele pot fi mai urgente sau mai importante decât altele. În exemplul anterior, beneficiile în domeniul sănătăţii pot fi de pildă cele mai importante pentru comunităţile afectate de contaminarea apelor subterane, praf, zgomot, paraziţi şi mirosuri din depozitele adiacente, în timp ce costurile pot fi cele mai importante pentru comunităţile izolate care nu sunt afectate în mod direct de către condiţiile de sănătate adverse şi de cele de mediu.
    Ca bună practică, selectarea şi atribuirea de ponderi criteriilor trebuie discutate şi agreate cu părţile interesate şi experţii care pot fi invitaţi în cadrul grupurilor de lucru constituite pentru elaborarea proiectului de act normativ.

    Clasificarea criteriilor prin intermediul sistemului de „atribuire de ponderi“
    Importanţa fiecărui criteriu poate fi stabilită solicitându-se părţilor interesate şi experţilor să selecteze o singură dată criteriile pe care le consideră cele mai utile. O practică utilă este aceea de a le solicita să selecteze aproximativ 60% din criteriile disponibile. De exemplu, dacă există o listă cu 15 criterii, pot fi permise nouă alegeri de fiecare participant. Apoi, se exclud din listă acele criterii ce nu au primit niciun punct şi se împarte fiecare criteriu la criteriul cu cel mai mic scor, pentru ca acestuia să i se atribuie o pondere egală cu „1“.
    De exemplu, în cazul în care cel mai mic criteriu a primit cinci puncte şi cel mai mare criteriu a primit 20 de puncte, celui mai mic criteriu i se atribuie o pondere de 5/5 = 1, iar celui mai mare criteriu i se atribuie o pondere de 20/5 = 4.
    Apoi este necesară stabilirea unui sistem de punctaje, aplicând valori cantitative atunci când este posibil. Astfel de valori includ unităţi financiare, unităţi fizice precum reducerea poluării, numărul de specii protejate etc. În cazul în care acest lucru nu este posibil se atribuie valori calitative în cadrul unei ierarhii bine stabilite (de exemplu: „niciunul“ - „scăzut“ - „mediu“ - „ridicat“).
    Următorul tabel ilustrează modul în care pot fi stabilite punctajele.
    AMC - Stabilirea unui sistem de punctaje

┌──────────────────────────────────────┐
│Criteriu: Costuri totale estimate │
│(RON) │
├────────────────────────────┬─────────┤
│> 400.000.000 │Scor 1 │
│200 mil.-400 mil. │Scor 2 │
│8 mil.-200 mil. │Scor 3 │
│< 8.000.000 │Scor 4 │
├────────────────────────────┴─────────┤
│Criteriu: Dimensiunea populaţiei │
│beneficiare (sau afectate) (% din │
│populaţia totală) │
├────────────────────────────┬─────────┤
│0-25% │Scor 1 │
│25-50% │Scor 2 │
│50-75% │Scor 3 │
│75-100% │Scor 4 │
├────────────────────────────┴─────────┤
│Beneficii de mediu │
├────────────────────────────┬─────────┤
│Niciunul │Scor 1 │
│Scăzut │Scor 2 │
│Mediu │Scor 3 │
│Ridicat │Scor 4 │
├────────────────────────────┴─────────┤
│Criteriu: Acceptabilitate socială │
├────────────────────────────┬─────────┤
│Niciunul │Scor 1 │
│Scăzut │Scor 2 │
│Mediu │Scor 3 │
│Ridicat │Scor 4 │
└────────────────────────────┴─────────┘    Pentru a reveni la exemplul iniţial privind politica în domeniul colectării, reutilizării, reciclării şi valorificării deşeurilor, atribuirea de ponderi criteriilor (conform abordării descrise anterior) este realizată după cum este indicat în tabelul de mai jos:

┌──────────────────────────────┬───────┐
│Criterii │Pondere│
├──────────────────────────────┼───────┤
│Costuri totale estimate │4,8 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Acceptabilitate socială │3,5 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Beneficii pentru mediu │3,0 │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Dimensiunea populaţiei │1,0 │
│beneficiare │ │
└──────────────────────────────┴───────┘    AMC - Compararea opţiunilor

┌───────────┬────────┬─────────┬───────────┬───────────────┬────────┐
│Criteriu │Costuri │Beneficii│Dimensiunea│ │ │
│ │totale │pentru │populaţiei │Acceptabilitate│ │
├───────────┤(pondere│mediu │(pondere │socială │Rezultat│
│Opţiune │4,8): │(pondere │1,0): │(pondere 3,5): │ │
│ │ │3,0): │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼────────┤
│1. │(4 x │ │ │ │ │
│Extinderea │4,8) │(3 x 3,0)│(1 x 1,0) │(4 x 3,5) 14,0 │43,2 │
│colectării │19,2 │9,0 │1,0 │ │ │
│deşeurilor │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
│Eliminarea │ │ │ │ │ │
│tuturor │(2 x │(4 x 3,0)│(2 x 1,0) │(3 x 3,5) 10,5 │34,1 │
│depozitelor│4,8) 9,6│12,0 │2,0 │ │ │
│de deşeuri │ │ │ │ │ │
│ilegale │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴────────┘    În scopul prezentării adecvate a opţiunilor, efectele fiecăreia dintre acestea ar trebui descrise şi sintetizate structurat pe următoarele categorii: beneficiile şi efectele negative totale, costurile de conformare pe care implementarea proiectului de act normativ le generează asupra operatorilor economici şi cetăţeni şi costurile fiscale (bugetare). Se includ atât consecinţele pozitive, cât şi cele negative în fiecare categorie, în paralel.
    În general, va fi propusă opţiunea care produce cele mai multe beneficii cu cele mai scăzute costuri şi nu va fi propusă o opţiune în care costurile sunt vizibil disproporţionate comparativ cu beneficiile. În acest sens este necesară o descriere adecvată a beneficiilor, având în vedere că, în cazul multor iniţiative, costurile tind să fie mai evidente şi mai uşor de cuantificat.
    Atunci când analiza este calitativă, decizia cu privire la opţiunea ce rezultă ca urmare a prioritizării şi cuantificării criteriilor este parţial subiectivă. În acest caz, după compararea opţiunilor este necesară explicarea foarte clară a argumentelor pentru care opţiunea preferată pare să aibă cele mai mari beneficii cu cele mai scăzute costuri.
    În anumite cazuri, propunerea finală nu va fi aceea de a adopta o singură opţiune, ci de a adopta o combinaţie de opţiuni (instrumente), care împreună contribuie la rezolvarea factorilor determinanţi ai problemei.

    Identificarea impactului
    Proiectele de acte normative care necesită completarea anexei nr. 1 din prezenta hotărâre de Guvern au cel puţin un timp de impact de natură socioeconomică. Printre elementele care pot fi luate în considerare în etapa de identificare a impactului se numără:
    • estimarea efectelor pe termen scurt, mediu şi lung pe care le-ar putea avea proiectul de act normativ;
    • inventarierea unei game cât mai largi de tipuri de impact, inclusiv a celor ce nu pot fi uşor exprimate în termeni cantitativi şi monetari;
    • luarea în considerare a faptului că diferiţi factori ce generează impact pot interacţiona între ei;
    • luarea în considerare a faptului că impactul propunerii poate fi afectat de către implementarea altor iniţiative, în special dacă propunerea face parte dintr-un pachet;
    • evaluarea impactului în contextul obligaţiilor ce revin României în temeiul dreptului UE şi obiectivelor de politică generale ale UE în domenii precum respectarea drepturilor fundamentale ale omului, promovarea dezvoltării durabile etc.;
    • evaluarea impactului în contextul obligaţiilor ce revin României în temeiul dreptului UE şi obiectivelor de politică generale ale UE în domenii precum respectarea drepturilor fundamentale ale omului, libera circulaţie etc.;
    • evaluarea impactului în contextul obligaţiilor ce revin României în temeiul dreptului UE şi obiectivelor de politică generale ale UE în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă şi atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

    Pentru a putea determina tipul dominant de impact al unui proiect de act normativ; ca exemplu, prezentăm mai jos încadrarea diverselor domenii de reglementare pe principalele tipuri de impact (economic, social şi de mediu), recomandată de Comisia Europeană pentru evaluarea impactului iniţiativelor legislative elaborate de direcţiile sale generale. (Better Regulation Toolbox, p. 138, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf)

┌────────────────┬────────┬──────┬─────┐
│Impact │Economic│Social│Mediu│
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Climă │ │ │X │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Calitatea │ │ │ │
│resurselor │ │ │X │
│naturale (apă, │ │ │ │
│sol, aer etc.) │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Biodiversitate, │ │ │ │
│inclusiv floră, │ │ │X │
│faună, ecosistem│ │ │ │
│şi peisaje │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Protecţia │ │ │X │
│animalelor │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Condiţii de │ │ │ │
│muncă, standarde│ │ │ │
│de calitate, │ │X │ │
│standarde │ │ │ │
│ocupaţionale │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Sănătate şi │ │ │ │
│siguranţă │ │X │ │
│publică │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Cultură │ │X │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Administraţie, │ │ │ │
│participare │ │X │ │
│publică şi bună │ │ │ │
│guvernare │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Educaţie şi │ │ │ │
│sisteme de │X │X │ │
│instruire │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Conducerea unei │X │ │ │
│afaceri │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Întreprinderile │X │ │ │
│mici şi mijlocii│ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Sarcini şi │ │ │ │
│costuri │ │ │ │
│administrative │X │ │ │
│asupra mediului │ │ │ │
│de afaceri │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Competitivitate,│ │ │ │
│comerţ şi │X │ │ │
│investiţii │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Funcţionarea │ │ │ │
│pieţei interne │X │ │ │
│şi competiţie │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Autorităţi │ │ │ │
│publice │ │ │ │
│(înfiinţare, │X │ │ │
│reorganizări) şi│ │ │ │
│bugete │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Consum │ │ │ │
│sustenabil şi │X │ │X │
│producţie │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Utilizare │ │ │ │
│eficientă a │ │ │ │
│resurselor │X │ │X │
│(regenerabile şi│ │ │ │
│neregenerabile) │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Utilizarea │X │ │X │
│solului │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Probabilitatea │ │ │ │
│şi dimensiunea │X │ │X │
│riscului pentru │ │ │ │
│mediu │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Ocuparea forţei │X │X │ │
│de muncă │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Distribuţia │ │ │ │
│veniturilor, │ │ │ │
│protecţia şi │X │X │ │
│incluziunea │ │ │ │
│socială │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Dezvoltare │ │ │ │
│tehnologică/ │X │X │ │
│Economie │ │ │ │
│digitală │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Consumatori şi │X │X │ │
│gospodării │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Capital, pieţe │ │ │ │
│financiare, │X │X │ │
│stabilitate │ │ │ │
│monetară │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Drepturi de │ │ │ │
│proprietate │X │X │ │
│fizică şi │ │ │ │
│intelectuală │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Impact │ │ │ │
│teritorial │ │ │ │
│(tipuri de │X │X │X │
│regiuni şi │ │ │ │
│sectoare) │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Inovare │ │ │ │
│(productivitate │ │ │ │
│şi │ │ │ │
│eficientizarea │X │X │X │
│resurselor), │ │ │ │
│cercetare │ │ │ │
│(academică şi │ │ │ │
│industrială) │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Fraudă, │ │ │ │
│infracţiuni, │ │ │ │
│terorism şi │ │ │ │
│securitate, │X │X │X │
│inclusiv │ │ │ │
│ameninţări │ │ │ │
│hibride │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Rezilienţă, │ │ │ │
│suveranitate │ │ │ │
│tehnologică, │ │ │ │
│autonomie │ │ │ │
│strategică │X │X │X │
│deschisă, │ │ │ │
│asigurarea │ │ │ │
│ofertei (în │ │ │ │
│electricitate) │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Transport şi │ │ │ │
│utilizarea │X │X │X │
│energiei │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Siguranţă │ │ │ │
│alimentară şi │X │X │X │
│nutriţie │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Producere şi │ │ │ │
│reciclare │X │X │X │
│deşeuri │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Relaţii │X │X │X │
│internaţionale │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Dezvoltare │X │X │X │
│durabilă │ │ │ │
├────────────────┼────────┼──────┼─────┤
│Drepturile │ │ │ │
│fundamentale ale│X │X │X │
│omului │ │ │ │
└────────────────┴────────┴──────┴─────┘


    Pentru o analiză aprofundată a tipurilor de impact ce necesită descriere, la finalul metodologiei este inclusă o listă de întrebări ce poate fi utilizată în identificarea potenţialelor tipuri de impact, precum şi corelarea acestora cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Lista este recomandată de Comisia Europeană pentru evaluarea impactului iniţiativelor legislative elaborate de direcţiile sale generale. (Better Regulation Toolbox, p. 140, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf)

    Beneficiile şi costurile generate de actele normative
    Ca regulă, intrarea în vigoare a unui act normativ cu impact socioeconomic generează atât beneficii, cât şi costuri.
    Beneficiile reprezintă motivele pentru care este întreprinsă o acţiune a Guvernului. Fără beneficii evidente, Guvernul nu ar trebui să acţioneze. Beneficiile reprezintă orice rezultat major pozitiv al acţiunii, fie că este vorba de un rezultat direct vizat (aşa cum este menţionat în obiective), fie de un rezultat secundar benefic.
    Beneficiile pot fi de natură economică, socială şi/sau legată de mediul înconjurător şi pot fi descrise specific, în funcţie de tipul lor, în cadrul subsecţiunilor anexei nr. 1 din prezenta hotărâre de Guvern. Tipurile obişnuite de beneficii incluse în general în analizele de impact, dar care ar trebui avute în vedere şi în conţinutul instrumentelor de prezentare şi motivare sunt diverse. Mai jos sunt prezentate câteva exemple inspirate din metodologia aplicată de guvernul australian^5:
    ^5 Adaptare după Ghidul australian privind reglementările (1998).
    • beneficii pentru consumatori: o ameliorare a situaţiei sociale precare, acces crescut la informaţii, preţuri mai mici, siguranţă îmbunătăţită a produselor, locuri de muncă, creşterea calităţii serviciilor etc.;
    • beneficii pentru operatorii economici: reducerea daunelor aduse întreprinderii sau proprietăţii, reducerea timpului de producţie pierdut, reducerea costurilor de conformare, reducerea comportamentului anticoncurenţial pe piaţă sau un nivel mai mare al transparenţei reglementărilor, al certitudinii şi al predictibilităţii;
    • beneficii pentru guvern: procese şi cerinţe de reglementare armonizate, reducerea costurilor de implementare şi monitorizare, niveluri mai ridicate de conformare a cetăţenilor şi companiilor cu prevederile legislative existente;
    • beneficii pentru comunitate: impactul asupra mediului, locuri de muncă mai sigure, acces mai mare la servicii sau oportunităţi, utilizarea mai eficientă a resurselor şi creştere economică mai mare, creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii;
    • beneficii pentru societate: impactul redus asupra mediului şi protejarea biodiversităţii, educaţie de calitate, utilizarea mai eficientă a resurselor şi creştere economică, reducerea foametei şi a sărăciei, dezvoltare durabilă pentru societate ca întreg.

    Atunci când este posibil şi în special în cazul celor economice, beneficiile ar trebui să fie prezentate în termeni monetari, precum leu/an. Potenţialele beneficii sociale şi de mediu pot fi evidenţiate mai uşor sub forma indicatorilor standard (un indicator este o modalitate simplă prin care sunt măsurate beneficiile), astfel încât opţiunile să poată fi comparate. În cazul în care sunt formulate doar afirmaţii generale, precum „un nivel mai ridicat al siguranţei şi sănătăţii“ sau „drumuri mai sigure“, va fi dificil de decis care dintre opţiuni asigură un nivel de protecţie mai ridicat. În mod comparativ, se pot utiliza parametri precum numărul (sau procentul) de vieţi salvate, de accidente mortale prevenite, de persoane vârstnice ieşite din sărăcie etc.
    Beneficiile economice pentru care este furnizată o valoare de piaţă nu trebuie să fie monetizate. Un exemplu ar putea fi acela al instalării unui număr suplimentar de turbine în piaţa energetică. Beneficiile pentru piaţă sunt cunoscute deoarece sunt cunoscute atât cantitatea de energie generată de către turbinele suplimentare (şi anume kWh), cât şi valoarea monetară a cantităţii (şi anume leu/kWh).
    Cea mai controversată categorie de beneficii este cea a beneficiilor noneconomice pentru care nu există o valoare de piaţă, dar pot fi cuantificate. Un exemplu în acest sens este reducerea riscurilor în domeniul sănătăţii. Nu există o valoare de piaţă pentru aceasta şi nici pentru vieţile salvate, dar valoarea beneficiului poate fi formulată ca o reducere a riscului decesului sau a riscului îmbolnăvirii.
    Există patru metode principale pentru monetizarea valorilor non-piaţă asociate reducerii riscului:
    • tehnicile privind disponibilitatea de a plăti (sau evaluarea contingentă). Cetăţenii sunt întrebaţi cât de mult ar fi dispuşi să plătească pentru a reduce probabilitatea unui risc specific. În practică această abordare este implementată prin: (i) sondaje privind preferinţele exprimate, în cadrul cărora persoanelor le sunt adresate întrebări cu privire la cum ar trebui modificate beneficiile; (ii) sondaje închise, în cadrul cărora respondenţii sunt întrebaţi dacă au sau nu disponibilitatea de a plăti o anumită sumă pentru a reduce riscul; şi (iii) carduri de plată stocastice care le oferă respondenţilor o listă de preţuri şi o matrice de posibilităţi asociate ce descriu probabilitatea cu care respondentul ar fi de acord să plătească diferite preţuri oferite.
    • abordarea capitalului uman calculează valoarea vieţii umane salvate, evaluând valoarea actualizată a câştigurilor angajatului de-a lungul vieţii. Valoarea este beneficiul asociat reducerii pierderii veniturilor;
    • metoda costului bolii (sau evaluarea costurilor medicale) constă în estimarea costurilor suportate de către sistemul medical pentru tratamentul aferent bolii;
    • disponibilitatea de a accepta valorile estimate are la bază primele de risc acceptate de către angajaţi. Atunci când o primă salarială este împărţită în funcţie de riscul fatalităţii, rezultatul este valoarea unei vieţi statistice salvate.

    Exemplu cu privire la modul în care pot fi evaluate beneficiile cu ajutorul metodei privind disponibilitatea de a plăti
    Se preconizează că poluarea apelor dulci va genera un risc de boală şi deces prematur de 1 la 1.000. 200 de persoane sunt astfel expuse acestui risc şi fiecare dintre ele este dispusă să plătească în medie 1.000 de lei pentru a reduce riscul decesului prematur la zero. Disponibilitatea agregată de a plăti pentru a evita acest risc este de 1.000 de lei * 200. Beneficiul prevenirii în acest caz este de 200.000 €.
    Selectarea unei anumite metode de estimare a beneficiilor trebuie să se facă având la bază şi o dezbatere privind considerente de natură etică, însă, în măsura în care este posibil, sunt de preferat cuantificarea şi monetizarea acestora.
    Un exemplu cu privire la beneficiile noneconomice care pot fi cuantificate, însă nu pot fi monetizate include numărul de specii de peşti salvate de la dispariţie.
    Categoria beneficiilor care nu pot fi cuantificate şi, cu atât mai puţin, monetizate în cadrul unei analize a impactului este de obicei foarte amplă şi se referă în special la beneficiile sociale. Un exemplu în acest sens este îmbunătăţirea justiţiei sociale ca urmare a unei politici noi sau a unei modificări legislative. Este posibilă definirea unor indicatori sociali, însă acest aspect este greu de convertit într-o valoare monetară.
    Costurile sunt consecinţe negative sau cheltuieli financiare pe care le implică acţiunea sau nonacţiunea Guvernului. Fiecare opţiune luată în calcul în elaborarea unui proiect de act normativ poate impune diferite tipuri de costuri. Cetăţenii, companiile private şi administraţia publică pot fi afectaţi de o creştere a costurilor ca urmare a aplicării legislaţiei.
    În schema de mai jos sunt incluse cele mai frecvente tipuri de costuri care pot fi asociate cu acţiunea Guvernului. Costurile ce revin instituţiilor administraţiei publice sunt, de regulă, costuri de management şi implementare, de exemplu, cele referitoare la misiuni de monitorizare şi inspecţii în vederea asigurării conformităţii. În partea dreaptă a figurii costurile private sunt împărţite în costuri private suportate de către cetăţeni şi costuri suportate de către companiile private. Cele din urmă sunt defalcate în funcţie de costuri financiare directe, costuri administrative, costuri de capital şi costuri de eficienţă.
    Schema costurilor implicate de acţiunea Guvernului
 (a se vedea imaginea asociată)

    Exemple de costuri
    Una dintre opţiunile ce poate fi implementată în scopul reducerii deşeurilor industriale implică existenţa un sistem obligatoriu de epurare a apei pentru fabricile ce îşi desfăşoară activitatea în proximitatea apelor. Tabelul de mai jos prezintă estimări ale costurilor aferente acestei opţiuni.

┌──────────────┬──────────┬────────────┐
│ │Estimare │ │
│Tipuri de │(în €, │Sursă │
│costuri │activitate│ │
│ │medie) │ │
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│Costuri │ │Evaluare de │
│financiare │0 │politici, │
│directe │ │Ministerul │
│ │ │Finanţelor │
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │Model │
│ │ │standard de │
│Costuri │300 │cost │
│administrative│ │disponibil, │
│ │ │rapoarte │
│ │ │sectoriale │
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│Costuri de │ │Furnizori de│
│capital │10000 │tehnologie/ │
│ │ │materiale │
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│Costuri de │ │Sondaj de │
│eficienţă │4700 │opinie, alte│
│ │ │studii │
└──────────────┴──────────┴────────────┘


    În acest exemplu, costurile administrative pot fi deduse din studiile anterioare privind costurile administrative sectoriale, costurile de capital din preţurile de piaţă disponibile, costurile financiare directe din datele deţinute de către Ministerul Finanţelor şi costurile de eficienţă din interviuri/consultări cu părţile interesate.
    Costurile de conformare sunt suportate de către operatorii economici sau de către alţi actori vizaţi de documentul de politică publică sau proiectul de act normativ, atunci când întreprind acţiunile necesare pentru a respecta cerinţele legislaţiei. Pentru companii, acestea pot fi:
    • costuri financiare directe: orice formă de impozitare directă asociată unei reglementări noi;
    • costuri administrative: costuri legate de acele activităţi administrative pe care firmele trebuie să le desfăşoare pentru a-şi îndeplini obligaţiile de informare şi raportare impuse de legislaţie;
    • costuri de capital: valoarea de capital a bunurilor achiziţionate pentru conformarea cu cerinţele incluse în proiectul de act normativ.


    Calculul costurilor de conformare
    Pentru a calcula costurile de conformare este necesară parcurgerea următoarelor etape:
    1. estimarea costului pentru fiecare componentă;
    2. calculul costurilor totale de conformare pentru fiecare operator economic;
    3. estimarea numărului de operatori economici afectaţi;
    4. înmulţirea costurilor pe operator cu numărul total de operatori afectaţi.

    Estimarea numărului de companii afectate se poate face utilizând mai multe surse de informaţii şi date, printre care:
    • statistica oficială de la nivel naţional şi european;
    • statistici deţinute şi gestionate de alte instituţii ale administraţiei publice centrale;
    • structurile asociative ale mediului privat;
    • cercetarea academică;
    • date privind autorizarea sau înregistrarea;
    • informaţii de la instituţii similare din alte state;
    • studii privind sectoarele industriale potenţial afectate (date bazate pe sondaje existente sau rezultatele sondajelor realizate ca parte a procesului de evaluare a costului de conformare).

    În utilizarea surselor de informaţii şi date trebuie avută în vedere verificarea detaliilor referitoare la modul în care au fost deduse valorile. Diferite surse pot utiliza diferite definiţii operaţionale. Sunt de evitat sursele care nu oferă definiţii operaţionale. De asemenea, pot fi utilizate surse multiple, însă este important ca evaluările să fie consecvente.
    În utilizarea sondajelor este necesară consultarea sistematică a părţilor interesate. În cazul în care nu există suficient timp sau resurse pentru a realiza un sondaj ad-hoc, se poate apela la sondajele naţionale/locale realizate în mod regulat de către organizaţii recunoscute (centre de cercetare, organizaţii ale societăţii civile etc.).
    Pentru ca estimarea să fie una cât mai aproape de realitate pot fi luate în considerare următoarele aspecte:
    • utilizarea de valori care nu diferă foarte mult de la o comunitate la alta pentru a estima o valoare absolută (de exemplu, pentru a estima numărul deceselor se înmulţesc ratele deceselor cu populaţia);
    • verificarea existenţei regulilor empirice general acceptate;
    • utilizarea valorilor ce caracterizează fenomene similare;
    • utilizarea unei variabile cunoscute pentru a prognoza o alta atunci când relaţia dintre cele două este cunoscută (de exemplu, creşterea populaţiei ca funcţie de timp şi ratele de creştere anterioare);
    • stabilirea limitelor prin referire la o altă variabilă (de exemplu, numărul maxim de copii ce utilizează scutece nu poate fi mai mare decât populaţia cu vârste cuprinse între zero şi patru ani);
    • utilizarea mai multor abordări/surse de date separate pentru a estima valorile şi a compara rezultatele.


    Măsurarea costurilor administrative
    Proiectele de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri pot include sarcini/costuri administrative a căror valoare trebuie estimată pentru a descrie în mod adecvat impactul legislaţiei asupra companiilor, mai ales asupra IMM-urilor.
    Metoda costului standard (MCS) este cea mai des utilizată formulă pentru a exprima povara administrativă în termeni monetari. MCS înmulţeşte costurile activităţilor ce trebuie să fie realizate pentru a îndeplini obligaţiile de informare (Preţ „P“) cu numărul de activităţi pe an (Cantitate „Q“):
    • Costurile activităţilor sunt calculate prin înmulţirea timpului alocat cu tariful. Cel din urmă poate fi un tarif intern sau un cost pe oră pentru furnizorii externi de servicii.
    • Numărul de activităţi anuale este calculat prin înmulţirea frecvenţei cu populaţia.

    Suma costurilor administrative aferente tuturor activităţilor (Σ P*Q) reprezintă întreaga povară administrativă generată de către o reglementare (a se vedea figura de mai jos).
    Formula Modelului costului standard
 (a se vedea imaginea asociată)
    Detalii cu privire la măsurarea poverii administrative şi calculele aferente MCS pot fi regăsite în Manualul publicat de către Secretariatul General al Guvernului (SGG) în 2010.^6
    ^6 Grupul Berenschot pentru Dezvoltarea Afacerilor (2010), Manual Model de Cost Standard, Manualul român pentru măsurarea sarcinilor administrative suportate de către operatorii economici, disponibil online la: http://www.sgg.ro/docs/File/UPP/doc/20100617-manual-en.pdf (ultima accesare: 03.07.2014).

    Măsurarea poverii administrative: Exemplu
    În cazul în care opţiunea ar creşte frecvenţa necesară de raportare către o agenţie guvernamentală de la semestrial la lunar, scenariul de referinţă include costul aferent raportării trimestriale obligatorii în momentul de faţă. Drept urmare, costul marginal este mai degrabă acela aferent elaborării şi depunerii unui număr suplimentar de 8 rapoarte anual, decât costul totul aferent celor 12 rapoarte.
    Dacă 1.000 de firme sunt afectate, iar costul fiecărui raport are o valoare medie de 1.500 de lei:
    Costul aferent scenariului de referinţă: 1.500 de lei x 1.000 x 4 rapoarte = 600.000 de lei pe an
    Costul de conformare la cerinţa nouă. 1.500 de lei x 1.000 x 12 rapoarte = 1.800.000 de lei pe an
    Costul marginal al opţiunii. 1.800.000 de lei - 600.000 de lei = 1.200.000 de lei pe an
    Astfel, evaluarea costului de conformare ar trebui să evidenţieze faptul că respectivul cost marginal al opţiunii specifice este de 1.200.000 de lei pe an.


    Testul IMM
    Din cauza dimensiunii acestora şi a resurselor limitate, Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM) pot fi afectate mai mult de costurile de conformare generate de legislaţie decât companiile mai mari. În schimb, beneficiile proiectelor de acte normative au tendinţa să fie distribuite mai uniform în rândul companiilor de dimensiuni diferite. În general, IMM-urile au dificultăţi mai mari în a avea acces la capital şi prin urmare costul de capital pentru acestea este adesea mai mare decât în cazul companiilor mari.
    Volumul de muncă aferent diferitelor raportări către autorităţile publice, participării în cadrul inspecţiilor, adaptării la cerinţele prevăzute de legislaţie va fi în general acelaşi pentru companiile mari şi mici. În timp ce companiile mari pot distribui aceste costuri în cadrul unei activităţii de dimensiuni mari, întreprinderile mici trebuie să distribuie aceleaşi costuri într-o activitate de dimensiuni mult mai mici.
    În plus, prin însăşi natura acestora, IMM-urile trebuie să angajeze personalul care să poată întreprinde atribuţii diferite în cadrul aceleiaşi companii. Un contabil ce lucrează în cadrul unei IMM va fi responsabil pentru contabilitate şi cel mai probabil va desfăşura şi alte activităţi administrative, de exemplu de resurse umane sau de monitorizare a diferitelor cerinţe ce decurg din legislaţia în vigoare. Prin urmare, în general, IMMurilor le lipseşte personalul specializat care să poată administra activităţi complexe de raportare şi informare. Proiectele de acte normative pot prevede cerinţe legate de achiziţionarea unor echipamente noi, angajarea de tipuri noi de personal sau adaptarea unităţilor de producţie, iar acest lucru trebuie luat în considerare în descrierea impactului asupra IMMurilor.
    Este important ca, în contextul realizării testului IMM, metodele de consultare publică să fie unele adecvate. Se recomandă organizarea de mese rotunde, întâlniri cu grupurile tematice, audieri orientate în mod specific către reprezentanţii IMM-urilor şi Paneluri IMM.
    La nivelul Guvernului României există o Metodologie pentru realizarea testului IMM şi care trebuie respectată de iniţiatori atunci când derulează activităţile specifice realizării testului IMM. Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative (GEIEAN) avizează testul IMM, iar rezultatele testului vor fi prezentate în cadrul anexei nr. 1, conform cerinţelor specifice.
    1. Dimensionarea impactului asupra IMM-urilor
    Primul pas în cadrul unui test IMM este să se determine dacă acestea sunt afectate de către noua reglementare, ce tipuri de IMM-uri sunt afectate şi câte dintre acestea sunt afectate. Acest pas implică următoarele întrebări:
    • sunt operatorii economici afectaţi în general de intervenţie? Dacă da, răspunsul este că intervenţia va afecta cel mai sigur IMM-urile, deoarece acestea constituie o mare parte dintre operatorii economici;
    • ce tipuri de IMM-uri sunt afectate de intervenţie? Este vorba în principal de microîntreprinderi sau de operatorii economici cu o anumită cifră de afaceri etc.;
    • ponderea diferitelor tipuri de IMM-uri din sector/sectoare (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii);
    • câte IMM-uri sunt afectate de intervenţie? Sunt afectate toate microîntreprinderile sau este vorba de microîntreprinderi ce activează într-un anumit sector sau microîntreprinderi ce sunt implicate în anumite tipuri de activităţi, de exemplu în exporturi.
    • care este nivelul de ocupare din diferitele categorii de întreprinderi afectate;
    • legăturile cu alte sectoare şi potenţialul efect asupra subcontractării.

    Astfel de informaţii pot fi obţinute din diferite surse statistice. De fapt, în realitate va fi adesea dificil să se identifice în mod precis tipul de companii afectate şi numărul acestora. O aproximare/extrapolare va fi adesea un punct de plecare bun pentru analiza impactului, deoarece această aproximare poate fi îmbunătăţită pe măsură ce analiza progresează.

    2. Măsurarea costurilor şi beneficiilor pentru IMM-uri
    Cel de-al doilea pas implică evaluarea costurilor şi beneficiilor proiectului de act normativ pentru IMM-uri. Costurile şi beneficiile (cele din urmă includ situaţia în care intervenţia conduce la reducerea costurilor existente) sunt adesea clasificate în impacturi primare şi secundare. Impacturile primare sunt reprezentate de către costuri administrative, costurile neprevăzute şi financiare, în timp ce impacturile secundare vizează impactul asupra concurenţei şi impactul socioeconomic secundar.
    Tipuri de impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii
 (a se vedea imaginea asociată)
    Impactul administrativ este reprezentat de costurile şi beneficiile operatorilor economici atunci când trebuie să respecte cerinţele unei reglementări privind furnizarea de informaţii autorităţilor sau terţilor, de exemplu, consumatorilor. Aceste cerinţe poartă totodată denumirea de obligaţii de informare. În acest caz va fi utilizată metodologia MCS descrisă anterior.
    Exemplu
    Atunci când operatorii economici completează şi depun declaraţia anuală de impunere, aceştia vor utiliza propriile resurse interne, însă adesea vor avea nevoie de asistenţa unor părţi externe, de exemplu contabili, consultanţi fiscali. Costul acestor activităţi administrative interne şi externe reprezintă costurile administrative aferente depunerii declaraţiei anuale de impunere. Impozitele plătite nu sunt considerate costuri administrative, ci costuri financiare.
    Impactul neprevăzut reprezintă costurile şi beneficiile operatorilor economici atunci când trebuie să respecte cerinţele materiale ce decurg dintr-un act normativ şi care prevăd întreprinderea sau evitarea anumitor acţiuni sau comportamente.

    Exemple de impact neprevăzut
    • O lege nouă va obliga operatorii economici să instaleze un filtru pentru a minimiza poluarea. Costul achiziţionării, instalării şi întreţinerii acestui filtru este un cost neprevăzut.
    • Reglementarea stabileşte anumite condiţii pentru standardele unităţilor fizice la locul de muncă (de exemplu, mai mult spaţiu per angajat, măsuri de siguranţă pentru anumite tipuri de utilaje etc.). Respectarea acestor norme implică suportarea costurilor neprevăzute de către operatorii economici.

    Cuantificarea costurilor neprevăzute poate fi o activitate foarte dificilă deoarece adesea este greu să se facă diferenţa între costurile neprevăzute ce apar imediat după intrarea în vigoare a proiectelor de acte normative şi costurile neprevăzute ce ar fi fost oricum suportate de către operatori. De exemplu, companiile de construcţii trebuie să ridice schele realizate din oţel atunci când desfăşoară lucrări de construcţii sau renovări de clădiri - cu alte cuvinte costul schelei este unul neprevăzut. Totuşi, chiar dacă legea nu ar fi impus acest lucru, companiile de construcţii nu ar fi putut executa lucrări de construcţii fără a ridica o schelă. În plus, acestea ar utiliza cel mai probabil o schelă din oţel în locul uneia mai puţin stabile din lemn sau bambus. Prin urmare, doar cerinţele ce sunt în afara activităţii sau utilizării normale ar trebui să fie considerate ca fiind obligaţie/cost generat de reglementare.
    Cuantificarea costurilor neprevăzute poate fi realizată utilizându-se diferite metodologii. O abordare accesibilă este aceea de a intervieva o serie de IMM-uri cu privire la modul în care acestea sunt afectate de către noua reglementare. Astfel, se pot organiza interviuri sau focus-grupuri cu reprezentanţi ai IMM-urilor.
    Impactul financiar este rezultatul unei obligaţii concrete şi directe de a transfera o anumită sumă de bani de la operatorii economici către Guvern sau către alte autorităţi publice. Prin urmare, aceste costuri nu au legătură cu nevoia de informare a Guvernului. Ele includ taxele administrative ce trebuie plătite atunci când este solicitată o autorizaţie sau când sunt solicitate retribuţii, impozite şi tarife. În mod ideal, aceste costuri ar trebui să fie cuantificate ca parte a unei evaluări mai mari a impactului şi nu ca parte a testului IMM.

    3. Compararea costurilor IMM-urilor cu cele ale companiilor mari
    Un aspect important în evaluarea preliminară a impactului se referă la compararea costurilor şi beneficiilor IMM-urilor cu cele ale companiilor mai mari. În această comparaţie va fi totodată relevant să se determine dacă respectivele costuri şi beneficii sunt diferite în funcţie de tipurile de IMM-uri, şi anume, sunt microîntreprinderile afectate în mod diferit comparativ cu întreprinderile mici? În acest sens, se pot compara, de exemplu, costurile totale identificate cu numărul de persoane angajate pentru a obţine o medie a costului per angajat. În mod alternativ, se pot compara costurile identificate cu costurile indirecte totale sau cu cifra de afaceri a companiei.

    4. Evaluarea impactului secundar
    Deosebit de importantă este şi evaluarea impactului secundar al unui proiect de act normativ asupra IMM-urilor, şi anume impactul asupra concurenţei şi impactul socioeconomic secundar. Acestea sunt de obicei greu de cuantificat. Ele trebuie să fie întotdeauna descrise cantitativ, necesită colectarea unor date suplimentare şi realizarea unor analize complementare prin intermediul unui proces de consultare bine definit.
    Impactul asupra concurenţei poate include schimbări în mediul competitiv pentru IMM-uri, de exemplu ca urmare a schimbării comportamentului concurenţilor, furnizorilor sau clienţilor. O reglementare poate conduce totodată la noi oportunităţi de piaţă pentru IMM-uri, de exemplu ca urmare a schimbării barierelor de intrare pe piaţă sau modificării structurii pieţei. Impactul socioeconomic secundar este destul de cuprinzător şi se poate referi la:
    • Îmbunătăţirea (sau înrăutăţirea) condiţiilor de lucru pentru angajaţii IMM-urilor;
    • Creşterea (sau scăderea) stabilităţii juridice a IMM-urilor;
    • Creşterea abilităţii IMM-urilor de a inova.


    5. Evaluarea opţiunilor alternative şi a măsurilor de atenuare a impactului negativ, în cazul în care IMM-urile sunt afectate în mod diferit
    Acest lucru implică aplicarea diferitelor elemente aferente principiului „gândirii mai întâi la scară mică“ (think small first), aşa cum a fost evidenţiat anterior. Prin urmare, atunci când se elaborează un proiect de act normativ, iniţiatorii trebuie să ia în considerare întâi măsura în care pot introduce prevederi specifice IMM-urilor, pentru a evita poverile disproporţionate asupra companiilor. Acest lucru poate fi realizat utilizând întrebările de mai jos:
    • Pot fi IMM-urile scutite de obligaţiile de raportare sau poate fi redusă frecvenţa raportării pentru acestea? De exemplu, atunci când autorităţile publice colectează informaţii statistice, adesea va fi suficient să primească date de la companiile mai mari, deoarece acestea au un volum mai mare de exporturi, importuri, emisii etc. Datele primite de la companiile mai mici (în special microîntreprinderi) nu vor aduce valoare adăugată datelor acumulate.
    • Pot fi IMM-urile scutite de inspecţii sau cel puţin, pot beneficia acestea de inspecţie simplificată? De exemplu, IMMurile pot fi inspectate mai rar comparativ cu companiile mari. În acest sens, este important să se definească abordări bazate pe risc pentru inspecţii?
    • Poate fi realizată conformarea în mod voluntar în cazul IMM-urilor? Conformarea voluntară în cazul IMM-urilor poate fi relevantă în situaţiile în care IMM-urile beneficiază de un stimulent pentru respectarea reglementărilor. De exemplu, ele sunt adesea subfurnizori de piese şi componente ce sunt asamblate şi vândute de către companiile mari pe piaţă. Drept urmare, este suficient să fie verificată conformarea realizată de către companiile mari în ceea ce priveşte standardele de siguranţă ale produselor, deoarece subfurnizorii vor fi nevoiţi să respecte reglementările partenerilor lor. Conformarea voluntară pentru numărul mare de IMM-uri înseamnă totodată că resursele pot fi alocate mai eficient pentru a inspecta companiile mari.
    • Pot fi reduse costurile financiare (impozite, taxe de inspecţii, alte taxe etc.) pentru IMM-uri, fie direct prin reducerea taxelor sau indirect prin rambursări?
    • Pot fi constituite soluţii de tip guvernare electronică (egovernance) şi ghişeuri unice (one-stop shops) pentru a ajuta IMM-urile?
    • Poate fi aplicat principiul „o singură dată“ (only once)? Noile reglementări pot include obligaţii pentru companii de a furniza informaţii autorităţilor publice. Adesea, operatorii economici au furnizat deja aceleaşi informaţii sau informaţii similare unui alt organism al administraţiei. Astfel, autorităţile publice pot disemina informaţiile existente fără alte solicitări suplimentare.
    • Anumite ţări (precum Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord) aplică date calendaristice comune de punere în aplicare a reglementărilor şi intervale de timp fixe, de exemplu, o dată la fiecare şase luni. Astfel, există o predictibilitate mai mare şi operatorii economici vor şti când trebuie să ia în considerare reglementările noi la intervale fixe. Există de obicei o clauză ce permite ca reglementările de urgenţă să fie adoptate la intervale neregulate.

    Atunci când sunt evaluate potenţialele măsuri de atenuare a impactului negativ pentru IMM-uri, trebuie să fie incluse în evaluarea finală costurile pe care acestea le pot produce. Deşi principiul „gândirii mai întâi la scară mică“ are o serie de beneficii, trebuie totodată reţinut faptul că, atunci când sunt create condiţii de reglementare favorabile pentru IMM-uri se pot crea şi stimulente greşite. Prin urmare, în cazul în care companiile sunt „penalizate“ pentru că se dezvoltă, există posibilitatea să se creeze stimulentele ca acestea să rămână mici. Un exemplu ar putea fi acela de a scuti microîntreprinderile cu mai puţin de 10 angajaţi de anumite obligaţii de raportare referitoare la angajaţii acestora, ca de exemplu raportarea informaţiilor statistice cu privire la salarii, facilităţi pentru angajaţi (de exemplu, vestiare) etc. În cazul în care obligaţiile de raportare ce devin aplicabile atunci când este angajat al zecelea salariat există posibilitatea să se creeze stimulente pentru a nu motiva dezvoltarea companiei.


    Impactul social
    Impactul social include toate consecinţele pe care proiectele de acte normative le au asupra populaţiei, vizând o serie de aspecte, precum: sănătatea, asistenţa socială şi reglementări la locul de muncă, educaţia, cultura şi condiţiile de trai în general. Domeniul impactului social este foarte complex şi tabelul de la finalul metodologiei oferă o gamă largă de categorii. O importanţă aparte trebuie acordată impactului de tip distributiv: atunci când impactul proiectului de act normativ vizează diferite grupuri socioeconomice trebuie identificate categoriile care pot fi afectate, dar şi cele care vor avea beneficii în urma implementării actului normativ. Ca exemplu, este necesară luarea în considerare a unor măsuri de sprijin pentru persoanele vârstnice, ca urmare a prevederilor introduse pentru a promova accesul electronic la serviciile publice. Considerentele geografice sunt totodată relevante în acest context (de exemplu, zonele de munte sau zonele rurale izolate).
    De asemenea, conform solicitării din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre de guvern, trebuie inventariate toate elementele aferente impactului asupra grupurilor vulnerabile, aşa cum sunt definite de art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.
    Pentru evaluarea ex-ante a impactului asupra sănătăţii şi educaţiei pot fi utilizate manualele specifice disponibile pe pagina de internet a Secretariatului General al Guvernului, aşa cum este indicat în introducerea metodologiei.

    Impactul asupra mediului înconjurător
    Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător este necesară, deoarece foarte multe activităţi economice au repercusiuni asupra calităţii aerului, solului şi apei, precum şi asupra florei şi faunei. Proiectele de acte normative cu impact asupra mediului înconjurător pot avea 2 scopuri:
    1. administrarea, atenuarea sau evitarea unui risc sau a unei daune de mediu. În acest caz, trebuie evaluate tipul şi dimensiunea beneficiilor de mediu posibile ce rezultă ca urmare a implementării;
    2. reglementarea unor activităţi cu impact asupra mediului înconjurător, caz în care trebuie evaluate orice costuri de mediu posibile asociate prevederilor proiectului de act normativ.

    Tabelul de la finalul prezentei metodologii enumeră tipuri posibile de impact asupra mediului ce ar trebui să fie luate în considerare în această etapă. În termeni generali, impactul asupra mediului se referă la următoarele categorii principale:
    • climă;
    • transport/energie;
    • aer/apă/calitatea solului şi a resurselor;
    • biodiversitate;
    • utilizarea terenurilor;
    • resurse regenerabile;
    • colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare deşeuri;
    • bunăstarea animalelor;
    • impactul internaţional asupra mediului.

    Aşa cum a fost menţionat anterior, este important ca impactul să fie descris cât se poate de clar, utilizând cuantificări şi exprimarea costului în termeni monetari. Exemple de indicatori:
    • tone de CO_2 emise (sau numărul estimat de camioane care circulă pe un anumit drum);
    • concentraţia de substanţă XY în apă;
    • valoarea vieţilor salvate;
    • dimensiunea populaţiei expuse la un anumit pericol.

    Anumite costuri asociate intervenţiilor în domeniul mediului sunt de obicei costuri directe de conformare (de exemplu, numărul şi costul filtrelor sau al altor echipamente ce trebuie să fie utilizate în fabrici, costuri de raportare etc.).

    Impactul asupra dezvoltării durabile
    Impactul asupra dezvoltării durabile include toate consecinţele pe care proiectele de acte normative le au asupra populaţiei, mediului înconjurător, educaţiei, nivelului de trai şi a biodiversităţii, vizând o serie de aspecte, precum: sănătatea, asistenţa socială, reglementări la locul de muncă, educaţia, cultura, infrastructura, activitatea economică şi condiţiile de trai în general. Domeniul impactului asupra dezvoltării durabile este foarte complex şi tabelul de la finalul metodologiei oferă o gamă largă de categorii. O importanţă aparte trebuie acordată impactului de tip distributiv: atunci când impactul proiectului de act normativ vizează diferite sectoare de activitate economică, comunităţi umane diferite şi teritorii statale trebuie identificate potenţialele efecte negative la nivel macrosocial, dar şi beneficiile pentru stat, agenţii economici şi mediul înconjurător în urma implementării actului normativ. Ca exemplu, este necesară luarea în considerare a unor măsuri de sprijin pentru persoanele vârstnice, ca urmare a prevederilor introduse pentru a promova accesul electronic la serviciile publice, pentru persoanele aflate în risc de sărăcie în urma liberalizării pieţei energiei, pentru agenţii economici din domeniul transporturilor în urma implementării normelor anti poluare, etc. Considerentele geografice sunt totodată relevante în acest context (ex.: zonele de munte sau zonele rurale izolate).
    De asemenea, conform solicitării din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre de guvern, trebuie inventariate toate elementele aferente impactului asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă, aşa cum sunt acestea prevăzute în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015.

    Actualizarea valorii costurilor şi beneficiilor
    Beneficiile şi costurile ce rezultă în viitor nu au aceeaşi valoare ca în cazul în care s-ar produce în prezent. Timpul este un factor ce afectează dimensiunea (valoarea) generală a impactului, din două motive:
    • Valoarea banilor creşte de-a lungul timpului (beneficiile şi costurile vor fi relativ mai mici ca urmare a unei bunăstări mai mari a societăţii);
    • Oamenii nu au răbdare (preferinţă de timp).

    Drept urmare, impactul trebuie să fie „actualizat“. Actualizarea este un proces prin intermediul căruia valoarea viitoare a costurilor şi beneficiilor este redusă la valoarea actuală.
    Valoarea actualizată netă (VAN) reprezintă suma valorilor actuale ale beneficiilor nete (beneficii minus costuri) în fiecare perioadă, începând de la anul 0 până la anul T, după cum urmează: (a se vedea imaginea asociată)
    unde C_t sunt costurile, B_t sunt beneficiile, t este durata beneficiilor nete, iar r este rata de actualizare.

    Ministerul Finanţelor a stabilit r = 5% ca fiind valoarea implicită a ratei de actualizare. VAN calculează valoarea fluxului viitor al beneficiului net. Un VAN pozitiv corespunde unui impact economic pozitiv al opţiunii de politică.
    Exemplu privind apele dulci - Valoarea actualizată netă
    Tabelul de mai jos prezintă diferenţa dintre beneficiile şi costurile sistemului de epurare a apei şi valoarea actualizată, presupunând că acesta va avea o durată de viaţă de 10 ani. De exemplu, pentru anul 2, valoarea actualizată este estimată ca fiind: (a se vedea imaginea asociată)


┌───────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┐
│An │Costuri│Beneficiu│Beneficiu│Valoare│
│(final)│ │ │net │curentă│
├───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│0 │– │0 │– 100.000│– │
│ │100.000│ │ │100.000│
├───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│1 │– 5.000│20.000 │15.000 │14.493 │
├───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│2 │– 5.000│20.000 │15.000 │14.003 │
├───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│3 │– 5.000│20.000 │15.000 │13.529 │
├───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│4 │– 5.000│20.000 │15.000 │13.072 │
├───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│5 │– 5.000│20.000 │15.000 │12.630 │
├───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│6 │– 5.000│20.000 │15.000 │12.203 │
├───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│7 │– 5.000│20.000 │15.000 │11.790 │
├───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│8 │– 5.000│20.000 │15.000 │11.391 │
├───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│9 │– 5.000│20.000 │15.000 │11.006 │
├───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│10 │– 5.000│20.000 │15.000 │10.634 │
├───────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │VAN (suma│ │
│ │ │ │valorilor│24.749 │
│ │ │ │prezente)│ │
└───────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┘    Valoarea actualizată este compusă din suma tuturor valorilor prezente (= 24.749). Aceasta va fi comparată cu valoarea actualizată netă a altor opţiuni de politică. Opţiunea care va avea cea mai mare valoare actualizată netă este cea mai fiabilă din punct de vedere economic.

    Metode de colectare a datelor în evaluarea impactului
    1. Pentru datele cantitative:
    • Sondaje: se colectează date primare prin intermediul unui chestionar aplicat unui grup reprezentativ de respondenţi.
    • Statistică descriptivă:
    - măsoară tendinţa centrală: media, mediana şi modul;
    – măsoară dispersia: deviaţia standard şi variaţia;
    – măsuri de asociere: corelaţia şi regresia.

    • Statistică inferenţială: acestea merg dincolo de utilizarea eşantioanelor de date şi populaţii, pentru a testa ipotezele.

    2. Pentru datele calitative:
    • Analiza de documente: o metodă structurată de colectare a datelor relevante, utilizându-se rapoartele, studiile şi datele statistice disponibile.
    • Interviuri (structurate/nestructurate): utilizate în etapa iniţială a procesului de colectare de informaţii de la părţile interesate relevante, atunci când există puţine informaţii disponibile cu privire la contextul general şi aspectele ce trebuie să fie abordate în cadrul proiectelor de acte normative.
    • Brainstorming, panel-uri de experţi/metoda DELPHI: utilizate atât pentru definirea problemei, cât şi pentru opţiuni. Acestea au la bază selectarea unui grup de experţi şi specialişti interni sau externi ce pot furniza opinii în mod structurat şi argumentat. În timp ce sesiunile de brainstorming sunt orientate doar către colectarea de idei, metoda DELPHI utilizează chestionare având un nivel de precizie mai ridicat în mai multe runde, ce sunt prelucrate statistic, opiniile semnificativ diferite necesitând justificare.
    • Focus-grup: realizate pe un număr relativ mare de persoane împărţite în funcţie de grupurile afectate. Acestea implică o grilă cu maximum 4-6 întrebări pentru fiecare grup. Răspunsurile trebuie să fie centralizate într-un raport final ce evidenţiază atât opiniile comune, cât şi pe cele diferite.
    • Studiu de caz: utilizat pentru a descrie un domeniu relevant, util pentru completarea datelor cantitative, deoarece furnizează informaţii cu privire la aspecte ce au legătură cu natura elementelor ce urmează să fie abordate.
    • Analiza SWOT: utilizată în cadrul sesiunilor de schimburi de idei pentru a elabora o listă în care sunt evidenţiate potenţiale puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări pe o matrice cu cele mai importante dintre acestea.
    • Metoda arborelui problemei: identificarea tuturor problemelor majore ce sunt relevante şi relaţia cauzală dintre acestea, pentru a înţelege contextul şi potenţialul impact al implementării proiectului de act normativ.

    Atunci când sunt utilizate metode diferite de colectare, este important ca datele să fie fiabile (probabilitate mare ca, în cazul în care exerciţiul de colectare şi procesare se repetă, rezultatele obţinute să fie aceleaşi) şi valide (datele evidenţiază ceea ce ar trebui să fie măsurat).

    Potenţiale surse de informaţii
    • rapoartele de monitorizare sau evaluare din programele şi iniţiativele anterioare sau similare;
    • analize anterioare din cadrul departamentelor instituţiei şi documente consultative;
    • date statistice de la Institutul Naţional de Statistică, Eurostat etc.;
    • studii şi cercetări realizate de către Guvern sau instituţiile Uniunii Europene;
    • contribuţii ale părţilor interesate (de exemplu, din consultările, conferinţele organizate anterior);
    • agenţii naţionale şi institute de cercetare, cât şi SINAPSE^7 (pentru evidenţe ştiinţifice);
    ^7 Informaţiile ştiinţifice pentru sprijin politici la nivel european (SINAPSE) este atât o platformă electronică pentru comunitate, cât şi o bibliotecă electronică prin care se promovează o mai bună utilizare şi expertiză în domeniul elaborării de politici şi guvernării la nivelul UE. A se vedea http://europa.eu/sinapse/.

    • exemple şi experienţe din alte state membre ale UE, state terţe sau organizaţii internaţionale (de exemplu, Banca Mondială, OCDE).

    Consultarea publică
    Procesul de consultare publică este parte integrantă şi reprezintă o componentă fundamentală a evaluării preliminare a impactului. Calitatea acestuia reflectă în mod direct aplicarea principiului transparenţei, participării şi aşteptărilor părţilor interesate cu privire la acţiunile Guvernului. Procesul de consultare publică reprezintă, în acelaşi timp, o oportunitate pentru a colecta informaţii şi date provenite din surse neguvernamentale cu un cost redus.
    Derularea adecvată a unei etape de consultare publică poate contribui la:
    • creşterea transparenţei şi responsabilizării instituţiilor publice;
    • schimb reciproc de date/informaţii relevante pentru elaborarea, implementarea şi evaluarea unor reglementări între instituţiile publice şi părţile interesate;
    • extinderea şi aprofundarea analizelor aferente procesului decizional;
    • îmbunătăţirea implementării prin identificarea, într-o etapă timpurie, a elementelor ce pot cauza probleme pe parcurs.


    Baza legală cu privire la derularea procesului de consultare publică
    Procesul de consultare este o activitate obligatorie, parte integrantă a procesului decizional la nivelul Guvernului. Astfel, sunt aplicabile prevederile următoarelor acte normative:
    • Legea nr. 52/2003 cu privire la procesul decizional transparent în cadrul administraţiei publice, republicată;
    • Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    • Hotărârea Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    • Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările ulterioare.

    Consultarea părţilor interesate poate avea loc de mai multe ori pe parcursul evaluării preliminare a impactului proiectelor de acte normative. Este recomandat, de fapt, ca aceasta să înceapă încă din etapa de definire a problemei. Mai jos sunt prezentate câteva exemple de potenţiale întrebări care pot fi adresate cu scopul de a realiza un instrument de prezentare şi motivare cât mai bine fundamentat:
    • Este problema pe care implementarea proiectului de act normativ îşi propune să o rezolve bine definită şi uşor de înţeles? Dacă nu, de ce nu? Mai pot fi adăugate alte aspecte (cauze, efecte etc.)?
    • Sunt obiectivele propuse realiste, ţintele suficient de ambiţioase? Sunt ele conforme cu standardele existente la nivel naţional şi european? Dacă nu, de ce nu?
    • Sunt opţiunile identificate în mod realist? Dacă nu, de ce nu? Există şi alte opţiuni/combinaţii de opţiuni ce pot fi propuse?
    • Sunt identificate corect costurile şi beneficiile reglementării? Sunt analizate toate tipurile de impact relevante? Ce alte tipuri de costuri şi beneficii mai pot fi luate în considerare?
    • Există alte date care pot contribui la fundamentarea problemei, a opţiunilor sau la detalierea tipurilor de impact? Se pot indica sursele pentru acestea?

    Este important ca pentru propunerile formulate să se solicite părţilor interesate argumente relevante.
    Fundamentarea alegerii organizaţiilor ce vor fi implicate pe parcursul procesului de evaluare preliminară a impactului este esenţială. Două aspecte sunt relevante din acest punct de vedere:
    1. Procesul de consultare publică nu ar trebui să excludă niciodată organizaţii sau persoane cu drepturi şi interese valide;
    2. Un obiectiv important al consultării sunt verificarea şi completarea aspectelor incluse în instrumentul de prezentare şi motivare.

    Astfel:
    • un proces de consultare adecvat colectează opiniile tuturor părţilor interesate cu interese semnificative, cu informaţii relevante, respectiv cu rol în implementarea actului normativ;
    • un proces de consultare deficitar permite accesul doar părţilor interesate dominante, puternice sau care beneficiază de acces uşor la instituţiile şi informaţiile referitoare la proiectele de acte normative ce urmează să fie propuse.

    Părţile interesate sunt în general reprezentate de:
    • persoane, grupuri, organizaţii ale căror interese sunt afectate de către problemă sau ale căror activităţi afectează în mod semnificativ problema. Părţile interesate pot include alte niveluri ale administraţiei centrale şi părţi interesate din state terţe;
    • persoane, grupuri, organizaţii care deţin informaţiile, resursele şi expertiza necesară pentru evaluarea impactului (exante şi ex-post);
    • persoane, grupuri, organizaţii care controlează instrumentele de implementare relevante.

    Matricea de consultare publică reprezintă o listă completă de părţi interesate şi poziţia acestora în ceea ce priveşte problemele identificate şi care necesită reglementare. Aceasta evidenţiază:
    • interesele părţilor interesate în ceea ce priveşte problema/problemele identificate;
    • resursele pe care le au la dispoziţie;
    • capacitatea acestora de a mobiliza resurse pentru implementarea proiectului de act normativ;
    • poziţia oficială/publică privind politica aflată în discuţie.

    O matrice a consultărilor publice poate avea următorul format:

┌──────────┬──────────────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │Capacitatea│
│Parte │Interes/misiune/ │Opinie/ │de a │
│interesată│reprezentativitate│Recomandare│mobiliza │
│ │ │ │resursele │
├──────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤
│Parte │ │ │ │
│interesată│ │ │ │
│A │ │ │ │
├──────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤
│Parte │ │ │ │
│interesată│ │ │ │
│B │ │ │ │
├──────────┼──────────────────┼───────────┼───────────┤
│… │ │ │ │
└──────────┴──────────────────┴───────────┴───────────┘    Utilizarea contribuţiilor rezultate în urma procesului de consultare (puncte de vedere sub forma observaţiilor, propunerilor etc.) trebuie să se facă într-o manieră eficientă şi obiectivă. O atenţie specială trebuie acordată următoarelor aspecte:
    • Diferenţierea între date şi opinii: În acest context este relevantă selectarea unor metode corespunzătoare, precum şi validarea robusteţii rezultatelor. Peer-review-ul sau studiile comparative pot contribui în mod semnificativ la îmbunătăţirea calităţii datelor. Este necesară explorarea riscurilor şi consecinţelor asociate poziţiilor grupurilor consultate cu privire la aspectul în discuţie.
    • Evaluarea contribuţiilor reprezentative: Nu toate grupurile afectate de aplicarea actului normativ au aceeaşi capacitate de a participa în cadrul proceselor de consultare sau de a-şi exprima opiniile în acelaşi mod. Drept urmare, s-ar putea să fie necesare măsuri specifice care să asigure faptul că toate părţile interesate relevante sunt informate despre procesul de consultare şi pot contribui în cadrul acestuia.


    Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea actului
    Pentru a exista cât mai multe şanse ca implementarea actului normativ să producă rezultatele aşteptate, este important să existe o planificare cu privire la: principalele activităţi/măsuri necesare, astfel încât să existe un grad ridicat de conformare cu prevederile incluse, actorii responsabili şi atribuţii specifice, modalitatea de monitorizare şi evaluare, termene intermediare şi planificarea activităţilor cu privire la evaluarea ex-post. În acest sens, un aspect prioritar se referă la existenţa unor indicatori relevanţi şi a unor surse de date ce pot fi uşor validate pentru a se putea stabili periodic în ce măsură intervenţia îşi atinge obiectivele. Monitorizarea evoluţiei indicatorilor este importantă pentru identificarea eventualelor blocaje sau dificultăţi specifice întâmpinate pe parcursul implementării.
    Monitorizarea reprezintă procesul de colectare de date, în mod continuu şi sistematic, cu privire la indicatorii stabiliţi, în scopul urmăririi progresului înregistrat şi atingerii obiectivelor stabilite.
    Evaluarea reprezintă analiza periodică a relevanţei, performanţei, eficienţei şi impactului, atât preconizate cât şi neaşteptate, ale unei intervenţii în raport cu obiectivele stabilite.
    Este important ca o descriere detaliată a activităţilor de monitorizare şi evaluare să fie realizată după ce măsura este adoptată în mod formal. Totuşi, elementele principale ale procesului de monitorizare şi evaluare trebuie specificate încă din etapa consultării publice şi interinstituţionale.
    De asemenea, este necesară planificarea resurselor ce vor fi alocate activităţilor de monitorizare şi evaluare, deoarece acestea se pot dovedi costisitoare. Astfel, trebuie luate în considerare aspecte precum:
    - dacă evaluarea ex-post va fi realizată de către instituţia iniţiatoare sau va fi externalizată;
    – numărul de angajaţi ce vor fi implicaţi;
    – expertiza necesară;
    – rezultatele consultărilor publice etc.

    Resursele trebuie să fie proporţionale cu scopul şi potenţialul impact al măsurii propuse. Ca regulă generală, activitatea de colectare de date nu ar trebui să fie mai costisitoare decât valoarea informaţiilor pe care le furnizează.

    Planificarea monitorizării şi evaluării
    În mod concret, pentru a stabili viitoarele activităţi de monitorizare şi evaluare este util răspunsul la următoarele întrebări:
    • Care sunt scopul şi principalele aspectele ce trebuie monitorizate şi evaluate pentru a se putea stabili ulterior succesul implementării?
    • În ce măsură există deja structuri în cadrul instituţiilor care pot fi implicate în procesul de monitorizare şi evaluare? Este necesară dezvoltarea de capacităţi noi sau se impune adoptarea unei baze legale specifice?
    • Când ar trebui să fie descrise şi utilizate constatările din cadrul procesului de monitorizare şi evaluare?
    • Care sunt acele elemente care pot înlesni accesul la date şi informaţii utile în evaluarea rezultatelor?
    • Ce date lipsesc şi de unde? Pot fi completate la momentul actual?
    • Există informaţii de referinţă care să permită realizarea unei comparaţii înainte şi după implementare?
    • Cum se poate organiza instituţia pentru a colecta feedback de la utilizatorii finali?
    • Cine sunt actorii-cheie care vor furniza şi utiliza astfel de informaţii? Care vor fi rolurile acestor actori? Cine este responsabil pentru ce anume?
    • Cum şi către cine ar trebui să fie comunicate constatările rezultate din procesul de monitorizare şi evaluare?

    Indicatorii de performanţă stabilesc măsura în care proiectul de act normativ a fost implementat în mod corespunzător şi obiectivele iniţiale au fost atinse. Un alt factor important în ceea ce priveşte elaborarea indicatorilor este uşurinţa colectării datelor aferente indicatorilor. Pentru a asigura faptul că indicatorii de performanţă sunt utilizaţi în mod corespunzător, aceştia ar trebui:
    - să fie relevanţi, şi anume să fie corelaţi îndeaproape cu obiectivele;
    – să fie obiectivi, uşor de interpretat şi cu un risc mic de a fi invalidaţi ulterior;
    – să fie în număr redus şi uşor de monitorizat; colectarea datelor ar trebui să poată fi realizată cu un cost rezonabil;
    – să fie acceptaţi atât de către reprezentanţii administraţiei publice, cât şi de către părţile interesate.

    De asemenea, este util să se facă diferenţa între indicatorii de input (resurse), output (rezultate imediate) şi outcome (impact). Potenţialele aspecte acoperite de către un sistem de monitorizare includ:
    • implementarea la diferitele niveluri ale administraţiei;
    • conformarea utilizatorilor finali (de exemplu: întreprinderi ce produc conform unor standarde stabilite prin actul normativ, numărul de certificate emise şi/sau costurile acestora);
    • numărul şi tipul de inspecţii, rezultatele şi costurile acestora (costuri de punere în aplicare);
    • numărul şi tipul sancţiunilor/penalităţilor;
    • atingerea nivelurilor-ţintă sau a rezultatelor finale prevăzute în obiective;
    • variabile de context/macroeconomice;
    • obiective de dezvoltare durabilă.

    Unul dintre aspectele importante ce trebuie luat în considerare atunci când este completată secţiunea privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ se referă la schimbările ce pot avea loc în sectorul public. Drept urmare, trebuie descrise următoarele aspecte, de fiecare dată făcând referire la nivelul central şi/sau local:
    • posibilităţile de a obţine rezultatul dorit utilizând instituţiile publice existente (iar dacă acest lucru nu este posibil se vor specifica motivele);
    • atribuţiile instituţiilor existente ce urmează să fie schimbate (extinse sau reduse) sau transferate (şi cui anume);
    • mecanismele prin care instituţiile vizate vor transmite date şi informaţii pentru atingerea rezultatelor dorite (atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă);
    • instituţiile publice ce urmează să fie constituite, reorganizate sau desfiinţate ca urmare a implementării opţiunii;
    • natura finanţării asociate acestor schimbări, specificându-se:
    - de unde provin fondurile (de exemplu: din bugetul naţional, fonduri UE, ajutor de la finanţatori internaţionali, servicii contra unui tarif etc.);
    – ce vor acoperi fondurile (de exemplu: planuri de relocare, dezvoltarea capacităţii sau programele de pensionare anticipată pentru funcţionarii publici afectaţi etc.).    Întrebări utile în identificarea şi descrierea impactului opţiunilor/proiectelor de acte normative^8
    ^8 Adaptare după Lista potenţialelor tipuri de impact - Better Regulation Toolbox, Comisia Europeană, p. 140
    https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/br_toolbox-nov_2021_en_0.pdf

┌────────────────┬─────────────────────┬────────┐
│ │Întrebări legate de │ │
│Impact │efectele opţiunilor │Corelare│
│ │sau ale proiectelor │cu ODD^9│
│ │de acte normative │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Este afectată │ │
│ │emisia în atmosferă a│ │
│ │gazelor cu efect de │ │
│ │seră (de exemplu, │ │
│ │dioxid de carbon, │ │
│ │metan etc.)? │ │
│ │• Este afectată │ │
│Climă │emisia de substanţe │7 │
│ │nocive pentru stratul│13 │
│ │de ozon (CFC, HCFC │ │
│ │etc.)? │ │
│ │• Există un impact │ │
│ │asupra capacităţii │ │
│ │umane de adaptare la │ │
│ │schimbările │ │
│ │climatice? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Sunt efecte asupra │ │
│ │emisiilor de poluanţi│ │
│ │acizi, eutrofici, │ │
│ │fotochimici sau │3 │
│Calitatea │dăunători care pot │11 │
│aerului │afecta sănătatea │13 │
│ │umană, distruge │15 │
│ │recolte sau clădiri │ │
│ │sau deteriora mediul │ │
│ │(solul, apele)? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Determină creşterea│ │
│ │sau scăderea │ │
│ │calităţii şi │ │
│ │cantităţii apelor │ │
│ │dulci şi subterane? │ │
│ │• Duce la creşterea │ │
│Calitatea apei │sau scăderea │6 │
│şi resurselor │calităţii apei în │14 │
│ │zonele litorale şi │ │
│ │marine (de exemplu, │ │
│ │deversări de │ │
│ │substanţe poluante)? │ │
│ │• Afectează resursele│ │
│ │de apă potabilă? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Afectează │ │
│ │acidificarea, │ │
│ │contaminarea sau │ │
│ │salinitatea solului │ │
│ │şi rata de eroziune a│ │
│ │solului? │ │
│Calitatea │• Contribuie la │2 │
│solului │pierderea solului │15 │
│ │disponibil (de │ │
│ │exemplu, prin lucrări│ │
│ │de construcţii) sau │ │
│ │la extinderea solului│ │
│ │utilizabil (de │ │
│ │exemplu, prin │ │
│ │decontaminare)? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Contribuie la │ │
│ │reducerea numărului │ │
│ │de specii/varietăţi/ │ │
│ │rase (reduce │ │
│ │diversitatea │ │
│ │biologică) sau │ │
│ │creşterea numărului │ │
│ │de specii (promovează│ │
│ │conservarea)? │ │
│ │• Afectează speciile │ │
│ │protejate sau │ │
│Biodiversitate, │ameninţate, │ │
│inclusiv floră, │habitatele acestora │14 │
│faună, ecosistem│sau regiuni sensibile│15 │
│şi peisaje │din punct de vedere │ │
│ │ecologic? │ │
│ │• Împarte peisajul în│ │
│ │zone mai mici sau │ │
│ │afectează în alt mod │ │
│ │rutele de migraţie, │ │
│ │coridoarele ecologice│ │
│ │sau zonele de │ │
│ │conservare? │ │
│ │• Afectează valoarea │ │
│ │turistică a │ │
│ │peisajelor protejate?│ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Există un impact │ │
│ │asupra sănătăţii │ │
│ │animalelor? │ │
│ │• Afectează protecţia│2 │
│Protecţia │animalelor │14 │
│animalelor │(tratamentul uman al │15 │
│ │acestora)? │ │
│ │• Afectează siguranţa│ │
│ │alimentelor destinate│ │
│ │animalelor? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Afectează sănătatea│ │
│ │şi siguranţa │ │
│ │persoanelor sau │ │
│ │grupurilor, inclusiv │ │
│ │speranţa de viaţă, │ │
│ │mortalitatea şi │ │
│ │morbiditatea, prin │ │
│ │impactul asupra │ │
│ │mediului │ │
│ │socioeconomic (mediul│ │
│ │de lucru, venituri, │ │
│ │educaţie, ocupare, │ │
│ │nutriţie)? │ │
│ │• Creşte sau reduce │ │
│ │probabilitatea │ │
│ │riscurilor mortale │ │
│ │cauzate de │ │
│ │substanţele │ │
│ │dăunătoare mediului │ │
│ │înconjurător? │ │
│ │• Afectează sănătatea│ │
│ │din cauza │ │
│Sănătate şi │schimbărilor │2 │
│siguranţă │nivelului zgomotului,│3 │
│publică │calităţii aerului, │ │
│ │apei sau solului? │ │
│ │• Va afecta sănătatea│ │
│ │din cauza │ │
│ │schimbărilor în │ │
│ │consumul de energie │ │
│ │sau în gestionarea │ │
│ │deşeurilor? │ │
│ │• Afectează factorii │ │
│ │de sănătate legaţi de│ │
│ │stilul de viaţă, cum │ │
│ │ar fi dieta, │ │
│ │activitatea fizică, │ │
│ │fumatul, consumul de │ │
│ │alcool sau droguri? │ │
│ │• Există efecte │ │
│ │specifice asupra unor│ │
│ │grupuri de risc │ │
│ │(determinate de │ │
│ │vârstă, sex, │ │
│ │dizabilităţi, │ │
│ │mobilitate, regiune │ │
│ │etc.)? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Are impact asupra │ │
│ │conservării │ │
│ │patrimoniului │ │
│ │cultural? │ │
│ │• Afectează │ │
│ │diversitatea │ │
│Cultură │culturală? │4 │
│ │• Există efecte │11 │
│ │asupra participării │ │
│ │cetăţenilor la │ │
│ │manifestări culturale│ │
│ │sau asupra accesului │ │
│ │lor la resurse │ │
│ │culturale? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Opţiunea are efect │ │
│ │asupra implicării │ │
│ │factorilor afectaţi │ │
│ │în procesele │ │
│ │decizionale la │ │
│ │nivelul │ │
│ │administraţiei │ │
│ │publice? │ │
│ │• Sunt toţi actorii │ │
│ │trataţi egal, cu │ │
│ │respectarea │ │
│ │diversităţii │ │
│ │acestora? Opţiunea │ │
│ │are impact asupra │ │
│ │diversităţii │ │
│ │culturale sau │ │
│ │lingvistice? │ │
│ │• Afectează autonomia│ │
│ │partenerilor sociali │ │
│ │în domeniile de │ │
│ │competenţă ale │ │
│ │acestora? De exemplu,│ │
│ │afectează dreptul la │ │
│ │negociere colectivă │ │
│ │sau dreptul de a │ │
│ │iniţia acţiuni │ │
│ │colective? │ │
│ │• Implementarea │ │
│ │măsurii propuse │ │
│ │afectează │ │
│ │instituţiile şi │ │
│Administraţie, │autorităţile publice,│10 │
│participare │de exemplu prin │16 │
│publică şi bună │sporirea │17 │
│guvernare │responsabilităţilor │ │
│ │acestora? │ │
│ │• Afectează accesul │ │
│ │persoanelor la │ │
│ │justiţie? │ │
│ │• Se prevede dreptul │ │
│ │de contestaţie │ │
│ │înainte de a ajunge │ │
│ │în instanţă? │ │
│ │• Contribuie la │ │
│ │informarea publicului│ │
│ │în legătură cu un │ │
│ │anumit aspect? │ │
│ │Afectează accesul la │ │
│ │informaţiile de │ │
│ │interes public? │ │
│ │• Afectează partidele│ │
│ │politice sau │ │
│ │organizaţiile │ │
│ │nonguvernamentale? │ │
│ │• Afectează │ │
│ │mass-media, │ │
│ │pluralismul presei │ │
│ │sau libertatea de │ │
│ │exprimare? │ │
│ │• Ridică probleme │ │
│ │etice sau bioetice │ │
│ │(clonare, utilizarea │ │
│ │corpului uman în │ │
│ │scopuri patrimoniale,│ │
│ │cercetare/testare │ │
│ │genetică etc.)? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Există efecte │ │
│ │asupra nivelului de │ │
│ │educaţie? Ce impact │ │
│ │există din acest │ │
│ │punct de vedere în │ │
│ │mediul urban, rural │ │
│ │sau în zonele │ │
│ │izolate? │ │
│ │• Există efecte │ │
│ │asupra abilităţilor │ │
│ │indivizilor? │ │
│ │• Afectează sistemul │ │
│ │de educaţie sau │ │
│ │mobilitatea │ │
│Educaţie şi │angajaţilor? │ │
│sisteme de │• Este afectat │4 │
│instruire │accesul la educaţie, │8 │
│ │învăţământ vocaţional│ │
│ │sau la formarea │ │
│ │continuă? │ │
│ │• Există un impact │ │
│ │asupra finanţării şi │ │
│ │organizării educaţiei│ │
│ │în diferitele │ │
│ │sistemele de │ │
│ │instruire? │ │
│ │• Este afectată │ │
│ │autonomia │ │
│ │universitară? │ │
│ │• Are efect asupra │ │
│ │productivităţii │ │
│ │capitalului uman? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Vor fi impuse │ │
│ │costuri suplimentare │ │
│ │de ajustare, │ │
│ │conformitate sau │ │
│ │tranzacţie asupra │ │
│ │companiilor? │ │
│ │• Cum afectează │ │
│ │opţiunea costul sau │ │
│ │disponibilitatea │ │
│ │resurselor esenţiale │ │
│ │(materie primă, │ │
│ │echipamente, forţă de│ │
│ │muncă, energie etc.)?│ │
│ │• Afectează accesul │ │
│ │la finanţare? │ │
│Costuri de │• Afectează ciclul de│ │
│funcţionare şi │investiţii? │8 │
│desfăşurare a │• Presupune │9 │
│afacerilor │retragerea anumitor │12 │
│(IMM-uri) │produse de pe piaţă? │17 │
│ │Este limitat sau │ │
│ │interzis marketingul │ │
│ │anumitor produse? │ │
│ │• Sunt introduse │ │
│ │reguli mai stricte │ │
│ │pentru desfăşurarea │ │
│ │afacerilor în anumite│ │
│ │domenii? │ │
│ │• Duce la deschiderea│ │
│ │sau închiderea │ │
│ │anumitor companii? │ │
│ │• Există produse sau │ │
│ │companii care sunt │ │
│ │tratate diferit de │ │
│ │altele într-o │ │
│ │situaţie comparabilă?│ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Care este impactul │ │
│ │(pozitiv sau negativ)│ │
│ │opţiunii/ │ │
│ │reglementării asupra │ │
│Întreprinderi │funcţionării şi │8 │
│mici şi mijlocii│competitivităţii │9 │
│ │IMM-urilor în general│ │
│ │şi a │ │
│ │microîntreprinderilor│ │
│ │în special? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Afectează natura │ │
│ │obligaţiilor de │ │
│ │informare impuse │ │
│ │mediului de afaceri │ │
│Costuri │(de exemplu, tipul de│ │
│administrative │date solicitate, │8 │
│asupra mediului │frecvenţa de │ │
│de afaceri │raportare, │ │
│ │complexitatea │ │
│ │procesului de │ │
│ │transmitere a datelor│ │
│ │etc.)? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Ce impact are │ │
│ │opţiunea asupra │ │
│ │poziţiei competitive │ │
│ │a firmelor româneşti?│ │
│ │Are vreun impact │ │
│ │asupra │ │
│ │productivităţii? │8 │
│Competitivitate,│• Ce impact are │9 │
│comerţ │opţiunea asupra │10 │
│şi investiţii │barierelor │17 │
│ │comerciale? │ │
│ │• Are vreun efect │ │
│ │asupra fluxurilor │ │
│ │investiţionale │ │
│ │(inclusiv relocarea │ │
│ │activităţilor │ │
│ │economice)? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Ce impact (pozitiv │ │
│ │sau negativ) are │ │
│ │asupra liberei │ │
│ │circulaţii a │ │
│ │bunurilor, │ │
│ │serviciilor, │ │
│ │capitalului şi forţei│ │
│ │de muncă? │ │
│ │• Va duce la │ │
│ │reducerea │ │
│ │posibilităţii de │ │
│Funcţionarea │alegere a │ │
│pieţei interne │consumatorilor sau la│10 │
│şi competiţie │creşterea preţurilor │17 │
│ │prin scăderea │ │
│ │concurenţei, la │ │
│ │crearea de bariere │ │
│ │pentru noii │ │
│ │furnizori, la │ │
│ │facilitarea │ │
│ │comportamentului │ │
│ │anticoncurenţial sau │ │
│ │la apariţia │ │
│ │monopolurilor, │ │
│ │segmentării pieţei │ │
│ │etc.? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Există consecinţe │ │
│ │bugetare pentru │ │
│ │autorităţile publice │ │
│ │de la diferite │ │
│ │niveluri │ │
│ │administrative │ │
│ │(naţional, regional, │ │
│Autorităţi │local), atât imediat,│ │
│publice │cât şi pe termen │ │
│(înfiinţare, │lung? │16 │
│reorganizări) şi│• Introduce sarcini │ │
│bugete │administrative │ │
│ │suplimentare pentru │ │
│ │instituţiile publice?│ │
│ │• Este necesară │ │
│ │crearea unor │ │
│ │autorităţi noi sau │ │
│ │restructurarea celor │ │
│ │existente? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Are efecte │ │
│ │(pozitive sau │ │
│ │negative) asupra │ │
│ │producţiei şi │ │
│ │consumului? │ │
│ │• Există efecte │ │
│ │asupra preţurilor │ │
│ │produselor ecologice │ │
│ │sau ale celor care au│ │
│ │efecte negative │ │
│ │asupra mediului │ │
│Consum │înconjurător? │ │
│sustenabil │• Promovează sau │8 │
│şi producţie │restricţionează │12 │
│ │bunurile şi │ │
│ │serviciile cu impact │ │
│ │pozitiv sau negativ │ │
│ │asupra mediului? │ │
│ │• Va determina │ │
│ │companiile să devină │ │
│ │mai mult sau mai │ │
│ │puţin poluante prin │ │
│ │modificarea modului │ │
│ │în care îşi │ │
│ │desfăşoară │ │
│ │activităţile? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Afectează │ │
│ │utilizarea resurselor│ │
│ │regenerabile (de │ │
│Utilizare │exemplu, peştele) şi │6 │
│eficientă │conduce la o │7 │
│a resurselor │utilizare mai │8 │
│(regenerabile │intensivă decât │12 │
│şi │ritmul de regenerare?│14 │
│neregenerabile) │• Reduce sau creşte │15 │
│ │utilizarea resurselor│ │
│ │neregenerabile (apă │ │
│ │subterană, minerale │ │
│ │etc.)? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Are efectul de a │ │
│ │introduce terenuri │ │
│ │noi în utilizare │ │
│ │pentru prima dată? │ │
│ │• Afectează în vreun │ │
│ │mod terenurile │ │
│ │desemnate sensibile │ │
│ │din punct de vedere │2 │
│Utilizarea │ecologic? Duce la │8 │
│terenurilor │vreo schimbare în │11 │
│ │utilizarea │15 │
│ │terenurilor (de │ │
│ │exemplu, schimbarea │ │
│ │împărţirii între │ │
│ │rural şi urban sau │ │
│ │modificarea tipului │ │
│ │de agricultură │ │
│ │practicată)? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Afectează │ │
│ │probabilitatea │ │
│ │prevenirii │ │
│ │incendiilor, │ │
│ │exploziilor, │3 │
│Probabilitatea │accidentelor sau │8 │
│şi dimensiunea │emisiilor │13 │
│riscului pentru │accidentale? │14 │
│mediu │• Afectează riscul │15 │
│ │diseminării │ │
│ │neautorizate sau │ │
│ │neintenţionate de │ │
│ │organisme modificate │ │
│ │genetic sau străine? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Se facilitează │ │
│ │crearea de noi locuri│ │
│ │de muncă? │ │
│ │• Are efect direct │ │
│ │sau indirect asupra │ │
│ │pierderii de locuri │ │
│ │de muncă? │ │
│ │• Are consecinţe │ │
│ │negative specifice │ │
│ │pentru anumite │ │
│ │profesii, grupuri de │ │
│ │angajaţi sau liber │ │
│ │profesionişti │ │
│Ocuparea forţei │(persoane fizice │8 │
│de muncă │autorizate să │10 │
│ │desfăşoare activităţi│ │
│ │economice)? │ │
│ │• Afectează anumite │ │
│ │grupuri de vârstă? │ │
│ │• Afectează cererea │ │
│ │de forţă de muncă? │ │
│ │• Are impact asupra │ │
│ │funcţionării pieţei │ │
│ │muncii? │ │
│ │• Are impact asupra │ │
│ │echilibrului între │ │
│ │viaţa privată, │ │
│ │familie şi viaţa │ │
│ │profesională? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Afectează accesul │ │
│ │pe piaţa muncii sau │ │
│ │ieşirea de pe piaţa │ │
│ │muncii? │ │
│ │• Conduce direct sau │ │
│ │indirect la creşterea│ │
│ │egalităţii sau │ │
│ │inegalităţii? │ │
│ │• Afectează accesul │ │
│ │egal la bunuri şi │ │
│ │servicii? │ │
│ │• Afectează accesul │ │
│ │la servicii la │ │
│ │plasare sau servicii │ │
│ │de interes economic │ │
│ │general? │ │
│ │• Contribuie la │ │
│Incluziunea │informarea publicului│ │
│socială şi │în legătură cu o │1 │
│protecţia │anumită problemă? │8 │
│grupurilor │• Are impact mai mare│10 │
│dezavantajate │asupra anumitor │ │
│ │grupuri sau persoane │ │
│ │(de exemplu, │ │
│ │persoanele cele mai │ │
│ │vulnerabile sau cu │ │
│ │risc crescut de │ │
│ │sărăcie, copii, │ │
│ │femei, bătrâni, │ │
│ │persoane cu │ │
│ │dizabilităţi, şomeri,│ │
│ │minorităţi etnice sau│ │
│ │religioase, │ │
│ │azilanţi), companii │ │
│ │sau alte organizaţii │ │
│ │(de exemplu, │ │
│ │biserici) sau │ │
│ │localităţi mai mult │ │
│ │decât asupra altora? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Sunt afectate │ │
│ │procese care ar putea│ │
│ │fi simplificate sau │ │
│ │automatizate? │ │
│ │• Există corelare cu │ │
│ │politicile digitale │ │
│ │în vigoare? │ │
│ │• Sunt afectate │ │
│ │ecosistemele digitale│ │
│Dezvoltare │sau schimbul de date │ │
│tehnologică/ │dintre diferiţi │8 │
│Economie │actori? │9 │
│digitală │• Ia în considerare │ │
│ │reducerea sarcinilor │ │
│ │şi costurilor │ │
│ │administrative asupra│ │
│ │companiilor şi │ │
│ │cetăţenilor? │ │
│ │• Există efecte │ │
│ │asupra accesului la │ │
│ │digitalizare sau │ │
│ │diferenţelor │ │
│ │digitale? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Afectează preţurile│ │
│ │plătite de │ │
│ │consumatori? │ │
│ │• Are impact asupra │ │
│ │calităţii şi/sau │ │
│ │disponibilităţii │ │
│ │bunurilor/serviciilor│ │
│ │sau asupra încrederii│ │
│ │consumatorilor? │ │
│ │• Afectează │ │
│Consumatori şi │informarea şi │12 │
│gospodării │protecţia │17 │
│ │consumatorilor? │ │
│ │• Are consecinţe │ │
│ │semnificative pentru │ │
│ │situaţia financiară a│ │
│ │indivizilor/ │ │
│ │gospodăriilor, │ │
│ │imediat sau pe termen│ │
│ │lung? │ │
│ │• Afectează protecţia│ │
│ │economică a familiei │ │
│ │şi copilului? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Are consecinţe │ │
│ │generale pentru │ │
│ │creşterea economică │ │
│ │şi ocuparea forţei de│ │
│ │muncă? │ │
│ │• Cum contribuie │ │
│ │opţiunea la │ │
│Mediul │îmbunătăţirea │8 │
│macroeconomic │condiţiilor pentru │17 │
│ │investiţii şi la buna│ │
│ │funcţionare a │ │
│ │pieţelor? │ │
│ │• Există un impact │ │
│ │direct asupra │ │
│ │stabilităţii │ │
│ │macroeconomice? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Sunt afectate │ │
│ │drepturile de │ │
│ │proprietate (bunuri │ │
│ │imobile, bunuri │ │
│ │mobile, bunuri │ │
│ │tangibile/ │ │
│ │intangibile)? Este │ │
│ │limitată │ │
│Drepturi de │achiziţionarea, │ │
│proprietate │vânzarea sau │1 │
│fizică şi │utilizarea │8 │
│intelectuală │drepturilor de │ │
│ │proprietate? │ │
│ │• Afectează protecţia│ │
│ │şi aplicarea │ │
│ │drepturilor de │ │
│ │proprietate │ │
│ │intelectuală │ │
│ │(patente, mărci, │ │
│ │drepturi de autor │ │
│ │etc.) │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Sunt afectate în │ │
│Impact │mod disproporţionat │2 │
│teritorial │activitatea │3 │
│(tipuri de │economică, mediul sau│8 │
│regiuni şi │populaţia din mediul │11 │
│sectoare) │urban, rural, zone │ │
│ │izolate? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Stimulează sau │ │
│ │împiedică cercetarea │ │
│ │şi dezvoltarea? │ │
│ │• Facilitează │ │
│ │introducerea şi │ │
│ │diseminarea noilor │ │
│ │metode de producţie, │ │
│ │tehnologii sau │ │
│ │produse? │ │
│Inovare │• Afectează │ │
│(productivitate │drepturile de │ │
│şi │proprietate │8 │
│eficientizarea │intelectuală │9 │
│resurselor), │(patente, mărci │17 │
│cercetare │înregistrate, │ │
│(academică şi │copyright, alte │ │
│industrială) │drepturi)? │ │
│ │• Promovează sau │ │
│ │limitează cercetarea │ │
│ │academică sau │ │
│ │industrială? │ │
│ │• Promovează │ │
│ │creşterea │ │
│ │productivităţii sau │ │
│ │utilizarea eficientă │ │
│ │a resurselor? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Are un efect asupra│ │
│ │securităţii, │ │
│ │infracţionalităţii, │ │
│ │terorismului? │ │
│ │• Afectează opţiunea │ │
│ │şansele de depistare │ │
│ │a infractorilor sau │ │
│ │câştigurile │ │
│ │potenţiale ale │ │
│ │acestora din │ │
│ │infracţiuni? │ │
│ │• Există │ │
│ │posibilitatea ca │ │
│Fraudă, │opţiunea să ducă la │ │
│infracţiuni, │creşterea numărului │ │
│terorism şi │de infracţiuni? │ │
│securitate, │• Afectează │16 │
│inclusiv │capacitatea de │ │
│ameninţări │asigurare a ordinii │ │
│hibride │şi siguranţei │ │
│ │publice? │ │
│ │• Are impact asupra │ │
│ │intereselor de │ │
│ │securitate? │ │
│ │• Are impact asupra │ │
│ │dreptului la │ │
│ │libertate şi │ │
│ │siguranţă, dreptului │ │
│ │la un proces corect │ │
│ │şi dreptului la │ │
│ │apărare? │ │
│ │• Afectează │ │
│ │drepturile victimelor│ │
│ │şi ale martorilor? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Va determina │ │
│ │creşterea/scăderea │ │
│ │nevoii/consumului de │ │
│ │energie şi │ │
│ │carburanţi? │ │
│ │• Afectează │ │
│ │intensitatea │ │
│ │energetică a │ │
│ │activităţilor │ │
│ │economice? │ │
│ │• Afectează mixul │ │
│ │actual de │ │
│ │combustibili (între │7 │
│Transport şi │fosil, gaz, nuclear │8 │
│utilizarea │şi regenerabil) │11 │
│energiei │utilizat în producţia│12 │
│ │de energie? │ │
│ │• Va duce la │ │
│ │creşterea sau │ │
│ │scăderea cererii │ │
│ │pentru transport (de │ │
│ │pasageri sau marfă) │ │
│ │sau va influenţa │ │
│ │repartizarea modală a│ │
│ │transportului? │ │
│ │• Generează creşterea│ │
│ │sau scăderea │ │
│ │emisiilor produse de │ │
│ │vehicule? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Afectează producţia│ │
│ │de deşeuri (solide, │ │
│ │urbane, agricole, │ │
│Producere şi │industriale, miniere,│ │
│reciclare │radioactive sau │12 │
│deşeuri │toxice) sau modul de │ │
│ │tratare, depozitare │ │
│ │sau reciclare a │ │
│ │deşeurilor? │ │
├────────────────┼─────────────────────┼────────┤
│ │• Există impact │ │
│ │asupra oricăruia │ │
│ │dintre drepturile │ │
│ │fundamentale incluse │ │
│ │în Carta UE a │ │
│ │Drepturilor │ │
│ │Fundamentale? │ │
│ │• Impune cerinţe │ │
│ │administrative │ │
│ │suplimentare asupra │ │
│ │persoanelor sau │ │
│ │creşterea │1 │
│ │complexităţii │2 │
│ │administrative? │3 │
│ │• Afectează │4 │
│Drepturile │intimitatea │5 │
│fundamentale │persoanelor (inclusiv│6 │
│ale omului │locuinţa sau │7 │
│ │comunicaţiile)? │8 │
│ │• Afectează dreptul │10 │
│ │la libertate al │16 │
│ │indivizilor? │ │
│ │• Afectează viaţa de │ │
│ │familie sau protecţia│ │
│ │legală, economică sau│ │
│ │socială a familiei? │ │
│ │• Afectează │ │
│ │drepturile copilului?│ │
│ │• Implică procesarea │ │
│ │datelor personale sau│ │
│ │accesul persoanelor │ │
│ │afectate la datele cu│ │
│ │caracter personal? │ │
└────────────────┴─────────────────────┴────────┘


    ^9 Obiectivele de dezvoltare durabilă (Sustainable Development Objectives)

    ANEXA 3

    METODOLOGIE
    de simplificare a costurilor generate de legislaţie asupra mediului de afaceri şi organizaţiilor societăţii civile

    Cuprins
    Introducere
    Aplicarea metodologiei
    Organisme implicate
    Excepţii de la aplicarea metodologiei
    Abordarea legislaţiei UE în contextul metodologiei
    Tipurile de costuri acoperite de metodologie
    Planul de reducere a costurilor de conformare

    Introducere
    Scopul aplicării prezentei metodologii este acela de simplifica legislaţia cu impact asupra mediului de afaceri. Denumirea metodologiei consacrată la nivel internaţional este „One in one out“^1 (OIOO) şi propunem utilizarea acesteia în continuare pentru a-i putea descrie elementele principale în mod adecvat.
    ^1 Traducere aproximativă - „Pentru un cost nou introdus, unul abrogat.“

    În mod concret, în momentul introducerii unor costuri de conformare ca urmare a adoptării unui proiect de act normativ este necesară eliminarea, în compensare, a unor costuri de conformare echivalente, despre care se estimează că împovărează, fără a fi necesar, companiile.
    Principiul „one in, one out“ se va aplica proiectelor de acte normative iniţiate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice care au impact asupra mediului de afaceri, ocazie cu care se vor calcula şi costurile de conformare aferente.
    Orice propunere de actualizare a Metodologiei de eliminare în compensare a costurilor de conformare se va aproba în cadrul Comitetului pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei - CERB.

    Aplicarea metodologiei
    Definiţii
    (IN) - se referă la orice proiect de act normativ iniţiat la nivelul Guvernului care impune firmelor şi organizaţiilor societăţii civile un cost anual net direct în vederea conformării cu prevederile reglementării respective. În această situaţie, costul economic direct pentru întreprinderi şi organizaţiile societăţii civile depăşeşte beneficiul economic direct.
    (OUT) - pentru orice cost net direct impus întreprinderilor şi organizaţiilor societăţii civile, iniţiatorul identifică şi elimină, în compensare, prevederi legale existente care impun costuri de o valoare echivalentă. În această situaţie, beneficiu economic direct pentru întreprinderi şi organizaţiile societăţii civile depăşeşte costul său economic.

    Aplicare
    În secţiunea a 3-a, 3.3 b) din cadrul instrumentului de prezentare şi motivare care însoţeşte proiectul de act normativ ce face obiectul prezentei metodologii se vor identifica şi se vor descrie detaliat costurilor de conformare generate de intrarea în vigoare a proiectului de act normativ propus, precum şi costurile echivalente din legislaţia deja existentă în scopul compensării. Se vor evidenţia atât calculele realizate, cât şi sursele de date folosite.
    Pentru a asigura o bună funcţionare a principiului OIOO, iniţiatorii trebuie să ia în considerare identificarea prevederilor legale de tip OUT la începutul procesului de elaborare a documentelor de politici publice şi a proiectelor de acte normative.
    Costurile echivalente identificate pot fi eliminate simultan prin abrogarea sau modificarea unor prevederi legale existente. În cazul în care acest lucru nu se poate face, din motive obiective, imediat, iniţiatorii au la dispoziţie o perioadă de 12 luni în care pot implementa în compensare reducerea costurilor de conformare a reglementărilor deja existente.
    Atunci când proiectele de acte normative care presupun costuri IN şi OUT nu sunt prezentate simultan, propunerea de costuri tip OUT va fi înaintată spre analiză şi avizare Comitetului pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei cu 6 luni înaintea adoptării.
    În ambele situaţii descrise anterior este necesar avizul Comitetului pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei. Acesta se exprimă asupra oportunităţii abrogării sau modificării prevederilor legale de tip OUT şi sprijină ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale în procesul de identificare a acestora.
    Prevederile legale de tip OUT identificate pot proveni din domeniul în care se propune introducerea unei noi reglementări care generează o creştere de cost de conformare sau din alte domenii. Din acest punct de vedere cooperarea interministerială este deosebit de importantă, iar Comitetul pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei o poate facilita venind cu sugestii, propuneri în acest sens.
    În contextul aplicării art. 9 alin. (1) din prezenta hotărâre a Guvernului, Consiliul consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative poate identifica şi semnala iniţiatorului acele proiecte de acte normative care fac obiectul aplicării Metodologiei OIOO, dar nu indică acest lucru sau poate solicita completarea instrumentului de prezentare şi motivare atunci când informaţiile incluse sunt insuficiente, nu sunt prezentate calculele sau sursele de date utilizate.
    De asemenea, Secretariatul General al Guvernului monitorizează îndeplinirea sarcinilor legate de adoptarea prevederilor legale de tip OUT pe parcursul celor 12 luni de implementare, solicitând în acest sens informaţii ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice centrale.


    Organisme implicate
    1. Ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice
    - identifică prevederile legale de tip OUT;
    – propun abrogarea sau modificarea acestora;
    – cooperează cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale în procesul de identificare şi eliminare a costurilor de conformare.

    2. Comitetul pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei
    - emite un aviz cu privire la prevederile care fac obiectul Metodologiei OIOO;
    – sprijină ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale în identificarea prevederilor de tip OUT.

    3. Secretariatul General al Guvernului
    - identifică şi semnalează proiectele de acte normative care fac obiectul prezentei metodologii, dar nu prezintă informaţii despre prevederile legale de tip OUT;
    – monitorizează îndeplinirea sarcinilor legate de adoptarea prevederilor legale de tip OUT pe parcursul celor 12 luni;
    – solicită instituţiilor iniţiatoare completarea adecvată a instrumentelor de prezentare şi motivare, incluzând calcule şi surse de date folosite;
    – sprijină metodologic instituţiile iniţiatoare, organizează sesiuni de instruire periodice şi contribuie la creşterea capacităţii acestora de a aplica Metodologia OIOO;
    – are responsabilitatea dezvoltării instrumentelor metodologice în domeniu.


    Excepţii de la aplicarea metodologiei
    Următoarele domenii de reglementare sunt exceptate de la calculul costurilor de conformare:
    • iniţiativele care nu au impact asupra întreprinderilor sau organizaţiilor societăţii civile;
    • transpun în legislaţia internă reglementări, decizii şi directive europene, ratifică acordurile internaţionale ori hotărârile şi deciziile Curţii Constituţionale şi ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
    • contribuie la combaterea ameninţărilor la securitatea statului;
    • tratează situaţiile de urgenţă (dezastre, calamităţi, pandemii etc.);
    • au un impact limitat în timp (de cel mult un an) sau se referă la reglementări temporare;
    • reglementează taxe, amenzi şi penalităţi, inclusiv administrarea fiscală;
    • induc costuri de tipul obligaţiilor contractuale, asociate cu obligaţiile pentru întreprinderi şi organizaţiile societăţii civile care rezultă din negocierea sau încheierea de acorduri contractuale cu organizaţiile guvernamentale şi din sectorul public;
    • domeniilor de reglementare care contribuie la prevenirea şi combaterea ameninţărilor la ordinea şi siguranţa publică;
    • actele normative elaborate conform prevederilor Legii finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată;
    • au fost aprobate în cadrul reuniunilor CERB.

    Abordarea legislaţiei UE în contextul metodologiei
    IN: Măsurile UE (regulamente, decizii şi directive) nu vor fi considerate un IN, cu excepţia:
    [ ] gold-plating: în cazul în care un iniţiator implementează o directivă astfel încât aceasta depăşeşte cerinţele minime, ducând la creşterea costurilor pentru companii şi organizaţiile societăţii civile;
    [ ] eşecul derogării: în cazul în care un iniţiator introduce un regulament UE şi nu acceptă derogările disponibile care ar reduce costurile pentru afaceri şi organizaţiile societăţii civile sau utilizează o derogare care impune costuri crescute întreprinderilor şi organizaţiilor societăţii civile.

    OUT: Măsurile OUT pot fi obţinute din:
    [ ] eliminarea gold-plating dintr-un regulament existent;
    [ ] reducerea voluntară a unei derogări care impune costuri întreprinderilor şi organizaţiilor societăţii civile înainte de termenul maxim de expirare. În acest caz, scorul OUT va fi pro rata. Deci, de exemplu, dacă se foloseşte o derogare de zece ani care impune costuri întreprinderilor şi organizaţiilor societăţii civile şi instituţia o opreşte în mod voluntar după cinci ani, poate revendica 50% din costurile respectivei derogări întreprinderilor şi organizaţiilor societăţii civile ca OUT.    Tipurile de costuri acoperite de metodologia OIOO
    Mecanismul OIOO va cuprinde toate cele trei categorii de costuri directe de conformare, adresate mediului de afaceri: financiare, costuri administrative şi costuri directe de conformare.
    Costurile de conformare reprezintă costuri suportate de către operatorii economici atunci când întreprind acţiunile necesare pentru a respecta cerinţele legislaţiei. Pentru companii acestea pot fi:
    • costuri financiare directe: orice formă de impozitare directă asociată unei reglementări noi;
    • costuri administrative: costuri legate de acele activităţi administrative pe care firmele trebuie să le desfăşoare pentru a-şi îndeplini obligaţiile de informare şi raportare impuse de legislaţie;
    • costuri de capital: valoarea de capital a bunurilor achiziţionate pentru conformarea cu cerinţele incluse în proiectul de act normativ.


┌──────────────────────────────────────┐
│Pentru calcularea costurilor se va │
│consulta anexa nr. 2 din prezenta │
│hotărâre de guvern - Instrucţiuni │
│metodologice pentru elaborarea │
│instrumentului de prezentare şi │
│motivare. │
│Pentru mai multe detalii cu privire la│
│estimarea costurilor administrative │
│recomandăm utilizarea Manualului │
│pentru măsurarea costurilor │
│administrative în România. http:// │
│sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/ │
│20100617-manual-ro.pdf │
└──────────────────────────────────────┘


    Sintetic, formula de calcul al costurilor de conformare adăugate sau eliminate va cuprinde:
    I. „costurile induse de noua legislaţie“ - IN
    a) costurile financiare: doar cele recurente;
    b) costurile directe de conformare: doar cele recurente;
    c) costuri administrative: toate;

    II. „costurile eliminate în compensaţie“ - OUT
    a) costurile nenecesare eliminate (complet nenecesare sau cu grad foarte redus de oportunitate);
    b) costurile nerecurente (One off costs).    Planul de reducere a costurilor de conformare
    Ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale care iniţiază proiecte de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri vor elabora anual un plan de reducere a costurilor de conformare, care va include măsuri de simplificare a legislaţiei cu incidenţă în domeniu.
    Planul va include şi aspecte legate de aplicarea unor metode specifice pentru cuantificare: analize documente relevante, intervievarea angajaţilor, aplicarea de chestionare, identificarea surselor de date noi şi date vechi revizuite necesare unor calcule corecte şi verificabile, consultarea părţilor interesate relevante în proces etc.
    Ministerele şi autorităţile de reglementare raportează, anual sau ori de câte ori solicită Comitetul pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei, progresele înregistrate şi dificultăţile pe care le-au întâmpinat în încercarea de a implementa măsurile cuprinse în planul de reducere a costurilor de conformare.

    ANEXA 4

    STRUCTURA
    raportului privind implementarea actelor normative

┌──────────────────────────────────────┐
│Secţiunea 1 │
│Titlul actului normativ evaluat │
├──────────────────────────────────────┤
│Secţiunea a 2-a │
│Scopul evaluării ex-post │
│2.1. Informaţii generale referitoare │
│la actul normativ evaluat │
│a) problemele definite la momentul │
│adoptării actului normativ; │
│b) scopul şi obiectivele formulate la │
│momentul adoptării actului normativ; │
│c) stadiul indicatorilor monitorizaţi │
│la momentul adoptării actului │
│normativ. │
│2.2. Aspectele principale care au │
│făcut obiectul evaluării ex-post │
├──────────────────────────────────────┤
│Secţiunea a 3-a │
│Metodologia de evaluare │
│3.1. Descrierea metodologiei │
│a) enumerarea şi descrierea metodelor │
│utilizate pe parcursul procesului de │
│evaluare ex-post; │
│b) descrierea surselor şi tipurilor de│
│date colectate; │
│c) în cazul sondajelor şi al altor │
│tipuri de cercetări sociologice se vor│
│include informaţii despre structura şi│
│dimensiunea eşantionului, precum şi │
│modalitatea de realizare (internet, │
│telefon, faţă în faţă etc). │
│3.2. Descrierea implicării │
│organizaţiilor societăţii civile, │
│mediului de afaceri, mediului academic│
│pe parcursul evaluării ex-post │
│a) instituţii/organizaţii/asociaţii │
│consultate; │
│b) principalele contribuţii ale │
│acestora în procesul de evaluare. │
├──────────────────────────────────────┤
│Secţiunea a 4-a │
│Rezultatele evaluării ex-post │
│4.1. Evaluarea procesului de │
│implementare │
│a) prezentarea instituţiilor │
│responsabile de implementare şi a │
│responsabilităţilor acestora; │
│b) descrierea activităţilor realizate │
│pe parcursul implementării, precum şi │
│descrierea stadiului celor │
│nefinalizate. │
│4.2. Evaluarea impactului actului │
│normativ │
│a) descrierea principalelor schimbări │
│produse pe perioada implementării în │
│situaţia grupurilor-ţintă; │
│* Descrierea va include prezentarea │
│principalilor indicatori la momentul │
│evaluării comparativ cu stadiul lor la│
│momentul adoptării actului normativ. │
│b) impactul macroeconomic; │
│c) impactul asupra mediului │
│concurenţial şi domeniului ajutoarelor│
│de stat; │
│d) impactul asupra mediului de │
│afaceri; │
│e) impactul social; │
│f) impactul asupra mediului │
│înconjurător; │
│g) impactul asupra inovării şi │
│digitalizării; │
│h) impactul asupra obiectivelor de │
│dezvoltare durabilă. │
│* Se vor completa subpunctele │
│relevante, în funcţie de aspectele │
│care au fost evaluate şi tipul de │
│impact generat. │
│** Acolo unde impactul nu poate fi │
│cuantificat/monetizat se vor descrie │
│detaliat rezultatele obţinute ca │
│urmare a implementării actului │
│normativ. │
├──────────────────────────────────────┤
│Secţiunea a 5-a │
│Concluziile evaluării ex-post │
│5.1. Aprecieri generale cu privire la │
│implementarea actului normativ │
│5.2. Concluzii cu privire la │
│principalele criterii de evaluare │
│a) relevanţă - argumentarea relevanţei│
│intervenţiei pe baza nevoilor │
│societăţii; │
│b) eficacitate - descrierea nivelului │
│de îndeplinire a rezultatelor directe │
│şi a celor pe termen lung; │
│c) eficienţă - descrierea rezultatelor│
│din perspectiva raportului │
│cost-beneficiu; │
│d) implementare - performanţa │
│mecanismului de implementare a │
│intervenţiei: structuri şi procese; │
│e) impact - analiza impactului │
│intervenţiei/în ce măsură schimbarea │
│observată în urma evaluării este │
│cauzată de reglementarea implementată;│
│f) sustenabilitate -– măsura în care │
│rezultatele obţinute pot fi de durată;│
│g) dezvoltare durabilă - măsura în │
│care rezultatele intervenţiei sunt │
│relevante şi/sau influenţează │
│obiectivele de dezvoltare durabilă. │
│5.3. Aspecte pozitive (realizări)/ │
│Aspecte ce trebuie în continuare │
│îmbunătăţite (provocări) │
├──────────────────────────────────────┤
│Secţiunea a 6-a │
│Recomandări │
│6.1. Propuneri de măsuri │
│nonlegislative pentru îmbunătăţirea │
│implementării actului normativ │
│6.2. Propuneri de revizuire a │
│legislaţiei în vigoare │
│a) descrierea aspectelor ce necesită │
│reglementare; │
│b) lista actelor normative ce vor │
│trebui elaborate şi/care necesită │
│revizuiri, instituţii responsabile şi │
│termene │
├──────────────────────────────────────┤
│Anexe │
│Pot include: │
│a) lista documentelor/studiilor │
│consultate în contextul evaluării; │
│b) analize aprofundate ale diferitelor│
│aspecte evaluate; │
│c) studii de caz; │
│d) chestionare/ghiduri pentru │
│interviuri şi alte instrumente de │
│cercetare utilizate. │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA 5

    INSTRUCŢIUNILE METODOLOGICE
    pentru elaborarea rapoartelor privind implementarea actelor normative^1
    ^1 Prezenta metodologie preia o parte din conţinutul Manualului de monitorizare şi evaluare a politicilor publice, publicat în cadrul proiectului „Dezvoltarea procesului de formulare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale“, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul Phare. Număr proiect RO 2006/018-147.01.03.03.01. Drepturile de autor asupra acestei publicaţii sunt rezervate Secretariatului General al Guvernului. Pentru o descriere detaliată a metodelor de evaluare ex-post se recomandă consultarea manualului mai sus menţionat: http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/manual-monitorizare-si-evaluare-politici-publice.pdf

    Cuprins
    Scopul procesului de evaluare a implementării actelor normative
    Informaţii generale referitoare la actul normativ evaluat
    Aspectele principale care au făcut obiectul evaluării expost/Scopul evaluării
    Metodologia de evaluare
    Definirea întrebărilor de evaluare
    Tipuri de evaluare
    Descrierea surselor şi tipurilor de date colectate
    Selecţia metodelor de colectare a datelor
    Metode cantitative de colectare a datelor
    Metode calitative de colectare a datelor
    Descrierea implicării organizaţiilor societăţii civile, mediului de afaceri, mediului academic pe parcursul evaluării ex-post
    Rezultatele evaluării ex-post
    Concluziile evaluării ex-post
    Recomandări
    Anexe
    Următoarele manuale şi ghiduri reprezintă resurse suplimentare care conţin detalii despre cum poate fi realizată evaluarea ex-post a impactului:
    • Manual de metode folosite în planificarea politicilor publice şi evaluarea impactului;
    • Manual pentru evaluarea ex-ante a impactului politicilor educaţionale;
    • Manual şi metodologie pentru studii de impact în domeniul sănătăţii;

    Manual pentru măsurarea costurilor administrative în România.
    Ele pot fi accesate la următorul link: https://sgg.gov.ro/1/politici-publice-si-programe/documente/suport-metodologic/.

    Scopul procesului de evaluare a implementării actelor normative
    Observaţii generale
    Rapoartele privind implementarea actelor normative sunt parte a procesului de evaluare ex-post.
    Evaluarea are drept scop îmbunătăţirea rezultatului şi procesului intervenţiei publice. Acest lucru poate fi efectuat prin furnizarea de informaţii privind diferite aspecte ale intervenţiei, care ajută factorii decizionali să îmbunătăţească activitatea respectivă. Astfel, evaluarea ex-post poate fi privită drept un instrument de management.

    Informaţii generale referitoare la actul normativ evaluat
    În vederea completării acestei secţiuni se recomandă furnizarea următoarelor informaţii:
    a) o descriere a problemei/problemelor definite iniţial care a/au făcut necesară emiterea actului normativ. În acest scop, un punct de plecare îl reprezintă nota de fundamentare a actului normativ şi, în mod ideal, studiul de impact ex-ante al actului normativ, în măsura în care s-a realizat o astfel de analiză înainte de emiterea actului normativ;
    b) scopul şi obiectivele formulate la momentul adoptării actului normativ. O sursă de informaţii este reprezentată de documente strategice sau de management în domeniul reglementat de actul normativ. Astfel, este posibil ca la momentul adoptării actul normativ să se fi revendicat dintr-o reglementare de la nivelul Uniunii Europene, dintr-o strategie sectorială sau din Planul strategic instituţional;
    c) stadiul iniţial al indicatorilor monitorizaţi. În această secţiune trebuie furnizate date cu privire la stadiul indicatorilor, inclusiv al indicatorilor naţionali de dezvoltare durabilă, la momentul adoptării actului normativ. Din nou, surse de informaţii utile sunt:
    • nota de fundamentare a actului normativ;
    • date prezentate în documente strategice sau de management din care s-a revendicat actul normativ;
    • alte rapoarte referitoare la domeniul reglementat sau date colectate de Eurostat şi de Institutul Naţional de Statistică;
    • studiul de impact realizat pentru actul normativ.    Aspectele principale care au făcut obiectul evaluării expost/Scopul evaluării
    Scopurile evaluării ex-post sunt variate, iar un exerciţiu de evaluare se poate concentra pe una sau pe mai multe dimensiuni ale implementării actului normativ. Principalele scopuri ale evaluării ex-post a impactului pot fi:
    a) generarea de informaţii cu privire la progresul implementării unei intervenţii publice specifice/reglementări;
    b) generarea de informaţii cu privire la situaţia actuală în domeniul în care s-a desfăşurat intervenţia publică cu scopul de a evalua relaţia de cauzalitate dintre intervenţie şi modificarea survenită în teren;
    c) măsurarea eficacităţii intervenţiei publice: compararea rezultatelor şi impactului generat de o intervenţie publică specifică cu obiectivele iniţiale;
    d) responsabilizarea: furnizarea de informaţii cu privire la intervenţie şi informarea factorilor interesaţi şi societăţii civile asupra modului în care sunt cheltuite fondurile publice;
    e) îmbunătăţirea mecanismelor de implementare a intervenţiei publice pentru a creşte eficacitatea;
    f) generarea de cunoştinţe despre abordările care dau rezultate, formularea lecţiilor învăţate cu scopul îmbunătăţirii intervenţiilor similare viitoare;
    g) identificarea nevoilor adiţionale ale grupurilor-ţintă;
    h) crearea unui stimul pentru managementul programului în scopul îmbunătăţirii performanţei;
    i) generarea de informaţii cu privire la progresul implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă în urma intervenţiei publice specifice/reglementării.


    Metodologia de evaluare

    Definirea întrebărilor de evaluare
    Întrebările de evaluare sunt acele întrebări la care evaluatorii trebuie să răspundă în raportul de evaluare. Întrebările ajută evaluatorii să îşi concentreze munca şi astfel să ofere plus valoare clientului. Prin urmare, clientul este cel care ar trebui să formuleze întrebările de evaluare specifice pentru fiecare exerciţiu de evaluare, în cadrul consultărilor cu factorii interesaţi. De obicei întrebările de evaluare sunt bazate pe nevoile şi aşteptările specifice ale clientului şi factorilor interesaţi cu privire la raportul de evaluare. Întrebările de evaluare joacă un rol-cheie în procesul de evaluare şi ar trebui să fie definite ca atare. Dacă acestea lipsesc, atunci evaluatorii pot alege să evalueze oricare aspect din multitudinea de aspecte ce pot fi analizate în ceea ce priveşte o intervenţie publică. Formularea întrebărilor de evaluare garantează că evaluarea va răspunde la acele întrebări specifice la care clientul şi factorii interesaţi doresc să afle răspunsul. Uneori evaluatorii pot sugera în decursul procesului de consultare alte întrebări pe care clientul le-a scăpat din vedere şi care sunt relevante pentru evaluare.
    Tabelul 1 prezintă principalele aspecte pe care se focalizează întrebările de evaluare şi care depind în special de scopul pentru care a fost iniţiată evaluarea.
    Tabelul 1. Formularea întrebărilor de evaluare în conformitate cu scopurile evaluării

┌─────────────────┬────────────────────┐
│ │atunci întrebările │
│Dacă scopul │de evaluare ar │
│evaluării este...│trebui să se │
│ │concentreze pe…. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │aspectele asupra │
│ │cărora autoritatea │
│ │publică (SGG/Guvern)│
│ │are nevoie de │
│ │informaţii despre │
│ │progresul │
│ │înregistrat de │
│ │intervenţie, │
│ │aspectele negative │
│generarea de │şi pozitive ale │
│informaţii │procesului de │
│ │implementare, │
│ │caracteristicile │
│ │structurilor de │
│ │implementare, dacă │
│ │intervenţia ajunge │
│ │la grupurile-ţintă │
│ │definite anterior, │
│ │care sunt problemele│
│ │ce afectează │
│ │activitatea x etc. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │demonstrarea │
│ │folosirii adecvate a│
│ │fondurilor - i.e. │
│ │beneficiile obţinute│
│ │pentru │
│ │grupurile-ţintă, │
│ │eficienţa costurilor│
│ │etc. Cel mai │
│responsabilizarea│probabil, toate │
│ │dimensiunile │
│ │evaluării vor fi │
│ │acoperite într-un │
│ │mod echilibrat: │
│ │relevanţă, │
│ │eficacitate, │
│ │eficienţă, impact, │
│ │sustenabilitate etc.│
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │legătura dintre │
│ │nevoi şi abordarea │
│îmbunătăţirea │intervenţiei │
│mecanismului │(relevanţă), │
│ │calitatea formulării│
│ │obiectivelor şi │
│ │indicatorilor. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │- gradul de adecvare│
│ │a structurilor şi │
│ │proceselor de │
│ │implementare │
│ │prevăzute; │
│ │- problemele interne│
│ │sau externe │
│ │întâlnite pe │
│ │parcursul │
│ │implementării cu │
│ │privire la structuri│
│ │sau procese; │
│ │- dacă este probabil│
│ │ca rezultatele │
│ │prezente să asigure │
│ │îndeplinirea │
│ │obiectivelor │
│ │intervenţiei în cele│
│îmbunătăţirea │din urmă; │
│implementării │- verifică dacă │
│ │indicatorii de │
│ │realizare │
│ │planificaţi mai sunt│
│ │relevanţi şi dacă │
│ │sunt monitorizaţi în│
│ │mod adecvat; │
│ │- apreciază dacă │
│ │precondiţiile pentru│
│ │sustenabilitate au │
│ │fost identificate şi│
│ │sunt asigurate; │
│ │- apreciază stadiul │
│ │implementării │
│ │obiectivelor şi │
│ │calculează dacă │
│ │poate fi asigurată │
│ │implementarea │
│ │acestora. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │- analiza │
│ │indicatorilor care │
│ │demonstrează │
│ │îndeplinirea │
│ │obiectivelor; │
│ │- analiza impactului│
│ │folosind metode de │
│ │evaluare │
│analizarea │socioeconomice │
│rezultatelor, │(analize │
│obiectivelor, │cost-eficienţă, │
│impactului şi │cost-beneficiu), │
│identificarea │studii de caz etc.; │
│nevoilor │- analiza impactului│
│ulterioare │asupra obiectivelor │
│ │de dezvoltare │
│ │durabilă; │
│ │- identificarea │
│ │domeniilor şi │
│ │motivelor din cauza │
│ │cărora impactul a │
│ │fost sau nu a fost │
│ │cel aşteptat. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │analiza eficacităţii│
│ │generale a abordării│
│ │aplicate în cadrul │
│generarea de │intervenţiei - ce a │
│cunoştinţe, │mers bine şi de ce, │
│formularea de │ce nu a mers bine şi│
│lecţii │de ce. În acest │
│ │sens, va fi nevoie │
│ │de un număr │
│ │rezonabil de analize│
│ │cauză-efect. │
└─────────────────┴────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│EXEMPLU: │
│Ce se poate evalua? │
│• eficacitatea rezultatelor │
│programului (am redus congestiile în │
│trafic, în ceea ce priveşte timpul şi │
│volumul dorit?); │
│• eficacitatea diferitelor strategii │
│de management (dacă managementul │
│descentralizat al programului este mai│
│eficace decât managementul │
│centralizat); │
│• eficacitatea diferitelor strategii │
│de implementare (compararea aplicării │
│flexibile a politicii de reglementare │
│cu aplicarea rigidă, compararea │
│contractării externe a furnizării de │
│servicii de pază pentru închisori şi │
│servicii de siguranţă împotriva │
│incendiilor cu furnizarea internă de │
│servicii); │
│• eficienţa/eficacitatea propunerilor │
│de acte normative/politici publice/ │
│strategii în ceea ce priveşte │
│indicatorii naţionali de dezvoltare │
│durabilă. │
└──────────────────────────────────────┘    Tipuri de întrebări de evaluare utilizate la evaluarea ex-post
    Tipul întrebărilor de evaluare (tabel 2) de obicei depinde de un număr de factori:
    • scopul exerciţiului de evaluare;
    • tipul intervenţiei (proiect, program, politică) supuse evaluării;
    • aspectele specifice de implementare cu care se confruntă intervenţia (cine şi cum implementează).

    Tabelul 2. Tipuri de întrebări de evaluare, grupate pe dimensiunile de evaluare

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Relevanţă │Intervenţia a ajuns la │
│ │grupul-ţintă dorit? │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Care au fost motivele │
│ │pentru succesul │
│Eficacitate │înregistrat în │
│ │îndeplinirea obiectivului│
│ │x? │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │A fost activitatea x │
│ │îndeplinită folosindu-se │
│Eficienţă │cea mai bună abordare din│
│ │punctul de vedere al │
│ │eficienţei costurilor? │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Cât de bună a fost │
│ │performanţa instituţiei x│
│Implementare│sau a procesului z? │
│ │Ce lecţii pot fi │
│ │învăţate? │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Care este impactul │
│ │activităţii x, în │
│ │comparaţie cu │
│ │aşteptările? │
│Impact │Care este impactul noii │
│ │proceduri în comparaţie │
│ │cu cea veche? │
│ │De ce impactul pentru │
│ │regiunea x a fost mai │
│ │redus decât cel aşteptat?│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Care sunt şansele ca │
│ │rezultatele x sau y să │
│ │dureze pentru o perioadă │
│ │îndelungată de timp? Care│
│ │sunt costurile viitoare │
│Durabilitate│anticipate pentru │
│ │program? │
│ │Care au fost motivele │
│ │pentru durabilitatea │
│ │redusă a rezultatului x? │
│ │Ce lecţii pot fi │
│ │învăţate? │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Care sunt măsurile care │
│ │au susţinut obiectivele │
│ │de dezvoltare durabilă? │
│ │Ce impact au avut aceste │
│ │măsuri asupra │
│Dezvoltare │indicatorilor de │
│durabilă │dezvoltare durabilă? │
│ │Care sunt măsurile care │
│ │nu au avut efectul │
│ │aşteptat? │
│ │Ce lecţii pot fi │
│ │învăţate? │
└────────────┴─────────────────────────┘    Tipuri de evaluare
    În secţiunea următoare sunt enumerate succint diferite tipuri de evaluare. Alegerea tipului de evaluare depinde de scopul evaluării ex-post, concret de întrebările la care raportul de evaluare trebuie să răspundă.
    Există mai multe tipuri de studii de evaluare şi fiecare dintre ele adresează întrebări diferite. Astfel, tipurile de evaluare pot fi clasificate în termenii metodologiei şi ai focalizării acestora. În ceea ce priveşte metodele folosite, evaluările pot fi descriptive sau pot analiza cauzalitatea. În privinţa conţinutului, evaluările se pot concentra pe contribuţii (inputs), procese, rezultate ale acţiunii (outputs) sau rezultatele programului (outcomes).

    Evaluări descriptive vs. cauzale
    Evaluarea descriptivă defineşte diferite trăsături ale grupului-ţintă. Un exemplu de evaluare descriptivă este analiza nevoilor. Alte evaluări descriptive pot analiza grupurile-ţintă ale diferitelor programe, precum şi contribuţiile, rezultatele acţiunii (outputs) sau ambele.

┌──────────────────────────────────────┐
│EXEMPLU: │
│Tipuri de evaluări descriptive │
│• Grupul-ţintă - copii preşcolari din │
│familii aflate sub nivelul admis de │
│sărăcie. Evaluarea descriptivă poate │
│analiza starea lor nutriţională, │
│starea sănătăţii în general şi │
│abilităţile verbale. │
│• Grupul-ţintă - clienţi ai │
│programelor locale de reciclare. │
│Evaluarea descriptivă poate analiza │
│bugetul mediu, poate descrie cine │
│gestionează programul (Guvern sau │
│contractant), poate caracteriza tipul │
│de program (plata pentru returnarea │
│sticlelor, tipuri de reciclare, tipuri│
│de depozitare). │
└──────────────────────────────────────┘


    Evaluările cauzale de obicei analizează cauzalitatea: a generat programul rezultatele acţiunii (outputs) dorite, evitându-le pe cele nedorite? Este important pentru cei care formulează politicile ca, după implementarea acestora, să compare impacturile realizate atât în termenii rezultatelor pozitive, cât şi negative. De asemenea, ei trebuie să cunoască efectul net al politicii în comparaţie cu desfăşurarea unei alte activităţi sau cu scenariul „a nu face nimic“. De obicei acest lucru necesită un model de politică anume (sau teorie) şi un test al acestor opţiuni folosind metode experimentale sau cvasiexperimentale (explicate mai jos) de evaluare.

┌──────────────────────────────────────┐
│EXEMPLU: │
│Tipuri de evaluări cauzale │
│• Pentru a descoperi măsura în care │
│obiectivele de formare au fost │
│îndeplinite şi planul iniţial de │
│formare a fost implementat │
│• Studiu de impact privind programul │
│de prevenire a poluării │
└──────────────────────────────────────┘    Evaluări formative vs. sumative
    Evaluarea formativă examinează procesul de desfăşurare a programului (logica intervenţiei), cu accent asupra calităţii implementării sale şi a contextului organizaţional, personalului, structurilor şi procedurilor. Ca abordare a evaluării orientate către schimbare, acordă o atenţie deosebită diferenţei dintre direcţia şi rezultatele aşteptate ale acţiunii (outputs) din cadrul programului şi ceea ce se întâmplă în realitate.
    Întrebările-cheie şi metodele folosite în cadrul evaluării formative sunt:
    • Unde este problema şi care este sfera sa?
    • De ce, pentru cine şi cum merge sau nu o intervenţie?
    • Cum ar trebui să fie îmbunătăţit un program sau o politică în cazul în care eşuează?


┌──────────────────────────────────────┐
│EXEMPLU: │
│Tipuri de evaluări formative │
│- Analiza nevoilor determină cine are │
│nevoie de program, nivelul nevoilor şi│
│ce anume ar putea fi aplicat pentru a │
│îndeplini aceste nevoi. │
│- Analiza evaluabilităţii determină │
│dacă un anumit program este pregătit │
│pentru evaluare şi dacă evaluarea va │
│genera rezultate de încredere. │
│- Evaluarea procesului analizează dacă│
│metodele de implementare folosite sunt│
│adecvate sau trebuie să fie schimbate │
└──────────────────────────────────────┘


    Evaluările sumative examinează efectele sau rezultatele anumitor programe. Ele rezumă consecinţele intervenţiei şi determină legăturile dintre aceste consecinţe şi implementarea politicii.
    Întrebările-cheie şi metodele folosite în cadrul evaluărilor sumative sunt următoarele:
    • Care este nivelul de eficacitate al programului?
    • Care este impactul net al programului?


┌──────────────────────────────────────┐
│EXEMPLU: │
│Tipuri de evaluări sumative │
│• Analiza programului educaţional: │
│măsura rezultatului acţiunii (output │
│measure) - notele de la testele │
│standard, măsura rezultatului acţiunii│
│- rata de absolvire, statutul de │
│ocupare a forţei de muncă şi nivelul │
│salarial în urma absolvirii │
│• Analiza programului de asistenţă │
│socială sau formare la locul de muncă:│
│câştiguri, nivel de sărăcie, │
│mobilitate pe piaţa muncii, creşteri │
│salariale pe termen lung │
│• Analiza programului de reglementare │
│(de exemplu, implementarea unei legi):│
│măsura rezultatului acţiunii - volumul│
│de inspecţii, penalităţi şi alţi │
│indicatori de conformitate sau │
│neconformitate, măsura rezultatului │
│acţiunii - nivelul poluării, │
│siguranţei, accidentelor etc. │
└──────────────────────────────────────┘


    Întrebarea de evaluare prin ea însăşi oferă răspunsul la întrebarea ce tip de evaluare trebuie desfăşurată. Cu toate acestea, în cadrul posibilelor combinaţii transversale între evaluări descriptive, cauzale, formative şi sumative, există posibilitatea de a alege.

    Descrierea surselor şi tipurilor de date colectate
    În această secţiune trebuie descrise sursele şi tipurile de date colectate în vederea evaluării ex-post a actului normativ. Colectarea şi analiza datelor sunt activităţi strâns legate una de cealaltă în cadrul exerciţiului de evaluare.

    Colectarea datelor
    Există mai multe modalităţi de clasificare a datelor. În primul rând, se face adesea distincţia între datele cantitative şi cele calitative. Datele cantitative se referă la cifre - câţi/câte, iar cele calitative la motive, opinii şi motivaţie - de ce.
    Datele pot fi, de asemenea, clasificate în funcţie de sursele acestora, adică primare şi secundare. Datele primare sunt colectate de obicei de către evaluator de la diverşi actori din cadrul politicii sau programului. Datele secundare reprezintă informaţii colectate anterior de către alţii şi adesea cu scopuri diferite.
    Mai mult, datele pot fi clasificate în longitudinale şi transversale. Datele longitudinale sunt de obicei colectate de-a lungul anilor. Datele longitudinale prezintă schimbări ale aceluiaşi subiect de-a lungul unei perioade de timp. Datele transversale sunt colectate la un anumit moment în timp, comparând diferenţele dintre subiecţi de-a lungul vremii.

    Planificarea procesului de colectare a datelor
    În colectarea datelor trebuie să ţineţi cont de următoarele aspecte:
    • Ce informaţii trebuie să colectaţi pentru a răspunde întrebărilor de evaluare şi cine poate furniza aceste informaţii
    • Ce metode veţi selecta pentru a obţine datele necesare
    • Cum vor fi colectate datele
    • Cine va colecta datele
    • Când veţi colecta datele
    • Cine va analiza datele
    • Ce metode de analiză vor fi utilizate pentru datele colectate

    Pentru a decide ce informaţii va trebui să colectaţi, trebuie să vă întoarceţi la întrebările de evaluare, la nevoile factorilor interesaţi şi la modelul logic. Dacă aţi făcut acest lucru în prealabil, atunci alegerea datelor de care aveţi nevoie va fi mult mai facilă. După identificarea nevoilor de informare, următorul pas este de a decide cine poate furniza aceste informaţii şi ce metode de colectare a datelor veţi folosi. Când selectaţi metodele pentru a colecta datele pentru fiecare întrebare de evaluare, trebuie să luaţi în considerare câteva aspecte:
    • Datele de care aveţi nevoie există deja sau trebuie să creaţi noi surse de date?
    • Dacă există, cine le are?
    • Dacă nu există, cine vă poate furniza această informaţie şi cum?
    • Vă permiteţi costurile asociate procesului de colectare a datelor?
    • Ce riscuri şi constrângeri aţi putea întâlni şi care sunt pregătirile pe care trebuie să le faceţi?

    Pentru a schiţa activităţile majore în cadrul colectării de date, puteţi folosi tabelul de mai jos.
    Tabel. Şablon pentru planul de colectare a datelor

┌───────────┬────────────┬────────┬─────────┬────┬───────┬──────────┐
│Întrebările│Informaţiile│Cine le │Metode de│Cine│ │Pregătiri │
│de evaluare│necesare │poate │colectare│/ │Riscuri│prealabile│
│ │ │furniza?│a datelor│Când│ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼─────────┼────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────┼─────────┼────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴────────┴─────────┴────┴───────┴──────────┘    Este foarte probabil ca deciziile pe care le luaţi în această etapă să se schimbe odată cu demararea procesului de colectare a datelor. S-ar putea să fie nevoie să vă întoarceţi la plan şi să modificaţi perioadele de timp şi metodele de colectare. Cu toate acestea, aceste aspecte sunt importante şi trebuie discutate de la început, de preferat pe parcursul perioadei de planificare a evaluării, deoarece vor reflecta ce tip de şi câte resurse, în termeni de persoane, timp, bani, va fi nevoie să alocaţi pentru colectarea datelor. Veţi putea, de asemenea, să identificaţi ce pregătiri trebuie să efectuaţi în avans (de exemplu, formarea intervievatorilor) şi dacă pot apărea anumite riscuri (de exemplu, sensibilitatea sau lipsa anumitor date, date dificil de obţinut etc.).
    De obicei, echipa de evaluare joacă un rol foarte important în proiectarea şi procesul de colectare a datelor. Astfel, trebuie să vă asiguraţi că membrii echipei de evaluare:
    • au cunoştinţe despre subiectul supus evaluării;
    • au abilitatea de a identifica surse pentru informaţiile relevante;
    • au acces facil la sursele necesare de date.


    Cercetarea documentară
    Cercetarea documentară este o revizuire a datelor secundare. De obicei, există un volum foarte mare de date care deja au fost colectate de către alţii. Cercetarea documentară implică strângerea datelor de la diversele surse existente:
    • Datele pot fi disponibile în rapoartele de activitate sau de performanţă pe care managerii de program sau personalul relevant le colectează.
    • Datele secundare pot fi păstrate în cadrul instituţiilor de implementare pe care dvs. va trebui să le vizitaţi pentru a obţine exemplare ale acestor documente.
    • Institutul Naţional de Statistică şi institutele de cercetare subordonate ministerelor colectează de obicei date care sunt disponibile şi care pot fi folosite pentru evaluarea dvs.
    • Personalul din program poate avea rezultatele în urma anchetelor desfăşurate în trecut.
    • Organizaţiile europene sau internaţionale sunt o sursă relevantă pentru a consulta cercetările, studiile, revizuirile desfăşurate anterior sau pentru a folosi baza de date a indicatorilor.

    O sursă importantă de date cantitative secundare (existente) ce trebuie utilizate în procesul de evaluare ex-post a impactului este reprezentată de aplicaţia IT de monitorizare a planurilor strategice instituţionale (PSI). Această aplicaţie este descrisă pe larg în metodologia de elaborare, monitorizare şi raportare a planurilor strategice instituţionale (PSI), precum şi în manualul de utilizare a acesteia. PSI reprezintă documentul de planificare şi management care operaţionalizează politicile unui minister în corelare cu cadrul financiar pe termen mediu (1+3 ani). PSI conţine indicatori cantitativi pe patru niveluri de planificare, şi anume: indicatori de produs şi eficienţă, indicatori de ieşire (outputs), indicatori de rezultat (outcomes) şi indicatori de impact. Mai mult, conform metodologiei PSI, indicatorii de impact şi de rezultat sunt aliniaţi cu indicatori generali pentru care Institutul Naţional de Statistică (INS) colectează în mod regulat date, precum şi cu indicatorii monitorizaţi în vederea monitorizării atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă. În acest context este recomandabilă utilizarea cu precădere a datelor oferite de sistemul de monitorizare a PSI, iar acolo unde aceste date nu sunt suficiente, se recomandă colectarea de date suplimentare. În acest sens, se pot utiliza metodele de colectare a datelor cantitative descrise în continuare.

    Selecţia metodelor de colectare a datelor
    După ce aţi finalizat cercetarea documentară, veţi putea identifica ce alte informaţii suplimentare mai sunt necesare de la sursele primare.
    Politicile sau programele dvs. pot implica o gamă largă de actori diferiţi de la care dvs. este posibil să aveţi nevoie de informaţii. În principiu aceştia sunt:
    • utilizatorii de servicii sau beneficiarii programului: aceştia sunt persoanele-ţintă în program;
    • cei care livrează programul: de exemplu, personalul din agenţie sau centru care furnizează servicii pentru beneficiarii programului, furnizori de formare;
    • cei responsabili de direcţia strategică şi management: de exemplu, factorii decizionali, managerii de program de la diferite niveluri sau personal în cadrul programului;
    • grupuri mai largi de persoane afectate (pozitiv sau negativ) indirect de programul dvs.: de exemplu, societatea, media sau alte instituţii care sunt interesate de program.

    Următoarea întrebare la care trebuie să răspundeţi este ce metode vor fi folosite pentru generarea informaţiilor primare. Metodele sunt grupate în 2 secţiuni majore mai jos:
    • cantitative;
    • calitative.


    Metode cantitative de colectare a datelor
    Colectarea datelor cantitative este folosită pentru a răspunde la întrebările legate de „cifre“ - câţi oameni au participat la program, câţi dintre aceştia consideră că programul a fost unul util etc. Cea mai des întâlnită metodă cantitativă de colectare a datelor este ancheta.
    Este important ca atunci când se desfăşoară cercetări cantitative să se reţină următoarele aspecte:
    • trebuie să adresaţi aceeaşi întrebare în acelaşi mod fiecărui respondent - va trebui să adunaţi răspunsurile la un loc;
    • informaţiile pe care trebuie să le colectaţi pentru evaluare ar trebui să fie reprezentative pentru toate persoanele care au participat la program - s-ar putea să aveţi nevoie de eşantionare.


    Ancheta
    Ancheta este un instrument folosit pentru colectarea informaţiilor cantitative cu privire la diverşi actori, evenimente sau servicii legate de politica sau programul dvs. Este foarte des folosit pentru a ancheta evenimente şi persoane din sectoarele guvernamental, social, sănătate, educaţie şi alte sectoare în care este nevoie de colectare de informaţii sau opinii.
    Ancheta este una dintre cele mai frecvent folosite tehnici de colectare a informaţiilor primare. Se desfăşoară cu ajutorul unui chestionar aplicat persoanelor anchetate pentru a obţine informaţii despre politică sau program. Există mai multe metode de colectare a acestor informaţii:
    • interviu faţă în faţă;
    • la telefon; sau
    • prin completarea unui chestionar tipărit sau în variantă electronică prin e-mail (autocompletare).

    Tipul care va fi ales se va decide în funcţie de anumiţi factori, inclusiv resursele disponibile (de timp, umane, financiare), de gradul de acurateţe al rezultatelor şi trăsăturile grupului-ţintă.
    Tabel. Sumar al tehnicilor de colectare a datelor cantitative

┌──────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────┐
│Tipul │Aplicare │Avantaje │Dezavantaje │
│sondajului │ │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │Date de o înaltă │ │
│ │ │calitate: │ │
│ │ │- o mai bună │Consumă multe │
│ │ │înţelegere a │resurse şi sunt│
│ │ │întrebărilor (le │mai │
│ │Cele mai potrivite│puteţi repeta/ │costisitoare. │
│Faţă în faţă │pentru eşantioane │explica); │Riscul de │
│ │mai mici │- ştiţi că au │apariţie a │
│ │ │răspuns oamenii │distorsiunii/ │
│ │ │potriviţi; │părtinirii │
│ │ │- puteţi folosi │ │
│ │ │chestionare mai │ │
│ │ │lungi. │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Şi acestea │
│ │ │ │consumă multe │
│ │ │Date de o calitate│resurse, dar │
│ │Cele mai potrivite│destul de bună: │sunt mai │
│ │pentru eşantioane │- o mai bună │ieftine decât │
│ │mai mici │înţelegere a │interviurile │
│ │Le puteţi folosi │întrebărilor (le │faţă în faţă. │
│Telefon │ca tehnică de │puteţi repeta/ │Trebuie să │
│ │urmărire a unui │explica); │folosiţi │
│ │sondaj de │- aveţi şansa să │chestionare mai│
│ │autocompletare. │ştiţi că au │scurte (10-15 │
│ │ │răspuns oamenii │min.). │
│ │ │potriviţi. │Nu toată lumea │
│ │ │ │poate fi găsită│
│ │ │ │la telefon. │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │Folosite pentru │ │ │
│ │eşantioane mai │ │Calitate redusă│
│ │mari sau când │ │a datelor: │
│ │eşantionul acoperă│Relativ ieftine │- nu puteţi fi │
│ │o zonă geografică │Puteţi folosi │sigur că │
│Autocompletare│vastă │chestionare mai │întrebările au │
│pe hârtie/ │Folosite când │lungi. │fost înţelese; │
│internet/ │aveţi un eşantion │Exclude părtinirea│- nu puteţi fi │
│e-mail │bine definit │intervievatorilor.│sigur că au │
│ │Utile când │Date uşor de │răspuns oamenii│
│ │interviurile ar fi│analizat │potriviţi. │
│ │prea dificile, │ │Poate genera o │
│ │consumă timp şi le│ │rată de răspuns│
│ │lipseşte │ │redusă. │
│ │confidenţialitatea│ │ │
├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Sunt │
│ │ │ │disponibile cu │
│ │ │ │precădere date │
│ │ │ │sintetice sau │
│ │ │ │semisintetice. │
│ │ │Datele sunt │Datele │
│ │ │prelucrate │existente sunt │
│ │ │iniţial, având │deja prelucrate│
│ │ │avantajul │şi anonimizate,│
│ │ │eliminării │fapt care │
│ │ │valorilor │determină o │
│ │Folosită pentru │aberante. │standardizare a│
│ │eşantioane mari │Eroare de eşantion│analizelor în │
│Solicitare │Atribuită │sau de │sensul │
│date de la │eşantioanelor │intervievator este│imposibilităţii│
│deţinătorul │reprezentative sau│redusă. │determinării │
│naţional │datelor care nu │Avantajul │opiniilor sau │
│ │necesită interviu │existenţei │percepţiilor │
│ │faţă în faţă │seriilor de date │respondenţilor.│
│ │ │pentru intervale │Datele sunt │
│ │ │de timp (ani), │pretabile la │
│ │ │care permite o │analize de │
│ │ │analiză a │impact asupra │
│ │ │impactului. │unor obiective │
│ │ │ │la nivel │
│ │ │ │macrosocial, în│
│ │ │ │dauna │
│ │ │ │percepţiilor │
│ │ │ │indivizilor │
│ │ │ │unei populaţii.│
└──────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────┘    Chestionarul
    Chestionarul este un instrument de sondaj/anchetă elaborat pentru a colecta informaţii pentru analize statistice. Poate fi o metodă foarte eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru a ajunge la un grup larg de persoane în cadrul unei zone geografice vaste. Adesea, are răspunsuri standardizate, astfel încât datele sunt mai uşor de analizat. Întrebările folosite în cadrul chestionarului pot fi cu răspuns deschis şi închis.
    Întrebările cu răspuns deschis solicită respondentului să furnizeze propriile răspunsuri. Răspunsurile la întrebările deschise sunt analizate prin diverse categorii de date (cel mai adesea folosind analiza conţinutului care este explicată mai jos în Pasul 4). Întrebările deschise sunt mai dificil de răspuns şi ar trebui folosite cu atenţie în cadrul anchetelor.
    Întrebările cu răspuns închis solicită respondentului să aleagă răspunsul dintr-o gamă de opţiuni. Numărul de răspunsuri ar trebui să fie limitat. Există mai multe categorii de întrebări închise:
    • întrebări dihotomice - de obicei respondentul are două opţiuni - întrebări de tipul da/nu, adevărat/fals;
    • întrebări cu alegere multiplă - respondenţii au mai mult de două opţiuni;
    • întrebări scalate - respondenţii trebuie să categorizeze răspunsurile la întrebări cu scală dată.

    Chestionarele pot fi atât structurate, cât şi semistructurate, în funcţie de tipul şi scopurile anchetei.
    Un chestionar structurat este o secvenţiere de întrebări furnizate către toţi respondenţii în acelaşi mod. În aceste cazuri, întrebările pot fi închise sau deschise. Chestionarul structurat poate fi folosit drept o metodă de intervievare, prin telefon sau autocompletare.
    Un chestionar semistructurat este de obicei completat în cadrul întâlnirilor faţă în faţă unde anumite întrebări şi secvenţialitatea lor sunt stabilite în prealabil, în timp ce altele apar pe măsură ce se desfăşoară interviul.
    Modalitatea de elaborare şi aplicare a chestionarelor este detaliată în Manualul de monitorizare şi evaluare a politicilor publice care stă la baza acestei metodologii.

    Metode calitative de colectare a datelor
    Metodele calitative de colectare a datelor permit obţinerea de informaţii cu privire la aspecte mai profunde, cum ar fi de ce oamenilor le-a plăcut/nu le-a plăcut programul, de ce cred ei că a fost/nu a fost un program de succes sau ce anume poate fi făcut pentru a fi îmbunătăţit.
    Cele mai frecvent utilizate metode calitate de colectare a datelor sunt:
    • interviurile aprofundate (pot fi semistructurate);
    • focus-grupuri;
    • vizite la faţa locului (pe teren);
    • observaţia participativă.

    Metodele calitative de colectare a datelor sunt detaliate în Manualul de monitorizare şi evaluare a politicilor publice care stă la baza acestei metodologii.

    Alegerea metodelor de colectare a datelor
    Este important să vă asiguraţi că metodele selectate generează date care răspund cel mai bine la întrebările de evaluare. În practică, nicio metodă de colectare a datelor folosită exclusiv nu va fi potrivită pentru a răspunde la întrebările de evaluare, prin urmare este nevoie de o combinaţie de mai multe metode. Adesea, întrebarea va fi care metode - cantitative sau calitative - vor fi preponderente şi pe care dintre metodele calitative sau cantitative să le alegeţi.
    Ca regulă, evaluarea formativă favorizează metodele calitative pentru a identifica problemele şi a furniza recomandări de îmbunătăţire. De obicei, pentru a sprijini constatările, este completată de metode cantitative care necesită mai puţine resurse.
    Evaluarea sumativă, pe de altă parte, ar putea necesita focalizarea pe metode cantitative, deoarece trebuie de obicei să răspundă la întrebările legate de eficacitatea programului şi dacă acesta din urmă va mai continua sau nu. Astfel de decizii trebuie fundamentate folosindu-se informaţii/dovezi corecte şi de încredere. Observaţiile personalului şi beneficiarilor programului, care au fost colectate folosindu-se metode calitative, pot furniza informaţii valoroase asupra impactului programului şi a necesităţii acestuia.
    Indiferent de tipul evaluării, alegerea metodelor depinde de următorii factori şi adesea de o combinaţie între aceştia:
    • Scopul evaluării. Pentru evaluările la scară redusă îndreptate spre formularea sau implementarea de politici, evaluatorii poate vor dori să selecteze metode calitative şi poate metode cantitative care sunt mai eficiente din punctul de vedere al resurselor, cum ar fi anchetele prin e-mail sau internet. Cu toate acestea, pentru evaluările cauzale la scară largă, în cazul cărora scopul este de a dovedi/respinge ipoteze, sau când se intenţionează folosirea analizei statistice pentru evaluările descriptive, este foarte probabil să se facă alegerea unor metode cantitative care vor genera informaţii semnificative din punct de vedere statistic.
    • Resursele disponibile. Constrângerile legate de resurse pot afecta în mod semnificativ deciziile şi chiar alegerea metodelor. Chiar dacă scopul evaluării şi nevoia de a obţine informaţii semnificative din punct de vedere statistic vor necesita metode care să genereze informaţii corecte şi precise, constrângerile financiare şi umane vor produce un schimb între a desfăşura activitatea cu acurateţe şi a desfăşura activitatea cu resurse limitate. Adesea va trebui să alegeţi între metodele de anchetă mai mult sau mai puţin costisitoare (de exemplu, ancheta prin email versus cea faţă în faţă) şi metodele calitative care necesită mai mult sau mai puţin efort (efortul în termeni de resurse va depinde de fiecare caz în parte, în funcţie de numărul populaţiei-ţintă şi de persoanele care au abilităţi).
    • Perioada de timp. Uneori, mai ales când sunt solicitate de la nivelul managementului ministerial, evaluările trebuie să fie desfăşurate sub presiunea timpului. În aceste cazuri, evaluatorii vor trebui să îşi aleagă metodele care pot genera informaţii întrun timp scurt. Alegerea metodelor va depinde de cât de mare este eşantionul şi dacă aveţi nevoie de informaţii semnificative din punct de vedere statistic. Dacă dimensiunea eşantionului nu este mare, atunci ancheta faţă în faţă va genera informaţii de încredere într-un timp scurt. Oricum, în cazul unui eşantion mare, o anchetă prin e-mail sau poştă ar putea fi mult mai eficientă din punctul de vedere al timpului.

    În ceea ce priveşte metodele calitative, alegerea va depinde de informaţiile pe care doriţi să le colectaţi şi de grupul-ţintă. Interviurile aprofundate sunt cele mai obişnuite forme de colectare a informaţiilor şi vor fi folosite de majoritatea evaluatorilor. Acestea sunt de obicei gestionate chiar de evaluatori. Focus-grupurile necesită în mod obişnuit mai multe pregătiri şi un moderator experimentat, prin urmare, vor fi folosite pentru evaluările la scară largă şi atunci când informaţiile generate de dinamica grupului sunt foarte valoroase pentru evaluare.

    Descriere sumară a metodelor calitative de colectare a datelor

┌─────────────┬──────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────┐
│Metoda │Descriere │Când se foloseşte│Avantaje │Dezavantaje │Resurse │
│ │ │ │ │ │necesare │
├─────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │Când doriţi să │Creează │ │ │
│ │ │obţineţi │oportunitatea de │ │ │
│ │ │informaţii │a analiza │ │ │
│ │ │detaliate de la │subiectele în │Necesită multe │ │
│ │ │persoanele-cheie.│detaliu. │resurse şi │ │
│ │ │Când există un │Generează date │costisitoare │ │
│ │ │număr relativ │bogate şi detalii│pentru a ajunge │Intervievator │
│ │Discuţie │redus de persoane│despre program. │la un număr mare│format │
│ │formală │Când persoanele │Poate genera │de persoane. │Dispozitive │
│ │sau │pot ezita în a-şi│opinii sincere, │Volum prea mare │audio │
│ │informală │exprima opiniile │perspective │de informaţii şi│(opţional) │
│ │cu o │de faţă cu alţi │individuale, idei│dificil de │O persoană │
│ │persoană │oameni │noi. │înregistrat │care bate la │
│Interviul │pentru a │Pentru oamenii │Permite │Este nevoie de │maşină │
│aprofundat │strânge │care sunt │intervievatorului│oameni │transcrierea │
│ │informaţii│ocupaţi, au o │să explice │cunoscători şi │O persoană │
│ │detaliate │funcţie │întrebările şi să│intervievatori │care │
│ │asupra │înaltă sau când │obţină răspunsuri│buni în acelaşi │analizează │
│ │unor │reprezintă un │utile. │timp. │răspunsurile │
│ │subiecte │grup de oameni │Oferă │Poate conduce │Sală de │
│ │specifice │specific │flexibilitate │către o │întâlniri │
│ │ │Nu este potrivită│intervievatorului│accentuare a │ │
│ │ │când doriţi │pentru a se │temelor favorite│ │
│ │ │obţinerea de │ajusta în funcţie│ale │ │
│ │ │informaţii │de situaţie. │intervievaţilor.│ │
│ │ │numerice sau │Poate obţine │ │ │
│ │ │comparative. │răspunsuri │ │ │
│ │ │ │spontane. │ │ │
├─────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Interacţiunea │ │ │
│ │ │ │respondenţilor │ │ │
│ │ │ │poate genera │ │ │
│ │ │ │răspunsuri │ │ │
│ │ │ │detaliate şi idei│O singură │ │
│ │ │ │noi. │persoană poate │ │
│ │ │ │Participanţii pot│domina discuţia │ │
│ │ │ │extinde ideile │şi unele opinii │ │
│ │ │ │bazându-se pe │pot fi trecute │ │
│ │ │Când doriţi să │comentariile │sub tăcere. │ │
│ │ │adresaţi │celorlalţi. │Succesul depinde│ │
│ │ │întrebări de │Permite analiza │de dinamica │ │
│ │ │tipul de ce şi │problemelor din │discuţiilor de │ │
│ │ │cum │diferite │grup. │ │
│ │Discuţii │Când doriţi să │perspective şi se│Necesită multe │Moderator │
│ │în grupuri│testaţi/ │obţine o anumită │resurse şi este │format │
│ │mici în │clarificaţi │sinergie. │costisitoare. │Dispozitive │
│ │jurul unui│aspecte ce apar │Pot fi auzite mai│Necesită un │audio │
│Focus-grupuri│set de │în timpul │multe opinii şi │moderator │Sală de │
│ │întrebări │evaluării │idei. │experimentat şi │întâlnire │
│ │îndrumate │Folosită pentru a│Permite │o sală specială.│O persoană │
│ │de un │observa │introducerea şi │Poate fi │care să │
│ │moderator │percepţiile │testarea noilor │nereprezentativ │analizeze │
│ │ │directe în │idei. │din cauza unui │răspunsurile │
│ │ │comportamentul, │Poate fi mai │număr redus de │ │
│ │ │atitudinile şi │rapidă decât │respondenţi. │ │
│ │ │limbajul │ancheta. │Este nevoie să │ │
│ │ │respondenţilor │Poate fi mai │aveţi un număr │ │
│ │ │ │puţin │acceptabil de │ │
│ │ │ │costisitoare │participanţi │ │
│ │ │ │(comparată cu │într-o singură │ │
│ │ │ │multe interviuri │sală şi pe o │ │
│ │ │ │aprofundate). │perioadă de timp│ │
│ │ │ │Poate ajunge la │definită. │ │
│ │ │ │mai multe │ │ │
│ │ │ │persoane decât │ │ │
│ │ │ │interviurile │ │ │
│ │ │ │aprofundate. │ │ │
├─────────────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │- Poate necesita│ │
│ │ │ │ │multe resurse şi│Intervievatori│
│ │ │ │Puteţi fi sigur │poate fi │şi moderator │
│ │ │ │că veţi obţine │costisitoare în │formaţi (în │
│ │ │Folosite pentru a│informaţii │cazul în care │cazul în care │
│ │ │obţine informaţii│directe şi puteţi│sunt planificate│sunt prevăzute│
│ │Vizite la │directe şi │observa │multe │mai multe │
│ │spaţiile │vizuale asupra │furnizarea de │activităţi. │activităţi) │
│Vizitele la │care │furnizării de │servicii pe │- Poate necesita│Dispozitive │
│faţa locului │furnizează│servicii şi a │teren. │o echipă de │audio │
│ │servicii │schimbărilor │Poate combina │evaluatori │Sală de │
│ │ │raportate în │vizitele la faţa │(formaţi) care │întâlnire │
│ │ │mediul respectiv │locului cu │să desfăşoare │O persoană │
│ │ │ │interviurile │mai multe │care │
│ │ │ │aprofundate sau │activităţi │analizează │
│ │ │ │anchetele. │diferite în │răspunsurile │
│ │ │ │ │decursul unei │ │
│ │ │ │ │singure vizite. │ │
└─────────────┴──────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────┴──────────────┘    Eşantionarea
    Dacă numărul utilizatorilor programului sau politicii supuşi sondajului este redus şi îi puteţi acoperi pe toţi, atunci realizaţi un recensământ^2. În cazul în care programul acoperă un număr mare de beneficiari, este nevoie să alegeţi un eşantion pentru a evita costurile ridicate ale colectării de date. Eşantionarea este procesul de selectare a unităţilor (persoane, organizaţii, obiecte sau evenimente) acoperite de politică sau program astfel încât prin analiza eşantionului să puteţi aplica rezultatele asupra utilizatorilor programului din rândul cărora aţi selectat eşantionul. Un eşantion reprezintă numărul de unităţi incluse în sondajul dvs.
    ^2 În eşantionare, recensământul este un studiu ce acoperă toate unităţile populaţiei-ţintă.

    Procesul de eşantionare implică anumite etape:
    • determinarea cadrului de eşantionare;
    • alegerea metodei de eşantionare;
    • determinarea volumului eşantionului;
    • realizarea eşantionării.

    Procesul de eşantionare este descris în detaliu în Manualul de monitorizare şi evaluare a politicilor publice care stă la baza acestei metodologii. Tot în acest manual sunt detaliate şi principalele metode de analiză a datelor cantitative şi calitative.

    Descrierea implicării organizaţiilor societăţii civile, mediului de afaceri, mediului academic pe parcursul evaluării ex-post
    a) Instituţii/Organizaţii/Asociaţii consultate
    În această secţiune vor fi prezentate instituţiile, organizaţiile şi asociaţiile consultate pe parcursul evaluării ex-post a actului normativ, precum şi criteriile care au stat la baza selecţiei respectivelor entităţi.
    De asemenea, se va descrie procesul de consultare, oferindu-se informaţii precum:
    • modalitatea de consultare - chestionar, interviu, întâlnire faţă în faţă etc.;
    • frecvenţa/numărul întâlnirilor - după caz.


    b) Principalele contribuţii ale entităţilor consultate în procesul de evaluare
    În această secţiune vor fi prezentate contribuţiile părţilor consultate şi, după caz, se va menţiona care contribuţii au fost preluate şi care nu, oferindu-se şi o scurtă justificare în acest sens.
    În procesul de consultare este recomandat să se ţină cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare.

    Rezultatele evaluării ex-post
    Evaluarea procesului de implementare
    a) În această secţiune se va prezenta arhitectura instituţională implicată în implementarea actului normativ şi se vor detalia competenţele şi responsabilităţile instituţiei/instituţiilor implicată/e, inclusiv a direcţiilor/departamentelor, procesele administrative etc.
    b) Se vor descrie activităţile implementate conform actului normativ evaluat şi, pe cât posibil, se vor oferi informaţii cu privire la resursele financiare, umane şi logistice utilizate în implementare. Totodată, acolo unde există date, se va prezenta stadiul indicatorilor măsuraţi, prin raportare la ţintele asumate iniţial. Se va diferenţia între activităţile finalizate şi cele încă în curs de implementare şi se vor oferi explicaţii cu privire la eventualele întârzieri.

    Evaluarea impactului proiectului/proiectelor de acte normative^3
    ^3 Acolo unde impactul nu poate fi cuantificat/monetizat se vor descrie detaliat rezultatele obţinute ca urmare a implementării proiectului/proiectelor de acte normative.

    Această secţiune trebuie să conţină descrierea principalelor schimbări produse în situaţia grupurilor-ţintă, în perioada implementării actului normativ^4. Astfel, pentru indicatorii stabiliţi, pe baza datelor primare şi secundare colectate pe parcursul procesului de evaluare, se vor descrie, prin comparaţie, principalele modificări survenite în domeniul reglementat de actul normativ evaluat. În funcţie de scopul evaluării şi de întrebările de evaluare stabilite la începutul procesului, accentul poate fi pus pe una, mai multe sau toate dimensiunile de impact enumerate mai jos:
    a) impactul macroeconomic;
    b) impactul macroeconomic şi asupra mediului concurenţial;
    c) impactul asupra mediului de afaceri;
    d) impactul social;
    e) impactul asupra mediului înconjurător;
    f) impactul asupra inovării şi digitalizării^5;
    ^5 Se vor completa subpunctele relevante, în funcţie de aspectele care au fost evaluate şi tipul de impact generat.

    g) impactul asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă.
    ^4 Descrierea va include prezentarea principalilor indicatori la momentul evaluării comparativ cu stadiul lor la momentul adoptării proiectului/proiectelor de acte normative.

    Metodele de evaluare a tipurilor de impact enumerate mai sus sunt similare cu cele utilizate în cazul evaluărilor ex-ante şi sunt detaliate în Manualul de monitorizare şi evaluare a politicilor publice care stă la baza acestei metodologii.

    Concluziile evaluării ex-post
    Aprecieri generale cu privire la implementarea proiectului/proiectelor de acte normative
    În această secţiune se vor descrie principalele concluzii ale evaluării, prezentându-se atât aspectele pozitive, cât şi elementele care necesită ajustări/îmbunătăţiri sau la care se poate renunţa.

    Concluzii cu privire la principalele criterii de evaluare
    În această secţiune se vor detalia rezultatele evaluării în funcţie de criteriile de evaluare enumerate în continuare:
    a) relevanţă - argumentarea relevanţei intervenţiei pe baza nevoilor societăţii;
    • se va explica în ce măsură implementarea actului normativ a răspuns nevoilor reale ale societăţii aşa cum au fost identificate acestea la momentul iniţierii;

    b) eficacitate - descrierea nivelului de îndeplinire a rezultatelor directe şi a celor pe termen lung;
    • se va descrie în ce măsură activităţile prevăzute în actul normativ au avut rezultatul scontat;

    c) eficienţă - descrierea rezultatelor din perspectiva raportului cost-beneficiu;
    • se va descrie în ce măsură rezultatele realizate au fost obţinute în mod eficient (cu cel mai bun raport cost-beneficiu);

    d) implementare - performanţa mecanismului de implementare a intervenţiei: structuri şi procese;
    • se vor descrie structurile şi procesele de implementare şi se va evalua performanţa acestora;

    e) impact - analiza impactului intervenţiei/în ce măsură schimbarea observată în urma evaluării este cauzată de reglementarea implementată;
    • se va descrie în ce măsură impactul măsurat a fost determinat de implementarea actului normativ sau a avut la bază şi alţi factori externi aflaţi în afara controlului structurilor de implementare;

    f) sustenabilitate - măsura în care rezultatele obţinute pot fi de durată;
    • se va explica în ce măsură rezultatele implementării actului normativ au generat schimbări de durată sau dacă sunt necesare intervenţii suplimentare în vederea consolidării acestora. Se pot analiza diferite aspecte ale sustenabilităţii, precum: o schimbare de durată a situaţiei conform obiectivelor propuse, sustenabilitatea economico-financiară a intervenţiei, sustenabilitate de mediu etc.;

    g) dezvoltare durabilă
    • se va explica în ce măsură rezultatele implementării actului normativ au generat schimbări asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă sau dacă sunt necesare intervenţii suplimentare în vederea consolidării acestuia. Se vor analiza cele 17 obiective de dezvoltare durabilă, fiind precizat tipul impactului (fără impact, impact minim, impact mediu, impact major) şi se va motiva alegerea acelui impact.    Aspecte pozitive (realizări)/aspecte ce trebuie în continuare îmbunătăţite (provocări)
    În această secţiune se vor descrie distinct aspectele pozitive (realizările) implementării, precum şi aspectele care nu s-au desfăşurat conform aşteptărilor şi care necesită ajustări şi îmbunătăţiri (provocările).
    Realizările şi provocările vor fi analizate din perspectiva tuturor criteriilor de evaluare prezentate la secţiunea anterioară (IV.2).

    Recomandări
    Propuneri de măsuri nonlegislative pentru îmbunătăţirea implementării proiectului/proiectelor de acte normative
    Aici se vor descrie principalele recomandări de îmbunătăţire a implementării care nu necesită modificări legislative. Acestea pot viza:
    • îmbunătăţiri de proces;
    • ajustări de ţinte;
    • atragerea de resurse suplimentare (financiare, umane, logistice).


    Propuneri de revizuire a legislaţiei în vigoare
    a) descrierea aspectelor ce necesită reglementare;
    Se vor descrie acele aspecte observate în urma evaluării care necesită intervenţii legislative pentru a putea fi ajustate/îmbunătăţite şi se va explica de ce se consideră necesară revizuirea legislaţiei existente.

    b) lista actelor normative ce vor trebui elaborate şi/care necesită revizuiri, instituţii responsabile şi termene.
    Se vor enumera actele normative care necesită modificări şi se va specifica dacă este necesară emiterea unui act normativ nou.


    Anexe
    Pot include:
    a) lista documentelor/studiilor consultate în contextul evaluării;
    b) analize aprofundate ale diferitelor aspecte evaluate;
    b) studii de caz;
    c) chestionare/ghiduri pentru interviuri şi alte instrumente de cercetare utilizate.


    ANEXA 6

    CRITERII DE EVALUARE
    privind calitatea instrumentelor de prezentare şi motivare

┌────────────────┬─────────────────┬──────────────┐
│Criterii │Întrebări de │Scor │
│ │verificare │ │
├────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │• Problema este │ │
│ │clar definită? │ │
│ │• Sunt enumerate │ │
│ │cauzele şi │ │
│ │efectele │Excelent │
│Definire clară a│problemei? │Satisfăcător │
│problemei │• Este descrisă │Parţial │
│ │amploarea │satisfăcător │
│ │efectelor? │Nesatisfăcător│
│ │• Sunt │ │
│ │identificate clar│ │
│ │grupurile │ │
│ │afectate? │ │
├────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │• Scopul │ │
│ │proiectului de │ │
│ │act normativ este│ │
│ │prezentat în mod │ │
│ │clar? │ │
│ │• Sunt prezentate│Excelent │
│Obiective clare │obiectivele │Satisfăcător │
│ale │generale şi │Parţial │
│reglementării │specifice şi sunt│satisfăcător │
│propuse │adecvat │Nesatisfăcător│
│ │formulate? │ │
│ │• Obiectivele │ │
│ │sunt relevante │ │
│ │pentru rezolvarea│ │
│ │problemei │ │
│ │identificate? │ │
├────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │• Sunt │ │
│Identificarea şi│identificate şi │ │
│descrierea mai │descrise mai │Excelent │
│multor opţiuni │multe opţiuni? │Satisfăcător │
│pentru │• Este analizată │Parţial │
│soluţionarea │situaţia în care │satisfăcător │
│problemei │nu s-ar interveni│Nesatisfăcător│
│identificate │pentru rezolvarea│ │
│ │problemei? │ │
├────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │• Sunt │ │
│ │identificate în │ │
│ │mod adecvat toate│ │
│ │tipurile de │ │
│ │impact relevante?│ │
│ │• Sunt enumerate │ │
│ │şi estimate │ │
│ │costurile şi │ │
│ │beneficiile │ │
│ │relevante? │ │
│ │• Este │ │
│ │cuantificat/ │ │
│ │monetizat │ │
│ │impactul social? │ │
│ │• Este │ │
│ │cuantificat/ │ │
│ │monetizat │ │
│Identificarea şi│impactul │ │
│cuantificarea/ │economic? │Excelent │
│monetizarea │• Este │Satisfăcător │
│impactului, │cuantificat/ │Parţial │
│acolo unde este │monetizat │satisfăcător │
│posibil │impactul asupra │Nesatisfăcător│
│ │mediului de │ │
│ │afaceri? │ │
│ │• Sunt prezentate│ │
│ │costurile de │ │
│ │conformitate şi │ │
│ │sunt identificate│ │
│ │măsuri de │ │
│ │compensare a │ │
│ │acestora? │ │
│ │• Este │ │
│ │cuantificat/ │ │
│ │monetizat │ │
│ │impactul bugetar?│ │
│ │• Este descris/ │ │
│ │estimat impactul │ │
│ │asupra │ │
│ │dezvoltării │ │
│ │durabile? │ │
├────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │• Acolo unde este│ │
│ │relevant, sunt │ │
│ │identificate şi │ │
│ │abordate corect │ │
│Compatibilitatea│obligaţiile │Excelent │
│cu legislaţia │internaţionale/ │Satisfăcător │
│internaţională │europene? │Parţial │
│şi UE │• Proiectul de │satisfăcător │
│ │act normativ │Nesatisfăcător│
│ │adaugă la │ │
│ │legislaţia │ │
│ │europeană │ │
│ │(goldplating)? │ │
├────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │• Sunt indicate │ │
│ │asociaţiile/ │ │
│ │organizaţiile │ │
│ │care au fost │ │
│ │consultate şi │ │
│ │este inclusă │ │
│ │fundamentarea │ │
│ │selectării │ │
│ │acestora? │ │
│ │• Sunt descrise │ │
│ │metodele de │ │
│Descrierea │consultare │Excelent │
│procesului de │utilizate? │Satisfăcător │
│consultare │• Sunt enumerate │Parţial │
│publică │recomandările │satisfăcător │
│ │formulate în │Nesatisfăcător│
│ │procesul de │ │
│ │consultare şi │ │
│ │cele preluate în │ │
│ │proiectul de act │ │
│ │normativ? │ │
│ │• Sunt enumerate │ │
│ │recomandările │ │
│ │nepreluate şi │ │
│ │este inclusă │ │
│ │justificarea │ │
│ │nepreluării? │ │
├────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │• Sunt incluse │ │
│ │informaţii despre│ │
│ │măsurile necesare│ │
│ │pentru │ │
│ │implementarea │ │
│Descrierea │proiectului de │ │
│măsurilor │act normativ? │ │
│privind │• Este descris │Excelent │
│implementarea, │sistemul de │Satisfăcător │
│monitorizarea şi│monitorizare ce │Parţial │
│evaluarea │va fi utilizat? │satisfăcător │
│proiectului de │• Sunt enumeraţi │Nesatisfăcător│
│act normativ │indicatorii de │ │
│ │monitorizare? │ │
│ │• Este │ │
│ │planificată │ │
│ │elaborarea unui │ │
│ │raport de │ │
│ │evaluare ex-post?│ │
├────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │• Textul este │ │
│Coerenţa şi │clar, uşor de │Excelent │
│claritatea │parcurs? │Satisfăcător │
│textului în │• Ideile sunt │Parţial │
│general │prezentate clar, │satisfăcător │
│ │coerent şi │Nesatisfăcător│
│ │argumentat? │ │
├────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│ │• Scorul cuprinde│ │
│ │o evaluare │Excelent │
│ │calitativă │Satisfăcător │
│Scor general │generală a IPM, │Parţial │
│ │nu doar o medie a│satisfăcător │
│ │scorurilor │Nesatisfăcător│
│ │acordate │ │
│ │subcomponentelor.│ │
└────────────────┴─────────────────┴──────────────┘    ANEXA 7

    PROCEDURA DE SELECŢIE
    a experţilor din cadrul Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative
    Procedura de selecţie a experţilor
    1. Principii privind selecţia candidaţilor
    • Transparenţa - toate informaţiile relevante legate de procesul de selecţie vor fi publice şi accesibile celor interesaţi;
    • Protecţia datelor cu caracter personal - vor fi respectate prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, ale Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi ale legislaţiei incidente;
    • Egalitate de şanse şi nediscriminare - este acceptată participarea candidaţilor la procesul de selecţie fără discriminare de gen, apartenenţă etnică sau religioasă, orientare sexuală, limbă etc.;
    • Principiul legalităţii - pe parcursul procedurii de selecţie vor fi respectate prevederile legale în vigoare aplicabile;
    • Confidenţialitate - pe parcursul derulării procedurii de selecţie se va păstra confidenţialitatea cu privire la documentele depuse de candidaţi şi alte informaţii oferite de către aceştia;
    • Obiectivitate - criteriile de selecţie vor fi aplicate în mod egal tuturor candidaţilor; deciziile cu privire la selecţie vor fi comunicate împreună cu o justificare adecvată.

    2. Constituirea Comisiei de selecţie a dosarelor
    a) Comisia de selecţie a dosarelor depuse de experţi pe domeniile majore de activitate ale consiliului se constituie prin ordin al secretarului general al Guvernului.
    b) Membrii Comisiei de selecţie vor semna o declaraţie privind conflictele de interese.
    c) Membrii Comisiei de selecţie au următoarele obligaţii:
    • să aplice criteriile de eligibilitate şi de selecţie într-un mod corect şi echitabil;
    • să evalueze dosarele în conformitate cu termenele-limită;
    • să întocmească şi să semneze raportul de evaluare;
    • să completeze declaraţia privind conflictul de interese, în scris, după depunerea dosarelor;
    • să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi documentelor pe parcursul procesului de selecţie.


    3. Publicarea anunţului
    a) Secretariatul General al Guvernului elaborează şi publică, pe site-ul propriu (www.sgg.gov.ro), anunţul pentru selecţia experţilor în consiliu.
    b) Anunţul va include cel puţin următoarele informaţii:
    • scopul procesului de selecţie;
    • descrierea procesului de selecţie;
    • profilul general al experţilor care urmează să fie selectaţi, pe domeniile principale;
    • criteriile de eligibilitate şi selecţie;
    • eventuale detalii despre documentele necesare;
    • termenele-limită pentru fiecare etapă a procesului de selecţie;
    • date de contact pentru depunerea dosarului şi pentru solicitare de clarificări.


    4. Depunerea dosarelor
    a) Perioada de depunere a dosarelor este de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe site-ul Secretariatului General al Guvernului. Dosarele se depun la Registratura Secretariatului General al Guvernului. Înştiinţarea privind depunerea dosarelor se trimite pe e-mail la adresa office.dcpp@gov.ro. SGG, în calitate de organizator al procesului de selecţie, are obligaţia de a transmite un mesaj de confirmare a primirii dosarului. Documentele solicitate se depun în copie, excepţie făcând scrisoarea de intenţie.
    b) Dosarul va cuprinde următoarele documente:
    • scrisoarea de intenţie. Scrisoarea de intenţie trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:
    [ ] să fie limitată la maximum 2.000 de cuvinte;
    [ ] să acopere cel puţin următoarele aspecte:
    - experienţă practică relevantă în administraţia publică centrală;
    – experienţa pe care expertul o are în domeniul de specialitate;
    – contribuţia pe care expertul o poate aduce la activitatea consiliului;
    – propuneri fezabile privind modalitatea de a asigura funcţionarea optimă a consiliului, conform mandatului şi atribuţiilor acestuia;
    • diplomele de studii;
    • CV-ul în format Europass;
    • o prezentare a proiectelor/programelor derulate/aflate în derulare, precum şi a altor documente relevante, cum ar fi parteneriatele încheiate sau aflate în vigoare, care să ateste experienţa şi expertiza în domeniul de specialitate.    c) În etapa de depunere a dosarelor, experţii pot trimite solicitări de clarificări către Secretariatul General al Guvernului, care răspunde în termen de 3 zile lucrătoare şi publică răspunsurile pe site-ul propriu, www.sgg.ro.

    5. Evaluarea eligibilităţii experţilor
    a) După expirarea termenului-limită pentru depunerea dosarelor, Comisia de selecţie se întruneşte pentru a verifica eligibilitatea experţilor care au depus dosare.
    b) Procesul de evaluare a eligibilităţii va fi finalizat în termen de 3 zile de la data-limită de depunere a dosarelor.
    c) După finalizarea procesului de evaluare a eligibilităţii, Comisia va anunţa experţii care au îndeplinit criteriile de eligibilitate şi care au trecut în etapa de evaluare a dosarelor, prin e-mail şi în scris.
    d) Evaluarea criteriilor de selecţie a experţilor se va realiza în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de evaluare a eligibilităţii.
    e) Membrii comisiei evaluează şi punctează individual fiecare dosar, calculând punctajul fiecărui expert într-o singură foaie de punctaj.
    f) Comisia de selecţie se va reuni în şedinţă pentru întocmirea punctajelor finale şi stabilirea experţilor selectaţi.
    g) Experţi, membrii în consiliu, vor fi desemnate persoanele care obţin cel mai mare punctaj.

    6. Publicarea rezultatelor
    a) Rezultatele vor fi comunicate, în scris şi pe e-mail, de către Secretariatul General al Guvernului fiecărui expert în parte, furnizând lista detaliată a punctajelor primite pentru dosarul depus.
    b) Anunţul cu privire la experţii selectaţi este publicat pe siteul Secretariatului General al Guvernului (www.sgg.gov.ro) în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării.

    7. Contestaţii
    a) Solicitanţii pot formula contestaţii în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor ce pot fi transmise atât în format electronic la adresa de e-mail office.dcpp@gov.ro, cât şi în format letric, depuse la registratura generală a Guvernului.
    b) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin ordin al secretarului general al Guvernului.
    c) Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi membrii Comisiei de selecţie.
    d) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, comisia examinează contestaţiile şi comunică, în scris şi pe e-mail, rezultatele motivate. Rezultatele contestaţiei se publică pe site-ul instituţiei organizatoare a procesului de selecţie (www.sgg.gov.ro).

    8. Criteriile utilizate în evaluarea experţilor

┌────────────┬─────────────┬─────────────────────────┬───────┐
│Tip de │Criteriu │Indicator │Punctaj│
│criteriu │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │ │Minimum 2 ani de │ │
│ │ │experienţă ca angajat al │ │
│ │ │unei instituţii din │ │
│ │ │administraţia publică │ │
│ │ │centrală având │ │
│ │ │responsabilităţi │ │
│ │ │relevante pentru │20 │
│ │ │elaborarea şi │ │
│ │ │fundamentarea proiectelor│ │
│ │ │de acte normative şi a │ │
│ │Experienţă │documentelor de politici │ │
│ │Experienţă │publice, implementarea şi│ │
│ │practică │/sau evaluarea acestora │ │
│ │relevantă în ├─────────────────────────┼───────┤
│ │administraţia│Minimum 4 ani de │ │
│ │publică │experienţă ca angajat al │ │
│ │centrală │unei instituţii din │ │
│ │ │administraţia publică │ │
│ │ │centrală având │ │
│Relevanţa │ │responsabilităţi │ │
│experienţei │ │relevante pentru │35 │
│profesionale│ │elaborarea şi │ │
│ │ │fundamentarea proiectelor│ │
│ │ │de acte normative şi a │ │
│ │ │documentelor de politici │ │
│ │ │publice, implementarea şi│ │
│ │ │/sau evaluarea acestora │ │
│ ├─────────────┴─────────────────────────┼───────┤
│ │Scor maxim │35 │
│ ├─────────────┬────────────┬────────────┼───────┤
│ │Specializare │Experienţă │1 politică │ │
│ │Contribuţia │în │publică/ │ │
│ │proprie la │elaborarea │studiu de │ │
│ │dezvoltarea │de politici │impact/ │ │
│ │unor politici│publice/ │evaluare │ │
│ │publice/ │studii de │elaborat(ă) │15 │
│ │studii de │impact sau │în domeniul/│ │
│ │impact sau │evaluări în │domeniile de│ │
│ │evaluări în │domeniul de │specialitate│ │
│ │domeniul de │specialitate│în ultimii 6│ │
│ │specialitate │în ultimii 5│ani. │ │
│ │ │ani │ │ │
└────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴───────┘┌──────────────┬────────┬─────────────────────────────┬───────┐
│Tip de │Criteriu│Indicator │Punctaj│
│criteriu │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┬────────────────┼───────┤
│ │ │ │2 politici │ │
│ │ │ │publice/studii │ │
│ │ │ │de impact/ │ │
│ │ │ │evaluări │ │
│ │ │ │elaborate în │25 │
│ │ │ │domeniul/ │ │
│ │ │ │domeniile de │ │
│ │ │ │specialitate în │ │
│ │ │ │ultimii 6 ani │ │
│ │ ├────────────┼────────────────┼───────┤
│ │ │ │Cadru │ │
│ │ │ │universitar/ │ │
│ │ │ │Formator │ │
│ │ │ │pentru un curs │5 │
│ │ │ │universitar/ │ │
│ │ │Experienţă │program de │ │
│ │ │în formare/ │instruire în │ │
│ │ │îndrumare │ultimii 5 ani │ │
│ │ │în domeniul ├────────────────┼───────┤
│ │ │de │Cadru │ │
│ │ │specialitate│universitar/ │ │
│ │ │în ultimii 5│Formator pentru │ │
│ │ │ani │minimum 3 │ │
│ │ │ │cursuri │10 │
│ │ │ │universitare/ │ │
│ │ │ │programe de │ │
│ │ │ │instruire în │ │
│ │ │ │domeniu în │ │
│ │ │ │ultimii 5 ani │ │
│ ├────────┴────────────┴────────────────┼───────┤
│ │Scor maxim │35 │
├──────────────┴──────────────────────────────────────┼───────┤
│Subtotal │70 │
├──────────────┬─────────────────────┬────────────────┼───────┤
│ │ │Scrisoarea de │ │
│ │ │intenţie descrie│ │
│ │ │într-un limbaj │ │
│ │ │clar şi concis │10 │
│ │ │experienţa │ │
│ │ │reprezentantului│ │
│ │ │în domeniul de │ │
│ │ │specialitate. │ │
│ │Prezentarea clară a ├────────────────┼───────┤
│ │experienţei pe care │Scrisoarea de │ │
│ │expertul o are în │intenţie descrie│ │
│ │domeniul de │vag experienţa │7 │
│ │specialitate │reprezentantului│ │
│ │ │în domeniul de │ │
│ │ │specialitate. │ │
│ │ ├────────────────┼───────┤
│ │ │Scrisoarea nu │ │
│ │ │descrie │ │
│ │ │experienţa │0 │
│ │ │reprezentantului│ │
│ │ │în domeniul de │ │
│ │ │specialitate. │ │
│Scrisoare de ├─────────────────────┴────────────────┼───────┤
│intenţie │Scor maxim │10 │
│Detalii cu ├─────────────────────┬────────────────┼───────┤
│privire la │ │Scrisoarea │ │
│contribuţia pe│ │descrie în mod │ │
│care │ │clar cel puţin 2│ │
│reprezentantul│ │contribuţii pe │10 │
│o poate aduce │ │care expertul │ │
│ca parte a │ │le-ar aduce │ │
│Consiliului │ │activităţilor │ │
│ │ │consiliului. │ │
│ │Scrisoarea de ├────────────────┼───────┤
│ │intenţie precizează │Scrisoarea de │ │
│ │principalele │intenţie descrie│ │
│ │contribuţii pe care │în mod clar doar│ │
│ │expertul le-ar putea │1 contribuţie pe│7 │
│ │aduce ca membru al │care expertul ar│ │
│ │Consiliului │aduce-o │ │
│ │consultativ pentru │activităţilor │ │
│ │evaluarea impactului │consiliului. │ │
│ │actelor normative ├────────────────┼───────┤
│ │ │Scrisoarea de │ │
│ │ │intenţie nu │ │
│ │ │descrie │ │
│ │ │principalele │ │
│ │ │contribuţii pe │0 │
│ │ │care expertul │ │
│ │ │le-ar aduce │ │
│ │ │activităţilor │ │
│ │ │consiliului. │ │
│ ├─────────────────────┴────────────────┼───────┤
│ │Scor maxim │10 │
└──────────────┴──────────────────────────────────────┴───────┘┌────────┬────────────┬──────────────┬───────┐
│Tip de │Criteriu │Indicator │Punctaj│
│criteriu│ │ │ │
├────────┼────────────┴┬─────────────┼───────┤
│ │ │Scrisoarea de│ │
│ │ │intenţie │ │
│ │ │include cel │ │
│ │ │puţin 2 │ │
│ │ │propuneri │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │îmbunătăţirea│ │
│ │ │activităţilor│ │
│ │ │de evaluare a│10 │
│ │ │impactului pe│ │
│ │ │domeniul de │ │
│ │ │specialitate,│ │
│ │ │iar aceste │ │
│ │ │propuneri │ │
│ │ │sunt clar │ │
│ │ │formulate, │ │
│ │ │fezabile şi │ │
│ │ │utile. │ │
│ │ ├─────────────┼───────┤
│ │ │Scrisoarea de│ │
│ │ │intenţie │ │
│ │ │include 1 │ │
│ │ │propunere │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │îmbunătăţirea│ │
│ │Scrisoarea de│activităţilor│ │
│ │intenţie │de evaluare a│5 │
│ │include │impactului pe│ │
│ │propuneri │domeniul de │ │
│ │fezabile │specialitate,│ │
│ │privind │iar aceasta │ │
│ │îmbunătăţirea│este clar │ │
│ │activităţilor│formulată, │ │
│ │de evaluare a│fezabilă şi │ │
│ │impactului în│utilă. │ │
│ │administraţia├─────────────┼───────┤
│ │publică │Scrisoarea de│ │
│ │centrală din │intenţie │ │
│ │România. │include │ │
│ │ │propuneri │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │îmbunătăţirea│ │
│ │ │activităţilor│ │
│ │ │de evaluare a│ │
│ │ │impactului pe│2 │
│ │ │domeniul de │ │
│ │ │specialitate │ │
│ │ │care sunt │ │
│ │ │descrise vag,│ │
│ │ │fără detalii │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │fezabilitatea│ │
│ │ │acestora. │ │
│ │ ├─────────────┼───────┤
│ │ │Scrisoarea de│ │
│ │ │intenţie nu │ │
│ │ │include │ │
│ │ │propuneri │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │îmbunătăţirea│0 │
│ │ │activităţilor│ │
│ │ │de evaluare a│ │
│ │ │impactului pe│ │
│ │ │domeniul de │ │
│ │ │specialitate.│ │
│ ├─────────────┴─────────────┼───────┤
│ │Scor maxim │10 │
├────────┼─────────────┬─────────────┼───────┤
│Subtotal│ │ │30 │
├────────┼─────────────┼─────────────┼───────┤
│Total │ │ │100 │
└────────┴─────────────┴─────────────┴───────┘
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016