Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 234 din 16 februarie 2022  privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea  Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 234 din 16 februarie 2022 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 165 din 18 februarie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 68 şi 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, denumită în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în condiţiile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie potrivit art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Preşedintele Autorităţii este ordonator terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii şi o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu orice persoane juridice şi fizice, române sau străine.
    (5) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.
    (6) Preşedintele răspunde în faţa ministrului muncii şi solidarităţii sociale pentru întreaga activitate a Autorităţii.
    (7) Preşedintele şi, după caz, vicepreşedintele sunt ajutaţi în activitatea de conducere de un secretar general.
    (8) Secretarul general exercită atribuţiile delegate de preşedintele Autorităţii, potrivit prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 61 şi art. 437 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Finanţarea Autorităţii se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (2) Autoritatea deţine patrimoniul corespunzător domeniului protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acesteia, precum şi 62 de posturi, cu personalul aferent, preluat în condiţiile art. 4 alin. (1), respectiv art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Autoritatea are sediul în Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, municipiul Bucureşti.
    (4) Se transmite din administrarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii în administrarea Autorităţii imobilul din Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, Bucureşti, ca sediu principal, şi imobilul din str. Căuzaşi nr. 26, sectorul 3, Bucureşti, ca sediu secundar, în condiţiile legii.

    ART. 3
    (1) Autoritatea coordonează la nivel central activităţile de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, elaborează politicile, strategiile şi standardele în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu şi controlul activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
    (2) Autoritatea se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acte normative, contracte, decizii de finanţare, ordine de finanţare, litigii, convenţii, înţelegeri, protocoale, memorandumuri şi acorduri în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în care Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii este parte la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 4
    (1) Autoritatea îndeplineşte în domeniile proprii de competenţă următoarele funcţii:
    a) de autoritate - prin care exercită urmărirea modului în care sunt respectate şi promovate, de către persoanele fizice sau juridice, de drept public ori privat, drepturile persoanelor cu dizabilităţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) de reprezentare - prin care asigură reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, în limitele mandatului acordat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
    c) de reglementare - prin care iniţiază proiecte de acte normative, inclusiv strategiile, în domeniul propriu de activitate, pe care le supune aprobării ministrului muncii şi solidarităţii sociale;
    d) de coordonare - prin care asigură aplicarea unitară a actelor normative, a politicilor şi strategiilor din domeniul propriu de activitate;
    e) de control şi monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
    f) de administrare - prin care asigură gestionarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului, pe care le are în administrare.

    (2) În îndeplinirea funcţiei de control şi monitorizare ce îi revin, Autoritatea are dreptul să solicite informaţii şi documente care contribuie la asigurarea promovării şi respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile legii, de la orice persoană fizică sau juridică implicată în sfera sa de competenţă, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termenul solicitat.

    ART. 5
    (1) Autoritatea este mecanismul de coordonare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Convenţia.
    (2) În calitate de mecanism de coordonare, Autoritatea colaborează cu punctele de contact desemnate pentru probleme referitoare la implementarea Convenţiei.
    (3) În scopul implementării Convenţiei, Autoritatea colaborează cu entităţile publice şi private implicate în asigurarea protecţiei şi respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
    (4) Autoritatea elaborează rapoartele prevăzute de Convenţie şi ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor Comitetului ONU.
    (5) În vederea urmăririi implementării Convenţiei, Autoritatea poate pune la dispoziţie sau solicita instituţiilor publice, în baza protocoalelor de colaborare, informaţii, date statistice şi de cercetare, referitoare la situaţia persoanelor cu dizabilităţi.

    ART. 6
    (1) Autoritatea este organismul responsabil cu supravegherea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 787/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului.
    (2) Autoritatea coordonează transpunerea prevederilor Directivei (UE) 2019/882 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor.
    (3) Autoritatea are rolul de a urmări ducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate de statul român în materia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte, de a pune în aplicare şi de a urmări şi asigura aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

    ART. 7
    (1) În realizarea funcţiilor sale, Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii cu caracter general:
    a) monitorizează aplicarea prevederilor actelor normative din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a regulamentelor şi directivelor europene;
    b) iniţiază, elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, strategii naţionale în domeniul de competenţă;
    c) avizează, prin Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
    d) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, proiecte de acte normative în domeniul de competenţă;
    e) coordonează activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor strategiilor naţionale din domeniu, evaluează impactul realizării acestora şi, după caz, supune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, măsuri de îmbunătăţire;
    f) centralizează necesarul serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi pe baza strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor de acţiune din domeniul dizabilităţii şi monitorizează implementarea acestora;
    g) iniţiază, fundamentează, elaborează şi implementează programe cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul protecţiei şi promovării persoanelor cu dizabilităţi şi monitorizează implementarea acestora;
    h) propune Guvernului, în condiţiile legii, recunoaşterea utilităţii publice pentru asociaţiile şi fundaţiile cu activitate în domeniul de competenţă;
    i) încheie, prin Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, tratate internaţionale, la nivel departamental, sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de Guvern, în domeniul de competenţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele;
    j) încheie, cu aprobarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale;
    k) asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv în grupurile de lucru care au ca obiect activităţile de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
    l) organizează activitatea de selecţionare a personalului pentru aparatul propriu, de evaluare periodică, precum şi de perfecţionare a pregătirii profesionale a acestuia, în condiţiile legii.

    (2) În domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) coordonează la nivel central activităţile de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
    b) coordonează metodologic şi controlează implementarea şi realizarea măsurilor de protecţie stabilite persoanelor adulte cu dizabilităţi;
    c) coordonează metodologic şi monitorizează respectarea drepturilor la viaţă independentă şi integrare în comunitate ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în scopul prevenirii situaţiilor de risc şi segregare;
    d) coordonează metodologic activitatea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
    e) coordonează metodologic implementarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi şi monitorizează aplicarea acestora;
    f) elaborează standarde, metodologii, norme, instrucţiuni şi proceduri de lucru, precum şi alte instrumente de evaluare şi de monitorizare necesare organizării şi funcţionării sistemului de protecţie şi promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, cu consultarea acestora şi a organizaţiilor neguvernamentale, urmărind respectarea drepturilor prevăzute de Convenţie;
    g) coordonează şi monitorizează implementarea strategiilor naţionale în domeniul dizabilităţii, precum şi a planurilor lor operaţionale;
    h) identifică surse de cofinanţare din fonduri externe nerambursabile sau din alte surse, elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională sau internaţională sau participă, în calitate de partener, la proiecte din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
    i) coordonează metodologic şi monitorizează implementarea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi;
    j) avizează şi monitorizează implementarea planurilor de restructurare şi monitorizează reorganizarea centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi;
    k) acţionează, inclusiv prin desfăşurarea de proiecte, pentru dezvoltarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi, respectiv pentru diversificarea serviciilor în comunitate;
    l) licenţiază serviciile sociale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, organizate în condiţiile legii de către autorităţile publice sau organismele private acreditate, şi asigură, la nivel naţional, evidenţa acestora;
    m) organizează şi derulează activităţi de standardizare, de atestare a nivelurilor de calitate, încadrare în clase de calitate pentru serviciile sociale din domeniul dizabilităţii, în condiţiile legii;
    n) avizează sau elaborează, după caz, standarde ocupaţionale pentru ocupaţiile din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
    o) autorizează interpreţii în limbajul mimico-gestual al persoanelor cu deficienţă de auz sau în limbajul specific al persoanelor cu surdocecitate, în baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului educaţiei, la propunerea Autorităţii, cu consultarea organizaţiilor neguvernamentale din domeniu, şi ţine evidenţa interpreţilor autorizaţi într-un registru postat pe site-ul instituţiei;
    p) autorizează unităţile protejate, monitorizează respectarea condiţiilor de autorizare prin analiza rapoartelor de activitate şi asigură evidenţa la nivel naţional a acestora;
    q) analizează documentaţia aferentă îndeplinirii condiţiilor de studii de către asistentul personal şi supune spre aprobare derogarea de la condiţiile de studii, la propunerea asistentului social, conform legii;
    r) elaborează tematici de instruire a personalului implicat în protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv a asistenţilor personali;
    s) acordă avizul prealabil furnizorilor de formare profesională, în vederea organizării programelor de formare pentru ocupaţiile reglementate din domeniul dizabilităţii;
    ş) implementează, coordonează metodologic şi monitorizează sistemul de evaluare complexă şi de încadrare în grad şi tip de handicap;
    t) avizează componenţa nominală a comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
    ţ) colectează, prelucrează şi diseminează date statistice în domeniul dizabilităţii şi colaborează cu instituţii publice în acest sens;
    u) gestionează Registrul electronic naţional al persoanelor adulte cu dizabilităţi;
    v) asigură secretariatul Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap, înfiinţat în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi, după caz, al altor structuri organizate în baza legii;
    w) colaborează cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi cu alte instituţii şi autorităţi implicate în integrarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi, în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul persoanelor cu dizabilităţi;
    x) colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi cu vârsta de până în 18 ani;
    y) colaborează cu autorităţile române şi străine în vederea soluţionării situaţiei persoanelor cu dizabilităţi, cetăţeni români, aflate pe teritoriul altor state;
    z) efectuează controale în cadrul serviciilor rezidenţiale sau de zi pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, publice şi private, pentru asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu handicap;
    aa) controlează modul de respectare a drepturilor persoanelor cu handicap de către instituţii publice şi private;
    bb) întocmeşte studii, cercetări, analize în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor destinate susţinerii protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
    cc) asigură implicarea persoanelor cu dizabilităţi şi a organizaţiilor pe care le reprezintă pe domeniile sale de competenţă şi facilitează consultarea cu regularitate a acestora;
    dd) preia şi soluţionează, potrivit reglementărilor în vigoare, cererile, reclamaţiile, sesizările sau propunerile formulate în scris sau prin poştă electronică.

    (3) În domeniul economico-financiar, Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) gestionează bunurile proprietate publică şi privată a statului pe care le are în administrare, în condiţiile legii;
    b) propune Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi fundamentează necesarul de fonduri pentru asigurarea implementării prerogativelor legale în materia protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a implementării Strategiei naţionale în domeniul dizabilităţii;
    c) finanţează, conform legii, programe de interes naţional în domeniile sale de activitate, gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor de la bugetul de stat sau a fondurilor externe nerambursabile destinate finanţării programelor din domeniile sale de activitate, a celor care contribuie la incluziunea persoanelor adulte cu dizabilităţi;
    d) propune şi fundamentează necesarul de fonduri pentru asigurarea funcţionării Autorităţii;
    e) propune şi fundamentează necesarul de fonduri pentru asigurarea finanţării adecvate a măsurilor de protecţie stabilite pentru persoanele cu dizabilităţi, potrivit Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) finanţează proiecte ale organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile art. 99 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) asigură sume de la bugetul de stat organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii;
    h) asigură, prin transferuri de la bugetul de stat la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sumele aferente plăţii dobânzii la creditele acordate persoanelor cu dizabilităţi, precum şi asigurării gratuităţii la transportul interurban al persoanelor cu dizabilităţi, respectiv decontarea carburantului pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

    ART. 8
    În vederea asigurării accesului, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în temeiul art. 8 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea acordă sprijinul necesar persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin identificarea de surse de cofinanţare din fonduri europene nerambursabile pentru acordarea de subvenţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    ART. 9
    (1) În structura Autorităţii funcţionează Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu activitate de coordonare metodologică şi monitorizare a activităţii de evaluare şi încadrare în grad şi tip de handicap.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 10
    (1) Pe lângă Autoritate funcţionează Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu handicap.
    (2) Consiliul prevăzut la alin. (1) funcţionează în forma, componenţa şi cu atribuţiile prevăzute la art. 92 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    (1) Personalul Autorităţii este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual numit şi eliberat din funcţie, respectiv numit/încadrat potrivit prevederilor legale în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
    (2) Autoritatea funcţionează cu un număr de 62 de posturi, exclusiv demnitarii.
    (3) Încadrarea personalului în numărul de posturi şi în structura organizatorică a Autorităţii se face cu respectarea termenelor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu menţinerea drepturilor salariale avute la data preluării.
    (4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui Autorităţii, se pot organiza alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu respectarea prevederilor art. 391 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
    (5) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii, precum şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al preşedintelui acesteia.

    ART. 12
    Pentru activităţi specifice, Autoritatea are în dotare patru autoturisme, stabilite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pentru bunurile din domeniul public al statului care vor fi preluate în administrare de Autoritate.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Gabriela Firea
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Dan Vîlceanu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 16 februarie 2022.
    Nr. 234.
    ANEXA 1

    ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016