Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 259 din 23 februarie 2022  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 259 din 23 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 223 din 7 martie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, punctele 16 şi 20 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "16. comunicare - procedura prin care angajatorul comunică producerea unui eveniment, de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea evenimentului, autorităţilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege;
    ..................................................................................................
20. raportare a bolilor profesionale declarate, contestate şi infirmate - procedura prin care direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit informaţii referitoare la bolile profesionale declarate, a celor contestate şi a celor infirmate, precum şi motivarea infirmării lor, la Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar - Secţia sănătate ocupaţională şi informare toxicologică, Compartimentul sănătate ocupaţională din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar, care se includ în Registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale, prevăzut la art. 166;"

    2. La articolul 2, după punctul 20 se introduc trei noi puncte, punctele 21-23, cu următorul cuprins:
    "21. semnătură electronică - semnătura electronică astfel cum este definită la art. 3 pct. 10 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
22. semnătură electronică avansată - semnătura electronică avansată astfel cum este definită la art. 3 pct. 11 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
23. semnătură electronică calificată - semnătura electronică calificată astfel cum este definită la art. 3 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE."

    3. Articolul 27 se abrogă.
    4. La articolul 36 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) reprezentantul agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, din cadrul comisiei de autorizare judeţene sau a municipiului Bucureşti, înfiinţată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale potrivit art. 22 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"

    5. La articolul 81, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 81
    (1) Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fişa de instruire individuală, întocmită pe suport hârtie sau în format electronic, conform informaţiilor prevăzute în anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii.
    (2) Completarea fişei de instruire individuală se va face în format electronic sau olograf, în funcţie de varianta de instruire aleasă, imediat după verificarea instruirii.
    ..................................................................................................
    (4) Fişa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, şi va fi însoţită de o copie a ultimei fişe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii.
    (5) Fişa de instruire individuală se păstrează în întreprindere/unitate, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, de la angajare până la data încetării raporturilor de muncă."

    6. La articolul 81, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În funcţie de modalitatea stabilită de angajator prin regulamentul intern, fişa de instruire individuală se semnează olograf sau cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.
(3^2) În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) lit. o) şi alin. (4) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procedurile privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate pentru semnarea fişei de instruire individuală se regăsesc în contractul individual de muncă.
(3^3) Angajatorul are obligaţia de a asigura trasabilitatea şi integritatea materialelor utilizate în cadrul fiecărei instruiri în format electronic a lucrătorului."

    7. După articolul 81 se introduce un nou articol, articolul 81^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 81^1
    În cazul în care instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se realizează în format electronic, fişa de instruire trebuie să fie semnată de către toate persoanele implicate în procesul de instruire, cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată."

    8. La articolul 82, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 82
    (1) Pentru persoanele aflate în întreprindere şi/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu excepţia altor participanţi la procesul de muncă, aşa cum sunt definiţi potrivit art. 5 lit. c) din lege, angajatorul stabileşte prin regulamentul intern instrucţiuni privind deplasarea acestora în întreprindere şi/sau unitate.
    ..................................................................................................
    (3) Rezultatul instruirii prevăzute la alin. (2) se consemnează:
    a) pe suport hârtie în fişa de instruire colectivă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12; sau
    b) în format electronic, cuprinzând informaţiile prevăzute în anexa nr. 12.
    (4) Fişa de instruire colectivă se întocmeşte pe suport hârtie în două exemplare sau în format electronic şi se păstrează atât de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie care a efectuat instruirea, cât şi de către angajatorul lucrătorilor instruiţi sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului. Dacă este întocmită în format electronic, fişa de instruire colectivă se semnează cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată."

    9. La articolul 89, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Rezultatul verificării prevăzute la alin. (1) se consemnează:
    a) pe suport hârtie în fişa de instruire individuală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11; sau
    b) în format electronic, cuprinzând informaţiile prevăzute în anexa nr. 11."

    10. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 94
    Începerea efectivă a activităţii la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai după verificarea însuşirii cunoştinţelor de către şeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea şi se consemnează în fişa de instruire individuală întocmită pe suport hârtie sau în format electronic."

    11. La articolul 96, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Verificarea efectuării instruirii periodice se face de către şeful ierarhic al celui care efectuează instruirea şi prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie/serviciile externe de prevenire şi protecţie, care vor semna fişele de instruire ale lucrătorilor olograf sau cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător."

    12. La articolul 108, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă printre victimele evenimentului se află şi lucrători ai altor angajatori, evenimentul se comunică şi angajatorilor acestora de către angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul."

    13. La articolul 109, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) denumirea/numele angajatorului pe teritoriul căruia s-a produs accidentul şi, dacă este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;"

    14. La articolul 112, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul evenimentelor produse în afara graniţelor României, în care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori români aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de stat de interes public sau a îndatoririlor de serviciu, inspectoratele teritoriale de muncă pe raza cărora se află sediile sociale ale angajatorilor vor comunica evenimentele la Inspecţia Muncii."

    15. La articolul 116, alineatele (1), (1^1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 116
    (1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează de către angajatorul la care este angajată victima.
    (1^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) următoarele cazuri:
    a) lucrătorii au suferit o invaliditate evidentă;
    b) victimele sunt cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi care sunt lucrători ai unor angajatori străini;
    c) printre victime se află cetăţeni străini aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi care sunt lucrători ai unor angajatori străini.
    ..................................................................................................
    (6) Dacă în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiţi, comisia de cercetare, numită de către angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul, va fi constituită din reprezentanţi ai tuturor angajatorilor victimelor evenimentului."

    16. La articolul 118, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevării şi analizării probelor în vederea cercetării se suportă de către angajatorul la care este angajată victima."

    17. La articolul 119, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Cheltuielile aferente efectuării expertizelor, precum şi cele necesare analizării probelor prelevate cu ocazia cercetării se suportă de către angajatorul la care este angajată victima sau care se face răspunzător de organizarea activităţii în urma căreia s-a produs evenimentul."

    18. La articolul 122 alineatul (1), literele c) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) nota de constatare la faţa locului, încheiată imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de muncă, în cazul evenimentelor care se cercetează de către inspectoratul teritorial de muncă/Inspecţia Muncii, conform competenţelor, sau de către lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie, iar în absenţa acestuia, de serviciul extern de prevenire şi protecţie, în cazul evenimentelor a căror cercetare intră în competenţa angajatorului, şi semnată de către angajator, care va cuprinde precizări referitoare la poziţia victimei, existenţa sau inexistenţa echipamentului individual de protecţie, starea echipamentelor de muncă, modul în care funcţionau dispozitivele de protecţie, închiderea fişei de instruire individuală prin barare şi semnătură în cazul întocmirii acesteia pe suport hârtie, ridicarea de documente sau prelevarea de probe şi orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele şi împrejurările producerii evenimentului;
    ..................................................................................................
k) copii ale fişelor de instruire individuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ale victimelor; în caz de deces aceste fişe se vor anexa în original dacă au fost întocmite pe suport hârtie şi pe suport electronic dacă au fost întocmite şi semnate cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată;"

    19. La articolul 128, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) datele de identificare ale angajatorului pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul, numele reprezentantului său legal, precum şi denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul, numele reprezentantului său legal;"

    20. La articolul 136, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Accidentul de muncă produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoană, din proprie iniţiativă, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninţă avutul public sau privat din întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator se înregistrează de către angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul."

    21. La articolul 143, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 143
    (1) Comunicarea evenimentelor produse în afara graniţelor ţării în care sunt implicaţi lucrători ai unor angajatori români se face conform prevederilor art. 108, 109 şi art. 112 alin. (4)."

    22. La articolul 144, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul evenimentelor produse în afara graniţelor ţării care au avut drept consecinţă incapacitatea temporară de muncă pentru lucrătorii asiguraţi potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dosarul de cercetare întocmit de comisia numită de angajator cuprinde:
    a) actele prevăzute la art. 122 alin. (1) lit. a), b), e), h), i), j), k) şi, după caz, cele prevăzute la alin. (1) lit. c), c^1), d), g), n), p), q) şi la art. 122 alin. (2);
    b) declaraţia pe propria răspundere a angajatorului/ reprezentantului angajatorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27;
    c) declaraţiile pe propria răspundere ale martorilor, după caz, sau ale persoanelor, nominalizate de angajator/reprezentantul angajatorului, care pot contribui la elucidarea împrejurărilor producerii evenimentului şi care, din motive întemeiate, nu se pot prezenta în faţa organelor de cercetare prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 28."

    23. La articolul 144, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^2) Dosarul de cercetare prevăzut la alin. (1^1) va fi completat cu informarea, prevăzută în anexa nr. 29, a casei teritoriale de pensii din raza administrativ-teritorială în care se află sediul angajatorului, transmisă inspectoratului teritorial de muncă din aceeaşi unitate administrativ-teritorială, cu privire la producerea unui eveniment considerat accident de muncă conform legislaţiei din statul în care s-a produs şi în care a fost implicat lucrătorul unui angajator român, care devine parte integrantă a acestuia."

    24. La articolul 144, alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    25. La articolul 144, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În cazul în care cercetarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege, documentele prevăzute la alin. (1^1) sunt puse la dispoziţia organului de cercetare de către angajatorul la care era angajată victima."

    26. La articolul 145, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Dosarul de cercetare va cuprinde:
    a) actele prevăzute la art. 122 alin. (1) lit. a), b), e), h), i), j), k), o) şi, după caz, cele prevăzute la lit. c), c^1), d), g), l), m), n), p), q) şi la art. 122 alin. (2);
    b) declaraţia pe propria răspundere a angajatorului/ reprezentantului angajatorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27;
    c) declaraţiile pe propria răspundere ale martorilor, după caz, sau ale persoanelor, nominalizate de angajator/reprezentantul angajatorului, care pot contribui la elucidarea împrejurărilor producerii evenimentului şi care, din motive întemeiate, nu se pot prezenta în faţa organelor de cercetare prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 28;
    d) după caz, informarea casei teritoriale de pensii din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află sediul angajatorului către inspectoratul teritorial de muncă din aceeaşi unitate administrativ-teritorială, privind producerea în afara graniţelor ţării a unui eveniment considerat accident de muncă, conform legislaţiei din statul în care s-a produs şi în care a fost implicat lucrătorul unui angajator român, conform anexei nr. 29.
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) sunt puse la dispoziţia organului de cercetare prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege de către angajatorul la care era angajată victima.
(5) Cheltuielile necesare traducerii în limba română a documentelor anexate la dosarul de cercetare se suportă de către angajatorul sau angajatorii victimei/victimelor."

    27. La articolul 145, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) Termenul de finalizare a cercetării evenimentelor pentru care angajatorul menţionat la alin. (1) a solicitat prelungirea în termenul prevăzut la art. 120, în scris şi argumentat, la inspectoratul teritorial de muncă, Inspecţia Muncii, după caz, nu poate depăşi 9 luni de la data comunicării.
(7) În situaţia în care angajatorul menţionat la alin. (1) nu a comunicat producerea evenimentului în afara graniţelor ţării în care a fost implicat lucrătorul, nu a solicitat în scris şi argumentat prelungirea termenului de cercetare prevăzut la art. 120, prevederile alin. (6) se aplică de la data sesizării inspectoratului teritorial de muncă de către casa teritorială de pensii în temeiul art. 144 alin. (1^2)."

    28. Articolul 149 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 149
    Orice suspiciune de boală profesională, inclusiv intoxicaţia acută profesională, se va semnala obligatoriu de către toţi medicii, indiferent de specialitate şi de locul de muncă, cu prilejul oricărei prestaţii medicale, prin completarea fişei de semnalare BP1, prevăzută în anexa nr. 19, conform domeniului de competenţă."

    29. Articolul 150 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 150
    (1) Medicul care suspectează o boală profesională sau o intoxicaţie acută profesională trimite bolnavul cu fişa de semnalare BP1 la unitatea sanitară de medicina muncii, respectiv clinica/secţia de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea stabilirii diagnosticului de boală şi diagnosticului prezumtiv de boală profesională.
    (2) Medicul specialist de medicina muncii din clinica/secţia de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor stabileşte diagnosticul prezumtiv de boală profesională în baza documentelor care atestă expunerea profesională şi completează fişa de semnalare BP1, conform domeniului de competenţă.
    (3) Boala profesională şi factorii de risc profesional sunt prezentaţi în Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie, prevăzut în anexa nr. 22.
    (4) În situaţia în care pentru acelaşi bolnav sunt formulate mai multe diagnostice prezumtive de boală profesională, pentru fiecare diagnostic de boală profesională se va elibera câte o fişă de semnalare BP1."

    30. Articolul 151 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 151
    După primirea fişei de semnalare BP1, transmisă de către medicii prevăzuţi la art. 150 alin. (2), medicul specialist de medicina muncii din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti cercetează în termen de 30 de zile, având în vedere ruta profesională, cauzele îmbolnăvirii profesionale."

    31. Articolul 154 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 154
    În procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se vor menţiona în mod special cauzele îmbolnăvirii, responsabilitatea angajatorilor şi măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale similare."

    32. Articolele 155 şi 156 se abrogă.
    33. Articolul 157 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 157
    Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, prevăzut în anexa nr. 20, se întocmeşte de către medicul de medicina muncii din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în 7 exemplare, din care un exemplar rămâne emitentului actului, iar restul exemplarelor se transmit către angajator, medicul de medicina muncii din clinica/secţia de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor care a semnalat îmbolnăvirea, lucrător, inspectoratul teritorial de muncă, Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar şi asiguratorul la nivel teritorial."

    34. După articolul 157 se introduc două noi articole, articolele 157^1 şi 157^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 157^1
    Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională prevăzut la art. 153 poate fi contestat în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 157^2
    (1) În vederea soluţionării contestaţiilor depuse în conformitate cu prevederile art. 157^1, la nivelul fiecărei direcţii de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Componenţa şi atribuţiile comisiilor de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii."

    35. Articolul 159 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 159
    (1) Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se păstrează la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti şi cuprinde următoarele documente:
    a) opisul documentelor din dosar;
    b) fişa de semnalare BP1;
    c) documente care certifică ruta profesională, precum: copie de pe carnetul de muncă, extrase din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, adeverinţe;
    d) documente care atestă expunerea profesională, precum: copie de pe fişa de identificare a factorilor de risc profesional, adeverinţe şi, după caz, nivelul măsurat al noxelor sau noxa identificată;
    e) istoricul stării de sănătate la locul de muncă, cum ar fi: documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigură asistenţa de medicina muncii la unitatea respectivă, după caz;
    f) document medical care precizează diagnosticul prezumtiv de boală profesională, respectiv: biletul de ieşire emis de clinica/secţia de medicina muncii din structura spitalelor sau referat medical în cazul în care bolnavul nu a fost internat;
    g) documente care să ateste statusul socioprofesional, de exemplu: pensionar de invaliditate, pensionar de vârstă, persoană cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de muncă;
    h) procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională.
    (2) În vederea completării dosarului de cercetare pentru declararea bolilor profesionale, angajatorul are obligaţia să pună la dispoziţia medicului de medicina muncii din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în termenul stabilit de acesta, toate documentele necesare solicitate."

    36. La articolul 160 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) semnalarea şi declararea se fac în termen de 2 ani de la încetarea expunerii profesionale considerate cauză a îmbolnăvirii. Excepţie fac cazurile de cancer, pneumoconioze, fibroze pulmonare, pleurezie benignă prin expunere la azbest, îngroşări pleurale difuze prin expunere la azbest, îngroşări pleurale localizate - plăci pleurale, atelectazii rotunde prin expunere la azbest."

    37. După articolul 164 se introduce un nou articol, articolul 164^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 164^1
    (1) În situaţii epidemiologice excepţionale, respectiv pandemii sau epidemii, stabilite de către autorităţile competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin excepţie de la procedura prevăzută la art. 149-164, cercetarea cazurilor de îmbolnăvire profesională prin expunere la factorul de risc biologic care a generat situaţia epidemiologică excepţională se face de către medicul de medicina muncii din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în baza documentelor primite prin corespondenţa electronică sau poştală, fără a mai fi necesară prezenţa acestuia la sediul întreprinderii şi/sau unităţii la care a fost semnalat cazul de boală profesională.
    (2) Toate documentele generate în urma procedurii de la alin. (1), respectiv procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională şi fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2, se transmit conform art. 157 şi art. 165 alin. (4) prin corespondenţa electronică sau poştală."

    38. Articolul 165 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 165
    (1) Bolile profesionale nou-declarate se raportează în termen de 30 de zile de la data declarării de către direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, la Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar, precum şi la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilite conform legii.
    (2) Direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti trimite către Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar procesul-verbal de cercetare în original şi fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2 în original.
    (3) Datele cuprinse în documentele enumerate la alin. (2) sunt înregistrate în Registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale.
    (4) Fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2 se întocmeşte în 6 exemplare pentru: direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, lucrătorul diagnosticat cu boală profesională, medicul de medicina muncii din clinica/secţia de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor care a semnalat îmbolnăvirea, inspectoratul teritorial de muncă, Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar şi asiguratorul la nivel teritorial."

    39. Articolul 166 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 166
    La nivelul Centrului naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar se constituie Registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizează lunar cu datele din documentele enumerate la art. 165 alin. (2)."

    40. Articolul 167 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 167
    Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură funcţia de coordonare tehnică profesională a structurilor de specialitate şi asigură suportul tehnic profesional structurilor de specialitate din direcţiile de sănătate publică;
    b) coordonează şi participă la elaborarea metodologiilor de monitorizare şi supraveghere a sănătăţii în relaţie cu mediul de viaţă şi muncă;
    c) participă la elaborarea strategiilor privitoare la prevenirea îmbolnăvirilor, supravegherea şi controlul bolilor asociate determinanţilor din mediul de muncă;
    d) coordonează programe de studii şi cercetări în vederea evaluării sănătăţii în relaţie cu mediul de muncă;
    e) participă la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniile de competenţă."

    41. Articolul 168 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 168
    Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar raportează datele privind morbiditatea profesională către Direcţia generală asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii."

    42. Articolul 169 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 169
    Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar transmite, la cerere, informaţiile de interes public privind bolile profesionale tuturor instituţiilor implicate în activităţi cu impact asupra sănătăţii lucrătorilor."

    43. Articolul 171 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 171
    (1) Structurile de medicina muncii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti raportează anual Centrului naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar situaţia absenteismului medical ca urmare a bolilor profesionale în anul respectiv, precum şi lista cu bolile legate de profesie.
    (2) Datele menţionate la alin. (1) sunt înregistrate în Registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale."

    44. După articolul 192^1 se introduce un articol nou, articolul 192^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 192^2
    Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, se efectuează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale de aplicare a acestuia."

    45. Articolul 193 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 193
    Anexele nr. 1-29 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    46. Anexa nr. 13 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    47. Anexa nr. 19 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    48. Anexa nr. 20 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
    49. Anexa nr. 21 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
    50. Anexa nr. 22 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.
    51. Anexa nr. 23 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.
    52. După anexa nr. 26 la normele metodologice se introduc trei noi anexe, anexele nr. 27-29, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 7-9 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii va elabora un ordin al ministrului sănătăţii pentru stabilirea componenţei şi atribuţiilor comisiilor de soluţionare a contestaţiilor prevăzute la art. 157^2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre.

    ART. III
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 15 iulie 2008, cu modificările ulterioare.
    (2) Contestaţiile depuse în baza Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008, cu modificările ulterioare, şi rămase nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se redirecţionează, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. II, de către secretariatul Institutului Naţional de Sănătate Publică către direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, în sarcina comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    (3) Contestaţiile prevăzute la alin. (2) vor fi preluate de comisiile de soluţionare a contestaţiilor constituite la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, care se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prevăzut de Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008, cu modificările ulterioare.
    (4) În cazul litigiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, aflate pe rolul instanţelor de judecată, indiferent de faza de judecată, comisiile de soluţionare a contestaţiilor constituite la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, fiindu-le transmisă calitatea procesuală, iar reprezentarea acestora în instanţele de judecată se asigură de către direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti.

    ART. IV
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va modifica Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.

    ART. V
    Dosarele de cercetare nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru evenimentele produse în afara graniţelor ţării în care au fost implicaţi lucrători ai unor angajatori români aflaţi în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, vor fi completate, în vederea finalizării, conform dispoziţiilor art. 144 alin. (1^1) şi (1^2), cu respectarea prevederilor art. 144 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila

    Bucureşti, 23 februarie 2022.
    Nr. 259.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 13 la normele metodologice)
    COMUNICAREA EVENIMENTELOR

┌─────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────┬────────────┐
│FIŞA Nr. │ │Denumirea angajatorului pe │ │
│ │ │teritoriul căruia s-a produs │Adresă: │
├─────────────┤ │evenimentul: │Telefon: │
│Cod CAEN │JUDEŢUL: │ │ │
│ │LOCALITATEA: ├───────────────────────────────┼────────────┤
├─────────────┤ │Denumirea angajatorului la care│Adresă: │
│Data/Ora │ │este/a fost angajat │Telefon: │
│producerii: │ │accidentatul: │ │
├─────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┴────────────┤
│Data │ │VICTIME │
│comunicării: │ ├──────────────────┬────────────┬────────────┤
│ │ │Nume: │Nume: │Nume: │
├─────────────┤ │Prenume: │Prenume: │Prenume: │
│ │Locul producerii │ │ │ │
│ │evenimentului: ├──────────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │Ocupaţie: │Ocupaţie: │
│ │ │ │Vechime în │Vechime în │
│ │ │Ocupaţie: │ocupaţie: │ocupaţie: │
│ │ │Vechime în │Vechime la │Vechime la │
│Numele/ │ │ocupaţie: │locul de │locul de │
│Funcţia ├─────────────────┤Vechime la locul │muncă: │muncă: │
│persoanei │ │de muncă: Vârsta: │Vârsta: │Vârsta: │
│care │ │Starea civilă: │Starea │Starea │
│comunică: │Unitatea medicală│Copii în │civilă: │civilă: │
│ │la care a fost │întreţinere: │Copii în │Copii în │
│ │internat │Alte persoane în │întreţinere:│întreţinere:│
│ │accidentatul: │întreţinere: │Alte │Alte │
│ │ │ │persoane în │persoane în │
│ │ │ │întreţinere:│întreţinere:│
│ │ │ │ │ │
├─────────────┴─────────────────┴──────────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Decizia de │
│ACCIDENT │INCIDENT │încadrare │
│ │PERICULOS │INV │
├──────────────────┬───────────────────────────────┤ ├────────┬───┤
│Colectiv │Individual │ │Nr./Data│Gr.│
├────────┬─────────┼────────────┬────────────┬─────┼────────────┼────────┴───┤
│Nr. de │Din care │Invaliditate│Invaliditate│Deces│ │ │
│victime │decedaţi │evidentă │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────┴────────────┴────────────┤
│Descrierea împrejurărilor care se cunosc şi cauze prezumtive în care s-a │
│produs evenimentul: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ │Starea │
│ │civilă: │
│Consecinţele accidentului (în cazul decesului se vor menţiona │C - │
│data şi ora decesului): │căsătorit │
│ │D - divorţat│
│ │N - │
│ │necăsătorit │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 19 la normele metodologice)
    Nr. ....../data ...........................
    Judeţul .......................................................
    Localitatea .................................................
    Unitatea medicală: .....................................
    FIŞA DE SEMNALARE BP1
    Numele şi prenumele .................................................................................
    Sexul .............. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cetăţenie .......................
    Data naşterii: anul .......... luna ............... ziua ...............
    Buletin/Carte de identitate seria ....... nr. .......................
    Adresa de domiciliu .................................................................
    Date de contact actuale (telefon, fax, e-mail) ................................
    Ocupaţia ............................................................
    Statusul socioprofesional (pensionar de invaliditate, pensionar de vârstă, persoană cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de muncă) .............................
    Unitatea angajatoare (denumire, cod CAEN, CIF)
    ..........................................................................

    Adresa completă a unităţii
    ......................................................................................

    Diagnosticul prezumtiv ......................... (CIM)
    Factorul de risc profesional ........................................................
    Ocupaţiile care au generat boala:
    1. ...................................................................... .
    2. ...................................................................... .
    3. ...................................................................... .

    Vechimea în ocupaţiile respective:
    1. ........................ .
    2. ........................ .
    3. ........................ .

    Semnătura şi parafa medicului
    .................................................

    Nr. ....../data ...........................
    Judeţul .......................................................
    Localitatea .................................................
    Unitatea medicală: .....................................
    Diagnosticul prezumtiv de boală profesională: ..................................
    .......................................................
    ......................................................

    Comisie de pneumoconioze: nr. registru/data: ..............................
    Data completării:
    Ştampila unităţii sanitare
    Medic medicina muncii: .........................................
    Cod parafă: .................................
    (semnătura şi parafa)

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 20 la normele metodologice)
    Judeţul: .................................................
    Localitatea: ...........................................
    Direcţia de sănătate publică: ................................................
    PROCES-VERBAL
    Nr. .................. de cercetare a cazului de boală profesională
    anul ........... luna ......................... ziua ...
    Subsemnatul, dr. ............................, cu legitimaţia nr. ..........., eliberată de Ministerul Sănătăţii, în prezenţa...............(numele, prenumele, funcţia)............, efectuând cercetarea cazului de îmbolnăvire profesională .............. (nume, prenume, CNP, ocupaţie, cetăţenie).............. din unitatea .........(nume complet, cod CAEN, CIF)..........., cu sediul în localitatea ..............., str. ....................................... nr. ........, semnalat de unitatea sanitară/medicul ......................, cu suspiciune de diagnostic de boală profesională ........................., am constatat următoarele:
    1. Se confirmă caracterul profesional al bolii:
    ...........................................................................
    a) Îmbolnăvirea profesională este cauzată de următorii factori de risc profesional:
    ..................................................................................

    b) Descrierea detaliată a celor constatate la locul de muncă (postul de muncă, condiţia de muncă, operaţiuni îndeplinite de lucrător, factori de risc profesional de vecinătate):
    ...........................................................................
    Documentele care atestă expunerea profesională: ............................

    c) Recomandări: .............................................................

    2. Se infirmă caracterul profesional al bolii:
    ......................................................................

    Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii:
    ..........................................................................................

    Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 7 exemplare.
    Data
    ..............................
    Medicul de medicina muncii,
    .............................................
    (semnătura şi parafa)
    Am primit un exemplar al prezentului proces-verbal şi am luat cunoştinţă de recomandările făcute, astăzi, data de mai jos.
    Data
    ..............................
    Conducătorul unităţii,
    .............................................
    (semnătura de primire)

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 21 la normele metodologice)
    FIŞĂ
    de declarare a cazului de boală profesională BP2
    Nr. .................... din data ......./........./................
                                    ZZ/LL/AAAA
    Judeţul: .................................
    Localitatea: ..................................
    Direcţia de sănătate publică: ....................................
    Numele şi prenumele (cu iniţiala tatălui): .................................
    CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cetăţenie: .........................................................
    Unitatea angajatoare (denumire completă):
    .....................................................................................

    Adresa completă a unităţii:
    ....................................................................................

    Cod CAEN^1) ....................., CIF ......................................
    Secţia, atelierul, postul de lucru: .................................................
    Cod ocupaţie actuală^2) .................................................
    Cod ocupaţie care a generat boala^2) ............................
    Status socioprofesional (pensionar de invaliditate, pensionar de vârstă, persoană cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de muncă): .........................
    Vechimea în ocupaţia care a generat boala: ................
    Data semnalării: ........../........./..........
    Unitatea care a semnalat diagnosticul prezumtiv de boală profesională: ..............................................................................
    Diagnosticul de boală profesională precizat complet^3) [codificarea radiologică în cazul diagnosticului de pneumoconioză^4), codificare CIM]: ............................................
    Comisie de pneumoconioze: nr. registru/data: .....................................................................
    Data declarării (anul, luna, ziua) ........../......../............
    Factorul de risc profesional (circumstanţe): .............................................................................................................
    Recomandări: ................................................................................................
    Bolnavul a decedat (da, nu): ............., dacă da, la ce dată: .........................
    Starea de gravitate (incapacitate temporară, incapacitate permanentă, neprecizată) .......................................
    Rezultatul cercetării s-a consemnat în Procesul-verbal nr. .................... din data ........./........../............. .
    Fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2 s-a întocmit în 6 exemplare, pentru direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, lucrătorul diagnosticat cu boală profesională, medicul de medicina muncii din clinica/secţia de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor care a semnalat îmbolnăvirea, inspectoratul teritorial de muncă, Centrul naţional de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar - Secţia sănătate ocupaţională şi informare toxicologică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi asiguratorul la nivel teritorial.
    Data completării:
    Medic medicina muncii: .........................................
    Cod parafă: .................................
                                (semnătura şi parafa)
    ^1) Din 4 cifre, conform Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN.
    ^2) Conform Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), cu modificările şi completările ulterioare.
    ^3) Denumire completă conform tabelului cu bolile profesionale cu declarare obligatorie în vigoare.
    ^4) După caz.

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 22 la normele metodologice)
    TABEL
    cu bolile profesionale cu declarare obligatorie
    1. Cancer profesional

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Boala │Factor de risc │
│profesională │profesional*/proces │
│ │tehnologic │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Alcool izopropilic │
│ │(procedeul de │
│ │fabricare cu acid │
│ │concentrat a │
│ │alcoolului │
│ │izopropilic) │
│ ├──────────────────────┤
│ │Crom hexavalent şi │
│ │compuşi │
│ ├──────────────────────┤
│ │Formaldehidă │
│ ├──────────────────────┤
│ │Nichel şi compuşi │
│Cancer al │(lucrări care implică │
│cavităţii │expunerea la pulberi, │
│nazale şi al │fumuri sau aerosoli │
│sinusurilor │rezultaţi la prăjirea │
│feţei │şi la electrorafinarea│
│ │matelor de nichel) │
│ ├──────────────────────┤
│ │Pulbere de lemn de │
│ │esenţă tare │
│ ├──────────────────────┤
│ │Pulberi din piele │
│ │tăbăcită │
│ ├──────────────────────┤
│ │Radiu-226 şi produşii │
│ │săi de dezintegrare │
│ ├──────────────────────┤
│ │Radiu-228 şi produşii │
│ │săi de dezintegrare │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Formaldehidă │
│ ├──────────────────────┤
│Cancer │Pulbere de lemn de │
│nazofaringian │esenţă tare │
│ ├──────────────────────┤
│ │Fabricarea cauciucului│
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Acizi anorganici tari │
│ │(aerosoli) │
│Cancer ├──────────────────────┤
│laringian │Azbest (actinolit, │
│ │amosit, antofilit, │
│ │crisotil, crocidolit, │
│ │tremolit) │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ │anorganici (inhalarea │
│ │de pulberi sau de │
│ │vapori care conţin │
│ │arsen, precum şi │
│ │inhalarea de pulberi │
│ │sau de vapori care │
│ │conţin particule de │
│ │arsenopirită auriferă)│
│ ├──────────────────────┤
│ │Azbest (actinolit, │
│ │amosit, antofilit, │
│ │crisotil, crocidolit, │
│ │tremolit) │
│ ├──────────────────────┤
│ │Beriliu şi compuşi │
│ ├──────────────────────┤
│ │Bis (clorometil) eter │
│ │(puritate tehnică) │
│ ├──────────────────────┤
│ │Cadmiu şi compuşi │
│ ├──────────────────────┤
│ │Clorometil-metileter │
│ │(puritate tehnică) │
│ ├──────────────────────┤
│ │Crom hexavalent şi │
│ │compuşi (acidul cromic│
│ │şi cromaţii sau │
│ │bicromaţii alcalini │
│ │sau │
│ │alcalino-pământoşi, │
│ │cromatul de zinc) │
│ ├──────────────────────┤
│ │Dioxid de siliciu │
│ │(pulbere respirabilă │
│ │de silice cristalină) │
│ ├──────────────────────┤
│ │Emisii de eşapament │
│ │ale motoarelor diesel │
│ ├──────────────────────┤
│Cancer │Fabricarea carburii de│
│bronhopulmonar │siliciu (procedeul │
│primitiv │Acheson) │
│ ├──────────────────────┤
│ │Fabricarea aluminiului│
│ ├──────────────────────┤
│ │Fabricarea cauciucului│
│ ├──────────────────────┤
│ │Fabricarea cocsului │
│ ├──────────────────────┤
│ │Fumuri de sudură │
│ ├──────────────────────┤
│ │Gaze muştar │
│ ├──────────────────────┤
│ │Gazeificarea │
│ │cărbunelui │
│ ├──────────────────────┤
│ │Hidrocarburi aromatice│
│ │policiclice prezente │
│ │în funingine, gudron │
│ │de cărbune sau smoală │
│ │de huilă rezultate din│
│ │distilarea cărbunelui │
│ ├──────────────────────┤
│ │Nichel şi compuşi │
│ │(lucrări care implică │
│ │expunerea la pulberi, │
│ │fumuri sau aerosoli │
│ │rezultaţi la prăjirea │
│ │şi la electrorafinarea│
│ │matelor de nichel) │
│ ├──────────────────────┤
│ │Oxizi de fier │
│ ├──────────────────────┤
│ │Plutoniu │
│ ├──────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante (X │
│ │şi gama) │
│ ├──────────────────────┤
│ │Radon şi produşi de │
│ │dezintegrare ai │
│ │radonului (inclusiv la│
│ │mineritul subteran al │
│ │hematitei) │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Fabricarea cauciucului│
│Cancer gastric ├──────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante (X │
│ │şi gama) │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Clorură de vinil │
│Cancer hepatic │monomer │
│(carcinom ├──────────────────────┤
│hepatocelular, │1,2-Dicloropropan │
│angiosarcom) şi├──────────────────────┤
│al ductelor │Plutoniu │
│biliare ├──────────────────────┤
│intrahepatice │Virusul hepatitic B │
│ ├──────────────────────┤
│ │Virusul hepatitic C │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Plutoniu │
│ ├──────────────────────┤
│ │Radiu-224 şi produşii │
│ │săi de dezintegrare │
│ ├──────────────────────┤
│Cancer osos │Radiu-226 şi produşii │
│(osteosarcom) │săi de dezintegrare │
│ ├──────────────────────┤
│ │Radiu-228 şi produşii │
│ │săi de dezintegrare │
│ ├──────────────────────┤
│ │Radiaţii X şi gama │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Cancer │Bifenili policlorinaţi│
│melanocitar al ├──────────────────────┤
│pielii sau │Radiaţia solară │
│buzelor ├──────────────────────┤
│(melanom) │Radiaţii ultraviolete │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ │anorganici (inhalarea │
│ │de pulberi sau de │
│ │vapori care conţin │
│ │arsen, precum şi │
│ │inhalarea de pulberi │
│ │sau de vapori care │
│ │conţin particule de │
│ │arsenopirită auriferă)│
│ ├──────────────────────┤
│Cancer │Hidrocarburi aromatice│
│nonmelanocitar │policiclice prezente │
│al pielii sau │în funingine, gudron │
│buzelor: │de cărbune sau smoală │
│epiteliom │de huilă rezultate din│
│spinocelular, │distilarea cărbunelui │
│epiteliom ├──────────────────────┤
│bazocelular, │Uleiurile minerale │
│carcinom in │(activităţi │
│situ (Boala │profesionale care │
│Bowen) │implică expunerea │
│Leziuni │cutanată la uleiuri │
│epiteliale │minerale care au fost │
│precanceroase │utilizate în prealabil│
│(keratoza │în motoarele cu ardere│
│actinică) │internă pentru a │
│ │lubrifia şi a răci │
│ │piesele mobile din │
│ │motor) │
│ ├──────────────────────┤
│ │Radiaţia solară │
│ ├──────────────────────┤
│ │Radiaţii ultraviolete │
│ ├──────────────────────┤
│ │Radiaţii X şi gama │
│ ├──────────────────────┤
│ │Uleiuri de şist │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Azbest (actinolit, │
│ │amosit, antofilit, │
│ │crisotil, crocidolit, │
│ │tremolit) │
│Mezoteliom ├──────────────────────┤
│pleural │Erionit │
│ ├──────────────────────┤
│ │Fluoro-edenit │
│ ├──────────────────────┤
│ │Vopsele cu adaos de │
│ │azbest │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Azbest (actinolit, │
│ │amosit, antofilit, │
│ │crisotil, crocidolit, │
│ │tremolit) │
│Mezoteliom ├──────────────────────┤
│peritoneal │Erionit │
│ ├──────────────────────┤
│ │Fluoro-edenit │
│ ├──────────────────────┤
│ │Vopsele cu adaos de │
│ │azbest │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Virusul │
│Endoteliom │imunodeficienţei umane│
│(sarcomul │(HIV) tipul 1 │
│Kaposi) ├──────────────────────┤
│ │Virusul herpetic al │
│ │sarcomului Kaposi │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Tricloretilenă │
│Cancer renal ├──────────────────────┤
│ │Radiaţii X şi gama │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Amine aromatice şi │
│ │sărurile lor │
│ │[4-aminobifenil şi │
│ │sărurile sale │
│ │(xenilamină); │
│ │4,4’-diaminobifenil şi│
│ │sărurile sale │
│ │(benzidină); │
│ │2naftilamină şi │
│ │sărurile sale; │
│ │4,4’-metilen bis │
│ │(2-cloroanilină) şi │
│ │sărurile sale (MBOCA);│
│ │3,3’-dimetoxibenzidină│
│ │şi sărurile sale │
│Cancer al │(o-dianisidină); │
│vezicii urinare│3,3’-dimetilbenzidină │
│ │şi sărurile sale │
│ │(otoluidină); │
│ │4-cloro-2-metilanilină│
│ │şi sărurile sale │
│ │(p-cloro-o-toluidină);│
│ │auramină (puritate │
│ │tehnică)] │
│ ├──────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ │anorganici │
│ ├──────────────────────┤
│ │Coloranţi derivaţi din│
│ │benzidină (CI direct │
│ │black 38, CI direct │
│ │blue 6, CI direct │
│ │brown 95) │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Fabricarea aluminiului│
│ ├──────────────────────┤
│ │Fabricarea auraminei │
│ ├──────────────────────┤
│ │Fabricarea cauciucului│
│ ├──────────────────────┤
│ │Fabricare magenta │
│ ├──────────────────────┤
│ │Orto-toluidină │
│ ├──────────────────────┤
│ │Radiaţii X şi gama │
│ ├──────────────────────┤
│ │Tricloretilenă │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Radiaţii ultraviolete │
│ │(procedee de sudare) │
│Cancer ocular ├──────────────────────┤
│ │Virusul │
│ │imunodeficienţei umane│
│ │(HIV) tipul 1 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Cancer cerebral│ │
│şi al │Radiaţii X şi gama │
│sistemului │ │
│nervos central │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Radioizotopi ai │
│Cancer al │iodului, inclusiv │
│tiroidei │I-131 │
│ ├──────────────────────┤
│ │Radiaţii X şi gama │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Azbest (actinolit, │
│Cancer ovarian │amosit, antofilit, │
│ │crisotil, crocidolit, │
│ │tremolit) │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │1,3-Butadienă │
│ ├──────────────────────┤
│ │Benzen │
│ ├──────────────────────┤
│ │Fabricarea cauciucului│
│ ├──────────────────────┤
│ │Formaldehidă │
│ ├──────────────────────┤
│ │Fosfor-32 │
│ ├──────────────────────┤
│ │Lindan │
│ ├──────────────────────┤
│ │Pentaclorofenol │
│ ├──────────────────────┤
│ │Produşi de fisiune, │
│ │inclusiv stronţiu-90 │
│Leucemie şi/sau├──────────────────────┤
│limfom │Toriu-232 şi produşii │
│ │săi de dezintegrare │
│ ├──────────────────────┤
│ │Virusul Epstein-Barr │
│ ├──────────────────────┤
│ │Virusul hepatitic C │
│ ├──────────────────────┤
│ │Virusul herpetic al │
│ │sarcomului Kaposi │
│ ├──────────────────────┤
│ │Virusul │
│ │imunodeficienţei umane│
│ │(HIV) tipul 1 │
│ ├──────────────────────┤
│ │Virusul T-limfotropic │
│ │uman (HTLV) tip 1 │
│ ├──────────────────────┤
│ │Radiaţii X şi gama │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Alte afecţiuni │ │
│maligne cauzate│ │
│de expunerea │ │
│profesională │ │
│obiectivată şi │ │
│evaluată la │Agenţi cancerigeni │
│unul sau mai │cerţi din lista IARC │
│mulţi agenţi │ │
│din lista IARC │ │
│(International │ │
│Agency for │ │
│Research on │ │
│Cancer). │ │
└───────────────┴──────────────────────┘


    * Agenţi cancerigeni.

    2. Alte boli şi modificări hematologice nonmaligne profesionale

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Boala │Factor de risc │
│profesională │profesional │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Ankylostoma │
│ │duodenale │
│ ├────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├────────────────────┤
│ │Benzen │
│ ├────────────────────┤
│ │Brucella │
│ ├────────────────────┤
│ │Butil de staniu │
│ ├────────────────────┤
│ │Cimen (paracimol) │
│ ├────────────────────┤
│ │Compuşi │
│ │organofosforici şi │
│Anemie │organocloruraţi │
│ ├────────────────────┤
│ │Crezoli │
│ ├────────────────────┤
│ │Fosfor şi compuşi │
│ ├────────────────────┤
│ │Hidrocarburi │
│ │alifatice halogenate│
│ │(clorură de metil = │
│ │monoclormetan, │
│ │hexaclorciclohexan =│
│ │lindan, │
│ │tricloretilenă) │
│ ├────────────────────┤
│ │Hidrogen arseniat │
│ │(arsină) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Medicamente │
│ ├────────────────────┤
│ │Mesitilen │
│ ├────────────────────┤
│ │Metilcelosolv │
│ ├────────────────────┤
│ │Monoxid de carbon │
│ ├────────────────────┤
│ │Naftalină │
│ ├────────────────────┤
│ │Nitro-, cloro- şi │
│ │cloronitroderivaţi │
│ │aromatici │
│ │(monoclorbenzen, │
│ │odiclorbenzen, DDT, │
│ │trinitrotoluen, │
│ │pentaclorfenol) │
│ ├────────────────────┤
│ │p-Butilbenzen │
│ ├────────────────────┤
│ │Pirocatechină │
│ ├────────────────────┤
│ │Pirogalol │
│ ├────────────────────┤
│ │Plumb │
│ ├────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante │
│ ├────────────────────┤
│ │Silicat de etil │
│ ├────────────────────┤
│ │Trimetilbenzen │
│ │(pseudocumen) şi │
│ │alte hidrocarburi │
│ │aromatice │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Benzen │
│ ├────────────────────┤
│Agranulocitoză │Radiaţii ionizante │
│ ├────────────────────┤
│ │Trinitrotoluen │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Amino- şi │
│ │nitroderivaţi │
│ ├────────────────────┤
│ │Hidrogen arseniat │
│ ├────────────────────┤
│Methemoglobinemie│Oxizi de azot │
│ ├────────────────────┤
│ │Pirocatechină │
│ ├────────────────────┤
│ │Pirogalol │
│ ├────────────────────┤
│ │Rezorcină │
└─────────────────┴────────────────────┘    3. Afecţiuni psihice şi comportamentale profesionale

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Boala │Factor de risc │
│profesională │profesional │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Sindrom │Traumatisme │
│posttraumatic│cranio-cerebrale prin │
│ │accident de muncă │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Sindrom de │Situaţii sau evenimente │
│stres │excepţionale stresante │
│posttraumatic│la locul de muncă │
└─────────────┴────────────────────────┘    4. Boli neurologice profesionale

┌─────────────────────┬────────────────────┐
│Boala profesională │Factor de risc │
│ │profesional │
├─────────────────────┼────────────────────┤
│ │Mişcări repetitive │
│ │sau prelungite de │
│ │flexie/extensie/ │
│ │laterodeviaţie a │
│ │pumnului sau de │
│ │prehensiune │
│ │palmo-digitală │
│ ├────────────────────┤
│Sindrom de tunel │Presiune prelungită │
│carpian │sau repetată pe │
│ │podul palmei │
│ ├────────────────────┤
│ │Sprijin prelungit pe│
│ │regiunea carpiană │
│ ├────────────────────┤
│ │Vibraţii mecanice │
│ │transmise sistemului│
│ │mână-braţ │
├─────────────────────┼────────────────────┤
│ │Mişcări repetitive │
│ │sau prelungite de │
│ │extensie a pumnului │
│Sindrom de tunel │sau de prehensiune a│
│cubital Guyon │mâinii │
│(compresia nervului ├────────────────────┤
│ulnar la nivelul │Presiune prelungită │
│articulaţiei │sau repetată pe │
│pumnului) │podul palmei │
│ ├────────────────────┤
│ │Sprijin prelungit pe│
│ │regiunea carpiană │
├─────────────────────┼────────────────────┤
│Sindrom de tunel │ │
│epitrohleo-olecranian│Sprijin prelungit pe│
│(compresia nervului │faţa posterioară a │
│ulnar la nivelul │cotului │
│cotului) │ │
├─────────────────────┼────────────────────┤
│Sindrom de tunel │ │
│radial (compresia │Mişcări repetitive │
│nervului radial la │la nivelul cotului │
│nivelul cotului) │ │
├─────────────────────┼────────────────────┤
│Sindrom de compresie │Poziţie ghemuit │
│a nervului sciatic │prelungită │
│popliteu extern │ │
├─────────────────────┼────────────────────┤
│ │Acrilamidă │
│ ├────────────────────┤
│ │Borrelia (maladia │
│ │Lyme) │
│ ├────────────────────┤
│ │Brucella (bruceloza │
│ │cronică) │
│ ├────────────────────┤
│ │Dicloracetilenă │
│ ├────────────────────┤
│ │Hexan │
│ ├────────────────────┤
│ │Mercur │
│ ├────────────────────┤
│Neuropatie │N-metil-butil-cetonă│
│ ├────────────────────┤
│ │Plumb │
│ ├────────────────────┤
│ │Sulfură de carbon │
│ ├────────────────────┤
│ │Toluen │
│ ├────────────────────┤
│ │Virusul hepatitic C │
│ ├────────────────────┤
│ │Virusul │
│ │varicelo-zosterian │
│ ├────────────────────┤
│ │Virusul SARS-CoV-2 │
│ ├────────────────────┤
│ │Vibraţii mecanice │
├─────────────────────┼────────────────────┤
│ │Mangan (dioxid de │
│ │mangan) │
│ ├────────────────────┤
│Parkinsonism secundar│Mercur şi compuşi │
│ ├────────────────────┤
│ │Monoxid de carbon │
│ ├────────────────────┤
│ │Sulfură de carbon │
└─────────────────────┴────────────────────┘    5. Boli profesionale ale analizatorului vizual

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Boala profesională│Factor de risc │
│ │profesional │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Alergeni şi │
│ │iritanţi │
│ │profesionali │
│ ├───────────────────┤
│Conjunctivită │Radiaţii infraroşii│
│ ├───────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante │
│ ├───────────────────┤
│ │Virusuri, bacterii │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Acid clorhidric │
│ ├───────────────────┤
│ │Acid fluorhidric │
│ ├───────────────────┤
│ │Amoniac │
│ ├───────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├───────────────────┤
│ │Benzochinone │
│ ├───────────────────┤
│ │Cianamidă calcică │
│ ├───────────────────┤
│ │Clor │
│ ├───────────────────┤
│ │Creozot │
│ ├───────────────────┤
│ │Crezoli │
│ ├───────────────────┤
│ │Dioxid de sulf │
│ ├───────────────────┤
│ │Etilen-oxid (oxid │
│ │de etilenă) │
│ ├───────────────────┤
│ │Fenoli (fenol, │
│ │pirocatechină, │
│ │pirogalol, │
│ │rezorcină) │
│ ├───────────────────┤
│Cheratită │Formiat de metil │
│ ├───────────────────┤
│ │Hidrochinonă │
│ ├───────────────────┤
│ │Hidrogen sulfurat │
│ ├───────────────────┤
│ │Piridine │
│ ├───────────────────┤
│ │Quinoleină │
│ ├───────────────────┤
│ │Alergeni şi │
│ │iritanţi │
│ │profesionali │
│ ├───────────────────┤
│ │Radiaţii infraroşii│
│ ├───────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante │
│ ├───────────────────┤
│ │Radiaţii │
│ │ultraviolete │
│ ├───────────────────┤
│ │Seleniu │
│ ├───────────────────┤
│ │Silicat de metil │
│ ├───────────────────┤
│ │Streptococcus suis │
│ ├───────────────────┤
│ │Sulfură de carbon │
│ ├───────────────────┤
│ │Virusuri │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Dinitrocrezol │
│ ├───────────────────┤
│ │Dinitrofenol │
│ ├───────────────────┤
│ │Etilen-oxid (oxid │
│ │de etilenă) │
│ ├───────────────────┤
│ │Lasere │
│ ├───────────────────┤
│ │Microunde │
│Cataractă ├───────────────────┤
│ │Naftalină │
│ ├───────────────────┤
│ │Radiaţii infraroşii│
│ ├───────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante │
│ ├───────────────────┤
│ │Radiaţii │
│ │ultraviolete │
│ ├───────────────────┤
│ │Trinitrotoluen │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Nistagmus │Iluminat inadecvat │
│ │în mine │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Suprasolicitări │
│ │vizuale, în special│
│Astenopie │în condiţii de │
│acomodativă │iluminat │
│ │necorespunzător │
│ │cantitativ şi/sau │
│ │calitativ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Alcool alilic │
│ ├───────────────────┤
│ │Alcool metilic │
│ │(metanol) │
│ ├───────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├───────────────────┤
│ │Hidrocarburi │
│ │alifatice │
│ │halogenate │
│ ├───────────────────┤
│Nevrită optică │Mercur │
│ ├───────────────────┤
│ │Naftalină │
│ ├───────────────────┤
│ │Nitro- şi │
│ │aminoderivaţi │
│ │aromatici │
│ ├───────────────────┤
│ │Piridine │
│ ├───────────────────┤
│ │Sulfură de carbon │
│ ├───────────────────┤
│ │Taliu │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Bromură de metil │
│ │(monobrommetan) │
│ ├───────────────────┤
│ │Carbamaţi │
│ │heterociclici │
│ │anticolinesterazici│
│ ├───────────────────┤
│ │Clorură de metil │
│ │(monoclormetan) │
│ ├───────────────────┤
│ │Compuşi │
│ │organofosforici │
│Ambliopie ├───────────────────┤
│Diplopie │Fosfaţi, │
│Amauroză │pirofosfaţi, │
│ │tiofosfaţi, │
│ │fosforamide │
│ ├───────────────────┤
│ │Hidrogen fosforat │
│ │(fosfină, │
│ │trihidrură de │
│ │fosfor) │
│ ├───────────────────┤
│ │Monoxid de carbon │
│ ├───────────────────┤
│ │Sulfură de carbon │
│ ├───────────────────┤
│ │Taliu │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Uveită │Streptococcus suis │
│Endoftalmie │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Boli oftalmologice│Alţi agenţi │
│cauzate de agenţi │nemenţionaţi │
│nemenţionaţi │anterior, dacă se │
│anterior, dacă pot│stabileşte legătura│
│fi documentate cu │de cauzalitate │
│date de literatură│între expunere şi │
│şi se stabileşte │boală, documentată │
│legătura de │cu date de │
│cauzalitate între │literatură │
│expunere şi boală │ştiinţifică │
└──────────────────┴───────────────────┘    6. Boli profesionale ale analizatorului auditiv

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Boala │Factor de risc │
│profesională│profesional │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Zgomot mai mare sau egal │
│ │cu 85 dB (A) │
│ ├─────────────────────────┤
│ │Substanţe chimice │
│ │ototoxice (arsen, bromură│
│ │de metil, n-butil alcool,│
│ │compuşi organomercuriali,│
│ │mangan, mercur, monoxid │
│ │de carbon, plumb, stiren,│
│ │sulfură de carbon, │
│ │toluen, tricloretilenă) │
│ ├─────────────────────────┤
│ │Explozii cu afectarea │
│ │timpanului │
│Hipoacuzie^1├─────────────────────────┤
│ │Scântei sau metale topite│
│ │ce determină perforaţii │
│ │ale timpanului │
│ ├─────────────────────────┤
│ │Traumă barometrică │
│ ├─────────────────────────┤
│ │Traumatisme cu │
│ │interesarea urechii medii│
│ │şi a timpanului │
│ ├─────────────────────────┤
│ │Traumatisme cu │
│ │interesarea stâncii │
│ │temporale │
│ ├─────────────────────────┤
│ │Curent electric │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ^1 Hipoacuzia profesională este scăderea permanentă a pragului auditiv peste 35 dB (media aritmetică a valorilor la frecvenţele de 500, 1000, 2000, 4000 Hz în conducerea aeriană), fără corecţie de presbiacuzie, în general simetrică şi bilaterală, de cauză profesională.

    7. Boli profesionale ale aparatului cardiovascular

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Boala profesională │Factor de risc │
│ │profesional │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Clorură de vinil │
│ ├──────────────────┤
│ │Răşini epoxidice │
│Sindrom Raynaud ├──────────────────┤
│ │Vibraţii mecanice │
│ │transmise │
│ │sistemului │
│ │mână-braţ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varice ale │ │
│membrelor │Ortostatism │
│inferioare │prelungit static │
│complicate cu │sau asociat cu │
│tulburări trofice │manipulare de │
│sau cu │greutăţi │
│tromboflebite │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Tromboflebita de │Efort cu mişcări │
│efort a membrelor │ample ale │
│superioare │membrelor │
│ │superioare │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Poziţie şezând │
│Tromboflebita │prelungită la │
│profundă a │conducătorii │
│membrelor │profesionişti de │
│inferioare │vehicule şi │
│ │utilaje │
└───────────────────┴──────────────────┘    8. Boli profesionale ale aparatului respirator

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Boala profesională│Factor de risc │
│ │profesional │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Silicoză cronică │ │
├──────────────────┤Dioxid de siliciu │
│Silicoză acută │liber cristalin │
│(silicoproteinoză)│ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Silicotuberculoză │Dioxid de siliciu │
│ │liber cristalin │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Pneumoconioza │ │
│minerului la │Cărbune │
│cărbune │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Azbest (actinolit, │
│ │amosit, antofilit, │
│Azbestoză │crisotil, │
│ │crocidolit, │
│ │tremolit) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Bariu (baritoză), │
│ │caolin (caolinoză),│
│ │fier (sideroză), │
│ │grafit (grafitoză),│
│ │mică (micatoză), │
│ │nefelina apatita, │
│ │negru de fum, │
│Pneumoconioze │olivina │
│ │(olivinoză), pământ│
│ │de diatomee, │
│ │perlit, roci │
│ │şistoase (shale), │
│ │staniu (stanoză), │
│ │sticlă vitroasă, │
│ │talc (talcoză), │
│ │vermiculită, zeolit│
├──────────────────┼───────────────────┤
│Pneumoconioze │Pulberi anorganice │
│mixte │mixte │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Aluminoză │Aluminiu │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Agenţi biologici │
│ ├───────────────────┤
│ │Antimoniu/Stibiu │
│ │(stibioză) │
│ ├───────────────────┤
│ │Ardezie │
│ ├───────────────────┤
│ │Beriliu │
│ ├───────────────────┤
│ │Carburi metalice │
│ │(frite) │
│ ├───────────────────┤
│ │Clorură de vinil │
│ ├───────────────────┤
│ │Cobalt │
│ ├───────────────────┤
│ │Medicamente (unele │
│Pneumopatie │citostatice) │
│interstiţială ├───────────────────┤
│difuză (PID)/ │Metale grele (crom,│
│Fibroză pulmonară │nichel, cobalt, │
│ │molibden, titan) │
│ ├───────────────────┤
│ │Oxizi de ceriu │
│ ├───────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante │
│ ├───────────────────┤
│ │Substanţe chimice │
│ │(gaze, fumuri şi │
│ │vapori) - inclusiv │
│ │gaze de furnal, │
│ │gaze de sudură │
│ ├───────────────────┤
│ │Şisturi │
│ ├───────────────────┤
│ │Uleiuri minerale │
│ ├───────────────────┤
│ │Virusul SARS-CoV-2 │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Azbest (actinolit, │
│ │amosit, antofilit, │
│Pleurezie benignă │crisotil, │
│ │crocidolit, │
│ │tremolit) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Azbest (actinolit, │
│Îngroşări pleurale│amosit, antofilit, │
│difuze │crisotil, │
│ │crocidolit, │
│ │tremolit) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Azbest (actinolit, │
│Îngroşări pleurale│amosit, antofilit, │
│localizate (plăci │crisotil, │
│pleurale) │crocidolit, │
│ │tremolit) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Azbest (actinolit, │
│Atelectazii │amosit, antofilit, │
│rotunde │crisotil, │
│ │crocidolit, │
│ │tremolit) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Bisinoză │Bumbac, cânepă, in,│
│ │iută, sisal, capoc │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Agenţi biologici │
│ │(bacterii, fungi, │
│ │protozoare) care │
│ │contaminează │
│ │pulberi vegetale │
│ │(trestie de zahăr, │
│ │malţ, boia, plută, │
│ │celuloză de hârtie,│
│ │praf de lemn), │
│ │brânzeturi │
│ │(maturare), │
│ │mezeluri │
│ ├───────────────────┤
│ │Antigene proteice │
│ │provenite de la │
│ │animale, păsări şi │
│ │insecte │
│ ├───────────────────┤
│Pneumonită de │Enzime de Bacil │
│hipersensibilitate│subtilis din │
│(alveolita │detergenţi, enzime │
│alergică │proteolitice din │
│extrinsecă) │soluţii de curăţat │
│ ├───────────────────┤
│ │Substanţe chimice │
│ │cu greutate │
│ │moleculară mică: │
│ │izocianaţi, │
│ │anhidride, │
│ │piretroide, │
│ │anhidrida │
│ │trimelitică, │
│ │medicamente │
│ │(azatioprina, │
│ │6-mercaptopurina, │
│ │beta-blocante, │
│ │busulfan, │
│ │fluoxetina, │
│ │nitrofurantoin, │
│ │procarbazina, │
│ │fenitoina) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Fumuri de zinc, │
│Febră de fum │cupru, cadmiu, │
│ │crom, mangan, │
│ │nichel, staniu │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Febra produsă de │Fumuri de polimeri │
│fumuri de polimeri│ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Sindromul toxic al│ │
│pulberilor │Pulberi organice │
│organice (boala de│ │
│siloz) │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Azbest │
│ ├───────────────────┤
│ │Dioxid de siliciu │
│ │liber cristalin │
│ ├───────────────────┤
│ │Gaze diesel │
│Bronhopneumopatie ├───────────────────┤
│obstructivă │Produşi de │
│cronică (BPOC) │combustie │
│(inclusiv la ├───────────────────┤
│lucrătorii │Pulberi organice │
│fumători) ├───────────────────┤
│ │Substanţe chimice │
│ │(gaze, fumuri şi │
│ │vapori) │
│ ├───────────────────┤
│ │Alte pulberi │
│ │anorganice │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Alergeni │
│ │respiratori │
│ │profesionali │
│Rinite ├───────────────────┤
│ │Iritanţi │
│ │respiratori │
│ │profesionali │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Acid clorhidric │
│ ├───────────────────┤
│ │Acid fluorhidric │
│ ├───────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│Ulcer nazal şi/sau├───────────────────┤
│perforaţia │Clorură de potasiu │
│septului nazal ├───────────────────┤
│ │Clorură de sodiu │
│ ├───────────────────┤
│ │Crom şi compuşi │
│ ├───────────────────┤
│ │Lemn (pulberi) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Alergeni │
│ │respiratori │
│ │profesionali │
│ ├───────────────────┤
│ │Iritanţi │
│Laringită │respiratori │
│ │profesionali │
│ ├───────────────────┤
│ │Suprasolicitare │
│ │vocală profesională│
│ │cronică │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Noduli ai corzilor│Suprasolicitare │
│vocale („nodulii │vocală profesională│
│cântăreţilor“) │cronică │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Iritaţie acută a │ │
│căilor aeriene: │ │
│- edem laringian │ │
│- edem pulmonar │ │
│- sindromul de │Substanţe chimice │
│detresă │(gaze, fumuri, │
│respiratorie acută│vapori, aerosoli) │
│/ARDS (Acute │ │
│Respiratory │ │
│Distress Syndrome)│ │
│- bronşită acută │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Sindrom de │Produşi de │
│disfuncţie │combustie │
│reactivă de căi │ │
│aeriene (RADS = ├───────────────────┤
│Reactive airways │Substanţe chimice │
│dysfunction │(gaze, fumuri şi │
│syndrome) │vapori) │
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Astm bronşic │ │
│alergic │ │
│(inclusiv la │Alergeni │
│lucrătorii cu │respiratori │
│teren atopic şi la│profesionali │
│lucrătorii │ │
│fumători) │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Astm bronşic │ │
│nonalergic │ │
│(iritativ) │Iritanţi │
│(inclusiv la │respiratori │
│lucrătorii cu │profesionali │
│teren atopic şi la│ │
│lucrătorii │ │
│fumători) │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Azbest │
│ ├───────────────────┤
│ │Dioxid de siliciu │
│ │liber cristalin │
│ ├───────────────────┤
│ │Gaze diesel │
│ ├───────────────────┤
│Bronşită cronică │Produşi de │
│(inclusiv la │combustie │
│lucrătorii ├───────────────────┤
│fumători) │Pulberi organice │
│ ├───────────────────┤
│ │Substanţe chimice │
│ │(gaze, fumuri şi │
│ │vapori) │
│ ├───────────────────┤
│ │Alte pulberi │
│ │anorganice │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Gaze diesel │
│ ├───────────────────┤
│ │Produşi de │
│Bronşiolită │combustie │
│obliterantă ├───────────────────┤
│ │Substanţe chimice │
│ │(gaze, fumuri şi │
│ │vapori) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Pneumopatie │Agenţi infecţioşi │
│cauzată de sisteme│vehiculaţi prin │
│de aer condiţionat│sistemele de aer │
│şi de umidifiere a│condiţionat şi de │
│aerului │umidifiere a │
│ │aerului │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Substanţe chimice │
│ │(gaze, fumuri şi │
│ │vapori), uleiuri │
│Pneumonie chimică │minerale (pneumonia│
│ │lipoidică), │
│ │parafină (pneumonia│
│ │lipoidică) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Efort respirator │
│Emfizem pulmonar │cronic (la │
│ │suflători) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Boli respiratorii │Alţi agenţi │
│cauzate de agenţi │nemenţionaţi │
│nemenţionaţi │anterior, dacă se │
│anterior, dacă pot│stabileşte legătura│
│fi documentate cu │de cauzalitate │
│date de literatură│între expunere şi │
│şi se stabileşte │boală, documentată │
│legătura de │cu date de │
│cauzalitate între │literatură │
│expunere şi boală │ştiinţifică │
└──────────────────┴───────────────────┘    9. Boli profesionale ale ficatului

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Boala │Factor de risc │
│profesională │profesional │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Substanţe chimice │
│ │hepatotoxice: arsen │
│ │şi compuşi, │
│ │brombenzen, clorură │
│ │de vinil, crezoli, │
│ │dinoseb, dinoterbe, │
│ │eter clormetilic, │
│Hepatită toxică │eter dicloretilic, │
│ │etilenclorhidrină, │
│ │fenoli, halotan, │
│ │hidrocarburi │
│ │alifatice halogenate,│
│ │ioxinil, nitro- şi │
│ │cloronitroderivaţi │
│ │aromatici │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Amoebe │
│ ├─────────────────────┤
│Hepatită │Brucella │
│infecţioasă ├─────────────────────┤
│ │Rickettsii (febra Q) │
│ ├─────────────────────┤
│ │Virusuri hepatitice │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Boli ale │ │
│ficatului │ │
│cauzate de │ │
│agenţi │Alţi agenţi │
│nemenţionaţi │nemenţionaţi │
│anterior, dacă │anterior, dacă pot fi│
│pot fi │documentaţi cu date │
│documentate cu │de literatură şi se │
│date de │stabileşte legătura │
│literatură şi se│de cauzalitate între │
│stabileşte │expunere şi boală │
│legătura de │ │
│cauzalitate │ │
│între expunere │ │
│şi boală │ │
└────────────────┴─────────────────────┘    10. Boli profesionale ale pielii şi ţesutului subcutanat

┌───────────────┬─────────────────────────────────┐
│Boala │Factor de risc profesional │
│profesională │ │
├───────────────┴─────────────────────────────────┤
│DERMATITĂ ALERGICĂ DE CONTACT │
├───────────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Adezivi │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Alimente în contact cu pielea │
│ │(antigene animale şi vegetale) │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Biocide, cauciuc, detergenţi, │
│ │esenţe aromate, explozivi, │
│ │fotoprotectoare, gaze de luptă, │
│ │răşini naturale şi sintetice │
│ │(monomeri), revelatori │
│ │fotografici, substanţe de │
│ │contrast, substanţe de curăţat, │
│ │uleiuri de răcire │
│a) Eczemă ├─────────────────────────────────┤
│alergică de │Coloranţi │
│contact ├─────────────────────────────────┤
│ │Cosmetice │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Medicamente (unele anestezice de │
│ │contact, antibiotice, antifungice│
│ │imidazolice, chinină, corticoizi,│
│ │nitrofurazonă, sulfamide) în │
│ │contact cu pielea │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Metale şi compuşii lor │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Plante (cu excepţia alimentelor) │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Solvenţi organici │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│b) Eczemă │ │
│fotoalergică de│Fotoalergeni │
│contact │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│c) Dermatită │ │
│alergică de │Proteine vegetale şi animale │
│contact la │ │
│proteine │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Insectofuncigide arsenicale şi │
│ │mercuriale │
│d) Eritrodermie├─────────────────────────────────┤
│ │Tetracloretilenă │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Tricloretilenă │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Alergeni ce induc eritem │
│ │polimorf: plante (Artemisia │
│ │vulgaris, Primula, Toxidendron), │
│ │lemn exotic (Dalbergia nigra, │
│ │Eucalyptus, Saligna), factori │
│e) Eritem │chimici (etilendiamină, │
│polimorf │tricloretilenă, triclortoluen, │
│ │clorură de cobalt), dezinfectanţi│
│ │(formaldehidă, thiomersal), │
│ │medicamente (econazol nitrat, │
│ │balsam de Peru, sulfamide, │
│ │neomicină, scopolamină), răşini │
│ │epoxi, parfumuri │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Alergeni ce induc erupţii │
│ │lichenoide: fenildiamină, │
│f) Erupţie │hidrochinonă, metilaminofenol, │
│lichenoidă │hidroxilamină, metale (arsenic, │
│ │nichel, crom), aditivi de │
│ │cauciuc, răşini epoxi, coloranţi │
│ │textili, alfa-amilaze │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Alergeni ce induc dermatită │
│ │limfomatoidă: plante (alcaloizi │
│ │vegetali), metale (aur, crom, │
│g) Dermatită │nichel), dezinfectanţi │
│limfomatoidă │(formaldehidă, glutaraldehidă), │
│ │coloranţi, diamino-difenilmetani,│
│ │etilen-a-diamină, │
│ │mecaptobenzotiazol, │
│ │tetrametilthiuram │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Adjuvanţi ai cauciucului │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Coloranţi (de tipul Disperse şi │
│ │Basic, parafenilendiamină şi │
│ │derivaţi, coloranţi de tip azo-) │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Cumarine │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Dimetilol-dihidroxi-etilenuree, │
│ │dimetilol-dihidroxi-propilenuree,│
│ │dimetilol-propilenuree, │
│ │tetrametilol-acetilendiuree │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Fibre de sticlă │
│h) Dermatită ├─────────────────────────────────┤
│purpurică de │Lână │
│contact ├─────────────────────────────────┤
│ │Medicamente (balsam de Peru, │
│ │aprotinină, chinidină, │
│ │flavonoide, mefenazină, peroxid │
│ │de benzoil) │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Plante (muşchi de copac, │
│ │păstârnac, ţelină, morcov, plante│
│ │ornamentale, sumac) │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Răşini melamin-formaldehidice, │
│ │răşini ureo-formaldehidice │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Sulfură de carbon, │
│ │tetrametilol-acetilendiuree │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Alergeni ce induc dermatită de │
│ │contact sistemică: ciment, plante│
│ │(de exemplu, ricin), răşini │
│ │epoxidice, lacuri, vopsele, │
│ │solvenţi organici, │
│i) Dermatită de│parafenilendiamină, │
│contact │paraaminoazobenzen, │
│sistemică │mercaptobenzotiazol, ulei │
│ │anticoroziv, lichid antigel, │
│ │lichid de răcire, biocide, │
│ │medicamente (sulfamide, │
│ │benzocaidă, procaină, betacaină, │
│ │antihistaminice, teofilină, │
│ │aminofilină, hidrocortizon) │
├───────────────┴─────────────────────────────────┤
│DERMATITĂ ORTOERGICĂ DE CONTACT │
├───────────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Microtraumatisme repetate │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Pulberi anorganice (de ciment, │
│a) Dermatită de│metalice, minerale, vată de │
│uzură │sticlă, zgură), pulberi organice │
│ │(lemn), microtraumatisme repetate│
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Pulberi organice (lemn) │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Acizi, baze, săruri de metale, │
│ │reactivi chimici, produse │
│ │petroliere, săpunuri │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Alimente în contact cu pielea │
│ │(antigene animale şi vegetale) │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Ciment │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Cosmetice │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Detergenţi │
│b) Dermatită ├─────────────────────────────────┤
│iritativă │Lână de sticlă │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Medicamente │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Plante (cu excepţia alimentelor) │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Solvenţi organici │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri şi lubrifianţi │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Umezeală („eczemă menajeră“) │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Zgură │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Acizi şi baze tari (caustici) │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Alumino-silicaţi de calciu │
│c) Dermatită │(ciment) │
│caustică ├─────────────────────────────────┤
│(arsură │Arsen şi compuşi │
│chimică) ├─────────────────────────────────┤
│ │Fosfor şi compuşi │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Var nestins (oxid de calciu) │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Substanţe fototoxice: creozot, │
│ │gudron, asfalt, bitum, smoală, │
│ │antracen, medicamente │
│d) Dermatită │(fenotiazine, sulfamide, │
│fototoxică de │cicline), psoraleni, plante │
│contact │(păstârnac, ţelină, morcov, │
│ │lămâie, mandarină, portocală), │
│ │coloranţi, parfumuri (bergamotă, │
│ │lavandă) │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│Dermatită de │ │
│contact mixtă │Alergeni şi iritanţi cutanaţi │
│(alergică şi │ │
│iritativă) │ │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Alergeni ce induc urticarie: │
│ │alimente, produse animaliere, │
│ │conservanţi, antiseptice, │
│ │medicamente, metale, │
│ │îmbrăcăminte, altele (amoniac, │
│ │silicat de sodiu, amidon de │
│Urticarie, │porumb) │
│angioedem (edem├─────────────────────────────────┤
│Quincke), şoc │Presiune cutanată │
│anafilactic ├─────────────────────────────────┤
│ │Spectrul solar (radiaţii │
│ │infraroşii, vizibile şi │
│ │ultraviolete) │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Temperaturi extreme │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Vibraţii │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│Urticarie de │Latex (cauciuc natural), produse │
│contact │alimentare (făină, fructe, │
│ │vegetale), epiteliu animale │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│Radiodermită │Radiaţii ionizante │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Petrol şi derivaţii lor (petrol │
│ │brut, uleiuri minerale │
│ │industriale, kerosen), gudron de │
│ │huilă şi derivate (ulei de huilă,│
│ │creozot, smoală), hidrocarburi │
│ │aromate (naftenele │
│Erupţii │polihalogenate, compuşi │
│acneiforme │clorofenolici, │
│profesionale │tetraclorodibenzo-p-dioxin, │
│ │dicloroanilină, hexaclorură de │
│ │benzen, difenili policlorinati), │
│ │zgură, asfalt, factori fizici │
│ │(căldură, umezeală), factori │
│ │mecanici, detergenţi, agenţi │
│ │infecţioşi │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi aromatice (din │
│ │gudroane, smoală), │
│ │tetraclorodibenzodioxină, │
│Porfirie │policlorodifenoli, policlorură de│
│cutanată │vinil (monomeri), │
│tardivă │hexaclorobenzen, alcool, │
│ │medicamente (estrogeni, │
│ │griseofulvină, barbiturice) │
│ ├─────────────────────────────────┤
│ │Virusul hepatitic C, HIV │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Alachlor (Lasso) - acetanilidă │
│ │ierbicidă │
│ │Aldehidă cinamică │
│ │p-terţ-Amilfenol │
│ │Benzoil peroxid (peroxid de │
│ │benzoil) │
│ │p-terţ-Butil-catechol │
│ │p-terţ-Butil-fenol (PTBP) │
│ │2-terţ-Butil-4-metoxi-fenol │
│ │Carbyne - ierbicid carbamat │
│ │Clioquinol │
│ │Clorură de mercuramoniu │
│ │p-Crezol │
│ │Diizopropil-fluorofosfat │
│ │2- şi 4-Fenilfenol (o- şi │
│ │p-fenilfenol) │
│ │Fizostigmină (eserină) │
│ │p-Izopropil-catechol │
│ │Hidrochinonă │
│ │β-Mercaptoetilamină HCl (MEA) │
│ │N-(2-Mercaptoetil)-dimetilamină │
│Vitiligo │HCl (MEDA) │
│ │p-Metil-catechol │
│ │Monobenzil-eter de hidrochinonă │
│ │(MBEH) │
│ │Monoetil-eter de hidrochinonă │
│ │(p-etoxifenol) │
│ │Monometil-eter de hidrochinonă │
│ │(p-metoxifenol = p-hidroxianisol)│
│ │p-Nonilfenol │
│ │p-Octilfenol │
│ │Octadecilfenol │
│ │Peroxid de hidrogen (apă │
│ │oxigenată) │
│ │Pirocatechol (pirocatechină, │
│ │1,2-benzendiol, │
│ │1,2-dihidroxibenzen) │
│ │Răşini fenol-formaldehidice (de │
│ │exemplu: │
│ │p-terţ-butil-fenol-formaldehidă) │
│ │Rezorcină │
│ │N, N`, N │
│ │``-Trietilen-tiofosforamidă │
│ │(Thio-TEPA) │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│Ulceraţii │Crom, produse alcaline, │
│cutaneo-mucoase│antimoniu, beriliu, clorură de │
│profesionale │zinc, ciment, mercur, arsenic │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Factori infecţioşi, factori │
│ │fizici şi mecanici, factori │
│ │chimici (acizi, baze, ciment, │
│ │săruri de crom, tanin, uleiuri │
│Onicopatii │minerale, cloralhidrat, │
│profesionale │formaldehidă, săruri mercuriale, │
│ │sublimat coroziv, binitrotoluen, │
│ │trinitrotoluen, acid │
│ │dinitrosalicilic, dinitrobenzen, │
│ │fenilendiamină, dinobutan, │
│ │formol, gudron) │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Radiaţii ionizante, factori │
│Alopecii │chimici (taliu, borat de sodiu, │
│profesionale │dimeri de neopren, cupru, cobalt,│
│ │acid picric, dinobutan, │
│ │trinitrotoluen), posttraumatic │
├───────────────┼─────────────────────────────────┤
│Boli ale pielii│ │
│şi ţesutului │Alţi agenţi nemenţionaţi │
│subcutanat │anterior, dacă se stabileşte │
│cauzate de │legătura de cauzalitate între │
│agenţi │expunere şi boală, documentată cu│
│nemenţionaţi │date de literatură ştiinţifică │
│anterior │ │
└───────────────┴─────────────────────────────────┘    11. Boli profesionale ale sistemului musculo-scheletic şi ale ţesutului conjunctiv

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Boala │Factor de risc │
│profesională │profesional │
├─────────────┴────────────────────────┤
│ARTICULAŢIA PUMNULUI │
├─────────────┬────────────────────────┤
│ │Mişcări repetitive ^2 │
│ │ale articulaţiei │
│ │pumnului │
│ ├────────────────────────┤
│ │Suprasolicitarea^3 │
│ │articulaţiei pumnului │
│Sinovite ├────────────────────────┤
│ │Poziţii extreme^4 ale │
│ │articulaţiei pumnului │
│ ├────────────────────────┤
│ │Acţiunea combinată a │
│ │celor trei factori de │
│ │risc │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Mişcări repetitive^2 ale│
│ │articulaţiei pumnului │
│ ├────────────────────────┤
│ │Suprasolicitarea^3 │
│Tendinite. │articulaţiei pumnului │
│Tenosinovite.├────────────────────────┤
│Peritendinite│Poziţii extreme^4 ale │
│ │articulaţiei pumnului │
│ ├────────────────────────┤
│ │Acţiunea combinată a │
│ │celor trei factori de │
│ │risc │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Mişcări repetitive^2 ale│
│ │articulaţiei pumnului │
│ ├────────────────────────┤
│ │Suprasolicitarea^3 │
│Tenosinovita │articulaţiei pumnului │
│stiloidei ├────────────────────────┤
│radiale (de │Poziţii extreme^4 ale │
│Quervain) │articulaţiei pumnului │
│ ├────────────────────────┤
│ │Acţiunea combinată a │
│ │celor trei factori de │
│ │risc │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Mişcări repetitive^2 ale│
│ │articulaţiei pumnului │
│ ├────────────────────────┤
│Tenosinovita │Suprasolicitarea^3 │
│cronică a │articulaţiei pumnului │
│mâinii şi ├────────────────────────┤
│articulaţiei │Poziţii extreme^4 ale │
│pumnului │articulaţiei pumnului │
│ ├────────────────────────┤
│ │Acţiunea combinată a │
│ │celor trei factori de │
│ │risc │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Vibraţii mecanice │
│Osteonecroza │transmise sistemului │
│semilunarului│mână-braţ, traumatisme │
│(boala │provocate de utilizarea │
│Kienbock) │manuală de unelte │
│ │percutante │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Vibraţii mecanice │
│Osteonecroza │transmise sistemului │
│scafoidului │mână-braţ, traumatisme │
│carpian (B. │provocate de utilizarea │
│Kolher) │manuală de unelte │
│ │percutante │
├─────────────┴────────────────────────┤
│ANTEBRAŢ │
├─────────────┬────────────────────────┤
│Tendinite │Mişcări repetitive^2 ale│
│ │antebraţului │
├─────────────┴────────────────────────┤
│ARTICULAŢIA COTULUI │
├─────────────┬────────────────────────┤
│ │Poziţii vicioase │
│ │prelungite^5 (presiune │
│Bursita │prelungită la nivelul │
│olecraniană │feţei posterioare a │
│acută │cotului) │
│ ├────────────────────────┤
│ │Microtraumatisme │
│ │mecanice repetate^6 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Poziţii vicioase │
│ │prelungite^5 (presiune │
│Bursita │prelungită la nivelul │
│olecraniană │feţei posterioare a │
│cronică │cotului) │
│ ├────────────────────────┤
│ │Microtraumatisme │
│ │mecanice repetate^6 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Artroza │Vibraţii mecanice │
│cotului │transmise sistemului │
│ │mână-braţ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Mişcări repetitive^2 de │
│ │prehensiune sau mişcări │
│Epicondilita │repetitive de extensie a│
│cotului │mâinii pe antebraţ sau │
│ │mişcări repetitive de │
│ │supinaţie şi │
│ │pronosupinaţie │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Epicondilita │ │
│medială sau │Suprasolicitarea^3 │
│cotul │articulaţiei cotului │
│jucătorului │ │
│de golf │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Epicondilita │ │
│laterală sau │Suprasolicitarea^3 │
│cotul │articulaţiei cotului │
│tenismenului │ │
├─────────────┴────────────────────────┤
│ARTICULAŢIA UMĂRULUI │
├─────────────┬────────────────────────┤
│ │Manipulare manuală de │
│ │mase^7 │
│Tendinopatia ├────────────────────────┤
│coafei │Mişcări de menţinere a │
│rotatorilor │umărului în abducţie │
│(umăr ├────────────────────────┤
│dureros) │Mişcări repetitive^2 de │
│ │ridicare (abducţie) a │
│ │braţului │
├─────────────┴────────────────────────┤
│ARTICULAŢIA COXO-FEMURALĂ │
├─────────────┬────────────────────────┤
│ │Microtraumatisme │
│ │repetate^6 │
│Coxartroză ├────────────────────────┤
│ │Manipulare manuală de │
│ │mase^7 │
├─────────────┴────────────────────────┤
│ARTICULAŢIA GENUNCHIULUI │
├─────────────┬────────────────────────┤
│ │Poziţii vicioase │
│ │prelungite^5 │
│Leziuni ├────────────────────────┤
│cronice │Microtraumatisme │
│degenerative │repetate^6 │
│ale ├────────────────────────┤
│meniscului │Mişcări repetitive^2 ale│
│ │articulaţiei │
│ │genunchiului │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Boala │Factor de risc │
│profesională │profesional*/proces │
│ │tehnologic │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Bursita │Poziţii vicioase │
│prepatelară a│prelungite^5 (presiune │
│genunchiului │prelungită pe genunchi) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Tendinite │Mişcări repetitive^2 şi │
│rotuliene │prelungite de extensie │
│ │sau flexie │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Microtraumatisme │
│ │repetate^6 │
│ ├────────────────────────┤
│ │Manipulare manuală de │
│Gonartroză │mase^7 │
│ ├────────────────────────┤
│ │Mişcări repetitive^2 ale│
│ │articulaţiei │
│ │genunchiului │
├─────────────┼────────────────────────┤
│TENDON AHILE │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Tendinita │Poziţii vicioase │
│achileană │prelungite^5 (poziţie │
│ │prelungită pe vârfuri) │
├─────────────┴────────────────────────┤
│COLOANA VERTEBRALĂ │
├─────────────┬────────────────────────┤
│ │Poziţii vicioase │
│ │prelungite^5 ale │
│ │coloanei cervicale în │
│ │flexie, extensie, │
│ │aplecare laterală, │
│Discopatie │rotaţie │
│cervicală, ├────────────────────────┤
│inclusiv │Mişcări repetitive^2 ale│
│hernia de │membrelor superioare │
│disc ├────────────────────────┤
│cervicală │Manipulare manuală de │
│ │mase^7 │
│ ├────────────────────────┤
│ │Vibraţii mecanice │
│ │transmise întregului │
│ │corp │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Deformări ale│ │
│coloanei │Manipulare manuală de │
│vertebrale │mase^7 │
│cervicale │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Poziţii vicioase │
│ │prelungite^5 ale │
│Discopatie │coloanei cervicale │
│toracală, ├────────────────────────┤
│inclusiv │Manipulare manuală de │
│hernia de │mase^7 │
│disc toracală├────────────────────────┤
│ │Vibraţii mecanice │
│ │transmise întregului │
│ │corp │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Deformări ale│ │
│coloanei │Manipulare manuală de │
│vertebrale │mase^7 │
│toracale │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Manipulare manuală de │
│ │mase^7 │
│ ├────────────────────────┤
│Discopatii │Vibraţii mecanice │
│lombare, │transmise întregului │
│inclusiv │corp │
│hernia de ├────────────────────────┤
│disc lombară │Suprasolicitarea^3 prin │
│ │supraîncordări, │
│ │presiuni, torsiuni, │
│ │tracţiuni │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Manipulare manuală de │
│Deformări ale│mase^7 │
│coloanei ├────────────────────────┤
│vertebrale │Poziţii vicioase │
│lombare │prelungite^5 ale │
│ │coloanei lombare │
└─────────────┴────────────────────────┘


    ^2 Mişcări repetitive: mişcări efectuate prin repetarea aceluiaşi gest, cu o frecvenţă impusă ca număr de acţiuni pe minut şi cu o durată a ciclului egală sau mai mică de 30 de secunde.
    ^3 Suprasolicitări musculoscheletice: solicitarea excesivă prin supraîncordări, presiuni, torsiuni, tracţiuni.
    ^4 Poziţii extreme: posturi cu caracter nefiresc ale aparatului musculoscheletic ce suprasolicită diferite segmente ale organismului.
    ^5 Poziţii vicioase prelungite: postura incorectă prelungită ce determină stres mecanic asupra unor porţiuni ale aparatului musculoscheletic.
    ^6 Microtraumatisme repetate: traumatisme de mică intensitate care prin repetare frecventă pot deveni cauza unei boli profesionale.
    ^7 Manipulare manuală de mase: se înţelege orice tip de transport sau susţinere a unei mase de către unul ori mai mulţi lucrători, inclusiv ridicarea, aşezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorită caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice necorespunzătoare, prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

    12. Boli profesionale ale aparatului excretor

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Boala │Factor de risc │
│profesională │profesional │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Acrilonitril │
│ ├────────────────────────┤
│ │Aldrin │
│ ├────────────────────────┤
│ │Benzochinone │
│ ├────────────────────────┤
│ │Butil-toluen terţiar │
│ ├────────────────────────┤
│ │Clor │
│ ├────────────────────────┤
│ │Crezoli │
│ ├────────────────────────┤
│ │Cumen │
│Nefropatie ├────────────────────────┤
│toxică │N, N-Dimetilformamidă │
│ ├────────────────────────┤
│ │Dimetilsulfat │
│ ├────────────────────────┤
│ │Dioxan │
│ ├────────────────────────┤
│ │Eter etilic │
│ ├────────────────────────┤
│ │Eteri de glicoli │
│ ├────────────────────────┤
│ │Etil-benzen │
│ ├────────────────────────┤
│ │Etilenclorhidrină │
│ ├────────────────────────┤
│ │Etilenglicol şi derivaţi│
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Fenoli şi derivaţii lor │
│ │halogenaţi şi nitraţi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Fosfor şi compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │β-Propiolactonă │
│ ├────────────────────────┤
│ │Hidrazine │
│ ├────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi halogenate │
│ │alifatice │
│ ├────────────────────────┤
│ │Hidrogen arseniat │
│ ├────────────────────────┤
│ │Metale grele şi compuşi │
│ │(cadmiu, crom, mercur, │
│ │plumb, vanadiu şi │
│ │altele) │
│ ├────────────────────────┤
│ │Nitro- şi │
│ │cloronitroderivaţi │
│ │aromatici │
│ ├────────────────────────┤
│ │Paraquat (dipiridillium)│
│ ├────────────────────────┤
│ │Piridine │
│ ├────────────────────────┤
│ │Pirogalol │
│ ├────────────────────────┤
│ │Silicat de metil şi de │
│ │etil │
│ ├────────────────────────┤
│ │Stiren │
│ ├────────────────────────┤
│ │Tetralină │
│ │(tetrahidronaftalină) │
│ ├────────────────────────┤
│ │Triazine │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Brucella │
│ ├────────────────────────┤
│ │Hantavirus │
│ ├────────────────────────┤
│Nefropatie │Mycobacterium │
│infecţioasă │tuberculosis │
│ ├────────────────────────┤
│ │Streptococ │
│ │beta-hemolitic din │
│ │grupul A │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Boli ale │Alţi agenţi nemenţionaţi│
│aparatului │anterior, dacă se │
│excretor │stabileşte legătura de │
│cauzate de │cauzalitate între │
│agenţi │expunere şi boală, │
│nemenţionaţi │documentată cu date de │
│anterior │literatură ştiinţifică │
└─────────────┴────────────────────────┘    13. Boli profesionale cauzate de expunerea la agenţi fizici neclasificate anterior

┌───────────────────────┬────────────────┐
│Boala profesională │Factor de risc │
│ │profesional │
├───────────────────────┼────────────────┤
│Colaps caloric, crampe │Microclimat cald│
│calorice, şoc caloric │ │
├───────────────────────┼────────────────┤
│Hipotermie, degerături │Microclimat rece│
├───────────────────────┼────────────────┤
│ │Presiuni │
│Îmbolnăviri datorate │atmosferice │
│compresiunilor sau │crescute │
│decompresiunilor │(hiperbarism) │
│ │sau scăzute │
│ │(hipobarism) │
├───────────────────────┼────────────────┤
│Boala de vibraţii: │ │
│- sindrom │ │
│osteo-musculo-articular│Vibraţii │
│- sindrom digestiv │mecanice │
│- sindromul Raynaud │ │
│- sindrom neurologic │ │
├───────────────────────┼────────────────┤
│Sindrom acut de │Radiaţii │
│iradiere │ionizante │
├───────────────────────┼────────────────┤
│ │Câmpuri │
│ │electrice şi │
│ │magnetice │
│Sindroame ├────────────────┤
│neuro-cardio-vasculare │Radiaţii │
│şi endocrine │electromagnetice│
│ │neionizante din │
│ │banda microunde │
│ │şi │
│ │radiofrecvenţă │
└───────────────────────┴────────────────┘    14. Boli profesionale, inclusiv complicaţiile şi sechelele lor, induse de agenţi biologici

┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Boala profesională │Factor de risc profesional** │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│BOLI INFECŢIOASE BACTERIENE │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Mycobacterium tuberculosis, │
│ │Mycobacterium africanum, │
│ │Mycobacterium bovis, │
│Tuberculoză (pleuropulmonară │Mycobacterium caprae │
│şi extrapulmonară) │(Mycobacterium tuberculosis │
│ │subsp. caprae), Mycobacterium │
│ │microti, Mycobacterium │
│ │pinnipedii │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Ulcer Buruli │Mycobacterium ulcerans │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Lepră │Mycobacterium leprae │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Erizipel cutanat │Erysipelothrix rhusiopathiae │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Boala Lyme │Borrelia burgdorferi │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Tularemie │Francisella tularensis │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Leptospiroză │Leptospira │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Specii de Brucella (Brucella │
│Bruceloză │melitensis, abortus, suis, │
│ │canis, inopinata) │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Tetanos │Clostridium tetani │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Antrax │Bacillus anthracis │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Rickettsia australis, │
│ │Rickettsia conorii, Rickettsia│
│Febră purpurie │heilongjiangensis, Rickettsia │
│ │japonica, Rickettsia │
│ │rickettsii, Rickettsia │
│ │sibirica │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Tifos │Rickettsia typhi │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Tifos exantematic de păduche │Rickettsia prowazekii │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Ricketsioze transmise prin │Rickettsia akari, Orientia │
│acarieni │tsutsugamushi (Rickettsia │
│ │tsutsugamushi) │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Febră tifoidă │Salmonella typhi │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Dizenterie bacilară │Shigella dysenteriae (tip 1) │
├──────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│BOLI INFECŢIOASE VIRALE │
├──────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Hepatita acută A │Virusul hepatitic A │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Hepatita acută B │Virusul hepatitic B │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Hepatita acută C │Virusul hepatitic C │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Hepatita acută E │Virusul hepatitic E │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Hepatita cu virusul D │Virusul hepatitic D │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Infecţia HIV/SIDA (sindromul │Virusul imunodeficienţei umane│
│imunodeficienţei umane │(HIV) │
│dobândite) │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Lyssavirusul liliacului │
│ │australian, Lyssavirus │
│ │Duvenhage, Lyssavirusul │
│Rabie │liliacului european 1, │
│ │Lyssavirusul liliacului │
│ │european 2, Lyssavirusul │
│ │liliacului Lago, Lysavirus │
│ │Mokola, Lyssavirus de rabie │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Varicelă │Virusul varicelo-zosterian │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Rujeolă │Virusul rujeolic │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Infecţia cu virusul SARS-CoV-2│Virusul SARS-CoV-2 │
│(COVID-19) │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Infecţia cu virusul SARS │Virusul SARS │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Coronavirus asociat │
│Sindromul respirator din │sindromului respirator din │
│Orientul Mijlociu │Orientul Mijlociu (virusul │
│ │MERS) │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Ortohantavirus Andes (specia │
│ │de hantavirus care provoacă │
│ │sindromul pulmonar cu │
│ │hantavirus [HPS], │
│Sindromul pulmonar cu │Ortohantavirus Bayou, │
│hantavirus │Ortohantavirus Black Creek │
│ │Canal, Ortohantavirus Cano │
│ │Delgadito, Ortohantavirus El │
│ │Moro Canyon, Ortohantavirus │
│ │Laguna Negra, Ortohantavirus │
│ │Sin Nombre │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Ortohantavirus │
│Febră hemoragică cu sindrom │Dobrava-Belgrade, │
│renal │Ortohantavirus Hantaan, │
│ │Ortohantavirus Seul │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Febră hemoragică │Ortonairovirus Crimeea-Congo │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Melioidoză │Burkholderia pseudomallei │
│ │(Pseudomonas pseudomallei) │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Glanders │Burkholderia mallei │
│ │(Pseudomonas mallei) │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Chlamydia psittaci │
│Psitacoză │(Chlamydophila psittaci) │
│ │(tulpini aviare) │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Infecţii cu Escherichia coli │Escherichia coli, tulpinile │
│producătoare de toxine Shiga │verocitotoxigenice (de │
│ │exemplu, O157:H7 sau O103) │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Poliomielită │Poliovirus tip 2 │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Virusul Mammarena brazilian, │
│ │virusul Mammarena Chapare, │
│ │virusul Mammarena Flexal, │
│Febre hemoragice cu arenavirus│virusul Mammarena Guanarito, │
│ │virusul Mammarena Junin, │
│ │virusul Mammarena Lassa, │
│ │virusul Mammarena Lujo, │
│ │virusul Mammarena Machupo │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Boala Denga │Virusul Denga │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Virusul Denga, virusul Ebola, │
│Febră hemoragică │virusul Marburgvirus Marburg, │
│ │virusul febrei hemoragice Omsk│
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Boala din pădurea Kyasanur │Virusul bolii de pădure │
│ │Kyasanur │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Virusul encefalitei transmise │
│ │de căpuşe (subtip din Europa │
│Encefalite transmise prin │Centrală), virusul encefalitei│
│căpuşe │transmise de căpuşe (subtip │
│ │din Extremul Orient), virusul │
│ │encefalitei transmise de │
│ │căpuşe (subtip siberian) │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Virusul encefalitei japoneze, │
│ │virusul encefalitei ecvine de │
│ │est, virusul encefalitei Valea│
│Alte encefalite │Murray (virusul encefalitei │
│ │Australia), virusul │
│ │encefalitei St. Louis, virusul│
│ │encefalitei ruse de │
│ │primăvară-vară │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Virusul encefalomielitei │
│Encefalomielite │ecvine venezuelene, virusul │
│ │encefalomielitei ecvine │
│ │vest-americane │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Febra galbenă │Virusul febrei galbene │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Gripa │Virusuri gripale │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Variolă │Virusul variolei │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Virusul Rocio, virusul │
│ │Absettarov, virusul Hanzalova,│
│ │virusul Hypr, virusul │
│ │Kumlinge, virusul Mucambo, │
│ │virusul Alfaherpesvirus │
│ │Macacine 1 (Herpesvirus │
│ │simiae, virusul Herpes B), │
│ │Henipavirus Hendra, │
│ │Henipavirus Nipah, virusul │
│ │Mammarena Whitewater Arroyo, │
│Alte boli virale │virusul bolii Louping, virusul│
│ │Powassan, virusul Negishi, │
│ │virusul Wesselsbron, virusul │
│ │febrei Nil de Vest, virusul │
│ │Monkeypox, virusul T │
│ │limfotropic 2 primate (virus │
│ │celule T limfotropice umane, │
│ │tip 2), virusul Cabassou, │
│ │virusul Chikungunya, virusul │
│ │Everglades, virusul Mayaro, │
│ │virusul Ndumu, virusul Tonate │
├──────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│BOLI PARAZITARE │
├──────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Amibiază │Entamoeba histolitica │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Toxoplasmoză │Toxoplasma gondii │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Echinococoză │Echinococcus │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Schistosomiază │Schistosoma │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Echinococoză chistică │Echinococcus granulosus │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Echinococoză alveolară │Echinococcus multilocularis │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Echinococoza unichistică │Echinococcus oligarthrus │
│neotropicală │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Echinococoza unichistică │Echinococcus vogeli │
│neotropicală │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Leishmania braziliensis, │
│ │Leishmania donovani, │
│ │Leishmania guyanensis (Viannia│
│Leishmanioză │guyanensis), Leishmania │
│ │infantum (Leishmania chagasi),│
│ │Leishmania panamensis (Viannia│
│ │panamensis) │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Meningoencefalită │Naegleria fowleri │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Cisticercoza │Taenia solium │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Tripanosomiaza africană (boala│Trypanosoma brucei rhodesiense│
│somnului) │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Boala Chagas │Trypanosoma cruzi │
├──────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│INFECŢII FUNGICE (MICOZE) │
├──────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│Aspergiloză │Aspergillus │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Coccidioză │Coccidioides immitis │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Histoplasmoză │Histoplasma capsulatum │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Sporotricoză │Sporothrix schenkii │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Blastomyces dermatitidis │
│ │(Ajellomyces dermatitidis), │
│ │Blastomyces gilchristii, │
│Alte infecţii fungice │Coccidioides posadasii, │
│ │Histoplasma capsulatum var. │
│ │Farciminosum, Histoplasma │
│ │duboisii │
├──────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
│BOLI PRIONICE │
├──────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│ │Agentul bolii │
│Boala Creutzfeldt-Jakob │Creutzfeldt-Jakob şi variante │
│ │ale agentului bolii │
│ │Creutzfeldt-Jakob │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Agent al encefalopatiei │
│Encelopatia spongiformă bovină│spongiforme bovine (ESB) şi al│
│ │altor EST legate de animale │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Boala │Agent al sindromului │
│Gerstmann-Straussler-Scheinker│Gerstmann-Straussler-Scheinker│
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Boala Kuru │Agent al Kuru │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │Agenţi biologici, conform │
│Boli infecţioase şi │Hotărârii Guvernului nr. 1.092│
│parazitare, inclusiv │/2006 privind protecţia │
│tropicale, reacţii alergice şi│lucrătorilor împotriva │
│toxice, complicaţii produse de│riscurilor legate de expunerea│
│agenţi biologici nemenţionaţi │la agenţi biologici în muncă, │
│anterior │cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘


    **Agenţi biologici.

    15. Boli profesionale produse de agenţi chimici

┌─────────────┬────────────────────────┐
│Boala │Factor de risc │
│profesională │profesional*** │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Acid azotic │
│ ├────────────────────────┤
│ │Acid cianhidric şi │
│ │compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Acid sulfuric │
│ ├────────────────────────┤
│ │Acizi organici │
│ ├────────────────────────┤
│ │Acrilonitril │
│ ├────────────────────────┤
│ │Alcool butilic (butanol)│
│ ├────────────────────────┤
│ │Alcool izopropilic │
│ │(izopropanol) │
│ ├────────────────────────┤
│ │Alcool metilic (metanol)│
│ ├────────────────────────┤
│ │Amine alifatice │
│ ├────────────────────────┤
│ │Amine alifatice │
│ │halogenate │
│ ├────────────────────────┤
│ │Amoniac │
│ ├────────────────────────┤
│ │Antimoniu (stibiu) şi │
│ │compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Arsen şi compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Benzen sau omologi ai │
│ │acestuia (omologii │
│ │benzenului sunt definiţi│
│ │prin formula: CnH2n-6) │
│ ├────────────────────────┤
│Intoxicaţii │Benzochinone │
│acute, ├────────────────────────┤
│subacute şi │Beriliu şi compuşi │
│cronice ├────────────────────────┤
│profesionale,│Bitum │
│complicaţiile├────────────────────────┤
│şi sechelele │Brom │
│lor ├────────────────────────┤
│ │1,4-Butandiol │
│ ├────────────────────────┤
│ │Cadmiu şi compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Carbazol şi compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Cetone: acetonă, │
│ │cloracetonă, │
│ │bromacetonă, │
│ │hexafluoracetonă, metil │
│ │etil cetonă, metil │
│ │n-butil cetonă, metil │
│ │izobutil cetonă, │
│ │diacetonă alcool, oxid │
│ │metil izoftalic, │
│ │2-metilciclohexanonă │
│ ├────────────────────────┤
│ │Cianuri şi compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Clor │
│ ├────────────────────────┤
│ │Crom şi compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Cupru şi compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Derivaţi halogenaţi, │
│ │fenolici, nitriţi, │
│ │nitraţi sau sulfonaţi ai│
│ │hidrazinelor │
│ ├────────────────────────┤
│ │Dietilen glicol │
│ ├────────────────────────┤
│ │Disulfură de carbon │
│ ├────────────────────────┤
│ │Esteri organofosforici │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Esterii acidului azotic │
│ ├────────────────────────┤
│ │Eteri: metil eter, etil │
│ │eter, izopropil eter, │
│ │vinil eter, │
│ │diclorizopropil eter, │
│ │guaiacol, metil eter şi │
│ │etil eter ai │
│ │etilenglicolului │
│ ├────────────────────────┤
│ │Etilen glicol │
│ ├────────────────────────┤
│ │Fenoli halogenaţi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Fenoli sau omologi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Fluor şi compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Formaldehidă │
│ ├────────────────────────┤
│ │Fosfor şi compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Fosgen (oxiclorură de │
│ │carbon) │
│ ├────────────────────────┤
│ │Funingine, negru de fum │
│ ├────────────────────────┤
│ │Gaz, petrol lampant │
│ ├────────────────────────┤
│ │Gudroane │
│ ├────────────────────────┤
│ │n-Hexan │
│ ├────────────────────────┤
│ │Hidrazine │
│ ├────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice │
│ │derivate din benzină │
│ │(solvent nafta) sau │
│ │petrol │
│ ├────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi alifatice │
│ │halogenate │
│ ├────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi aromatice │
│ │(inclusiv hidrocarburi │
│ │aromatice policiclice = │
│ │HPA) │
│ ├────────────────────────┤
│ │Hidrocarburi aromatice │
│ │halogenate │
│ ├────────────────────────┤
│ │Hidrogen sulfurat │
│ ├────────────────────────┤
│ │Iod │
│ ├────────────────────────┤
│ │Izocianaţi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Mangan şi compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Mercur şi compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Monoxid de carbon │
│ ├────────────────────────┤
│ │Naftalen (naftalină) sau│
│ │omologi ai ei (omologul │
│ │ei este definit prin │
│ │formula: CnH2n-12) │
│ ├────────────────────────┤
│ │Naftoli halogenaţi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Naftoli sau omologi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Nichel şi compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Nitro- şi aminoderivaţi │
│ │ai benzenului sau ai │
│ │omologilor acestuia │
│ ├────────────────────────┤
│ │Nitroderivaţi ai │
│ │glicolilor şi ai │
│ │glicerolului │
│ ├────────────────────────┤
│ │Nitroderivaţi alifatici │
│ ├────────────────────────┤
│ │Nitrofenoli şi omologi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Nitroglicerină │
│ ├────────────────────────┤
│ │Osmiu şi compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Oxizi alchilarilici │
│ │halogenaţi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Oxizi de azot │
│ ├────────────────────────┤
│ │Oxizi de sulf │
│ ├────────────────────────┤
│ │Parafină │
│ ├────────────────────────┤
│ │Pesticide │
│ ├────────────────────────┤
│ │Platină │
│ ├────────────────────────┤
│ │Plumb şi compuşi │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Produse petroliere │
│ ├────────────────────────┤
│ │Produşi de distilare a │
│ │cărbunelui │
│ ├────────────────────────┤
│ │Seleniu şi compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Smoală │
│ ├────────────────────────┤
│ │Solvenţi organici │
│ ├────────────────────────┤
│ │Staniu │
│ ├────────────────────────┤
│ │Sulfonaţi alchilarilici │
│ │halogenaţi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Taliu şi compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Uleiuri minerale │
│ ├────────────────────────┤
│ │Vanadiu şi compuşi │
│ ├────────────────────────┤
│ │Vinilbenzen (=stiren) şi│
│ │divinilbenzen │
│ ├────────────────────────┤
│ │Zinc │
│ ├────────────────────────┤
│ │Alţi agenţi nemenţionaţi│
│ │anterior (conform │
│ │Hotărârii Guvernului nr.│
│ │1.218/2006 privind │
│ │stabilirea cerinţelor │
│ │minime de securitate şi │
│ │sănătate în muncă pentru│
│ │asigurarea protecţiei │
│ │lucrătorilor împotriva │
│ │riscurilor legate de │
│ │prezenţa agenţilor │
│ │chimici, republicată), │
│ │dacă se stabileşte │
│ │legătura de cauzalitate │
│ │între expunere şi boală,│
│ │documentată cu date de │
│ │literatură ştiinţifică │
└─────────────┴────────────────────────┘


    ***Agenţi chimici.

    NOTĂ:
    Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic şi va rămâne deschis şi pentru alte boli pentru care se face dovada relaţiei noxă/suprasolicitare profesională - boală profesională.


    ANEXA 6

    (Anexa nr. 23 la normele metodologice)
    TABEL
    cu bolile legate de profesie

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Boala legată de │Factor de risc │
│profesie │profesional │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Zgomot, vibraţii, │
│ │temperatură şi │
│Hipertensiune │radiaţii calorice │
│arterială │crescute, │
│ │suprasolicitare │
│ │neuropsihică │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Suprasolicitări │
│Boală cardiacă │fizice şi │
│ischemică │neuropsihice │
│ │crescute │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Afecţiuni │Pulberi, gaze │
│respiratorii │iritante │
│cronice nespecifice│ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Temperatură │
│Afecţiuni digestive│crescută, zgomot, │
│ │noxe chimice │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Afecţiuni │Microclimat │
│musculo-scheletice │nefavorabil, │
│(lombalgii, │vibraţii, efort │
│cervico-scapulalgii│fizic crescut, │
│şi altele) │postură incomodă, │
│ │traumatism mecanic│
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Zgomot, vibraţii, │
│Tulburări psihice │noxe chimice, │
│ │suprasolicitare │
│ │neuropsihică │
└───────────────────┴──────────────────┘    ANEXA 7

    (Anexa nr. 27 la normele metodologice)
    Conţine ....... pagini
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/Subsemnata, ................................ fiul (fiica) lui ............................ şi al(a) ........................, născut(a) în localitatea ..........................., judeţul ........................., la data de ................., cu domiciliul stabil în judeţul ......................., localitatea .............................., str. ................................ nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ....., sectorul ............, posesor/posesoare al/a Bl/CI seria .........nr. ............... eliberat(ă) la data de ....................., CNP ................................, în calitate de reprezentant*** al: angajatorului: .........., cu sediul în: judeţul .....…., localitatea ........., str. .... nr. ….., bl. …., ap. …., sc. …., sectorul ......, număr din registrul comerţului: J...../...../..., forma de proprietate: ......,
    activitatea preponderentă (codul şi denumirea clasei CAEN): .......-.................., codul de identificare fiscală: ................................,
    declar în deplină cunoştinţă şi pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile şi sancţiunile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la falsul în declaraţii, următoarele:
    1. Angajatorul străin la care a avut loc evenimentul: ......................................
    2. Data, ora şi locul unde a avut loc evenimentul: ..............................
    3. Când aţi luat cunoştinţă de producerea evenimentului şi de la cine: ...............................................
    4. Evenimentul a fost comunicat autorităţilor din ţara în care a avut loc
    DA [ ] NU [ ]
    Dacă răspunsul este „DA“, se va preciza cărei autorităţi şi de către cine a fost făcut anunţul:
    .......................................................................................


    5. Scurtă descriere a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul:
    .........................................................................................
    .............................................................................................
    ..........................................................................................

    6. Nominalizaţi martorii sau persoanele care pot contribui la elucidarea împrejurărilor evenimentului:
    .............................................................................................

    7. Menţionaţi care sunt persoanele nominalizate la pct. 6 care nu se pot prezenta pentru declaraţii în faţa comisiei numite pentru cercetarea evenimentului****
    ............................................................................................

    8. Autorităţile (servicii medicale, poliţie, inspecţii, alte autorităţi) din ţara în care a avut loc evenimentul v-au înmânat documente cu privire la acesta
    DA [ ] NU [ ]\u-3985?

    Dacă răspunsul este „DA“, se vor preciza documentele şi se vor anexa.
    9. Deţineţi formularul „A1“ pentru victimă/victime
    DA [ ] - dacă bifaţi „DA“, anexaţi formularul/formularele.
    NU [ ] - dacă bifaţi „NU“, contactaţi instituţia competentă din România în vederea obţinerii acestuia.

    Dau prezenta declaraţie în vederea declarării accidentului de muncă pentru numitul/numiţii:
    ......................................................................................

    Anexez la prezenta următoarele documente*:
    .............................................................................................
    ............................................................................................
    ..........................................................................................

    Data: .......................................
    Semnătura**
    ..........................................
    NOTĂ:
    Dacă declaraţia va avea mai multe pagini, semnătura se va pune pe fiecare pagină. Paginile se vor numerota. Spaţiile şi filele albe vor fi barate.
    Art. 326 din Codul penal prevede:
    "(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârşită pentru a ascunde existenţa unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă."


    * Toate documentele redactate în altă limbă vor fi prezentate şi traduse de traducător autorizat.
    ** Semnătura se va pune pe fiecare pagină. Paginile se vor numerota. Spaţiile şi filele albe vor fi barate.
    *** Se anexează documentul care confirmă calitatea de reprezentat al angajatorului.
    **** Se anexează declaraţiile pe propria răspundere, în calitate de martori, date de aceste persoane conform modelului prevăzut în anexa nr. 28 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 8

    (Anexa nr. 28 la normele metodologice)
    Conţine ........ pagini
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE ÎN CALITATE DE MARTOR
    Subsemnatul/Subsemnata, ..................... fiul (fiica) lui ............................ şi al (a) ........................, născut(ă) în localitatea ..........................., judeţul ........................., la data de ................., cu domiciliul stabil în judeţul ............................., localitatea ..................................., str. .................................... nr. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......., sectorul ............, posesor/posesoare al/a Bl/CI seria ......... nr. ..............., eliberat(ă) la data de ....................., de profesie ......................., angajat(ă) la ...................... din data de .........................., în funcţia ......................., cu privire la evenimentul din data de ......................, ora ..............., ce a avut loc la ................................, la locul de muncă ................................... situat ................................, şi în care au fost implicaţi numiţii: ................................... declar în deplină cunoştinţă şi pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile şi sancţiunile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la falsul în declaraţii, următoarele:
    ..........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ..............................................................................

    Au intervenit autorităţile (servicii medicale, poliţie, inspecţii, alte autorităţi) din tara în care a avut loc evenimentul la locul producerii acestuia
    DA [ ] NU [ ]
    Dacă răspundeţi DA, precizaţi ce autorităţi:
    Data
    Semnătura
    NOTĂ:
    Dacă declaraţia va avea mai multe pagini, semnătura se va pune pe fiecare pagină. Paginile se vor numerota. Spaţiile şi filele albe vor fi barate.
    Art. 326 din Codul penal prevede:
    "(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârşită pentru a ascunde existenţa unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă."    ANEXA 9

    (Anexa nr. 29 la normele metodologice)
    Către: Inspectoratul Teritorial de Muncă .....................
    Nr. ............./..................
    INFORMARE
    privind producerea în afara graniţelor ţării a unui eveniment considerat accident de muncă,
    conform legislaţiei din statul în care s-a produs şi în care a fost implicat lucrătorul unui angajator român
    Vă comunicăm faptul că în data de ......................, instituţia ........ (denumire)...... din .......(statul)........ a solicitat Casei Judeţene de Pensii ......................../Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială/acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale, certificarea dreptului la prestaţii în natură pentru domnul/doamna ....................., cu domiciliul în judeţul ................................., localitatea ......................, str. ................... nr. ...., sc. ....., et. ....., ap. ..., sectorul ......., CNP ...................., angajat/ă la ....................., cu sediul în judeţul ......................................., localitatea ........................................, str. .................... nr. ...., sc. ..., et. ...., ap. ..., sectorul ........., CUI ..............................., ca urmare a evenimentului produs la data de ..................., considerat accident de muncă, conform legislaţiei din ........(statul)........... .
    Ca urmare a acestui eveniment, domnul/doamna ...................................... a suferit următoarele leziuni^1:
    -
    –
    –
    –

    şi a beneficiat de prestaţii medicale în ..........(statul)........ în data de/în perioada .............................. .
    Prezenta informare este transmisă inspectoratului teritorial de muncă în vederea aplicării prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Casa Judeţeană de Pensii ..................................
    Semnătura/Ştampila ..............................
    Data ...................................
    ^1 Documentul medical primit din statul unde s-a produs evenimentul se anexează, după caz.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016