Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 432 din 10 mai 2023  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.204/2022 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 432 din 10 mai 2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.204/2022 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 414 din 15 mai 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.204/2022 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 10 octombrie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Banca începe să funcţioneze, din punct de vedere administrativ, de la data înmatriculării în registrul comerţului şi îşi va desfăşura activităţile specifice obiectului de activitate, prevăzute în actul constitutiv, de la data intrării în vigoare a Directivei Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveşte competenţele de supraveghere, sancţiunile, sucursalele entităţilor din ţări terţe şi riscurile de mediu, sociale şi de guvernanţă, precum şi de modificare a Directivei 2014/59/UE, potrivit căreia aceasta este exceptată de la aplicarea Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE şi după emiterea unei decizii de autorizare din partea Comisiei Europene în materie de ajutor de stat."

    2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Extinderea activităţilor desfăşurate în nume şi pe cont propriu, după înfiinţarea Băncii, se realizează având în vedere concluziile unei evaluări ex ante a disfuncţionalităţilor pieţei, efectuată de către un consultant extern independent. Evaluarea ex ante se aprobă de Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, şi se plăteşte din resursele proprii ale Băncii."

    3. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Cheltuielile cu taxele şi tarifele necesare înfiinţării Băncii, cu plata chiriei pentru sediu, inclusiv cele privind sigla Băncii, în valoare de până la 6,8 milioane lei, se suportă, până la înregistrarea Băncii la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor, dintr-o poziţie bugetară distinctă în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie."

    4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Activitatea Consiliului de supraveghere şi a Directoratului este reglementată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare, reglementărilor Băncii Naţionale a României emise în aplicarea acesteia, precum şi prevederilor prezentei hotărâri."

    5. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate de către Bancă în numele şi pe contul statului, activitatea Consiliului de supraveghere şi a Directoratului se desfăşoară în baza mandatului acordat Băncii de acţionarul unic, prin Ministerul Finanţelor."

    6. La articolul 4, alineatele (6)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Mandatul primilor membri ai Consiliului de supraveghere şi al primilor membri ai Directoratului nu poate depăşi 2 ani şi nu poate fi reînnoit.
(7) Nominalizarea primilor membri ai Consiliului de supraveghere şi Directoratului se face de către Ministerul Finanţelor prin ordin al ministrului finanţelor, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 25, 27 şi 28 din Legea nr. 207/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Numirea membrilor Consiliului de supraveghere şi ai Directoratului îşi produce efectele numai după acceptarea în mod expres de persoanele nominalizate."

    7. La articolul 4, alineatele (9) şi (10) se abrogă.
    8. La articolul 4, alineatele (11) şi (14) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(11) Remuneraţia primilor membri ai organelor statutare se stabileşte de acţionar prin contractele de mandat şi este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară.
    ..............................................
(14) Contractul de mandat al membrilor Consiliului de supraveghere şi Directoratului include indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari. În contractul de mandat se prevăd în mod obligatoriu ţinte cuantificabile privind obiectivele şi strategia de afaceri stabilită şi aprobată de adunarea generală a acţionarilor, cu excepţia primilor membri pentru care contractul de mandat va cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivele specifice privind organizarea şi desfăşurarea activităţii Băncii."

    9. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Strategia de afaceri a Băncii este evaluată şi aprobată de adunarea generală a acţionarilor şi cuprinde ţinte şi obiective privind sectoarele economice vizate, activităţile desfăşurate, beneficiarii eligibili şi produsele financiare acordate, precum şi activităţile şi produsele noi introduse ulterior înfiinţării Băncii. Strategia de afaceri va respecta cerinţele de a nu prejudicia în mod semnificativ obiectivele de mediu, în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088 şi în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene (2021/C 58/01) - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de «a nu prejudicia în mod semnificativ», în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă."

    10. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) La constituirea Băncii capitalul social iniţial subscris şi capitalul social minim vărsat îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 15 din Legea nr. 207/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia.
(1^2) Diferenţa de capital social subscris va fi vărsată, în două tranşe anuale, până la data de 31 decembrie 2024."

    11. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    În activitatea pe care o desfăşoară, Banca nu urmăreşte maximizarea profitului, ci trebuie să asigure premisele sustenabilităţii financiare pe termen lung a activităţii Băncii şi prevenirea pierderilor. Veniturile obţinute trebuie să acopere costurile de funcţionare, iar surplusurile sunt capitalizate în vederea reinvestirii în activităţile Băncii, nefiind acordate dividende acţionarului."

    12. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul executării garanţiei statului, sursa fondurilor necesare de plată este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, iar mecanismul de garantare şi plată şi condiţiile de efectuare a plăţilor, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor plătite se stabilesc prin Memorandum de înţelegere încheiat între Bancă şi Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar.
(3) Plata din bugetul de stat a obligaţiilor Băncii se realizează după utilizarea resurselor Băncii, cu respectarea condiţiilor şi cerinţelor detaliate în cadrul Memorandumului de înţelegere încheiat între Bancă şi Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar."

    13. La articolul 10, alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    14. La articolul 12, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), primul auditor financiar al Băncii, numit prin actul constitutiv aprobat prin hotărâre a Guvernului, nu este aprobat de Banca Naţională a României.
(1^2) În aplicarea art. 44 alin. (4) din Legea nr. 207/2022, cu modificările şi completările ulterioare, selecţia primului auditor financiar al Băncii se realizează de către o comisie stabilită prin ordin al ministrului finanţelor în baza unei proceduri de selecţie aprobate de acesta, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei. Derularea contractului privind primul auditor financiar al Băncii se realizează de către Bancă şi se plăteşte din resursele proprii ale acestei instituţii."

    15. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Autorităţile de supraveghere pentru activităţile desfăşurate de Bancă în numele şi contul statului sunt:
    a) pentru activitatea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a), identificată pe bază de evaluare ex ante şi acordată pe bază de mandat, autoritatea de supraveghere este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, raportat la prevederile art. 58 şi 59 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură şi de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize, sau orice alt minister coordonator al fondurilor europene şi/sau iniţiativelor de investiţii la nivelul Uniunii Europene;
    b) pentru activitatea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. b), autoritatea de supraveghere este Ministerul Finanţelor; şi
    c) pentru activităţile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c), autoritatea de supraveghere va fi stabilită la momentul încredinţării mandatului, în funcţie de obiectul acestuia."

    16. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 1.204/2022 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 10 octombrie 2022, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 10 mai 2023.
    Nr. 432.
    ANEXA 1

    (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.204/2022)
    PROCEDURĂ DE NUMIRE
    a membrilor organelor statutare ale Băncii de Investiţii şi Dezvoltare - S.A.
    SECŢIUNEA 1
    Consideraţii generale
    1. Membrii Consiliului de supraveghere şi ai Directoratului Băncii de Investiţii şi Dezvoltare - S.A. (Banca) sunt desemnaţi în urma unui proces de selecţie, cu excepţia primilor membri, care sunt numiţi prin actul constitutiv.
    2. Primii membri ai Consiliului de supraveghere şi ai Directoratului sunt nominalizaţi de către Ministerul Finanţelor prin ordin al ministrului finanţelor, ca urmare a unei selecţii prealabile.
    3. Mandatul primilor membri începe la data înregistrării Băncii la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
    4. Selecţia primilor membri ai Consiliului de supraveghere şi ai Directoratului Băncii se va desfăşura la nivelul Ministerului Finanţelor, de către o comisie de selecţie formată din specialişti.
    5. Secretariatul comisiei de selecţie este asigurat de structura de guvernanţă corporativă din cadrul Ministerului Finanţelor.
    6. Mandatul primilor membri ai organelor statuare nu poate depăşi 2 ani şi nu poate fi reînnoit.
    7. Durata mandatului membrilor Consiliului de supraveghere şi ai Directoratului nu poate depăşi 4 ani, aceştia fiind reeligibili când prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
    8. Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere poate fi reînnoit în baza unei cereri, însoţită de un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat, care cuprinde în mod obligatoriu, fără a se limita la, gradul de realizare al indicatorilor de performanţă anexă la contractul de mandat. Cererea va fi adresată adunării generale a acţionarilor.
    9. Mandatul membrilor Directoratului poate fi reînnoit în baza unei cereri însoţite de un raport de activitate pentru perioada mandatului efectuat. Cererea va fi adresată Consiliului de supraveghere.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Selecţia primilor membri ai organelor statutare ale Băncii
    10. Procesul de selecţie a primilor membri ai organelor statutare ale Băncii se va realiza de o comisie de selecţie creată la nivelul Ministerului Finanţelor, formată din specialişti, a cărei componenţă va fi aprobată prin ordin al ministrului finanţelor.
    11. Selecţia se realizează conform unei metodologii aprobate la nivelul Ministerului Finanţelor elaborate cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi
    completările ulterioare, şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia, dar şi a principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei, cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Băncii.
    12. Criteriile de selecţie se elaborează de către Comisia de selecţie cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia.
    13. Selecţia se desfăşoară pe bază de dosar de înscriere şi interviu cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia.
    14. În vederea desfăşurării selecţiei, Comisia de selecţie elaborează şi aprobă anunţul privind selecţia primilor membri ai organelor statutare ale Băncii, care cuprinde, fără a se limita la, condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare ale acestora, precum şi planul de interviu.
    15. Anunţul privind selecţia primilor membri ai organelor statutare ale Băncii se publică prin grija structurii de guvernanţă corporativă din cadrul Ministerului Finanţelor, pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor.
    16. Publicarea anunţului privind selecţia membrilor organelor statutare ale Băncii se realizează cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor, specificată în anunţ.
    17. În urma analizării documentelor depuse de candidaţi, Comisia de selecţie întocmeşte lista candidaţilor propuşi pentru posturile de membri ai organelor statutare ale Băncii, care întrunesc condiţiile minime de eligibilitate.
    18. Candidaţii din listă trebuie să respecte cerinţele de adecvare prevăzute la art. 25, 27 şi 28 din Legea nr. 207/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acestora.
    19. În urma susţinerii interviurilor cu persoanele înscrise care întrunesc condiţiile minime de eligibilitate, prin analiza comparativă a punctajelor obţinute de candidaţii din listă, Comisia de selecţie va întocmi un raport care va cuprinde propunerile finale privind membrii Consiliului de supraveghere şi ai Directoratului ce urmează a fi numiţi prin actul constitutiv al Băncii, precum şi ai comitetelor consultative din cadrul Consiliului de supraveghere, care se aprobă de către ministrul finanţelor.
    20. În situaţia în care raportul final nu cuprinde propuneri de candidaţi pentru toate poziţiile organelor statutare ale Băncii, Comisia de selecţie reia procesul de selecţie pentru poziţiile pentru care nu au fost identificaţi candidaţi.
    21. Organele statutare ale Băncii trebuie să dispună şi la nivel colectiv de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate pentru a fi în măsură să înţeleagă activităţile desfăşurate de Bancă, inclusiv principalele riscuri ale acestora, şi să se pronunţe în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competenţelor lor.
    22. Primii membri ai organelor statutare ale Băncii beneficiază de o indemnizaţie fixă lunară, iar cuantumul acesteia este stabilit prin contractul de mandat.
    23. În situaţia în care Banca Naţională a României, în cadrul atribuţiilor legale de supraveghere, constată că unul sau mai mulţi membri ai organului de conducere al Băncii nu sunt adecvaţi, adunarea generală a acţionarilor va revoca membrul/membrii considerat/consideraţi neadecvat/neadecvaţi de către Banca Naţională a României, fără plata de daune interese, iar procedura de selecţie este reluată pentru poziţiile rămase vacante.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Selecţia membrilor Consiliului de supraveghere al Băncii
    24. Procesul de selecţie se realizează de o comisie de selecţie creată la nivelul Ministerului Finanţelor, formată din specialişti, stabilită prin ordin al ministrului finanţelor.
    25. În cadrul procesului de selecţie, Comisia de selecţie poate fi asistată, la solicitarea justificată a acesteia, de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de Ministerul Finanţelor în condiţiile legii.
    26. Selecţia se realizează, conform unei metodologii aprobate la nivelul Ministerului Finanţelor, elaborată cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia, dar şi a principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al Băncii.
    27. În vederea desfăşurării selecţiei pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul organului de conducere al Băncii, Comitetul de nominalizare, în urma unei evaluări privind echilibrul de cunoştinţe, competenţe, diversitate şi experienţă, va înainta spre aprobare adunării generale a acţionarilor o descriere a rolurilor, care va cuprinde timpul alocat în acest sens şi criteriile de selecţie pentru fiecare poziţie vacantă.
    28. Acţionarul, prin Comisia de selecţie şi direcţia de guvernanţă corporativă din cadrul Ministerului Finanţelor, definitivează descrierea rolurilor şi criteriile de selecţie pentru fiecare poziţie vacantă, stabilind forma finală a acestora. Acestea se aprobă prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.
    29. Selecţia se desfăşoară pe bază de dosar de înscriere şi interviu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia.
    30. În vederea desfăşurării selecţiei, Comisia de selecţie elaborează anunţul privind selecţia membrilor Consiliului de supraveghere, care va cuprinde, fără a se limita la, condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora, precum şi planul de interviu.
    31. Anunţul privind selecţia membrilor Consiliului de supraveghere se publică de către Ministerul Finanţelor, prin grija structurii de guvernanţă, în cel puţin două publicaţii economice şi/sau financiare cu largă răspândire, precum şi pe pagina de internet a Băncii şi a Ministerului Finanţelor.
    32. Publicarea anunţului privind selecţia membrilor Consiliului de supraveghere se face cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor, specificată în anunţ.
    33. În urma evaluării dosarelor, Comisia de selecţie întocmeşte lista candidaţilor pentru posturile de membru al Consiliului de supraveghere, care îndeplinesc condiţiile minime de selecţie.
    34. În urma susţinerii interviurilor, Comisia de selecţie întocmeşte lista scurtă a candidaţilor pentru posturile de membru al Consiliului de supraveghere.
    35. Lista scurtă va cuprinde maximum 5 candidaţi pentru fiecare post de membru în Consiliul de supraveghere.
    36. Candidaţii din lista scurtă trebuie să respecte cerinţele de adecvare prevăzute la art. 25, 27 şi 28 din Legea nr. 207/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi în reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea acestora.
    37. Consiliul de supraveghere trebuie să dispună şi la nivel colectiv de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate pentru a fi în măsură să înţeleagă activităţile desfăşurate de instituţia de credit, inclusiv principalele riscuri ale acestora, şi să se pronunţe în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competenţelor lor.
    38. Comisia de selecţie întocmeşte un raport care cuprinde lista scurtă, precum şi propunerile finale, rezultate în urma unei analize comparative a punctajelor obţinute de candidaţii din lista scurtă, privind componenţa Consiliului de supraveghere şi a comitetelor consultative din cadrul acestuia.
    39. Raportul privind nominalizările pentru posturile de membri ai Consiliului de supraveghere este aprobat de către ministrul finanţelor.
    40. Componenţa Consiliului de supraveghere, propusă prin raportul întocmit de Comisia de selecţie, este transmisă, prin adresă, Comitetului de nominalizare al Băncii în vederea evaluării persoanelor nominalizate din perspectiva respectării prevederilor Legii nr. 207/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia. Comitetul de nominalizare va transmite rezultatele evaluării în termen de maximum 30 de zile de la primirea componenţei Consiliului de supraveghere.
    41. În situaţia în care unul sau mai mulţi candidaţi sunt consideraţi de către Comitetul de nominalizare ca fiind neadecvaţi pentru poziţiile de membri ai Consiliului de supraveghere, Comisia de selecţie întocmeşte un nou raport privind componenţa Consiliului de supraveghere sau, în cazul în care pe lista scurtă nu se regăsesc alţi candidaţi care să întrunească condiţiile de nominalizare, aceasta va relua procedura de selecţie pentru posturile rămase vacante.
    42. Numirea membrilor Consiliului de supraveghere, aprobaţi în baza raportului privind numirile finale de către ministrul finanţelor, se aprobă prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.
    43. Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere şi remuneraţia acestora se aprobă în cadrul adunării generale a acţionarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor Consiliului de supraveghere.
    44. Numirile efectuate de către adunarea generală a acţionarilor în funcţiile de membri ai Consiliului de supraveghere al Băncii vor fi înaintate Băncii Naţionale a României, prin grija organelor statutare ale Băncii, în vederea evaluării şi aprobării acestora.
    45. În situaţia în care Banca Naţională a României consideră că una sau mai multe persoane nu sunt adecvate pentru funcţiile de membri ai Consiliului de supraveghere, Comisia de selecţie va întocmi un nou raport privind componenţa Consiliului de supraveghere.
    46. În situaţia în care componenţa listei scurte a candidaţilor nu permite nominalizarea altor candidaţi în locul celor consideraţi neadecvaţi de către Comitetul de nominalizare al Băncii sau de către Banca Naţională a României, procedura de selecţie va fi reluată pentru posturile rămase vacante.
    47. Membrii Directoratului sunt numiţi de către Consiliul de supraveghere în funcţie, la recomandarea Comitetului de nominalizare, în urma unei proceduri de selecţie desfăşurate la nivelul Băncii, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.
    48. Consiliul de supraveghere poate decide ca selecţia să fie desfăşurată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate de Bancă, în condiţiile legii, sau să fie asistat de acesta pe parcursul selecţiei.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016