Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 441 din 28 mai 2014  privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 441 din 28 mai 2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 4 iunie 2014
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                        PRIM-MINISTRU
                     VICTOR-VIOREL PONTA

                       Contrasemnează:
                       ---------------
                      Viceprim-ministru,
                    ministrul agriculturii
                    şi dezvoltării rurale,
                      Daniel Constantin

                     Ministrul economiei,
                       Constantin Niţă

              p. Ministrul afacerilor externe,
                       George Ciamba,
                      secretar de stat

    Bucureşti, 28 mai 2014.
    Nr. 441.

    ANEXĂ

                    NORME METODOLOGICE
    pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind
    stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui
        şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea
          organizaţiilor de producători din sectorul
               laptelui şi al produselor lactate

    ART. 1
    În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
    a) autoritate competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Departamentul pentru administrarea cotelor de lapte din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
    b) organizaţie de producători - orice persoană juridică ce activează în sectorul laptelui şi al produselor lactate, constituită exclusiv din producători agricoli şi care are ca scop negocierea producţiei de lapte a membrilor, recunoscută de autoritatea competentă;
    c) asociaţie de organizaţii de producători - orice persoană juridică constituită la iniţiativa organizaţiilor de producători, recunoscută potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice;
    d) aviz de recunoaştere - documentul eliberat de autoritatea competentă care certifică îndeplinirea de către persoana juridică în cauză a condiţiilor de recunoaştere ca organizaţie de producători;
    e) decizie de retragere a recunoaşterii - documentul eliberat de autoritatea competentă care are ca scop revocarea actului de recunoaştere.
    ART. 2
    (1) Contractul şi/sau oferta de a contracta, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, trebuie să cuprindă cel puţin elementele prevăzute la art. 148 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.
    (2) Potrivit prevederilor art. 148 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, nu este necesar să se încheie un contract şi/sau o ofertă de contract atunci când laptele crud este livrat de un agricultor unei cooperative al cărei membru este agricultorul, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 148 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.
    ART. 3
    Potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, se recunosc ca organizaţii de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate toate persoanele juridice care îşi depun candidatura în vederea recunoaşterii şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 161 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.
    ART. 4
    Pentru obţinerea recunoaşterii ca organizaţie de producători, persoana juridică, prin reprezentantul legal, depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află sediul organizaţiei o cerere prin care solicită recunoaşterea ca organizaţie de producători, însoţită de următoarele documente:
    a) copie a statutului, care trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 161 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;
    b) copie a deciziei adunării generale în care se menţionează acordul acesteia pentru efectuarea demersurilor legale în vederea obţinerii recunoaşterii ca organizaţie de producători;
    c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a certificatului de înregistrare fiscală, după caz;
    d) copie de pe bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării recunoaşterii, depus şi înregistrat la administraţia financiară;
    e) un centralizator privind baza de producţie de lapte a membrilor, întocmit şi semnat de administrator pe baza actelor doveditoare;
    f) documente care să ateste volumul producţiei comercializate într-o perioadă de 12 luni anterioară solicitării recunoaşterii;
    g) statul de funcţii şi lista personalului angajat, semnate de administrator şi de contabil.
    ART. 5
    (1) Persoanele nominalizate prin decizie a directorului centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică documentele menţionate la art. 4 şi se asigură, prin controale la faţa locului, de respectarea condiţiilor de recunoaştere prevăzute la art. 3 şi de corectitudinea informaţiilor furnizate.
    (2) În urma acestor verificări, potrivit prevederilor art. 161 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, autoritatea competentă decide cu privire la acordarea recunoaşterii ca organizaţie de producători.
    (3) Persoanele desemnate conform alin. (1) verifică pentru fiecare solicitant dacă dosarul conţine toate informaţiile prevăzute de legislaţie şi transmit autorităţii competente a statului dosarul împreună cu un proces-verbal de constatare, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii.
    (4) În cazul în care se constată că solicitantul nu a furnizat toate informaţiile şi/sau documentele necesare, i se va transmite o înştiinţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 4, în care se vor indica informaţiile/documentele pe care trebuie să le înainteze în vederea obţinerii recunoaşterii.
    (5) Dacă în termen de 10 de zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute la alin. (4) nu sunt primite informaţiile/documentele solicitate, dosarul se înaintează autorităţii competente a statului cu propunerea de respingere a cererii.
    (6) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin Departamentul pentru administrarea cotelor de lapte, este responsabilă pentru eliberarea avizului de recunoaştere, precum şi pentru înregistrarea într-un registru a organizaţiilor de producători.
    (7) Avizul de recunoaştere ca organizaţie de producători se emite în maximum 60 de zile lucrătoare de la solicitarea acestuia şi se notifică în scris solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare.
    ART. 6
    (1) Potrivit prevederilor art. 156 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, în urma unei solicitări, se poate recunoaşte o asociaţie constituită din organizaţii ale producătorilor recunoscute în sectorul laptelui şi al produselor lactate, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 161 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.
    (2) Potrivit prevederilor art. 156 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, organizaţiile de producători recunoscute pot constitui asociaţii de organizaţii de producători, care pot desfăşura oricare dintre activităţile unei organizaţii de producători.
    (3) Asociaţiile organizaţiilor de producători care solicită recunoaşterea li se aplică în mod corespunzător prevederile organizaţiilor de producători referitoare la modul de verificare a condiţiilor de recunoaştere, aşa cum este prevăzut la art. 5.
    ART. 7
    Autoritatea competentă este informată de organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători recunoscute asupra oricărei modificări aferente calităţii de organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători recunoscută, privind componenţa, datele de identificare, numărul de membri, volumul producţiei comercializate sau încetarea activităţii, în termen de 30 de zile de la intervenţia acestei modificări.
    ART. 8
    (1) Autoritatea competentă, prin persoanele nominalizate din cadrul centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, efectuează la organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători recunoscute controale la faţa locului, anual, cu privire la menţinerea condiţiilor de recunoaştere.
    (2) Fiecare control privind îndeplinirea condiţiilor de recunoaştere prevăzute la art. 3 efectuat la faţa locului face obiectul unui proces-verbal de control care trebuie să indice în special: persoanele prezente, menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau codul fiscal ale persoanei juridice verificate, precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă, acţiunile, măsurile şi documentele verificate, precum şi rezultatele verificărilor.
    (3) Autoritatea competentă va notifica organizaţiei de producători/asociaţiei organizaţiilor de producători cu privire la un control la faţa locului, cu minimum 10 zile lucrătoare înaintea efectuării acestuia, în vederea asigurării prezenţei unui reprezentant al acesteia.
    (4) Reprezentantul organizaţiei de producători/asociaţiei organizaţiilor de producători recunoscute semnează procesul- verbal pentru a atesta prezenţa sa la control, poate adăuga observaţii şi primeşte un exemplar din acesta.
    ART. 9
    (1) În situaţia în care, în urma efectuării controlului prevăzut la art. 8 alin. (1), autoritatea competentă constată nerespectarea criteriilor de recunoaştere de către o organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători, cauzată de o acţiune deliberată, suspendă recunoaşterea organizaţiei/asociaţiei.
    (2) Suspendarea intră în vigoare la data comunicării procesului-verbal prevăzut la art. 8 alin. (2) şi se termină la data remedierii deficienţelor care au condus la suspendare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data constatării acestora.
    (3) Dacă ulterior perioadei de 6 luni prevăzute la alin. (2) deficienţele care au condus la suspendare nu au fost remediate, după efectuarea unui nou control la faţa locului, autoritatea competentă emite decizia de retragere a recunoaşterii organizaţiei/asociaţiei.
    (4) Decizia de retragere este comunicată organizaţiei de producători/asociaţiei organizaţiilor de producători în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării controlului prevăzut la alin. (3).
    ART. 10
    Actele autorităţii competente emise în urma controalelor privind respectarea condiţiilor de recunoaştere pot fi atacate de către contestatar la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 11
    Aplicarea sancţiunilor administrative potrivit art. 9 nu aduce atingere comunicării neregulilor către Comisia Europeană potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.848/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 privind neregulile şi recuperarea sumelor acordate pe nedrept în cadrul finanţării politicii agricole comune şi organizarea unui sistem de informare în acest domeniu şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 595/91 al Consiliului.
    ART. 12
    Autoritatea competentă informează Comisia Europeană o dată pe an, dar nu mai târziu de data de 31 martie, cu privire la orice decizie de acordare, respingere sau retragere a recunoaşterii, care a fost adoptată în anul calendaristic anterior.
    ART. 13
    (1) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 297/2013, o organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate recunoscută conform prezentelor norme metodologice poate negocia, în numele producătorilor membri ai acesteia, contractele de livrare a laptelui crud.
    (2) Negocierile pot fi purtate de către o organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători recunoscută, în condiţiile art. 149 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.
    ART. 14
    (1) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012 privind notificările referitoare la organizaţiile de producători şi organizaţiile interprofesionale, precum şi la negocierile şi relaţiile contractuale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 pentru sectorul laptelui şi al produselor lactate, notificările privind cantităţile de lapte crud care fac obiectul negocierilor contractuale se transmit autorităţii competente înainte de începerea negocierilor cu cel puţin 30 de zile şi indică volumul de producţie estimat de organizaţia de producători sau de asociaţie care trebuie să facă obiectul negocierii şi perioada de timp preconizată pentru livrarea cantităţii de lapte crud.
    (2) Potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei, fiecare organizaţie de producători/asociaţie a organizaţiilor de producători recunoscută notifică, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, cantitatea de lapte crud care a fost efectiv livrată în cadrul contractelor negociate de către organizaţia de producători/asociaţia organizaţiilor de producători în cursul anului calendaristic precedent.
    ART. 15
    Începând cu data de 1 aprilie 2015, primii cumpărători declară autorităţii competente cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în cursul fiecărei luni, potrivit prevederilor art. 151 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.
    ART. 16
    (1) În baza prevederilor prezentelor norme metodologice, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează procedurile de recunoaştere, monitorizare şi retragere a recunoaşterii organizaţiilor de producători/asociaţiilor organizaţiilor de producători, modelul avizului de recunoaştere, formularistica necesară recunoaşterii, precum şi informările pe care trebuie să le facă organizaţiile de producători/asociaţiile organizaţiilor de producători recunoscute, care se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
    (2) Normele tehnice de implementare a prezentelor norme metodologice referitoare la condiţiile specifice care trebuie îndeplinite de organizaţiile de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate/asociaţiile organizaţiilor de producători în relaţiile contractuale, precum şi la criteriile tehnice necesare recunoaşterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

                          ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016