Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 318 din 4 aprilie 2024  privind aprobarea cadrului general pentru implementarea şi funcţionarea mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferenţă pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 318 din 4 aprilie 2024 privind aprobarea cadrului general pentru implementarea şi funcţionarea mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferenţă pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 333 din 10 aprilie 2024
     Având în vedere prevederile art. 6 lit. d) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
     în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei şi adoptarea unor măsuri în domeniul energiei,
        Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
        Obiect de reglementare
        Prezenta hotărâre stabileşte cadrul general care reglementează implementarea şi funcţionarea mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferenţă pentru producerea de energie electrică prin tehnologii cu emisii reduse de carbon.

    ART. 2
        Definiţii
        În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    1. ajutor de stat CfD ad-hoc - mecanismul de sprijin aprobat printr-o decizie de autorizare a ajutorului de stat, emisă de Comisia Europeană, pentru tehnologiile eligibile de producere care nu pot face obiectul unei licitaţii CfD;
    2. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, are înţelesul prevăzut la art. 3 pct. 3 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. beneficiar CfD - persoana juridică înregistrată în scop fiscal în România, care a încheiat un contract CfD cu contrapartea CfD;
    4. capacitate nouă de producere a energiei electrice - capacitate de producere a energiei electrice nou-instalată, care utilizează echipamente noi şi care nu au fost puse în funcţiune/date în operare până la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel în schema CFD şi în ordinul de iniţiere a licitaţiei CfD, pentru a determina criteriile în baza cărora un proiect să fie calificat drept capacitate nouă de producere a energiei electrice;
    5. cerere de finanţare - o cerere înaintată de către un solicitant operatorului schemei CfD în cadrul unei licitaţii CfD;
    6. CfD - acronim uzual derivat din expresia în limba engleză "contract for difference", utilizat pentru definirea noţiunilor utilizate în cadrul mecanismului de sprijin prin contracte pentru diferenţă;
    7. contract bilateral - oricare contract bilateral privind achiziţia de energie electrică încheiat pe o piaţă organizată de energie electrică;
    8. contract CfD ad-hoc - un contract CfD atribuit în temeiul unui ajutor de stat CfD ad-hoc, care este negociat cu beneficiarul CfD, de către ministerul de resort cu sprijinul contrapărţii CfD şi încheiat de aceasta cu beneficiarul CfD pentru producerea de energie prin intermediul tehnologiilor de producţie eligibile, pentru care nu se poate aplica un proces de selecţie competitiv;
    9. contract de mandat CfD - contractul prin care ministerul de resort, în calitate de mandant, împuterniceşte contrapartea CfD, în calitate de mandatar, pentru a încheia contracte CfD; prin contractul de mandat se stabilesc drepturile, obligaţiile şi rolurile părţilor în cadrul schemelor CfD şi al contractelor CfD;
    10. contract pentru diferenţă sau contract CfD - un contract de drept privat încheiat între contrapartea CfD şi beneficiarul CfD, pe baza căruia se efectuează plăţi pentru diferenţă CfD, în conformitate cu schema CfD relevantă;
    11. contrapartea CfD - Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "OpCOM" - S.A.;
    12. contribuţia CfD - o sumă exprimată în lei/MWh, plătită de către consumatorii finali, care se colectează de către furnizorii de energie electrică activi pe piaţa cu amănuntul de energie electrică din România şi se virează în fondul de lichiditate CfD, în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 7 lit. d) şi/sau cu alte reglementări emise de ANRE în acest scop, aprobate prin ordin al preşedintelui;
    13. criterii de eligibilitate - cerinţele pe care solicitantul şi proiectul trebuie să le îndeplinească în mod cumulativ pentru a participa la o schemă CfD, astfel cum sunt prevăzute într-un ordin al ministrului de resort de aprobare a schemei CfD şi detaliate într-un ordin al ministrului de resort de iniţiere a licitaţiei CfD;
    14. data-ţintă de punere în funcţiune - data transmisă de solicitant în cadrul licitaţiei CfD sau data convenită în cadrul unui ajutor de stat CfD ad-hoc până la care proiectul va ajunge la exploatare comercială şi va fi pus în funcţiune, astfel încât să poată produce şi introduce în mod legal energie electrică în Sistemul electroenergetic naţional în baza unei licenţe de exploatare comercială acordată de ANRE;
    15. deficitul CfD - scenariul în care fondurile disponibile în fondul de lichiditate CfD sunt insuficiente pentru a permite contrapărţii CfD să îşi îndeplinească integral obligaţia de plată faţă de beneficiarul CfD atunci când aceasta devine scadentă şi datorată, în conformitate cu dispoziţiile contractului CfD;
    16. fond de lichiditate CfD - se constituie la dispoziţia contrapărţii CfD, pentru asigurarea resurselor financiare necesare implementării mecanismului CfD, în care se colectează sumele şi se fac transferurile gestionate de contrapartea CfD. Asigurarea surselor de finanţare ale acestui fond se realizează prin fonduri europene nerambursabile, prin diferenţele de plată realizate de beneficiarul CfD către contrapartea CfD şi prin contribuţia CfD;
    17. Fondul pentru modernizare are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. t) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 376/2023;
    18. furnizor de energie electrică are înţelesul prevăzut la art. 3 pct. 47 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    19. garanţie de bună execuţie - o scrisoare de garanţie emisă în condiţiile legii de:
    a) o bancă românească; sau
    b) o instituţie financiară internaţională sau o bancă internaţională înregistrată în Uniunea Europeană şi în Spaţiul Economic European, autorizată să opereze pe teritoriul României, cu un rating de credit minim de BBB agenţii de rating financiar recunoscute la nivel internaţional;
        furnizată de beneficiarul CfD în favoarea contrapărţii CfD în scopul de a asigura respectarea de către beneficiarul CfD a anumitor obligaţii prevăzute în contractul CfD;

    20. garanţie de participare la licitaţie - un instrument financiar, acceptat de operatorul schemei CfD şi îndeplinind cerinţele aplicabile licitaţiei CfD, furnizat sau pus la dispoziţie de un solicitant în favoarea operatorului schemei CfD în scopul de a garanta obligaţia solicitantului de a participa la licitaţia CfD, în conformitate cu regulile licitaţiei CfD şi, în cazul în care este selectat, obligaţia de a încheia un contract CfD după ce i se atribuie contractul prin licitaţia CfD;
    21. garanţie financiară - o scrisoare de garanţie emisă de către o instituţie de credit înregistrată în Uniunea Europeană şi în Spaţiul Economic European, autorizată să funcţioneze pe teritoriul României şi acordată de un furnizor de energie electrică în favoarea contrapărţii CfD, conform metodologiei emise de ANRE, care are ca scop garantarea obligaţiilor de plată ale furnizorului în ceea ce priveşte contribuţia CfD;
    22. garanţii de origine definite în conformitate cu dispoziţiile art. 3 pct. 49 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    23. interval de decontare definit în conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (1) lit. a) din Procedura pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 232/2020;
    24. întreprindere - o singură entitate juridică sau mai multe entităţi juridice distincte care pot fi considerate ca formând o unitate economică în scopul aplicării normelor privind ajutoarele de stat, astfel cum sunt definite în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat, astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (2016/C 262/01);
    25. licitaţie CfD - un proces competitiv administrat şi coordonat de către operatorul schemei CfD în baza unei scheme CfD şi în conformitate cu regulile de licitaţie aprobate prin ordin de ministru, în scopul atribuirii contractelor CfD solicitanţilor care au fost selectaţi în cadrul procesului competitiv;
    26. mecanismul de sprijin CfD - mecanismul de sprijin instituit prin prezenta hotărâre, care este aplicat tehnologiilor eligibile de producţie prin intermediul schemelor CfD, în cadrul cărora contractele CfD sunt atribuite solicitanţilor prin licitaţii CfD sau prin intermediul ajutoarelor de stat CfD ad-hoc, caz în care contractele CfD ad-hoc sunt negociate şi atribuite direct beneficiarilor;
    27. minister de resort - Ministerul Energiei, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 pct. 66 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    28. operator de măsurare sau OMEPA - structura internă din cadrul operatorului de transport şi de sistem care îndeplineşte funcţia de operator de măsurare pentru punctele de măsurare aflate în responsabilitatea operatorului de transport şi de sistem, precum şi de prelucrare a datelor măsurate pe piaţa angro de energie electrică;
    29. operator de transport şi de sistem definit în conformitate cu dispoziţiile art. 3 pct. 71 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    30. operatorul schemei CfD - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.;
    31. ordin de iniţiere a licitaţiei CfD - un act administrativ emis de ministrul de resort care stabileşte data de începere şi parametrii unei licitaţii CfD în cadrul unei scheme CfD inclusiv, dar fără a se limita la: criteriile de eligibilitate, obiectivele de capacitate, preţul maxim de exercitare, regulile procedurii de ofertare şi alte aspecte auxiliare sau subsecvente care pot fi specificate în acest ordin, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri şi cu prevederile unei scheme CfD;
    32. ordin de ministru CfD - un act administrativ emis de ministrul de resort de aprobare a unei scheme CfD pentru una sau mai multe tehnologii de producţie eligibile;
    33. piaţă organizată de energie electrică definită în conformitate cu dispoziţiile art. 3 pct. 82 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    34. plată pentru diferenţă CfD - o plată efectuată în temeiul unui contract CfD:
    a) de către contrapartea CfD către un beneficiar CfD, reprezentând valoarea produsului dintre (i) valoarea diferenţei dintre preţul de exercitare şi preţul de referinţă, în situaţiile în care preţul de referinţă este mai mic decât preţul de exercitare şi (ii) cantitatea de energie electrică măsurată şi livrată de capacitatea de producere a energiei electrice CfD în Sistemul electroenergetic naţional şi vândută pe pieţele organizate;
    b) de către un beneficiar CfD către contrapartea CfD, reprezentând valoarea produsului dintre (i) valoarea diferenţei dintre preţul de referinţă şi preţul de exercitare, în situaţiile în care preţul de referinţă este mai mare decât preţul de exercitare, şi (ii) cantitatea de energie electrică măsurată şi livrată de capacitatea de producere a energiei electrice CfD în Sistemul electroenergetic naţional şi vândută pe pieţele organizate;

    35. preţ de exercitare - preţul per megawatt-oră care este utilizat pentru a calcula plata pentru diferenţă CfD în cadrul contractului CfD;
    36. preţ maxim de exercitare - cel mai mare preţ de exercitare admisibil pentru o licitaţie CfD, stabilit pe cale administrativă, în baza unei metodologii elaborate de ministerul de resort, pe care un solicitant nu îl poate depăşi în cadrul unei licitaţii CfD şi care poate fi determinat de către anumiţi factori care vizează, dar fără a se limita la: nivelul costurilor proiectului (dezvoltare, construcţie, finanţare, operare şi mentenanţă), randamentele preconizate, rezultatul licitaţiilor CfD anterioare şi evoluţia condiţiilor de piaţă;
    37. preţ de referinţă - preţul per megawatt-oră bazat pe pieţele angro de energie electrică care este utilizat ca referinţă pentru a calcula plata pentru diferenţă CfD în cadrul contractului CfD prin comparaţie cu preţul de exercitare şi care este calculat de către ANRE în conformitate cu formula stabilită în contractul CfD şi în metodologia elaborată şi aprobată de autoritate în acest sens;
    38. profit excedentar obţinut din contracte bilaterale - valoarea calculată de ANRE, conform art. 12 alin. (7) lit. a), b) sau c), bazată pe metodologia emisă de autoritate în acest scop conform art. 13 alin. (1), corespunzătoare profitului excedentar obţinut de un beneficiar CfD din vânzarea prin contracte bilaterale a energiei electrice generate de capacitatea de producere a energiei electrice care face obiectul contractului CfD;
    39. proiect - instalaţia de producţie a energiei electrice propusă sau planificată, care utilizează o tehnologie eligibilă de producţie, inclusiv toată infrastructura, echipamentele şi activele asociate necesare pentru proiectarea, construcţia, exploatarea şi întreţinerea acesteia, cu excepţia tuturor activelor care fac parte din reţeaua de distribuţie sau de transport, şi care participă în cadrul unei licitaţii CfD din cadrul unei scheme CfD sau care fac obiectul unui ajutor de stat CfD ad-hoc, şi a cărei capacitate va face obiectul contractului CfD;
    40. registru CfD - o bază de date creată, menţinută şi actualizată de către contrapartea CfD, în care sunt înregistrate detalii privind toate contractele CfD atribuite, şi care va cuprinde informaţii care vor fi publicate despre beneficiarii CfD, cum ar fi proiectele asociate contractelor CfD, preţurile de exercitare şi preţurile de referinţă;
    41. regulile procedurii de ofertare - regulile generale şi specifice privind criteriile de eligibilitate pentru solicitanţi şi proiecte, forma şi conţinutul necesar al cererilor de finanţare, evaluarea şi selecţia proiectelor, etapele referitoare la încheierea contractelor CfD cu solicitanţii calificaţi care au fost selectaţi în cadrul licitaţiei CfD, precum şi orice alte informaţii necesare pentru derularea procedurii de licitaţie;
    42. schema CfD - unul sau mai multe mecanisme de sprijin stabilite în conformitate cu prezenta hotărâre şi puse în aplicare în baza unui ordin emis de ministrul de resort, care stabileşte modul de atribuire a contractelor CfD tehnologiilor eligibile de producţie, în scopul promovării dezvoltării surselor de energie regenerabilă şi al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră;
    43. solicitant - întreprinderea care depune o cerere de finanţare prin participarea la o licitaţie CfD, în conformitate cu cerinţele şi procedurile specificate în schema CfD şi în ordinul de iniţiere a licitaţiei CfD;
    44. tehnologie eligibilă de producţie - tehnologia de producere a energiei electrice care utilizează:
    a) resurse eoliene onshore;
    b) resurse eoliene offshore;
    c) resurse solare fotovoltaice;
    d) resurse hidro;
    e) resurse nucleare;
    f) hidrogen;
    g) stocarea energiei;

    45. zile - zile calendaristice.


    ART. 3
        Cadrul de funcţionare a mecanismului de sprijin CfD

    (1) Pentru tehnologiile specificate la art. 2 pct. 44, ministerul de resort elaborează scheme de ajutor de stat CfD sau acordă ajutor de stat CfD ad-hoc, care se supun autorizării Comisiei Europene, iar calendarul oricărei licitaţii CfD asociate unei scheme de ajutor de stat este supus unei astfel de autorizări.

    (2) În cazul schemei CfD, contractul CfD este acordat solicitantului prin participarea acestuia la o licitaţie CfD desfăşurată în baza unei scheme CfD, în funcţie de rezultatul acesteia.

    (3) În cazul ajutorului de stat CfD ad-hoc, ministerul de resort, cu sprijinul contrapărţii CfD, poate acorda un contract CfD ad-hoc pentru proiectul de producere de energie electrică pentru care, datorită specificului tehnologiei, nu se poate aplica un proces de selecţie competitivă. Termenii şi condiţiile contractului CfD ad-hoc sunt stabiliţi prin negociere directă şi sunt supuşi obţinerii deciziei de autorizare a ajutorului de stat din partea Comisiei Europene, după notificarea ajutorului de stat CfD ad-hoc.

    (4) Un contract CfD este încheiat între contrapartea CfD şi un beneficiar CfD şi determină plata pentru diferenţă CfD între contrapartea CfD şi un beneficiar CfD.

    (5) În cazul schemei CfD, preţul de exercitare pentru un contract CfD este determinat prin licitaţie CfD, iar în cazul unui ajutor de stat CfD ad-hoc, preţul de exercitare pentru un contract CfD ad-hoc este determinat prin negociere.

    (6) Preţul de exercitare pentru un contract CfD atribuit prin intermediul unei licitaţii CfD nu poate depăşi preţul maxim de exercitare specificat în ordinul de iniţiere a unei licitaţii CfD.

    (7) ANRE calculează şi stabileşte preţul de referinţă în conformitate cu formula prevăzută în contractul CfD şi cu metodologia elaborată şi aprobată prin ordin al preşedintelui.

    (8) Contrapartea CfD este responsabilă pentru calcularea şi procesarea plăţii pentru diferenţă CfD în conformitate cu termenii contractului CfD, astfel încât această plată să poată fi efectuată fie de către beneficiarul CfD, fie de către contrapartea CfD, în fiecare caz către cealaltă parte, în funcţie de diferenţa dintre preţul de exercitare şi preţul de referinţă, astfel cum este prevăzut în contractul CfD.

    (9) Beneficiarul CfD nu primeşte plata pentru diferenţă CfD pentru cantitatea de energie electrică livrată în Sistemul electroenergetic naţional în toate perioadele în care preţul per interval de decontare din respectiva piaţă angro sau, după caz, media preţurilor de pe pieţele angro relevante, utilizată pentru determinarea preţului de referinţă corespunzător producţiei livrate, este negativ(ă).

    (10) Orice schemă CfD sau ajutor de stat CfD ad-hoc şi orice contract CfD aferent se supun autorizării şi fac obiectul deciziei de autorizare a ajutorului de stat din partea Comisiei Europene, iar orice drepturi şi obligaţii rezultate din semnarea unui contract CfD se amână a fi exercitate sau prestate până la obţinerea deciziei de autorizare a ajutorului de stat din partea Comisiei Europene, în urma notificării schemei CfD sau, după caz, a ajutorului de stat CfD ad-hoc. În cazul în care a fost obţinută decizia de autorizare a ajutorului de stat din partea Comisiei Europene care vizează o schemă CfD sau un ajutor de stat CfD ad-hoc şi contractul CfD aferent acestora, schema şi contractul CfD rămân în permanenţă supuse deciziei Comisiei Europene privind ajutorul de stat şi se suspendă automat în cazul în care şi în măsura în care această decizie este suspendată sau revocată.

    (11) În cazul în care ministerul de resort identifică o neconformitate în ceea ce priveşte ajutorul de stat, acesta va întreprinde toate demersurile necesare pentru remedierea neconformităţii sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate în condiţiile capitolului VI "Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat sau de minimis dispusă de Comisia Europeană" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale normelor europene în domeniul recuperării ajutoarelor de stat.

    (12) În cazul în care un litigiu între contrapartea CfD şi beneficiar, care decurge din sau în legătură cu contractul CfD, inclusiv orice problemă privind existenţa, validitatea sau încetarea acestuia, precum şi executarea specifică a obligaţiilor cuprinse în acesta, se supune şi se soluţionează definitiv prin arbitraj în conformitate cu regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.


    ART. 4
        Atribuţiile ministerului de resort
        Atribuţiile ministerului de resort sunt următoarele:
    a) emite ordine de ministru CfD pentru punerea în aplicare a schemelor CfD, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    b) emite ordinul de iniţiere a licitaţiei CfD în cadrul schemei CfD, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    c) emite ordin cu privire la solicitanţii cărora li se va atribui contractul CfD în cadrul unei licitaţii CfD;
    d) administrează şi monitorizează schema CfD şi ajutorul de stat CfD ad-hoc;
    e) elaborează metodologia privind preţul maxim de exercitare;
    f) se asigură că fondul de lichiditate CfD dispune în orice moment de fonduri suficiente pentru a permite contrapărţii CfD să îşi îndeplinească integral obligaţiile de plată faţă de beneficiarul CfD, pe măsură ce acestea devin scadente şi datorate în conformitate cu contractul CfD;
    g) se asigură că, în cazul în care fondul de lichiditate CfD este alimentat cu sumele asigurate de ministerul de resort în acest scop din Fondul pentru modernizare sau din altă sursă de finanţare europeană nerambursabilă, aceste sume sunt transferate, cu promptitudine, în fondul de lichiditate CfD, sub rezerva aprobării ajutorului de stat de către Comisia Europeană;
    h) emite decizia de recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat în mod abuziv în legătură cu schema CfD sau cu ajutorul de stat CfD ad-hoc;
    i) încheie un contract de mandat CfD, în calitate de mandant, cu contrapartea CfD, care are calitatea de mandatar.


    ART. 5
        Atribuţiile operatorului schemei CfD
        Atribuţiile operatorului schemei CfD sunt următoarele:
    a) administrează şi desfăşoară procesul de licitaţie CfD;
    b) evaluează eligibilitatea solicitantului care depune o cerere de finanţare în cadrul unei licitaţii CfD şi eligibilitatea proiectului acestuia în conformitate cu criteriile de eligibilitate;
    c) notifică solicitantul cu privire la selecţia acestuia în cadrul unei licitaţii CfD;
    d) evaluează cererea de finanţare primită în cadrul unei licitaţii CfD;
    e) publică anunţul privind rezultatul licitaţiei CfD;
    f) execută, în cazul în care este permis în temeiul ordinului de iniţiere a licitaţiei CfD, orice garanţie de participare la licitaţie constituită de un solicitant şi transferă oricare altă sumă obţinută din această executare către fondul de lichiditate CfD.


    ART. 6
        Atribuţiile contrapărţii CfD

    (1) Atribuţiile contrapărţii CfD sunt următoarele:
    a) încheie contractul CfD cu solicitantul care a fost declarat câştigător la o licitaţie CfD sau, după caz, cu beneficiarul ajutorului de stat CfD ad-hoc;
    b) păstrează evidenţa preţului de exercitare şi ajustarea acestuia în conformitate cu dispoziţiile contractelor CfD;
    c) recepţionează, în conformitate cu prevederile contractului CfD, datele privind cantitatea de energie electrică măsurată şi livrată în Sistemul electroenergetic naţional de capacitatea de producere a energiei electrice CfD;
    d) execută garanţia de bună execuţie şi transferă oricare sumă obţinută în urma acestei executări către fondul de lichiditate CfD, în conformitate cu prevederile contractului CfD;
    e) calculează şi efectuează plata pentru diferenţă CfD către beneficiarul CfD sau, după caz, colectează plata pentru diferenţă CfD de la beneficiarul CfD şi gestionează aceste plăţi/încasări prin intermediul fondului de lichiditate CfD, în conformitate cu prevederile contractului CfD;
    f) administrează fondul de lichiditate CfD;
    g) pregăteşte şi transmite către ministerul de resort previziuni lunare şi anuale, pe baza prognozei primite de la beneficiarul CfD privind estimarea cantităţii de energie electrică pe care capacitatea de producere a energiei electrice CfD o va furniza în Sistemul electroenergetic naţional, cu privire la plata pentru diferenţă CfD şi alte plăţi preconizate care urmează să fie efectuate sau primite de către contrapartea CfD, în temeiul contractului CfD şi, de asemenea, previzionează fondurile disponibile în fondul de lichiditate CfD pentru aceste plăţi;
    h) întocmeşte şi menţine registrul CfD, care cuprinde, fără a se limita la, informaţii despre proiectele care sunt asociate contractelor CfD, preţurile de exercitare şi preţurile de referinţă, şi publică informaţii despre beneficiarii CfD;
    i) elaborează şi supune spre aprobare ANRE o procedură de constituire de către furnizorii de energie electrică a garanţiilor financiare, corespunzătoare plăţii contribuţiei CfD;
    j) încheie contracte cu furnizorii de energie electrică care au obligaţia de a colecta contribuţia CfD, în scopul asigurării colectării contribuţiei CfD în conformitate cu metodologia şi normele elaborate şi aprobate de ANRE, şi transferă ulterior sumele respective în fondul de lichiditate CfD;
    k) execută garanţia financiară pusă la dispoziţie de furnizorii de energie electrică ce trebuie să colecteze contribuţia CfD, în caz de nerespectare a obligaţiei de plată a contribuţiei CfD, şi transferă sumele obţinute în urma acestei executări către fondul de lichiditate CfD;
    l) pregăteşte şi transmite către ministerul de resort rapoarte lunare şi anuale privind stadiul punerii în aplicare şi funcţionarea schemelor CfD, acoperind orice aspecte pe care ministerul de resort le consideră necesare sau utile în acest sens;
    m) încheie un contract de mandat CfD, în calitate de mandatar, cu ministerul de resort, în calitate de mandant, în temeiul căruia îşi asumă reprezentarea ministerului de resort în contractele CfD din cadrul unei scheme CfD sau în cazul acordării ajutorului de stat ad-hoc, după caz, înainte de semnarea contractelor CfD;
    n) încasează anual de la beneficiarul CfD sumele aferente profitului excedentar obţinut din contractele bilaterale, stabilite prin decizia preşedintelui ANRE, în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (2).


    (2) Pentru a înfiinţa şi gestiona fondul de lichiditate CfD, contrapartea CfD deschide unul sau mai multe conturi separate la o instituţie de credit din România.


    ART. 7
        Atribuţiile ANRE
        Funcţiile şi responsabilităţile ANRE includ următoarele atribuţii:
    a) elaborează, emite şi publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ordinul care stabileşte metodologia pentru calcularea preţului de referinţă pentru cantităţile de energie electrică măsurate pe care beneficiarul CfD le-a livrat în Sistemul electroenergetic naţional şi le-a vândut pe pieţele organizate utilizând capacitatea de producere a energiei electrice care face obiectul mecanismului CfD, în conformitate cu formula stabilită în contractul CfD;
    b) calculează şi aprobă în fiecare lună, prin decizie a preşedintelui ANRE, valoarea preţului de referinţă;
    c) soluţionează disputele dintre contrapartea CfD şi beneficiarii CfD cu privire la declaraţiile de plată şi facturile din cadrul contractelor CfD;
    d) elaborează, emite şi publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, un ordin de aprobare a metodologiilor privind mecanismul de stabilire a contribuţiei CfD pentru colectarea:
    (i) veniturilor necesare pentru contrapartea CfD şi pentru operatorul schemei CfD; şi
    (ii) sumelor necesare pentru a acoperi orice deficit CfD sau alte sume necesare pentru finanţarea schemelor CfD şi a ajutoarelor de stat CfD ad-hoc;

    e) elaborează, emite şi publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordine prin care aprobă valorile pentru contribuţia CfD în conformitate cu metodologia privind mecanismul de stabilire a contribuţiei CfD pentru fiecare dintre elementele de cost prevăzute la lit. d);
    f) elaborează, emite şi publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, un ordin prin care aprobă contractul-cadru dintre contrapartea CfD şi furnizorul de energie electrică, care reglementează colectarea contribuţiei CfD şi transferul sumelor colectate către fondul de lichiditate CfD;
    g) elaborează, emite şi publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, un ordin prin care aprobă metodologia care trebuie utilizată de contrapartea CfD pentru calcularea cuantumului garanţiei financiare, precum şi metoda de constituire, perioada de valabilitate şi executarea acesteia;
    h) revizuieşte, dacă este cazul, preţul de referinţă, inclusiv metodologia menţionată la lit. a), şi emite decizii privind modificările necesare ale acestora:
    (i) în cazul în care ANRE consideră că preţul de referinţă nu mai reflectă preţurile de pe piaţă, ceea ce duce la o supracompensare a beneficiarilor CfD şi la creşterea costurilor pentru consumatori; sau
    (ii) în cazul în care ANRE a fost notificată de mai mult de 50% din beneficiarii CfD, care fac obiectul aceluiaşi preţ de referinţă şi care consideră că preţul de referinţă nu mai reflectă preţurile pieţei, astfel încât îi subcompensează în mod sistematic, pentru a reduce riscul unei astfel de supracompensări sau subcompensări, după caz.    ART. 8
        Obligaţiile beneficiarului CfD
        Obligaţiile beneficiarului CfD includ următoarele atribuţii:
    a) furnizează garanţia de bună execuţie în favoarea contrapărţii CfD;
    b) respectă termenii şi condiţiile contractului CfD;
    c) obţine toate aprobările, autorizaţiile, licenţele şi avizele necesare pentru dezvoltarea, construcţia şi exploatarea proiectului, inclusiv certificate de urbanism, autorizaţii de construire, acorduri de mediu, contracte de racordare la reţea, contracte de echilibrare, reglementările sau obligaţiile contractuale, inclusiv cele specificate în cadrul licitaţiei CfD şi în contractul CfD;
    d) demonstrează, prin documente justificative, stabilite prin ordinul ministrului de resort prevăzut la art. 4 lit. a), operatorului schemei CfD că capacitatea propusă pentru proiect constă într-o capacitate de producţie de energie electrică complet nouă;
    e) pune în funcţiune şi în exploatare comercială capacitatea de producere a energiei electrice CfD şi îndeplineşte oricare altă cerinţă prevăzută în contractul CfD pentru a deveni eligibil pentru plăţile pentru diferenţă CfD, la data-ţintă de punere în funcţiune sau înainte de aceasta;
    f) raportează, către contrapartea CfD, cantitatea de energie electrică prognozată a fi generată şi livrată în Sistemul electroenergetic naţional de capacitatea de producere a energiei electrice CfD, în conformitate cu dispoziţiile contractului CfD;
    g) raportează, în fiecare trimestru, către contrapartea CfD, stadiul planificării, autorizării, licenţierii, construirii şi punerii în funcţiune a proiectului, precum şi alte informaţii care trebuie raportate contrapărţii CfD în temeiul contractului CfD şi furnizează oricare alte informaţii suplimentare solicitate de ministerul de resort şi de contrapartea CfD;
    h) plăteşte anual contrapărţii CfD suma corespunzătoare profitului excedentar obţinut din contractele bilaterale stabilite prin decizie a preşedintelui ANRE în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (2).


    ART. 9
        Ordinul ministrului de resort pentru aprobarea schemelor CfD

    (1) Implementarea şi punerea în aplicare a unei scheme CfD pentru una sau mai multe tehnologii eligibile de producere de energie sunt aprobate prin ordin al ministrului de resort publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar în cadrul schemei se prevăd condiţiile de eligibilitate, termenele, bugetele, obiectivele de capacitate şi procedura de licitaţie în funcţie de caracteristicile specifice ale fiecărei tehnologii eligibile de producţie în cauză.

    (2) In cazul elaborării sau modificării unei scheme CfD, ministerul de resort are obligaţia de a se consulta cu părţile interesate, inclusiv contrapartea CfD, operatorul schemei CfD, beneficiarii CfD, potenţialii solicitanţi CfD, cu ANRE, precum şi de a respecta procedura de consultare publică.


    ART. 10
        Finanţarea mecanismului de sprijin CfD

    (1) Finanţarea mecanismului de sprijin CfD este asigurată prin mecanismul de colectare a contribuţiei CfD aplicat tuturor consumatorilor finali şi/sau prin fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene.

    (2) În vederea asigurării fondurilor necesare fondului de lichiditate CfD pentru finanţarea:
    a) schemelor CfD şi a oricărui ajutor de stat CfD ad-hoc, inclusiv oricare deficit CfD, ANRE va implementa mecanismul de colectare a contribuţiei CfD prin adoptarea, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a metodologiei prevăzute la art. 7 lit. d) pct. (ii);
    b) veniturilor destinate contrapărţii CfD şi operatorului schemei CfD, ANRE va implementa mecanismul de colectare a contribuţiei CfD prin adoptarea, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a metodologiei prevăzute la art. 7 lit. d) pct. (i).


    (3) Pentru a asigura fondurile necesare pentru fondul de lichiditate CfD, bugetul unei scheme CfD poate fi stabilit utilizând fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene, cum ar fi Fondul pentru modernizare sau alte surse identificate, care, dacă sunt obţinute, vor alimenta fondul de lichiditate CfD aferent schemelor CfD specificate.

    (4) Orice fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene sunt păstrate de către contrapartea CfD în conturi separate şi sunt utilizate numai în scopul schemelor CfD pentru care au fost autorizate de către Comisia Europeană.

    (5) Alocarea bugetară şi operaţiunile financiare efectuate în vederea utilizării fondurilor nerambursabile ale Uniunii Europene se realizează în conformitate cu prevederile cadrului legal aplicabil pentru gestionarea acestor fonduri.

    (6) Ministerul de resort, împreună cu contrapartea CfD, pe baza contractelor CfD încheiate, analizează anual bugetul alocat fiecărei scheme CfD şi pregăteşte o prognoză bugetară pentru următorii 4 ani, care include o evaluare a riscului de deficit CfD în perioada respectivă.

    (7) Contrapartea CfD întocmeşte şi transmite ministerului de resort rapoarte lunare care detaliază obligaţiile sale de plată în temeiul contractelor CfD şi sumele disponibile în fondul de lichiditate CfD pentru astfel de plăţi.

    (8) Contrapartea CfD notifică ministerul de resort şi ANRE până la data de 1 noiembrie a fiecărui an cu privire la sumele necesare care trebuie colectate prin intermediul contribuţiei CfD în anul următor şi până la data de 20 mai a anului în curs cu privire la sumele necesare care trebuie colectate prin intermediul contribuţiei CfD pentru semestrul următor.

    (9) Valoarea contribuţiei CfD va include şi veniturile anuale ale contrapărţii CfD şi operatorului schemei CfD pentru îndeplinirea sarcinilor administrative care le revin în temeiul prezentei hotărâri şi al oricărui ordin al ministrului de resort de aprobare a unei scheme CfD sau de iniţiere a unei licitaţii CfD, iar contrapartea CfD şi operatorul schemei CfD transmit către ANRE costurile şi orice alte informaţii necesare pentru a justifica sumele care vor fi incluse în valoarea contribuţiei CfD.

    (10) ANRE aprobă valoarea contribuţiei CfD, prin ordin al preşedintelui, până cel târziu la data de 20 decembrie pentru anul următor şi până cel târziu la data de 20 iunie pentru semestrul următor al anului în curs.

    (11) Contribuţia CfD este revizuită în conformitate cu metodologiile specificate la art. 7 lit. d) în luna iunie a fiecărui an şi, în cazul în care se identifică o abatere mai mare de 2% faţă de valoarea stabilită în luna decembrie a anului precedent, ANRE emite un ordin cuprinzând noua valoare, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 lit. e), cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (10).


    ART. 11
        Modificarea legislativă şi plăţile de încetare a contractului

    (1) În cazul în care un contract CfD include clauze care vizează abordarea oricăror costuri suplimentare sau economii suplimentare pentru beneficiarul CfD sau pentru contrapartea CfD, generate ca rezultat al unor modificări ale legislaţiei primare sau secundare, aceste costuri sau economii vor fi recuperate printr-o ajustare corespunzătoare a preţului de exercitare din contractul CfD, dar numai în măsura în care partea în cauză a fost de acord cu faptul că a avut loc o modificare legislativă relevantă şi/sau că au apărut costuri sau economii suplimentare sau, în cazul unui dezacord între părţile contractului CfD, numai în măsura în care acestea au fost stabilite ca urmare a unei proceduri de soluţionare a disputelor de către un mediator sau în urma unei proceduri de arbitraj, în conformitate cu clauzele contractului CfD.

    (2) În cazul în care un contract CfD prevede o plată către un beneficiar CfD ca urmare a încetării contractului CfD de către contrapartea CfD în anumite circumstanţe, sumele necesare pentru a permite contrapărţii CfD să efectueze o astfel de plată sunt furnizate de către ministerul de resort de la bugetul de stat sau, în măsura în care este necesar pentru a suplimenta fondurile de la bugetul de stat, prin intermediul contribuţiei CfD.


    ART. 12
        Dispoziţii care se aplică pentru prima schemă de ajutor de stat sub formă de contracte pentru diferenţă pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie eoliană onshore şi solară fotovoltaică

    (1) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod specific primei scheme CfD pentru tehnologiile eligibile de producere a energiei eoliene onshore şi solare fotovoltaice.

    (2) Licitaţiile CfD vor avea loc începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi în anul 2025 pe baza unei scheme CfD pentru care fondul de lichiditate CfD este alimentat cu sumele asigurate de ministerul de resort din Fondul pentru modernizare şi care vor fi transferate cu promptitudine în fondul de lichiditate CfD, sub rezerva aprobării ajutorului de stat de către Comisia Europeană şi a finanţării schemei CfD din Fondul pentru modernizare de către Comitetul pentru investiţii. În cazul epuizării prognozate sau efective a resurselor financiare alocate din Fondul pentru modernizare, ministerul de resort va identifica şi va lua măsurile necesare pentru asigurarea sursei/surselor de finanţare a/ale deficitului CfD şi va notifica Comisiei Europene orice modificare a ajutorului existent în sensul art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    (3) În vederea asigurării veniturilor destinate contrapărţii CfD şi operatorului schemei CfD pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri şi a primei schemei sub formă de contracte pentru diferenţă, ANRE va implementa mecanismul de colectare a contribuţiei CfD prin adoptarea, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a metodologiei prevăzute la art. 7 lit. d) pct. (i).

    (4) Beneficiarul CfD trebuie să livreze în Sistemul electroenergetic naţional şi să vândă numai pe pieţele organizate toate cantităţile de energie electrică livrate de capacitatea de producere a energiei electrice care fac obiectul unui contract CfD, cu excepţia cantităţilor de energie electrică utilizate pentru consumul propriu tehnologic al serviciilor interne alimentate de la bornele generatoarelor beneficiarului CfD.

    (5) Beneficiarului CfD îi este interzis în mod expres să vândă în afara pieţelor organizate orice cantitate de energie electrică livrată în Sistemul electroenergetic naţional de capacitatea de producere de energie electrică care face obiectul contractului CfD, pentru a preveni o eventuală excludere voluntară din schema CfD, iar respectarea acestei interdicţii va fi verificată anual de ANRE, sub rezerva sancţiunilor aplicabile.

    (6) În cazul în care ANRE constată încălcări ale acestei interdicţii, va notifica ministerul de resort, beneficiarul CfD şi contrapartea CfD asupra acestui aspect. În cazul în care, în urma observaţiilor beneficiarului CfD, opinia ANRE rămâne definitivă, ministerul de resort emite decizia excluderii voluntare din schemă a beneficiarului CfD, fapt ce va determina încetarea contractului CfD pentru nerespectarea acestuia, plata oricăror sume care rezultă din această încetare conform prevederilor contractului CfD şi rambursarea către contrapartea CfD a oricăror plăţi pentru diferenţă CfD primite de beneficiarul CfD în anul respectiv care corespund unor astfel de cantităţi vândute în afara pieţelor organizate.

    (7) În cazul în care un beneficiar CfD vinde producţia de energie, în totalitate sau în parte, prin contracte bilaterale, pentru determinarea profitului excedentar obţinut din aceste contracte care trebuie returnat contrapărţii CfD, se va aplica următorul mecanism de repartizare a profitului:
    a) în cazul în care, într-un interval de decontare, preţul per megawatt-oră dintr-un contract bilateral este mai mare decât preţul de referinţă, dar mai mic decât preţul de exercitare, beneficiarul CfD returnează fondului de lichiditate CfD 50% din veniturile obţinute în cadrul contractului bilateral, calculat ca produs între cantităţile de energie electrică vândute prin contractul bilateral şi diferenţa dintre preţul contractului bilateral şi preţul de referinţă la fondul de lichiditate CfD;
    b) în cazul în care, într-un interval de decontare, preţul per megawatt-oră dintr-un contract bilateral depăşeşte atât preţul de exercitare, cât şi preţul de referinţă, iar preţul de exercitare este mai mare decât preţul de referinţă, beneficiarul CfD va returna fondului de lichiditate CfD:
    (i) 100% din veniturile obţinute în cadrul contractului bilateral, calculate ca produs între cantităţile de energie electrică vândute prin contractul bilateral şi diferenţa dintre preţul de exercitare şi preţul de referinţă;
    (ii) 50% din veniturile obţinute în cadrul contractului bilateral, calculate ca produs între cantităţile de energie vândute prin contractul bilateral şi diferenţa dintre preţul contractului bilateral şi preţul de exercitare;

    c) în cazul în care, într-un interval de decontare, preţul per megawatt-oră dintr-un contract bilateral depăşeşte atât preţul de exercitare, cât şi preţul de referinţă, iar preţul de referinţă este mai mare decât preţul de exercitare, beneficiarul CfD returnează fondului de lichiditate CfD 50% din veniturile obţinute în cadrul contractului bilateral, calculate ca produs între cantităţile de energie vândute prin contractul bilateral şi diferenţa dintre preţul contractului bilateral şi preţul de referinţă.


    (8) Orice venituri obţinute de beneficiarul CfD în cadrul contractelor bilaterale care nu trebuie returnate contrapărţii CfD în conformitate cu dispoziţiile alin. (7) nu constituie un profit excedentar obţinut din contracte bilaterale şi vor rămâne la beneficiarul CfD.

    (9) Garanţiile de origine sunt emise în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2011 pentru aprobarea Regulamentului de emitere şi urmărire a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi ale art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.


    ART. 13
        Dispoziţii privind metodologia privind calculul profitului excedentar obţinut din contracte bilaterale

    (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ANRE elaborează şi aprobă prin ordin al preşedintelui metodologia privind calculul profitului excedentar obţinut din contracte bilaterale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) Până la data de 31 martie a fiecărui an, ANRE calculează şi aprobă prin decizie a preşedintelui, pentru anul precedent, profitul excedentar obţinut din contracte bilaterale pentru fiecare beneficiar CfD, care va trebui plătit contrapărţii CfD şi, mai apoi, returnat la fondul de lichiditate CfD de către beneficiarul CfD care a obţinut astfel de profit excedentar din contracte bilaterale.


    ART. 14
        Anexă
        Contractul CfD aferent schemei CfD pentru tehnologiile eoliene onshore şi solare fotovoltaice este prezentat în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
        *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul din şos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, Bucureşti.
                                                                       PRIM-MINISTRU
                                                                      ION-MARCEL CIOLACU
                                                                      Contrasemnează:
                                                                      Ministrul energiei,
                                                                    Sebastian-Ioan Burduja
                                                               Secretarul general al Guvernului,
                                                                        Mircea Abrudean
                                                           Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                                                                         Adrian Câciu
                                                           Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                                                                        Mircea Fechet
                                                                      Ministrul finanţelor,
                                                                         Marcel-Ioan Boloş

        Bucureşti, 4 aprilie 2024.
        Nr. 318.

                                              -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016