Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 22/155 din 4 aprilie 2022  privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 07/58/2007     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 22/155 din 4 aprilie 2022 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 07/58/2007

EMITENT: Corpul Experţilor Contabili
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 396 din 26 aprilie 2022
    În temeiul:
    - art. 27 alin. (1) şi art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – pct. 3, 4, 7 şi pct. 147 primul paragraf din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

    Conferinţa naţională a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România hotărăşte:
    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 07/58/2007, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2010, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. II
    Organele alese şi executive vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

    ART. III
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,
                    Robert-Aurelian Şova


    Bucureşti, 4 aprilie 2022.
    Nr. 22/155.
    ANEXA 1

    REGULAMENT
    de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. Potrivit art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 116 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament de organizare şi funcţionare, pe lângă consiliul fiecărei filiale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (denumit în continuare Corpul) funcţionează o comisie de disciplină, compusă din 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi, astfel: preşedintele şi 4 membri aleşi de Adunarea generală pentru un mandat de 4 ani dintre membrii experţi contabili care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.
    Membrii supleanţi sunt aleşi, respectiv desemnaţi, în aceleaşi condiţii.
    Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.

    2. Potrivit art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe lângă Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România funcţionează Comisia superioară de disciplină, compusă din 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi. Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt aleşi de Conferinţa naţională pentru un mandat de 4 ani dintre experţii contabili înscrişi în evidenţa Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.
    Membrii supleanţi sunt aleşi, respectiv desemnaţi, în aceleaşi condiţii.
    Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplină este de 4 ani.

    3. În cazul vacantării unora dintre locurile membrilor titulari în cursul mandatului, din motive obiective, neimputabile acestora, înlocuitorii vor fi desemnaţi dintre membrii supleanţi de către Consiliul superior sau de către consiliul filialei.
    În funcţie de necesităţi, membrii supleanţi pot fi desemnaţi de preşedintele comisiei de disciplină în soluţionarea cauzelor supuse judecăţii, situaţie în care acestora le sunt aplicabile prevederile prezentului regulament.
    În situaţia vacantării unor locuri (demisie, deces, sancţiuni disciplinare etc.) sub numărul minim necesar constituirii completului de judecată, la propunerea consiliului filialei, Consiliul superior va putea aproba delegarea unui membru din cadrul altei comisii de disciplină de pe lângă consiliul unei filiale aflate în vecinătate.

    4. Comisiile de disciplină vor fi sprijinite în activitatea lor de către un secretar (referent de specialitate) pentru executarea lucrărilor de secretariat.
    Secretarul (referentul) comisiei de disciplină participă la dezbaterile în completul de judecată, fără drept de vot la adoptarea hotărârilor.
    Atribuţiile de secretariat pot fi îndeplinite de un salariat al filialei (Corpului) desemnat de preşedintele consiliului respectiv sau de un membru al comisiei de disciplină titular ori supleant, prin rotaţie, desemnat de preşedintele acelei comisii.
    În funcţie de volumul de activitate a comisiei de disciplină, generat de numărul şi de complexitatea cauzelor primite spre soluţionare, la cererea preşedintelui comisiei de disciplină se poate angaja o persoană, cu program permanent, pe postul de secretar al comisiei de disciplină, care va asigura buna funcţionare a activităţii administrative a comisiei de disciplină.

    5. Activitatea comisiilor de disciplină este o activitate internă aplicabilă exclusiv membrilor Corpului. Hotărârile comisiilor de disciplină nu pot fi invocate în cauzele aflate pe rol la instanţele de drept comun ale statului.
    CAP. II
    Atribuţiile comisiilor de disciplină
    A. Comisia de disciplină de pe lângă consiliul filialei
    6. Comisia de disciplină de pe lângă consiliul filialei este competentă să sancţioneze abaterile disciplinare săvârşite de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi, membri ai filialei, cu domiciliul în raza teritorială a acesteia, chiar dacă abaterile au fost săvârşite în raza teritorială a altei filiale (pct. 117 primul paragraf din Regulamentul de organizare şi funcţionare).
    Încetarea provizorie de a mai face parte din Corp, la cererea sa ori din iniţiativa consiliului filialei, nu îl exonerează de răspundere disciplinară pe cel în cauză pentru abaterile săvârşite anterior (pct. 98-100 din Regulamentul de organizare şi funcţionare).

    7. Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de un an de la săvârşirea faptei (pct. 123 din Regulamentul de organizare şi funcţionare) şi în acelaşi termen de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, în cazurile în care un membru al Corpului a fost condamnat pentru infracţiuni care sunt sancţionabile şi disciplinar, potrivit legii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare.
    În cazurile în care faptelor sancţionabile disciplinar, incriminate de autorul reclamaţiei, nu li se poate atribui o dată certă a săvârşirii lor de către profesionistul contabil (expert contabil sau contabil autorizat membru al Corpului), termenul de un an în care poate fi exercitată acţiunea disciplinară curge de la:
    - data predării raportului de expertiză către beneficiar, în cazul lucrărilor contabile extrajudiciare, executate pe bază de contract încheiat cu beneficiarul (clientul), precum şi în cazul expertizelor judiciare solicitate de organele de cercetare;
    – data actului emis de instanţă (încheiere, hotărâre etc.) prin care se constată depunerea raportului de expertiză, în cazul expertizelor efectuate în cauze care se găsesc în faze de judecată.


    8. În cazul în care în interiorul termenului în care acţiunea disciplinară poate fi exercitată a apărut o cauză de întrerupere dovedită cu înscrisuri oficiale, cel în drept va fi repus în termenul legal de un an, în momentul încetării cauzei de întrerupere. Repunerea în termen se va face la cererea părţii interesate. Toate obligaţiile privind dovada întreruperii termenului aparţin celui care solicită repunerea în termen. Din termenul de un an se va scădea perioada deja scursă care nu a fost afectată de o cauză de întrerupere.
    9. Potrivit prevederilor art. 33 alin. (5) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt de competenţa de soluţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor:
    a) plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului superior;
    b) plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor filialelor, ale preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor, precum şi ale persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România.
    În situaţiile de mai sus, plângerile se depun la Comisia superioară de disciplină.

    10. În raport cu gravitatea abaterilor săvârşite şi cu urmările acestora, comisia de disciplină de pe lângă consiliul filialei, potrivit art. 36 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplică următoarele sancţiuni disciplinare:
    a) mustrare;
    b) avertisment scris;
    c) suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de la 3 luni la un an.


    B. Comisia superioară de disciplină
    11. Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe:
    a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor Consiliului superior, făcând, dacă este cazul, propunere de sancţionare Conferinţei naţionale, care hotărăşte [art. 31 lit. i^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
    b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor filialelor, ale preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor, precum şi ale persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România şi aplică, după caz, sancţiunile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) aplică sancţiunea privind interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave, atât în cauzele judecate de Comisia superioară de disciplină, cât şi în cauzele judecate de comisiile de disciplină ale filialelor, dacă este cazul, la propunerea acestora [pct. 41 lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare];
    d) judecă şi soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor [pct. 41 lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare].

    12. Plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale membrilor şi ale preşedintelui Comisiei superioare de disciplină se depun la Consiliul superior al Corpului, care le analizează şi le prezintă Conferinţei naţionale.

    C. Atribuţii comune Comisiei superioare şi comisiilor de disciplină ale filialelor
    13. Comisiile de disciplină judecă abaterile disciplinare constând în fapte sau omisiuni săvârşite de membrii Corpului prin nerespectarea obligaţiilor ce le revin şi a normelor de conduită etică şi profesională, prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Regulamentul de organizare şi funcţionare, în Codul etic naţional al profesioniştilor contabili şi în hotărârile organelor de conducere ale Corpului.
    De asemenea, comisiile de disciplină pot judeca şi sancţiona disciplinar abaterile săvârşite de membrii Corpului prin încălcarea prevederilor altor acte normative a căror aplicare este gestionată de alte organe abilitate, în măsura în care abaterile respective aduc atingere conduitei etice şi profesionale, prestigiului şi credibilităţii profesiei contabile.

    14. Comisiile de disciplină, din punctul de vedere al profilului activităţii şi al procedurii folosite, sunt asimilabile cu instanţele de judecată şi, ca urmare, acestea judecă şi hotărăsc pe baza probelor depuse de cei interesaţi sau abilitaţi ori administrate de comisiile de disciplină (documente, declaraţii ale martorilor şi alte probe administrate pe parcursul elaborării raportului şi al judecării cauzei).
    În cadrul activităţii lor, comisiile de disciplină nu sunt abilitate să efectueze lucrări contabile, de control sau expertiză contabilă care să constituie probe în soluţionarea plângerilor ori sesizărilor primite. Nemulţumirile care vizează probleme de natură tehnico-contabilă în lucrările executate de membrii Corpului, a căror soluţionare presupune completarea sau refacerea lucrărilor pentru stabilirea adevărului, sunt soluţionabile de părţi potrivit clauzelor prevăzute în contractele încheiate de profesioniştii contabili cu clienţii, în cazul expertizelor contabile şi al altor lucrări extrajudiciare, ori de către organele de cercetare sau de către instanţele de judecată care au dispus efectuarea expertizelor contabile judiciare, aceste organe putând dispune, dacă apreciază că este cazul, completarea expertizei sau efectuarea de contraexpertize în aceeaşi cauză.

    15. Dacă sunt sesizate cu reclamaţii vizând calitatea lucrărilor de expertiză contabilă, comisiile de disciplină de pe lângă consiliile filialelor trebuie să apeleze la serviciile auditorilor de calitate de la nivelul filialelor, iar Comisia superioară de disciplină, la serviciile Direcţiei de specialitate din cadrul Corpului.
    16. Abaterile sancţionabile disciplinar, enumerate la pct. 121 şi 122 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, acoperă o mare parte din prevederile cu caracter dispozitiv sau restrictiv stipulate în prezentul regulament, precum şi în actul normativ menţionat la pct. 10 din prezentul regulament. Faptul că abaterile enumerate nu sunt exhaustive rezultă şi din finalul textului de la lit. o) a celui de-al doilea paragraf al pct. 121 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, având enunţul „orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale Corpului“.
    Astfel, încălcarea unor norme de conduită etică şi profesională şi nerespectarea unor cerinţe prevăzute în Codul etic naţional al profesioniştilor contabili, care pot afecta calitatea lucrărilor, credibilitatea, reputaţia, prestigiul şi onoarea profesioniştilor contabili şi ale Corpului în general, sunt de natură a constitui abateri sancţionabile disciplinar, ca de exemplu:
    - nerespectarea cerinţelor referitoare la integritate şi obiectivitate în profesia contabilă;
    – nerespectarea normelor de conduită şi a cerinţelor pentru asigurarea independenţei în profesia contabilă;
    – nerespectarea unor obligaţii referitoare la relaţiile cu colegii liber-profesionişti/organele de conducere ale Corpului, constând în respectul reciproc, abţinerea de la orice cuvinte jignitoare, imputări răuvoitoare, manifestări dure şi necuviincioase, precum şi de la orice alte acţiuni susceptibile a aduce daune altor profesionişti contabili sau imaginii şi prestigiului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

    Enumerările de mai sus nu sunt limitative.
    Comisiile de disciplină, prin completele de judecată, trebuie să analizeze cu discernământ şi obiectivitate abaterile reclamate, încadrarea lor în prevederile actelor normative care reglementează activitatea şi conduita etică şi profesională a profesioniştilor contabili menţionate la pct. 13, să asigure o judecată dreaptă şi să aplice, unde este cazul, sancţiunea disciplinară corespunzătoare, în raport cu natura şi gravitatea abaterilor, cu consecinţele acestora şi cu gradul de vinovăţie a făptuitorului.


    CAP. III
    Primirea, analiza şi punerea în lucru a reclamaţiilor (plângerilor, sesizărilor)
    17. Se pot adresa comisiilor de disciplină cu reclamaţii (plângeri, sesizări) pentru abateri disciplinare săvârşite de membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România:
    a) persoanele fizice şi juridice interesate;
    b) Consiliul superior, consiliile filialelor şi birourile permanente ale acestora;
    c) directorul general executiv al Corpului care este abilitat să îi propună Comisiei superioare de disciplină pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea reglementărilor privind publicitatea [pct. 39 lit. g) din Regulamentul de organizare şi funcţionare];
    d) preşedinţii consiliilor filialelor Corpului, pentru abaterile constatate în acţiunile efectuate potrivit Regulamentului privind controlul de calitate în profesia contabilă, în condiţiile prevăzute în prezentul regulament, precum şi în alte situaţii;
    e) ceilalţi membri ai Corpului.
    Reclamaţiile vor cuprinde:
    a) datele de identificare a părţilor, respectiv numele (denumirea), domiciliul sau reşedinţa, numărul de telefon la care aceştia pot fi contactaţi şi profesia reclamantului şi pârâtului;
    b) obiectul reclamaţiei şi motivele de drept şi de fapt pe care se întemeiază reclamaţia;
    c) dovezile, probele pe care se sprijină fiecare capăt de acuzare.

    În cazurile în care probele constau în înscrisuri, acestea vor fi nominalizate în reclamaţie şi anexate la aceasta, iar pentru proba cu martori aceştia vor fi nominalizaţi, cu precizarea datelor de identificare menţionate la lit. a).

    18. Reclamaţia îndreptată împotriva mai multor membri ai Corpului va forma obiectul unui singur dosar, dacă obiectul reclamaţiei îl constituie o obligaţie comună ori dacă obligaţiile au aceeaşi cauză.
    În cauzele ce au ca obiect rapoarte de expertiză contabilă judiciară întocmite de mai mulţi experţi contabili, competenţa teritorială a comisiei de disciplină se stabileşte în funcţie de domiciliul expertului numit de instanţă.
    În situaţia în care în speţă au fost numiţi mai mulţi experţi contabili care au domiciliul în judeţe diferite, reclamaţia poate fi soluţionată de oricare dintre comisiile de disciplină din raza teritorială a domiciliului acestora.

    19. Comisiile de disciplină se pot autosesiza pe baza materialelor apărute în mass-media sau pe baza oricăror alte informaţii sau documente în care se fac referiri la abateri disciplinare care ar fi fost săvârşite de profesioniştii contabili membri ai Corpului, procedând la analiza, instrumentarea şi judecarea cazurilor respective potrivit prevederilor prezentului regulament, cu respectarea competenţelor prevăzute la pct. 6, 9, 11 şi 12.
    Dacă pe parcursul cercetării disciplinare se constată săvârşirea şi a altor fapte care sunt sancţionabile disciplinar, comisiile de disciplină pot extinde cercetarea disciplinară şi cu privire la aceste fapte.
    În cazul autosesizărilor sau al extinderii cercetării disciplinare, preşedintele completului de judecată va întocmi un proces-verbal de autosesizare sau de extindere a cercetării disciplinare, în care vor fi menţionate persoanele vizate, faptele, motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază, precum şi probele pe care se sprijină fiecare dintre acestea.

    20. Reclamaţiile se înregistrează la filiala sau la aparatul central la care au fost primite şi se transmit comisiei de disciplină pendinte în termen de 48 de ore.
    Asupra reclamaţiilor primite preşedintele comisiei de disciplină îl înştiinţează lunar pe preşedintele consiliului filialei, până la data de 5 a lunii următoare.

    21. Preşedintele comisiei de disciplină analizează reclamaţia, urmărind dacă:
    a) sunt menţionate toate datele de identificare ale părţilor şi martorilor, prevăzute la pct. 17;
    b) obiectul reclamaţiei şi motivele pe care aceasta se întemeiază sunt clare;
    c) persoanele reclamate intră în competenţa de judecată a comisiei de disciplină căreia i-a fost adresată reclamaţia; în caz contrar, reclamaţia se transmite în termen de 10 zile comisiei de disciplină competente să o soluţioneze sau Comisiei superioare de disciplină.
    În situaţia în care în sesizare nu sunt prevăzute datele de identificare ale reclamantului, date absolut necesare pentru îndeplinirea procedurii de citare, preşedintele va clasa sesizarea.
    În situaţia în care sesizarea nu prevede obiectul reclamaţiei şi motivele pe care aceasta se întemeiază, preşedintele comisiei de disciplină poate solicita reclamantului ca în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării să facă completările dispuse, sub sancţiunea clasării sesizării.

    22. În funcţie de rezultatele analizei prevăzute la pct. 21, preşedintele comisiei de disciplină desemnează ca raportor pe unul dintre membrii aleşi ai comisiei de disciplină.
    CAP. IV
    Procedura de judecată disciplinară
    23. Raportorul desemnat de preşedintele comisiei de disciplină analizează dosarul cauzei şi, dacă este cazul, îi convoacă la sediul comisiei pe reclamant, pârât şi martori pentru clarificarea tuturor aspectelor din reclamaţie şi probe. Raportorul va proceda în aşa fel încât să fie complet edificat asupra realităţii în cauza respectivă, fără a se pronunţa asupra vinovăţiei/ nevinovăţiei pârâtului/pârâţilor.
    Raportul se întocmeşte şi se depune la comisia de disciplină în termen de 30 de zile. Dacă este necesar, preşedintele comisiei de disciplină poate prelungi acest termen sau poate desemna un nou raportor din rândul membrilor aleşi, titulari sau supleanţi.

    24. După depunerea raportului, preşedintele comisiei de disciplină fixează termenul de judecată, dispune citarea părţilor şi stabileşte completul de judecată în vederea judecării cauzei.
    25. Completul de judecată este format din 3 membri ai comisiei de disciplină, alţii decât raportorul cauzei.
    Unul dintre membrii completului de judecată este desemnat preşedintele acestuia.
    Membrii completului de judecată şi raportorul sunt obligaţi să completeze o declaraţie de independenţă, pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament.

    26. Pentru judecarea cauzei se citează pârâtul, reclamantul şi eventualii martori şi avocaţi propuşi de părţi.
    Citaţia este comunicată celor în cauză cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată, iar dosarul cauzei, cuprinzând inclusiv raportul cauzei, este pus la dispoziţia acestora, la secretariatul comisiei de disciplină, cu 5 zile înainte de acelaşi termen.
    De regulă, citarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

    27. Dacă la primul termen de judecată procedura de citare a fost legal îndeplinită, iar pârâtul nu se prezintă ori nu este reprezentat legal (procurator sau avocat), completul de judecată va dispune amânarea judecării cauzei, cu repetarea procedurii de citare.
    Dacă pârâtul nu se prezintă nici la al doilea termen de judecată şi nu face dovada imposibilităţii fizice de a fi prezent, prin certificat medical sau o altă probă relevantă, şi nici nu şi-a desemnat un reprezentant, judecata se va face în lipsa acestuia.
    Audierea părţilor şi a martorilor nu este publică.
    În situaţia în care, deşi părţile au fost citate conform prezentului regulament, procedura de citare nu a fost legal îndeplinită (la dosarul cauzei nu se regăseşte dovada comunicării citaţiei), completul de judecată poate dispune publicarea citaţiei în ziar, precum şi repetarea procedurii de citare a părţilor. Procedura se socoteşte îndeplinită în a 15-a zi de la publicarea citaţiei în ziar.

    28. La primul termen de judecată părţile îi pot recuza pentru motive temeinice, prezentate în scris în următoarele 5 zile, pe preşedintele sau pe unii dintre membrii completului de judecată.
    De asemenea, dacă unul dintre membrii completului de judecată se află în una dintre situaţiile care pot duce la recuzare, acesta se poate abţine printr-o cerere scrisă, motivată, adresată preşedintelui comisiei de disciplină, în termen de 5 zile de la desemnare.
    Motivele temeinice care pot duce la recuzarea membrilor completului de judecată şi, respectiv, la cererea de abţinere a acestora sunt:
    a) există relaţii de rudenie, până la gradul al IV-lea inclusiv, între membrul completului de judecată vizat şi una dintre părţi;
    b) membrul completului de judecată vizat şi-a manifestat anterior opiniile în legătură cu abaterile reclamate;
    c) alte situaţii care pot determina ca membrul completului de judecată să nu se poată exprima obiectiv în cauza supusă judecăţii.

    Dacă motivele de recuzare sau de abţinere sunt temeinice, preşedintele comisiei de disciplină va dispune înlocuirea membrului completului de judecată vizat.
    Dacă cel vizat este preşedintele comisiei de disciplină, cererea de recuzare sau de abţinere se soluţionează de către Comisia superioară de disciplină sau de către Consiliul superior (în cazul preşedintelui Comisiei superioare de disciplină).

    29. Cauza se află în stare de judecată dacă părţile au fost legal citate conform prevederilor prezentului regulament, au fost soluţionate cererile cu privire la recuzare sau abţinere şi părţile nu au solicitat administrarea altor probe decât cele prezentate anterior şi administrate de raportor.
    În mod excepţional, la primul termen de judecată părţile pot solicita completarea probelor, situaţie în care, dacă această cerere va fi încuviinţată, cauza se va întoarce la raportor pentru suplimentarea raportului în funcţie de noile probe admise.
    Raportorul va proceda la completarea raportului în termen de 15 zile de la încuviinţarea administrării de noi probe.

    30. Dezbaterile au loc fără publicitate, în prezenţa părţilor, şi sunt conduse de preşedintele completului de judecată, după cum urmează:
    a) raportorul prezintă oral sinteza raportului;
    b) reclamantul, dacă este prezent, îşi susţine oral faptele sesizate în reclamaţie, având totodată libertatea de a renunţa, parţial sau total, la incriminările din reclamaţie şi, respectiv, la depoziţiile martorilor;
    c) pârâtul îşi prezintă apărările, personal sau prin reprezentant;
    d) pe parcursul dezbaterilor, în funcţie de oportunitate, sunt chemaţi martorii pentru depoziţii, dacă aceştia au fost propuşi de părţi.
    Cu încuviinţarea preşedintelui, ceilalţi membri ai completului de judecată, în virtutea rolului lor activ, pot interveni pe parcursul dezbaterilor pentru solicitarea unor lămuriri sau pentru clarificarea unor aspecte prezentate în cadrul dezbaterilor.

    31. În urma dezbaterilor, secretarul (referentul) comisiei de disciplină redactează o încheiere în care sunt consemnate prezenţa, depoziţiile părţilor şi, după caz, ale martorilor şi intervenţiile membrilor completului de judecată.
    32. După încheierea dezbaterilor, completul de judecată se va pronunţa prin hotărâre asupra admiterii plângerii şi aplicării de sancţiuni sau respingerii acesteia ca nefondată, prescrisă sau din alte motive.
    În cazuri justificate, dacă completul nu ia hotărârea de îndată, pronunţarea acesteia poate fi amânată, succesiv, în funcţie de situaţie.
    Dacă, în timpul deliberării, comisia găseşte că sunt necesare probe sau lămuriri noi, va dispune repunerea pe rol a cauzei, cu citarea părţilor.
    Membrii completului de judecată hotărăsc, fără publicitate, cu majoritate de voturi. Hotărârea se semnează de toţi membrii completului de judecată şi de secretarul (referentul) comisiei.
    În hotărâre se vor face referiri la identitatea reclamantului şi a pârâtului, obiectul reclamaţiei pe scurt, abaterile disciplinare confirmate sau neconfirmate, sancţiunea disciplinară aplicată ori neaplicarea de sancţiuni, menţiunea referitoare la dreptul şi termenul de contestare a hotărârii şi unde se adresează contestaţia.

    33. Hotărârile comisiilor de disciplină (adoptate de completele de judecată) se comunică în termen de 30 de zile de la data adoptării lor, prin scrisoare recomandată, persoanelor interesate (reclamant şi pârât).
    Hotărârile comisiei de disciplină a filialei se comunică şi preşedintelui consiliului filialei.
    În cazul hotărârii comisiei de disciplină a filialei prin care s-a concluzionat că în cauza supusă judecării este aplicabilă sancţiunea privind interzicerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat (pe care nu este competentă a o aplica), această hotărâre şi dosarul cauzei vor fi înaintate în acelaşi termen Comisiei superioare de disciplină, care va hotărî şi va comunica hotărârea luată reclamantului, pârâtului şi comisiei de disciplină a filialei.

    34. Împotriva hotărârilor comisiilor de disciplină se pot face contestaţii astfel:
    a) hotărârile comisiei de disciplină a filialei pot fi contestate de cei interesaţi, precum şi de consiliul filialei la Comisia superioară de disciplină, în termen de 30 de zile de la data comunicării (pct. 43 din Regulamentul de organizare şi funcţionare).
    În perioada de judecare a contestaţiei se suspendă aplicarea prevederilor hotărârii de sancţionare.
    În situaţia în care un membru al Corpului este sancţionat cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, perioada de suspendare va începe să curgă de la:
    - expirarea perioadei de contestare, în cazul în care hotărârea nu a fost contestată;
    – data pronunţării Comisiei superioare de disciplină pentru menţinerea hotărârii de suspendare, în urma judecării contestaţiei.

    Contestaţia se depune la comisia de disciplină a filialei, care o va trimite la Comisia superioară de disciplină, în termen de 15 zile de la înregistrare, împreună cu dosarul cauzei, care va conţine şi punctul de vedere documentat al comisiei de disciplină a filialei referitor la toate problemele care fac obiectul contestaţiei.
    Comisia superioară de disciplină analizează contestaţia, punctul de vedere al comisiei de disciplină a filialei referitor la problemele contestate şi celelalte documente din dosarul cauzei şi hotărăşte fie:
    - respingerea contestaţiei şi menţinerea hotărârii comisiei de disciplină a filialei, dacă în contestaţie nu au fost aduse elemente noi faţă de cele existente la dosar şi numai după ce, în urma analizei dosarului, s-a ajuns la concluzia că în primă instanţă s-a ţinut seama de toate elementele cuprinse în contestaţie; fie
    – admiterea contestaţiei; în acest caz, se procedează la judecarea cauzei, respectându-se procedurile prevăzute la pct. 23-33. După judecare se poate hotărî modificarea hotărârii comisiei de disciplină a filialei sau anularea acestei hotărâri, urmată de restituirea cauzei pentru rejudecare de către comisia de disciplină a filialei, situaţie în care preşedintele comisiei de disciplină va numi un alt raportor al cauzei şi un alt complet de judecată decât cel care s-a pronunţat anterior.

    Hotărârea Comisiei superioare de disciplină se comunică celui care a făcut contestaţia şi comisiei de disciplină a filialei, în termen de 30 de zile de la data adoptării;

    b) hotărârile Comisiei superioare de disciplină sunt definitive.

    35. Toate actele care emană de la comisiile de disciplină sunt semnate de către preşedinţii comisiilor respective sau de înlocuitorii desemnaţi de aceştia, iar hotărârile pronunţate se semnează de preşedintele completului de judecată şi de ceilalţi membri ai acestuia, precum şi de secretarul (referentul) comisiei de disciplină.
    CAP. V
    Drepturile şi obligaţiile membrilor comisiilor de disciplină
    36. Preşedinţii comisiilor de disciplină şi membrii completelor de judecată au dreptul de acces la informaţiile şi datele necesare soluţionării cauzelor ce le sunt adresate.
    37. Preşedinţii comisiilor de disciplină, în cauzele mai complexe, cu consultarea preşedintelui consiliului filialei sau al Consiliului superior, după caz, pot antrena experţi contabili şi jurişti care se bucură de autoritate profesională şi morală pentru a sprijini raportorul în întocmirea raportului în astfel de cauze. Persoanele antrenate în acest scop pot fi retribuite în condiţiile stabilite de Biroul permanent al Consiliului superior.
    38. Membrii comisiilor de disciplină antrenaţi în soluţionarea cauzelor au dreptul la o indemnizaţie stabilită şi revizuită periodic de Biroul permanent al Consiliului superior.
    39. Membrii comisiilor de disciplină au dreptul la o ţinută adecvată (robă), care li se va asigura gratuit şi care va fi folosită cu prilejul dezbaterilor în şedinţele completului de judecată.
    40. Completele de judecată au dreptul să hotărască obligarea membrului Corpului sancţionat la suportarea cheltuielilor de judecată, care se vor stabili în funcţie de complexitatea cauzei.
    41. Membrii comisiilor de disciplină, precum şi secretarul (referentul) acestora sunt răspunzători de păstrarea secretului profesional în exercitarea mandatului şi atribuţiilor care le-au fost conferite.
    De asemenea, au obligaţia să respecte confidenţialitatea informaţiilor, documentelor şi lucrărilor despre care iau cunoştinţă sau la care participă, personal, precum şi de la alte persoane antrenate în diferitele etape ale soluţionării cauzelor, potrivit prezentului regulament.
    42. Membrii comisiilor de disciplină care, în mod repetat, nu răspund sarcinilor repartizate de preşedinte sau nu dovedesc obiectivitate şi imparţialitate în soluţionarea cauzelor sunt consideraţi, de drept, demisionaţi din calitatea lor de membri ai comisiilor de disciplină şi vor fi înlocuiţi de către Consiliul superior, la propunerea preşedintelui Comisiei superioare de
    disciplină. În acest scop, pentru filiale, preşedinţii comisiilor de disciplină vor înainta propunerile motivate la Comisia superioară de disciplină.
    De asemenea, sunt consideraţi demisionaţi membrii comisiilor de disciplină care au fost sancţionaţi disciplinar.
    La proxima adunare generală de la filiale şi, respectiv, la proxima conferinţă naţională, membrii comisiilor de disciplină înlocuitori, numiţi de Consiliul superior potrivit primului paragraf, vor fi supuşi confirmării acestor organe ori vor fi aleşi alţi membri.
    43. Directorul executiv împreună cu preşedintele comisiei de disciplină vor întocmi anual proiectul bugetului propriu al comisiei de disciplină, care se înglobează în bugetul filialei, respectiv al Corpului, unde se conduce evidenţa executării acestuia.
    44. Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare, Comisia superioară de disciplină va întocmi o culegere cu soluţiile proprii pronunţate, precum şi cu cele pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor, care se va publica anual în revista Corpului.
    45. În vederea perfecţionării activităţii comisiilor de disciplină, Comisia superioară de disciplină va organiza periodic întâlniri de lucru şi de schimb de experienţă cu preşedinţii comisiilor de disciplină de la filiale, la sediul Consiliului superior sau pe zone teritoriale.
    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    46. Consiliile filialelor şi Consiliul superior al Corpului vor asigura spaţiul şi dotările necesare desfăşurării activităţii comisiilor de disciplină şi dezbaterilor în şedinţele de judecată.
    47. Preşedinţii comisiilor de disciplină vor organiza evidenţa şi circuitul optim al documentelor legate de activitatea comisiei, înregistrarea într-un registru de intrare-ieşire a corespondenţei primite şi expediate (reclamaţii, contestaţii, comunicări ale hotărârilor completului de judecată şi alte corespondenţe), îndosarierea corespondenţei şi materialelor scrise adiacente în dosare ale fiecărei cauze primite pentru soluţionare sau în dosare distincte pe naturi de probleme la care se referă, în cazul celorlalte corespondenţe, şi materiale interne care nu au legătură cu cauzele disciplinare.
    Registrul de intrare-ieşire al comisiei de disciplină va fi conceput şi completat astfel încât să reflecte, pentru fiecare document înregistrat, numărul curent şi data primirii-ieşirii la şi de la comisie, numărul de referinţă şi data de intrare sau de ieşire de la registratura filialei (sau a Corpului, după caz), expeditorul sau destinatarul, conţinutul pe scurt, modul de soluţionare, unde este cazul, şi alte eventuale elemente considerate necesare.
    Materialele şi documentele interne, produse în cadrul comisiei de disciplină, cum ar fi raportul raportorului, încheierile privind dezbaterile în completul de judecată, hotărârile completului de judecată şi alte materiale interne, nu se înregistrează în registrul de intrare-ieşire cu numere de ordine distincte (acestea nefiind înregistrate nici la registratura generală a filialei sau a Corpului, după caz); astfel de materiale trebuie să fie datate şi semnate de autori sau de cei obligaţi să le semneze şi se îndosariază la dosarul fiecărei cauze la care se referă sau în dosare distincte, pe naturi de probleme, conform primului paragraf.
    Hotărârile completului de judecată se numerotează cronologic, anual, începând cu nr. 1 până la numărul ultimei hotărâri adoptate în anul respectiv, evidenţiate într-un caiet-opis, indicându-se în dreptul fiecăreia cauza la care se referă.
    Arhiva comisiei de disciplină va fi păstrată ordonat, în fişete metalice şi în deplină siguranţă.

    48. Activitatea membrilor comisiilor de disciplină, inclusiv a preşedinţilor acestora, este analizată de Consiliul superior al Corpului, care ia măsuri administrative, organizatorice, inclusiv de natură disciplinară, care să asigure că acţiunile de investigare şi de sancţionare a abaterilor se efectuează potrivit regulamentelor, reglementărilor şi normelor profesionale în vigoare.
    Măsuri de natură disciplinară ce pot fi luate de Consiliul superior sunt:
    a) recomandarea de abţinere de a mai face parte din completele de judecată în următoarele 3-5 cauze;
    b) suspendarea activităţii până la următoarea adunare generală sau conferinţă naţională.


    49. În toate cazurile în care în prezentul regulament este folosită sintagma „comisiile de disciplină“ fără a se preciza apartenenţa acestora, se înţelege atât comisia de disciplină de pe lângă consiliul filialei, cât şi Comisia superioară de disciplină de pe lângă Consiliul superior al Corpului.
    50. Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă.
    51. Prezentul regulament a fost aprobat de Conferinţa naţională a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în şedinţa din 24 martie 2007.
    ANEXA

    la regulament
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul, .........................................., preşedinte/membru al comisiei de disciplină/Comisiei superioare de disciplină în legătură cu cauza care face obiectul Dosarului nr. ...../...... al......................., declar următoarele:
    a) nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de art. 12 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) faţă de prevederile reglementărilor sus-menţionate mă aflu în următoarele situaţii:
    - ........................................................................
    – ........................................................................
    – ........................................................................


    Prezenta declaraţie este dată pe propria răspundere, fiind conformă cu realitatea, având în vedere prevederile legii privind falsul în înscrisuri şi declaraţii.
    Data
    ...............................
    Semnătura
    ...............................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016