Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 247 din 21 martie 2024  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea producţiei de opere audiovizuale pe teritoriul României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 247 din 21 martie 2024 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea producţiei de opere audiovizuale pe teritoriul României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 255 din 25 martie 2024
    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea producţiei de opere audiovizuale pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 20 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În preambul, după prima linie se introduce o nouă linie, cu următorul cuprins:
    " Regulamentul (UE) 2021/452 al Comisiei din 15 martie 2021 de rectificare a versiunii în limba română a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;"

    2. La articolul 2, literele a), f), l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) acord de finanţare - act juridic sinalagmatic cu titlu oneros, încheiat între furnizorul schemei şi beneficiar sau, începând cu data de 30 septembrie 2023, între administratorul schemei şi beneficiar, în baza hotărârii adoptate de Comisia de Film în România ca urmare a procesului de evaluare şi verificare a unei cereri de finanţare, prin care se aprobă spre finanţare în baza prezentei scheme de ajutor de stat un proiect eligibil şi prin care furnizorul/administratorul se obligă să facă plata sumelor eligibile ca urmare a satisfacerii obligaţiilor impuse beneficiarului;
    .................................................................................................
f) data demarării proiectului - data de la care sunt înregistrate de către beneficiar cheltuieli eligibile efectuate pe teritoriul României legate de bugetul producţiei pentru care se solicită prezentul ajutor de stat, beneficiarul având obligaţia de a demara proiectul pe teritoriul României în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data emiterii certificatului de eligibilitate şi de a începe filmările pe teritoriul României nu mai târziu de 9 luni de la data emiterii certificatului de eligibilitate;
    .................................................................................................
l) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (*5), iar «capital social» include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, «o societate în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii» se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza câştigului înainte de dobânzi, rate, depreciere şi amortizare - EBITDA se situează sub valoarea 1,0;
m) IMM-uri - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare;"

    3. La articolul 2, după litera ţ) se introduc patru noi litere, lit. u)-x), cu următorul cuprins:
    "u) cerere de înregistrare - cererea de acordare de ajutor depusă de un solicitant înainte de începerea lucrului la proiect, în forma prevăzută de procedura de selecţie aplicabilă sesiunii de apel de proiecte în care a fost depusă cererea, în vederea înregistrării proiectului respectiv în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat;
v) certificat de eligibilitate - document emis de Oficiu, în baza hotărârii Comisiei de Film în România de aprobare a cererii de înregistrare şi certificare a eligibilităţii beneficiarului şi a proiectului propus, şi care conferă dreptul solicitantului de a cere semnarea Acordului de finanţare după implementarea proiectului pe teritoriul României, sub condiţia îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate;
w) cerere de finanţare - cererea depusă de solicitantul titular al unui certificat de eligibilitate valabil, în forma prevăzută de procedura de selecţie aplicabilă sesiunii de apel de proiecte în care a fost depusă cererea, după implementarea proiectului pe teritoriul României, în vederea semnării Acordului de finanţare;
x) cerere de plată - cererea depusă de beneficiarul titular al unui acord de finanţare, în forma prevăzută de procedura de selecţie aplicabilă sesiunii de apel de proiecte în care a fost depusă cererea, împreună cu raportul de audit şi documentele justificative ale cheltuielilor eligibile în vederea decontării ajutorului de stat, în forma prevăzută de procedura de selecţie aplicabilă."

    4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat are caracter multianual şi se derulează până la data de 31 decembrie 2026, cu posibilitate de prelungire, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Bugetul anual maxim al schemei este de 55 milioane EUR, echivalentul a 273,6 milioane lei, conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Bugetul prezentei scheme de ajutor de stat se alocă de către Ministerul Culturii în bugetul Oficiului de Film şi Investiţii Culturale. Se pot încheia acorduri de finanţare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2026, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, în limita creditelor de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru această schemă de ajutor de stat.
    (4) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2018-2028, acoperind procentul din cheltuielile eligibile pentru producţia de opere audiovizuale eligibile, efectuate pe teritoriul României, prevăzut în acordurile de finanţare încheiate, în limita creditelor bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru această schemă de ajutor de stat.
    (5) Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 1.200.000 mii lei, respectiv echivalentul a aproximativ 241,12 milioane euro, defalcat astfel:
    a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2018- 2026;
    b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2018-2028.
    (6) Bugetul maxim anual al schemei de ajutor de stat care poate fi angajat cuprinde, pe lângă bugetul prevăzut la alin. (2), şi sumele stabilite cu această destinaţie, dar neutilizate în anii anteriori, ori pentru care acordurile de finanţare au fost revocate în limita bugetului anual maxim al schemei de ajutor de stat prevăzut la alin. (2) şi în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate prin legile bugetare anuale.
    (7) Acordurile de finanţare se încheie în ordinea în care au fost emise hotărârile Comisiei de Film în România, în limita bugetului maxim anual prevăzut la alin. (2), în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, şi în limita bugetului total al schemei de ajutor de stat prevăzut la alin. (5).
    (8) Numărul maxim estimat de beneficiari ai schemei este de 250 de producători.
    (9) Oficiul va finaliza analizarea proiectelor depuse în cadrul sesiunilor de apel de proiecte din anii 2018, 2019 şi 2020 şi preluate conform art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2023 privind înfiinţarea Oficiului de Film şi Investiţii Culturale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri instituţionale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 287/2023, va solicita Comisiei de Film în România să emită hotărâri pentru cererile de finanţare care îndeplinesc condiţiile legale aplicabile la data depunerii cererii de finanţare, va încheia acorduri de finanţare pentru proiectele aprobate de către Comisia de Film în România şi va realiza plata cheltuielilor eligibile certificate, până la data de 31 decembrie 2024.
    (10) Proiectele depuse în cadrul schemei de ajutor de stat după data de 30 septembrie 2023 vor fi analizate, soluţionate şi decontate conform procedurilor ce se vor aproba prin decizie a managerului Oficiului, adoptată în baza art. 10 alin. (3) şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (11) Începând cu sesiunea de apel de proiecte deschisă în anul 2024:
    a) depunerea cererilor de finanţare se realizează anual, în sesiune continuă, şi începe de la data comunicată de către Oficiu pe site-ul său, în secţiunea dedicată;
    b) pentru proiectele înregistrate şi declarate eligibile prin hotărâre a Comisiei de Film în România, Oficiul va elibera solicitanţilor certificate de eligibilitate în limita bugetului rămas după scăderea, din bugetul iniţial al schemei de ajutor de stat prevăzut la alin. (5) lit. a), a valorii acordurilor de finanţare semnate pentru proiecte aprobate în sesiunile 2018, 2019 şi 2020, care nu au fost revocate. Oficiul va actualiza periodic pe site-ul său bugetul total rămas disponibil pentru înregistrarea proiectelor;
    c) cererea de finanţare se va depune în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile de filmare pe teritoriul României, în limita ajutorului de stat prevăzut în certificatul de eligibilitate;
    d) pentru proiectele titulare ale unui certificat de eligibilitate valid şi a căror cerere de finanţare a fost admisă prin hotărâre a Comisiei de Film în România, Oficiul va încheia cu solicitanţii acorduri de finanţare, în limita bugetului maxim anual al schemei de ajutor de stat, prevăzut la alin. (2). Cererile de finanţare depuse după epuizarea bugetului anual vor fi analizate, în următorul an bugetar, păstrând ordinea dobândită în raport cu data depunerii cererii de finanţare;
    e) Oficiul va deconta ajutorul de stat în baza unei cereri de plată, depusă în termen de 6 luni de la data semnării Acordului de finanţare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data eliberării certificatului de eligibilitate, împreună cu raportul de audit şi documentaţia indicată în procedura de selecţie prevăzută la alin. (10)."

    5. După articolul 4 se introduce un nou articol, art. 4^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    Începând cu sesiunea de apel de proiecte deschisă în anul 2024, ajutorul de stat acordat în baza prezentei scheme constă în decontări financiare nerambursabile în cuantum de 30% din totalul cheltuielilor eligibile realizate pe teritoriul României, după depunerea cererii de înregistrare a proiectului, cu achiziţia, închirierea, fabricarea de bunuri şi/sau servicii ocazionate de producţia unei opere audiovizuale eligibile, precum şi cu onorariile, salariile şi alte plăţi către persoane fizice aferente implementării proiectului în România."

    6. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) orice cheltuieli realizate anterior datei depunerii cererii de înregistrare a proiectului, în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat;"

    7. După articolul 9 se introduce un nou articol, art. 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    Începând cu sesiunea de apel de proiecte deschisă în anul 2024, modalitatea de plată este rambursarea a 30% din totalul cheltuielilor eligibile efectuate pe teritoriul României după data depunerii cererii de înregistrare a proiectului pentru furnizarea de bunuri şi prestarea de servicii direct legate de producţia unei opere audiovizuale eligibile, în următoarele etape:
    a) solicitantul depune la Oficiu o cerere de înregistrare a proiectului, însoţită de scenariu, bugetul estimativ şi celelalte documentele prevăzute de procedura de selecţie;
    b) Comisia de Film în România evaluează cererea de înregistrare în baza criteriilor de eligibilitate prevăzute de prezenta schemă şi certifică, prin hotărâre, eligibilitatea proiectului, hotărâre în baza căreia Oficiul emite solicitantului certificatul de eligibilitate, cu o valabilitate de 2 ani de la data emiterii, dar nu mai târziu de 1 decembrie 2026;
    c) solicitantul va notifica Oficiului data demarării proiectului şi data începerii filmărilor, precum şi suma lunară cheltuită cu implementarea proiectului în România;
    d) ulterior finalizării implementării proiectului eligibil pe teritoriul României şi cheltuirii bugetului aferent, dar nu mai târziu de 60 de zile lucrătoare de la data ultimei zile de filmare pe teritoriul României şi 2 ani de la emiterea certificatului de eligibilitate, solicitantul titular al unui certificat de eligibilitate valabil va depune la Oficiu o cerere de finanţare, însoţită de rapoartele zilnice de filmare sau documente echivalente şi un contract pentru realizarea raportului de audit care să certifice suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de stat şi cu reglementările legale în vigoare;
    e) Comisia de Film în România evaluează cererea de finanţare şi, sub condiţia îndeplinirii în continuare a criteriilor de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat şi avute în vedere la emiterea certificatului de eligibilitate, emite o hotărâre de aprobare a cererii de finanţare, care va menţiona valoarea maximă a ajutorului de stat ce poate fi acordat solicitantului după finalizarea raportului de audit, hotărâre în baza căreia Oficiul semnează cu solicitantul un acord de finanţare, în limita bugetului maxim anual al schemei de ajutor de stat, prevăzut la art. 3 alin. (2);
    f) în termen de maximum 6 luni de la semnarea Acordului de finanţare, solicitantul va depune la Oficiu o cerere de plată, însoţită de raportul de audit, documentele justificative ale cheltuielilor realizate de implementarea proiectului în România şi celelalte documente prevăzute de procedura de decontare. Totodată, în cazul în care producţia nu a fost deja adusă la cunoştinţa publică, se va depune o declaraţie pe propria răspundere că beneficiarul sau deţinătorul drepturilor de proprietate intelectuală asupra producţiei audiovizuale, după caz, asigură fondurile necesare pentru finanţarea postproducţiei;
    g) beneficiarul va depune la sediul Oficiului înregistrarea pe suport electronic a produsului cultural final în maximum 5 ani de la data începerii filmărilor pe teritoriul României; în caz contrar, solicitantul se obligă să restituie cuantumul ajutorului de stat, inclusiv al dobânzilor aferente, calculate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    8. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Oficiul va publica pe site-ul său invitaţia de a depune formulare de cerere de înregistrare a proiectelor şi de finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat şi bugetul alocat semnării acordurilor de finanţare în anul respectiv."

    9. La articolul 11, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Ulterior finalizării proiectului de film şi cheltuirii bugetului aferent proiectului eligibil, dar nu mai târziu de 6 luni de la semnarea Acordului de finanţare, solicitantul va depune la Oficiu o cerere de plată însoţită de un raport de audit care să certifice suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate în conformitate cu Acordul de finanţare al măsurii de sprijin prevăzute de prezenta hotărâre şi cu prevederile prezentei hotărâri.
(3) Raportul de audit va fi emis de către o societate de audit cu experienţă dovedită în domeniul auditat de minimum 3 ani şi va fi întocmit cu observarea prevederilor procedurii de selecţie."

    10. La articolul 12, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Comisia de Film în România evaluează şi verifică proiectele care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate pe principiul «primul venit, primul servit», în raport cu data, ora şi minutul depunerii cererii de finanţare însoţite de documentaţia completă prevăzută de procedura de selecţie aplicabilă sesiunii de apel de proiecte în care a fost depusă cererea, certifică, prin hotărâre, eligibilitatea proiectului şi calitatea de beneficiar a solicitantului şi propune semnarea Acordului de finanţare.
(5) Ulterior primirii cererii de plată şi a raportului de audit, Comisia de Film în România va emite hotărâri care vor certifica cuantumul cheltuielilor eligibile care urmează să fie plătite beneficiarilor. Comisia de Film în România nu va decide plata unei sume care să depăşească suma menţionată în certificatul de eligibilitate şi în Acordul de finanţare al măsurii de sprijin prevăzute de prezenta hotărâre şi în conformitate cu prevederile prezentei scheme."

    11. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Pragul de notificare
    Prezenta schemă este considerată exceptată de la obligaţia de notificare cât timp nu se depăşeşte pragul de 55 de milioane euro pe schemă, anual."

    12. La articolul 14, alineatul (2) şi partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Se consideră că ajutoarele au un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat furnizorului o cerere de înregistrare scrisă înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă.
(3) Cererea de înregistrare conţine cel puţin următoarele informaţii:"

    13. Articolul 15^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15^1
    Revocarea certificatului de eligibilitate şi a Acordului de finanţare
    (1) Certificatele de eligibilitate sunt revocate în situaţia în care:
    a) solicitantul nu notifică Oficiului demararea proiectului pe teritoriul României în termen de 60 de zile calendaristice de la data emiterii certificatului de eligibilitate;
    b) solicitantul nu notifică Oficiului valoarea cheltuielilor lunare realizate cu implementarea proiectului în România;
    c) solicitantul nu începe filmările pe teritoriul României în termen de 9 luni de la data emiterii certificatului de eligibilitate;
    d) solicitantul, respectiv beneficiarul nu mai îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute de schema de ajutor de stat;
    e) beneficiarul nu depune cererea de plată însoţită de raportul de audit în termen de 6 luni de la semnarea Acordului de finanţare;
    f) la cererea solicitantului sau a beneficiarului care nu mai poate implementa proiectul în România în termenele procedurale, respectiv demarare în termen de 60 de zile, filmare în termen de 9 luni.
    (2) Acordul de finanţare se revocă şi ajutorul de stat plătit se recuperează în mod corespunzător, după caz, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) se dovedeşte că beneficiarul a început lucrul la proiectul sau la activitatea respectivă înainte de depunerea unei cereri de înregistrare cu respectarea prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat;
    b) în urma implementării proiectului nu rezultă că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. b);
    c) se dovedeşte că beneficiarul a dat declaraţii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta schemă;
    d) în situaţia nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 9 lit. c) şi art. 9^1 lit. g)"

    14. La articolul 16, alineatele (3), (6), (7) şi (18) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Oficiul trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele în cadrul schemei de ajutor de stat. Aceste înregistrări care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei, inclusiv în ceea ce priveşte obligaţiile de monitorizare şi raportare. Oficiul comunică, în scris, întreprinderii beneficiare caracterul de ajutor al finanţării, tipul de ajutor acordat - ajutor de stat exceptat în baza art. 54 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat conform prezentei scheme.
    ..................................................................................................
(6) Pentru a crea posibilitatea verificării ex ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai schemei, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Oficiul, în calitate de administrator al măsurii de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia, respectiv de la data modificării acesteia.
(7) Acordurile de finanţare se vor încărca în RegAS de către administratorul schemei, în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare. Plăţile realizate în cadrul acestor măsuri se vor încărca în RegAS în termen de maximum 10 zile de la data efectuării lor. Obligaţiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv şi rambursările efective ale respectivelor obligaţii se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data instituirii obligaţiei de recuperare, respectiv de la data rambursării.
    ..................................................................................................
(18) În vederea recuperării ajutorului de stat, Oficiul are obligaţia aprobării, prin decizie a managerului, a normelor metodologice proprii, până la data de 15 mai 2024. Acestea vor fi transmise Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare."

                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul culturii,
                    Raluca Turcan
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 21 martie 2024.
    Nr. 247.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016