Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 208 din 14 martie 2024  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 208 din 14 martie 2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 225 din 18 martie 2024
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1275 din 30 decembrie 2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (3) litera d) liniuţa a doua, după punctul (ii) se introduce un nou punct, pct. (iii), cu următorul cuprins:
    "(iii) creşterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin păşunat extensiv pe pajişti în condiţii optime de sustenabilitate, intervenţia PD-27 prevăzută în PS 2023-2027."

    2. La articolul 1 alineatul (4) litera a), după punctul (xii) se introduce un nou punct, pct. (xiii), cu următorul cuprins:
    "(xiii) porumb pentru siloz, intervenţia PD-26 prevăzută în PS 2023-2027."

    3. La articolul 1 alineatul (7) litera c), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, intervenţia IS-A-04 prevăzută în PS 2023-2027, din care achiziţia de produse medicinale veterinare, intervenţia IS-A-04-01 prevăzută în PS 2023-2027;"

    4. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se abrogă.
    5. La articolul 2 alineatul (1), literele g), cc) şi dd) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) cererea de plată:
    (i) pentru intervenţiile care vizează plăţile directe reprezintă cererea de sprijin, în cadrul intervenţiilor gestionate prin sistemul IACS, care conţine informaţii relevante pentru extragerea datelor necesare la raportarea cu privire la indicatorii de realizare şi de rezultat menţionaţi la art. 66 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.116 în ceea ce priveşte intervenţiile care fac obiectul cererii de plată; cererea de plată include şi informaţii geospaţiale, respectiv un formular electronic de cerere completat în aplicaţia informatică bazată pe un sistem de informaţii geografice prin intermediul căreia beneficiarii pot să îşi identifice, localizeze şi delimiteze parcelele agricole ale exploataţiei, precum şi suprafeţele neagricole pentru care solicită plăţi;
    (ii) pentru intervenţiile sectoriale reprezintă documentul depus de către un solicitant/beneficiar, prin care se solicită agenţiei de plată virarea sumelor, în baza contractului de finanţare/deciziei de finanţare şi/sau a documentaţiei justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru finanţarea activităţilor care fac obiectul intervenţiilor sectoriale;
    ............................
cc) transferul unei exploataţii - orice modalitate de transmitere legală a dreptului de proprietate, deţinere sau utilizare a exploataţiei, efectuată până la emiterea primei decizii de plată, cu excepţia moştenirii, în cazul căreia transmiterea se poate realiza şi după emiterea primei decizii de plată;
dd) utilizarea terenului - utilizarea pentru activităţi agricole a suprafeţei de teren agricol din cadrul exploataţiei aflate la dispoziţia fermierului, inclusiv pentru activităţi neagricole potrivit PS 2023-2027;"

    6. La articolul 2 alineatul (1), după litera hh) se introduc cinci noi litere, lit. ii)-mm), cu următorul cuprins:
    "ii) bovine sau animale din specia bovine - animale din speciile de ungulate care aparţin genurilor Bison, Bos, inclusiv subgenurilor Bos, Bibos, Novibos, Poephagus şi Bubalus, inclusiv subgenului Anoa, şi descendenţii rezultaţi din încrucişările acestor specii;
jj) cerere de finanţare - documentul prin care se solicită sprijin financiar nerambursabil din FEGA, pentru intervenţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) şi f), în conformitate cu legislaţia aplicabilă intervenţiilor sectoriale;
kk) ghid informativ - documentul elaborat în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională aplicabilă PS 2023-2027 şi aprobat de către agenţia de plată cu avizul prealabil al Direcţiei generale dezvoltare rurală, autoritate de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală, în calitate de Autoritate de management pentru PS 2023-2027, denumită în continuare AM-PS, care cuprinde informaţii necesare accesării şi implementării intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic finanţate din FEGA, şi care se publică pe site-urile de internet ale acestora înainte de data lansării campaniilor de depunere a cererilor de finanţare/cererilor de plată; ghidul informativ are caracter de îndrumare a solicitanţilor, respectiv a beneficiarilor cu privire la drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare incidente fiecărei intervenţii din PS 2023-2027;
ll) an de cerere - perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului în care este depusă cererea de plată;
mm) an anterior de angajament - anul anterior de cerere, în care beneficiarul a derulat un angajament asumat voluntar în cadrul ecoschemelor."

    7. La articolul 2 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) orice suprafaţă care a dat dreptul la plăţi în cadrul sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilităţii prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a) sau în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă prevăzută la titlul III din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 şi care face obiectul unui angajament asumat de un fermier în temeiul art. 43 din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) sau al art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 sau în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 43 alin. (1)-(3) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 sau art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 sau art. 70 ori art. 73 din Regulamentul (UE) 2021/2.115; sau"

    8. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Plafonul naţional anual, stabilit în anexa V din Regulamentul (UE) 2021/2.115, cuprinde plafoanele indicative pentru intervenţiile sub formă de plăţi directe prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b)."

    9. La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Plăţile pentru măsurile de sprijin stabilite în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 868/2018, cu completările ulterioare, şi plăţile pentru intervenţiile instituite potrivit prevederilor art. 58 din Regulamentul (UE) 2021/2.115 se încadrează în alocarea financiară pentru fiecare exerciţiu financiar stabilită pentru România în anexa VII din Regulamentul (UE) 2021/2.115."

    10. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al grupurilor de producători care desfăşoară activitate agricolă pe o suprafaţă de pajişte prin păşunat cu animalele membrilor, beneficiarii pot fi cooperativa sau grupul de producători ori membrii cooperativei sau grupului de producători, în aceleaşi condiţii ca ale asociaţiei de crescători de animale, prevăzute la alin. (3)."

    11. La articolul 6 alineatul (1), literele c) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) să utilizeze un teren agricol cu suprafaţa minimă şi/sau să deţină un efectiv minim de animale în exploataţii cu cod ANSVSA în funcţie de fiecare intervenţie prevăzută în PS 2023-2027; suprafaţa minimă a exploataţiei trebuie să fie de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia serelor şi solariilor, în cazul cărora suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de 0,03 ha, şi a viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, în cazul cărora suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
    ................................
h) să înscrie date reale, complete şi valabile în formularul de cerere de plată şi în documentele anexate acesteia, precum şi să depună documentele doveditoare ce conţin date reale, complete şi valabile, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 320 - 328 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;"

    12. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cererile de plată pentru intervenţiile IACS prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) şi modificările acestora se depun anual la centrele APIA în perioada stabilită prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Dacă data-limită de depunere a cererilor de plată este o zi nelucrătoare, ultima zi de depunere este ziua lucrătoare imediat următoare."

    13. La articolul 6, alineatele (3) şi (5) se abrogă.
    14. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    În cazul fermierilor care primesc plăţi directe cuplate pentru venit în sectorul zootehnic, prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b), pentru efectivele de animale şi care nu deţin suprafeţe de teren sau a căror suprafaţă eligibilă a exploataţiei se situează sub 1 ha teren agricol, plăţile se acordă atunci când cuantumul total al plăţilor directe solicitate de un fermier sau care trebuie acordate unui fermier înaintea aplicării de sancţiuni într-un anumit an calendaristic este de minimum 150 euro."

    15. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Sprijinul pentru ecoscheme se acordă sub forma unei plăţi anuale, pentru toate hectarele şi unităţile vită mare eligibile care fac obiectul angajamentelor.
    (2) Cuantumul unitar planificat pentru fiecare ecoschemă este stabilit în fişa intervenţiei prevăzută în PS 2023-2027 şi poate fi modificat în funcţie de gradul de accesare sau subpachetele accesate, după caz, cu încadrarea între cuantumul unitar planificat minim şi cuantumul unitar planificat maxim stabilite în tabelul financiar aferent fiecărei ecoscheme, potrivit dispoziţiilor art. 102 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.115, cu excepţia PD-07 şi PD-27, al căror cuantum unitar planificat trebuie respectat.
    (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate utiliza fondurile pentru alte intervenţii sub formă de plăţi directe, potrivit dispoziţiilor art. 101 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.115, cu respectarea prevederilor art. 97 alin. (1) şi (3) din acelaşi regulament."

    16. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Angajamentele asumate voluntar în cadrul ecoschemelor din sectorul zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) a doua liniuţă sunt angajamente anuale aferente activităţilor de creştere/îngrăşare desfăşurate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului de cerere.
    (2) Fermierii nu pot accesa cumulativ, pentru aceleaşi animale, ecoschemele PD-07, PD-08 şi PD-27 din PS 2023-2027, prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) a doua liniuţă.
    (3) Pentru ecoschema PD-08, perioada de minimum 6 luni în care animalele sunt ţinute în exploataţie trebuie să se suprapună integral cu anul de cerere sau, după caz, parţial cu anul curent de cerere şi cu anul anterior de angajament.
    (4) Angajamentele asumate voluntar în cadrul ecoschemelor din sectorul vegetal prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) prima liniuţă sunt angajamente anuale.
    (5) În cazul ecoschemei PD-04 din PS 2023-2027, prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. d) prima liniuţă pct. (i), sprijinul voluntar poate fi accesat de fermierii ale căror exploataţii au minimum 10,01 ha teren arabil.
    (6) În cazul ecoschemei PD-05 din PS 2023-2027, prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. d) prima liniuţă pct. (ii), sprijinul voluntar poate fi accesat de fermierii ale căror exploataţii au minimum 1 ha şi maximum 10 ha teren agricol cu parcele de minimum 0,3 ha teren arabil sau pajişte permanentă şi 0,1 ha pentru culturi permanente şi 0,3-1 UVM/ha.
    (7) În cazul ecoschemei PD-06 din PS 2023-2027, prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. d) prima liniuţă pct. (iii), sprijinul voluntar poate fi accesat de fermierii ale căror exploataţii au minimum 1 ha culturi permanente cu dimensiunea parcelei agricole de minimum 0,1 ha.
    (8) Fermierii nu pot accesa cumulativ ecoschemele PD-05 şi PD-06 din PS 2023-2027, prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) prima liniuţă pct. (ii) şi (iii)."

    17. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Plăţile directe cuplate pentru venit se acordă sectoarelor şi producţiilor prevăzute în cadrul intervenţiilor PD-09-PD-26 din cadrul PS 2023-2027.
    (2) Pentru a beneficia de sprijinul cuplat, fermierii trebuie:
    a) să fie fermieri activi;
    b) în sectorul vegetal, să fie beneficiari ai PD-01;
    c) să respecte condiţiile specifice care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (3) Sprijinul cuplat pentru venit se acordă sub forma unei plăţi anuale, pentru toate hectarele şi/sau capete eligibile care fac obiectul angajamentelor, şi se acordă, potrivit art. 33 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, pentru tipurile de intervenţii şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la PD-09-PD-26 din cadrul PS 2023-2027.
    (4) Cuantumul unitar planificat este stabilit în fişa fiecărei intervenţii de sprijin cuplat pentru venit, prevăzută în PS 2023-2027, şi poate fi modificat în funcţie de gradul de accesare, cu încadrarea între cuantumul unitar planificat minim şi cuantumul unitar planificat maxim stabilite în tabelul financiar aferent fiecărei intervenţii, potrivit art. 102 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.115, cu respectarea prevederilor art. 96 din acelaşi regulament.
    (5) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate utiliza fondurile prevăzute la alin. (3) pentru alte intervenţii sub formă de sprijin cuplat, cu respectarea prevederilor art. 96 alin. (1) şi (3) şi ale art. 102 alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) 2021/2.115."

    18. Articolele 17-19 se abrogă.
    19. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală politici agricole, denumită în continuare DGPA, este responsabil pentru:
    a) recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative de comercializare din sectorul fructelor şi legumelor al căror sediu social se află în România;
    b) monitorizarea menţinerii condiţiilor de recunoaştere, precum şi stabilirea şi aplicarea de sancţiuni administrative."

    20. La articolul 28, alineatul (3) se abrogă.
    21. La articolul 29, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Cheltuielile eligibile pentru intervenţiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. c) pct. (ii) sunt cele realizate pentru achiziţionarea de produse medicinale veterinare pentru combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei.
    ................................
(6) Cheltuielile eligibile pentru intervenţiile sectoriale în sectorul apicol prevăzute la art. 1 alin. (7) lit. c) pct. (iv) sunt cele realizate pentru achiziţia de mătci şi/sau familii de albine şi cele pentru achiziţionarea de: incubator de creştere a mătcilor, incubator de transport botci şi kit de inseminare artificială a mătcilor care conţine minimum microscop, butelie CO_2, aparat de inseminare şi seringă inseminare."

    22. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Sprijinul aferent tipurilor de intervenţii în sectorul vitivinicol se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare».
    (2) Acordarea plăţilor naţionale pentru intervenţia prevăzută la art. 1 alin. (8) pct. (vi) de până la 30% din cheltuielile eligibile se face cu respectarea art. 145 din cadrul Regulamentului (UE) 2021/2.115 şi cu încadrarea în sumele disponibile existente în bugetul naţional. Asistenţa financiară din partea Uniunii Europene cumulată cu plăţile naţionale nu poate depăşi 80% din cheltuielile eligibile.
    (3) Plăţile către beneficiarii intervenţiilor prevăzute la art. 1 alin. (8) se pot acorda şi în avans, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3a) din Regulamentul (UE) 2021/2.116 şi dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2023 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA şi FEADR, aferente politicii agricole comune, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, în limita sumelor disponibile în anul financiar aferent depunerii cererii de avans.
    (4) Plăţile prevăzute la alin. (1) se efectuează în lei, potrivit art. 31 şi art. 35-37 din Regulamentul delegat (UE) 2022/127 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului cu norme privind agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro.
    (5) Nu se acordă sprijin financiar sau se retrage sprijinul acordat solicitantului/beneficiarului, în privinţa căruia s-a stabilit că au fost create în mod artificial condiţiile necesare în vederea obţinerii sprijinului, contrar obiectivelor legislaţiei respective, potrivit prevederilor art. 62 din Regulamentul (UE) 2021/2.116."

    23. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) În cazul intervenţiilor în sectorul vitivinicol, începerea programelor de investiţii şi efectuarea cheltuielilor se realizează doar după aprobarea cererilor de finanţare depuse de către solicitanţi.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care legislaţia europeană specifică intervenţiilor nu dispune altfel, cheltuielile generale cu pregătirea documentaţiilor necesare accesării intervenţiilor şi implementării programelor sunt eligibile şi dacă sunt efectuate înainte de aprobarea cererilor de finanţare.
    (3) Beneficiarii care solicită renunţarea la sprijin după aprobarea programului sau nu implementează programul aprobat sunt restricţionaţi de la posibilitatea depunerii unor noi cereri de finanţare, în perioada de programare 2023-2027.
    (4) Sprijinul se acordă în baza unei decizii/unui contract de finanţare, în funcţie de intervenţie, cu respectarea cuantumului unitar aprobat în PS 2023-2027.
    (5) În evaluarea intervenţiilor aferente sectorului vitivinicol, APIA se va asigura de evitarea dublei finanţări, iar detaliile privind modalitatea de verificare se vor asigura prin intermediul cadrului de implementare subsecvent.
    (6) Disponibilul identificat după finalizarea procesului de evaluare se va utiliza pentru finanţarea cererilor/programelor eligibile, rămase fără finanţare în cadrul altor intervenţii prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f), cu respectarea cuantumului unitar aprobat în PS 2023-2027.
    (7) Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună toate diligenţele pentru a lua cunoştinţă despre informaţiile publice referitoare la intervenţiile din PS 2023-2027 pentru care intenţionează să depună/a depus cerere de finanţare, inclusiv cu privire la obligaţiile care decurg din legislaţia naţională şi europeană în vigoare potrivit specificului programului."

    24. La articolul 32, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Schimbarea formei de organizare a beneficiarului de plăţi directe se poate realiza oricând pe parcursul anului de cerere, cu obligativitatea menţinerii/preluării obligaţiilor asumate de către forma de organizare anterioară."

    25. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Cuantumul unitar planificat poate fi modificat în funcţie de gradul de accesare, cu încadrarea în cuantumurile minime şi maxime prevăzute la art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (3), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (2) şi art. 16 alin. (4). Cuantumul unitar planificat pentru intervenţiile sub formă de plăţi directe prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) poate fi mai mic decât cuantumul minim planificat în PS 2023-2027, în vederea respectării plafoanelor anuale totale planificate pentru plăţile directe şi numai în cazul în care nu există sume disponibile pentru redistribuire de la alte intervenţii sub formă de plăţi directe, cu respectarea art. 102 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/2.115."

    26. Articolul 37 se abrogă.
    27. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru PS 2023-2027, este autoritatea responsabilă cu reglementarea intervenţiilor din PS 2023-2027.
    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală politici agricole, este autoritatea responsabilă cu reglementarea măsurilor aferente perioadei de tranziţie 2021-2022, având ca sursă de finanţare FEGA, precum şi fonduri din bugetul naţional pentru finanţarea ajutoarelor naţionale tranzitorii prevăzute la art. 22-27.
    (3) Criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile pentru implementarea intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c), începând cu anul de cerere 2024, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (4) Direcţia generală politici agricole asigură raportarea către Comisia Europeană a datelor privind intervenţiile în anumite sectoare, menţionate la art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.475 al Comisiei din 6 septembrie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte evaluarea planurilor strategice PAC şi furnizarea de informaţii pentru monitorizare şi evaluare, inclusiv a celor furnizate de către APIA.
    (5) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale, este autoritatea naţională competentă responsabilă pentru elaborarea/transmiterea eventualelor notificări către Comisia Europeană."

    28. La articolul 39, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Modalitatea de implementare a intervenţiilor finanţate din FEGA şi de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate, a condiţiilor şi altor cerinţe specifice, inclusiv tipurile de documente justificative, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu cel puţin 15 zile înainte de data lansării campaniei de depunere a cererii de plată pentru intervenţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) sau începerii sesiunii de depunere a cererilor/programelor pentru intervenţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d)-f).
    (2) Formularul-tip al cererii de plată pentru intervenţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, înainte de data stabilită pentru lansarea campaniei de depunere a cererilor de plată.
    ................................
    (4) În cazul intervenţiilor bazate pe animale prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b) pct. (i)-(iv), APIA va pune la dispoziţia solicitanţilor formulare precompletate cu date extrase din Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, denumită în continuare SNIIA, referitoare la exploataţiile şi animalele care se califică pentru sprijin diferenţiat în funcţie de tipul intervenţiei, informaţii care pot fi corectate/actualizate şi însuşite prin semnătură de către solicitant.
    (5) În cazul intervenţiilor care vizează sectorul zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d) a doua liniuţă şi la alin. (4) lit. b) pct. (i)-(iv), APIA verifică administrativ, conform procedurilor interne elaborate, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, prin verificarea încrucişată a datelor declarate cu datele înregistrate în alte baze de date, după caz: SNIIA - baza naţională de date a ANSVSA, baza naţională de date a Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie, bazele de date ale asociaţiilor/agenţiilor acreditate pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei."

    29. La articolul 44, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În condiţiile aplicării art. 3 alin. (2), plăţile aferente intervenţiilor prevăzute la art. 1 se efectuează numai în contul bancar al beneficiarului, declarat la APIA în cererea de plată, potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/2.116, coroborat cu prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) 2021/2.115."

    30. La articolul 45, alineatul (2), literele b)-d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) controale administrative, controale prin monitorizare şi la faţa locului privind respectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor şi a altor obligaţii;
c) verificări efectuate de către organele de control sau instituţiile de audit;
d) analize şi verificări efectuate de către APIA pe baza sesizărilor primite sau a autosesizării;
    ................................
g) verificări efectuate de APIA în cadrul Sistemului de control intern managerial."

    31. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de entităţile prevăzute la art. 4, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 151 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, sau alţi destinatari pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ale acestora se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), inclusiv în ceea ce priveşte confidenţialitatea şi securitatea datelor."

    32. După articolul 51 se introduce un nou articol, art. 51^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 51^1
    (1) Pentru implementarea intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul PS 2023-2027, APIA elaborează:
    a) proceduri operaţionale, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; şi
    b) ghiduri informative, care se aprobă în condiţiile prevederilor art. 2 alin. (1) lit. kk).
    (2) Sistemele de sancţiuni aferente intervenţiilor cu sprijin financiar din FEGA, elaborate de către APIA, stabilesc cadrul de reglementare al acestora, inclusiv consecinţele recunoaşterii situaţiilor de fapt care, după caz, se pot încadra în cazuri de forţă majoră, circumstanţe excepţionale sau circumstanţe naturale şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    33. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Registrul naţional al exploataţiilor“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „Baza naţională de date“.
                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Florin-Ionuţ Barbu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Luminiţa-Teodora Odobescu
                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Ştefan-Radu Oprea
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet

    Bucureşti, 14 martie 2024.
    Nr. 208.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016