Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 22 din 5 ianuarie 2022  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 22 din 5 ianuarie 2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 17 din 6 ianuarie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 alin (1) şi (2) şi al art. 8 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale, funcţii, principii şi atribuţii
    ART. 1
    (1) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
    (2) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse realizează politicile naţionale, corelate cu cele la nivel european şi internaţional, în domeniile politicilor familiale, tineretului, protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, violenţei domestice şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, îndeplinind rolul de autoritate de stat, strategie şi planificare, reglementare, sinteză, coordonare, monitorizare şi control.
    (3) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse asigură coordonarea aplicării strategiei şi politicilor Guvernului în domeniile politicilor familiale, tineretului, protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, violenţei domestice şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

    ART. 2
    Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 3, sectorul 1.

    ART. 3
    (1) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse exercită, în condiţiile legii, în domeniile proprii de competenţă, următoarele funcţii:
    a) de strategie şi planificare, prin care:
    1. elaborează, actualizează şi coordonează aplicarea strategiilor, planurilor şi programelor din domeniile sale de activitate;
    2. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;
    3. asigură elaborarea de cercetări, studii şi prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniile sale de activitate;
    4. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate;

    b) de reglementare, sinteză şi avizare, prin care:
    1. elaborează proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;
    2. avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale care privesc domeniile politicilor familiale, tineretului, protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, violenţei domestice şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
    3. emite acte de reglementare în domeniile sale de activitate, potrivit prevederilor legale;
    4. asigură includerea măsurilor destinate domeniilor politicilor familiale, tineretului, protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, violenţei domestice şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul politicilor şi strategiilor elaborate la nivelul Guvernului României;

    c) de reprezentare, prin care reprezintă Guvernul în relaţiile cu instituţiile şi organismele, organizaţiile şi asociaţiile interne, europene şi internaţionale din domeniile sale de activitate, promovând interesul naţional;
    d) de autoritate de stat, prin care:
    1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate;
    2. coordonează, monitorizează şi asigură implementarea unitară a legislaţiei naţionale în domeniile sale de activitate, armonizată cu prevederile şi cerinţele legislaţiei Uniunii Europene, tratatelor, convenţiilor, acordurilor, memorandumurilor şi protocoalelor la care România este parte;
    3. coordonează activitatea de raportare către instituţiile europene şi internaţionale în domeniile sale de competenţă;
    4. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile sale de competenţă;
    5. asigură promovarea studiilor de specialitate necesare pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile sale de competenţă;

    e) de monitorizare şi control, prin care:
    1. asigură, prin compartimentele proprii sau entităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea sa, controlul respectării legii în domeniile sale de activitate, constată contravenţiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    2. efectuează controlul activităţilor şi serviciilor din domeniile sale de competenţă;
    3. exercită activităţi de audit intern şi control atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte entităţi aflate în subordinea sa;
    4. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe;
    5. asigură îndrumarea metodologică şi procedurală a activităţii structurilor cu atribuţii vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;

    f) de administrare, prin care:
    1. închiriază sau primeşte în administrare, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică ori privată a statului;
    2. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităţilor aflate în subordinea sa;

    g) de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate, prin care:
    1. asigură informarea şi consultarea publicului, conform prevederilor legale în vigoare, în promovarea actelor normative şi de reglementare din domeniile sale de activitate, la nivel naţional, european şi internaţional;
    2. pune la dispoziţia publicului informaţii generale şi documente de interes public în domeniile sale de activitate;
    3. organizează campanii de informare şi conştientizare a publicului în ceea ce priveşte promovarea şi implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniile sale de competenţă, în vederea sensibilizării opiniei publice şi facilitării înţelegerii şi respectării acestora;
    4. iniţiază şi supune aprobării Guvernului, în condiţiile legii, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în subordinea sau sub autoritatea sa;
    5. elaborează politici, proiecte şi programe în domeniile sale de activitate şi implementează aceste politici, proiecte şi programe atât prin aparatul propriu, cât şi prin intermediul entităţilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.


    (2) Activitatea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse se bazează pe următoarele principii:
    a) principiul ocrotirii familiei şi copilului;
    b) principiul sprijinirii tinerilor prin programe dedicate;
    c) principiul respectării demnităţii umane, egalităţii de şanse şi de tratament;
    d) principiul coeziunii sociale;
    e) principiul respectării dreptului fiecărei persoane la viaţa de familie;
    f) principiul respectării legislaţiei Uniunii Europene;
    g) principiul transparenţei activităţii faţă de cetăţeni şi faţă de celelalte instituţii ale statului, ale Uniunii Europene şi faţă de societatea civilă;
    h) principiul eficienţei managementului fondurilor publice;
    i) principiul promovării unei societăţi echilibrate.


    ART. 4
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii generale:
    1. identifică, elaborează şi promovează politici publice şi acte normative în domeniul politicilor familiale, protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, combaterii violenţei domestice şi al egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, activităţii de tineret, în deplină concordanţă cu prevederile Programului de guvernare şi cu obligaţiile României ce decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene, pentru domeniile sale de activitate;
    2. iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative în vederea realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în domeniile politicilor familiale, protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei, combaterii violenţei domestice şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, activităţii de tineret;
    3. elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerului;
    4. monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;
    5. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de organe ale administraţiei publice centrale pentru domeniile sale de activitate;
    6. organizează, împreună cu celelalte ministere şi cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acţiunilor derulate în domeniile sale de activitate;
    7. participă la sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum şi la consolidarea şi extinderea parteneriatelor;
    8. participă cu personal propriu din cadrul structurilor ministerului la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate;
    9. participă la schimbul de informaţii şi experienţă cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale cu privire la domeniile sale de activitate, în condiţiile legii;
    10. realizează sondaje de opinie, cantitative şi calitative, prin intermediul unor instituţii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;
    11. contractează, în condiţiile legii, servicii specializate în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor şi informaţiilor necesare realizării atribuţiilor sale în domeniul familiei, al tineretului şi al egalităţii de şanse, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică în aceste domenii;
    12. organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii şi alte asemenea activităţi;
    13. asigură implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice, în condiţiile legii;
    14. coordonează implementarea programelor de asistenţă bilaterală, precum şi a altor programe de asistenţă financiară acordate de Uniunea Europeană, în conformitate cu aria de responsabilitate;
    15. elaborează, implementează şi monitorizează din punct de vedere tehnic proiecte finanţate din fonduri europene sau din alte surse, programe de colaborare internaţională, precum şi proiecte de colaborare bilaterală pentru domeniile sale de activitate;
    16. promovează parteneriatul public-privat în aplicarea programelor şi proiectelor în domeniu;
    17. propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniile sale de activitate;
    18. colectează, prelucrează şi diseminează date statistice în domeniile de activitate ale ministerului;
    19. asigură relaţia cu Parlamentul, mass-media, Consiliul Economic şi Social şi cu alţi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniilor ministerului;
    20. elaborează şi fundamentează documentele ce reflectă poziţia României în raport cu politica şi strategia Uniunii Europene pentru domeniile sale de competenţă şi asigură participarea la activităţile instituţiilor Uniunii Europene;
    21. asigură îndeplinirea în domeniul de competenţă a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora;
    22. asigură relaţia cu organizaţiile internaţionale, al căror specific are legătură cu domeniile sale de competenţă;
    23. negociază şi urmăreşte încheierea şi aprobarea tratatelor internaţionale la nivel departamental sau iniţiază demersurile necesare negocierii, încheierii şi aprobării tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, de Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte;
    24. încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate;
    25. derulează relaţii bilaterale cu ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniile familiei, tineretului şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi din alte state;
    26. reprezintă România, în condiţiile legii, la organismele internaţionale şi la instituţiile europene din domeniile sale de activitate;
    27. asigură managementul administrativ-financiar al programelor comunitare şi al proiectelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă derulate de minister;
    28. asigură, potrivit legii, mijloacele financiare din bugetul propriu în scopul adoptării standardelor europene armonizate conform domeniilor de competenţă ale ministerului;
    29. asigură reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în problemele din domeniile de activitate ale ministerului;
    30. exercită controlul asupra activităţilor desfăşurate de instituţiile din subordine;
    31. editează buletine informative şi organizează seminare, conferinţe, expoziţii tematice şi alte acţiuni similare în ţară şi în străinătate, în domeniile sale de activitate; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative, precum şi cele legate de organizarea seminarelor, conferinţelor, expoziţiilor şi celorlalte acţiuni tematice se asigură din alocaţiile bugetare aprobate Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse;
    32. fundamentează şi susţine proiectele de bugete care se administrează de către aparatul propriu sau de către instituţiile aflate în subordinea sa;
    33. elaborează proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie şi a instituţiilor subordonate şi programele de investiţii anuale şi multianuale;
    34. monitorizează execuţia bugetară şi ia măsuri operative pentru asigurarea plăţii tuturor drepturilor de protecţie socială, în limita fondurilor aprobate;
    35. finanţează programe de interes naţional în domeniile sale de activitate;
    36. asigură administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului aflate în administrare, potrivit prevederilor legale, pentru desfăşurarea activităţii aferente domeniului de tineret, prin unităţile din subordine;
    37. actualizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile aflate în administrarea sa, precum şi pentru cele aflate în administrarea unităţilor din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, pe baza actelor normative aprobate în acest sens;
    38. actualizează inventarul centralizat al bunurilor imobile din domeniul privat al statului, pentru bunurile aflate în administrarea sa, precum şi pentru cele aflate în administrarea unităţilor din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse;
    39. asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniile de competenţă.

    (2) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) în domeniul politicilor familiale şi demografice:
    1. iniţiază şi, după caz, avizează proiectele de acte normative care vizează susţinerea familiei şi creşterea natalităţii;
    2. colaborează cu ministerele de resort în vederea elaborării de programe privind susţinerea natalităţii, precum şi protejarea viitoarelor mame;
    3. stabileşte şi implementează, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, măsuri de deductibilitate fiscală pentru familiile cu copii;
    4. colaborează cu Ministerul Sănătăţii în vederea iniţierii, elaborării, implementării şi monitorizării de programe de planificare familială şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii;
    5. colaborează cu Ministerul Educaţiei şi alte organe ale administraţiei publice centrale în vederea implementării de programe destinate dezvoltării serviciilor de educaţie timpurie, respectiv creşe şi alte servicii complementare;
    6. iniţiază, elaborează, implementează şi monitorizează, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, programe de finanţare pentru achiziţia unor mijloace de transport, precum şi a unor echipamente şi dispozitive necesare pentru desfăşurarea orelor online sau în sistem de telemuncă pentru familiile cu copii;
    7. iniţiază, elaborează, implementează şi monitorizează, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, programe de creditare dedicate achiziţiei de locuinţe, respectiv renovării şi extinderii celor existente, pentru familiile cu copii;
    8. iniţiază, elaborează, implementează şi monitorizează, în colaborare cu Ministerul Finanţelor, programe de creditare dedicate achiziţiei de locuinţe pentru familiile tinere;
    9. iniţiază, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, măsuri pentru susţinerea extinderii programelor de tip şcoală după şcoală;
    10. iniţiază, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, măsuri de acordare de facilităţi fiscale pentru operatorii economici care asigură decontarea unor cheltuieli, precum şi privind reducerea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale datorate pentru familiile cu copii;
    11. iniţiază, elaborează, implementează şi monitorizează, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, programe de acordare de facilităţi, altele decât cele fiscale, pentru familiile tinere;
    12. iniţiază, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei, programe de sprijin pentru angajatori, în vederea amenajării unor spaţii destinate supravegherii şi îngrijirii copiilor cu vârstă preşcolară (0-6 ani) sau pentru crearea de parteneriate cu entităţi specializate care oferă servicii de îngrijire copii;
    13. iniţiază programe de sprijin financiar la naşterea fiecărui copil pentru familiile vulnerabile, inclusiv familiile monoparentale;

    b) în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei:
    1. avizează cadrul normativ în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţiei şi al armonizării legislaţiei interne în materia drepturilor copilului şi adopţiei cu normele şi principiile prevăzute de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în vederea aplicării efective a acestora;
    2. coordonează elaborarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi o supune aprobării Guvernului;
    3. coordonează şi monitorizează implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţiei;
    4. aprobă standarde de calitate necesare organizării şi funcţionării serviciilor sociale destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi şi protecţiei speciale a copilului separat;
    5. licenţiază servicii sociale destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, protecţiei speciale a copilului organizate, în condiţiile legii, de către autorităţile publice sau organismele private autorizate, prin Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
    6. iniţiază şi avizează, după caz, proiectele de acte normative cu impact asupra domeniului protecţiei drepturilor copilului şi adopţiei;
    7. monitorizează şi evaluează modul de implementare a politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi adopţiei;
    8. elaborează şi implementează politici publice vizând susţinerea copiilor afectaţi de migraţie;
    9. derulează campanii de informare şi conştientizare privind situaţia copiilor afectaţi de migraţie;
    10. iniţiază şi implementează programe de educaţie parentală destinate părintelui rămas în ţară, respectiv persoanelor care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului;
    11. iniţiază şi implementează, în colaborare cu ministerele cu responsabilităţi în domeniu, programe privind asigurarea unor servicii de consiliere şcolară şi psihologică;
    12. contribuie la îmbunătăţirea cadrului legislativ privind monitorizarea modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi a celor care au revenit în ţară după o perioadă de şedere în străinătate, alături de părinţi, mai mare de un an;

    c) în domeniul violenţei domestice şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi:
    1. coordonează elaborarea politicilor şi planurilor naţionale de acţiune ale Guvernului în domeniul violenţei domestice şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
    2. avizează proiectele de acte normative, iniţiate de celelalte ministere şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în vederea integrării şi respectării principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
    3. iniţiază proiectele de acte normative în domeniul violenţei domestice şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
    4. monitorizează şi evaluează modul de implementare a politicilor şi strategiilor în domeniul violenţei domestice şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
    5. coordonează activitatea Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES). Preşedintele CONES este secretarul de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;
    6. aprobă standarde de calitate necesare organizării şi funcţionării serviciilor sociale pentru victimele violenţei domestice;
    7. licenţiază serviciile sociale din domeniul violenţei domestice, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, potrivit art. 19 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

    d) în domeniul activităţii de tineret:
    1. aplică politica guvernamentală pentru tineret în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu programul de guvernare, strategiile naţionale şi europene de tineret, cu rezultatele cercetării sociologice şi ale procesului de consultare publică;
    2. stabileşte priorităţile, tipologia proiectelor/acţiunilor/ activităţilor pentru tineret, bugetul pe programe, proiecte, activităţi şi elaborează planurile de acţiune, procedurile, metodologiile, calendarele de proiecte, planurile de monitorizare şi evaluare pentru activitatea de tineret;
    3. iniţiază, elaborează, implementează şi monitorizează legislaţia în domeniul tineretului;
    4. fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind tineretul, în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate, în condiţiile legii;
    5. colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale, parteneri instituţionali, sociali şi organizaţionali, în plan intern şi extern, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniul tineretului;
    6. iniţiază, elaborează, organizează, finanţează, implementează, monitorizează, evaluează programe, proiecte, activităţi şi acţiuni pentru tineret cu caracter intern şi internaţional şi finanţează proiecte pe bază de concurs, în condiţiile legii;
    7. autorizează, coordonează şi avizează desfăşurarea în bazele proprii a următoarelor activităţi de specialitate: proiecte de tineret, acţiuni cultural-artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive, de agrement, precum şi alte servicii pentru copii, studenţi şi tineri;
    8. colaborează cu instituţii şi organisme similare la nivel internaţional, organizează activităţi de profil cu caracter naţional şi internaţional;
    9. coordonează direcţiile judeţene pentru familie şi tineret, respectiv Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, aplicând prin intermediul acestora, la nivel local, politica în domeniul familiei şi al activităţii de tineret;
    10. înfiinţează centre de tineret, în condiţiile legii;
    11. colaborează direct sau prin structurile specializate din subordinea sa cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în domenii de interes comun;
    12. avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte instituţii în domeniul tineretului;
    13. fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problematica studenţească;
    14. elaborează şi implementează planul de reabilitare şi de extindere a centrelor de agrement, structuri fără personalitate juridică, aflate în administrarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, prin direcţiile judeţene pentru familie şi tineret, respectiv Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti, şi care fac parte din domeniul public al statului;
    15. asigură organizarea şi administrarea centrelor de agrement, structuri fără personalitate juridică, aflate în administrarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, prin direcţiile judeţene pentru familie şi tineret, respectiv Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti, şi care fac parte din domeniul public al statului;
    16. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare al centrelor de agrement;
    17. elaborează, aprobă prin ordin al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse şi implementează planul de extindere şi dezvoltare a reţelei caselor de cultură ale studenţilor;
    18. coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor specifice caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv Studenţesc „Tei“ din Bucureşti;
    19. elaborează şi derulează proiecte şi programe naţionale şi internaţionale în interesul studenţilor;
    20. acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au obiective privind impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei forme, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional, stimularea creativităţii studenţilor, promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european şi atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială;
    21. sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a studenţilor şi a tinerilor;
    22. editează, produce şi difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informaţii utile tinerilor, precum şi instituţiilor şi structurilor asociative studenţeşti implicate în activitatea de tineret;
    23. organizează direct sau prin instituţiile din subordine activităţi de agrement, tabere naţionale, tabere de odihnă, tabere sociale, tabere tematice pentru copii, studenţi şi tineri, precum şi tabere pentru persoane cu handicap şi tabere pentru olimpici;
    24. organizează evenimente în vederea promovării programelor de tineret;
    25. asigură absorbţia fondurilor europene în domeniul tineretului;
    26. accesează fonduri structurale destinate susţinerii politicilor de coeziune în domeniul tineretului, cu respectarea metodologiei specifice, în calitate de gestionar, beneficiar sau partener;
    27. gestionează fonduri publice şi fonduri atrase de la organisme finanţatoare interne sau internaţionale, pe care le alocă susţinerii iniţiativelor tinerilor şi ale structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, conform legislaţiei specifice;
    28. conlucrează cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale;
    29. dezvoltă standarde de calitate şi ghiduri pentru activitatea centrelor de tineret, inclusiv privind componentele de informare, consiliere şi formare;
    30. dezvoltă politici de finanţare sustenabilă şi standarde de calitate şi cost pentru centrele de agrement aflate în administrarea ministerului sau a autorităţilor publice locale;
    31. iniţiază, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, programe pentru integrarea tinerilor instituţionalizaţi în comunitate.    ART. 5
    Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, prin structurile sale, monitorizează aplicarea unitară a dispoziţiilor legale în domeniile sale de activitate în conformitate cu atribuţiile conferite de lege.

    ART. 6
    În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorităţi publice şi cu organisme guvernamentale şi neguvernamentale.

    ART. 7
    Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse colaborează cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi cu operatorii economici şi poate solicita acestora documente, date şi informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor sale, acestea urmând a fi gestionate în conformitate cu prevederile legale referitoare la prelucrarea, gestionarea şi utilizarea datelor cu caracter personal.

    ART. 8
    Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse
    ART. 9
    (1) Structura organizatorică a Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) În cadrul structurii organizatorice, atât prin hotărâre a Guvernului, cât şi prin ordin al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, se pot organiza direcţii, servicii, birouri şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu respectarea prevederilor legale şi încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
    (3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse este de 230 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
    (4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse este prevăzut în anexa nr. 2.
    (5) Personalul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse este compus din demnitari, personal contractual şi funcţionari publici, care ocupă funcţii publice generale, funcţii publice specifice şi funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici, salarizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (6) În structura Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse se organizează şi funcţionează, în subordinea ministrului, a secretarilor de stat şi a subsecretarului de stat, cabinetele demnitarilor.
    (7) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor funcţionale din aparatul propriu al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse.
    (8) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente funcţionale se aprobă prin ordin al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, în condiţiile legii.
    (9) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse emite, în condiţiile legii, acte administrative privind încadrarea, numirea personalului, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ori a raporturilor de serviciu, după caz.
    (10) Conducătorii instituţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie în condiţiile legii.
    (11) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse are în subordinea sau sub autoritatea sa unităţile prevăzute în anexa nr. 2.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Conducerea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse
    ART. 10
    (1) Conducerea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse se asigură de către ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse.
    (2) Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse reprezintă ministerul în justiţie, în raporturile cu ministerele, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse emite ordine şi instrucţiuni.
    (4) Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 56 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative.

    ART. 11
    (1) Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat, un subsecretar de stat, de secretarul general şi doi secretari generali adjuncţi.
    (2) Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse poate delega atribuţii, în condiţiile legii, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarului general adjunct şi, după caz, altor persoane din aparatul propriu al ministerului şi/sau instituţiilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia.

    ART. 12
    (1) Pe lângă ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse funcţionează, ca entitate consultativă, Colegiul ministerului.
    (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale entităţii prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse.
    (3) La nivelul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse pot funcţiona şi alte consilii consultative pe probleme de tineret. Înfiinţarea, desfiinţarea, competenţele şi componenţa acestor consilii se stabilesc prin ordin al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse.

    ART. 13
    (1) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, iar secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, pe cele stabilite de ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, conform prevederilor art. 61 alin. (3) din acelaşi act normativ.
    (2) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse ori încredinţate de ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse.
    (3) Conducătorii instituţiilor aflate în subordinea ministerului exercită atribuţiile prevăzute de lege, precum şi pe cele delegate prin ordin al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse.

    CAP. II
    Dispoziţii finale
    ART. 14
    Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse preia de la Ministerul Tineretului şi Sportului numărul de posturi, precum şi personalul din cadrul Direcţiei politici pentru tineret, personalul cu atribuţii în domeniul tineretului din cadrul Direcţiei sportul pentru toţi şi programe pentru tineret, din cadrul structurii de implementare proiecte fonduri nerambursabile, precum şi din restul structurilor în care există personal care desfăşoară activităţi în domeniul tineretului.

    ART. 15
    Casele de cultură ale studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei“, instituţii publice cu personalitate juridică care îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc „Tei“, se transferă din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, prin preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor instituţiilor, inclusiv personalul şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 16
    Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse poate închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii.

    ART. 17
    Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse utilizează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pentru aparatul central, un număr de 10 autoturisme pentru transportul persoanelor, 2 microbuze, 6 autoturisme pentru activităţi specifice, de monitorizare şi control, cu un consum lunar de carburant de 500 litri/autovehicul.

    ART. 18
    (1) Patrimoniul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse se constituie prin preluarea unei părţi a patrimoniului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale aferente domeniului familiei şi prin preluarea unei părţi a patrimoniului Ministerului Tineretului şi Sportului aferent domeniului tineretului.
    (2) Predarea-preluarea patrimoniului prevăzut la alin. (1) se face pe baza protocoalelor de predare-preluare ce se vor încheia în condiţiile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în structura organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (4) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor aflate în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, finanţate de la bugetul de stat prin bugetul ministerului, se aprobă prin ordin al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la propunerea conducătorilor acestora, cu excepţia cazurilor în care aprobarea acestora este prevăzută prin acte proprii de organizare şi funcţionare.

    ART. 19
    Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru bunurile ce vor fi preluate în patrimoniul ministerului.

    ART. 20
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale se abrogă prevederile contrare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 3 februarie 2020, cu completările ulterioare.

    ART. 21
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Gabriela Firea
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Dan Vîlceanu
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Dănuţ Sebastian Neculăescu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul sportului,
                    Nicoleta Hancia,
                    secretar general
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu


    Bucureşti, 5 ianuarie 2022.
    Nr. 22.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    INSTITUŢII
    care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse
    Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse:
    1. Direcţiile judeţene de familie şi tineret, respectiv Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti (686 de posturi)
    2. Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (85 de posturi)
    3. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (51 de posturi)
    4. Case de cultură studenţeşti (220 de posturi)
    5. Complexul Cultural Sportiv Studenţesc „Tei“ din Bucureşti (64 de posturi)

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016