Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 238 din 16 februarie 2022  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 238 din 16 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 167 din 18 februarie 2022
    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021, ale Legii nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, ale art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene şi ale Legii nr. 268/2021 pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea unor acte normative,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "HOTĂRÂRE
    privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor"

    2. La articolul 2 alineatul (2), literele k) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "k) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA şi SAPARD, Facilitatea de tranziţie, a instrumentelor structurale şi a instrumentului de asistenţă pentru preaderare, pentru perioada de programare 2007-2013, a fondului european de dezvoltare regională, fondului social european, fondului de coeziune, fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru perioada de programare 2014-2020, a fondului european de dezvoltare regională, fondului social european plus, fondului de coeziune şi fondului pentru tranziţie justă, pentru perioada de programare 2021-2027, a fondurilor aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, acordate de Uniunea Europeană, inclusiv a asistenţei financiare acordate de statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi Mecanismul financiar norvegian;
    ..................................................................................................
q) de evidenţă a bunurilor ce constituie domeniul public al statului, precum şi a bunurilor imobile ce constituie domeniul privat al statului;"

    3. La articolul 2 alineatul (2), după litera k^1) se introduc două noi litere, literele k^2) şi k^3), cu următorul cuprins:
    "k^2) de organism contabil pentru programele operaţionale finanţate din fondul european de dezvoltare regională, fondul social european plus, fondul de coeziune, fondul pentru tranziţie justă şi fondul european pentru afaceri maritime şi activităţi pescăreşti şi de acvacultură pentru perioada de programare 2021-2027;
k^3) de primire de la Comisia Europeană a fondurilor europene nerambursabile alocate României pentru implementarea Programului naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi de utilizare a acestora potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;"

    4. La articolul 2 alineatul (2), după litera ff) se introduc două noi litere, literele gg) şi hh), cu următorul cuprins:
    "gg) de combatere a fraudei vamale, exercitată prin Autoritatea Vamală Română;
hh) de supraveghere şi control vamal, exercitată prin Autoritatea Vamală Română."

    5. La articolul 3 alineatul (1), punctele 42, 48^2, 54^1, 55, 79 şi 109^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "42. asigură actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi centralizarea inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului;
    ..................................................................................................
48^2. facilitează dialogul dintre instituţiile financiare internaţionale, băncile guvernamentale de dezvoltare/cooperare internaţională şi autorităţile române beneficiare sau potenţial beneficiare de produsele acestora, inclusiv asistenţă tehnică, în contextul necesităţii urmăririi permanente a evoluţiei integrate a activităţii acestor instituţii în România;
    ..................................................................................................
54^1. certifică şi transmite Comisiei Europene/statelor donatoare declaraţii de cheltuieli, aplicaţii de plată, conturi anuale, după caz, pentru fondurile nerambursabile postaderare aferente perioadelor de programare 2007-2013/2014-2020/Mecanismului financiar Spaţiul Economic European/ Mecanismului financiar norvegian;
55. transferă fondurile nerambursabile primite de România atât de la Uniunea Europeană prin programele de preaderare, Facilitatea de tranziţie, programele finanţate din instrumente structurale, instrumentul de asistenţă pentru preaderare, pentru perioada de programare 2007-2013, din fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi din fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane pentru perioada de programare 2014-2020, din fondul european de dezvoltare regională, fondul social european plus, fondul de coeziune şi fondul pentru tranziţie justă pentru perioada de programare 2021-2027, din fondurile aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi de la statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb către agenţiile de implementare/autorităţile de management/operatorii de program/beneficiarii finali/conturi de venituri bugetare;
    .................................................................................................
79. soluţionează plângerile prealabile formulate împotriva dispoziţiei obligatorii emise de către organul de inspecţie economico-financiară, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, contestaţiile administrative formulate împotriva titlului de creanţă emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor responsabilă cu inspecţia economico-financiară, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi plângerile prealabile formulate împotriva actului administrativ emis de către organul de inspecţie economico-financiară, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    .................................................................................................
109^1. iniţiază şi derulează, în condiţiile legii, în mod centralizat, achiziţiile publice pentru echipamente, bunuri şi servicii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi Autoritatea Vamală Română, în baza referatelor de necesitate şi a specificaţiilor tehnice întocmite de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare. Prin ordin al ministrului finanţelor se vor stabili categoriile de echipamente, bunuri şi servicii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor ce vor face obiectul achiziţiilor publice centralizate;"

    6. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 54^1 se introduce un nou punct, punctul 54^2, cu următorul cuprins:
    "54^2. întocmeşte şi transmite Comisiei Europene aplicaţii de plată şi conturi anuale aferente perioadei de programare 2021-2027;"

    7. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 55 se introduce un nou punct, punctul 55^1, cu următorul cuprins:
    "55^1. transferă fondurile alocate de la bugetul de stat către autorităţile de management ale programelor operaţionale regionale aferente perioadei de programare 2021-2027;"

    8. La articolul 3 alineatul (1), dupăpunctul 139 se introducşapte noi puncte, punctele 140-146, cu următorul cuprins:
    "140. soluţionează contestaţiile formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal;
141. reprezintă statul în faţa instanţelor, ca subiect de drepturi şi obligaţii privind raporturile juridice fiscale şi vamale rezultate din activitatea de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal;
142. realizează activităţi privind educaţia financiară, potrivit domeniului său de competenţă, sub forma realizării unor studii privind domeniul educaţiei financiare, participării la elaborarea şi implementarea unor strategii în domeniul educaţiei financiare, a unor campanii de informare/conştientizare, site-uri şi platforme dedicate educaţiei financiare;
143. elaborează metodologii şi proceduri privind emiterea soluţiilor fiscale individuale anticipate;
144. elaborează şi emite actele administrative referitoare la soluţia fiscală individuală anticipată;
145. asigură şi gestionează activităţile de schimb de informaţii în ceea ce priveşte Acţiunea 5 BEPS, soluţiile fiscale individuale anticipate;
146. coordonează şi implementează proiectele de asistenţă tehnică şi investiţii aferente măsurilor de reformă a componentei C8 din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă aflate în aria de responsabilitate a Ministerului Finanţelor şi îndeplineşte atribuţii în gestionarea fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă."

    9. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor este de 2.001, exclusiv demnitarii."

    10. La articolul 7, alineatul (4) se abrogă.
    11. La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Ministrul finanţelor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat, numiţi prin decizie a primministrului."

    12. La articolul 13, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
    "(12) În subordinea Ministerului Finanţelor se organizează şi funcţionează Autoritatea Vamală Română, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în domeniul vamal, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor."

    13. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Agenţia întreţine propriul site web prin care asigură prezenţa pe internet, la adresa «www.anaf.ro». Pentru domeniul antifraudă fiscală, prezenţa pe internet se asigură la adresa «www.antifrauda.ro"

    2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Direcţia generală antifraudă fiscală utilizează o siglă specifică ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei."

    3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Agenţia asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare date prin lege în competenţa sa, precum şi controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect frauda şi evaziunea fiscală, precum şi a altor fapte date prin lege în competenţa sa."

    4. La articolul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) tratament egal şi nediscriminatoriu în aplicarea legislaţiei fiscale;"

    5. La articolul 6, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) de control fiscal, respectiv inspecţie fiscală, control inopinat, control antifraudă, verificarea situaţiei fiscale personale, verificare documentară;"

    6. La articolul 6, literele i) şi j) se abrogă.
    7. La articolul 7 litera A, punctele 12, 13 şi 21-23 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "12. asigură aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi celelalte venituri bugetare, date prin lege în competenţa sa, împreună cu Ministerul Finanţelor;
13. aplică modalităţile de executare silită şi măsurile asigurătorii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii, inclusiv pentru amenzile de orice fel şi alte creanţe bugetare, pe baza unor titluri executorii, transmise spre recuperare organului fiscal, potrivit legii;
    ...............................................................................................
21. propune soluţii de reformă în domeniul administrării fiscale şi implementează proiecte cu finanţare internă şi/sau externă pentru domeniul său de activitate;
22. monitorizează acquis-ul Uniunii Europene şi bunele practici în domeniul administrării fiscale şi formulează propuneri sau, după caz, implementează măsuri administrative care decurg din acestea;
23. colaborează, pe bază de protocol, cu autorităţile şi instituţiile publice sau orice alte entităţi cu atribuţii în aplicarea legii ori interesate de realizarea politicii de administrare fiscală;"

    8. La articolul 7, litera A punctele 24 şi 47 şi litera C se abrogă.
    9. La articolul 7 litera A, punctele 25, 32, 36 şi 41-45 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "25. Agenţia poate exercita prin direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi prin Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili anumite atribuţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor legate de activitatea de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi a altor acte administrativ-fiscale emise de organul fiscal central;
    ...............................................................................................
32. reprezintă statul în faţa instanţelor şi a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi şi obligaţii privind raporturile juridice fiscale, precum şi orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agenţiei, direct sau prin direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, în baza mandatelor transmise; renunţarea la calea de atac în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale, precum şi cu orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agenţiei se va face conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei;
    ...............................................................................................
36. elaborează, fundamentează şi avizează, după caz, proiectul bugetului de cheltuieli al Agenţiei, pentru aparatul propriu, structurile subordonate, precum şi programul de investiţii, pe care le transmite Ministerului Finanţelor în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia;
    ...............................................................................................
41. asigură cooperarea administrativă, inclusiv schimbul de informaţii, cu alte instituţii din ţară şi cu administraţiile fiscale ale altor state, cu privire la obiectul său de activitate, în colaborare cu Ministerul Finanţelor, după caz;
42. asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din tratatele internaţionale la care România este parte;
43. încheie tratate la nivel departamental şi convenţii cu administraţii fiscale din alte state, cu organizaţii internaţionale sau cu alte entităţi, în domeniul său de activitate;
44. acordă sau primeşte asistenţă tehnică în domeniul său de activitate şi derulează proiecte şi activităţi de cooperare cu administraţii fiscale din alte state sau cu organizaţii internaţionale sau alte entităţi;
45. participă, prin reprezentanţi, la evenimente organizate de către alte administraţii fiscale, organizaţii internaţionale sau alte entităţi ori în colaborare cu acestea, în domeniul său de activitate;"

    10. La articolul 7 litera A, punctul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "48. asigură legătura operativă pe probleme fiscale prin reprezentanţi permanenţi la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organizaţii internaţionale, potrivit competenţelor Agenţiei;"

    11. La articolul 7 litera A, după punctul 48 se introduce un nou punct, punctul 49, cu următorul cuprins:
    "49. realizează consultări publice, cu precădere prin consultarea periodică a părţilor interesate de activitatea administraţiei fiscale."

    12. La articolul 7 litera B, punctele 2, 7, 15 şi 26 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. aplică legislaţia prin care Agenţia şi organele fiscale din subordine trebuie să ducă la îndeplinire prevederile referitoare la taxa/timbru şi alte sume care se fac venit la bugetul Fondului pentru mediu;
    ...............................................................................................
7. efectuează controlul fiscal şi emite acte administrative fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală;
    ...............................................................................................
15. deţine, administrează, utilizează şi analizează informaţiile fiscale şi acţionează, în condiţiile legii, pentru obţinerea de informaţii relevante, din diverse surse, în vederea identificării atât a unor potenţiale riscuri de neconformare fiscală, cât şi a contribuabililor care prezintă risc fiscal;
    ................................................................................................
26. elaborează procedura de verificare a preţurilor de transfer în cazul tranzacţiilor efectuate între persoane afiliate, în cadrul acţiunilor de control fiscal;"

    13. La articolul 7 litera B, după punctul 26 se introduc patru noi puncte, punctele 26^1-26^4, cu următorul cuprins:
    "26^1. asigură coordonarea combaterii erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor;
26^2. asigură derularea procedurii amiabile în vederea eliminării dublei impuneri iniţiate de către contribuabilii rezidenţi fiscal în România/alte autorităţi competente;
26^3. elaborează metodologii şi proceduri privind emiterea acordurilor de preţ în avans;
26^4. emite actele administrative referitoare la acordul de preţ în avans;"

    14. La articolul 9, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei şi structuri subordonate este de 22.244, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor."

    15. La articolul 11, alineatele (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(9) În cazul în care preşedintele Agenţiei, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 2 vicepreşedinţi sau pe secretarul general să exercite aceste atribuţii, cu informarea ministrului finanţelor.
(10) În cazul în care unul dintre vicepreşedinţii Agenţiei, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea vor fi delegate prin ordin al preşedintelui Agenţiei celuilalt vicepreşedinte sau secretarului general."

    16. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice funcţionează, ca structuri fără personalitate juridică administraţii judeţene/de sector ale finanţelor publice, care pot avea în structură servicii/birouri fiscale."

    17. La articolul 13, alineatele (7) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) Directorul general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice este ajutat în activitatea sa de directori executivi numiţi în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu excepţia directorului executiv - trezorerie. Directorii executivi pot fi ajutaţi în activitatea lor de directori executivi adjuncţi numiţi în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
    ...............................................................................................
(12) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, cu excepţia celui prevăzut la alin. (5), (7), (9), (10) şi (15), se numeşte în funcţie prin decizie a directorului general, în condiţiile legii."

    18. La articolul 13, alineatul (8) se abrogă.
    19. La articolul 13^1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor în cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al ministerului, respectiv structurile de ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate şi inspecţie economico-financiară."

    20. La articolul 14^1, alineatul (3) se abrogă.
    21. Articolele 21 şi 22 se abrogă.
    22. Articolul 23^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23^1
    Sediile în care funcţionează Agenţia şi structurile subordonate se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei."

    23. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei şi al structurilor sale subordonate se realizează/se dispune în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
    a) prin ordin al preşedintelui Agenţiei, pentru toate funcţiile publice din cadrul aparatului propriu şi al structurilor subordonate Agenţiei;
    b) prin decizie a directorului general, pentru funcţiile publice pentru care are competenţa de numire în funcţie.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, inspecţie economico-financiară şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici se dispune cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), respectiv cu avizul conform al Ministerului Finanţelor în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b). Avizul consultativ, respectiv avizul conform pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie şi contabilitate publică poate fi acordat de directorul executiv trezorerie sau de trezorierul-şef, dacă prin fişele de post ale acestora se stabilesc atribuţii în acest sens."

    24. La articolul 26, alineatul (2) se abrogă.
    25. Anexele nr. 1 şi 8 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 4 şi 5 la prezenta hotărâre.
    26. Anexa nr. 7 se abrogă.


    ART. III
    Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal.

    ART. IV
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. V
    (1) Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
    (2) Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 16 februarie 2022.
    Nr. 238.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Ministerului Finanţelor
 (a se vedea imaginea asociată)
    1) Se organizează şi funcţionează prin ordin al ministrului finanţelor.
    2) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie.
    3) Cuprinde Corpul controlorilor delegaţi, aşa cum a fost reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    4) Se organizează si funcţionează la nivel de serviciu.
    5) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală şi are în subordine Direcţia dezvoltare sisteme informatice, Direcţia data warehouse, Direcţia infrastructura TIC, Direcţia tehnologia informaţiei a trezoreriei statului şi Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală.
    6) În subordinea direcţiei generale va funcţiona la nivel de compartiment Corpul consilierilor pentru afaceri europene, prin delegarea coordonării de la ministru.
    7) Se organizează şi funcţionează la nivel de serviciu/birou/compartiment.
    8) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală şi îndeplineşte funcţia de Fond Naţional pentru asistenţa financiară de preaderare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucureşti la 16 iulie 1998, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană pentru înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, de autoritate de certificare şi plată pentru Fondul European pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, conform OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD, cu modificările şi completările ulterioare, de autoritate de certificare, precum şi de organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi pentru Mecanismul Financiar Spaţiul Economic European/Mecanismul Financiar Norvegian, conform Memorandumurilor de înţelegere semnate de România cu statele donatoare, de autoritate de certificare pentru Fondul European pentru Pescuit, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privin gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului/ de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de organism contabil şi de organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri, precum şi cea de transfer al fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente cofinanţării şi cheltuielilor neeligibile pentru implementarea proiectelor în cadrul programelor operaţionale regionale 2021-2027.
    9) Coordonează metodologic activitatea de aplicare unitară a legislaţiei fiscale desfăşurată de serviciile de asistenţă contribuabili organizate în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor subordonate.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
    UNITĂŢILE
    aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor şi societăţile la care Ministerul Finanţelor exercită calitatea de reprezentant al statului ca acţionar

┌──────────────────────────────┬───────┐
│ │Numărul│
│ │maxim │
│ │de │
│ │posturi│
├──────────────────────────────┼───────┤
│A. Unităţi care funcţionează │ │
│în subordinea Ministerului │ │
│Finanţelor │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│I. Cu finanţare de la bugetul │ │
│de stat │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Agenţia Naţională de │22.244^│
│Administrare Fiscală │1) │
├──────────────────────────────┼───────┤
│2. Oficiul Naţional pentru │43^2) │
│Achiziţii Centralizate │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│3. Oficiul Naţional pentru │211^3) │
│Jocuri de Noroc │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│4. Oficiul Naţional de │ │
│Prevenire şi Combatere a │130^4) │
│Spălării Banilor │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│5. Autoritatea Vamală Română │3.060^ │
│ │5) │
├──────────────────────────────┼───────┤
│II. Cu finanţare din venituri │ │
│proprii şi, în completare, │ │
│subvenţii de la bugetul de │ │
│stat │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Autoritatea pentru │ │
│Supravegherea Publică a │25^6) │
│Activităţii de Audit Statutar │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│B. Instituţii şi activităţi │ │
│care funcţionează pe lângă │ │
│Ministerul Finanţelor │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Tipărirea şi difuzarea │ │
│publicaţiei „Revista Finanţe │ │
│Publice şi Contabilitate“*) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│C. Companii naţionale, │ │
│societăţi naţionale şi │ │
│societăţi aflate în │ │
│administrarea sau sub │ │
│autoritatea Ministerului │ │
│Finanţelor, la care acesta │ │
│exercită calitatea de │ │
│reprezentant al statului ca │ │
│acţionar │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Compania Naţională │ │
│„Imprimeria Naţională“ - S.A. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│2. CEC Bank - S.A. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│3. Banca de Export-Import a │ │
│României EXIMBANK - S.A. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│4. Fondul Român de │ │
│Contragarantare - S.A.**) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│5. Fondul Naţional de │ │
│Garantare a Creditelor pentru │ │
│Întreprinderile Mici şi │ │
│Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. - │ │
│S.A. - IFN şi filialele │ │
│sale***) │ │
└──────────────────────────────┴───────┘


    *) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare.
    ***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.
    ^1) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
    ^2) În numărul maxim de posturi nu este inclus demnitarul.
    ^3) În numărul maxim de posturi este inclus preşedintele, vicepreşedintele, secretarul general şi posturile aferente cabinetului preşedintelui.
    ^4) În numărul maxim de posturi sunt incluşi demnitarii şi cabinetele acestora.
    ^5) În numărul maxim de posturi este inclus preşedintele, vicepreşedintele şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
    ^6) În numărul maxim de posturi este inclus demnitarul.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
    MIJLOACELE DE TRANSPORT
    pentru activităţi specifice

┌────┬────────────┬─────────────┬────────┐
│ │Ministerul │Tipul │Numărul │
│Nr. │Finanţelor -│mijlocului de│maxim │
│crt.│aparat │transport │aprobat │
│ │propriu │ │(bucăţi)│
├────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Parc auto │ │ │
│ │demnitari, │ │ │
│ │înalţi │ │ │
│1. │funcţionari │autoturism │10 │
│ │publici şi │ │ │
│ │asimilaţi ai│ │ │
│ │acestora*) │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│2. │Parc auto │autoturism │4 │
│ │comun*) │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Parc auto │ │ │
│ │transport │ │ │
│ │marfă, │autoturism │6 │
│3. │persoane, │autoutilitară│1 │
│ │delegaţii şi│microbuz │1 │
│ │activităţi │ │ │
│ │specifice**)│ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴────────┘


    *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Numărul autoturismelor este stabilit potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    NOTĂ:
    Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi, nominalizaţi prin ordin al ministrului finanţelor.


    ANEXA 4

    ^1) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)
    Mijloace de transport pentru activităţi specifice ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

┌────┬────────────┬────────────┬────────┐
│ │ │Tipul │Numărul │
│Nr. │Unitatea │mijlocului │maxim │
│crt.│ │de transport│aprobat │
│ │ │ │(bucăţi)│
├────┴────────────┴────────────┴────────┤
│1. Agenţia Naţională de Administrare │
│Fiscală - aparat propriu │
├────┬────────────┬────────────┬────────┤
│ │1.1. parc │ │ │
│ │auto │ │ │
│ │demnitari, │(1) │ │
│ │înalţi │autoturism*)│5 │
│ │funcţionari │ │ │
│ │publici şi │ │ │
│ │asimilaţi │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │(1) │4 │
│ │ │autoturism*)│ │
│ │ ├────────────┼────────┤
│ │ │(2) │5 │
│ │ │autoturism │ │
│ │ ├────────────┼────────┤
│ │ │(3) │ │
│ │ │autoturism │40 │
│ │ │operativ**) │ │
│ │ ├────────────┼────────┤
│ │1.2. parc │(4) │ │
│ │comun │autovehicul │1 │
│ │ │transport │ │
│ │ │marfă │ │
│ │ ├────────────┼────────┤
│ │ │(5) │ │
│ │ │autovehicul │ │
│ │ │transport │ │
│ │ │persoane │1 │
│ │ │(asigurare │ │
│ │ │transport │ │
│ │ │delegaţii) │ │
│ ├────────────┼────────────┼────────┤
│ │ │(1) │ │
│ │ │autoturism │75 │
│ │ │operativ │ │
│ │1.3. ├────────────┼────────┤
│ │Direcţia │(2) │ │
│ │generală │autovehicul │10 │
│ │executări │transport │ │
│ │silite │marfă │ │
│ │cazuri ├────────────┼────────┤
│ │speciale │(3) │ │
│ │ │platformă │8 │
│ │ │transport │ │
│ │ │autovehicule│ │
├────┴────────────┴────────────┴────────┤
│2. Direcţia generală antifraudă fiscală│
├────┬────────────┬────────────┬────────┤
│ │ │(1) │ │
│ │ │autoturism │ │
│ │ │operativ │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │acţiunile de│ │
│ │ │prevenire şi│ │
│ │ │combatere a │483 │
│ │ │actelor şi │ │
│ │ │faptelor de │ │
│ │ │evaziune │ │
│ │ │fiscală, │ │
│ │ │fraudă │ │
│ │ │fiscală şi │ │
│ │ │vamală │ │
│ │ ├────────────┼────────┤
│ │ │(2) │ │
│ │ │autovehicul │ │
│ │ │transport │ │
│ │ │marfă şi │146 │
│ │ │persoane │ │
│ │ │(deplasări │ │
│ │ │operative) │ │
│ │ ├────────────┼────────┤
│ │ │(3) │ │
│ │ │autovehicul │ │
│ │ │transport │ │
│ │ │persoane │3 │
│ │ │(asigurare │ │
│ │ │transport │ │
│ │ │echipe │ │
│ │ │operative) │ │
│ │ ├────────────┼────────┤
│ │ │(4) │ │
│ │ │ambarcaţiuni│ │
│ │ │fluviale (4 │1 │
│ │ │locuri + │ │
│ │ │echipaj) │ │
│ │ ├────────────┼────────┤
│ │ │(5) │ │
│ │ │ambarcaţiuni│ │
│ │ │fluviale (8/│1 │
│ │ │10 locuri + │ │
│ │ │echipaj) │ │
├────┴────────────┴────────────┴────────┤
│3. Direcţiile generale regionale ale │
│finanţelor publice │
├────┬────────────┬────────────┬────────┤
│ │ │(1) │555 │
│ │ │autoturism │ │
│ │ ├────────────┼────────┤
│ │ │(2) │ │
│ │ │autovehicul │80 │
│ │3.1. │transport │ │
│ │Direcţiile │marfă │ │
│ │generale ├────────────┼────────┤
│ │regionale - │(3) │ │
│ │structuri de│autovehicul │ │
│ │administrare│transport │59 │
│ │fiscală şi │valori la │ │
│ │trezorerie │trezorerie │ │
│ │ ├────────────┼────────┤
│ │ │(4) şalupă │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │control │1 │
│ │ │(judeţul │ │
│ │ │Tulcea) │ │
├────┴────────────┴────────────┴────────┤
│4. Direcţia generală de administrare a │
│marilor contribuabili │
├────┬────────────┬────────────┬────────┤
│ │ │(1) │3 │
│ │ │autoturism*)│ │
│ │4.1. parc ├────────────┼────────┤
│ │comun │(2) │ │
│ │ │autoturism │22 │
│ │ │operativ***)│ │
└────┴────────────┴────────────┴────────┘


    *) Numărul autoturismelor este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Cele 40 de autoturisme se repartizează direcţiilor/direcţiilor generale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu numai prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi vor fi conduse numai de persoanele nominalizate în baza aceluiaşi ordin.
    ***) Cele 22 de autoturisme se repartizează direcţiilor/serviciilor din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili numai prin decizie a directorului general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi vor fi conduse numai de persoanele nominalizate prin această decizie.
    NOTE:
    1. Repartizarea, redistribuirea şi modul de utilizare a mijloacelor de transport repartizate structurilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu şi structurilor subordonate se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    2. Mijloacele de transport din dotarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pot fi conduse de salariaţii care au prevăzută această activitate prin fişa postului sau de demnitari şi de alte categorii de salariaţi, persoane care au acest drept, potrivit legii, nominalizaţi în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016