Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 237 din 16 februarie 2022  privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 237 din 16 februarie 2022 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 167 din 18 februarie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (5) din Legea nr. 268/2021 pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Autoritatea Vamală Română, denumită în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul vamal, instituţie publică cu personalitate juridică.

    ART. 2
    (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 268/2021 pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea unor acte normative, în ceea ce priveşte prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, respectiv a Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, în domeniul supravegherii produselor accizabile Autoritatea asigură:
    a) primirea, înregistrarea şi gestionarea declaraţiilor informative privind produsele accizabile întocmite în baza Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală;
    b) stabilirea, prin decizie de impunere, a creanţelor fiscale pentru gospodăriile individuale, pentru diferenţe de accize devenite exigibile ca urmare a neregulilor apărute pe parcursul deplasării produselor accizabile, precum şi pentru distrugeri sau pierderi de produse accizabile care nu se admit ca neimpozabile;
    c) controlul şi supravegherea fiscală a producţiei, depozitării, circulaţiei, importului şi utilizării produselor accizabile;
    d) acordarea de asistenţă şi îndrumare în domeniul autorizării şi supravegherii producţiei, deţinerii, importului şi circulaţiei producţiei produselor accizabile;
    e) constatarea şi sancţionarea, potrivit competenţelor, a nerespectării legislaţiei privind regimul produselor accizabile;
    f) autorizarea, în situaţiile în care autoritatea vamală este autoritate competentă conform prevederilor Codului fiscal, şi înregistrarea persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi de producţie, îmbuteliere, ambalare, primire, deţinere, depozitare şi/sau expediere, comercializare, utilizare finală a produselor accizabile.

    (2) Autoritatea asigură administrarea, cu excepţia acţiunilor de inspecţie fiscală şi a stingerii creanţelor fiscale prin executare silită efectuate potrivit Codului de procedură fiscală, a impozitelor, taxelor şi a altor venituri bugetare, date prin lege în competenţa sa, respectiv a:
    a) taxelor vamale, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul vamal al Uniunii, şi a altor resurse proprii tradiţionale ale bugetului unional prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. (a) din Decizia (UE, Euratom) 2020/2.053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene şi de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom;
    b) accizelor şi taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor Codului fiscal.


    ART. 3
    (1) Autoritatea îşi desfăşoară activitatea în sediul central şi în alte sedii deţinute potrivit legii.
    (2) Autoritatea întreţine propriul site web prin care asigură prezenţa pe internet la adresa „www.customs.ro“.
    (3) Autoritatea are o siglă ale cărei model şi caracteristici sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    CAP. II
    Principii, funcţii şi atribuţii
    ART. 4
    Principiile care stau la baza activităţii Autorităţii sunt următoarele:
    a) eficienţa activităţii;
    b) transparenţa activităţii, în condiţiile legii;
    c) tratament egal şi nediscriminatoriu în aplicarea legislaţiei vamale, respectiv a legislaţiei fiscale în domeniul produselor accizabile;
    d) respectul faţă de persoană, aşa cum aceasta este definită la art. 5 pct. 4 din Codul vamal al Uniunii;
    e) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea.


    ART. 5
    Autoritatea îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) de administrare a taxelor la import, respectiv la export, precum şi a celorlalte venituri bugetare date în competenţa sa, conform legii;
    b) de control operativ, inopinat şi ulterior în domeniul său de activitate;
    c) de prevenire şi combatere a fraudei vamale şi a evaziunii fiscale, în domeniul său de activitate;
    d) de supraveghere vamală, respectiv fiscală în domeniul produselor accizabile;
    e) de coordonare, îndrumare şi control al aplicării legislaţiei vamale, respectiv fiscale în domeniul produselor accizabile, precum şi al funcţionării structurilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sa;
    f) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare şi materiale, de reprezentare juridică, de audit public intern, precum şi de comunicare internă şi externă în domeniul său de activitate;
    g) de cooperare internaţională în domeniul său de activitate.


    ART. 6
    În realizarea funcţiilor sale, Autoritatea are, în principal, următoarele atribuţii:
    A. Atribuţii generale:
    1. aplică legislaţia vamală potrivit prevederilor Codului vamal al Uniunii, prevederilor Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi, în domeniul său de competenţă, ale Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de aplicare a acestora;
    2. contribuie, în domeniul său de competenţă, la implementarea Programului de guvernare şi a altor documente programatice, prin elaborarea şi aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, generale sau sectoriale, în colaborare cu Ministerul Finanţelor;
    3. aplică în domeniul său de competenţă măsurile specifice rezultate din programele guvernamentale şi din legislaţia vamală, respectiv fiscală, precum şi alte dispoziţii aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală şi fiscală sau supuse controlului vamal, respectiv fiscal în domeniul produselor accizabile;
    4. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal şi fiscal din acordurile, convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, în domeniul său de competenţă;
    5. urmăreşte realizarea unui management eficient şi coerent al administrării vamale;
    6. organizează, îndrumă şi controlează activitatea direcţiilor regionale vamale, a birourilor vamale de interior şi de frontieră, precum şi a punctelor vamale din subordine;
    7. asigură managementul riscurilor interne şi externe ale Autorităţii;
    8. asigură managementul resurselor umane, la nivelul Autorităţii;
    9. dezvoltă şi implementează strategii unitare de comunicare internă şi externă;
    10. urmăreşte şi supraveghează, potrivit legii, respectarea reglementărilor vamale şi fiscale, în domeniul său de competenţă, pe întregul teritoriu al ţării şi exercită controlul specific, potrivit legislaţiei în vigoare;
    11. elaborează propuneri privind sistematizarea legislaţiei vamale şi fiscale, în domeniul său de competenţă;
    12. elaborează proiecte de acte normative în domeniul vamal şi elaborează şi adoptă prin ordin al preşedintelui Autorităţii norme tehnice de aplicare a legislaţiei vamale unionale şi naţionale, precum şi a reglementărilor fiscale în conformitate cu atribuţiile specifice;
    13. participă la elaborarea modificărilor şi completărilor aduse Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, a proiectelor de norme metodologice, precum şi a altor acte normative, care conţin prevederi referitoare la domeniul său de competenţă;
    14. emite puncte de vedere şi face propuneri de avizare cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere şi instituţii centrale, care cuprind măsuri referitoare la domeniul său de activitate;
    15. asigură aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a reglementărilor în domeniul vamal şi a prevederilor legislaţiei privind impozite, taxe şi alte venituri bugetare, date prin lege în competenţa sa, împreună cu Ministerul Finanţelor;
    16. monitorizează legislaţia vamală unională şi bunele practici în domeniul administrării vamale, respectiv fiscale în domeniul produselor accizabile şi formulează propuneri sau, după caz, implementează măsuri administrative care decurg din acestea;
    17. acţionează pentru prevenirea şi descoperirea fraudelor vamale şi fiscale, a evaziunii fiscale şi pentru prevenirea sustragerii de la plată a sumelor datorate bugetului de stat şi bugetului Uniunii Europene, în domeniul său de activitate;
    18. cooperează cu instituţiile cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organismele de luptă împotriva fraudelor din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun;
    19. colaborează, pe bază de protocol, cu autorităţile şi instituţiile publice sau orice alte entităţi cu atribuţii în aplicarea legii ori interesate de realizarea politicii de administrare vamală, respectiv fiscală în domeniul său de competenţă;
    20. verifică respectarea reglementărilor vamale şi fiscale, în domeniul său de competenţă, privind circulaţia mărfurilor pe drumurile publice, în porturi, căi ferate şi fluviale, aeroporturi, în vecinătatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum şi în alte locuri în care se desfăşoară o asemenea activitate;
    21. iniţiază măsuri pentru dezvoltarea şi desfăşurarea în bune condiţii a relaţiilor internaţionale în domeniul său de activitate;
    22. asigură legătura operativă pe probleme vamale şi fiscale, în domeniul său de competenţă, prin reprezentanţi permanenţi la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organizaţii internaţionale, potrivit competenţelor Autorităţii;
    23. participă cu specialişti proprii în programe naţionale şi internaţionale de cercetare şi dezvoltare de tehnologii inovatoare în domeniile sale de activitate;
    24. încheie, la nivel departamental, tratate şi convenţii cu administraţii vamale din alte state, cu organizaţii internaţionale sau cu alte entităţi, în domeniile sale de activitate;
    25. acordă sau primeşte asistenţă tehnică în domeniul său de activitate şi derulează proiecte şi activităţi de cooperare cu administraţii vamale şi fiscale din alte state sau cu organizaţii internaţionale sau alte entităţi în domeniul său de activitate;
    26. participă, prin reprezentanţi, la reuniuni şi evenimente interne şi internaţionale, organizate de către alte administraţii vamale sau fiscale, Organizaţia Mondială a Vămilor şi alte organizaţii internaţionale sau alte entităţi ori în colaborare cu acestea, în domeniul său de activitate;
    27. gestionează Programul „Vamă“ şi colaborează cu coordonatorii altor programe iniţiate sau derulate în colaborare cu Uniunea Europeană ori ai altor programe şi proiecte care vizează modernizarea şi consolidarea administraţiei vamale, precum şi îmbunătăţirea cooperării între administraţiile vamale şi fiscale ale statelor membre;
    28. promovează integritatea în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi întreprinde măsuri de prevenire şi combatere a corupţiei la nivelul Autorităţii;
    29. elaborează proceduri şi norme metodologice în domeniul său de activitate, pentru structurile proprii, precum şi pentru cele subordonate;
    30. elaborează studii, analize şi proiecte de acte normative privind organizarea activităţii proprii;
    31. exercită controlul financiar de gestiune şi controlul financiar preventiv propriu privind constituirea şi utilizarea legală şi eficientă a fondurilor publice şi auditul public intern;
    32. propune soluţii de reformă în domeniul administrării vamale, respectiv fiscale pentru produsele accizabile şi implementează proiecte cu finanţare internă şi/sau externă pentru domeniul său de activitate;
    33. organizează şi asigură gestionarea patrimoniului;
    34. elaborează şi fundamentează proiectul de buget de cheltuieli al Autorităţii, pentru aparatul central, structurile subordonate, precum şi programul de investiţii, pe care le transmite Ministerului Finanţelor în vederea cuprinderii în proiectul de buget centralizat al acestuia;
    35. angajează cheltuieli pentru aparatul central şi structurile subordonate în limita creditelor de angajament repartizate şi utilizează creditele bugetare care i-au fost repartizate potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite de prevederile legale şi monitorizează execuţia bugetară şi ia măsuri operative pentru achitarea tuturor obligaţiilor de plată, în limita fondurilor aprobate;
    36. programează activitatea financiar-contabilă pentru aparatul central şi pentru structurile subordonate şi întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
    37. iniţiază şi derulează, în condiţiile legii, achiziţiile publice pentru bunuri, servicii şi lucrări aferente activităţilor proprii;
    38. organizează programe de perfecţionare profesională a personalului din cadrul Autorităţii la nivel central şi la nivelul structurilor subordonate, inclusiv cu sprijinul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă şi al altor organisme specializate în acest domeniu;
    39. reprezintă statul, potrivit domeniului său de competenţă, în faţa instanţelor şi a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi şi obligaţii privind raporturile juridice vamale şi fiscale, precum şi orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Autorităţii, direct sau prin direcţiile regionale vamale, în baza mandatelor transmise; renunţarea la calea de atac, în litigiile care au legătură cu raporturile juridice vamale şi fiscale, precum şi cu orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Autorităţii, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii;
    40. reprezintă Ministerul Finanţelor ca subiect de drepturi şi obligaţii în raporturile juridice litigioase sau în legătură cu acestea, în care Ministerul Finanţelor participă nemijlocit în nume propriu, sau ca reprezentant al statului, în baza mandatului acordat;
    41. analizează şi soluţionează, după caz, conform legii, plângerile, contestaţiile sau obiecţiile formulate împotriva actelor emise în exercitarea atribuţiilor şi le transmite, după caz, pentru soluţionare organelor competente;
    42. asigură, potrivit competenţelor, punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale în domeniul de competenţă al Ministerului Finanţelor conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    43. efectuează controlul privind respectarea legalităţii, atât la nivelul aparatului central, cât şi la nivelul structurilor subordonate, în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate şi al luării de măsuri pentru repararea prejudiciului produs, după caz;
    44. asigură asistenţă, potrivit domeniului său de competenţă, pentru recuperarea în România de la persoane fizice şi persoane juridice a creanţelor bugetare stabilite prin titluri de creanţă într-un alt stat, precum şi recuperarea de către alt stat de la persoane fizice şi persoane juridice a creanţelor bugetare stabilite în România, potrivit atribuţiilor stabilite prin lege şi tratatelor la care România este parte;
    45. ia măsuri, potrivit atribuţiilor stabilite de lege, pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii; sesizează organele de urmărire penală în cazul faptelor constatate prin personalul propriu ce ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
    46. asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei informaţiilor naţionale ale Uniunii Europene şi NATO clasificate, prevenirea şi combaterea acţiunilor teroriste, precum şi protecţia surselor generatoare de informaţii clasificate;
    47. pune la dispoziţia structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al ministerului sau conducerii Ministerului Finanţelor, la cerere sau din oficiu, date şi informaţii cu privire la modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi atribuţiilor conferite potrivit legii Autorităţii;

    B. Atribuţii specifice:
    1. aplică prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară statistică şi Tariful Vamal Comun, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor acte normative referitoare la acesta;
    2. urmăreşte aplicarea corectă a regulilor generale de interpretare a nomenclaturii Sistemului armonizat şi de evaluare în vamă a mărfurilor, precum şi a prevederilor actelor normative referitoare la taxe la import sau la export şi alte taxe datorate, potrivit legii, la importul sau exportul mărfurilor;
    3. aplică prevederile legale privind originea preferenţială şi nepreferenţială a mărfurilor şi elaborează metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferenţială cuprinse în protocoalele de reguli de origine la acordurile încheiate de Uniunea Europeană;
    4. aplică dispoziţiile privind gestionarea contingentelor tarifare stabilite de Comisia Europeană;
    5. aplică şi gestionează în mod integrat măsurile netarifare stabilite la nivel unional, precum şi cele cu caracter naţional stabilite potrivit legii;
    6. asigură aplicarea măsurilor ce revin pe plan naţional în exercitarea politicii agricole comune, în domeniul său de competenţă;
    7. efectuează, prin Laboratorul vamal central, analiza fizicochimică a probelor prelevate, în condiţiile legii, de către autoritatea vamală sau de alte autorităţi, în vederea clasificării mărfurilor în Tariful vamal comun, a aplicării prevederilor Politicii Agricole Comune, a legislaţiei în domeniul produselor accizabile şi a respectării dispoziţiilor legale privind traficul şi consumul ilicit de droguri;
    8. colaborează cu Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare pentru proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi actualizarea sistemelor şi aplicaţiilor informatice specifice activităţii Autorităţii;
    9. participă, prin reprezentanţi, la derularea de proiecte pentru optimizarea aplicaţiilor informatice şi dezvoltarea de noi aplicaţii, precum şi în grupurile de lucru intra şi interministeriale pentru analiza, proiectarea, realizarea şi implementarea schimbărilor ce pot impacta sistemele informatice ale Autorităţii;
    10. încasează şi contabilizează resursele proprii tradiţionale ale bugetului unional menţionate la art. 2 alin. (1) lit. (a) din Decizia (UE, Euratom) 2020/2.053;
    11. raportează Comisiei Europene cazurile de fraudă şi neregularităţi referitoare la drepturile privind resursele proprii tradiţionale mai mari de 10.000 euro, potrivit art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2021/768 al Consiliului din 30 aprilie 2021 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 608/2014;
    12. urmăreşte, asigură şi răspunde de virarea la bugetul statului a tuturor sumelor încasate şi datorate acestuia la termenele legale;
    13. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Finanţelor informaţiile necesare fundamentării calcului contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene;
    14. exercită activitatea de control ulterior, precum şi orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea şi respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal şi întocmeşte actele de control prevăzute de lege;
    15. urmăreşte respectarea de către persoanele fizice şi juridice a reglementărilor vamale în domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală;
    16. exercită supravegherea şi controlul vamal al mărfurilor ce fac obiectul prohibiţiilor sau al restricţiilor în vederea protejării siguranţei şi sănătăţii, a moştenirii culturale şi a mediului înconjurător, respectiv: activităţi în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri, încălcării regimului juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, regimului juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea drogurilor, a traficului ilicit de produse strategice, de arme, muniţii, substanţe chimice periculoase, produse care afectează stratul de ozon, produse radioactive, biologice, nucleare, organisme modificate genetic, deşeuri, de mărfuri care încalcă un drept de proprietate intelectuală, de bunuri culturale mobile, de specii sălbatice de floră şi faună, metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, de mărfuri cu risc pentru sănătatea şi siguranţa consumatorului, alte prohibiţii sau restricţii sau bunuri nedeclarate/ascunse/de contrabandă, precum şi activităţi de control potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    17. asigură aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005;
    18. verifică modul de declarare a taxelor la import şi la export şi a altor taxe datorate care, potrivit legii, sunt în competenţa autorităţii vamale; încasează şi virează aceste taxe; stabileşte, prin controlul ulterior, diferenţele şi asigură încasarea sau, după caz, rambursarea ori remiterea acestora; aplică formele şi instrumentele de plată şi de garantare a taxelor la import şi la export şi a altor taxe aflate în competenţa sa;
    19. opreşte şi controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri aflate sub supraveghere vamală, respectiv fiscală pentru produse accizabile, controlează bagajele însoţite ori neînsoţite ale călătorilor care trec frontiera de stat a României şi verifică legalitatea şi regimul vamal sau fiscal al acestora, potrivit reglementărilor vamale sau fiscale pentru produse accizabile în vigoare;
    20. verifică, potrivit reglementărilor vamale, respectiv fiscale în domeniul produselor accizabile, pe timp de zi şi de noapte, clădiri, depozite, terenuri şi alte obiective şi poate preleva, în condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate în vederea identificării şi expertizării mărfurilor supuse vămuirii;
    21. efectuează investigaţii, controale, supravegheri şi verificări, în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei vamale sau fiscale în domeniul de competenţă; verifică registre şi alte forme de evidenţă şi are dreptul de a cere oricărei persoane să prezinte, fără plată, documentaţia şi informaţiile privind operaţiunile vamale, respectiv fiscale în domeniul produselor accizabile;
    22. asigură cooperarea administrativă în domeniul vamal, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 515/1997 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistenţa reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
    23. asigură potrivit competenţelor cooperarea administrativă în domeniul accizelor, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.073/2004;
    24. cooperează cu autorităţile vamale ale altor state, cu celelalte autorităţi din România, precum şi cu organismele naţionale/internaţionale de specialitate, în vederea prevenirii, cercetării şi combaterii fraudelor vamale, respectiv fiscale în domeniul produselor accizabile;
    25. elaborează proceduri şi întreprinde măsurile legale pentru verificarea, autorizarea şi supravegherea producţiei, deţinerii, importului şi circulaţiei produselor accizabile, conform legislaţiei în vigoare;
    26. organizează şi efectuează controlul respectării prevederilor legale privind supravegherea mişcării produselor accizabile pe teritoriul naţional;
    27. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de reglementările fiscale privind urmărirea documentelor administrative electronice şi a documentelor de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile;
    28. emite acte administrative fiscale în domeniul produselor accizabile, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, în condiţiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, respectiv alte acte administrative pentru administrarea impozitelor, taxelor şi a altor venituri bugetare, date prin lege în competenţa sa;
    29. îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile prevăzute de lege în domeniul autorizării şi înregistrării persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi de producţie, îmbuteliere, ambalare, primire, deţinere, depozitare şi/sau expediere, comercializare, utilizare finală a produselor accizabile;
    30. verifică legalitatea activităţilor desfăşurate, existenţa şi autenticitatea documentelor justificative în activităţile de producţie şi prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitării şi comercializării bunurilor şi aplică sigilii pentru asigurarea integrităţii mărfurilor;
    31. constituie şi utilizează baze de date necesare pentru prevenirea şi descoperirea faptelor ilicite în domeniul vamal şi al produselor accizabile;
    32. solicită, în condiţiile legii, date sau, după caz, documente, de la orice entitate privată şi/sau publică, în scopul instrumentării şi fundamentării constatărilor cu privire la săvârşirea unor fapte care contravin legislaţiei în vigoare în domeniul vamal, respectiv fiscal pentru produse accizabile;
    33. constată împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul evaziunii fiscale pentru produsele accizabile, stabileşte implicaţiile fiscale ale acestora şi dispune, în condiţiile Codului de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă, să îşi înstrăineze ori să îşi risipească patrimoniul;
    34. legitimează şi stabileşte identitatea administratorilor unităţilor controlate, precum şi a oricăror persoane implicate în săvârşirea faptelor de evaziune şi fraudă vamală, respectiv fiscală în domeniul produselor accizabile constatate şi solicită acestora explicaţii scrise, după caz;
    35. reţine documente, în condiţiile Codului de procedură fiscală, solicită copii certificate de pe documentele originale, prelevează probe, eşantioane, mostre şi alte asemenea specimene, solicită efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control;
    36. exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea şi descoperirea oricăror acte şi fapte din domeniul vamal şi al produselor accizabile, care au ca efect contrabanda, evaziunea fiscală în domeniul produselor accizabile şi frauda în domeniul de competenţă;
    37. participă, cu personal propriu sau în colaborare cu organele de specialitate ale altor instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi sancţionare a activităţilor ilicite care generează fenomene de evaziune şi fraudă vamală, respectiv fiscală în domeniul produselor accizabile;
    38. încheie, ca urmare a controalelor efectuate, acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, precum şi pentru constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legislaţia vamală, respectiv fiscală în domeniul produselor accizabile, sesizând, după caz, organele de urmărire penală;
    39. efectuează verificări în domeniul producţiei, deţinerii, importului, comercializării şi circulaţiei produselor accizabile, constată şi sancţionează faptele care constituie contravenţii potrivit reglementărilor referitoare la regimul produselor accizabile, reţine în vederea confiscării mărfurile care fac obiectul contravenţiei, pentru care legea prevede o astfel de sancţiune şi sesizează autoritatea competentă prevăzută în codul fiscal cu privire la aspectele care pot atrage revocarea, anularea, suspendarea autorizaţiilor emise pentru antrepozite fiscale, importatori autorizaţi, destinatari înregistraţi şi expeditori înregistraţi, rezultate în urma controalelor efectuate;
    40. asigură, în condiţiile legii, administrarea şi operarea în domeniul specific de activitate a Sistemului integrat vamal de securizare a frontierei, componentă tehnică de control, logistică şi informatică a Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat;
    41. efectuează potrivit competenţelor, prin personalul operator autorizat, controlul vamal nedistructiv asupra mijloacelor de transport, mărfurilor şi orice alte bunuri ale persoanelor;
    42. asigură, conform competenţelor prevăzute de acte normative comunitare şi naţionale, implementarea Strategiei naţionale de aderare la spaţiul Schengen şi a măsurilor ce îi revin din Planul de acţiune Schengen, precum şi implementarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României, denumită în continuare SNMIFS, şi a măsurilor ce îi revin atât din Planul de acţiune pentru implementarea SNMIFS, cât şi din Planul unic multianual de investiţii.    ART. 7
    (1) Autoritatea duce la îndeplinire sarcinile şi dispoziţiile stabilite de ministrul finanţelor, în condiţiile legii.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea colaborează cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, precum şi cu persoane juridice şi fizice şi cu alte entităţi.

    CAP. III
    Conducerea, structura organizatorică şi personalul Autorităţii Vamale Române
    ART. 8
    (1) În subordinea preşedintelui Autorităţii se organizează şi funcţionează, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cabinetul demnitarului.
    (2) Preşedintele care conduce Autoritatea reprezintă interesele autorităţii vamale în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu operatorii economici, cu celelalte persoane juridice şi fizice, precum şi cu orice alte organisme din ţară sau din străinătate şi răspunde în faţa ministrului finanţelor, pentru întreaga activitate a autorităţii vamale.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Autorităţii emite, în condiţiile legii, ordine cu caracter individual sau normativ şi instrucţiuni de aplicare a reglementărilor vamale şi fiscale în domeniul produselor accizabile.
    (4) Ordinele cu caracter normativ şi instrucţiunile de aplicare a reglementărilor vamale şi fiscale în domeniul produselor accizabile se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 9
    (1) Responsabilităţile şi atribuţiile vicepreşedintelui se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii.
    (2) Preşedintele Autorităţii poate delega unele atribuţii ce îi revin în calitate de conducător al instituţiei vicepreşedintelui, secretarului general sau altor funcţionari publici de conducere din cadrul Autorităţii. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării.
    (3) Pe perioada în care preşedintele Autorităţii, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, vicepreşedintele exercită aceste atribuţii, cu informarea ministrului finanţelor.

    ART. 10
    (1) Autoritatea este formată din aparat central şi structuri teritoriale, fără personalitate juridică.
    (2) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 2.
    (3) Direcţiile regionale vamale şi aria de competenţă a acestora sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.
    (4) În cadrul structurii organizatorice pot fi înfiinţate, prin ordin al preşedintelui Autorităţii, servicii, birouri sau compartimente, după caz, fără a fi modificată anexa nr. 2.
    (5) Prin ordin al preşedintelui Autorităţii pot fi înfiinţate grupuri sau colective temporare de lucru ori echipe de proiect pentru realizarea unor activităţi sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale Autorităţii.
    (6) Personalul din cadrul Autorităţii se numeşte în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Autorităţii, cu excepţia celui numit de prim-ministru.
    (7) Personalul Autorităţii este compus din demnitari, înalţi funcţionari publici, funcţionari publici, cu funcţii generale, specifice, cu statut special şi personal contractual.
    (8) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Autorităţii şi structurile teritoriale este de 3.060, inclusiv preşedintele, vicepreşedintele şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
    (9) Autoritatea poate propune ministrului finanţelor desemnarea de specialişti din cadrul Autorităţii care să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice în domeniul vamal şi de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene.
    (10) Autoritatea are reprezentanţi în cadrul altor organisme internaţionale, care să asigure legătura operativă pe probleme vamale şi de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene, desemnaţi potrivit legii.

    ART. 11
    Statul de funcţii al Autorităţii, aparat central şi structuri teritoriale se aprobă de către preşedintele Autorităţii.

    ART. 12
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii.
    (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul central al Autorităţii, precum şi din structurile teritoriale se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (1).

    CAP. IV
    Asigurarea logistică, materială şi financiară
    ART. 13
    (1) Autoritatea poate deţine în folosinţă imobile, echipamente şi aparatură tehnică specifică, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege.
    (2) Autoritatea poate să închirieze, în condiţiile legii, imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea publică a statului.

    ART. 14
    (1) Autoritatea are în dotare mijloace de transport auto şi navale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice numărul de mijloace de transport este prevăzut în anexa nr. 4 pct. I.
    (2) Repartizarea sau, după caz, redistribuirea pe structuri ale Autorităţii a mijloacelor de transport se face prin ordin al preşedintelui Autorităţii, cu încadrarea în normativele prevăzute în anexa nr. 4 pct. I.
    (3) Mijloacele de transport din dotarea Autorităţii pot fi utilizate de către persoanele care desfăşoară activităţi specifice în cadrul Autorităţii, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii.

    ART. 15
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul controlului vamal, Autoritatea are în dotare câini de serviciu, potrivit anexei nr. 4 pct. II.

    ART. 16
    Formarea profesională şi perfecţionarea personalului vamal se realizează prin cursuri de pregătire specifice domeniului de activitate, organizate la nivel central şi teritorial, atât prin personalul vamal desemnat, în centre proprii, cât şi prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă din cadrul Ministerului Finanţelor sau prin alţi furnizori de formare, în condiţiile legii.

    ART. 17
    În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de asistenţă tehnică şi administrativă, precum şi de programe de formare profesională şi de perfecţionare a personalului de la administraţii vamale şi fiscale din alte state sau organizaţii internaţionale sau alte entităţi.

    CAP. V
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
    ART. 18
    Lista acţiunilor, proiectelor şi programelor în care Autoritatea se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, în condiţiile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 268/2021, este prevăzută în anexa nr. 5.

    ART. 19
    Preluarea de către Autoritate de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, pe bază de protocol de predare-preluare, a numărului de posturi şi a personalului, a patrimoniului, a arhivei şi a creditelor bugetare corespunzătoare activităţii preluate în temeiul Legii nr. 268/2021 se realizează în condiţiile prevăzute în anexa nr. 6.

    ART. 20
    Formularele şi imprimatele cu regim special emise sub antetul Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pot fi utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

    ART. 21
    Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică a Autorităţii se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

    ART. 22
    La anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 29 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, la litera C, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. În cadrul aeroportului a fost deschis şi funcţionează birou vamal/punct vamal."


    ART. 23
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu

    Bucureşti, 16 februarie 2022.
    Nr. 237.
    ANEXA 1

    SIGLA*)
    Autorităţii Vamale Române
    Are următoarele caracteristici: are formă ovală, fondul este albastru, cu margine galbenă. În partea superioară este redată stema României, în culorile oficiale. Deasupra acesteia apare, pe fondul alb al unui drapel, inscripţia „ROMÂNIA“, în culoare albastră. În partea inferioară a siglei apare inscripţia „VAMA“, imprimată în alb, iar dedesubt, simbolul „Mercur“, inscripţionat în galben. Marginea de jos a ovalului este prezentată în fald de drapel, cu fond alb, pe care sunt scrise cuvintele „DOUANE“ şi „CUSTOMS“.
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Sigla Autorităţii Vamale Române este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 2

    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Autorităţii Vamale Române
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 3

    DENUMIREA ŞI ARIA DE COMPETENŢĂ
    a direcţiilor regionale vamale

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Denumirea │Aria de │
│crt.│direcţiilor │competenţă │
│ │regionale vamale │teritorială │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Bucureşti │
│ │ │Ilfov │
│ │ │Constanţa │
│1. │Bucureşti │Călăraşi │
│ │ │Dâmboviţa │
│ │ │Giurgiu │
│ │ │Ialomiţa │
│ │ │Prahova │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Alba │
│ │ │Braşov │
│2. │Braşov │Covasna │
│ │ │Harghita │
│ │ │Mureş │
│ │ │Sibiu │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Bihor │
│ │ │Bistriţa-Năsăud│
│3. │Cluj │Cluj │
│ │ │Sălaj │
│ │ │Satu Mare │
│ │ │Maramureş │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Argeş │
│ │ │Dolj │
│ │ │Gorj │
│4. │Craiova │Mehedinţi │
│ │ │Olt │
│ │ │Teleorman │
│ │ │Vâlcea │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Brăila │
│ │ │Buzău │
│5. │Galaţi │Galaţi │
│ │ │Vrancea │
│ │ │Tulcea │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Bacău │
│ │ │Botoşani │
│6. │Iaşi │Iaşi │
│ │ │Neamţ │
│ │ │Suceava │
│ │ │Vaslui │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Arad │
│7. │Timişoara │Caraş-Severin │
│ │ │Hunedoara │
│ │ │Timiş │
└────┴─────────────────┴───────────────┘    ANEXA 4

    I. Mijloace de transport

┌────┬───────────┬──────────────┬────────┐
│ │ │Tipul │Numărul │
│Nr. │Unitatea/ │mijlocului de │maxim │
│crt.│Subunitatea│transport │aprobat │
│ │ │ │(bucăţi)│
├────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │- Autoturisme │5 │
│ │ ├──────────────┼────────┤
│ │ │- Autovehicule│ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │transport │ │
│ │ │marfă şi │ │
│ │ │persoane │ │
│ │ │(activităţi de│2 │
│ │ │aprovizionare,│ │
│ │ │deplasare a │ │
│ │ │personalului │ │
│ │ │operativ, │ │
│ │ │protocol) │ │
│ │ ├──────────────┼────────┤
│ │ │- Autoturisme │ │
│ │ │operative │ │
│ │ │(supravegheri,│ │
│ │ │verificări, │13 │
│ │ │însoţiri, │ │
│ │ │controale, │ │
│ │ │investigaţii) │ │
│ │ ├──────────────┼────────┤
│ │ │- Autovehicule│ │
│ │Autoritatea│pentru │ │
│ │Vamală │transportul │ │
│1. │Română - │câinilor │ │
│ │aparat │dresaţi pentru│ │
│ │central │depistarea │ │
│ │ │substanţelor │ │
│ │ │şi bunurilor a│4 │
│ │ │căror │ │
│ │ │circulaţie │ │
│ │ │este interzisă│ │
│ │ │sau │ │
│ │ │restricţionată│ │
│ │ │/Autovehicule │ │
│ │ │operative │ │
│ │ │echipe canine │ │
│ │ ├──────────────┼────────┤
│ │ │- Autoturisme │ │
│ │ │operative │ │
│ │ │(control │2 │
│ │ │inspecţii - │ │
│ │ │unitate │ │
│ │ │nucleară) │ │
│ │ ├──────────────┼────────┤
│ │ │- Autospeciale│ │
│ │ │(laborator │ │
│ │ │mobil pentru │17 │
│ │ │control vamal │ │
│ │ │cu raze x) │ │
├────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │- Autoturisme │7 │
│ │ ├──────────────┼────────┤
│ │ │- Autovehicule│ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │transport │ │
│ │ │marfă şi │ │
│ │ │persoane │ │
│ │ │(activităţi de│7 │
│ │ │aprovizionare,│ │
│ │ │deplasare a │ │
│ │ │personalului │ │
│ │ │operativ, │ │
│ │ │protocol) │ │
│ │ ├──────────────┼────────┤
│ │ │- Autoturisme │ │
│ │ │operative │ │
│ │ │(supravegheri,│ │
│ │Direcţii │verificări, │ │
│2. │regionale │însoţiri, │68 │
│ │vamale │controale, │ │
│ │ │investigaţii, │ │
│ │ │alte deplasări│ │
│ │ │operative) │ │
│ │ ├──────────────┼────────┤
│ │ │- Autovehicule│ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │transportul │ │
│ │ │câinilor │ │
│ │ │dresaţi pentru│ │
│ │ │depistarea │ │
│ │ │substanţelor │58 │
│ │ │şi bunurilor a│ │
│ │ │căror │ │
│ │ │circulaţie │ │
│ │ │este interzisă│ │
│ │ │sau │ │
│ │ │restricţionată│ │
├────┼───────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │- Autoturisme │73 │
│ │ │operative │ │
│ │ ├──────────────┼────────┤
│ │ │- Autoturisme │ │
│ │ │operative │ │
│ │ │(control pistă│ │
│ │ │- pentru │ │
│ │ │birourile │ │
│ │ │vamale din │3 │
│ │ │aeroporturile │ │
│ │ │internaţionale│ │
│ │ │Otopeni, │ │
│ │ │Timişoara, │ │
│ │ │Cluj) │ │
│ │ ├──────────────┼────────┤
│ │ │- Autovehicule│ │
│ │ │operative │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │birourile │ │
│ │ │vamale de │ │
│ │ │frontieră │ │
│ │ │(transport de │ │
│ │ │valori, de │ │
│ │ │bunuri │122 │
│ │ │confiscate, al│ │
│ │ │personalului │ │
│ │ │operativ, │ │
│ │Birouri │supraveghere │ │
│ │vamale de │şi control │ │
│3. │interior şi│vamal porturi,│ │
│ │birouri │zone libere, │ │
│ │vamale de │accize) │ │
│ │frontieră ├──────────────┼────────┤
│ │ │- Autovehicule│ │
│ │ │operative │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │birourile │ │
│ │ │vamale cu │ │
│ │ │puncte vamale │ │
│ │ │între 5 şi 90 │ │
│ │ │km faţă de │23 │
│ │ │localitatea de│ │
│ │ │reşedinţă │ │
│ │ │(transport │ │
│ │ │valori, de │ │
│ │ │bunuri │ │
│ │ │confiscate, al│ │
│ │ │personalului │ │
│ │ │operativ) │ │
│ │ ├──────────────┼────────┤
│ │ │- Şalupă │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │patrulare, │ │
│ │ │control şi │ │
│ │ │supraveghere │1 │
│ │ │vamală, în │ │
│ │ │limitele de │ │
│ │ │competenţă │ │
│ │ │(judeţul │ │
│ │ │Tulcea) │ │
├────┼───────────┴──────────────┼────────┤
│ │TOTAL │405 │
└────┴──────────────────────────┴────────┘    II. Câini

┌───────────┬──────────────────┬───────┐
│Unitatea │Denumirea │Numărul│
│ │ │maxim │
├───────────┼──────────────────┼───────┤
│ │Câini dresaţi │ │
│ │pentru depistarea │ │
│Autoritatea│substanţelor şi │ │
│Vamală │bunurilor a căror │60 │
│Română │circulaţie este │ │
│ │interzisă sau │ │
│ │restricţionată │ │
└───────────┴──────────────────┴───────┘


    NOTE:
    a) Repartizarea, redistribuirea şi modul de utilizare a mijloacelor de transport alocate structurilor din cadrul Autorităţii Vamale Române - aparat central şi structurilor subordonate se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române.
    b) După finalizarea demersurilor de scoatere din uz a mijloacelor de transport care au îndeplinit toate condiţiile de casare, pot fi achiziţionate mijloace de transport noi, astfel încât totalul autovehiculelor din parc să nu depăşească numărul total aprobat.    ANEXA 5

    LISTA
    acţiunilor, proiectelor şi programelor care se preiau de către Autoritatea Vamală Română în condiţiile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 268/2021 pentru înfiinţarea Autorităţii Vamale Române şi pentru modificarea unor acte normative
    1. Reforma 2. Modernizarea sistemului vamal şi implementarea vămii electronice din cadrul componentei 8 - Reforma fiscală şi reforma sistemului de pensii din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României
    2. Echipa de experţi la frontiera vamală estică şi sud-estică a Uniunii Europene, CELBET
    3. Echipa de experţi privind implementarea acţiunii privind noi abordări în vederea dezvoltării şi operării sistemelor informatice vamale - ETCIT
    4. „Reabilitarea şi modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe graniţa România-Moldova, respectiv birourile vamale Albiţa-Leuşeni, Sculeni-Sculeni şi Giurgiuleşti-Giurgiuleşti“, finanţat în cadrul Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020
    5. „Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnaţională de pe frontiera de nord a României - DN2 (E85), judeţul Suceava“, finanţat în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare (POIM) - cod MySMIS 139838
    6. Programul „Vamă“ pentru cooperare în domeniul vamal
    7. Instrumentul de sprijin financiar pentru echipamentele de control vamal, instituit prin Regulamentul (UE) 2021/1.077 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal, ca o componentă a Fondului de management integrat a frontierelor
    8. Modernizarea Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnaţională de pe frontiera de nord-vest a României - prin Programul operaţional Infrastructură mare (POIM) 2014-2020

    ANEXA 6

    CONDIŢIILE
    în care se încheie protocolul de predare-preluare între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Vamală Română
    1. Pentru numărul de posturi şi personalul aferent, protocolul cuprinde şi statul de funcţii, cu încadrarea nominală pe posturi a personalului, şi elementele sistemului de salarizare corespunzătoare acestuia, dosarele profesionale/personale şi, după caz, orice alte documente şi evidenţe în legătură cu cariera personalului preluat.
    2. Predarea-preluarea bunurilor corporale se efectuează pe bază de procese-verbale de predare-preluare, semnate de către reprezentanţii instituţiilor care predau/preiau, care constituie anexe ale protocolului, părţi integrante ale acestuia, şi care trebuie să conţină următoarele date, în cazul în care acestea există:
    a) numărul de inventar, numele echipamentului;
    b) producătorul, vânzătorul;
    c) valoarea de achiziţie, amortizarea aferentă;
    d) locul în care este folosit sau depozitat, respectiv: localitate, oraş, arteră şi număr poştal, cameră;
    e) mod de utilizare, cum ar fi: server, staţie de lucru, stocare date, comunicaţii, securitate;
    f) numărul seriei de fabricaţie sau numerele seriilor de fabricaţie ale componentelor asociate numărului de inventar;
    g) caracteristici tehnice minimale hardware, cum ar fi: tip şi număr de procesoare, tip şi cantitate memorie, tip şi capacitate de stocare;
    h) caracteristici tehnice minimale software încorporat, echivalentul acronimului din limba engleză OEM, cum ar fi: sistem de operare, sistem de gestiune fişiere nume şi versiune, cantitate de licenţe;
    i) numele persoanei care îl utilizează;
    j) data preluării în patrimoniul celui ce predă, data punerii în funcţiune;
    k) starea, cum ar fi: funcţional/nefuncţional, în perioada de garanţie de bună funcţionare asigurată prin contractul de vânzare, în perioada de întreţinere asigurată prin contractul de întreţinere, postgaranţie fără asigurarea întreţinerii;
    l) numărul şi data contractului de achiziţie, copia contractului de achiziţie;
    m) copia contractului de întreţinere în vigoare;
    n) componente asociate, cum ar fi: cabluri, genţi, documentaţie, livrate de vânzător.

    3. Pentru bunurile necorporale, respectiv licenţe software, predarea-preluarea se efectuează pe bază de procese-verbale de predare-preluare, semnate de către reprezentanţii instituţiilor care predau/preiau, care constituie anexe ale protocolului, părţi integrante ale acestuia, şi care trebuie să conţină cel puţin următoarele date, în cazul în care acestea există:
    a) numărul de inventar, numele produsului, respectiv software-ului, versiunea;
    b) numele proprietarului;
    c) numele vânzătorului;
    d) cantitatea, respectiv număr de licenţe;
    e) mod de utilizare, cum ar fi: gestiune de baze de date relaţionale, server de aplicaţii;
    f) data preluării în patrimoniul celui ce predă, data punerii în funcţiune, valoarea, amortizarea aferentă;
    g) starea, cum ar fi: în perioada de garanţie de bună funcţionare asigurată prin contractul de vânzare, în perioada de întreţinere asigurată prin contractul de întreţinere, fără asigurarea întreţinerii;
    h) numărul şi data contractului de achiziţie, copia contractului de achiziţie;
    i) copia contractului de întreţinere în vigoare, dacă este în întreţinere;
    j) componente asociate, cum ar fi: instruire, aducere la zi.

    4. Protocolul de predare-preluare va cuprinde în anexă situaţia soldurilor conturilor contabile predate-preluate.
    5. Protocolul de predare-preluare va cuprinde în anexă materialele consumabile, respectiv rechizite şi birotică, achiziţionate pentru desfăşurarea activităţii salariaţilor ce vor deservi Autoritatea Vamală Română.
    6. Predarea-preluarea arhivei se efectuează în baza proceselor-verbale de predare-primire şi a inventarelor arhivistice, întocmite conform prevederilor art. 9 şi ale art. 18 alin. (2) din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, semnate de către reprezentanţii instituţiilor care predau/preiau şi care constituie anexe ale protocolului, părţi integrante ale acestuia.
    7. Predarea-preluarea acordurilor-cadru/contractelor de utilităţi, prestări de servicii şi lucrări se va efectua pe bază de proces-verbal, semnat de către reprezentanţii instituţiilor care predau/preiau, care constituie anexe ale protocolului, părţi integrante ale acestuia.
    8. Pentru clădiri, predarea-preluarea se efectuează pe bază de procese-verbale de predare-preluare, semnate de către reprezentanţii instituţiilor care predau/preiau, care constituie anexe ale protocolului, părţi integrante ale acestuia, şi care trebuie să conţină, în cazul în care acestea există, următoarele date:
    a) datele de identificare ale imobilului, cum ar fi: locaţie/adresa, nr. cadastral, suprafaţa de teren, suprafaţă clădire, depozite şi anexe;
    b) numărul de inventar;
    c) numele proprietarului;
    d) documentele de provenienţă care să cuprindă şi datele de identificare ale acestora;
    e) cantitatea, respectiv număr de clădiri;
    f) starea interioară şi exterioară a clădirii;
    g) data preluării în patrimoniul celui ce predă, data punerii în funcţiune, valoarea, amortizarea aferentă;
    h) numărul şi data contractului de achiziţie, copia contractului de achiziţie;
    i) copia contractului de mentenanţă în vigoare, dacă este în mentenanţă;
    j) cartea tehnică a construcţiei, după caz.

    9. Predarea-preluarea parcului auto se efectuează pe bază de procese-verbale de predare-preluare, semnate de către reprezentanţii instituţiilor care predau/preiau, care constituie anexe ale protocolului, părţi integrante ale acestuia, şi care trebuie să conţină, în cazul în care acestea există, următoarele date:
    a) numărul de inventar, tipul autoturismului;
    b) producătorul, vânzătorul;
    c) tipul documentelor de provenienţă care să cuprindă şi datele de identificare ale acestora;
    d) valoarea de achiziţie, amortizarea aferentă;
    e) locul în care este folosit, respectiv: localitate, oraş;
    f) datele de identificare care să cuprindă numărul de înmatriculare, seria de şasiu, serie motor, capacitate cilindrică, anul de fabricaţie şi marca autoturismului;
    g) seria şi numărul cărţii de identitate a vehiculului, serie şi nr. certificat de înmatriculare;
    h) date referitoare la documentele privind RCA, CASCO, ITP, alte documente/autorizaţii şi copia contractului de mentenanţă în vigoare, după caz;
    i) starea tehnică: funcţional/nefuncţional, în perioada de garanţie de bună funcţionare asigurată prin documentul de achiziţie, în perioada de întreţinere asigurată prin contractul de întreţinere, postgaranţie fără asigurarea întreţinerii;
    j) numele persoanei care îl utilizează;
    k) data preluării în patrimoniul celui ce predă, data punerii în funcţiune;
    l) componente asociate, cum ar fi: roţi de rezervă, anvelope de schimb, kit siguranţă auto, rampe, staţii radio, girofar.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016