Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 300 din 4 aprilie 2024  pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 300 din 4 aprilie 2024 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 300 din 4 aprilie 2024
     Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Deciziei Comisiei C(2021) 9.750 final,
     în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
        Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
     Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major în economie, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii care asigură echilibrarea balanţei comerciale a României în sectoarele care se regăsesc în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 3 din Regulament.
    (2) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) din Regulament.

    CAP. II
    Definiţii, durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 3
        În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) achiziţia de active în condiţii de piaţă - modalitatea de achiziţie a activelor, a cărei procedură va fi detaliată în Ghidul de plată;
    b) active corporale - activele asociate investiţiei iniţiale reprezentate de:
    (i) construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii noi;
    (ii) instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare;

    c) active necorporale - activele amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
    d) activitate identică sau similară - activitatea care face parte din aceeaşi clasă (cod numeric de patru cifre), conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN;
    e) ajutor pentru exploatare - ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi. Aceste cheltuieli includ categorii de costuri, precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicaţiile, energia, întreţinerea, chiria şi administrarea, dar exclud costurile de amortizare şi costurile de finanţare în cazul în care acestea au fost incluse în costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiţii;
    f) amplasament - locaţia realizării investiţiei în care se amplasează activele care formează proiectul de investiţii pentru care se solicită finanţare;
    g) calendarul realizării investiţiei - perioada de maximum 3 ani de realizare a planului de investiţii, calculată de la data demarării investiţiei;
    h) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    i) contribuţia la dezvoltarea regională - valoarea contribuţiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiţiei iniţiale şi locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul implementării şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
    j) contribuţia proprie - resursele de natură strict financiară ale întreprinderii destinate realizării investiţiei iniţiale, obţinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor de stat sau de minimis;
    k) cost salarial - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului de stat pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând salariul brut înainte de impozitare şi contribuţiile obligatorii, precum contribuţiile la sistemul de securitate socială şi costurile cu îngrijirea copiilor şi a părinţilor, dintr-o perioadă definită;
    l) data documentaţiei considerată completă - data de la care întreprinderea depune întreaga documentaţie, inclusiv documentaţia solicitată ulterior de Ministerul Finanţelor;
    m) demararea lucrărilor - fie demararea lucrărilor de construcţie în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul; cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a lucrărilor;
    n) desfăşoară activitate economică - desfăşoară orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă;
    o) diversificarea producţiei unei unităţi existente - obţinerea de produse sau servicii care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă; costurile eligibile trebuie să depăşească cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul financiar ce precedă începerea lucrărilor;
    p) exerciţiu financiar încheiat - exerciţiul financiar pentru care întreprinderea are situaţii financiare aprobate şi depuse conform prevederilor legale în vigoare;
    q) extinderea capacităţii unei unităţi existente - mărirea capacităţii de producţie în amplasamentul existent datorată existenţei unei cereri neonorate din piaţă;
    r) finalizarea investiţiei - cel mult 3 ani de la data demarării investiţiei;
    s) grad de automatizare - raportul procentual dintre valoarea activelor eligibile reprezentând instalaţii sau utilaje automatizate sau valoarea activelor eligibile care se utilizează în procesele de producţie care conţin instalaţii sau utilaje automatizate şi valoarea totală a activelor eligibile;
    t) grup - societatea-mamă şi toate filialele acesteia;
    u) instalaţii sau utilaje automatizate - instalaţii sau utilaje care funcţionează independent fără intervenţia directă a factorului uman;
    v) investiţie iniţială - investiţia în active corporale şi necorporale, legate de înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) al unei unităţi existente, aflată în acelaşi perimetru; o investiţie de înlocuire nu constituie o investiţie iniţială;
    w) investiţie iniţială care creează o nouă activitate economică - investiţia în active corporale şi necorporale, legată de una dintre următoarele activităţi sau de ambele: înfiinţarea unei unităţi noi; diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă; iar investiţia trebuie să fie în acelaşi perimetru; simpla achiziţionare a acţiunilor unei întreprinderi nu reprezintă o investiţie iniţială care creează o nouă activitate economică;
    x) înfiinţarea unei unităţi noi - crearea unui nou amplasament pentru desfăşurarea activităţii pentru care se solicită finanţarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unităţi existente;
    y) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, oricare ar fi statutul său juridic şi modul său de finanţare;
    z) întreprindere în activitate - întreprinderea care desfăşoară activitate economică de mai mult de 3 ani consecutivi de la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi are situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat;
    aa) întreprindere mare - întreprinderea care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor conform anexei I din Regulament;
    bb) întreprindere nou-înfiinţată - întreprinderea înfiinţată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanţare sau întreprinderea care a desfăşurat/nu a desfăşurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi înainte de data înregistrării cererii;
    cc) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată [alta decât o IMM care există de mai puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM care îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. (b) din Regulament şi care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (1), iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi în care o parte dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii [alta decât o IMM care există de mai puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM care îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. (b) din Regulament şi care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat], atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii s-a redus din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "în cazul unei societăţi în care o parte dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    dd) perimetru - aceeaşi parcelă cadastrală sau parcele cadastrale alăturate;
    ee) persoană autorizată - reprezentantul legal al întreprinderii sau persoana împuternicită de reprezentantul legal să reprezinte întreprinderea;
    ff) planul de afaceri - document din care rezultă eficienţa economică a întreprinderii şi viabilitatea investiţiei, vizând cel puţin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locaţia realizării investiţiei, prezentarea investiţiei, planul de investiţii şi fundamentarea acestuia, analiza pieţei relevante pe care întreprinderea solicită finanţare, fundamentarea cifrei de afaceri, situaţia financiară actuală şi proiecţii financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, efectul stimulativ al ajutorului de stat, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi şi calitativi prevăzuţi în anexa nr. 4. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
    gg) planul de investiţii - document sintetic, prezentat în format tabelar, care cuprinde cheltuielile eligibile şi neeligibile aferente investiţiei iniţiale, cu determinarea valorii totale a investiţiei, potrivit prevederilor art. 7, precum şi a calendarului realizării investiţiei;
    hh) piaţa relevantă - produsele şi/sau serviciile pe care consumatorul le consideră interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, preţurilor şi utilizării căreia acestea îi sunt destinate, precum şi aria geografică în care acestea sunt comercializate;
    ii) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol, care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    jj) producţie agricolă primară - producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, fără a se mai efectua o altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective;
    kk) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013;
    ll) proiect mare de investiţii - o investiţie iniţială cu costuri eligibile care depăşesc 50 milioane euro;
    mm) proiect unic de investiţii - orice investiţie iniţială care vizează aceeaşi activitate sau o activitate similară demarată de acelaşi beneficiar, la nivel de grup, într-un interval de trei ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică (NUTS 3), respectiv judeţ. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu depăşeşte valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiţii;
    nn) relocare - transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind SEE, unitatea iniţială, către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor, unitatea care beneficiază de ajutor. Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor are cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplineşte cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din SEE;
    oo) schimbare fundamentală în procesul general de producţie - implementarea unei inovaţii de proces fundamentale. Simpla înlocuire a activelor individuale fără modificarea fundamentală a întregului proces de producţie nu este considerată o investiţie iniţială de tipul schimbării fundamentale în procesul general de producţie;
    pp) spaţiu economic european - include statele membre ale Uniunii Europene şi statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb;
    qq) terţi care nu au legături cu cumpărătorul - persoane fizice sau juridice care nu se regăsesc în cel puţin unul dintre următoarele cazuri:
    (i) persoane fizice care au calitatea de soţ/soţie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv ale personalului sau conducerii cumpărătorului;
    (ii) persoane fizice care au calitatea de angajat al cumpărătorului;
    (iii) persoane fizice sau juridice care au calitatea de vânzător şi deţin o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumpărătorului;
    (iv) persoane fizice sau juridice care au calitatea de vânzător şi asupra cărora cumpărătorul deţine o influenţă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere;

    rr) uzura fizică - procesul de deteriorare în timp a caracteristicilor de calitate ale unui activ, ca urmare a acţiunii unor factori externi;
    ss) uzura morală - fenomenul datorat evoluţiei ulterioare a activelor cu aceeaşi destinaţie, ca urmare a progresului tehnic;
    tt) valoarea ajustată a ajutoarelor - valoarea maximă permisă a ajutoarelor pentru un proiect mare de investiţii, calculată conform formulei: valoarea ajustată a ajutoarelor = R x (A + 0,50 x B + 0 x C), unde: R este intensitatea maximă a ajutoarelor aplicabilă în zona respectivă, cu excepţia intensităţii majorate a ajutoarelor pentru IMM-uri; A este partea din costurile eligibile în valoare de 55 de milioane euro; B este partea din costurile eligibile cuprinsă între 55 de milioane euro şi 110 milioane euro, iar C este partea din costurile eligibile de peste 110 milioane euro;
    uu) valoarea totală a investiţiei - valoarea cheltuielilor eligibile, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1), şi valoarea tuturor activelor corporale şi necorporale neeligibile, fără TVA.


    ART. 4
    (1) Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza prezentei scheme în perioada 2024-2026, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei.
    (2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2025- 2032, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

    ART. 5
    (1) Prezenta schemă este inclusă în Programul "Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii" din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale. Emiterea acordurilor pentru finanţare şi plata ajutorului de stat aprobat în baza prevederilor prezentei scheme se realizează cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.
    (2) Bugetul maxim al schemei este de 2.249,985 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 449,997 milioane euro, astfel:
    a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2024-2026;
    b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2025-2032.

    (3) Bugetul mediu anual al schemei este de 749,995 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 149,999 milioane euro.
    (4) Cursul de schimb utilizat în vederea stabilirii valorilor în euro pentru bugetul mediu anual şi bugetul maxim al schemei este de 5 lei/euro.
    (5) Începând cu anul 2026, bugetul maxim anual al schemei care poate fi angajat cuprinde, pe lângă bugetul prevăzut la alin. (3), sumele stabilite cu această destinaţie, în anii anteriori, dar neutilizate, fără a depăşi creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.

    ART. 6
        Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de până la 150.

    CAP. III
    Cheltuieli eligibile
    ART. 7
    (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără TVA aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) şi c).
    (2) Activele corporale şi necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat în locaţia realizării investiţiei şi numai pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;
    b) să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi să rămână asociate investiţiei în locaţia prezentată în planul de afaceri, pentru care s-a acordat finanţarea, pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea investiţiei;
    c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, respectiv condiţii de transparenţă şi competitivitate;
    d) să fie amortizabile.

    (3) Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), precum şi să fie achiziţionate de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul, respectiv condiţii de transparenţă şi competitivitate.
    (4) Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 20% din totalul costurilor eligibile aferente investiţiei.
    (5) Investiţia trebuie menţinută în regiunea în cauză pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la finalizarea investiţiilor. Această condiţie nu împiedică înlocuirea unei instalaţii sau a unui echipament care a devenit depăşit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiţia ca activitatea economică să fie menţinută în regiunea în cauză pentru perioada minimă.
    (6) În cazul unei schimbări fundamentale a procesului de producţie, costurile eligibile trebuie să depăşească amortizarea efectuată în cursul ultimelor 3 exerciţii financiare pentru activele legate de activitatea care trebuie modernizată.

    ART. 8
        Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

    ART. 9
     Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei scheme şi a Regulamentului, coroborate cu prevederile Ghidului solicitantului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile şi în limita intensităţii maxim admisibile.

    CAP. IV
    Intensitatea şi cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 10
    (1) Nivelul maxim al ajutorului de stat, precum şi intensitatea brută de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul schemei, în raport cu cheltuielile eligibile şi cu respectarea prevederilor art. 11 sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) În cazul proiectelor mari de investiţii, ajutorul nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută în anexa nr. 2 pentru fiecare regiune de dezvoltare NUTS 3, respectiv judeţ, pentru perioada 2024-2026, şi se calculează conform formulei prevăzute la art. 2 pct. 20 din Regulament.
    (3) Un proiect unic de investiţii nu poate fi divizat în mai multe subproiecte în scopul de a beneficia de ajutor de stat în valoare mai mare decât valoarea maximă prevăzută pentru proiectele mari de investiţii.
    (4) În cazul în care un proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea cumulată totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu poate depăşi valoarea ajutorului maxim pentru proiecte mari de investiţii calculat conform art. 2 pct. 20 din Regulament.

    ART. 11
    (1) Pentru a stabili dacă nivelul şi intensitatea ajutorului de stat de care o întreprindere beneficiază se încadrează în limitele maxime prevăzute în anexa nr. 2, se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, investiţia sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat în baza prezentei scheme.
    (2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme pot fi cumulate după cum urmează:
    a) cu orice alt ajutor de stat sau de minimis, aferent unor costuri eligibile diferite;
    b) cu orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depăşirea limitelor maxime prevăzute în anexa nr. 2.

    (3) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate şi un nivel al ajutorului care depăşesc limitele prevăzute în anexa nr. 2.

    CAP. V
    Efectul stimulativ
    ART. 12
    (1) Prezenta hotărâre se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.
    (2) Se consideră că ajutorul are efect stimulativ dacă întreprinderea adresează Ministerului Finanţelor o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înainte de demararea lucrărilor.
    (3) Cererea de ajutor de stat conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    b) descrierea proiectului de investiţii;
    c) data demarării lucrărilor;
    d) data finalizării investiţiei;
    e) locul de desfăşurare a proiectului finanţat prin ajutor de stat;
    f) categoriile de cheltuieli eligibile aferente proiectului de investiţii;
    g) valoarea ajutorului de stat solicitat.


    ART. 13
        În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiţia anterior depunerii cererii de acord pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă.

    CAP. VI
    Criterii de acordare a ajutorului de stat
    ART. 14
        Prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament:
    a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    b) ajutoare acordate în sectorul producţiei agricole primare;
    c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau
    (ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiţionată de transferarea lor parţială sau integrală către producători primari;

    d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului;
    e) ajutoare pentru sectorul siderurgic, sectorul lignitului şi sectorul cărbunelui, sectorul transporturilor, precum şi pentru infrastructura conexă, sectorul producerii, stocării, transportului şi distribuţiei de energie şi pentru infrastructurile energetice;
    f) ajutoare în sectorul comunicaţiilor în bandă largă.


    ART. 15
        Întreprinderile nu pot beneficia de următoarele tipuri de ajutor de stat:
    a) ajutor destinat activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
    b) ajutor condiţionat de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    c) ajutor pentru exploatare.


    ART. 16
    (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) realizează o investiţie iniţială în România, în unul dintre sectoarele prevăzute în anexa nr. 1, conform calendarului realizării investiţiei definit la art. 3 lit. g);
    c) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" definite potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din Regulament;
    d) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
    e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    f) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
    g) nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.

    (2) Întreprinderile în activitate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, dacă îndeplinesc cumulativ criteriile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele criterii de eligibilitate:
    a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate;
    b) au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

    (3) Întreprinderile nou-înfiinţate pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei, dacă îndeplinesc cumulativ criteriile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele criterii de eligibilitate:
    a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100.000 lei;
    b) nu aparţin unor asociaţi sau acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

    (4) Asociaţii sau acţionarii care controlează mai multe întreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele uneia dintre acestea.
    (5) Se poate solicita finanţare pentru o singură activitate economică, respectiv un singur cod CAEN, iar activitatea pentru care se solicită finanţare poate fi principală sau secundară.
    (6) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absenţa legăturilor cu jurisdicţiile necooperante. Asigurarea respectării condiţionalităţilor prevăzute în recomandarea Comisiei Europene se realizează pe baza instrucţiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului.

    ART. 17
        Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) să fie considerate investiţii iniţiale, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. v), respectiv investiţii iniţiale care creează o nouă activitate economică, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. w), în cazul întreprinderilor mari care realizează investiţii în judeţul Ilfov din cadrul regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov;
    b) să aibă o valoare totală a costurilor eligibile, fără TVA, de minimum 50 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro, şi de maximum 500 milioane lei;
    c) să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia, conform planului de afaceri definit la art. 3 lit. ff);
    d) să demonstreze îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 12 referitoare la efectul stimulativ al ajutorului de stat;
    e) să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi prevăzuţi în anexa nr. 4;
    f) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii.


    CAP. VII
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 18
    (1) Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea Ministerului Finanţelor, în baza unei cereri de ajutor de stat.
    (2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni anunţate cu minimum 60 de zile lucrătoare înainte, durata fiecărei sesiuni fiind de 30 de zile lucrătoare.
    (3) Bugetul primei sesiuni este cel alocat prin legile bugetare anuale.
    (4) În cazul în care bugetul alocat primei sesiuni nu s-a epuizat, se deschide o nouă sesiune, fără a se depăşi bugetul alocat prin legile bugetare anuale.
    (5) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se suspendă la data expirării perioadei sesiunii în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanţare.
    (6) Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara sesiunilor se restituie întreprinderilor.

    ART. 19
    (1) Întreprinderea solicitantă transmite Ministerului Finanţelor o cerere de acord pentru finanţare însoţită de documente justificative, a căror listă este prevăzută în Ghidul solicitantului.
    (2) Formularul cererii de acord pentru finanţare şi modalitatea de transmitere şi înregistrare a documentelor justificative menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în Ghidul solicitantului.
    (3) Ministerul Finanţelor calculează, conform prevederilor anexei nr. 5, un punctaj pentru întreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanţare în cadrul sesiunii de înregistrare şi întocmeşte lista întreprinderilor solicitante ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut, menţionându-se şi ajutorul de stat solicitat în cuprinsul fiecărei cereri de acord pentru finanţare.
    (4) Punctajul calculat conform anexei nr. 5 se realizează doar pe baza informaţiilor menţionate în cererea de acord pentru finanţare.
    (5) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor publică pe website-ul său, www.mfinante.ro, lista prevăzută la alin. (3).
    (6) Începând cu data publicării pe website a listei menţionate la alin. (3), cererile de acord pentru finanţare care se încadrează în bugetul alocat sesiunii se analizează în ordinea punctajului obţinut.

    ART. 20
    (1) Ministerul Finanţelor verifică, pentru cererile de acord pentru finanţare prevăzute la art. 19 alin. (6), conformitatea documentelor transmise, prevăzute la art. 19 alin. (1), conform prevederilor anexei nr. 3, şi analizează viabilitatea investiţiei şi eficienţa economică a întreprinderii conform prevederilor anexei nr. 4.
    (2) În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor transmite întreprinderilor solicitante, după caz:
    a) acord pentru finanţare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;
    b) solicitare de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:
    (i) există neconcordanţe în informaţiile furnizate;
    (ii) documentele nu respectă condiţiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 3;
    (iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii;

    c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:
    (i) cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de documentele aferente acesteia, astfel cum sunt detaliate în Ghidul solicitantului;
    (ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;
    (iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare;
    (iv) informaţiile care au stat la baza calculării punctajului potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) nu se confirmă în urma verificării realizate potrivit prevederilor art. 20 alin. (1), rezultând un punctaj mai mic decât cel calculat iniţial.


    (3) În situaţia în care există buget disponibil, ca urmare a emiterii unor scrisori de respingere, analiza continuă, în ordinea punctajului obţinut, cu cererile de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat iniţial în bugetul alocat sesiunii.
    (4) Cererile de acord pentru finanţare care nu se încadrează în bugetul sesiunii se restituie întreprinderilor.

    ART. 21
        Documentele transmise de întreprinderea solicitantă din propria iniţiativă în vederea completării cererii de acord pentru finanţare nu sunt luate în considerare în procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare.

    ART. 22
    (1) Ministerul Finanţelor verifică şi evaluează, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1), cererile de acord pentru finanţare însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 19 alin. (1), în termen de 60 de zile lucrătoare de la data intrării în analiză a fiecărei cereri de acord pentru finanţare.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică şi pentru verificarea şi evaluarea informaţiilor şi documentelor justificative solicitate de Ministerul Finanţelor potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) lit. b), calculat de la data înregistrării acestora la Ministerul Finanţelor.

    ART. 23
    (1) Toate documentele transmise Ministerului Finanţelor de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor depuse într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoţite de traduceri în limba română, certificate de către traducători autorizaţi.
    (2) Documentele emise de întreprinderea solicitantă în original trebuie să fie datate şi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

    ART. 24
    (1) Întreprinderile au obligaţia demarării investiţiei pentru care au solicitat finanţare în termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, cu respectarea calendarului asumat în documentaţia anexată cererii, sub sancţiunea prevăzută la art. 37.
    (2) Valoarea activelor sau a lucrărilor de construcţie aferente demarării investiţiei trebuie să fie de minimum 3% din valoarea totală a investiţiei.

    CAP. VIII
    Plata ajutorului de stat
    ART. 25
        Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2032 întreprinderilor care au primit acord pentru finanţare, după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finanţare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate.

    ART. 26
        În vederea plăţii ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Ministerul Finanţelor cererea de plată a ajutorului de stat şi formularul de decont, însoţite de documente justificative, potrivit Ghidului de plată elaborat în aplicarea prezentei hotărâri, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor.

    ART. 27
    (1) Ministerul Finanţelor verifică conformitatea documentelor transmise şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta schemă în vederea efectuării plăţii, în termenul prevăzut la art. 29 alin. (2).
    (2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, Ministerul Finanţelor poate solicita documente şi informaţii suplimentare, care vor fi transmise de întreprindere Ministerului Finanţelor în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    (3) În situaţia în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise de Ministerul Finanţelor sau nu respectă termenul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanţelor returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 15 zile lucrătoare, în vederea completării acesteia.

    ART. 28
        În situaţia în care Ministerul Finanţelor ia cunoştinţă de date, informaţii care determină verificarea datelor şi/sau informaţiilor incomplete/incorecte ce au stat la baza emiterii acordului de finanţare, Ministerul Finanţelor suspendă plata până la data reanalizării noilor date/informaţii.

    ART. 29
    (1) Ministerul Finanţelor soluţionează cererea de plată a ajutorului de stat:
    a) după analizarea la sediul ministerului a documentelor justificative anexate cererii de plată şi a eligibilităţii activelor pentru care se solicită plata ajutorului de stat; şi
    b) după verificarea la faţa locului a existenţei activelor şi a conformităţii declaraţiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere.

    (2) Ministerul Finanţelor verifică şi analizează cererea de plată a ajutorului de stat, însoţită de documentele justificative prezentate în Ghidul de plată, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanţelor.
    (3) Termenul prevăzut la alin. (2) se aplică şi pentru verificarea şi analiza informaţiilor şi documentelor justificative solicitate de Ministerul Finanţelor potrivit prevederilor art. 27 alin. (2), calculat de la data înregistrării acestora la Ministerul Finanţelor.
    (4) Pe durata efectuării verificării la faţa locului, întreprinderea are obligaţia de a permite accesul echipei de control, în condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale şi la toate documentele în original, care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de prezenta hotărâre.

    ART. 30
    (1) Plata ajutorului de stat nu poate face obiectul unor plăţi compensatorii.
    (2) Ministerul Finanţelor nu efectuează plata ajutorului de stat, în cazul în care întreprinderea înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat.
    (3) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanţelor în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri", deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme şi a fost efectuată verificarea la faţa locului.
    (4) Întreprinderile au obligaţia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanţelor în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri". În situaţia în care se constată existenţa unei sume necuvenite, întreprinderile au obligaţia de a informa de îndată Ministerul Finanţelor în vederea restituirii acesteia.
    (5) Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.
    (6) Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanţelor percepe dobânzi şi penalităţi aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 31
        În cazul emiterii unui acord pentru finanţare rectificat, potrivit prevederilor art. 33, Ministerul Finanţelor efectuează plata ajutorului de stat în limita ajutorului de stat înscris în acesta. Valoarea ajutorului de stat plătit până la data emiterii acordului pentru finanţare rectificat se ajustează până la limita aprobată în cadrul acestui document. Mecanismul de ajustare a valorii ajutorului de stat plătit se stabileşte prin Ghidul de plată.

    CAP. IX
    Modificarea calendarului investiţiei şi a acordului pentru finanţare, rectificarea ajutorului de stat acordat
    ART. 32
    (1) Întreprinderile solicitante sunt obligate să finalizeze investiţia pentru care au solicitat finanţare în termenele prevăzute în planul de investiţii care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.
    (2) În cazul în care calendarul realizării investiţiei înregistrează modificări care nu depăşesc perioada prevăzută la art. 3 lit. g), întreprinderea are obligaţia de a solicita Ministerului Finanţelor aprobarea acestor modificări, pe parcursul implementării investiţiei iniţiale, anexând o fundamentare în acest sens.
    (3) Ministerul Finanţelor analizează documentaţia primită, procedând astfel:
    a) în situaţia în care se constată că investiţia îndeplineşte în continuare toate condiţiile prevăzute de prezenta schemă, inclusiv cu respectarea încadrării plăţii ajutorului în bugetele anuale ale schemei, acordul pentru finanţare se modifică corespunzător;
    b) în situaţia în care se constată că investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta schemă, acordul pentru finanţare se revocă.

    (4) Ministerul Finanţelor poate solicita întreprinderii informaţii suplimentare în vederea soluţionării cererilor privind modificarea prevăzută la alin. (2). Întreprinderea transmite completarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    (5) Întreprinderea solicită Ministerului Finanţelor aprobarea modificării calendarului investiţiei numai în situaţia în care minimum 25% din valoarea investiţiei este realizată.
    (6) Ministerul Finanţelor poate aproba modificări ale acordurilor pentru finanţare oricând în perioada prevăzută la art. 4 alin. (2), cu respectarea prevederilor prezentului articol şi ale art. 33 alin. (2).

    ART. 33
    (1) În conformitate cu măsurile dispuse de către Consiliul Concurenţei, ca urmare a finalizării procedurii prevăzute de art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ca urmare a clarificării noilor informaţii menţionate la art. 28 şi/sau ca urmare a solicitării beneficiarilor, Ministerul Finanţelor recalculează ajutorul de stat acordat şi emite, după caz, un acord pentru finanţare rectificat, care să asigure conformitatea cu prevederile prezentei scheme şi cu Regulamentul.
    (2) Rectificarea nu poate avea în vedere majorarea valorii ajutorului de stat acordat conform acordului pentru finanţare aprobat iniţial.

    CAP. X
    Menţinerea investiţiei şi recuperarea ajutorului de stat
    ART. 34
    (1) Întreprinderea are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată, în locaţia prezentată în planul de afaceri, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia, şi de a realiza, la finalul perioadei de menţinere a investiţiei, o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare de 2,5%, calculată ca medie a ultimilor 4 ani de menţinere a investiţiei, în condiţiile realizării unei cifre de afaceri de minimum 80% din valoarea estimată pe aceeaşi perioadă, calculată ca medie, pentru întreaga activitate a societăţii.
    (2) În cazul în care, în termenele prevăzute la alin. (1), se constată uzura fizică sau morală a activelor aferente investiţiei iniţiale realizate, este permisă înlocuirea acestora, în vederea asigurării continuităţii activităţii finanţate, cu informarea Ministerului Finanţelor, fără acordarea unui nou ajutor de stat.

    ART. 35
        Până la data de 30 iunie inclusiv a anului următor finalizării investiţiei, întreprinderea va prezenta Ministerului Finanţelor un raport auditat de o întreprindere autorizată care nu are calitatea de persoană afiliată cu întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, care să certifice că:
    a) în urma implementării investiţiei, întreprinderea realizează activitatea care a fost finanţată prin proiect;
    b) valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie minimum 90% din valoarea care a stat la baza calculării punctajului, dar nu mai mică decât valoarea menţionată la art. 17 lit. b);
    c) gradul de automatizare este mai mare sau egal cu cel care a stat la baza calculării punctajului.


    ART. 36
        Întreprinderile vor raporta anual, la solicitarea Ministerului Finanţelor, contribuţia la dezvoltarea regională realizată ca urmare a implementării proiectului de investiţii.

    ART. 37
    (1) Acordul pentru finanţare se revocă în următoarele situaţii:
    a) întreprinderea nu respectă condiţiile privind demararea lucrărilor prevăzute la art. 24;
    b) întreprinderea nu respectă condiţia privind menţinerea investiţiei iniţiale prevăzută la art. 7 alin. (5) şi art. 34 alin. (1);
    c) întreprinderea nu respectă prevederile art. 7 alin. (6);
    d) întreprinderea nu respectă prevederile art. 35;
    e) întreprinderea nu respectă prevederile art. 32 alin. (1), (2) şi (5);
    f) valoarea totală a costurilor eligibile nu respectă prevederile art. 17 lit. b);
    g) întreprinderea nu respectă prevederile art. 16 alin. (1) lit. c) şi g);
    h) nerealizarea condiţiilor prevăzute în acordul pentru finanţare, pentru care se specifică revocarea acestuia;
    i) întreprinderea informează Ministerul Finanţelor că este în imposibilitatea realizării investiţiei sau solicită revocarea acordului pentru finanţare;
    j) Ministerul Finanţelor constată, ulterior emiterii acordului pentru finanţare, că investiţia a demarat anterior depunerii cererii de acord pentru finanţare;
    k) în urma aplicării prevederilor art. 33 rezultă că valoarea ajutorului de stat recalculat este zero.

    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanţare.
    (3) Revocarea acordului pentru finanţare în situaţiile prevăzute la alin. (1) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit şi a dobânzii aferente.
    (4) Ajutorul de stat plătit se recuperează proporţional cu gradul de nerealizare în următoarele situaţii:
    a) întreprinderea nu realizează o rentabilitate a cifrei de afaceri mai mare de 2,5%, calculată ca medie a ultimilor 4 ani de menţinere a investiţiei, în condiţiile realizării unei cifre de afaceri de minimum 80% din valoarea estimată pe aceeaşi perioadă, calculată ca medie, pentru întreaga activitate a societăţii;
    b) întreprinderea nu îndeplineşte alte condiţii prevăzute la rubrica "Menţiuni speciale" în acordul pentru finanţare.

    (5) În cazul în care sunt prevăzute mai multe condiţii în acordul pentru finanţare, valoarea ajutorului de stat plătit ce se recuperează se calculează conform următorului mecanism:
    a) se calculează gradul de îndeplinire a fiecărei condiţii prin raportarea valorii indicatorului realizat la valoarea indicatorului menţionată în acordul pentru finanţare sau în planul de afaceri, după caz;
    b) se calculează media aritmetică a gradelor de îndeplinire a tuturor condiţiilor;
    c) procentul calculat conform lit. b) se aplică valorii ajutorului de stat plătit;
    d) diferenţa dintre valoarea ajutorului de stat plătit şi valoarea calculată conform lit. c) reprezintă valoarea ajutorului de stat de recuperat.

    (6) Recuperarea ajutorului de stat plătit se realizează conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Ordinul ministrului finanţelor nr. 324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanţelor a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Ajutorul de stat plătit care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

    CAP. XI
    Dispoziţii finale
    ART. 38
    (1) Ministerul Finanţelor are obligaţia de a publica pe site-ul său, www.mfinante.ro, textul integral al prezentei scheme, bugetul sesiunii, data epuizării bugetului sesiunii şi a bugetului total alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.
    (2) Informaţiile prevăzute în anexa III la Regulament privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro vor fi publicate de Ministerul Finanţelor pe site-ul www.mfinante.ro.

    ART. 39
    (1) Ministerul Finanţelor trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate investiţiile în cadrul schemei. Aceste înregistrări, care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Regulament, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.
    (2) Întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să păstreze timp de 10 ani de la data plăţii ultimei tranşe de ajutor de stat toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit în cadrul schemei.
    (3) Ministerul Finanţelor, în calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform prezentei scheme, potrivit Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.
    (4) Pe baza unei cereri scrise, Ministerul Finanţelor va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de stat.
    (5) Ministerul Finanţelor are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
    (6) În cazul în care Ministerul Finanţelor nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative.
    (7) Erorile constatate de Ministerul Finanţelor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor celui de raportare.
    (8) Pentru a crea posibilitatea verificării ex ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurii, potrivit prevederilor art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat/de minimis, are obligaţia înregistrării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei măsuri, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei măsuri, respectiv de la data modificării acesteia.
    (9) Acordurile de finanţare se vor înregistra în RegAS de către Ministerul Finanţelor în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării lor.
    (10) Plăţile realizate în cadrul acestor măsuri se vor înregistra în RegAS în termen de maximum 10 zile de la data efectuării lor.
    (11) Obligaţiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv şi rambursările efective ale respectivelor obligaţii se înregistrează în termen de 7 zile lucrătoare de la data instituirii obligaţiei de recuperare, respectiv de la data rambursării.
    (12) Ministerul Finanţelor are obligaţia de a transmite Comisiei Europene, prin intermediul sistemului interactiv de notificare a ajutoarelor de stat SANI, rezumatul informaţiilor despre prezenta măsură de ajutor exceptată, în formatul standard prevăzut în anexa II, împreună cu un link care oferă acces la textul integral al măsurii de ajutor, inclusiv la modificările sale, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea sa în vigoare.
    (13) Ministerul Finanţelor va asigura publicarea anexei II - Informaţii privind ajutoarele de stat exceptate în condiţiile prevăzute în prezentul regulament - a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, pe pagina https://www.mfinante.gov.ro.
    (14) Ministerul Finanţelor, în calitate de furnizor al ajutorului de stat acordat în baza prezentei măsuri, va informa în scris, în cadrul acordului de finanţare, întreprinderea/întreprinderile beneficiară/beneficiare în legătură cu valoarea ajutorului de stat acordat, după caz, exprimată ca echivalent brut al finanţării nerambursabile, precum şi în legătură cu caracterul de ajutor de stat al acestora, cu referire expresă la prevederile Regulamentului.

    ART. 40
        În termen de 60 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în aplicarea schemei de ajutor de stat, ministrul finanţelor va aproba prin ordin Ghidul solicitantului şi Ghidul de plată, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 41
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                PRIM-MINISTRU
                                               ION-MARCEL CIOLACU
                                                Contrasemnează:
                                               Viceprim-ministru,
                                                Marian Neacşu
                                              Ministrul finanţelor,
                                               Marcel-Ioan Boloş

        Bucureşti, 4 aprilie 2024.
        Nr. 300.
    ANEXA 1

                          Lista sectoarelor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat

┌────┬────┬────────────────────────────┐
│Nr. │Cod │Denumire cod CAEN │
│crt.│CAEN│ │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│1 │109 │Fabricarea preparatelor │
│ │ │pentru hrana animalelor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│2 │11 │Fabricarea băuturilor │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Prelucrarea lemnului, │
│ │ │fabricarea produselor din │
│ │ │lemn şi plută, cu excepţia │
│3 │16 │mobilei; fabricarea │
│ │ │articolelor din paie şi din │
│ │ │alte materiale vegetale │
│ │ │împletite │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│4 │17 │Fabricarea hârtiei şi a │
│ │ │produselor din hârtie │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│5 │20 │Fabricarea substanţelor şi a│
│ │ │produselor chimice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea produselor │
│6 │21 │farmaceutice de bază şi a │
│ │ │preparatelor farmaceutice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│7 │23 │Fabricarea altor produse din│
│ │ │minerale nemetalice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Industria construcţiilor │
│8 │25 │metalice şi a produselor din│
│ │ │metal, exclusiv maşini, │
│ │ │utilaje şi instalaţii │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea calculatoarelor │
│9 │26 │şi a produselor electronice │
│ │ │şi optice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│10 │27 │Fabricarea echipamentelor │
│ │ │electrice │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Fabricarea autovehiculelor │
│11 │29 │de transport rutier, a │
│ │ │remorcilor şi semiremorcilor│
├────┼────┼────────────────────────────┤
│12 │30 │Fabricarea altor mijloace de│
│ │ │transport │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│13 │31 │Fabricarea de mobilă │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│14 │32 │Alte activităţi industriale │
│ │ │n.c.a. │
├────┼────┼────────────────────────────┤
│ │ │Colectarea, tratarea şi │
│15 │38 │eliminarea deşeurilor; │
│ │ │activităţi de recuperare a │
│ │ │materialelor reciclabile │
└────┴────┴────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
             Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat regionale acordate întreprinderilor

┌───────────────┬───────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │ │Nivel maxim │
│ │ │ │al ajutorului│
│ │Judeţe │Intensitate│de stat de │
│REGIUNEA │componente │maximă │care poate │
│ │ │% │beneficia o │
│ │ │ │întreprindere│
│ │ │ │- euro - │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Bihor │40% │33.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa-Năsăud│50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Cluj │40% │33.000.000 │
│Nord-Vest ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Maramureş │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Satu Mare │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Sălaj │50% │41.250.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Alba │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Braşov │40% │33.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Covasna │40% │33.000.000 │
│Centru ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Harghita │40% │33.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Mureş │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Sibiu │40% │33.000.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Bacău │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Botoşani │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Iaşi │40% │33.000.000 │
│Nord-Est ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Neamţ │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Suceava │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Vaslui │60% │49.500.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Brăila │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Buzău │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Constanţa │40% │33.000.000 │
│Sud-Est ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Galaţi │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Vrancea │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Tulcea │60% │49.500.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Argeş │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Călăraşi │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Dâmboviţa │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│Sud-Muntenia │Giurgiu │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Ialomiţa │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Prahova │40% │33.000.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Teleorman │60% │49.500.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Dolj │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Gorj │70% │57.750.000 │
│Sud-Vest ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│Oltenia │Mehedinţi │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Olt │60% │49.500.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Vâlcea │60% │49.500.000 │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Arad │30% │24.750.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Caraş-Severin │40% │33.000.000 │
│Vest ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Hunedoara │50% │41.250.000 │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Timiş │30% │24.750.000 │
├───────────────┴───────────────┴───────────┴─────────────┤
│Zonele „c” care nu sunt predefinite │
├───────────────┬───────────────┬───────────┬─────────────┤
│ │Ilfov parţial: │ │ │
│ │Ciorogârla, │ │ │
│ │Domneşti, │ │ │
│ │Clinceni, │ │ │
│ │Cornetu, │ │ │
│ │Bragadiru, │30% │24.750.000 │
│ │Dărăşti-Ilfov, │ │ │
│ │Jilava, 1 │ │ │
│ │Decembrie, │ │ │
│ │Copăceni, Vidra│ │ │
│ │şi Berceni │ │ │
│ ├───────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │Ilfov parţial: │ │ │
│Bucureşti-Ilfov│Periş, │ │ │
│ │Ciolpani, │ │ │
│ │Snagov, Gruiu, │ │ │
│ │Nuci, │ │ │
│ │Grădiştea, │ │ │
│ │Petrăchioaia, │ │ │
│ │Dascălu, Moara │40% │33.000.000 │
│ │Vlăsiei, │ │ │
│ │Baloteşti, │ │ │
│ │Corbeanca, │ │ │
│ │Buftea, │ │ │
│ │Chitila, Glina,│ │ │
│ │Cernica, │ │ │
│ │Dobroeşti şi │ │ │
│ │Pantelimon │ │ │
└───────────────┴───────────────┴───────────┴─────────────┘


    ANEXA 3

                                   Condiţii de conformitate

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Documentul│Condiţii de conformitate │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │- are toate rubricile │
│ │completate cu datele │
│ │solicitate, respectă │
│ │formularul din Ghidul │
│ │solicitantului şi este │
│Cererea de│datată şi semnată în │
│acord │original de către persoana │
│pentru │autorizată să reprezinte │
│finanţare │legal întreprinderea; │
│ ├───────────────────────────┤
│ │- conţine informaţii │
│ │corelate cu informaţiile │
│ │din documentele │
│ │justificative prevăzute în │
│ │Ghidul solicitantului. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │- cuprinde toate │
│ │informaţiile necesare │
│ │conform definiţiei şi │
│ │instrucţiunilor din Ghidul │
│ │solicitantului, este datat │
│ │şi semnat în original de │
│ │către persoana autorizată │
│ │să reprezinte legal │
│ │întreprinderea; │
│ ├───────────────────────────┤
│ │- planul de investiţii │
│ │conţine informaţii corelate│
│ │cu informaţiile din Cererea│
│ │de acord pentru finanţare; │
│Planul de ├───────────────────────────┤
│afaceri │- prezintă proiecţiile │
│ │financiare pe perioada │
│ │implementării investiţiei │
│ │şi 5 ani de la finalizarea │
│ │acesteia (cont de profit şi│
│ │pierdere, bilanţ şi flux de│
│ │numerar) în conformitate cu│
│ │prevederile legale în │
│ │vigoare şi cu modelele │
│ │prezentate în Ghidul │
│ │solicitantului; │
│ ├───────────────────────────┤
│ │- conţine informaţii │
│ │corelate cu informaţiile │
│ │din Cererea de acord pentru│
│ │finanţare │
└──────────┴───────────────────────────┘


    ANEXA 4

    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
                         Cerinţe care dovedesc eficienţa economică şi viabilitatea investiţiei

┌──────────────────────────────────────┐
│Încadrarea în definiţia investiţiei │
│iniţiale │
├──────────────────────────────────────┤
│Prezentarea investiţiei şi │
│demonstrarea încadrării investiţiei în│
│categoria investiţiei iniţiale, │
│respectiv în categoria investiţiei │
│iniţiale în favoarea unei noi │
│activităţi economice, în cazul │
│întreprinderilor mari care realizează │
│investiţii în regiunea Bucureşti-Ilfov│
├──────────────────────────────────────┤
│Justificarea necesităţii realizării │
│investiţiei │
├──────────────────────────────────────┤
│Prezentarea pieţei relevante a │
│produselor/serviciilor realizate ca │
│urmare a implementării investiţiei sub│
│aspectul cererii, ofertei şi preţului,│
│precum şi ariei geografice în care │
│acestea se comercializează │
├──────────────────────────────────────┤
│Cuantificarea şi justificarea │
│capacităţii de producţie şi a gradului│
│de utilizare a acesteia aferentă │
│activităţii existente (în cazul │
│întreprinderilor în activitate), cea │
│aferentă investiţiei, precum şi │
│fundamentarea necesităţii creşterii │
│capacităţii de producţie existente │
│prin implementarea investiţiei │
├──────────────────────────────────────┤
│Analiza şi fundamentarea proiecţiilor │
│financiare pentru perioada │
│implementării investiţiei şi 5 ani de │
│la data finalizării acesteia │
├──────────────────────────────────────┤
│Fundamentarea cifrei de afaceri prin │
│prezentarea de documente justificative│
│din care să rezulte că există │
│asigurarea vânzării produselor/ │
│serviciilor obţinute ca urmare a │
│realizării investiţiei │
├──────────────────────────────────────┤
│Calcularea şi explicitarea │
│indicatorilor cantitativi │
├──────────────┬───────────────────────┤
│ │Calculul şi │
│ │fundamentarea │
│ │încadrării în limitele │
│ │indicatorilor pe │
│ │perioada implementării │
│ │investiţiei şi 5 ani de│
│Indicatori │la finalizarea │
│cantitativi │acesteia, pe baza │
│ │proiecţiilor financiare│
│ │realizate conform │
│ │prevederilor legale în │
│ │vigoare şi a │
│ │instrucţiunilor din │
│ │Ghidul solicitantului │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Rata de │ │
│solvabilitate │ │
│generală │Rsg > 1,66 │
│Rsg = Active │ │
│totale/Datorii│ │
│totale │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Rentabilitatea│ │
│cifrei de │ │
│afaceri │ │
│Rca = 100 x │Rca >/= 2,5% │
│(Profit net/ │ │
│Cifra de │ │
│afaceri) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Rata │ │
│lichidităţii │ │
│curente │ │
│RLC = (Active │(Rlc) >/= 1,00 │
│curente/ │ │
│Datorii │ │
│curente) │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Indicatorul │ │
│gradului de │ │
│îndatorare │ │
│Igi = (Capital│(Rig) </= 65% │
│împrumutat/ │ │
│Capital │ │
│angajat) x 100│ │
├──────────────┴───────────────────────┤
│Demonstrarea şi fundamentarea │
│indicatorilor calitativi │
├──────────────────────────────────────┤
│Asigurarea contribuţiei proprii │
│necesare derulării investiţiei │
│potrivit prevederilor art. 3 lit. j) │
│din hotărâre şi instrucţiunilor din │
│Ghidul solicitantului. │
├──────────────────────────────────────┤
│Experienţa în domeniul pentru care │
│solicită finanţare conform │
│instrucţiunilor din Ghidul │
│solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│Efectul multiplicator al realizării │
│investiţiei cuantificabil în economie │
│prin antrenarea şi a altor investiţii │
│conexe şi dezvoltarea furnizorilor │
│locali de produse şi servicii din │
│regiune conform instrucţiunilor din │
│Ghidul solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│Situaţia juridică a locaţiei │
│realizării investiţiei, respectiv │
│demonstrarea unui drept real asupra │
│locaţiei pe care urmează să se │
│realizeze investiţia, conform │
│instrucţiunilor din Ghidul │
│solicitantului │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 5

    *) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.
                              Criterii pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante

┌─────────────┬───────────────┬──────────┐
│Criterii de │Mod de │Punctaj │
│evaluare │determinare │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │(Valoarea │Rezultatul│
│Valoarea │cheltuielilor │obţinut se│
│cheltuielilor│eligibile în │transformă│
│eligibile │lei/50.000.000 │în număr │
│ │lei) x 2 │de puncte │
├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │- înfiinţarea │ │
│ │unei noi │ │
│ │unităţi de o │ │
│ │întreprindere │ │
│ │nou-înfiinţată;│ │
│ ├───────────────┤20 puncte │
│ │- înfiinţarea │ │
│ │unei noi │ │
│ │unităţi de o │ │
│ │întreprindere │ │
│ │în activitate; │ │
│ ├───────────────┼──────────┤
│ │- schimbarea │ │
│ │fundamentală a │ │
│ │procesului │ │
│ │general de │ │
│ │producţie al │ │
│Investiţia │unei unităţi │ │
│iniţială │existente; │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │- │ │
│ │diversificarea │15 puncte │
│ │activităţii │ │
│ │unei unităţi │ │
│ │existente; │ │
│ ├───────────────┤ │
│ │- │ │
│ │diversificarea │ │
│ │producţiei unei│ │
│ │unităţi │ │
│ │existente; │ │
│ ├───────────────┼──────────┤
│ │- extinderea │ │
│ │capacităţii │10 puncte │
│ │unei unităţi │ │
│ │existente; │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │- judeţ cu │25 puncte │
│ │intensitate 70%│ │
│ ├───────────────┼──────────┤
│ │- judeţ cu │20 puncte │
│ │intensitate 60%│ │
│Locaţia ├───────────────┼──────────┤
│realizării │- judeţ cu │15 puncte │
│investiţiei │intensitate 50%│ │
│ ├───────────────┼──────────┤
│ │- judeţ cu │10 puncte │
│ │intensitate 45%│ │
│ ├───────────────┼──────────┤
│ │- judeţ cu │5 puncte │
│ │intensitate 40%│ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │109, 20, 25, 26│25 puncte │
│CAEN pentru │ │ │
│care se ├───────────────┼──────────┤
│solicită │21 │15 puncte │
│finanţare, cu│ │ │
│sold negativ ├───────────────┼──────────┤
│în cadrul │23, 32 │10 puncte │
│balanţei │ │ │
│comerciale a ├───────────────┼──────────┤
│României │11, 17 │5 puncte │
│ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Minimum 40% │50 puncte │
│ ├───────────────┼──────────┤
│Grad de │Minimum 30% │40 puncte │
│automatizare ├───────────────┼──────────┤
│ │Minimum 20% │30 puncte │
│ ├───────────────┼──────────┤
│ │Minimum 10% │20 puncte │
├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │≥ 10% │15 puncte │
│Raportul ├───────────────┼──────────┤
│dintre EBITDA│(5% - 10%) │5 puncte │
│/CA ├───────────────┼──────────┤
│ │≤ 5% │0 puncte │
└─────────────┴───────────────┴──────────┘


                                     --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016