Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 ianuarie 2023  privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi unele măsuri de punere în aplicare a acesteia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 ianuarie 2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele şi/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi unele măsuri de punere în aplicare a acesteia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 18 din 6 ianuarie 2023
    Având în vedere prevederile:
    - art. 13, art. 13^1, art. 23 alin. (1) lit. b), c), k), alin. (2) şi (3), art. 39^1 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 6 pct. 6, art. 75 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 44 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 şi 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007;
    – anexei nr. 4 la Normele metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 766/2007;
    – Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 11 din Legea apiculturii nr. 383/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Legea nr. 13/2020 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Prezenta hotărâre reglementează modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, pentru pagubele produse autovehiculelor rezultate în urma accidentelor de circulaţie şi pentru daunele produse persoanelor fizice de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) animale domestice - exemplarele din speciile de animale vertebrate şi nevertebrate, inclusiv albinele, în orice stadiu de dezvoltare, care trăiesc şi se reproduc în condiţii create de om şi care sunt dependente de acesta, cu excepţia celor care trăiesc în ape naturale şi în orice formă de amenajare de apă în scop piscicol, fauna de interes cinegetic ţinută în captivitate pentru colonizări şi repopulări, precum şi exemplarele din speciile de interes cinegetic din crescătorii şi complexuri de vânătoare autorizate;
    b) autovehicul - aşa cum este definit la art. 6 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) culturi agricole - culturile de plante de câmp, de plante furajere şi de plante tehnice, culturile de plante medicinale, aromatice şi ornamentale, culturile de plante legumicole, culturile de arbuşti fructiferi şi decorativi, culturile din pepinierele pomicole şi viticole, plantaţiile de pomi fructiferi, plantaţiile viticole, culturile de ciuperci, vegetaţia ierboasă de pe păşuni, izlazuri şi fâneţe, în orice stadiu de dezvoltare;
    d) culturi silvice - arbori aflaţi în diverse stadii de dezvoltare, culturile de răchită, culturile de puieţi din solare şi pepiniere, puieţii, lăstarii şi pomii de Crăciun;
    e) paguba cauzată fiinţei umane, denumită în continuare pagubă - modificarea integrităţii fizice/psihice sau decesul persoanei vătămate, produsă de atacul unuia sau mai multor exemplare din speciile de faună de interes cinegetic,
    f) paguba produsă autovehiculelor, denumită în continuare pagubă - modificarea integrităţii fizice a acestora, produsă în urma accidentelor de circulaţie, de unul sau mai multe exemplare din speciile de faună de interes cinegetic;
    g) paguba produsă culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, denumită în continuare pagubă - modificarea integrităţii fizice şi/sau a funcţiilor fiziologice a acestora, afectarea regenerării şi/sau diminuarea producţiei culturilor agricole şi silvice, rănirea şi/sau moartea animalelor domestice, după caz, de unul sau mai multe exemplare din speciile de faună de interes cinegetic.


    ART. 3
    (1) Constatarea şi evaluarea pagubelor produse culturilor agricole, silvice, animalelor domestice şi autovehiculelor, stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirilor se realizează de către comisia de constatare, constituită în acest scop, denumită în continuare comisie, din care fac parte câte un reprezentant al:
    a) unităţii administrativ-teritoriale pe suprafaţa căreia s-a produs paguba;
    b) direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru pagube produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, sau al administratorului drumului, pentru pagubele produse autovehiculelor, după caz;
    c) structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, dacă paguba a fost produsă în fondurile cinegetice şi în intravilanul/intravilanele cuprinse în schiţa/schiţele acestora de către exemplare din speciile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau al structurii teritoriale a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, dacă paguba s-a produs în ariile naturale protejate neincluse în fondurile cinegetice sau în cele în care vânătoarea nu este admisă sau paguba a fost produsă de către exemplare din speciile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de locul producerii pagubei, după caz.

    (2) La constatarea pagubei au obligaţia de a fi prezenţi proprietarul păgubit sau reprezentantul legal ori convenţional al acestuia şi, după caz, gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic în care s-a produs paguba sau administratorul ariei naturale protejate, dacă paguba s-a produs într-o arie naturală protejată neinclusă într-un fond cinegetic sau în care vânătoarea nu este admisă.
    (3) Conducătorii entităţilor prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a desemna reprezentantul în comisie.
    (4) Primarul are obligaţia să afişeze, la sediul şi pe site-ul primăriei:
    a) planul de situaţie al unităţii administrativ-teritoriale cu limitele fondurilor cinegetice şi ale ariilor naturale protejate de pe teritoriul acesteia, precum şi datele de contact ale gestionarilor faunei cinegetice şi ale administratorilor ariilor naturale protejate, transmise de către structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi/sau cele ale autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, după caz;
    b) o sinteză succintă a prezentei hotărâri a Guvernului care să cuprindă neapărat obligaţiile ce revin proprietarilor de culturi agricole, silvice sau de animale domestice, precum şi documentele doveditoare asociate.

    (5) Primarul unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia să înregistreze sesizările scrise, primite de la proprietarii culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, cu privire la prezenţa în apropierea sau în interiorul culturilor agricole sau silvice sau în apropierea stupinelor/cirezilor/turmelor/cârdurilor de animale domestice a unor exemplare din speciile de faună de interes cinegetic care pot produce pagube şi să le transmită în ziua primirii, cu confirmare de primire, către gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic şi/sau către administratorul ariei naturale protejate, după caz, pe a cărei suprafaţă acestea sunt prezente.
    (6) În cazul fondurilor cinegetice situate de-a lungul frontierei de stat, primarul unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia să solicite consiliului local emiterea de hotărâri ale acestuia, valabile pe un sezon de vânătoare, prin care să se admită organizarea şi desfăşurarea de către gestionarii fondurilor cinegetice a acţiunilor de alungare şi de recoltare a exemplarelor de animale sălbatice care produc pagube culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice pe adâncimea de 500 metri de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    (1) Constatarea şi evaluarea pagubei se fac numai la cererea scrisă a proprietarului păgubit sau a reprezentantului legal ori convenţional al acestuia, depusă şi înregistrată la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs aceasta. Formularul cererii, în format tipizat, realizat conform anexei nr. 1, se pune la dispoziţia solicitantului de către unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs paguba.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se completează şi se depune la sediul unităţii administrativ-teritoriale în termen de maximum 48 de ore de la data constatării producerii pagubei.
    (3) Convocarea comisiei prevăzute la art. 3 alin. (1), precum şi a persoanelor menţionate la art. 3 alin. (2) se face de către primar, în scris, prin orice mijloace de comunicare, cu confirmare de primire, în maximum 24 de ore de la data înregistrării cererii prevăzute la alin. (1). Convocarea se face numai după ce acesta verifică şi constată că solicitantul este proprietarul sau reprezentantul legal ori convenţional al proprietarului culturii agricole, silvice şi animalului domestic la care se referă cererea.
    (4) Proprietarul culturii agricole are obligaţia de a recolta cultura agricolă până la data de 15 decembrie a anului calendaristic în curs, cu excepţia pachetelor de agromediu, astfel încât cererile prevăzute la alin. (1) care semnalează pagube produse ulterior acestui termen nu fac obiectul reglementărilor prezentului act normativ.
    (5) Membrii comisiei se întrunesc la sediul unităţii administrativ-teritoriale în termen de maximum 48 de ore de la data transmiterii convocării prevăzută la alin. (3), la data şi ora stabilită de către unitatea administrativ-teritorială, după consultarea instituţiilor care fac parte din comisie.
    (6) Termenele stabilite pe ore/zile, prevăzute la alin. (2), (3), (5), (12) şi (13), încep să curgă de la ora 00.00 a primei zile lucrătoare ulterioare celei în care s-a constatat/produs paguba, a fost depusă cererea, respectiv a fost transmisă convocarea. Pentru cazul în care termenul include o zi sau mai multe zile nelucrătoare, acesta se prelungeşte corespunzător împlinirii termenului prevăzut la alin. (2), (3) şi (5).
    (7) Prevederile de la alin. (6) se aplică şi în cazul în care programul de lucru la primărie a fost suspendat, în condiţiile legii.
    (8) În cazul pagubei produse animalelor domestice, inclusiv albinelor, primarul solicită în scris, prin orice mijloace de comunicare, cu confirmare de primire, medicului veterinar de liberă practică împuternicit să culeagă informaţiile privind cauza rănirii/decesului animalelor domestice numai în prezenţa personalului de specialitate al gestionarului fondului cinegetic şi să completeze fişa al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 2, denumit în continuare medic veterinar de liberă practică împuternicit. Fişa, completată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, se înregistrează la sediul unităţii administrativ-teritoriale, se pune la dispoziţia primarului anterior convocării comisiei şi face parte din dosarul de despăgubire.
    (9) Pentru pagubele produse autovehiculelor în condiţiile art. 13 alin. (7) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, primarul solicită, în scris, cu confirmare de primire, unităţii de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul de circulaţie, în maximum 24 de ore de la data înregistrării cererii prevăzute la alin. (1), cauzele şi împrejurările producerii accidentului de circulaţie, care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, dacă sunt montate indicatoare „atenţie animale“ pe sectorul de drum respectiv.
    (10) În termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării prevăzute la alin. (9), unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul de circulaţie transmite unităţii administrativ-teritoriale informaţiile solicitate.
    (11) În cazul accidentelor de circulaţie în care sunt implicate exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorul autovehiculului trebuie să respecte obligaţiile care îi revin în caz de accident conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Persoana păgubită sau reprezentantul legal ori convenţional al acesteia are obligaţia de a depune/transmite, cu confirmare de primire, la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs paguba, în termen de 5 zile de la producerea pagubei, dar nu mai târziu de data întrunirii comisiei, devizul estimativ de reparaţie auto, întocmit şi asumat de către o unitate service autorizată. Demersurile privind obţinerea acestui deviz revin, exclusiv, în seama persoanei păgubite.
    (13) Persoana păgubită sau reprezentantul legal ori convenţional al acesteia are obligaţia de a depune/transmite, cu confirmare de primire, la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-a produs paguba, în termen de 5 zile de la producerea pagubei, dar nu mai târziu de data întrunirii comisiei, documentul/documentele doveditor/doveditoare al/ale proprietăţii autovehiculului avariat.
    (14) Instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-c), medicul veterinar de liberă practică împuternicit, proprietarul păgubit sau reprezentantul legal ori convenţional al acestuia, gestionarul faunei cinegetice sau administratorul ariei naturale protejate, după caz, au obligaţia să prezinte până la data întrunirii comisiei toate datele, informaţiile şi înscrisurile prevăzute de prezenta hotărâre, potrivit competenţei acestora, în scopul constatării pagubei, evaluării acesteia şi stabilirii răspunderii civile.
    (15) Neprezentarea de către gestionarul faunei cinegetice, pe parcursul întrunirii comisiei, în cazul în care paguba a fost produsă în fondul cinegetic sau în intravilanul/intravilanele cuprins/cuprinse în schiţa acestuia de către exemplare din speciile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a tuturor documentelor care dovedesc îndeplinirea de către acesta a obligaţiilor şi condiţiilor conform anexei nr. 3 atrage, fără altă formalitate, răspunderea civilă a acestuia pentru producerea pagubei.
    (16) Neprezentarea de către proprietarul păgubit, pe parcursul întrunirii comisiei, după caz, a copiilor certificate „conform cu originalul“ ale amenajamentelor silvice în vigoare, a documentelor prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 pentru a dovedi dreptul de proprietate asupra culturilor agricole, silvice sau a animalelor domestice, precum şi a documentelor legale pentru a dovedi dreptul de proprietate asupra autovehiculului avariat, pentru care solicită despăgubire, atrage, fără altă formalitate, respingerea cererii şi neacordarea de despăgubiri pentru paguba sesizată.
    (17) Proprietarii de animale domestice au obligaţia de a prezenta, pe parcursul întrunirii comisiei, documentele prevăzute la art. 2 din anexa nr. 4, pentru a dovedi îndeplinirea obligaţiilor ce le revin în sensul prevenirii pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic.
    (18) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) conduce la decăderea din dreptul de a solicita stabilirea pagubei şi despăgubirea potrivit prezentei hotărâri.
    (19) Renunţarea, în scris, la solicitarea despăgubirii, indiferent de momentul la care se face aceasta, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la alin. (5), duce la închiderea procedurii de stabilire a pagubei şi de acordare a despăgubirii.

    ART. 5
    (1) Hotărârile în comisie se iau cu votul celor 3 membri prevăzuţi la art. 3 alin. (1), consemnându-se, în procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubei, votul fiecăruia şi motivarea în situaţii de opinii divergente.
    (2) Constatarea pagubelor, evaluarea acestora şi stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirii se pot realiza numai în prezenţa tuturor membrilor comisiei.
    (3) Comisia verifică dacă gestionarul faunei cinegetice/ administratorul ariei naturale protejate şi proprietarul păgubit şiau îndeplinit obligaţiile care le-au revenit, prevăzute la art. 13 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi în anexele nr. 3 şi 4, în teren şi pe baza documentelor pe care le poate administra în scopul stabilirii răspunderii civile. De asemenea, verifică, în baza documentelor menţionate la art. 4 alin. (9), (10), (12) şi (13), dacă administratorul drumului a montat indicatoare „atenţie animale“ şi dacă proprietarul păgubit face dovada proprietăţii autovehiculului avariat, iar devizul estimativ de reparaţie auto, asumat de către o unitate service autorizată, este întocmit la valoarea de piaţă a pieselor şi serviciilor necesare reparării pagubei produse. Procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în condiţiile alin. (2), este opozabil părţilor semnatare, gestionarului faunei cinegetice/administratorului ariei naturale protejate şi proprietarului păgubit.
    (4) Fiecare membru al comisiei este obligat să îşi exprime, fără abţinere, votul privind constatarea pagubelor, evaluarea acestora şi stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirii şi răspunde de corectitudinea constatării pagubelor, de stabilirea corectă a valorii despăgubirilor şi a gradului de îndeplinire a obligaţiilor care au revenit gestionarului faunei cinegetice şi proprietarului culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, după caz.

    ART. 6
    (1) Stabilirea cuantumului despăgubirilor se realizează de către comisie în funcţie de valoarea de piaţă a producţiei vegetale a culturilor agricole, din care se scad cheltuielile ce ar fi fost făcute de la momentul producerii pagubei şi până la momentul recoltării culturii, sau în funcţie de valoarea de înlocuire în cazul animalelor domestice şi a stupinelor, astfel:
    a) în cazul culturilor agricole se calculează valoarea producţiei vegetale pe fiecare din ultimii 5 ani la cultura calamitată, care reprezintă rezultatul exprimat în lei/ha obţinut prin înmulţirea producţiei exprimate în kg/ha pentru fiecare cultură/plantaţie în fiecare an, cu preţul exprimat în lei/kg, pentru fiecare produs vegetal în fiecare an. Dintre cele 5 valori obţinute se elimină valoarea cea mai mare şi cea mai mică. Valoarea medie a producţiei vegetale pe cei 3 ani exprimată în lei/ha se obţine din însumarea celor 3 valori ale producţiei vegetale exprimate în lei/ha, rezultat care se împarte la 3. Valoarea medie a producţiei vegetale pe cei 3 ani exprimată în lei/ha se înmulţeşte cu suprafaţa pe care cultura a fost calamitată exprimată în hectare, măsurată de către comisie şi prevăzută în procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubei, din care se scad cheltuielile ce ar fi fost făcute de la momentul producerii pagubei şi până la momentul recoltării culturii, rezultând astfel valoarea estimativă a despăgubirii cuvenite;
    b) datele necesare pentru calcularea despăgubirii culturii calamitate prevăzute la lit. a) se stabilesc pe baza preţurilor medii lunare ale produselor agricole vândute pe pieţele agroalimentare pe judeţe, date care sunt puse pe site-ul oficial al Institutului Naţional de Statistică şi vor fi prezentate de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene;
    c) în situaţia în care cultura calamitată este o suprafaţă de culturi semincere, pentru calcularea despăgubirii prevăzute la lit. a) se utilizează datele privind suprafaţa certificată, producţia obţinută exprimată în kg/ha şi valoarea medie a producţiei exprimată în lei/kg, furnizate direcţiilor pentru agricultură judeţene pe baza informaţiilor primite de la inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi vor fi prezentate de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene;
    d) în cazul animalelor domestice ucise, cu excepţia albinelor, despăgubirea se calculează la valoarea de înlocuire a animalului/animalelor, în funcţie de specie, rasă, valoare genetică şi zootehnică, sex, vârstă, greutate, starea fiziologică şi categoria de producţie, la data la care s-a produs paguba. În cazul animalelor domestice rănite, valoarea despăgubirii care se acordă nu poate depăşi valoarea de înlocuire a animalului/ animalelor, stabilindu-se de către comisie, în funcţie de valoarea de înlocuire a animalului/animalelor şi de gradul de vătămare al acestuia, în baza diagnosticului stabilit, în condiţiile anexei nr. 2, de medicul veterinar de liberă practică împuternicit. Datele utilizate de către comisie pentru calcularea valorii de înlocuire a animalului/animalelor sunt cele furnizate de către direcţiile pentru agricultură judeţene;
    e) în cazul stupinelor, despăgubirea se calculează la valoarea de înlocuire a stupului/stupilor şi a materialului biologic apicol, la data la care s-a produs paguba. Datele utilizate de către comisie pentru calcularea valorii de înlocuire a stupului/ stupilor şi a materialului biologic apicol sunt cele furnizate de către direcţiile pentru agricultură judeţene.

    (2) Stabilirea cuantumului despăgubirilor în cazul culturilor silvice se realizează de către comisie în funcţie de cheltuielile efectuate de către proprietarul păgubit până la data producerii pagubei, cu înfiinţarea şi/sau întreţinerea culturii. Pentru stabilirea pagubei în lipsa documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate şi în cazul în care nu s-au făcut cheltuieli, comisia trebuie să ia în calcul următoarele:
    a) în cazul arborilor, puieţilor forestieri, lăstarilor şi pomilor de Crăciun, metodologia prevăzută la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007;
    b) în cazul culturilor silvice, altele decât cele prevăzute la lit. a), prevederile specifice din anexa nr. 4 la Normele metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 766/2007;

    (3) Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse autovehiculelor în urma accidentelor de circulaţie, pe care trebuie să le suporte administratorul drumului/conducătorul autovehiculului în condiţiile art. 13 alin. (7) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte de către comisie, având în vedere devizul estimativ prevăzut la art. 4 alin. (12), care trebuie să fie întocmit la valoarea de piaţă a pieselor şi serviciilor necesare reparării pagubei produse.
    (4) Constatarea şi evaluarea pagubelor, stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirii pentru pagubele produse culturilor agricole şi/sau silvice de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic se consemnează, de către comisie, într-un proces-verbal ale cărui model şi conţinut sunt prevăzute în anexa nr. 7.
    (5) Constatarea şi evaluarea pagubelor, stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirii pentru pagubele produse animalelor domestice, cu excepţia albinelor, de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic se consemnează, de către comisie, într-un proces-verbal ale cărui model şi conţinut sunt prevăzute în anexa nr. 8.
    (6) Constatarea şi evaluarea pagubelor, stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirii pentru pagubele produse stupinelor de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic se consemnează, de către comisie, într-un proces-verbal ale cărui model şi conţinut sunt prevăzute în anexa nr. 9.
    (7) Constatarea şi evaluarea pagubelor, stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirii pentru pagubele produse autovehiculelor de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, în urma accidentelor de circulaţie, se consemnează, de către comisie, într-un proces-verbal ale cărui model şi conţinut sunt prevăzute în anexa nr. 10.
    (8) La procesele-verbale prevăzute la alin. (4)-(7) se anexează, prin grija unităţii administrativ-teritoriale, toate documentele justificative administrate de comisie cu ocazia constatării, evaluării pagubei şi stabilirii răspunderii civile care pot fi, după caz:
    a) documentul prevăzut la art. 3 alin. (5);
    b) cererea proprietarului păgubit înregistrată la unitatea administrativ-teritorială, prevăzută la art. 4 alin. (1) şi (2) şi în anexa nr. 1;
    c) documentul/documentele prin care primarul a convocat comisia, proprietarul păgubit sau reprezentantul legal ori convenţional al acestuia şi, după caz, gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic în care s-a produs paguba sau administratorul ariei naturale protejate, dacă paguba s-a produs într-o arie naturală protejată neinclusă într-un fond cinegetic sau în care vânătoarea nu este admisă, conform art. 4 alin (3), şi, după caz, medicul veterinar de liberă practică împuternicit conform art. 4 alin. (8), însoţit/însoţite de confirmările de primire;
    d) formularul privind identificarea pagubei produse la animale domestice, prevăzut la art. 4 alin. (8) şi în anexa nr. 2, după caz;
    e) fotografii şi/sau înregistrări video de la locul pagubei, măsurători ale suprafeţelor, calculaţiile de producţie, documentele de achiziţie;
    f) cauzele şi împrejurările producerii accidentului de circulaţie, aşa cum rezultă din informaţiile transmise de unitatea de poliţie, potrivit prevederilor art. 4 alin. (10), care trebuie să precizeze, în mod obligatoriu, dacă sunt montate indicatoare cu inscripţia „atenţie animale“ pe sectorul de drum respectiv;
    g) devizul estimativ de reparaţie auto, întocmit şi asumat de către o unitate service autorizată, prevăzut la art. 4 alin. (12);
    h) înscrisuri pentru dovedirea îndeplinirii obligaţiilor şi condiţiilor de către gestionarul faunei cinegetice/administratorul ariei naturale protejate, prevăzute în anexa nr. 3;
    i) înscrisuri pentru dovedirea îndeplinirii obligaţiilor şi condiţiilor de către proprietarii de animale domestice, prevăzute în anexa nr. 4;
    j) adeverinţa care atestă deţinerea legală a culturii agricole/silvice şi a animalelor domestice, prevăzută în anexele nr. 5 şi 6, precum şi/sau copii certificate „conform cu originalul“ ale amenajamentelor silvice în vigoare;
    k) documentele care atestă deţinerea legală de către persoana păgubită a autovehiculului avariat, corespunzător prevederilor art. 4 alin. (13).

    (9) Procesele-verbale prevăzute la alin. (4)-(7), întocmite într-un singur exemplar original, însoţite de toate documentele justificative administrate de comisie în scopul stabilirii răspunderii civile prevăzute la alin. (8), se numerotează, se opisează şi se îndosariază, iar dosarul astfel constituit se înregistrează, la data semnării procesului-verbal, la unitatea administrativ-teritorială, care are obligaţia ca în termen de 3 zile lucrătoare să îl înainteze, cu confirmare de primire, după caz, la:
    a) structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, dacă paguba a fost produsă în fondul cinegetic şi în intravilanul/intravilanele cuprins/cuprinse în schiţa acestuia, de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) structura teritorială a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, dacă paguba a fost produsă de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în ariile naturale protejate neincluse în fondurile cinegetice sau în cele în care vânătoarea nu este admisă şi/sau exemplare din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de locul în care paguba a fost produsă.

    (10) Câte o copie a procesului-verbal se preia de către fiecare participant, membru al comisiei, precum şi de către gestionarul faunei cinegetice sau administratorul ariei naturale protejate, după caz, şi de către proprietarul care a solicitat despăgubirea.

    ART. 7
    În baza documentelor prevăzute la art. 6 alin. (9), conducătorii structurilor prevăzute la art. 6 alin. (9) lit. a) şi b) emit decizie de aprobare/neaprobare a răspunderii civile şi de acordare sau de neacordare a despăgubirilor, după caz, conform modelului şi conţinutului din anexa nr. 11, în termen de 10 zile lucrătoare de la data constatării pagubelor. Această decizie reprezintă document de plată, în cazul în care prin aceasta se aprobă acordarea de despăgubiri.

    ART. 8
    (1) Răspunderea civilă pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice în fondurile cinegetice şi în intravilan de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:
    a) în sarcina gestionarului faunei cinegetice din fondul cinegetic, dacă acesta nu şi-a îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor prevăzute în anexa nr. 3;
    b) în sarcina autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin structurile sale teritoriale, dacă gestionarul faunei cinegetice şi-a îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor consemnate şi justificate conform anexei nr. 3 şi dacă proprietarul de culturi agricole a recoltat cultura agricolă până la data de 15 decembrie a anului în curs, cu excepţia pachetelor de agromediu, şi face dovada deţinerii legale a culturilor agricole sau silvice printr-un document eliberat de unitatea administrativ-teritorială competentă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, sau prin copii certificate „conform cu originalul“ ale amenajamentelor silvice în vigoare;
    c) în sarcina autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin structurile sale teritoriale, dacă gestionarul faunei cinegetice şi-a îndeplinit toate obligaţiile pentru prevenirea pagubelor consemnate şi justificate conform anexei nr. 3 şi dacă proprietarul de animale domestice şi-a îndeplinit toate obligaţiile prevăzute în anexa nr. 4 şi face dovada deţinerii legale a animalelor domestice printr-un document eliberat de unitatea administrativ-teritorială competentă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

    (2) Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice în ariile naturale protejate, neincluse în fondurile cinegetice sau în cele în care vânătoarea nu este admisă, de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea civilă se stabileşte în sarcina autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile subordonate acesteia sau prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
    (3) Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice de către exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea civilă se stabileşte în sarcina autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile subordonate acesteia sau prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
    (4) Răspunderea civilă pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulaţie în care sunt implicate exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:
    a) în sarcina administratorului drumului, dacă nu sunt montate indicatoare cu inscripţia „atenţie animale“;
    b) în sarcina conducătorului autovehiculului, în cazul existenţei acestui indicator; în cazul în care conducătorul autovehiculului este şi proprietarul acestuia nu se acordă despăgubiri.

    (5) Decizia prevăzută la poate fi contestată potrivit art. 7 şi 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Pentru situaţia în care obligaţia de plată a despăgubirii îi revine gestionarului faunei cinegetice, acesta poate propune proprietarului păgubit, în termenul legal de plată, compensarea sumelor datorate cu produse de origine vegetală sau animală sau cu alte bunuri.
    (7) Dacă propunerea prevăzută la alin. (6) este acceptată de către păgubit, aceasta se va materializa într-un înscris semnat de ambele părţi, în care se va consemna stingerea obligaţiei de plată prin această modalitate. Înscrisul se va depune, de către gestionarul faunei cinegetice în cauză, la sediul autorităţii competente prevăzute la art. 6 alin. (9), unde va fi înregistrat şi păstrat.
    (8) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare va aloca structurilor sale teritoriale fondurile necesare plăţii despăgubirilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).
    (9) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare va aloca, la solicitarea structurilor sale teritoriale, fondurile necesare plăţii tuturor despăgubirilor stabilite în seama acesteia, neachitate până la data prezentei hotărâri a Guvernului.
    (10) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va aloca structurilor sale teritoriale fondurile necesare plăţii despăgubirilor prevăzute la alin. (3) şi (4). Dacă există un protocol interinstituţional cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, plata se poate face şi prin intermediul consiliului judeţean. Plata către consiliul judeţean se realizează de la o poziţie distinctă de transferuri din cadrul titlului 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ prevăzut în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.

    ART. 9
    (1) La nivelul structurilor prevăzute la art. 6 alin. (9) lit. a) şi b), pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole, silvice, animalelor domestice şi autovehiculelor se întocmeşte un dosar de despăgubire care trebuie să cuprindă:
    a) documentele prevăzute la art. 6 alin. (9);
    b) decizia de stabilire a răspunderii civile şi de acordare a despăgubirilor, prevăzută la art. 7 şi în anexa nr. 10;
    c) copia documentului care atestă efectuarea plăţii.

    (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) se păstrează şi se arhivează la unitatea care a emis decizia de aprobare a răspunderii civile şi de acordare sau neacordare a despăgubirilor, după caz. Dosarul poate fi pus la dispoziţia organelor abilitate pentru consultare şi verificare, potrivit legii.

    ART. 10
    (1) Cuantumul despăgubirilor în cazul atacurilor animalelor sălbatice asupra persoanelor fizice, soldate cu rănirea sau decesul acestora, se stabileşte conform prevederilor art. 13^1 din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de o comisie constituită în acest sens, la nivelul structurilor prevăzute la art. 6 alin. (9) lit. a) şi b).
    (2) La stabilirea despăgubirilor, în cazul vătămării corporale sau al decesului unor persoane, se au în vedere următoarele:
    1. în caz de vătămare corporală:
    a) venitul net nerealizat de victimă, pe perioada incapacităţii temporare de muncă, de la momentul producerii incidentului;
    b) salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în cazul în care persoana vătămată nu are calitatea de salariat la data producerii accidentului;
    c) cheltuielile prilejuite de accident - cheltuieli cu spitalizarea persoanei vătămate de exemplarul de faună cinegetică, cu tratamentul acesteia, pentru recuperare, conform prescripţiilor medicale, probate cu documente justificative, dacă nu sunt suportate din fondurile asigurărilor sociale de sănătate, potrivit legislaţiei în vigoare;
    d) daune morale proporţional cu zilele de inactivitate raportate la salariul în plată avut. În cazul în care victima nu este salariată se va acorda o sumă proporţională cu echivalentul salariului minim brut pe ţară garantat în plată obţinut de o persoană în activitate;

    2. în caz de deces:
    a) cheltuielile de înmormântare, conform cuantumului stabilit anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil la data producerii evenimentului;
    b) cheltuielile cu transportul cadavrului, inclusiv cele de îmbălsămare, probate cu documente justificative, de la localitatea unde a avut loc decesul până la localitatea în care se face înmormântarea;
    c) sume compensatorii pentru familia victimei, reprezentând echivalentul unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, până la vârsta pensionării.


    (3) Despăgubirile menţionate la alin. (1) se aprobă prin decizie a conducătorilor structurilor prevăzute art. 6 alin. (9) lit. a) şi b).
    (4) Decizia prevăzută la alin. (3) poate fi contestată potrivit art. 7 şi 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare şi autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului vor aloca structurilor lor teritoriale fondurile necesare plăţii despăgubirilor aprobate prin decizia menţionată la alin. (3).
    (6) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute la art. 13^1 din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 de lei la 2.000 de lei:
    a) neîndeplinirea de către conducătorii entităţilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-c) a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3);
    b) neîndeplinirea de către primarul unităţii administrativ-teritoriale a obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (4)-(6);
    c) neîndeplinirea de către primarul unităţii administrativ-teritoriale a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (3) şi (9);
    d) nerespectarea de către membrii comisiei prevăzute la art. 3 alin. (1) a termenului prevăzut la art. 4 alin. (5) de întrunire a comisiei, din motive neimputabile primarului unităţii administrativ-teritoriale;
    e) neîndeplinirea de către primarul unităţii administrativ-teritoriale a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (8), respectiv obligaţia de a solicita în scris, prin orice mijloace de comunicare, cu confirmare de primire, medicului veterinar de liberă practică împuternicit să culeagă informaţiile privind cauza rănirii/decesului animalelor domestice şi să completeze fişa al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 2;
    f) neîndeplinirea de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit a obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (8), respectiv completarea, la solicitarea primarului unităţii administrativ-teritoriale, a fişei al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 2, înregistrarea acesteia la unitatea administrativ-teritorială, precum şi punerea acesteia la dispoziţia primarului anterior convocării prevăzute la art. 4 alin. (3);
    g) neîndeplinirea de către membrii comisiei a obligaţiei prevăzute la art. 5 alin. (4);
    h) neemiterea de către conducătorii structurilor prevăzute la art. 6 alin. (9) lit. a) şi b) a deciziei de aprobare a răspunderii civile şi de acordare sau neacordare a despăgubirilor, după caz, în termenul prevăzut la art. 7;
    i) neîndeplinirea de către gestionarul faunei cinegetice a obligaţiilor prevăzute la art. 1 din anexa nr. 3, pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic din anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi neîndeplinirea de către administratorul ariei naturale protejate a obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (1) din anexa nr. 3;
    j) transmiterea de către cei îndreptăţiţi de solicitări la unitatea administrativ-teritorială pentru convocarea comisiei în vederea acordării de despăgubiri pentru pagube inexistente sau de către persoane care nu au calitatea de proprietar al bunurilor distruse ori de reprezentant legal ori convenţional al acestora.

    (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control al autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi al structurilor sale teritoriale şi al Gărzii Naţionale de Mediu.

    ART. 13
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 14
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 29 decembrie 2008, se abrogă.
    (2) Procedurile privind constatarea pagubelor, evaluarea acestora şi stabilirea răspunderii civile în vederea acordării despăgubirilor, începute înainte de intrarea în vigoare a acestei hotărâri, se derulează şi se soluţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008.

    ART. 15
    Dispoziţiile art. 11 şi 12 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Viceprim-ministru,
                    Mihaela-Ioana Kaitor,
                    secretar de stat
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Sorin Moise,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 4 ianuarie 2023.
    Nr. 3.
    ANEXA 1

    Cerere pentru constatarea şi evaluarea pagubei,
    pentru stabilirea răspunderii civile şi acordarea despăgubirii
    (Model)
    Către
    Primăria ..... (primăria localităţii pe teritoriul căreia s-a produs paguba).....
    Nr. înregistrare ........./zzllaaaa/ora
    (la sediul primăriei)
    Subsemnatul/Subsemnata ......., identificat(ă) cu B. I./C.I. ........., cu domiciliul în .........., tel. .........., E-mail .........., în calitate de proprietar al culturii agricole/silvice/animalelor domestice/autovehiculului sau reprezentant legal ori convenţional al acestuia, persoană fizică/juridică .........., identificat cu B.I./C.I./C.U.I./C.I.F. ........., cu domiciliul./ sediul social în ........., conform procurei .......... din .......... vă aduc la cunoştinţă că, în data de .........., în jurul orelor .........., am constatat că animale sălbatice din specia/speciile de interes cinegetic .......... au produs pagube, după cum urmează:
    A. în cazul culturilor agricole/silvice

┌────┬────────┬───────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │Localizare │ │
│ │ │ │cadastrală/ │ │
│ │Cultura │ │amenajistică│Suprafaţa│
│Nr. │agricolă│ │(bloc fizic,│afectată │
│crt.│/ │Localitatea│tarla │Total │
│ │silvică │ │parcelă │(ha) │
│ │ │ │agricolă, / │ │
│ │ │ │O.S., U.P., │ │
│ │ │ │u.a.) │ │
├────┼────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼────────┼───────────┼────────────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │
└────┴────────┴───────────┴────────────┴─────────┘


    B. În cazul animalelor domestice

┌────┬──────┬────┬─────┬──────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │Greutatea│
│Nr. │Specia│Rasa│Sexul│Vârsta│Crotalia│estimată │
│crt.│ │ │ │(ani) │Nr. │în viu │
│ │ │ │ │ │ │(kg/cap) │
├────┼──────┼────┼─────┼──────┼────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────┼────┼─────┼──────┼────────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────┼─────┼──────┼────────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴────┴─────┴──────┴────────┴─────────┘


    C. În cazul stupinelor:

┌────┬─────────────┬──────┬────────────┐
│ │Stupina - │ │Codul de │
│Nr. │codul de │Stupul│identificare│
│crt.│identificare │nr. │a stupului │
│ │a stupinei │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼──────┼────────────┤
├────┼─────────────┼──────┼────────────┤
└────┴─────────────┴──────┴────────────┘


    D. În cazul autovehiculelor

┌───────────┬─────┬─────────────┬──────────┬──────┐
│Autovehicul│ │Nr. │An de │Daune/│
│(denumire) │Marca│înmatriculare│fabricaţie│avarii│
│ │ │ │ │sumare│
├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
└───────────┴─────┴─────────────┴──────────┴──────┘


    Cunoscând consecinţele declaraţiei în fals, subsemnatul, în calitate de proprietar păgubit/reprezentant legal ori convenţional al proprietarului păgubit, declar că la data constatării producerii pagubei, stupina/animalul domestic/animalele domestice deţinut(e) în proprietate şi care a/au fost distrusă/ucis(e)/rănit(e) se afla/aflau în locul .........., pe terenul aflat în proprietatea ..........
    Având în vedere cele prezentate, solicit convocarea comisiei în scopul constatării pagubelor, evaluării acestora şi stabilirii răspunderii civile şi acordării despăgubirii
    Data
    ..............
    Semnătura
    ......

    ANEXA 2

    FIŞA
    cu informaţii şi date referitoare la rănirea/uciderea animalului domestic,
    de către exemplare din specii de faună de interes cinegetic
    1. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit care a făcut inspecţia sanitară veterinară:

┌──────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────┤
│Circumscripţia: │
├──────────────────────────────────────┤
│Date de contact (telefon, e-mail, │
│fax): │
├──────────────────────────────────────┤
│Data şi ora efectuării inspecţiei: │
├──────────────────────────────────────┤
│Însoţitori, observatori la inspecţie │
│(Numele şi prenumele, calitatea, │
│datele de contact): …….. │
└──────────────────────────────────────┘


    2. Data şi locaţia incidentului:

┌──────────────────────┬───────────────┐
│Data: │Ora: │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Localitatea: │Judeţul: │
└──────────────────────┴───────────────┘


    3. Identificarea animalului domestic ucis/rănit:

┌────────┬───────┬────────┬────────────┐
│Specia: │Sexul: │Vârsta: │Greutatea: │
├────────┴───────┴────────┴────────────┤
│Proprietarul animalului: │
├──────────────────────────────────────┤
│Crotalia nr./ alte mărci de │
│identificare: │
└──────────────────────────────────────┘


    4. Observaţia directă a prădătorului (dacă există informaţii):

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Numărul │Prezenţa puilor/ │
│prădătorilor: │tineretului │
│ │prădătorului: │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Distanţa de │Condiţii de │
│observare: │vizibilitate: │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Cine a făcut │ │
│observaţia │ │
│prădătorului: │ │
└──────────────────┴───────────────────┘


    5. Semnele/indiciile de prezenţă ale prădătorului (dacă sunt vizibile):

┌──────────────────────────────────────┐
│Numărul prădătorilor după urme de │
│picior: │
├──────────────────────────────────────┤
│Substrat (noroi, zăpadă, nisip, etc.):│
├──────────────────────────────────────┤
│Alte semne/indicii (excrement, urină, │
│păr, muşcături, zgârieturi, etc.): │
└──────────────────────────────────────┘


    6. Examinarea animalului domestic ucis/rănit*: (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    Notă: * Desenul din figura de mai sus este orientativ. Pentru completarea formularului se vor folosi siluete aproximative care exprimă forma corpului speciilor de animale domestice supuse examinării.

    7. Identificarea prădătorului după semnele lăsate pe animalul domestic ucis/rănit.

┌──────────┬─────────────┬──┬──────────┐
│ │ │ │Prădătorul│
│ │Aspecte │Da│posibil │
│Partea │constatate în│/ │ori alte │
│cadavrului│urma │Nu│cauze, în │
│ │inspecţiei │ │ordinea │
│ │ │ │relevanţei│
├──────────┼─────────────┼──┼──────────┤
│ │- leziuni │ │ │
│ │puţine, găuri│ │ │
│ │de mărime │ │ │
│ │medie, │ │ │
│ │adânci, fără │ │râs, lup, │
│ │ruptura │ │urs, câine│
│ │ţesuturilor │ │ │
│ │din jur, │ │ │
│ │hemoragii │ │ │
│ │slabe │ │ │
│ ├─────────────┼──┼──────────┤
│ │- leziuni │ │ │
│ │extinse, │ │ │
│ │ruptura │ │ │
│ │ţesuturilor │ │câine, │
│ │dinjur, │ │lup, urs, │
│Ceafa şi │traheea şi │ │râs │
│traheea │esofagul │ │ │
│ │rupt, │ │ │
│ │hemoragii │ │ │
│ │puternice │ │ │
│ ├─────────────┼──┼──────────┤
│ │- contuzii │ │ │
│ │extinse, urme│ │ │
│ │de │ │ │
│ │zgârieturi, │ │Câine │
│ │ghearele nu │ │ │
│ │au străpuns │ │ │
│ │pielea │ │ │
│ ├─────────────┼──┼──────────┤
│ │- găuri fără │ │ │
│ │margini │ │ │
│ │roşii, fără │ │Necrofagie│
│ │hemoragii sub│ │ │
│ │piele │ │ │
├──────────┼─────────────┼──┼──────────┤
│ │- craniul cu │ │ │
│ │fracturi, │ │ │
│ │hemoragii la │ │urs, │
│ │nas şi gură, │ │accident │
│ │capul răsucit│ │de maşină │
│ │într-o │ │ │
│ │poziţie │ │ │
│ │anormală │ │ │
│ ├─────────────┼──┼──────────┤
│ │- lipsa │ │vulpe, │
│Capul │capului │ │lup, urs │
│ ├─────────────┼──┼──────────┤
│ │- muşcături │ │urs, lup, │
│ │pe craniu │ │câine │
│ ├─────────────┼──┼──────────┤
│ │- muşcături │ │urs, lup │
│ │pe bot │ │ │
│ ├─────────────┼──┼──────────┤
│ │- găuri mici │ │ │
│ │şi adânci pe │ │Păsări │
│ │craniu │ │ │
├──────────┼─────────────┼──┼──────────┤
│ │ │ │urs, │
│Coloana │- ruptă │ │accident │
│vertebrală│ │ │de maşină,│
│ │ │ │cădere │
├──────────┼─────────────┼──┼──────────┤
│ │- muşcături │ │câine, │
│ │pe spate şi │ │lup, urs │
│ │flancuri │ │ │
│ ├─────────────┼──┼──────────┤
│Spatele │- urme de │ │ │
│ │gheare │ │ │
│ │multiple pe │ │Urs │
│ │greabăn şi │ │ │
│ │flancuri │ │ │
├──────────┼─────────────┼──┼──────────┤
│ │- deschisă, │ │ │
│ │organele │ │urs, lup, │
│ │interne │ │câine │
│ │consumate │ │ │
│Cutia ├─────────────┼──┼──────────┤
│toracică │- închisă, │ │ │
│ │organele │ │ │
│ │interne │ │Păsări │
│ │mâncate │ │ │
│ │printre │ │ │
│ │coaste │ │ │
├──────────┼─────────────┼──┼──────────┤
│Cavitatea │- deschisă, │ │lup, │
│abdominală│intestinele │ │câine, urs│
│ │extrase │ │ │
├──────────┼─────────────┼──┼──────────┤
│ │- urme de │ │ │
│ │muşcături, │ │câine, lup│
│ │hemoragii │ │ │
│Abdomenul │subcutanee │ │ │
│ ├─────────────┼──┼──────────┤
│ │- ugerul │ │Urs │
│ │consumat │ │ │
├──────────┼─────────────┼──┼──────────┤
│ │- muşchii │ │râs, │
│ │consumaţi │ │câine, lup│
│ ├─────────────┼──┼──────────┤
│Membrele │- smulse, │ │ │
│ │dispersate pe│ │urs, lup │
│ │o suprafaţă │ │ │
│ │mai mare │ │ │
├──────────┼─────────────┼──┼──────────┤
│ │- zgârieturi │ │ │
│ │adânci care │ │ │
│ │ajung până la│ │Râs │
│ │ţesuturile de│ │ │
│ │sub piele │ │ │
│ ├─────────────┼──┼──────────┤
│Pielea │- 2-5 │ │ │
│ │zgârieturi │ │Urs │
│ │paralele, │ │ │
│ │late │ │ │
│ ├─────────────┼──┼──────────┤
│ │- zgârieturi │ │câine, lup│
│ │superficiale │ │ │
├──────────┼─────────────┼──┼──────────┤
│ │- consumat │ │ │
│ │parţial, │ │ │
│ │muşcături │ │Câine │
│ │multiple │ │ │
│ │dispersate pe│ │ │
│ │tot corpul │ │ │
│ ├─────────────┼──┼──────────┤
│Cadavrul │- mutat şi │ │ │
│în general│acoperit cu │ │urs, râs │
│ │sol, frunze, │ │ │
│ │crengi │ │ │
│ ├─────────────┼──┼──────────┤
│ │- un număr │ │ │
│ │mare de │ │lup, urs │
│ │animale │ │ │
│ │omorâte │ │ │
└──────────┴─────────────┴──┴──────────┘


    8. Concluzii.

┌──────────────────────────────────────┐
│Pe baza căror semne am stabilit │
│identitatea speciei de prădător? │
├──────────────────────────────────────┤
│Există semne care ar putea indica │
│faptul că paguba ar fi fost produsă de│
│o altă specie? │
├──────────────────────────────────────┤
│Alte pagube materiale produse: │
├──────────────────────────────────────┤
│Documentarea s-a făcut prin: │
│(fotografiere, filmare, prelevarea │
│probelor biologice, etc.) │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│Alte informaţii relevante*1 │
└──────────────────────────────────────┘

    *1
    - medicul veterinar de liberă practică împuternicit are obligaţia de a stabili un diagnostic privind vătămarea animalului;
    – în cazul animalului rănit, va stabili dacă este posibilă valorificarea cantităţii de carne rezultate în urma sacrificării acestuia, în baza acestor date, comisia de constatare şi evaluare a pagubelor stabilind valoarea despăgubirilor acordate.

    Data: ..............
    Numele şi prenumele, calitatea, semnătura ..............
    Numele şi prenumele, calitatea, semnătura ..............
    Numele şi prenumele, calitatea, semnătura .........


    ANEXA 3

    Obligaţiile ce îi revin gestionarului faunei cinegetice/administratorului ariei naturale protejate
    pentru prevenirea producerii de pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice
    de către exemplare din specii de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2
    la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    ART. 1
    (1) Obligaţiile ce îi revin unui gestionar al faunei cinegetice pentru prevenirea producerii, în fondul cinegetic şi în intravilanul/intravilanele cuprins/cuprinse în schiţa acestuia, a unor pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice de către exemplare din specii de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile necesare astfel încât acesta să nu suporte plata despăgubirilor, sunt:
    a) să realizeze integral, în sezonul de vânătoare anterior, cota de recoltă, inclusiv eventualele suplimentări ale acesteia/derogările, aprobate/stabilite pe fondul cinegetic în cauză, la speciile ale căror exemplare au produs paguba care face obiectul constatării şi evaluării;
    b) să asigure hrană complementară, pe o perioadă de 30 de zile, ca urmare a sesizării prevăzute la art. 3 alin. (5) din hotărâre, la interval de cel puţin 15 zile calendaristice, conform tabelului de mai jos, prin administrarea căreia să prevină producerea pagubelor, prin abaterea animalelor sălbatice de la culturile agricole sau silvice şi menţinerea acestora în zonele de hrănire, în funcţie de numărul exemplarelor din speciile cerb comun, cerb lopătar şi mistreţ înregistrate la ultima evaluare raportată. În cazul în care pericolul producerii pagubelor revine, se reia/continuă procedura de prevenire a pagubelor dacă există o nouă sesizare din partea proprietarului de culturi agricole/silvice şi de animale domestice, făcută la un interval de cel puţin 15 zile calendaristice de la precedenta;

┌────┬───────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────┐
│ │ │Între 1 aprilie şi 31 octombrie │Între 1 noiembrie şi 31 martie* │Tot │
│ │ │kg/zi/exemplar │kg/zi/exemplar │timpul │
│ │ │ │ │anului │
│Nr. │ ├─────┬────────────────────────────────┼─────┬────────────────────────────────┤kg/lună/│
│crt.│Specia │ │din care │ │din care │exemplar│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Total├───────────┬────────┬───────────┤Total├───────────┬────────┬───────────┼────────┤
│ │ │ │Furaje │Furaje │Suculente**│ │Furaje │Furaje │Suculente**│Sare │
│ │ │ │concentrate│fibroase│ │ │concentrate│fibroase│ │ │
├────┼───────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┤
│1 │Cerb │- │- │- │- │ │0,16 │0,5 │0,05 │0,8 │
│ │comun │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┤
│2 │Cerb │- │- │- │- │ │0,16 │0,5 │0,05 │0,6 │
│ │lopătar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┼─────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┤
│3 │Mistreţ│0,3 │0,3 │- │- │ │0,40 │- │0,12 │0,2 │
└────┴───────┴─────┴───────────┴────────┴───────────┴─────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┘


    * Cantităţile sunt cele prevăzute în contractele de gestionare a faunei cinegetice şi nu reprezintă un necesar suplimentar.
    ** Suculentele se vor distribui în zilele cu temperaturi de peste 0° C.

    c) să asigure, în fondul forestier din fondurile cinegetice din zona de deal şi câmpie, adăpători pe care să le alimenteze cu apă, ori de câte ori este necesar, în perioadele şi locurile în care animalele sălbatice din speciile cerb comun, cerb lopătar şi mistreţ nu au acces, pe o rază de 15 km, la o altă sursă de apă permanentă sau sezonieră, în număr de o adăpătoare cu o capacitate de minimum 100 de litri de apă pentru fiecare 10 exemplare din speciile cerb comun, cerb lopătar sau mistreţ înregistrate la ultima evaluare raportată;
    d) să execute de îndată, ca urmare a sesizării prevăzute la art. 3 alin. (5) din hotărâre, cel puţin 3 acţiuni de îndepărtare a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic în scopul prevenirii pagubelor. Acţiunile de îndepărtare se realizează în următoarele 3 zile de la primirea sesizării în prezenţa a cel puţin unui reprezentant al proprietarului de culturi agricole/silvice şi de animale domestice şi constau în executarea de acţiuni de alungare şi/sau recoltare a exemplarelor care produc pagube şi a celor care reprezintă un pericol iminent de producere a pagubelor. În situaţia în care acţiunile de îndepărtare trebuie realizate pe adâncimea de 500 de metri de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, termenul de începere a acestora se amână până la obţinerea avizului şefului sectorului poliţiei de frontieră competent. Rezultatele acţiunilor de îndepărtare se consemnează într-un proces-verbal însuşit de către participanţi, care se înregistrează la sediul gestionarului fondului cinegetic în maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea acestora. În cazul în care pericolul producerii pagubelor revine, se reia procedura de prevenire a pagubelor dacă există o nouă sesizare din partea proprietarului de culturi agricole/silvice şi de animale domestice, făcută la un interval de cel puţin 15 zile calendaristice de la precedenta;
    e) să solicite, în cazul fondurilor cinegetice situate de-a lungul frontierei de stat, hotărârea consiliului local competent şi avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de alungare şi de recoltare a exemplarelor de animale sălbatice care produc pagube culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice pe adâncimea de 500 de metri de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În lipsa sesizării prevăzute la art. 3 alin. (5) din hotărâre sau în cazul refuzului proprietarului de culturi agricole/silvice şi de animale domestice de a se prezenta în vederea asistării la acţiunile pe care gestionarul fondului cinegetic urmează să le realizeze ori, după caz, în situaţia în care şeful sectorului poliţiei frontierei de stat competent nu emite, în termen de o zi de la primirea solicitării, avizul prevăzut la art. 44 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau în lipsa hotărârii consiliului local competent pentru practicarea vânătorii în zona frontierei de stat, gestionarul este absolvit de îndeplinirea obligaţiilor menţionate la alin. (1) lit. b), d) şi e). Refuzul proprietarului de culturi agricole/silvice şi de animale domestice, în acest caz, trebuie notificat de către gestionarul fondului cinegetic la unitatea administrativ-teritorială de la care a primit sesizarea de producere a pagubelor, prin orice mijloc de comunicare, cu confirmare de primire. Pe baza notificării, unitatea administrativ-teritorială va încheia un act constatator în aceeaşi zi în care a primit notificarea, după consultarea prealabilă a proprietarului de culturi agricole/silvice şi de animale domestice.

    ART. 2
    Pentru a nu suporta plata despăgubirilor stabilite în cazul pagubelor produse, după caz, culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice de către exemplare din speciile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, gestionarul faunei cinegetice trebuie să îndeplinească toate obligaţiile şi condiţiile specifice prevăzute la art. 1.

    ART. 3
    Gestionarul faunei cinegetice trebuie să facă dovada îndeplinirii obligaţiilor şi condiţiilor prevăzute la art. 1, după cum urmează:
    a) cu autorizaţii de vânătoare şi/sau procese-verbale de constatare din care rezultă că a fost realizată integral cota de recoltă, inclusiv eventualele suplimentări ale acesteia/derogările, aprobate/stabilite pentru sezonul de vânătoare anterior, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a);
    b) cu procesele-verbale încheiate cu ocazia desfăşurării acţiunilor de administrare a hranei complementare, care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la data administrării, zona din fondul cinegetic, cantitatea şi tipul de hrană, înregistrate la gestionarul fondului cinegetic în termen de maximum 5 zile calendaristice de la administrarea hranei, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b);
    c) cu procesele-verbale încheiate cu ocazia desfăşurării acţiunilor de alimentare cu apă a adăpătorilor, care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la data administrării, zona din fondul cinegetic şi cantitatea, înregistrate la gestionarul fondului cinegetic în termen de maximum 5 zile calendaristice de la administrarea apei, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c);
    d) cu procesele-verbale prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) întocmite pentru fiecare acţiune de îndepărtare a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic şi cu autorizaţii de vânătoare, în situaţia în care acţiunile de alungare nu au avut efect, fapt dovedit prin pagubele produse ulterior acestora, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la aceeaşi normă;
    e) cu confirmarea de transmitere a solicitării pentru obţinerea hotărârii consiliului local competent şi a avizului şefului sectorului poliţiei de frontieră pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de vânătoare, dacă nu se face dovada existenţei acestora, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. e);
    f) cu confirmarea de transmitere către unitatea administrativ-teritorială a notificării privind refuzul utilizatorului de teren agricol de participare a acestuia ca asistent la acţiunile pentru prevenirea pagubelor şi/sau cu actul constatator al unităţii administrativ-teritoriale pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 1 alin. (2).


    ART. 4
    (1) Administratorul unei arii naturale protejate pentru prevenirea pagubelor produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă, are obligaţia de a solicita, de îndată, ca urmare a sesizării prevăzute la art. 3 alin. (5) din hotărâre, în condiţiile art. 39^1 din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, recoltarea exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la legea anterior menţionată.
    (2) În lipsa sesizării prevăzute la art. 3 alin. (5) din hotărâre, administratorul ariei naturale protejate este absolvit de îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1).
    (3) Administratorul ariei naturale protejate trebuie să facă dovada îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), prin transmiterea către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare a solicitării acordului privind recoltarea exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care produc pagube, însoţită de avizul consiliului ştiinţific.


    ANEXA 4

    Obligaţiile ce le revin proprietarilor de animale domestice pentru prevenirea pagubelor
    ce pot fi cauzate de exemplare din specii de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 şi 2
    la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    ART. 1
    Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, proprietarii animalelor domestice au următoarele obligaţii:
    a) să asigure paza animalelor domestice aflate la păşunat sau la diferite munci;
    b) să folosească pentru păşunatul animalelor domestice numai acele suprafeţe admise, potrivit legii, la păşunat;
    c) să adăpostească, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri împrejmuite şi păzite;
    d) să deplaseze animalele domestice prin pădure spre locurile de păşunat şi adăpat numai pe traseele stabilite în acest scop, de comun acord, cu persoana juridică ce gestionează fauna de interes cinegetic din perimetrul respectiv şi cu administratorul suprafeţei respective de fond forestier;
    e) să folosească vetre de stupină, numai pe acele suprafeţe admise, potrivit legii, în acest scop.


    ART. 2
    (1) Pentru a primi despăgubiri în cazul pagubelor produse animalelor domestice de către exemplare din speciile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii animalelor domestice trebuie să îndeplinească toate obligaţiile şi condiţiile specifice prevăzute la art. 1.
    (2) Proprietarii de animale domestice fac dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 1 prin următoarele:
    a) deţinerea numărului de câini pentru pază, admis în condiţiile Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. a) şi c);
    b) contractul de păşunat încheiat cu proprietarul terenului respectiv, în care se prevăd suprafeţele admise la păşunat, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. b); prin excepţie, raportat la prevederile art. 23 alin. (1) lit. b)-c) şi alin. (2) şi (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii de animale domestice vor prezenta, după caz, acordul scris al deţinătorului de teren agricol pe care se păşunează şi care este înregistrat la unitatea administrativ-teritorială, dovada proprietăţii sau deţinerii cu orice titlu a terenului agricol pe care se păşunează, acordul scris al proprietarului pădurii şi al gestionarului fondului cinegetic, pentru fondul forestier privat pe care se păşunează;
    c) constatarea, la faţa locului, de către comisia de constatare şi evaluare a pagubei a asigurării condiţiilor de adăpostire pe timp de noapte a animalelor domestice, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. c);
    d) aprobarea prevăzută de lege pentru trecerea/păşunatul animalelor domestice prin fondul forestier, pentru situaţia prevăzută la art. 1 lit. d);
    e) existenţa a cel puţin unei persoane răspunzătoare cu asigurarea pazei şi a condiţiilor de adăpostire pe timpul nopţii, în cazul turmelor şi cirezilor aflate la păşunat, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. a) şi c);
    f) documente specifice, potrivit Legii apiculturii nr. 383/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. e).


    ART. 3
    Modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 1 se consemnează în procesul-verbal de constatare a pagubelor de către comisia constituită în acest scop.

    ART. 4
    Sunt exceptaţi de la obligaţiile prevăzute la art. 1 şi 2 proprietarii ale căror animale domestice se află în propria gospodărie. Aceşti proprietari trebuie să dovedească prin documente că animalele sunt înregistrate la primărie şi la medicul veterinar.


    ANEXA 5

    Antet UAT
    Nr ......... / .........
    ADEVERINŢĂ
    Prin prezenta adeverinţă se atestă faptul că persoana fizică/juridică .........., având codul de identificare fiscală*1) ........., figurează pe anul .........., înregistrat(ă) la nr. de rol nominal unic ..........*2), precum şi înscris(ă) în registrul agricol tipul ......... vol ........., poziţia .......... nr. .........., satul .........., str. ......... nr. ..........*3), cu următoarele suprafeţe şi culturi:

┌───┬─────────┬─────────┬─────┬───────┬───────┬───────────┐
│Nr.│Suprafaţă│Categoria│Nr. │ │ │Anul │
│crt│(ha) │de │bloc │Parcela│Cultura│înfiinţării│
│ │ │folosinţă│fizic│ │ │culturii │
├───┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
├───┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
├───┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
├───┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
├───┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
├───┼─────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤
└───┴─────────┴─────────┴─────┴───────┴───────┴───────────┘

    Prezenta adeverinţă s-a eliberat cu respectarea prevederilor legale, fiind necesară pentru completarea Procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole şi silvice nr. ........../...........
    *1) Se înscrie codul de identificare fiscală, respectiv: codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *2) Se înscrie numărul de rol nominal unic de către persoana cu atribuţii în domeniul administrării impozitelor şi taxelor locale.
    *3) Se înscriu datele corespunzătoare de către persoana cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole.

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │Inspector cu atribuţii în │
│Primarul, │domeniul administrării │
│…….. ) │impozitelor şi taxelor │
│(prenumele │locale), │
│şi numele) │…….. │
│L.S │(prenumele şi numele) │
│Secretarul,│Inspector cu atribuţii │
│………. ) │privind completarea, │
│(prenumele │ţinerea la zi şi │
│şi numele) │centralizarea datelor din │
│ │registrele agricole), │
│ │……….. │
└───────────┴──────────────────────────┘

    NOTĂ:
    Eliberarea adeverinţei nu se condiţionează de plata impozitelor şi taxelor locale.


    ANEXA 6

    Antet UAT
    Nr. ...... /..........
    ADEVERINŢĂ
    Prin prezenta adeverinţă se atestă faptul că persoana fizică/juridică ................, având codul de identificare fiscală*1) ........, figurează pe anul ..........., înregistrat(ă) la nr. de rol nominal unic .........*2), precum şi înscris(ă) în registrul agricol tipul ........... vol ........, poziţia ......... nr. ......., satul ......, str. .......... nr. .......*3), cu următoarele animale domestice:

┌─────┬──────┬─────────────────────────┐
│Nr. │Specia│Crotalie nr. /alte mărci │
│crt. │ │de identificare │
├─────┼──────┼─────────────────────────┤
└─────┴──────┴─────────────────────────┘

    Prezenta adeverinţă s-a eliberat cu respectarea prevederilor legale, fiind necesară pentru completarea Procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor produse de speciile de faună de interes cinegetic animalelor domestice nr. ....../...........
    *1) Se înscrie codul de identificare fiscală, respectiv: codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *2) Se înscrie numărul de rol nominal unic de către persoana cu atribuţii în domeniul administrării impozitelor şi taxelor locale.
    *3) Se înscriu datele corespunzătoare de către persoana cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole.

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │Inspector cu atribuţii în │
│ │domeniul administrării │
│Primarul, │impozitelor şi taxelor │
│…….. ) │locale), │
│(prenumele │…….. │
│şi numele) │(prenumele şi numele) │
│L.S │Inspector cu atribuţii │
│Secretarul,│privind completarea, │
│………. ) │ţinerea la zi şi │
│(prenumele │centralizarea datelor din │
│şi numele) │registrele agricole), │
│ │……….. │
│ │(prenumele şi numele) │
└───────────┴──────────────────────────┘

    NOTĂ:
    Eliberarea adeverinţei nu se condiţionează de plata impozitelor şi taxelor locale.


    ANEXA 7

    .........
    (Denumirea unităţii administrativ-teritoriale la care se înregistrează actul)
    Nr. ....../.......
    Proces-verbal
    de constatare şi evaluare a pagubelor produse culturilor agricole şi silvice de către exemplare
    din speciile de faună de interes cinegetic şi de stabilire a răspunderii civile şi a despăgubirii
    I. COMISIA, întrunită astăzi .........., constituită din:
    1. .............. - reprezentant al ........... (unitatea administrativ - teritorială);
    2. .......... - reprezentant al ............ (structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de agricultură);
    3. ......... - reprezentant al ........ (structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului),
    în prezenţa:
    1. ........ - reprezentant al ....... (gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice; administrator al ariei naturale protejate, în cazul suprafeţelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă);
    2. ......., proprietarul/împuternicit al proprietarului care a cerut despăgubirea, identificat cu B.I./C.I./CUI ......., în urma sesizării din data de ......., înregistrată cu nr. ....... la Primăria ......., Judeţul ........ ne-am deplasat în ziua de ......, între orele ......, la locul denumit ......., localizat în ......., proprietate a ......., teren inclus în fondul cinegetic/aria naturală protejată ......, unde am constatat şi stabilit că, în urmă cu circa ........ ore/zile, s-au produs pagube culturilor ......... de către exemplare din specia de faună cinegetică, ....... după cum urmează:


┌────┬────────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Suprafaţa│ │
│ │ │ │Localizare │ │culturii │ │
│ │ │ │cadastrală/ │ │vătămate │Gradul │
│ │ │Localitatea/│amenajistică│Suprafaţa│şi │de │
│Nr. │Cultura │unitatea │(bloc fizic,│totală │ponderea │dăunare │
│crt.│agricolă│admnistrativ│tarla, │cultivată│din │a │
│ │/silvică│-teritorială│parcelă/ │(ha) │suprafaţa│culturii│
│ │ │ │O.S., U.P., │ │totală │vătămate│
│ │ │ │u.a.) │ │cultivată│(%) │
│ │ │ │ │ ├─────┬───┤ │
│ │ │ │ │ │(ha) │(%)│ │
├────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────┼───┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────┴───┴────────┘


    II Situaţia culturilor agricole/silvice la data constatării pagubelor:
    1. Stadiul de dezvoltare (fenofaza) şi starea de vegetaţie: ..... ; ...
    2. Aspecte ale vătămării (dăunării) .......
    3. Starea fitosanitară a culturilor agricole/silvice ..........

    III. Descrierea împrejurărilor în care s-au produs pagubele: .........
    IV. Cheltuielile efectuate de proprietar până la producerea pagubei:

┌────┬───────┬─────────┬─────────┬───────┬───────────┐
│ │ │ │Suprafaţa│Costul │Total │
│ │ │ │pe care │total │cheltuieli,│
│Nr. │Cultura│Lucrarea │s-a │unitar,│fără TVA │
│crt.│silvică│efectuată│efectuat │fără │(col. │
│ │ │ │lucrarea │TVA │3xcol.4) │
│ │ │ │(ha) │(lei/ │(lei) │
│ │ │ │ │ha) │ │
├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┤
│Total │X │ │X │ │
└────────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────────┘


    V. Constatarea şi evaluarea pagubei.
    A. În cazul culturilor agricole

┌────┬────────────┬────┬─────┬─────────┐
│ │ │ │ │Din care,│
│Nr. │ │ │ │pe specii│
│crt.│Specificări │U.M.│Total│/grup de │
│ │ │ │ │specii │
│ │ │ │ ├─┬─┬─┬─┬─┤
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│0 │1 │2 │3 │4│5│6│7│8│
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │totală │Ha │ │ │ │ │ │ │
│ │cultivată │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │culturii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vătămate din│ │ │ │ │ │ │ │
│2 │suprafaţa │Ha │ │ │ │ │ │ │
│ │totală │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cultivată │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(S) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Gradul de │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │dăunare a │% │ │ │ │ │ │ │
│ │culturii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vătămate (G)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medie a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │producţiei │lei/│ │ │ │ │ │ │
│4 │vegetale VPV│ha │ │ │ │ │ │ │
│ │= (VPV1 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │VPV2 + VPV3)│ │ │ │ │ │ │ │
│ │/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Valoare │Lei/│ │ │ │ │ │ │
│5 │cheltuieli │SxG │ │ │ │ │ │ │
│ │(VC) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │despăgubirii│lei/│ │ │ │ │ │ │
│ │VD = VPV x S│ha │ │ │ │ │ │ │
│ │x G - VC │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────┴─────┴─┴─┴─┴─┴─┘

    Unde:
    VPV1-3 = valoarea producţiei vegetale a culturii calamitate din ultimii 5 ani, din care au fost excluse valoarea cea mai mica şi cea mai mare obţinute
    VPV = valoarea medie a producţiei vegetale calculată ca o medie aritmetica a VPV1-3
    VC = valoarea cheltuielilor care s-ar fi făcut de la momentul producerii pagubei şi până la momentul recoltării culturii. Această valoare se calculează pentru suprafaţa (S)xG, a culturii vătămate, adică pe acea suprafaţa care reiese din calcul, cu un procent de vătămare de 100%.
    VD = valoarea despăgubirii.


    B1. În cazul culturilor de puieţi din solare şi pepiniere/culturilor de răchită

┌────┬───────────┬────┬─────┬─────────┐
│ │ │ │ │Din care,│
│Nr. │ │ │ │pe specii│
│crt.│Specificări│U.M.│Total│/grup de │
│ │ │ │ │specii │
│ │ │ │ ├─┬─┬─┬─┬─┤
├────┼───────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│0 │1 │2 │3 │4│5│6│7│8│
├────┼───────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │totală │Ha │ │ │ │ │ │ │
│ │cultivată │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │culturii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vătămate │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │din │Ha │ │ │ │ │ │ │
│ │suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │totală │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cultivată │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Gradul de │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │dăunare a │% │ │ │ │ │ │ │
│ │culturii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vătămate │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe hectar │ │ │ │ │ │ │ │
│ │efectuate │lei/│ │ │ │ │ │ │
│4 │până la │ha │ │ │ │ │ │ │
│ │producerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pagubei, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fără TVA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │pagubei pe │lei/│ │ │ │ │ │ │
│ │ha (rd3xrd4│ha │ │ │ │ │ │ │
│ │/100) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │valoare │Lei │ │ │ │ │ │ │
│ │pagubă (rd │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2xrd5) │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────┴─────┴─┴─┴─┴─┴─┘


    B2. În cazul puieţilor de specii forestiere

┌────┬────────────┬────┬─────┬─────────┐
│ │ │ │ │Din care,│
│ │ │ │ │pe specii│
│Nr. │Specificări │U.M.│Total│/grupe de│
│crt.│ │ │ │specii: │
│ │ │ │ ├─┬─┬─┬─┬─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│0 │1 │2 │3 │4│5│6│7│8│
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │exemplare │buc.│ │ │ │ │ │ │
│ │afectate │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │factor "k" │- │ │ │ │ │ │ │
│ │specific* │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Preţul mediu│ │ │ │ │ │ │ │
│ │al unui │ │ │ │ │ │ │ │
│ │metru cub de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │masă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lemnoasă pe │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │picior la │lei/│ │ │ │ │ │ │
│ │data │mc │ │ │ │ │ │ │
│ │producerii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pagubei, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilit │ │ │ │ │ │ │ │
│ │potrivit │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legii │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │pagubei (rd.│lei │ │ │ │ │ │ │
│ │1 x rd.2 x │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.3) │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────┴─────┴─┴─┴─┴─┴─┘

    * se aplică coeficientul "k" cu valoarea din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007, valoare corespunzătoare situaţiei când nu se acordă limitarea răspunderii.

    B3. În cazul lăstarilor de specii forestiere

┌────┬────────────┬────┬─────┬─────────┐
│ │ │ │ │Din care,│
│ │ │ │ │pe specii│
│Nr. │Specificări │U.M.│Total│/grupe de│
│crt.│ │ │ │specii: │
│ │ │ │ ├─┬─┬─┬─┬─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│0 │1 │2 │3 │4│5│6│7│8│
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │exemplare │buc.│ │ │ │ │ │ │
│ │afectate │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │factor "k" │- │ │ │ │ │ │ │
│ │specific* │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Preţul mediu│ │ │ │ │ │ │ │
│ │al unui │ │ │ │ │ │ │ │
│ │metru cub de│ │ │ │ │ │ │ │
│ │masă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lemnoasă pe │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │picior la │lei/│ │ │ │ │ │ │
│ │data │mc │ │ │ │ │ │ │
│ │producerii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pagubei, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilit │ │ │ │ │ │ │ │
│ │potrivit │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legii │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │pagubei │lei │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd.1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │xrd.2xrd.3) │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────┴─────┴─┴─┴─┴─┴─┘

    * se aplică coeficientul "k" cu valoarea din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007, valoare corespunzătoare situaţiei când nu se acordă limitarea răspunderii.

    B4. În cazul pomilor de Crăciun

┌────┬─────────────┬────┬─────┬────────┐
│ │ │ │ │Din │
│ │ │ │ │care, pe│
│Nr. │ │ │ │specii/ │
│crt.│Specificări │U.M.│Total│grupe de│
│ │ │ │ │specii: │
│ │ │ │ ├──┬──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼─────┼──┼──┼──┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼─────────────┼────┼─────┼──┼──┼──┤
│1 │Nr. exemplare│buc.│ │ │ │ │
│ │afectate │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼─────┼──┼──┼──┤
│ │Valoare │ │ │ │ │ │
│2 │factor "k" │- │ │ │ │ │
│ │specific* │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼─────┼──┼──┼──┤
│ │Preţul mediu │ │ │ │ │ │
│ │al unui metru│ │ │ │ │ │
│ │cub de masă │ │ │ │ │ │
│ │lemnoasă pe │ │ │ │ │ │
│ │picior la │lei/│ │ │ │ │
│3 │data │mc │ │ │ │ │
│ │producerii │ │ │ │ │ │
│ │pagubei, │ │ │ │ │ │
│ │stabilit │ │ │ │ │ │
│ │potrivit │ │ │ │ │ │
│ │legii │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼─────┼──┼──┼──┤
│ │Valoarea │ │ │ │ │ │
│4 │pagubei (rd. │lei │ │ │ │ │
│ │1 x rd.2 x │ │ │ │ │ │
│ │rd.3) │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────┴─────┴──┴──┴──┘

    * se aplică coeficientul "k" cu valoarea din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007, valoare corespunzătoare situaţiei când nu se acordă limitarea răspunderii.

    B5. În cazul arborilor

┌────┬──────┬─────────┬─────────┬────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Preţul │ │
│ │ │ │ │ │mediu al │ │
│ │ │ │ │ │unui metru│ │
│ │ │ │ │ │cub de │Valoarea│
│ │Specia│ │ │ │masă │pagubei,│
│ │/ │Categoria│Factorul │ │lemnoasă │fără TVA│
│Nr. │grupul│de │"k" │Nr. │pe picior │(lei) │
│crt.│de │diametre │specific*│buc.│la data │(col. 3 │
│ │specii│(cm) │ │ │producerii│x col. 4│
│ │ │ │ │ │pagubei, │x col. │
│ │ │ │ │ │stabilit │5) │
│ │ │ │ │ │potrivit │ │
│ │ │ │ │ │legii │ │
│ │ │ │ │ │(lei/mc) │ │
├────┼──────┼─────────┼─────────┼────┼──────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────┼─────────┼─────────┼────┼──────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼─────────┼────┼──────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────┼─────────┼─────────┼────┼──────────┼────────┤
│Total │X │x │ │x │ │
└───────────┴─────────┴─────────┴────┴──────────┴────────┘

    * se aplică coeficientul "k" cu valoarea din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2007, valoare corespunzătoare situaţiei când nu se acordă limitarea răspunderii.


    VI. Îndeplinirea obligaţiilor de către gestionarul faunei cinegetice pentru prevenirea pagubelor produse culturilor agricole şi silvice

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Obligaţia │Documentul │ │
│şi │prin care se│Numărul şi │
│documentele│dovedeşte │data │
│prevăzute │îndeplinirea│înregistrării│
│la: │obligaţiei │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│lit. a) şi │ │ │
│art. 3 lit.│ │ │
│a) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│lit. b) şi │ │ │
│art. 3 lit.│ │ │
│b) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│lit. c) şi │ │ │
│art. 3 lit.│ │ │
│c) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│lit. d) şi │ │ │
│art. 3 lit.│ │ │
│d) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│lit. e) şi │ │ │
│art. 3 lit.│ │ │
│e) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (2) │ │ │
│şi art. 3 │ │ │
│lit. f) din│ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘


    VII. Îndeplinirea obligaţiilor de către administratorul ariei naturale protejate pentru prevenirea pagubelor produse culturilor agricole şi silvice

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Obligaţia │Documentul │ │
│şi │prin care se│Numărul şi │
│documentele│dovedeşte │data │
│prevăzute │îndeplinirea│înregistrării│
│la: │obligaţiei │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 4 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│şi (3) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘


    VIII. Alte menţiuni (după caz).
    ...............................
    ...............................
    ...............................

    IX. Votul membrilor comisiei.
    Membrii prezenţi îşi exprimă votul de SUSŢINERE a datelor înscrise în prezentul proces-verbal şi îl motivează, dacă este cazul, astfel:
    1. ............ - reprezentant al .............., unitate administrativ - teritorială
    DA /NU. MOTIVARE ........
    Semnătura
    ................

    2. .......... - reprezentant al ......... (structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de agricultură),
    DA /NU. MOTIVARE .........
    Semnătura
    .......

    3. .......... - reprezentant al ......... (structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare/structura teritorială a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului),
    DA /NU. MOTIVARE ........
    Semnătura
    ......


    Având în vedere cele constatate, comisia hotărăşte, în urma votului membrilor acesteia, că răspunderea civilă pentru pagubele produse revine ..........., care trebuie să achite o despăgubire în cuantum de ....... lei.
    Achitarea despăgubirii menţionată mai sus se face pe baza deciziei emisă conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 3/2023
    Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, ............, într-un exemplar original. Prezentul proces-verbal, împreună cu toate documentele în baza cărora s-a întocmit, se înregistrază la unitatea administrativ-teritorială, pe raza căreia s-a produs paguba, şi se înaintează, cu confirmare de primire, în maximum 3 zile lucrătoare, la ........ (autoritatea competentă pentru emiterea deciziei privind despăgubirea), unde se constituie, se păstrează şi se arhivează dosarul de despăgubire.
    Câte o copie a prezentului proces-verbal se preia de către fiecare membru prezent al comisiei, de reprzentantul gestionarului faunei cinegetice/administratorului ariei naturale protejate şi de proprietarul care a cerut despăgubirea.
    COMISIA (numele, funcţia, partea reprezentantă, semnătura):
    1. ............. - reprezentant al .............. unitatea administrativ-teritorială) ............ ;
    2. ................ - reprezentant al ............. (structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de agricultură) .......;
    3. ........... - reprezentant al ........ (structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare/autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului) .......

    ÎN PREZENŢA (numele, funcţia, partea reprezentantă, semnătura):
    1. .......... - reprezentant al ......... (gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice sau administrator al ariei naturale protejate ......., în cazul suprafeţelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă);
    2. ............. - proprietarul/împuternicit al proprietarului care a cerut despăgubirea .......


    ANEXA 8

    .....................................................
    (denumirea unităţii administrativ-teritoriale la care se înregistrează actul)
    Nr. ...................../........................
    PROCES-VERBAL
    privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse animalelor domestice, cu excepţia albinelor,
    de către exemplare din specii de faună de interes cinegetic şi stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirii
    I. COMISIA, întrunită astăzi, ..................................................., constituită din:
    1. ................... - reprezentant al ............ (unitatea administrativ-teritorială)...........;
    2. ................... - reprezentant al ..........(structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de agricultură)......... ;
    3. .................... - reprezentant al ........(structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului)........,
    în prezenţa:
    1. ....................... - reprezentant al ..............(gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice, sau administrator al ariei naturale protejate, în cazul suprafeţelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă)...........;
    2. ....................., proprietarul care a cerut despăgubirea, identificat cu B.I./C.I./CUI ............, cu domiciliul/sediul în ................................ ......................................., în urma sesizării din data de ..................., înregistrată cu nr. ......................... la Primăria ..................., judeţul ................................................, ne-am deplasat în ziua de .............................., între orele ............, la locul denumit ..........................., localizat în ........................................, proprietate a ........................................, teren inclus în fondul cinegetic/aria naturală protejată .........................., unde am constatat şi stabilit că, în urmă cu circa .................. ore/zile, s-au produs pagube animalelor domestice de către exemplare din specia de faună cinegetică ............................................:

┌────┬────────┬────┬─────┬──────┬────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │Specia │ │ │ │Crotalia nr.│Alte elemente│Greutatea│
│Nr. │de │ │ │Vârsta│/ alte mărci│de │în viu │
│crt.│animal │Rasa│Sexul│(ani) │de │identificare │(kg/ │
│ │domestic│ │ │ │identificare│(cu │exemplar)│
│ │ │ │ │ │ │nominalizare)│ │
├────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼─────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴────┴─────┴──────┴────────────┴─────────────┴─────────┘

    II. Informaţii privind rănirea/uciderea animalelor domestice
    2.1. Referitor la rănirea şi/sau uciderea animalelor domestice
    1. Răni provocate de ...................................
    2. Actul constatator al medicului veterinar ......................
    3. Data când a fost anunţat medicul veterinar .......................

    2.2. Sacrificarea de necesitate
    Cine a dispus sacrificarea animalului .............., data ..................., motivele .................
    Cantitatea de carne rezultată .................... kg; valoare .............. lei;
    - vândută ............. kg; valoare ............. lei;
    – reţinută de proprietar ........... kg; valoare .................................... lei;
    – confiscată ............................ kg; valoare .................................... lei.

    Motivele pentru care a fost confiscată carnea ....................................
    ...................................................................

    Pielea: valoare: .............................. calitatea la livrare: ..........................


    III. Împrejurările în care s-a produs paguba constatată şi evaluată:
    ........................................................
    .......................................................
    .......................................................

    IV. Stabilirea despăgubirilor

┌────┬────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│ │ │ │Principalele date privind animalul afectat: │Total│
│ │ │ │a) specia; b) rasa; c) categoria │ │
│ │ │ ├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┼─────┤
│Nr. │ │ │a) │a) │a) │a) │ │
│crt.│Specificări │U.M. │...............│...............│...............│...............│ │
│ │ │ │b) │b) │b) │b) │ │
│ │ │ │...............│...............│...............│...............│ │
│ │ │ │c) │c) │c) │c) │ │
│ │ │ │...............│...............│...............│...............│ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │ │ │
│1 │animale │capete│ │ │ │ │ │
│ │afectate │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│2 │Valoarea │lei/ │ │ │ │ │x │
│ │animalului │cap │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │
│3 │pagubei │lei │ │ │ │ │ │
│ │(rând 1 x │ │ │ │ │ │ │
│ │rând 2) │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │
│4 │recuperată │lei │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietar │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────┤
│ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │
│ │despăgubirii│ │ │ │ │ │ │
│5 │ce trebuie │lei │ │ │ │ │ │
│ │acordată │ │ │ │ │ │ │
│ │(rând 3 – │ │ │ │ │ │ │
│ │rând 4) │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴─────┘    V. Îndeplinirea obligaţiilor de către gestionarul faunei cinegetice pentru prevenirea pagubelor produse animalelor domestice

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Obligaţia │Documentul │ │
│şi │prin care se│Numărul şi │
│documentele│dovedeşte │data │
│prevăzute │îndeplinirea│înregistrării│
│la: │obligaţiei │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│lit. a) şi │ │ │
│art. 3 lit.│ │ │
│a) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│lit. b) şi │ │ │
│art. 3 lit.│ │ │
│b) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│lit. c) şi │ │ │
│art. 3 lit.│ │ │
│c) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│lit. d) şi │ │ │
│art. 3 lit.│ │ │
│d) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│lit. e) şi │ │ │
│art. 3 lit.│ │ │
│e) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (2) │ │ │
│şi art. 3 │ │ │
│lit. f) din│ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘    VI. Îndeplinirea obligaţiilor de către proprietarul de animale domestice pentru prevenirea pagubelor produse acestora

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Obligaţia │Documentul │ │
│şi │prin care se│Numărul şi │
│documentele│dovedeşte │data │
│prevăzute │îndeplinirea│înregistrării│
│la: │obligaţiei* │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 lit.│ │ │
│a) şi art. │ │ │
│2 alin. (2)│ │ │
│lit. a) şi │ │ │
│e) din │ │ │
│anexa nr. 4│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 lit.│ │ │
│b) şi art. │ │ │
│2 alin. (2)│ │ │
│lit. b) din│ │ │
│anexa nr. 4│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 lit.│ │ │
│c) şi art. │ │ │
│2 alin. (2)│ │ │
│lit. a), c)│ │ │
│şi e) din │ │ │
│anexa nr. 4│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 lit.│ │ │
│d) şi art. │ │ │
│2 alin. (2)│ │ │
│lit. d) din│ │ │
│anexa nr. 4│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘    VII. Îndeplinirea obligaţiilor de către administratorul ariei naturale protejate pentru prevenirea pagubelor produse animalelor domestice

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Obligaţia │Documentul │ │
│şi │prin care se│Numărul şi │
│documentele│dovedeşte │data │
│prevăzute │îndeplinirea│înregistrării│
│la: │obligaţiei │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 4 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│şi (3) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘    VIII. Alte menţiuni (după caz)
    ........................................................
    * Sunt exceptaţi proprietarii de animale domestice aflate în propria gospodărie. Aceşti proprietari trebuie să dovedească prin documente că animalele sunt înregistrate la primărie şi la medicul veterinar.

    IX. Votul membrilor comisiei
    Membrii prezenţi îşi exprimă votul de SUSŢINERE a datelor înscrise în prezentul proces-verbal şi îl motivează, dacă este cazul, astfel:
    1. ...................... - reprezentant al ..............(unitatea administrativ-teritorială).......;
    DA/NU. MOTIVARE ...........................................
    .............................................................
    ............................................................
    Semnătura:
    ............................

    2. .................... - reprezentant al ..........(structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de agricultură).........;
    DA/NU. MOTIVARE .........................................
    ........................................................
    .........................................................
    Semnătura:
    ............................

    3. ....................... - reprezentant al .............(structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului).........,
    DA/NU. MOTIVARE ................................................
    .......................................................
    ......................................................
    Semnătura:
    ............................    Având în vedere cele constatate, comisia hotărăşte, în urma votului membrilor acesteia, că răspunderea civilă pentru pagubele produse revine ..................................................., care trebuie să achite o despăgubire în cuantum de ....................... lei.
    Achitarea despăgubirii menţionate mai sus se face pe baza deciziei emise conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 3/2023.
    Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, ..........................., într-un exemplar original. Prezentul proces-verbal, împreună cu toate documentele în baza cărora s-a întocmit, se înregistrează la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia sa produs paguba şi se înaintează, cu confirmare de primire, în maximum 3 zile lucrătoare, la ........(autoritatea competentă pentru emiterea deciziei privind despăgubirea)........, unde se constituie, se păstrează şi se arhivează dosarul de despăgubire.
    Câte o copie a prezentului proces-verbal se preia de către fiecare membru prezent al comisiei, de reprezentantul gestionarului faunei cinegetice/administratorului ariei naturale protejate şi de proprietarul care a cerut despăgubirea.
    COMISIA (numele, funcţia, partea reprezentantă, semnătura):
    1. ................. - reprezentant al ............(unitatea administrativ-teritorială).........;
    2. ....................... - reprezentant al ..........(structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de agricultură).........;
    3. ................... - reprezentant al ........(structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului)......,

    ÎN PREZENŢA (numele, funcţia, partea reprezentantă, semnătura):
    1. .................. - reprezentant al .........(gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice, sau administrator al ariei naturale protejate, în cazul suprafeţelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă)..........;
    2. ........................ - proprietarul/împuternicitul proprietarului care a cerut despăgubirea.


    ANEXA 9

    ................................................
    (denumirea unităţii administrativ-teritoriale la care se înregistrează actul)
    Nr. ...................../........................
    PROCES-VERBAL
    de constatare şi evaluare a pagubelor produse stupinelor de către exemplare
    din speciile de faună de interes cinegetic şi de stabilire a răspunderii civile şi a despăgubirii
    I. COMISIA, întrunită astăzi, ..................................................., constituită din:
    1. ....................... - reprezentant al .............. (unitatea administrativ-teritorială)...........;
    2. ........................ - reprezentant al ........(structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de agricultură)............;
    3. ...................... - reprezentant al ............(structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului).........,
    în prezenţa:
    1. ........................ - reprezentant al ..........(gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice, sau administrator al ariei naturale protejate, în cazul suprafeţelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă).............;
    2. ........................., proprietarul care a cerut despăgubirea, identificat cu B.I./C.I./CUI ..............................., cu domiciliul/sediul în ........................... ................................................., în urma sesizării din data de ..................., înregistrată cu nr. ..................... la Primăria ..........................., judeţul ......................, ne-am deplasat în ziua de .............................., între orele ......................................., la locul denumit ............................., localizat în ......................................., proprietate a ........................................, teren inclus în fondul cinegetic/aria naturală protejată ...................., unde am constatat şi stabilit că, în urmă cu circa .................. ore/zile, s-au produs pagube animalelor domestice de către exemplare din specia de faună cinegetică ...............................................:

┌────┬─────────────┬──────┬────────────┐
│ │Stupina - │ │Codul de │
│Nr. │codul de │Stupul│identificare│
│crt.│identificare │ │a stupului │
│ │a stupinei │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────┼────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────┴────────────┘

    II. Situaţia stupinei/stupinelor la data constatării pagubelor:
    1. Pagube provocate de ....................................
    2. Actul constatator al medicului veterinar ....................................
    3. Data când a fost anunţat medicul veterinar ...........................
    4. Fenofaza şi starea de prezentare ..................................
    5. Aspecte ale vătămării (dăunării) .................................................
    6. Starea stupinelor ........................................................

    III. Descrierea împrejurărilor în care s-au produs pagubele:
    ....................................................
    ....................................................
    ....................................................
    ....................................................

    IV. Constatarea şi evaluarea pagubei

┌────┬────────────┬────┬──────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │Valoare│Valoare│
│Nr. │ │ │Pierderi │unitară│totală │
│crt.│Specificări │U.M.│constatate│(lei) │(lei) │
│ │ │ │ ├───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │(3 x 4)│
├────┼────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │
│ │stupi │ │ │ │ │
│1 │afectaţi │nr. │ │ │ │
│ │(cutii + │ │ │ │ │
│ │rame) │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │Număr de │ │ │ │ │
│ │familii de │ │ │ │ │
│2 │albine │nr. │ │ │ │
│ │(material │ │ │ │ │
│ │biologic │ │ │ │ │
│ │apicol) │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│3 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│4 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│5 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│6 │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │Valoarea │ │ │ │ │
│7 │despăgubirii│lei │ │ │ │
│ │(VD) │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────┴──────────┴───────┴───────┘


    Valoarea despăgubirii (VD) = VStup + VAlbine
    unde:
    VStup = valoarea totală a stupilor (cutii + rame)
    VAlbine = valoarea totală a materialului biologic apicol


    V. Îndeplinirea obligaţiilor de către gestionarul faunei cinegetice pentru prevenirea pagubelor produse stupinelor

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Obligaţia │Documentul │ │
│şi │prin care se│Numărul şi │
│documentele│dovedeşte │data │
│prevăzute │îndeplinirea│înregistrării│
│la: │obligaţiei │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│lit. a) şi │ │ │
│art. 3 lit.│ │ │
│a) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│lit. b) şi │ │ │
│art. 3 lit.│ │ │
│b) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│lit. c) şi │ │ │
│art. 3 lit.│ │ │
│c) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│lit. d) şi │ │ │
│art. 3 lit.│ │ │
│d) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│lit. e) şi │ │ │
│art. 3 lit.│ │ │
│e) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 │ │ │
│alin. (2) │ │ │
│şi art. 3 │ │ │
│lit. f) din│ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘    VI. Îndeplinirea obligaţiilor de către administratorul ariei naturale protejate pentru prevenirea pagubelor produse stupinelor

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Obligaţia │Documentul │ │
│şi │prin care se│Numărul şi │
│documentele│dovedeşte │data │
│prevăzute │îndeplinirea│înregistrării│
│la: │obligaţiei │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 4 │ │ │
│alin. (1) │ │ │
│şi (3) din │ │ │
│anexa nr. 3│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘    VII. Îndeplinirea obligaţiilor de către proprietarul de animale domestice pentru prevenirea pagubelor produse acestora

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│Obligaţia │Documentul │ │
│şi │prin care se│Numărul şi │
│documentele│dovedeşte │data │
│prevăzute │îndeplinirea│înregistrării│
│la: │obligaţiei │ │
├───────────┼────────────┼─────────────┤
│art. 1 lit.│ │ │
│e) şi art. │ │ │
│2 alin. (2)│ │ │
│lit. f) din│ │ │
│anexa nr. 4│ │ │
│la │ │ │
│Hotărârea │ │ │
│Guvernului │ │ │
│nr. 3/2023 │ │ │
└───────────┴────────────┴─────────────┘    VIII. Alte menţiuni (după caz)
    ....................................................
    ....................................................
    ....................................................

    IX. Votul membrilor comisiei
    Membrii prezenţi îşi exprimă votul de SUSŢINERE a datelor înscrise în prezentul proces-verbal şi îl motivează, dacă este cazul, astfel:
    1. ...................... - reprezentant al .............. (unitatea administrativ-teritorială)....................;
    DA/NU. MOTIVARE .................................................
    ...........................................................
    .......................................................
    Semnătura:
    ............................

    2. ....................... - reprezentant al ..........(structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de agricultură).........;
    DA/NU. MOTIVARE ........................................................
    .......................................................
    .......................................................
    Semnătura:
    ............................

    3. ........................... - reprezentant al ..............(structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului).......;
    DA/NU. MOTIVARE ..............................................................
    .......................................................
    .......................................................
    Semnătura:
    ............................    Având în vedere cele constatate, comisia hotărăşte, în urma votului membrilor acesteia, că răspunderea civilă pentru pagubele produse revine ......................................................, care trebuie să achite o despăgubire în cuantum de .................... lei.
    Achitarea despăgubirii menţionate mai sus se face pe baza deciziei emise conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 3/2023.
    Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, .............., într-un exemplar original. Prezentul proces-verbal, împreună cu toate documentele în baza cărora s-a întocmit, se înregistrează la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia sa produs paguba şi se înaintează, cu confirmare de primire, în maximum 3 zile lucrătoare, la ........(autoritatea competentă pentru emiterea deciziei privind despăgubirea)....., unde se constituie, se păstrează şi se arhivează dosarul de despăgubire.
    Câte o copie a prezentului proces-verbal se preia de către fiecare membru prezent al comisiei, de reprezentantul gestionarului faunei cinegetice/administratorului ariei naturale protejate şi de proprietarul care a cerut despăgubirea.
    COMISIA (numele, funcţia, partea reprezentantă, semnătura):
    1. ....................... - reprezentant al ..............(unitatea administrativ-teritorială)........;
    2. ...................... - reprezentant al .......... (structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de agricultură)............;
    3. ........................ - reprezentant al ............(structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare/ autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului).....

    ÎN PREZENŢA (numele, funcţia, partea reprezentantă, semnătura):
    1. ...................... - reprezentant al ...........(gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice, sau administrator al ariei naturale protejate, în cazul suprafeţelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă)...........;
    2. .........................., proprietarul/împuternicitul proprietarului care a cerut despăgubirea.


    ANEXA 10

    .........................................................
    (denumirea unităţii administrativ-teritoriale la care se înregistrează actul)
    Nr. ...................../........................
    PROCES-VERBAL
    privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse autovehiculelor,
    în urma accidentelor de circulaţie, de către exemplare din specii de faună
    de interes cinegetic şi stabilirea răspunderii civile şi a despăgubirii
    I. COMISIA, întrunită astăzi ..................................................., constituită din:
    1. ...................... - reprezentant al ............... (unitatea administrativ-teritorială)..........;
    2. .................... - reprezentant al ............ (administratorul drumului).......... ;
    3. ...................... - reprezentant al ..........(structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului).......,
    în prezenţa:
    1. ...................... - reprezentant al .........(gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice, sau administrator al ariei naturale protejate, în cazul suprafeţelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă)...............;
    2. .......................... - proprietarul care a cerut despăgubirea sau reprezentantul legal ori convenţional al acestuia, identificat cu B.I./C.I./CUI ..............................., cu domiciliul/sediul în ................................., în urma Sesizării din data de ..................., înregistrată cu nr. .................. la Primăria ......................, judeţul ................., am constatat şi stabilit că, în data de .................., ora .................., s-au produs pagube autoturismului, cu următoarele date de identificare, în urma accidentului de circulaţie provocat de către exemplare din specia de faună cinegetică
    ...............................................................;

┌───────────┬─────┬─────────────┬──────────┬───────────────┐
│Autovehicul│Marca│Nr. de │Anul de │Proprietarul │
│(denumire) │ │înmatriculare│fabricaţie│autovehiculului│
├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├───────────┼─────┼─────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────────┴─────┴─────────────┴──────────┴───────────────┘

    II. Informaţii privind producerea accidentului de circulaţie:
    2.1. Referitor la constatarea producerii accidentului de circulaţie
    1. Daune provocate de ................................................
    2. Cauzele şi împrejurările producerii accidentului de circulaţie .................. transmise de .............. prin Scrisoarea nr. ............/................
    3. Sunt/Nu sunt montate indicatoare „atenţie animale“, pe sectorul de drum respectiv.

    2.2. Daune produse
    1. Devizul estimativ de reparaţie auto nr. ..........................., întocmit şi asumat de către o unitate service autorizată
    2. Emitentul devizului menţionat la pct. 1 ..............................................................
    3. Valoarea detaliată a devizului menţionat la pct. 1 .............................................
    4. Valoarea totală a devizului menţionat la pct. 1 ..................................................


    III. Stabilirea despăgubirilor
    Având în vedere valoarea detaliată şi totală a Devizul estimativ de reparaţie auto nr. ............... din data de ................, comisia stabileşte o valoare a despăgubirilor în sumă de ............................ .

    IV. Alte menţiuni (după caz)
    ......................................................
    ....................................................

    V. Votul membrilor comisiei
    Membrii prezenţi îşi exprimă votul de SUSŢINERE a datelor înscrise în prezentul proces-verbal şi îl motivează, dacă este cazul, astfel:
    1. ......................... - reprezentant al ......... (unitatea administrativ-teritorială)..........;
    DA/NU. MOTIVARE .........................................................
    .......................................................
    ......................................................
    Semnătura:
    ............................

    2. ................. - reprezentant al ................ (administratorul drumului)...........;
    DA/NU. MOTIVARE .................................................
    .......................................................
    ......................................................
    Semnătura:
    ............................

    3. ................... - reprezentant al .............(structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului).........;
    DA/NU. MOTIVARE ......................................................
    .......................................................
    ......................................................
    Semnătura:
    ............................    Având în vedere cele constatate, comisia hotărăşte, în urma votului membrilor acesteia, că răspunderea civilă pentru pagubele produse revine ...................., care trebuie să achite o despăgubire în cuantum de ........................ lei.
    Achitarea despăgubirii menţionate mai sus se face pe baza deciziei emise conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 3/2023.
    Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, ..............., într-un exemplar original. Prezentul proces-verbal, împreună cu toate documentele în baza cărora s-a întocmit, se înregistrează la unitatea administrativ-teritorială, pe raza căreia sa produs paguba, şi se înaintează, cu confirmare de primire, în maximum 3 zile lucrătoare, la .........(autoritatea competentă pentru emiterea deciziei privind despăgubirea)....., unde se constituie, se păstrează şi se arhivează dosarul de despăgubire.
    Câte o copie a prezentului proces-verbal se preia de către fiecare membru prezent al comisiei, de reprezentantul gestionarului faunei cinegetice/administratorului ariei naturale protejate şi de proprietarul care a cerut despăgubirea.
    COMISIA (numele, funcţia, partea reprezentantă, semnătura):
    1. ..................... - reprezentant al ............. (unitatea administrativ-teritorială)..............;
    2. ...................... - reprezentant al ............ (administratorul drumului)........ ;
    3. ........................ - reprezentant al ...........(structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare/ structura teritorială a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului)..........,

    ÎN PREZENŢA (numele, funcţia, partea reprezentantă, semnătura):
    1. ...................... - reprezentant al ...........(gestionar al faunei cinegetice, în cazul fondurilor cinegetice, sau administrator al ariei naturale protejate ........., în cazul suprafeţelor ariilor naturale protejate neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă)..............;
    2. ........................................ - proprietarul/reprezentantul legal ori convenţional al proprietarului care a cerut despăgubirea.


    ANEXA 11

    ANTET
    (structura teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare/
    structura teritorială a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului)
    DECIZIA
    Nr. ........./........................
    În temeiul prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 3/2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele sau daunele produse de speciile de faună cinegetică din anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi unele măsuri de punere în aplicare a acesteia,
    în baza Dosarului înregistrat cu nr. ............./..............., întocmit conform prevederilor art. 6 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2023, parte integrantă din prezenta decizie, constituit din următoarele înscrisuri (se va menţiona fiecare înscris din dosar): ....................................................................................................,
    (conducătorul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare/conducătorul autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului) ..........................................
    emite următoarea decizie:
    ART. 1
    Cu data prezentei, se aprobă/nu se aprobă răspunderea civilă stabilită de către comisie prin Procesul-verbal nr. ........./............,
    pentru pagubele produse culturilor agricole/culturilor silvice/animalelor domestice/stupinelor/autovehiculelor, proprietate a ........................ de către exemplare din specia .................., faună de interes cinegetic din anexa nr. .... la Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform Raportului de evaluare nr. ............... *

    ART. 2
    ** - Despăgubirea pentru pagubele menţionate la art. 1, în sumă de ................. lei, se achită proprietarului păgubit..............., identificat prin .........................., prin virarea în contul nr. .............. deschis la ................., sau prin mandat poştal la adresa ..............................., în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei.

    ART. 3
    *** - Persoana prevăzută la art. 2 poate accepta echivalenţa în produse a valorii de despăgubire în termenul stabilit la art. 2.

    ART. 4
    Persoana căreia îi revine răspunderea civilă duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii şi va face, la subscrisa autoritate, dovada achitării despăgubirii în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei.

    ART. 5
    Prin plata despăgubirii, atât în bani, cât şi în produse, se sting orice pretenţii privind paguba care face obiectul prezentei decizii.

    ART. 6
    Prezenta decizie poate fi contestată potrivit capitolului II art. 7 şi 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Prezenta decizie se comunică proprietarului păgubit şi persoanei care poartă răspunderea civilă prevăzută la art. 1 de către ........................................................

    Conducătorul autorităţii,
    ...................................................
    (numele şi prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila autorităţii)
    * Pentru fiecare pagubă în parte se va întocmi un raport de evaluare, emis de entitatea emitentă a deciziei, privind respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ** Art. 2 se completează dacă răspunderea civilă revine altei persoane decât a celei păgubite.
    *** Plata despăgubirii, prin echivalenţa în produse, se realizează de către gestionarul fondului cinegetic căruia îi revine răspunderea civilă, respectiv ........................

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016