Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 206 din 14 februarie 2022  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 206 din 14 februarie 2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 153 din 15 februarie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezentele norme metodologice reglementează modalitatea şi condiţiile de acordare, monitorizare şi soluţionare a cererilor de plată a garanţiilor de stat şi de acordare a granturilor, prevăzute la art. 6 de la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările ulterioare, de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanţelor, denumit în continuare MF, în favoarea fiecărui beneficiar participant la Programul IMM INVEST, inclusiv la Subprogramul AGRO IMM INVEST, respectiv de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., denumit în continuare FGCR, în calitate de mandatar al statului, prin MF, pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, pentru una dintre următoarele categorii de credite garantate, după cum urmează:"

    2. La articolul 1, alineatele (4^1), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4^1) Pentru modificarea perioadei şi a valorii dobânzii subvenţionate, până la 8 luni de la acordarea finanţării, se întocmesc acte adiţionale la acordurile de finanţare, în baza solicitărilor instituţiilor de credit, după comunicarea de către acestea a noii valori a dobânzii prin rapoarte centralizate transmise către FNGCIMM/FGCR, după caz. Modelul raportului este prezentat în anexă la convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu finanţatorii.
(5) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (4) este implementată de către MF, prin FNGCIMM, pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, respectiv prin FGCR pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de stat. MF are calitatea de furnizor, iar calitatea de administrator al acestei scheme îi este delegată FNGCIMM pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, respectiv FGCR pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, prin efectul legii.
(6) Creditele prevăzute la alin. (1) se acordă în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit, cu încadrarea în normele de garantare ale FNGCIMM/FGCR, după caz, condiţiile de acordare a garanţiilor de stat şi cu respectarea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale."

    3. La articolul 1 alineatul (7), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM/FGCR, după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/ prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM/FGCR, după caz, şi se virează de către beneficiarii Programului întrun cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.
    Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
    Comision de risc = (valoarea^1)/soldul^2) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3))/12
    Prin ordin al ministrului finanţelor procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat.
    ^1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
    ^2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
    ^3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.
c) comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM/FGCR, după caz, pentru perioada de derulare a schemelor de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MF - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.
    Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenţei de către beneficiar sau FNGCIMM/FGCR, după caz. În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanţelor, dacă creditul nu a fost utilizat.
    După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează FNGCIMM/FGCR, după caz, de către beneficiarul Programului şi este virat de instituţia de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei, după caz, până la data înregistrării la FNGCIMM/FGCR a cererii de plată. Acesta este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.
    Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:
    Comision de administrare = (valoarea^1)/soldul^2) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3))/12
    ^1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei.
    ^2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior.
    ^3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat."

    4. La articolul 1, alineatele (9)-(12), (17), (18), (18^1) şi (18^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(9) Instituţia de credit va asuma şi va transmite lunar FNGCIMM/FGCR, după caz, până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară, raportarea privind valoarea de plată a grantului - componenta de dobândă, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST. Formatul raportărilor, modalitatea de asumare a acestora, precum şi modul de transmitere către FNGCIMM/FGCR, după caz, sunt agreate şi detaliate în convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţiile de credit, respectiv în convenţia privind implementarea Programului.
(10) Plata ajutorului de stat sub formă de grant reprezentând valoarea cumulată a comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor se efectuează până la data de 30 iunie 2023 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul „Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat“, conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM/FGCR, după caz, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, emisă şi transmisă lunar de administratorul schemei. Formatul deciziilor de plată pentru componentele de comisioane şi dobândă din grant este prevăzut în anexele nr. 1a şi 1b la prezentele norme metodologice. Pentru creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, plata componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanţării garantate se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de FNGCIMM/FGCR, după caz, pe baza deciziei de plată emise de administratorii schemei. Formatul deciziei de plată pentru componenta nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 1c la prezentele norme metodologice. Detaliile privind modalitatea şi termenele de solicitare a plăţii grantului de către beneficiari şi instituţiile de credit se stabilesc în convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu finanţatorii.
(11) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către MF, în calitate de ordonator principal de credite exclusiv în baza Deciziei de plată emise de către administratorii schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea şi modul de determinare a cuantumului obligaţiei de plată.
(12) Plata pentru componentele de comisioane şi dobândă din grant se efectuează în lei, în termen de 10 zile lucrătoare, respectiv în termen de 1 an pentru componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, după caz. Termenele curg de la data înregistrării online a deciziei de plată emise de către administratorii schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.
    .................................................................................................
(17) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul Programului, FNGCIMM/FGCR, după caz, mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin MF, în calitate de co-creditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale. Sunt exceptate biletul la ordin, fideiusiunea, precum şi orice alte garanţii colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
(18) Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către instituţia de credit în/din cartea funciară a imobilelor în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru formalităţile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, instituţia de credit trebuie să obţină acordul expres al FNGCIMM/FGCR, după caz. Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, vor avea rangul I inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la FNGCIMM/FGCR, după caz, şi până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. În cazul în care prin Program se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul Programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator şi statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate.
(18^1) În cazul în care instituţia de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de FNGCIMM/FGCR, după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei. În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicate de FNGCIMM/FGCR, după caz.
(18^2) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicate de FNGCIMM/FGCR, după caz, la momentul comunicării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei."

    5. La articolul 1, după alineatul (18^2) se introduce un nou alineat, alineatul (18^3), cu următorul cuprins:
    "(18^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (18) teza a treia, ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST."

    6. La articolul 1, alineatul (20) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(20) Între MF şi FNGCIMM/FGCR, după caz, se încheie o Convenţie privind implementarea Programului, iar între FNGCIMM/FGCR, după caz, şi instituţiile de credit participante în Program se încheie convenţii de garantare şi plată a granturilor prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu garanţie de stat."

    7. La articolul 2, literele a), b), e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) convenţie privind implementarea Programului - document-cadru, prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat între MF şi FNGCIMM/FGCR, după caz, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat FNGCIMM/FGCR şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor acordate în cadrul Programului. Modelul Convenţiei privind implementarea Programului se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor;
b) convenţie de garantare şi plată a granturilor - document semnat între FNGCIMM/FGCR, după caz, în calitate de mandatari ai MF, şi finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor de stat;
    ..................................................................................................
e) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii FNGCIMM/FGCR, după caz, în baza garanţiei acordate de stat prin mandatul încredinţat FNGCIMM/FGCR, după caz;
    ..................................................................................................
h) acordul de finanţare - actul juridic, încheiat între FNGCIMM/FGCR, după caz, în calitate de administratori ai schemei, instituţia de credit şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările ulterioare."

    8. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Data la care încetează răspunderea statului în baza garanţiei acordate prin intermediul FNGCIMM/FGCR, după caz, în numele şi în contul său, este:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care MF plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la FNGCIMM/FGCR, după caz, a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie."

    9. La articolul 5, după alineatul (1^1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^2) şi (1^3), cu următorul cuprins:
    "(1^2) După aprobarea plafonului total alocat pentru anul 2022, în vederea acordării de garanţii, FNGCIMM pentru plafonul alocat Programului IMM INVEST ROMÂNIA, respectiv FNGCIMM/FGCR, pentru plafonul alocat în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare instituţiilor de credit participante în Program, respectiv Subprogram, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite MF în vederea aprobării. În cazul în care valoarea totală a garanţiilor care urmează să fie acordate de instituţiile de credit depăşeşte valoarea plafonului total anual repartizat fiecărui administrator, FNGCIMM/FGCR, după caz, este autorizat, cu acordul prealabil al MF, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia.
(1^3) Pentru anul 2022, plafonul garanţiilor de stat care pot fi emise în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST se alocă de către MF, în mod egal, în favoarea FNGCIMM şi FGCR."

    10. La articolul 5, alineatele (2), (2^1), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru anii următori, după aprobarea plafonului anual, acesta se alocă de către FNGCIMM/FGCR, după caz, la solicitarea instituţiilor de credit participante în Program/Subprogram, cu acordul prealabil al MF, în funcţie de ponderea garanţiilor acordate de fiecare instituţie de credit în totalul garanţiilor acordate în cadrul Programului/ Subprogramului în anul precedent sau de la începutul anului în curs în cazul alocării de plafoane suplimentare şi/sau a rezervei nealocate din plafonul total anual.
(2^1) În cazul instituţiilor de credit înscrise în Program/Subprogram, care nu au beneficiat de alocări de plafoane de garantare în anul precedent sau care au beneficiat de plafoane de garantare, dar nu au acordat garanţii în anul precedent, FNGCIMM/FGCR, după caz, formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare alocat în anul curent, în baza solicitărilor formulate de acestea, pe care le transmite Ministerului Finanţelor în vederea aprobării.
    ..................................................................................................
(4) FNGCIMM/FGCR este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze realocări între instituţiile de credit în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare al garanţiilor, cu acordul prealabil al MF.
(5) Plafonul total alocat FNGCIMM pentru derularea Subprogramului AGRO IMM INVEST poate fi suplimentat, la propunerea FNGCIMM, cu acordul MF, în funcţie de necesarul de garantare din plafonul alocat FNGCIMM pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA, în limita plafonului total alocat pentru acordarea de garanţii în cadrul acestui Program şi cu condiţia verificării de către FNGCIMM a încadrării în bugetul anual/total al schemei de ajutor de stat."

    11. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Plafonul total alocat FNGCIMM pentru derularea Programului IMM INVEST ROMÂNIA poate fi suplimentat, la propunerea FNGCIMM, cu acordul MF, în funcţie de necesarul de garantare, din plafonul alocat FNGCIMM pentru derularea Subprogramului AGRO IMM INVEST, în limita plafonului total alocat pentru acordarea de garanţii în cadrul acestui Program şi cu condiţia verificării de către FNGCIMM a încadrării în bugetul anual/total al schemei de ajutor de stat."

    12. La articolul 6, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Prelungirea valabilităţii creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în cadrul Programului poate fi realizată, pe o perioadă de maximum 36 de luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzute în contractul de credit iniţial, urmând ca, cel puţin în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare. Pe toată durata de valabilitate, inclusiv în perioada de prelungire a valabilităţii creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, instituţiile de credit pot renunţa la garanţia acordată în cadrul Programului şi pot aproba preluarea creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi ieşirea din Program, în condiţiile încetării valabilităţii garanţiilor acordate în cadrul Programului şi a răspunderii asumate de FNGCIMM/FGCR, după caz, în numele şi în contul statului."

    13. La articolul 6, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) În situaţia în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se confruntă cu dificultăţi financiare temporare şi instituţiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată iniţial, garanţia acordată de FNGCIMM/FGCR îşi menţine valabilitatea. Dacă în urma restructurării creditului se prelungeşte perioada de creditare, cu încadrare în termenele maximale prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia de credit transmite solicitarea de prelungire a garanţiei în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aprobării restructurării creditului/liniilor de credit, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare înainte de scadenţa finală a finanţării pentru care se solicită prelungirea."

    14. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În solicitările de acordare a garanţiilor de stat transmise de instituţiile de credit către FNGCIMM/FGCR, după caz, în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, respectiv Subprogramului AGRO IMM INVEST, sunt cuprinse şi informaţii privind structura celorlalte garanţii colaterale, valoarea admisă în garanţie a acestora şi gradul de acoperire a creditului cu garanţii."

    15. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Nu pot fi garantate în cadrul Programului creditele pentru realizarea de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanţarea unei activităţi din următoarele sectoare/domenii:
    a) intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor auxiliare intermedierilor financiare:
    Cod CAEN 6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.;
    b) asigurări, cu excepţia activităţilor agenţilor şi brokerilor de asigurare:
    Cod CAEN 6430 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;
    Cod CAEN 6511 - Activităţi de asigurări de viaţă;
    Cod CAEN 6622 - Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări;
    c) tranzacţii imobiliare, cu excepţia activităţilor de tranzacţii imobiliare realizate de către agenţii imobiliari:
    Cod CAEN 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
    d) grupa 920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
    e) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
    Cod CAEN 110 - Fabricarea băuturilor, cu excepţia clasei 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri, 1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe, 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare, 1105 - Fabricarea berii, 1106 - Fabricarea malţului şi 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice;
    Cod CAEN 1200 - Fabricarea produselor din tutun;
    Cod CAEN 2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei;
    Cod CAEN 2051 - Fabricarea explozivilor;
    Cod CAEN 4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;
    Cod CAEN 4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
    f) activităţi de investigare şi protecţie:
    Cod CAEN 803 - Activităţi de investigaţii;
    g) diviziunea 77 - Activităţi de închiriere şi leasing."

    16. La articolul 11 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) data la care este activă aplicaţia privind înregistrarea online se comunică pe site-ul FNGCIMM/FGCR, după caz, cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;"

    17. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) FNGCIMM/FGCR, după caz, pune în format electronic la dispoziţia instituţiei de credit selectate de potenţialul beneficiar aplicant datele şi documentele înregistrate de acesta, precum şi acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant."

    18. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unor convenţii de garantare şi plată a granturilor încheiate între FNGCIMM/FGCR, după caz, şi instituţiile de credit participante în Program. Modelul convenţiei de garantare şi plată a granturilor se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor.
    (2) Instituţia de credit transmite FNGCIMM, respectiv FGCR, după caz, direct sau prin unităţile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanţiei de stat, după aprobarea creditului de către structurile sale competente, prin intermediul aplicaţiei web https://plafon.garantare.ro pentru FNGCIMM, respectiv https://modulonline.fgcr.ro/ pentru FGCR.
    (3) Solicitarea de garantare se transmite de către instituţia de credit împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, completată şi semnată de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit;
    b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, emisă înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit;
    c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cu ultimele date raportate şi disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) certificatul de atestare fiscală şi acordul beneficiarului de finanţare de consultare a bazei de date a MF, prevăzut în anexa nr. 2;
    e) declaraţia unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, respectiv ultima declaraţie fiscală depusă la data solicitării de garantare, în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente;
    f) documentele prin care instituţiile de credit au solicitat Centralei Incidentelor de Plăţi (CIP) iniţierea procedurii de anulare a incidentelor bancare prevăzute la art. II alin. (2) din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu modificările ulterioare, în situaţia în care acestea au raportat astfel de incidente de plată.
    (4) FNGCIMM/FGCR, după caz, analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit conform prevederilor alin. (3) şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de FNGCIMM/FGCR, după caz:
    a) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) datele financiare aferente ultimilor 2 ani fiscali încheiaţi, obţinute de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM/FGCR, după caz, a încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii criteriului prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) verificarea îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare; pentru verificare FNGCIMM/FGCR poate încheia un contract de furnizare de servicii financiare cu un furnizor de date financiare integrate;
    e) rezultatul consultării bazei de date a MF de către instituţia de credit. În cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituţia de credit a expirat până la data aprobării garanţiei, FNGCIMM/FGCR, după caz, realizează consultarea bazei de date a MF utilizând documentul transmis de instituţia de credit conform prevederilor alin. (3) lit. e). În situaţia în care solicitantul înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordată în cadrul Programului sau din surse proprii înainte de data solicitării de garantare. În cazul creditelor de investiţii solicitantul nu trebuie să înregistreze obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Informaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) şi b) pot fi înlocuite de rapoarte obţinute de FNGCIMM/FGCR, după caz, de la un furnizor de date financiare integrate cu care FNGCIMM/FGCR, după caz, are încheiate contracte de furnizare de servicii financiare. Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se analizează conform prevederilor alin. (4) prin raportare la ultimele situaţii financiare anuale încheiate şi depuse la data solicitării garanţiei, după caz. Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se analizează conform prevederilor alin. (4) prin raportare la data solicitării de garantare.
    (6) După verificarea documentelor şi datelor prevăzute la alin. (2)-(4) şi, după caz, alin. (5) potrivit reglementărilor proprii, a convenţiilor de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit, precum şi a gradului de acoperire cu garanţii cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza datelor completate de către instituţia de credit în solicitarea de garantare, FNGCIMM/FGCR, după caz, comunică instituţiei de credit decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor.
    (7) În cazul microîntreprinderilor/întreprinderilor mici beneficiare de credite/garanţii în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST şi care doresc să acceseze noi credite/garanţii până la limita de 5.000.000 de lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituţiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituţiile de credit să transmită la FNGCIMM/FGCR, după caz, noi solicitări de garantare cu procent maxim de 80%. Nu se vor întocmi acte adiţionale la contractele de garantare existente, pentru garanţiile acordate cu un procent de garantare de 90%. Orice majorare/suplimentare a garanţiei se consideră o nouă acordare. În cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie beneficiare de credite/garanţii în cadrul Programului IMM INVEST şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituţiile de credit transmit la FNGCIMM/FGCR, după caz, solicitările de garantare cu procent maxim de 80%. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 de lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 de lei, iar pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 de lei.
    (7^1) În cazul fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7^2) În cazul fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie.
    (7^3) În cazul profesioniştilor reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7^4) În cazul profesioniştilor reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, dar care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie."

    19. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) FNGCIMM/FGCR, după caz, transmite instituţiei de credit contractul de garantare şi acordul de finanţare semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, instituţia de credit şi beneficiarul semnează contractul de garantare şi acordul de finanţare. După semnare, instituţia de credit remite FNGCIMM/FGCR, după caz, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare. În cazul în care beneficiarul şi instituţia de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către FNGCIMM/FGCR, după caz, sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă."

    20. La articolul 14, alineatele (8), (9), (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, înainte de depunerea de către instituţia de credit la FNGCIMM/FGCR, după caz, a cererii de plată, acoperă integral soldul finanţării garantate, la solicitarea instituţiilor de credit, MF îşi exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia ca instituţia de credit să nu solicite executarea garanţiei şi să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanţării garantate în cadrul Programului/Subprogramului. Dacă cererea de plată a fost depusă la FNGCIMM/FGCR, după caz, şi se află în curs de soluţionare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia retragerii cererii de plată a garanţiei. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.
(9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituţia de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (8) nu acoperă integral soldul finanţării garantate în cadrul Programului/Subprogramului, la solicitarea instituţiei de credit, MF îşi exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate în cadrul Programului/Subprogramului. Dacă cererea de plată a fost depusă la FNGCIMM/FGCR, după caz, şi se află în curs de soluţionare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate restante în cadrul Programului/Subprogramului. Instituţia de credit poate depune cererea de plată, pentru diferenţa rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporţional cu procentul de garantare, în conformitate cu prevederile art. 22. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.
    ..........................................
(11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăţi în legătură cu drepturile izvorâte din poliţa de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanţia creditului, precum şi în cazul încasării sumei menţionate la alin. (10), instituţia de credit are obligaţia înştiinţării FNGCIMM/FGCR, după caz, şi MF cu privire la natura şi valoarea sumelor virate, precum şi cu privire la data efectuării plăţii în contul MF deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.
(12) Dacă MF a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanţiei şi înscrisul se află în curs de întocmire la FNGCIMM/FGCR, după caz, acesta diminuează creanţa rezultată prin plată şi informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de FNGCIMM/FGCR, după caz, şi transmis Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, MF informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora."

    21. La articolul 15, partea introductivă de la alineatul (1) şi literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Garanţia emisă de FNGCIMM/FGCR, după caz, în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    ..........................................
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către FNGCIMM/FGCR, după caz, a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;
    ...........................................
    e) acoperă maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii şi al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru acordate întreprinderilor mijlocii sau microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie în baza opţiunii exprimate în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4^1) din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumei maxime de 5.000.000 de lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 de lei pentru creditele de investiţii;"

    22. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) În situaţia în care instituţia de credit solicită FNGCIMM/FGCR, după caz, prelungirea duratei garanţiei, cu menţinerea sau diminuarea valorii acesteia, aferentă creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta va transmite FNGCIMM/FGCR, după caz, solicitarea de garantare împreună cu următoarele documente, în copie:
    a) declaraţiile necesare pentru acordarea ajutorului de stat, conform prevederilor din convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu finanţatorii, dacă este cazul;
    b) declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării garanţiei de către instituţia de credit;
    c) un grafic de rambursare lunară/trimestrială a finanţării aferent cel puţin ultimelor 12 luni de valabilitate a finanţării prelungite, în cazul prelungirii creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru.
    (2) La prelungirea garanţiei pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru, cu menţinerea sau diminuarea valorii garanţiei, care se realizează prin act adiţional la contractul de garantare se verifică exclusiv încadrarea beneficiarului în categoria IMM sau a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi respectarea valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat şi a duratei maxime a garanţiei stabilite prin schema de ajutor de stat.
    (3) Solicitările de majorare a valorii garanţiei/prelungire cu majorare a valorii garanţiei/majorare a procentului de garantare, cu încadrarea în prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, sunt asimilate solicitărilor de acordare de noi garanţii şi se analizează pe baza documentelor şi informaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (3), transmise FNGCIMM/FGCR, după caz, de către instituţia de credit.
    (4) În toate cazurile, solicitarea de prelungire a garanţiei se transmite FNGCIMM/FGCR, după caz, de către instituţia de credit, după aprobarea prelungirii finanţării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul convenţiei de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţia de credit şi este transmisă la FNGCIMM/FGCR, după caz, cu maximum 30 de zile lucrătoare, dar nu mai puţin de 10 zile lucrătoare înainte de scadenţa finală a finanţării pentru care se solicită prelungirea. Pentru orice solicitare de prelungire a garanţiei transmisă de finanţator, fondul de garantare care a acordat garanţia pentru care se solicită prelungirea aplică plafoanele maxime ale ajutorului de stat în vigoare la data aprobării solicitării de prelungire a garanţiei.
    (5) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite şi solicită eliberarea/înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii, aceasta are obligaţia de a solicita acordul expres din partea FNGCIMM/FGCR pentru care se solicită modificările şi de a obţine confirmarea prealabilă a acestora pentru operaţiune sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei. Solicitarea transmisă FNGCIMM/FGCR, după caz, va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia, după caz, precum şi de informaţii privind valoarea admisă în garanţie pentru garanţiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.
    (6) FNGCIMM/FGCR, după caz, analizează documentele transmise de instituţia de credit potrivit reglementărilor proprii, convenţiilor de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit şi prezentelor norme metodologice şi comunică instituţiei de credit decizia sa în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete şi corecte a documentelor.
    (7) Instituţia de credit are obligaţia de a notifica FNGCIMM/FGCR, după caz, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    a) modificarea procentului de garantare ca urmare a majorării/diminuării finanţării, fără modificarea valorii garanţiei Fondului, cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    şi/sau
    b) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate, după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii, inclusiv în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei. În cazul finanţărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea FNGCIMM/FGCR, după caz;
    c) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului.
    (7^1) Instituţia de credit are obligaţia de a notifica FNGCIMM/FGCR, după caz, prin adresa de înştiinţare şi anexele de raportare lunare la convenţiile încheiate cu instituţiile de creditare, transmise prin intermediul poştei clasice sau electronice, cu privire la modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    a) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a liniilor de credit, precum şi după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii, inclusiv în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei. În cazul finanţărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic, nu este necesară notificarea FNGCIMM/FGCR, după caz, prin adresa de înştiinţare şi prin anexele de raportare lunare;
    b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului.
    (7^2) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita FNGCIMM/FGCR, după caz, prin adresă transmisă prin intermediul poştei clasice sau electronice, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanţării, cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) suplimentarea/modificarea garanţiilor iniţiale cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7^3) Pentru modificările menţionate la alin. (7^2) se va întocmi act adiţional la contractul de garantare de către FNGCIMM/FGCR, după caz.
    (8) FNGCIMM/FGCR, după caz, confirmă notificarea în termen de 15 zile de la data primirii. În toate cazurile, notificarea se transmite FNGCIMM/FGCR, după caz, de către instituţia de credit după aprobarea modificării condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente şi înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condiţiilor Programului.
    (9) Solicitările de majorare a valorii finanţării şi/sau a duratei finanţării trebuie să se încadreze în valoarea maximă prevăzută de art. 1 alin. (1), respectiv în prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) Acordarea prelungirii cu menţinerea valorii garanţiei nu afectează plafonul aferent anului în care se acordă prelungirea, iar prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător.
    (11) În cazul majorării valorii şi/sau a prelungirii garanţiei, după expirarea perioadei de implementare a schemei de ajutor de stat şi de acordare a granturilor, comisionul de administrare şi comisionul de risc aferente acestor operaţiuni sunt calculate şi plătite în conformitate cu prevederile convenţiilor de garantare şi plată a granturilor încheiate de FNGCIMM/FGCR, după caz, în calitate de mandatar, cu instituţiile de credit."

    23. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare a înscrierii, reînnoire şi radiere atât a garanţiilor colaterale, cât şi a ipotecilor imobiliare şi/sau mobiliare, prevăzute la art. 1 alin. (17) şi (18), constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi, după caz, în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) Se acordă FNGCIMM/FGCR, după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/ radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (17) şi (18) din prezentele norme metodologice, cât şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului. Mandatul special se acordă prin contractul de garantare atât pentru ipotecile individualizate potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din prezentele norme metodologice, cât şi pentru ipotecile convenţionale în care statul român are calitatea de cocreditor.
    (3) Se acordă FNGCIMM/FGCR, după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa.
    (4) Se acordă FNGCIMM/FGCR, după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului IMM INVEST şi/sau ai Subprogramului AGRO IMM INVEST au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară şi sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.
    (5) Se acordă FNGCIMM/FGCR un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program/Subprogram, după caz, şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator."

    24. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării de către FNGCIMM/FGCR, după caz, a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii FNGCIMM/FGCR, după caz, în numele şi în contul statului."

    25. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) FNGCIMM/FGCR, după caz, instituţia de credit şi beneficiarul semnează contractul de garantare transmis de către FNGCIMM/FGCR, după caz, după aprobarea garanţiei de stat."

    26. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    FNGCIMM/FGCR, după caz, monitorizează garanţiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor contractului de garantare."

    27. La articolul 22, alineatele (4) şi (5) semodifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al FNGCIMM/FGCR, după caz, într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
(5) FNGCIMM/FGCR, după caz, poate solicita instituţiei de credit, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, iar aceasta este obligată să le depună în termen de 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către FNGCIMM/FGCR, după caz. Documentele solicitate în completare se depun de către instituţia de credit la sediul FNGCIMM/FGCR, după caz, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 23 alin. (1), se vor ataşa de FNGCIMM/FGCR, după caz, la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia."

    28. Articolul 23 se modifică şi va aveaurmătorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, FNGCIMM/FGCR, după caz, aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) FNGCIMM/FGCR, după caz, aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 22, a asumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (8) şi a respectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5).
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată instituţia de credit nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 13 alin. (2), obligaţia FNGCIMM/FGCR, după caz, de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa termenului prevăzut la alin. (7).
    (4) FNGCIMM/FGCR, după caz, respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 22 şi/sau neasumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (8) şi/sau nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5).
    (5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit şi MF cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (6) FNGCIMM/FGCR, după caz, restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.
    (7) Plata garanţiei se face de către MF într-un cont unic al instituţiei de credit indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei FNGCIMM/FGCR, după caz, de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la FNGCIMM/FGCR, după caz, a cererii de plată.
    (8) Sumele garantate de către FNGCIMM/FGCR, după caz, în numele şi contul statului se plătesc instituţiei de credit de către MF de la bugetul de stat, prin bugetul MF - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală."

    29. La articolul 24, alineatele (1)-(3), (8), (9), (11)-(13) şi (16)-(25) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, MF transmite FNGCIMM/FGCR, după caz, dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (1), FNGCIMM/FGCR, după caz, întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1). FNGCIMM/FGCR, după caz, transmite titlul de creanţă spre ştiinţă şi instituţiei de credit, scanat, la o adresă de e-mail comunicată prin cererea de plată.
    (3) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul FNGCIMM/FGCR, după caz, şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    ...........................................
    (8) Titlul executoriu prevăzut la alin. (7) se înaintează de către FNGCIMM/FGCR, după caz, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Codului de procedură fiscală, împreună cu următoarele documente:
    a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanţării garantate (confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a FNGCIMM/FGCR, după caz, din care rezultă efectuarea procedurii de afişare);
    b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau semnat cu semnături electronice. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către FNGCIMM/FGCR, după caz, sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.
    (9) Dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către instituţiile de credit a garanţiilor de stat acordate de FNGCIMM/FGCR, după caz, se calculează, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi sunt recuperate de către acestea.
    ...........................................
    (11) FNGCIMM/FGCR, după caz, revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către instituţia de credit, şi restituie acesteia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei cu respectarea condiţiilor Programului.
    (12) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite FNGCIMM/FGCR, după caz, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia FNGCIMM/FGCR, după caz, va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (13) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi MF în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către FNGCIMM/FGCR, după caz, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către MF şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la FNGCIMM/FGCR, după caz.
    ...........................................
    (16) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la instituţia de credit a solicitării de repunere, FNGCIMM/FGCR, după caz, analizează solicitarea şi emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MF şi instituţiei de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original. Exemplarul transmis instituţiei de credit va fi însoţit şi de originalul/originalele declaraţiei/declaraţiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz.
    (17) În cazul în care MF a efectuat plata valorii de executare a garanţiei către instituţia de credit, iar FNGCIMM/FGCR, după caz, a transmis către ANAF documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de la beneficiarul Programului a solicitării de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, instituţia de credit solicită ANAF ca, în termen de 5 zile lucrătoare, să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanţiei, precum şi eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului, analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente, dacă este cazul, şi, în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/ respingere a repunerii. Repunerea este condiţionată de prezentarea de către beneficiar instituţiei de credit a dovezii plăţii cheltuielilor de executare silită.
    (18) În termen de 5 zile calendaristice de la aprobarea repunerii în drepturile şi obligaţiile prevăzute la alin. (17), instituţia de credit restituie MF sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei, după caz, şi completează şi transmite către FNGCIMM/FGCR, după caz, solicitarea privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare, însoţită de documentul de plată din care să reiasă suma restituită MF, după caz.
    (19) Ulterior restituirii prevăzute la alin. (18), MF solicită organelor fiscale competente ale ANAF încetarea executării silite pornite asupra beneficiarului pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei repuse, anularea obligaţiilor fiscale accesorii calculate pentru valoarea de executare a garanţiei aferente Programului, după caz, scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM/FGCR, după caz, şi transmiterea către FNGCIMM/FGCR, după caz, în termen de 10 zile calendaristice de la primirea adresei MF, a confirmării acestei operaţiuni împreună cu exemplarul original al contractului de garantare către FNGCIMM/FGCR, după caz.
    (20) Sumele restituite de instituţia de credit sunt considerate o reîntregire a plăţilor efectuate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi vor fi achitate într-un cont comunicat de MF. Instituţia de credit transmite către MF - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică o copie a ordinului de plată la numărul de fax ce urmează a fi comunicat de MF. Pentru confirmarea încasării sumelor, MF va transmite către organele fiscale solicitarea formulată potrivit prevederilor alin. (19) şi în atenţia FNGCIMM/FGCR, după caz.
    (21) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la organele fiscale competente ale ANAF a adresei de confirmare privind scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM/FGCR, după caz, şi a exemplarului original al contractului de garantare, respectiv de la instituţia de credit a solicitării de repunere, FNGCIMM/FGCR, după caz, analizează documentele justificative şi emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MF şi instituţiei de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original. Exemplarul transmis instituţiei de credit va fi însoţit şi de originalul/originalele declaraţiei/declaraţiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz.
    (22) În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit şi de garantare, după aprobarea repunerii de către instituţia de credit şi FNGCIMM/FGCR, după caz, beneficiarul Programului datorează obligaţii fiscale accesorii de la data plăţii iniţiale a valorii de executare a garanţiei de către MF pentru suma rămasă neachitată din valoarea de executare a garanţiei.
    (23) În cazul în care beneficiarul Programului solicită instituţiei de credit repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare înainte ca FNGCIMM/FGCR, după caz, să transmită ANAF documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, instituţia de credit analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit.
    (24) În termen de două zile lucrătoare de la aprobarea repunerii, instituţia de credit restituie MF sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi solicită FNGCIMM/FGCR, după caz, repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare.
    (25) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii confirmării din partea MF privind încasarea sumelor prevăzute la alin. (24), respectiv de la instituţia de credit a solicitării de repunere, FNGCIMM/FGCR, după caz, analizează documentele justificative şi emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare pe care o transmite MF şi instituţiei de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original. Exemplarul transmis instituţiei de credit va fi însoţit şi de originalul/originalele declaraţiei/declaraţiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz."

    30. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de MF a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, MF poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmisă de FNGCIMM/FGCR, după caz."

    31. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, instituţiile de credit participante în cadrul Programului transmit FNGCIMM/FGCR, după caz, o declaraţie pe propria răspundere semnată şi asumată de reprezentanţii legali ai acestora, care să conţină angajamentul de respectare a încadrării costului creditului garantat de stat în marja maximă de 2,0%, respectiv de 2,5% peste indicele ROBOR la 3 luni (ROBOR 3M), în funcţie de condiţiile de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1)."

    32. Anexele nr. 1b, 1c şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    În termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile de credit transmit FNGCIMM/FGCR, după caz, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, următoarele documente:
    a) către FNGCIMM, solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcţie de nivelul estimat al finanţărilor pe care le vor acorda în anul 2022 în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, precum şi de nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul Programului, respectiv Subprogramului;
    b) către FGCR, cererile de înscriere în Program, precum şi solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcţie de nivelul estimat al finanţărilor pe care le vor acorda în anul 2022 în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, precum şi de nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul Subprogramului.


    ART. III
    Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu

    Bucureşti, 14 februarie 2022.
    Nr. 206.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1b la normele metodologice)
    Nr. ............................................
    Data ........................................
    DECIZIE DE PLATĂ
    a sumelor de virat în contul FNGCIMM/FGCR, după caz, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
    Către Ministerul Finanţelor
    Direcţia generală ajutor de stat
    În temeiul art. 5 din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, în sumă de ............................ lei, stabilit de FNGCIMM/FGCR, după caz, în calitate de administrator al schemei pentru luna .................................., reprezentând valoarea dobânzilor aferente creditelor contractate de IMM-uri ……………..…............. şi a comisioanelor de administrare, conform următorului centralizator.
    Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM/FGCR, după caz

┌─────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Valoarea│ │ │
│Nr. │Instituţie│totală │Componenta│Componenta │
│crt. │de credit │grant, │de dobândă│comision de │
│ │ │din │ │administrare│
│ │ │care: │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│.....│ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│n. │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┤
│ │Total │ │ │ │
└─────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────┘


    Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să viraţi suma de ................................ în contul curent al FNGCIMM/FGCR, după caz, nr. ……………......................, deschis la ................................ .
    Director general,
    ...........................................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1c la normele metodologice)
    Nr. ............................................
    Data .........................................
    DECIZIE DE PLATĂ
    a sumelor de virat în contul FNGCIMM/FGCR, după caz, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
    Către Ministerul Finanţelor
    Direcţia generală ajutor de stat
    În temeiul art. 5 din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    vă solicităm plata ajutorului de stat în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, în sumă de ............... lei, stabilit de FNGCIMM/FGCR, după caz, în calitate de administrator al schemei .........., reprezentând valoarea componentei grant nerambursabil, conform următorului centralizator.
    Centralizatorul sumelor de virat în contul FNGCIMM/FGCR, după caz

┌─────┬──────────┬────────┬─────────────┐
│ │ │Valoarea│ │
│Nr. │Instituţie│totală │Componentă │
│crt. │de credit │grant, │grant │
│ │ │din │nerambursabil│
│ │ │care: │ │
├─────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│1. │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│2. │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│.....│ │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│n. │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │Total │ │ │
└─────┴──────────┴────────┴─────────────┘


    Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să viraţi în termen de 1 an suma de ………………….......... conform prevederilor art. 5 alin. (2^1) din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în contul curent al FNGCIMM/FGCR, după caz, nr. ……………......................, deschis la .............................................................. .
    Director general,
    ...........................................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 2 la normele metodologice)
    Model - Acord consultare bază de date MF
    ACORD DE CONSULTARE
    a bazei de date a Ministerului Finanţelor
    Nr. I_I_I_I_I_I_I_I_I ..............
                                          (data emiterii)
    Prin prezenta, subsemnatul(a), ............., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .... nr. …...., eliberat(ă) de ........................... la data de ........, cod numeric personal ......., cu domiciliul în localitatea .............., str. ….................... nr. ..., bl. …., sc. ..., ap. ....., sectorul/judeţul …..........., funcţia deţinută în cadrul întreprinderii .................., în calitate de reprezentant legal al S.C..................., CUI …............., declar pe propria răspundere că sunt de acord ca persoanele împuternicite de FNGCIMM - S.A. - IFN, CUI 14367083, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1/FGCR IFN - S.A., CUI 5439903, cu sediul social în Bucureşti, Str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, după caz, să solicite certificatul de atestare fiscală pentru întreprindere, cu condiţia respectării prevederilor art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Numele şi prenumele ...............................
    Funcţia ........................................................ Data semnării ...........................
    Semnătura autorizată ...............................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016