Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 23 din 5 ianuarie 2022  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 5 ianuarie 2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 19 din 6 ianuarie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 alin. (1) şi (3) şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale, funcţii, principii şi atribuţii
    ART. 1
    (1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
    (2) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale realizează politicile naţionale, corelate cu cele la nivel european şi internaţional, în domeniile sale de activitate, îndeplinind rolul de autoritate de stat, strategie şi planificare, reglementare, sinteză, coordonare, monitorizare, inspecţie şi control.
    (3) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale asigură coordonarea aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile sale de activitate.

    ART. 2
    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale are sediul în municipiul Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.

    ART. 3
    (1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale exercită, potrivit prevederilor art. 53 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniile proprii de competenţă, vizând munca şi protecţia socială, următoarele funcţii principale: de strategie, de reglementare şi de control şi monitorizare.
    (2) Prin funcţia de strategie, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale:
    a) elaborează, actualizează şi coordonează aplicarea strategiilor, planurilor şi programelor din domeniile sale de activitate;
    b) elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;
    c) asigură elaborarea de cercetări, studii şi prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniile sale de activitate;
    d) asigură cadrul juridic şi instituţional pentru obţinerea şi colectarea datelor necesare îndeplinirii obligaţiilor de raportare asumate de România la nivel european şi internaţional, în domeniile sale de activitate;
    e) asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate;
    f) promovează strategii şi politici care susţin aplicarea principiului solidarităţii sociale în România.

    (3) Prin funcţia de reglementare, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale:
    a) elaborează proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;
    b) emite acte de reglementare în domeniile sale de activitate, potrivit prevederilor legale;
    c) asigură implementarea principiului solidarităţii sociale în cadrul politicilor şi strategiilor elaborate la nivelul Guvernului României.

    (4) Prin funcţia de control şi monitorizare, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale:
    a) asigură, prin compartimentele proprii sau instituţiile aflate în subordinea ori sub autoritatea sa, controlul respectării legii în domeniile sale de activitate, constată contravenţiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    b) efectuează controlul şi inspecţia activităţilor şi serviciilor din domeniile sale de competenţă;
    c) exercită activităţi de audit intern şi control atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte entităţi aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea sa;
    d) asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe;
    e) asigură îndrumarea metodologică şi procedurală a activităţii structurilor cu atribuţii vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate.


    ART. 4
    (1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale exercită, potrivit prevederilor art. 53 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniile proprii de competenţă, vizând munca şi protecţia socială, următoarele funcţii specifice: de avizare, de reprezentare, de autoritate de stat, de furnizor al ajutorului de stat pentru formare profesională, de administrare şi de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate.
    (2) Prin funcţia specifică de avizare, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale care privesc sfera sa de competenţă.
    (3) Prin funcţia specifică de reprezentare, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale reprezintă Guvernul în relaţiile cu instituţiile şi organismele, organizaţiile şi asociaţiile interne, europene şi internaţionale din domeniile sale de activitate, promovând interesul naţional.
    (4) Prin funcţia specifică de autoritate de stat, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale:
    a) asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate;
    b) coordonează, monitorizează şi asigură implementarea unitară a legislaţiei naţionale în domeniile sale de activitate, armonizată cu prevederile şi cerinţele legislaţiei Uniunii Europene, tratatelor, convenţiilor, acordurilor, memorandumurilor şi protocoalelor la care România este parte;
    c) coordonează activitatea de raportare către instituţiile europene şi internaţionale în domeniile sale de competenţă;
    d) coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile sale de competenţă;
    e) asigură promovarea studiilor de specialitate necesare pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile sale de competenţă;
    f) asigură exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casei Naţionale de Pensii Publice.

    (5) Prin funcţia specifică de administrare, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale:
    a) închiriază bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare;
    b) închiriază sau primeşte în administrare, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică ori privată a statului;
    c) coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităţilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea sa.

    (6) Prin funcţia specifică de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate de administrare, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale:
    a) asigură informarea şi consultarea publicului, conform prevederilor legale în vigoare, în promovarea actelor normative şi de reglementare din domeniile sale de activitate, la nivel naţional, european şi internaţional;
    b) pune la dispoziţia publicului informaţii generale şi documente de interes public în domeniile sale de activitate;
    c) organizează campanii de informare şi conştientizare a publicului în ceea ce priveşte promovarea şi implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniile sale de competenţă, în vederea sensibilizării opiniei publice şi facilitării înţelegerii şi respectării acestora.


    ART. 5
    Activitatea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se bazează pe următoarele principii:
    a) principiul solidarităţii sociale;
    b) principiul respectării demnităţii umane;
    c) principiul coeziunii sociale;
    d) principiul respectării dreptului fiecărei persoane la muncă decentă;
    e) principiul contribuţiei şi al solidarităţii în promovarea progresului social;
    f) principiul respectării legislaţiei Uniunii Europene;
    g) principiul transparenţei activităţii faţă de cetăţeni şi faţă de celelalte instituţii ale statului, ale Uniunii Europene şi faţă de societatea civilă;
    h) principiul eficienţei managementului fondurilor publice;
    i) principiul consultării partenerilor sociali;
    j) principiul promovării unei societăţi echilibrate;
    k) principiul întăririi dialogului social la toate nivelurile, în scopul creşterii aportului acestuia la dezvoltarea economică şi socială.


    ART. 6
    (1) În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii cu caracter general:
    a) identifică, elaborează şi promovează politici publice şi acte normative pentru domeniile sale de activitate, în deplină concordanţă cu prevederile Programului de guvernare şi cu obligaţiile României ce decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene, cu respectarea principiului solidarităţii sociale;
    b) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerului;
    c) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de organe ale administraţiei publice centrale pentru domeniile sale de activitate;
    d) organizează, împreună cu celelalte ministere şi cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acţiunilor derulate în domeniile sale de activitate;
    e) colaborează cu organizaţii sindicale şi patronale, precum şi cu alte asociaţii profesionale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;
    f) participă la sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum şi la consolidarea şi extinderea parteneriatelor;
    g) participă cu personal propriu din cadrul structurilor ministerului la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate;
    h) participă la schimbul de informaţii şi experienţă cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale cu privire la domeniile sale de activitate, în condiţiile legii;
    i) realizează sondaje de opinie, cantitative şi calitative, prin intermediul unor instituţii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;
    j) contractează, în condiţiile legii, servicii specializate în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică;
    k) editează, direct sau prin unităţile din subordinea ori aflate sub autoritatea sa, publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;
    l) organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii şi alte asemenea activităţi;
    m) monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;
    n) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;
    o) asigură protecţia informaţiilor clasificate, în condiţiile legii;
    p) asigură implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;
    q) coordonează implementarea programelor de asistenţă bilaterală, precum şi a altor programe de asistenţă financiară acordate de Uniunea Europeană, în conformitate cu aria de responsabilitate;
    r) elaborează, implementează şi monitorizează din punct de vedere tehnic proiecte finanţate din fonduri europene sau din alte surse, programe de colaborare internaţională, precum şi proiecte de colaborare bilaterală pentru domeniile sale de activitate;
    s) promovează parteneriatul public-privat în aplicarea programelor şi proiectelor în domeniile sale de activitate;
    ş) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniile sale de activitate, precum şi aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească a persoanelor juridice străine de drept privat, fără scop lucrativ, în condiţiile prevăzute de lege;
    t) colectează, prelucrează şi diseminează date statistice în domeniile de activitate ale ministerului;
    ţ) asigură relaţia cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniilor ministerului;
    u) elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniile sale de competenţă şi asigură participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene; în acest sens, îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin şi participă, potrivit legislaţiei în vigoare, la sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene;
    v) asigură consultarea permanentă a partenerilor sociali asupra proiectelor de acte normative iniţiate în sfera sa de activitate;
    w) asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniile sale de activitate, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
    x) asigură îndeplinirea, în domeniile sale de activitate, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora;
    y) asigură relaţia cu Organizaţia Internaţională a Muncii, Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi cu alte organizaţii internaţionale, potrivit domeniilor sale de competenţă;
    z) negociază şi urmăreşte încheierea şi aprobarea tratatelor internaţionale la nivel departamental sau iniţiază demersurile necesare negocierii, încheierii, ratificării, respectiv aprobării tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de competenţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte;
    aa) încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de competenţă;
    bb) derulează relaţii bilaterale cu ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniile de activitate ale ministerului din alte state;
    cc) reprezintă România, în condiţiile legii, la organismele internaţionale şi la instituţiile europene din domeniile sale de activitate;
    dd) asigură protecţia cetăţenilor români care desfăşoară activităţi lucrative în străinătate prin intermediul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale;
    ee) colaborează la monitorizarea şi evaluarea implementării strategiilor Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor în domeniile sale de competenţă;
    ff) asigură managementul administrativ-financiar al programelor comunitare şi al proiectelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă derulate de minister;
    gg) asigură, potrivit legii, mijloacele financiare din bugetul propriu în scopul adoptării standardelor europene armonizate conform domeniilor de competenţă ale ministerului;
    hh) asigură reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în problemele din domeniile de activitate ale ministerului;
    ii) exercită controlul asupra activităţilor desfăşurate de instituţiile subordonate, aflate sub autoritatea sau coordonarea sa;
    jj) editează buletine informative şi organizează seminare, conferinţe, expoziţii tematice şi alte acţiuni similare în ţară şi în străinătate, în domeniile sale de activitate; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative, precum şi cele legate de organizarea seminarelor, conferinţelor, expoziţiilor şi celorlalte acţiuni tematice se asigură din alocaţiile bugetare aprobate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
    kk) implementează şi dezvoltă sistemul informatic integrat în domeniile sale de activitate;
    ll) fundamentează şi susţine proiectele de bugete care se administrează de către aparatul propriu sau de către instituţiile aflate în subordinea, sub autoritatea ori coordonarea sa;
    mm) elaborează proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie şi a instituţiilor subordonate şi programele de investiţii anuale şi multianuale;
    nn) monitorizează execuţia bugetară şi ia măsuri operative pentru asigurarea plăţii tuturor drepturilor de protecţie socială, în limita fondurilor aprobate.    (2) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul legislaţiei muncii:
    a) organizează şi coordonează acţiunea de sistematizare, modernizare şi îmbunătăţire a legislaţiei muncii prin elaborarea şi avizarea cadrului legal în domeniul relaţiilor de muncă;
    b) monitorizează şi transpune în legislaţia naţională prevederile actelor normative comunitare din domeniul legislaţiei muncii;
    c) asigură aplicarea unitară a prevederilor legale din domeniul legislaţiei muncii;
    d) asigură aplicarea legislaţiei privind contractele colective de muncă şi conflictele colective de muncă;
    e) analizează şi emite puncte de vedere cu privire la raporturile de muncă şi drepturile personalului contractual.

    (3) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul ocupării forţei de muncă şi formării profesionale:
    a) elaborează şi promovează proiecte de acte normative şi documente de politică publică necesare realizării obiectivelor strategice în domeniul ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă;
    b) elaborează, promovează şi actualizează cadrul strategic naţional din domeniul ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă, pe baza cerinţelor interne şi europene, împreună cu instituţiile şi organismele implicate în domeniu;
    c) analizează, propune modificări şi aprobă anual Programul naţional de ocupare a forţei de muncă şi Planul naţional de formare profesională, iniţiate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
    d) stabileşte indicatorii de performanţă şi nivelul acestora, în baza cărora se încheie anual Contractul de performanţă managerială cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
    e) monitorizează, controlează şi evaluează modul de implementare a politicilor de ocupare şi formare profesională a forţei de muncă de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
    f) elaborează politici şi strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv pentru calificările şi formarea profesională a adulţilor în baza planurilor naţionale de dezvoltare şi de acţiune a programelor de guvernare şi a strategiilor sectoriale;
    g) înfiinţează în subordinea sa comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, fără personalitate juridică, şi emite deciziile de constituire a acestora;
    h) coordonează şi controlează, la nivel naţional, autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor;
    i) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor de autorizare a furnizorilor de formare profesională judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice ale acestora;
    j) gestionează registrele naţionale ale furnizorilor de formare profesională a adulţilor;
    k) gestionează, la nivel naţional, registrul evaluatorilor de furnizori şi de programe de formare profesională a adulţilor şi registrul specialiştilor pe domenii ocupaţionale care pot fi desemnaţi în comisiile de examinare a absolvenţilor programelor de formare profesională;
    l) reglementează sistemul de asigurare a calităţii în formarea profesională a adulţilor;
    m) elaborează şi actualizează Clasificarea ocupaţiilor din România, la propunerile diferiţilor utilizatori;
    n) elaborează şi promovează politicile publice privind lucrătorii mobili/migranţi şi iniţiază măsuri legislative şi/sau administrative în vederea integrării socioprofesionale a imigranţilor în România, asigurând promovarea politicilor de formare profesională, ocuparea forţei de muncă şi lupta împotriva discriminării lucrătorilor imigranţi;
    o) aplică, în calitate de furnizor de ajutor de stat pentru formare profesională, legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
    p) analizează documentaţia şi eliberează atestatele de recunoaştere a calificărilor dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de către cetăţenii români sau cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai altor state părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, care doresc să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României;
    q) colaborează cu alte ministere şi instituţii la elaborarea Registrului naţional al calificărilor din România;
    r) analizează şi evaluează îndeplinirea condiţiilor de autorizare a agenţilor de muncă temporară şi eliberează solicitanţilor autorizaţia de funcţionare;
    s) monitorizează şi actualizează Registrul naţional de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi;
    ş) reprezintă România în cadrul comitetelor şi grupurilor de lucru operaţionale, din domeniul ocupării forţei de muncă şi al liberei circulaţii a lucrătorilor şi din domeniul formării profesionale, la nivelul Uniunii Europene, precum şi la nivel internaţional;
    t) elaborează şi promovează cadrul legislativ necesar realizării obiectivelor strategice în domeniul mobilităţii forţei de muncă, al liberei circulaţii a lucrătorilor cetăţeni ai Uniunii Europene, ai celorlalte state părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European, precum şi ai Confederaţiei Elveţiene, realizează transpunerea legislaţiei Uniunii Europene în legislaţia internă;
    ţ) promovează priorităţile de cercetare-dezvoltare în domeniul forţei de muncă în vederea includerii acestora în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al ministerului;
    u) elaborează politicile şi strategiile în domeniul economiei sociale;
    v) promovează şi sprijină întreprinderile sociale, în condiţiile legii;
    w) furnizează informaţii către persoanele interesate în domeniul economiei sociale, în condiţiile legii.

    (4) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul salarizării:
    a) elaborează şi promovează politicile publice şi proiectele de acte normative în vederea punerii în aplicare a Programului de guvernare şi a obiectivelor strategice în domeniul salarizării;
    b) elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru funcţionarii publici;
    c) propune strategii cu privire la politicile salariale în regii autonome, companii şi societăţi naţionale şi în societăţi cu capital integral sau majoritar de stat;
    d) elaborează sistemul de ajustare a salariilor în raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici;
    e) elaborează metodologia de calcul şi propune nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
    f) analizează şi verifică respectarea reglementărilor în vigoare în întocmirea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli elaborate de instituţiile şi autorităţile publice;
    g) avizează proiectele de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea regulamentelor-cadru de stabilire a locurilor de muncă, categoriilor de personal şi a mărimii sporului pentru condiţii de muncă, potrivit art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) fundamentează valoarea nominală a tichetelor de masă şi a tichetelor de creşă, potrivit dispoziţiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) prelucrează date statistice în domeniul de activitate al ministerului, în scopul atingerii obiectivelor în domeniul salarizării;
    j) asigură relaţia cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniului salarizării;
    k) asigură, în numele Guvernului României şi al statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul salarizării;
    l) elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniul său de competenţă şi asigură participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene;
    m) elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu organismele financiare internaţionale pentru domeniul salarizării;
    n) analizează şi emite puncte de vedere cu privire la raporturile de muncă, salarizarea şi alte drepturi ale tuturor categoriilor de personal din sectorul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi din alte structuri conexe acestuia în domeniile de competenţă ale ministerului;
    o) analizează şi emite puncte de vedere cu privire la salarizarea şi alte drepturi ale personalului plătit din fonduri publice;
    p) analizează şi prezintă propuneri la proiectele de acte normative elaborate de către instituţiile din sectorul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi de către alte structuri conexe acestuia în domeniile de competenţă ale ministerului;
    q) avizează echivalarea studiilor cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din administraţia penitenciarelor, la trecerea în rezervă, în vederea angajării acestora în sectorul civil;
    r) elaborează propuneri pentru documentele care trebuie prezentate Guvernului, Parlamentului, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi altor instituţii referitoare la sectorul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi altor structuri conexe acestuia;
    s) asigură asistenţă de specialitate şi soluţionează aspectele sesizate de reprezentanţi ai instituţiilor publice, operatorilor economici şi petenţi.

    (5) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
    a) elaborează strategia şi cadrul legislativ în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    b) asigură măsurile necesare aplicării legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor pentru următoarele domenii de competenţă: maşini, echipamente individuale de protecţie, echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, explozive de uz civil şi articole pirotehnice;
    c) elaborează cadrul legislativ privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
    d) recunoaşte şi desemnează organismele de evaluare a conformităţii pentru domeniile de competenţă ale ministerului;
    e) promovează priorităţile de cercetare-dezvoltare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea includerii acestora în cadrul Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al ministerului.

    (6) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul dialogului social:
    a) coordonează dialogul social la nivel naţional, în condiţiile legii;
    b) pregăteşte, elaborează, negociază şi urmăreşte încheierea înţelegerilor dintre Guvern şi partenerii sociali reprezentativi la nivel naţional, potrivit legii;
    c) iniţiază, coordonează şi urmăreşte realizarea programelor de dezvoltare a relaţiilor de parteneriat social în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, patronatele, sindicatele, asociaţiile, fundaţiile şi alte structuri ale societăţii civile organizate, precum şi cu organismele şi instituţiile internaţionale în domeniu;
    d) organizează reuniunile Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, în condiţiile legii;
    e) informează Guvernul cu privire la solicitările formulate de partenerii sociali - sindicate, patronate - în vederea analizării posibilităţii soluţionării lor;
    f) sprijină activitatea de dialog social desfăşurată la nivelul administraţiei publice centrale şi locale;
    g) coordonează constituirea şi gestionarea bazei de date şi registrele de evidenţă privind organizaţiile patronale şi sindicale;
    h) sprijină activitatea organizaţiilor patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate;
    i) întocmeşte rapoartele statistice trimestriale, semestriale şi anuale privind numărul conflictelor colective de muncă, numărul salariaţilor care au participat la grevă, precum şi numărul contractelor colective încheiate la nivel de unitate;
    j) ţine evidenţa raportărilor din teritoriu asupra stărilor tensionale cu potenţial conflictual pentru informarea factorilor de decizie în vederea dezamorsării acestora.

    (7) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul pensiilor şi altor drepturi prevăzute de legi cu caracter special:
    a) elaborează proiecte de acte normative şi metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul pensiilor, altor drepturi de asigurări sociale şi drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Naţionale de Pensii Publice;
    b) colaborează cu alte ministere şi instituţii la elaborarea cadrului legislativ din domeniul contribuţiilor sociale obligatorii;
    c) colaborează cu alte ministere şi instituţii pentru a se asigura implementarea reglementărilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare;
    d) elaborează legislaţia pentru crearea cadrului instituţional necesar implementării şi funcţionării sistemului de pensii administrate privat;
    e) asigură, prin Casa Naţională de Pensii Publice, informarea şi consultarea asiguraţilor, precum şi a pensionarilor asupra problemelor care vizează interesele acestora;
    f) monitorizează şi evaluează modul de implementare a politicilor de pensii şi a altor drepturi prevăzute de legi cu caracter special de către Casa Naţională de Pensii Publice.

    (8) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale:
    a) coordonează sistemul naţional de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile stabilite prin legislaţia în domeniu;
    b) elaborează cadrul legislativ privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, strategiile naţionale privind asistenţa socială şi incluziunea socială, precum şi pe cele referitoare la organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului naţional de asistenţă socială;
    c) finanţează beneficiile de asistenţă socială, precum şi programele destinate dezvoltării şi sustenabilităţii serviciilor sociale acordate din bugetul propriu;
    d) colectează datele la nivel naţional privind serviciile sociale, beneficiile de asistenţă socială, incluziunea socială, sărăcia şi excluziunea socială, analizează şi identifică factorii care contribuie la prevenirea şi combaterea excluziunii sociale, formulează recomandări şi propuneri în vederea eficientizării procesului de luare a deciziilor în domeniul incluziunii sociale şi elaborează rapoartele naţionale privind incluziunea socială;
    e) elaborează standardele de cost pentru serviciile sociale şi monitorizează respectarea lor de către furnizorii publici;
    f) elaborează criteriile, indicatorii de performanţă şi standardele de calitate privind serviciile sociale, monitorizează şi controlează respectarea prevederilor legale privind asigurarea calităţii în domeniu;
    g) monitorizează implementarea strategiilor autorităţilor administraţiei publice locale privind dezvoltarea de servicii sociale;
    h) coordonează metodologic activitatea serviciilor publice de asistenţă socială de la nivel teritorial şi colaborează permanent cu autorităţile administraţiei publice locale;
    i) îndrumă şi monitorizează activitatea autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, precum şi a furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale;
    j) asigură funcţionarea secretariatelor tehnice ale comisiilor naţionale/interministeriale, organizate conform legii;
    k) coordonează şi monitorizează activitatea de elaborare a documentelor în domeniul incluziunii sociale de către ministerele cu atribuţii în domeniu, identifică şi monitorizează priorităţile din domeniul incluziunii sociale şi coordonează activitatea Comisiei naţionale privind incluziunea socială;
    l) coordonează şi derulează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, de licenţiere/relicenţiere a serviciilor sociale administrate de furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, precum şi activitatea de încadrare în clase de calitate, potrivit legii;
    m) coordonează constituirea, administrarea, monitorizarea şi gestionarea sistemului de evidenţă naţională a furnizorilor acreditaţi de servicii sociale şi a serviciilor sociale licenţiate şi Registrul electronic unic al serviciilor sociale;
    n) asigură legătura permanentă cu furnizorii de servicii sociale în scopul eficientizării derulării procesului de acreditare, asigurarea de consiliere şi îndrumare metodologică;
    o) asigură informarea cetăţenilor cu privire la drepturile din domeniul asistenţei sociale;
    p) asigură îndrumare metodologică la nivelul structurilor din subordine în domeniul beneficiilor de asistenţă socială şi al serviciilor sociale;
    q) identifică soluţii în vederea eficientizării măsurilor destinate categoriilor defavorizate ale populaţiei;
    r) avizează actele normative în domeniul beneficiilor de asistenţă socială şi al serviciilor sociale din perspectiva asigurării unui sistem integrat de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adresate categoriilor vulnerabile ale populaţiei;
    s) iniţiază şi derulează programe de finanţare a serviciilor sociale.

    (9) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi:
    a) avizează cadrul normativ în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi şi al armonizării legislaţiei interne în materia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi cu normele şi principiile prevăzute de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în vederea aplicării efective a acestora;
    b) coordonează elaborarea şi aprobă strategia naţională în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
    c) coordonează şi monitorizează implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
    d) iniţiază proiecte de acte normative în domeniul asigurării calităţii serviciilor sociale din domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
    e) licenţiază servicii sociale destinate protecţiei persoanelor adulte cu dizabilităţi, organizate, în condiţiile legii, de către autorităţile publice sau organismele private autorizate, prin Autoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi;
    f) iniţiază şi avizează, după caz, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecţiei persoanelor cu dizabilităţi;
    g) monitorizează şi evaluează modul de implementare a politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi.

    (10) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice:
    a) elaborează şi avizează cadrul legislativ în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice;
    b) elaborează şi monitorizează strategiile naţionale privind persoanele vârstnice şi programele naţionale privind dezvoltarea populaţiei, în contextul îmbătrânirii demografice;
    c) monitorizează aplicarea la nivel naţional a Strategiei regionale europene de implementare a planului internaţional de acţiune privind îmbătrânirea, precum şi a Planului de acţiune privind îmbătrânirea, adoptat la Madrid în anul 2002, şi elaborează rapoartele naţionale;
    d) asigură funcţionarea secretariatului tehnic al Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare;
    e) asigură reglementarea, coordonarea, planificarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi măsurilor din domeniul îmbătrânirii active şi sprijină promovarea conceptului de îmbătrânire activă;
    f) elaborează politici şi programe privind domeniul îngrijirii de lungă durată, inclusiv în vederea creării sistemului unificat al îngrijirii de lungă durată.

    (11) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul fondurilor europene:
    a) elaborează politicile publice în domeniul social şi al ocupării forţei de muncă care pot fi finanţate din fondurile europene;
    b) stabileşte modul şi criteriile de acordare a ajutoarelor sociale stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;
    c) elaborează/modifică/asigură conformitatea conţinutului tehnic al componentelor şi reformelor/investiţiilor Planului naţional de redresare şi rezilienţă, denumit în continuare PNRR, în raport cu documentele de lucru ale Comisiei Europene şi prevederile regulamentelor europene;
    d) asigură gestionarea şi implementarea componentelor şi reformelor/investiţiilor aferente PNRR, respectiv a proiectelor/ programelor de investiţii, apelurilor de proiecte şi reformelor aferente domeniilor de activitate ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale;
    e) asigură colaborarea între structurile din cadrul aparatului propriu al ministerului, instituţiile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului, implicate în procesele de elaborare, negociere şi implementare a componentelor şi reformelor/investiţiilor aferente PNRR, şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;
    f) asigură coordonarea instituţiilor aflate în subordinea/sub autoritatea/care funcţionează în coordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în vederea elaborării documentaţiilor tehnice/documentaţiilor tehnico-economice/documentaţiei de achiziţii publice/propunerilor de modificări legislative/ propunerilor de reglementare, necesare implementării componentelor şi reformelor/investiţiilor din cadrul PNRR, respectiv a proiectelor de investiţii/apelurilor de proiecte/ reformelor;
    g) încheie acorduri de finanţare pentru implementarea reformelor, respectiv a componentelor aferente cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru implementarea componentelor şi reformelor/investiţiilor PNRR, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) asigură raportarea către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a stadiului reformelor/investiţiilor şi a altor informaţii necesare, în conformitate cu legislaţia relevantă europeană şi naţională aferentă Mecanismului de redresare şi rezilienţă, pentru raportarea progresului înregistrat în implementarea reformelor/investiţiilor pentru care Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a fost desemnat coordonator.


    ART. 7
    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin structurile sale, monitorizează aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în domeniile sale de activitate, în unităţile din sectorul public şi privat, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege.

    ART. 8
    În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorităţi publice şi cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale.

    ART. 9
    Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi operatorii economici au obligaţia, în condiţiile legii, de a pune la dispoziţia Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, la cererea acestuia, documentele, datele şi informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
    ART. 10
    (1) Structura organizatorică a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale are un număr maxim de 382 de posturi, finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.
    (3) În cadrul structurii organizatorice a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se organizează şi funcţionează, în subordinea ministrului, secretarilor de stat şi a subsecretarului de stat, cabinetele demnitarilor.
    (4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
    (5) Structura organizatorică detaliată potrivit alin. (4), repartizarea numărului de posturi pe activităţile prevăzute în aceasta şi statul de funcţii al aparatului propriu al ministerului se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
    (6) Atribuţiile şi responsabilităţile corespunzătoare structurii organizatorice detalitate a aparatului propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
    (7) Ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite, în condiţiile legii, acte administrative privind încadrarea, numirea personalului, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ori a raporturilor de serviciu, după caz.

    ART. 11
    În cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sunt numiţi, respectiv încadraţi, funcţionari publici cu funcţii generale, funcţionari publici cu statut special şi personal în regim contractual, salarizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

    ART. 12
    (1) În cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se pot organiza şi pot funcţiona, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectelor, denumite în continuare UMP, şi unităţi de implementare a proiectelor, denumite în continuare UIP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul şi implementarea proiectelor finanţate din împrumuturi externe rambursabile sau din fonduri externe nerambursabile.
    (2) Organigrama, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
    (3) Ministrul muncii şi solidarităţii sociale numeşte personalul unităţilor prevăzute la alin. (1), în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele conducătorilor UMP şi UIP.
    (4) Finanţarea cheltuielilor de personal se face din bugetele proiectelor, prevăzute cu această destinaţie, precum şi din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în condiţiile legii.

    ART. 13
    (1) În structura Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională, denumită în continuare UMAS.
    (2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMAS se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
    (3) Ministrul muncii şi solidarităţii sociale numeşte personalul UMAS, în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele conducătorilor unităţilor.

    ART. 14
    (1) În cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale funcţionează Comisia tehnico-economică.
    (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale Comisiei tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

    ART. 15
    (1) În cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale funcţionează Corpul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale, care asigură reprezentarea ministerului în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.
    (2) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, dintre specialiştii săi sau ai instituţiilor din subordinea ori de sub autoritatea sa, reprezentanţi cu atribuţii în domeniul relaţiilor pe probleme de muncă şi sociale, denumiţi în continuare ataşaţi pe probleme de muncă şi sociale, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate.
    (3) Personalul desemnat potrivit alin. (2) are următoarele atribuţii:
    a) susţinerea şi protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate;
    b) promovarea mobilităţii lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene;
    c) informarea lucrătorilor asupra riscurilor muncii ilegale.

    (4) Personalul prevăzut la alin. (2) este supus autorităţii şefului misiunii diplomatice în care îşi desfăşoară activitatea şi acţionează sub îndrumarea acestuia pentru îndeplinirea atribuţiilor aferente domeniilor specifice de activitate stabilite de autoritatea trimiţătoare.
    (5) Personalul prevăzut la alin. (2) îşi desfăşoară activitatea pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu până la 18 luni.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), activitatea ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale din cadrul misiunilor diplomatice ale României care încetează în perioada în care este instituită starea de urgenţă sau de alertă pe teritoriul României se poate prelungi pe perioada stării de urgenţă sau de alertă, după caz, precum şi pentru o perioadă de cel mult 60 de zile de la încetarea acesteia, prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.
    (7) Personalului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale trimis pe lângă misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu atribuţii în domeniul relaţiilor pe probleme de muncă şi sociale, îi sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Pentru acest interval şi când se întoarce în ţară, acesta face parte din personalul contractual supus legislaţiei în domeniu sau, după caz, are raporturi de serviciu.

    ART. 16
    Cheltuielile aferente funcţionării Corpului ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale se asigură din bugetul aprobat Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

    ART. 17
    (1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale are în subordine, sub autoritate sau în coordonare unităţile prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorică, repartizarea numărului maxim de posturi, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare-cadru pentru unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prevăzute în anexa nr. 2 pct. I, se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea conducătorilor acestora, cu excepţia cazurilor când acestea sunt prevăzute prin acte proprii de organizare şi funcţionare.
    (3) Conducătorii unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, respectiv prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii şi solidarităţii sociale, în condiţiile legii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Conducerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
    ART. 18
    (1) Conducerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se asigură de către ministrul muncii şi solidarităţii sociale.
    (2) Ministrul muncii şi solidarităţii sociale reprezintă ministerul în justiţie în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite ordine şi instrucţiuni.
    (4) Ministrul muncii şi solidarităţii sociale este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile principale prevăzute la art. 56 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Ministrul muncii şi solidarităţii sociale deleagă atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, în condiţiile legii.
    (6) Ministrul muncii şi solidarităţii sociale propune şi, după caz, numeşte reprezentanţii Guvernului în structuri tripartite, conform legii.

    ART. 19
    (1) Ministrul muncii şi solidarităţii sociale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, un subsecretar de stat, de secretarul general şi doi secretari generali adjuncţi.
    (2) Ministrul muncii şi solidarităţii sociale poate delega atribuţii, în condiţiile legii, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi şi, după caz, altor persoane din aparatul propriu al ministerului şi/sau instituţiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia.

    ART. 20
    (1) Pe lângă ministrul muncii şi solidarităţii sociale funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
    (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale entităţii prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

    ART. 21
    (1) Secretarul general al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale îndeplinesc atribuţiile stabilite de ministrul muncii şi solidarităţii sociale, conform prevederilor art. 61 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Conducătorii instituţiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului exercită atribuţiile prevăzute de lege, precum şi pe cele delegate prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

    CAP. II
    Dispoziţii finale
    ART. 22
    (1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.
    (2) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate propune darea în folosinţă gratuită a imobilelor proprietate publică a statului, pe care le administrează conform prevederilor în vigoare.
    (3) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate propune, prin hotărâre a Guvernului, darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor imobile proprietate privată a statului, pe care le administrează în condiţiile legii.
    (4) Sumele stabilite şi încasate ca urmare a închirierii sau concesionării spaţiilor prevăzute la alin. (3) se virează integral la bugetul de stat.

    ART. 23
    Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale are în dotare pentru activităţi specifice 7 autoturisme.

    ART. 24
    Pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor sale generale şi specifice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate colabora cu specialişti în domenii similare de activitate, prin încheierea de contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat ministerului, sau contracte de prestări servicii, după caz, în condiţiile legii.

    ART. 25
    (1) Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale pot sprijini asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii instituţiilor din teritoriu, subordonate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
    (2) În localităţile în care instituţiile din teritoriu, subordonate Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, nu dispun de spaţii corespunzătoare, consiliile locale pot sprijini aceste instituţii prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

    ART. 26
    Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 27
    Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 3 februarie 2020, cu completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 28
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Dan Vîlceanu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Dănuţ Sebastian Neculăescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Gabriela Firea
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 5 ianuarie 2022.
    Nr. 23.
    ANEXA 1

    ^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    INSTITUŢII
    care funcţionează în subordinea, sub autoritatea şi în coordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
    I. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale:
    1. Inspecţia Muncii (2.526 de posturi);
    2. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (1.595 de posturi);
    3. Autoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi (62 de posturi, exclusiv demnitarii).

    II. Unităţi care funcţionează cu finanţare externă şi de la bugetul de stat*):
    *) Numărul de posturi este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.
    1. unităţi de management al proiectului (UMP);
    2. unităţi de implementare a proiectului (UIP);
    3. Unitatea de management al ajutorului de stat pentru formare profesională (UMAS).

    III. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale:
    1. Casa Naţională de Pensii Publice;
    2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

    IV. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale:
    - Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016