Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 153 din 22 februarie 2024  privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei  la motorina utilizată drept combustibil pentru motor     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 153 din 22 februarie 2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 153 din 23 februarie 2024
    Având în vedere prevederile cap. I, II şi art. 44 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, prevederile art. 342 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care transpun prevederile art. 7 alin. (2) şi (3) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi electricităţii, precum şi prevederile art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul redus al accizelor stabilit prin prezenta hotărâre, conform art. 342 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, denumită în continuare compensarea creşterii accizei.
    (2) Acordarea ajutoarelor de stat în baza prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, denumit în continuare Regulament, şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană, cu condiţia să fie îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 44 - Ajutoarele sub formă de reduceri ale taxelor de mediu în temeiul Directivei 2003/96/CE şi în capitolul I din Regulament.
    (3) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor art. 11 alin (1) lit. a) din Regulament.
    (4) Ministerul Finanţelor este furnizor al ajutorului de stat.
    (5) Se desemnează ca administrator al schemei de ajutor de stat Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
    (6) Ajutorul de stat constă în restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul redus al accizelor stabilit prin prezenta hotărâre, conform art. 342 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor în:
    a) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, cu autovehicule ori ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
    b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, cu excepţia transportului public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, definit în Regulamentul (UE) 2018/858 privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE.


    ART. 2
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) decizie de aprobare a cererilor de compensare a creşterii accizei la motorină - document aprobat de administratorul schemei de ajutor de stat;
    b) întreprindere în dificultate - întreprindere care se află cel puţin în una dintre situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani sau, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve, precum şi din toate elementele considerate ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziţii, expresia „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi prevăzute în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar expresia „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi în care o parte dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, expresia „o societate în care o parte dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi prevăzute în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia ori a primit ajutoare pentru restructurare şi face în continuare obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    c) greutate brută maximă autorizată - masa totală maximă autorizată definită la art. 3 pct. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv masa totală maximă a unui vehicul rutier, astfel cum este declarată de constructorul acestuia;
    d) motorină - motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 până la 2710 19 49;
    e) Cod fiscal - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Cod de procedură fiscală - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) transport rutier de mărfuri contra cost - transportul rutier de mărfuri prevăzut la art. 3 pct. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) transport rutier de mărfuri în cont propriu - transportul rutier de mărfuri prevăzut la art. 3 pct. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) transport public de persoane - transportul rutier de persoane, astfel cum este definit la art. 3 pct. 45-47 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) transport regulat de persoane - serviciile regulate prevăzute la art. 3 pct. 34, respectiv pct. 35 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) transport ocazional de persoane - serviciile ocazionale definite potrivit art. 3 pct. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) card de gestiune a alimentărilor cu motorină, respectiv inel emiţător/receptor - dispozitivul electronic utilizat ca modalitate de alimentare de către operatorul economic şi care este valabil doar pentru alimentarea vehiculelor eligibile utilizate de acesta, pe teritoriul României.


    CAP. II
    Durata, bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 3
    (1) Ajutorul de stat sub formă de grant se acordă până la data de 31 decembrie 2024.
    (2) Plata ajutorului de stat se efectuează cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale până la data de 31 decembrie 2025 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei, în baza dispoziţiilor de plată a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea creşterii accizei la motorină emise până la data de 31 decembrie 2024 de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

    ART. 4
    (1) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 180 de milioane de lei, astfel:
    a) credite de angajament, în vederea emiterii angajamentelor legale aferente dispoziţiilor de plată a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea creşterii accizei la motorină, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2025;
    b) credite bugetare, în vederea plăţii ajutorului de stat acordat în baza dispoziţiilor de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorină, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 31 decembrie 2025.

    (2) Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 4.000.
    (3) Măsura instituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri se acordă pentru motorina achiziţionată începând cu 30 de zile anterioare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri şi până la 15 noiembrie 2024.

    ART. 5
    (1) Nivelul redus al accizei prevăzut la art. 1 alin. (1) este de:
    a) 1.720,95 lei/1.000 litri, până la data de 30 iunie 2024 inclusiv;
    b) 2.053,85 lei/1.000 litri, în perioada 1 iulie 2024-31 decembrie 2024 inclusiv.

    (2) Valoarea ajutorului de stat acordat pentru compensarea creşterii accizei la motorină este de 13 bani pe litrul de motorină achiziţionată.
    (3) Valoarea ajutorului de stat se stabileşte fără subdiviziuni, prin reducere atunci când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 şi prin majorare atunci când fracţiunile în bani sunt mai mari sau egale cu 50.

    CAP. III
    Condiţii de eligibilitate
    ART. 6
    (1) Sunt eligibili pentru compensarea creşterii accizei la motorină operatorii economici care îndeplinesc cumulativ, la momentul depunerii cererii de compensare a creşterii accizei la motorină, următoarele condiţii:
    a) deţin licenţă comunitară eliberată în România;
    b) deţin cel puţin un vehicul eligibil;
    c) nu sunt declaraţi inactivi potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
    d) nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile, cu excepţia celor care efectuează transport public local de persoane;
    e) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
    f) alimentează vehiculele eligibile după cum urmează:
    (i) de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de comercianţi en détail de produse energetice sau de la parteneri contractuali care au ca furnizori staţiile de distribuţie anterior menţionate, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emiţător/receptor;
    (ii) din rezervoarele pentru consum propriu deţinute la punctele lor de alimentare sau de parteneri contractuali care deţin rezervoare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuţie. Operatorii economici trebuie să ţină în format electronic evidenţa intrărilor/ieşirilor de combustibil aferente fiecărui rezervor propriu, din care să rezulte cantităţile de combustibil cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de compensare a creşterii accizei pentru motorină, să deţină pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele să fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie. Prin dispersor electronic pentru distribuţie se înţelege pompa de combustibil care are integrat un debitmetru electronic şi are cel puţin următoarele specificaţii tehnice:
    1. accesul se realizează prin cheie magnetică sau cod PIN;
    2. există posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehiculului şi kilometrajul înainte de a alimenta;
    3. există posibilitatea înregistrării datei şi orei la care se face alimentarea;
    4. dispune de o memorie locală care înregistrează alimentările, iar datele se transferă pe unităţi electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor;


    g) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate definite potrivit prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulament;
    h) nu se află în procedură de executare silită, în insolvenţă, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare;
    i) nu au beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

    (2) În sensul prezentei hotărâri sunt consideraţi operatori licenţiaţi în România:
    a) în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu prevăzut la art. 2 lit. h), operatorii economici deţinători ai certificatului de transport în cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în cazul transportului rutier de mărfuri contra cost prevăzut la art. 2 lit. g), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) în cazul transportului public de persoane prevăzut la art. 2 lit. i), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) În sensul alin. (1) lit. b), prin deţinător al vehiculelor eligibile se înţelege proprietarul, respectiv locatarul acestora, în calitate de titular al unui contract de leasing sau al unui contract de închiriere a unui vehicul încheiat potrivit art. 3 pct. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotărâri vehiculele efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri prevăzut la art. 2 lit. g) şi h) şi care deţin documentele prevăzute de lege pentru efectuarea transportului rutier de marfă, după cum urmează:
    a) în cazul vehiculelor deţinute de operatorii economici licenţiaţi în România care acţionează în cont propriu, copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, definit la art. 3 pct. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în cazul vehiculelor deţinute de operatorii economici licenţiaţi în România care efectuează transport rutier contra cost, copie conformă a licenţei comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotărâri vehiculele efectiv utilizate pentru transportul de persoane regulat, prevăzut la art. 2 lit. j), cu excepţia transportului public local de persoane, şi deţin copia conformă a licenţei comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IV
    Procedura de acordare a ajutorului de stat
    ART. 8
    (1) Operatorul economic poate depune o cerere de compensare a creşterii accizei la motorină pentru un trimestru calendaristic, în primele 30 de zile ale trimestrului următor celui pentru care se solicită plata ajutorului de stat.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru alimentările efectuate în perioada 1 octombrie - 15 noiembrie 2024, cererea de compensare a creşterii accizei la motorină se depune în intervalul 15-30 noiembrie 2024.
    (3) În cazul operatorilor economici care aprovizionează vehiculele eligibile direct de la operatori economici înregistraţi potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de comercianţi en détail de produse energetice sau de la parteneri contractuali care au ca furnizori operatori economici anterior menţionaţi, prin intermediul unui card de gestiune a alimentărilor, respectiv al unui inel emiţător/receptor, baza pentru calcularea ajutorului de stat o reprezintă cantitatea totală de combustibil rezultată prin însumarea cantităţilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte.
    (4) În cazul operatorilor economici care alimentează vehiculele eligibile pe care le deţin din rezervoarele proprii de alimentare dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie sau de la parteneri contractuali care deţin rezervoare de alimentare dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie, baza pentru compensarea creşterii accizei pentru motorină o reprezintă cantitatea totală de combustibil obţinută prin însumarea cantităţilor alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil de la rezervor.
    (5) Baza pentru obţinerea ajutorului de stat o reprezintă cantitatea în litri alimentată efectiv.
    (6) Operatorii economici eligibili pot solicita ajutor de stat pentru toate vehiculele eligibile deţinute în cursul trimestrului pentru care se solicită compensarea.

    ART. 9
    (1) În vederea solicitării ajutorului de stat operatorii economici depun la administratorul schemei o cerere de compensare a creşterii accizei la motorină potrivit modelului din anexa nr. 1.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente, prezentate în format electronic:
    a) copie de pe contractele încheiate cu staţii de distribuţie/parteneri contractuali, emitenţi ai cardurilor de gestiune a alimentărilor ori cu emitentul inelului emiţător-receptor/parteneri contractuali, după caz;
    b) copie de pe dovada deţinerii dispersorului electronic pentru distribuţie prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii). Prin dovada deţinerii se înţelege factură fiscală, contract de vânzare, contract de închiriere, contract de comodat;
    c) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de comercianţi en détail de produse energetice, un borderou centralizator al cantităţilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, precum şi copii de pe facturile de achiziţie a combustibilului, emise de către staţiile de distribuţie sau de către terţi. Borderoul se întocmeşte pe baza informaţiilor din facturile de achiziţie a combustibilului şi din anexele la facturi;
    d) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantităţilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 2, precum şi copii de pe facturile de achiziţie a combustibilului. Acest borderou se întocmeşte pe baza informaţiilor stocate pe unităţile electronice de stocare prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii);
    e) declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că operatorul economic nu este încadrat în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
    f) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

    (3) Facturile de achiziţie a combustibilului trebuie să conţină informaţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Facturile pentru alimentările de combustibil şi anexele acestora sunt emise, de regulă, de staţiile de distribuţie, în situaţia în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emiţător/receptor sunt gestionate de către aceste staţii. În cazul în care cardurile de gestiune a alimentărilor sau inelele emiţător/receptor nu sunt gestionate de staţiile de distribuţie, ci de către terţi, aceştia vor emite facturile pentru alimentările de combustibil şi anexele acestora.
    (5) În cazul operatorilor economici care alimentează direct de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de comercianţi en détail de produse energetice, pe anexele la facturi trebuie să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii: staţia de alimentare, data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, numărul de identificare al cardului de gestiune a alimentărilor ori, după caz, al inelului emiţător/receptor, cantitatea de combustibil alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării.
    (6) Facturile de achiziţie a combustibilului nu pot constitui prin ele însele o justificare a consumului pentru acordarea ajutorului de stat.

    ART. 10
    (1) Cererile de compensare a creşterii accizei la motorină, însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 9 alin. (2), trebuie să fie corect şi complet întocmite, să fie depuse în sistemul informatizat de administrare a schemei în termenele stabilite la art. 8 alin. (1) şi (2) şi să fie semnate electronic sau olograf de către operatorul economic solicitant.
    (2) În termen de 5 zile de la înregistrarea unei cereri de compensare a creşterii accizei la motorină, operatorul economic are posibilitatea să solicite în sistemul informatizat de administrare a schemei returnarea cererilor în situaţia în care constată în acestea existenţa unor inexactităţi.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), după înlăturarea cauzelor care au condus la solicitarea de returnare a cererii, operatorul economic depune o nouă cerere de compensare a creşterii accizei la motorină, conform alin. (1), în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (2).
    (4) Cererile de compensare a creşterii accizei la motorină se soluţionează în ordinea înregistrării acestora.

    ART. 11
    Documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a), b) şi e) se vor prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de compensare a creşterii accizei la motorină. Orice modificare ulterioară a informaţiilor din documentele prevăzute mai sus se va prezenta administratorului schemei cu ocazia depunerii primei cereri de compensare a creşterii accizei la motorină ulterioare datei la care a intervenit modificarea. În acest sens, operatorul economic depune documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a), b) şi e), corespunzătoare modificărilor intervenite.

    ART. 12
    (1) În vederea soluţionării cererii de compensare, administratorul schemei verifică:
    a) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) prin confruntarea cu informaţiile referitoare la operatorul economic pe care le deţine în baza sa de date;
    b) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) pe baza informaţiilor referitoare la vehicule pe care le deţine în baza sa de date;
    c) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c)-e), g) şi h) pe baza informaţiilor furnizate conform alin. (5) lit. a);
    d) îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) şi i) prin analizarea informaţiilor din documentele anexate cererii pentru compensare;
    e) dacă în perioada pentru care solicită compensarea creşterii accizei la motorină operatorul economic este eligibil şi dacă fiecare vehicul pentru care se solicită compensarea creşterii accizei la motorină este eligibil, prin confruntarea cu datele şi informaţiile pe care le deţine în baza sa de date;
    f) dacă baza de compensare prevăzută la art. 8 alin. (4) este corect determinată, prin analizarea informaţiilor prezentate în borderoul anexat cererii pentru compensare, prevăzut în anexa nr. 2;
    g) dacă suma de restituit înscrisă în cererea solicitantului este corect determinată potrivit algoritmului prevăzut la art. 5 şi se referă numai la alimentări efectuate în perioada în care operatorul economic şi vehiculele sunt eligibile.

    (2) Inexistenţa/Completarea necorespunzătoare a cel puţin uneia dintre informaţiile privind o alimentare, prevăzute în borderoul centralizator al cantităţilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, atrage neluarea în calcul a respectivei alimentări pentru baza de compensare a creşterii accizei la motorină prevăzută la art. 8 alin. (4).
    (3) Baza de compensare a creşterii accizei la motorină prevăzută la art. 8 alin. (4) nu poate depăşi suma cantităţilor de combustibil din facturile de achiziţie a acesteia care însoţesc cererea de compensare a creşterii accizei la motorină.
    (4) Suma de compensare a creşterii accizei la motorină determinată conform art. 5 nu poate depăşi suma solicitată prin cerere.
    (5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, între Ministerul Finanţelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, se încheie un protocol de colaborare cu privire la transmiterea:
    a) informaţiilor referitoare la operatorii economici care nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c)-e), g) şi h) care se transmit de către Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Protocolul va conţine prevederi privind frecvenţa cu care se comunică informaţiile către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru operatorii economici care solicită compensarea creşterii accizei la motorină;
    b) informaţiilor din Borderoul alimentărilor de combustibil prevăzut în anexa nr. 2, necesare pentru efectuarea controlului ulterior, care se comunică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. structurii de specialitate cu atribuţii privind inspecţia economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor;
    c) informaţiilor referitoare la obligaţiile fiscale restante la bugetul general consolidat, astfel cum rezultă din certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Această condiţie se consideră îndeplinită şi dacă:
    (i) operatorul economic are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cereri de restituire, iar suma obligaţiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit;
    şi/sau
    (ii) în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală operatorul economic are înscrise obligaţii de plată, dar are înscrise menţiuni cum ar fi eşalonare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare;
    şi/sau
    (iii) în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală operatorul economic are înscrise obligaţii de plată, iar conform certificatului acestea sunt mai mici sau egale cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care acesta le are de încasat de la autorităţile contractante;

    d) informaţiilor cu privire la deţinerea de către operatorul economic a contului de tipul 50.70 „Disponibil din subvenţii şi transferuri“ deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea.


    ART. 13
    În urma verificărilor prevăzute la art. 12, cererea de compensare a creşterii accizei la motorină:
    a) se aprobă, în situaţia în care baza de compensare a creşterii accizei la motorină prevăzută la art. 8 alin. (3) şi (4) şi suma de compensat înscrisă în cererea solicitantului sunt corect determinate;
    b) se respinge, în situaţia în care operatorul economic nu îndeplineşte cerinţele prevăzute în sarcina sa de prezenta hotărâre.


    ART. 14
    (1) Administratorul schemei trebuie să soluţioneze cererile de compensare a creşterii accizei la motorină în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (3).
    (2) În cazul aprobării cererii se emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la administratorul schemei şi un exemplar se comunică solicitantului. Pentru diminuarea perioadei în care operatorul poate depune o cerere rectificativă pentru sumele parţial respinse, comunicarea deciziei se va face şi prin afişare în contul operatorului din sistemul informatizat de administrare al schemei, dată de la care curge termenul de depunere a cererii rectificative.
    (3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. transmite ordonatorului principal de credite în datele de 15 şi 30 ale fiecărei luni câte o dispoziţie de plată, conform anexei nr. 4. Dispoziţiile de plată a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea creşterii accizei la motorină pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completării unor informaţii eronate se restituie Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. de către ordonatorul principal de credite, care are obligaţia de a emite o nouă dispoziţie pe care o va transmite Ministerului Finanţelor.
    (4) În cazul respingerii cererii se emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, care se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la administratorul schemei şi un exemplar se comunică solicitantului. Pentru diminuarea perioadei în care operatorul poate depune o cerere rectificativă pentru sumele respinse, comunicarea deciziei se va face şi prin afişare în contul operatorului din sistemul informatizat de administrare al schemei, dată de la care curge termenul de depunere a cererii rectificative.
    (5) Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de compensare este comunicată operatorului economic solicitant şi prin afişare în contul operatorului din sistemul informatizat de administrare al schemei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (3), cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus la aceasta.
    (6) După aprobarea legilor bugetare anuale şi a celor de rectificare, Ministerul Finanţelor transmite administratorului schemei plafoane trimestriale. Administratorul schemei emite decizii de aprobare a cererii de compensare a creşterii accizei la motorină în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanţelor. Plafonul trimestrial alocat şi neconsumat se reportează în trimestrul următor.
    (7) În situaţia în care administratorului schemei nu i s-au transmis plafoanele trimestriale prevăzute la alin. (6), termenul maxim de soluţionare a cererilor de compensare prevăzut la alin. (1) curge de la data primirii de către administratorul schemei a respectivelor plafoane.
    (8) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite exclusiv în baza dispoziţiei de plată a ajutorului de stat aprobat pentru compensarea creşterii accizei la motorină emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea şi modul de determinare a cuantumului obligaţiei de plată.
    (9) Plata se efectuează în lei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanţelor a dispoziţiei de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorină, într-un cont deschis la Trezoreria Statului.
    (10) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se va aproba prin ordin al ministrului finanţelor procedura de punere în aplicare a prevederilor alin. (8) şi (9).


    ART. 15
    (1) În cazul în care operatorul economic a primit o decizie de aprobare parţială sau de respingere, acesta poate depune la administratorul schemei o singură cerere rectificativă, al cărei model este prezentat în anexa nr. 6, însoţită de documentele justificative aferente.
    (2) Termenul de depunere a cererii rectificative prevăzute la alin. (1) este de 10 zile de la data comunicării în contul operatorului din sistemul informatizat de administrare al schemei a deciziei emise cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (5), cu excepţia trimestrului IV, pentru care cererile rectificative se pot depune până cel târziu la data de 30 noiembrie 2024.
    (3) În situaţia respingerii cererii de compensare, pe motiv de executare silită, cererea rectificativă prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de certificatul de atestare fiscală, valabil la data depunerii cererii rectificative, eliberat de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din care rezultă că nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul de stat consolidat, de natura celor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

    ART. 16
    (1) În vederea efectuării controlului ulterior, operatorii economici au obligaţia să păstreze documentele prevăzute la art. 9, precum şi:
    a) fişele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu deţinut la punctele lor de alimentare, precum şi bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv, pe care în mod obligatoriu să fie înscrise cel puţin următoarele informaţii: data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de combustibil alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculului la momentul alimentării;
    b) înregistrările tahografului din prima şi din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de compensare;
    c) documentele de transport prevăzute la art. 3 pct. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cum ar fi, dar fără a se limita la scrisoarea de transport C.M.R., avizele de transport, foile de parcurs care atestă faptul că vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri, respectiv pentru transportul de persoane regulat sau ocazional, exclusiv transportul public de persoane în interiorul localităţii, precum şi în limitele unei asociaţii de dezvoltare intercomunitare;
    d) documentele care atestă dreptul de deţinere a vehiculelor pentru care se acordă dreptul de compensare;
    e) documentele de vânzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cerere;
    f) anexele la facturile de achiziţie a carburanţilor;
    g) unităţile electronice de stocare prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii).

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează pentru o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii de compensare.
    (3) Controlul ulterior prevăzut la alin. (1) se efectuează potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin structura de specialitate cu atribuţii privind inspecţia economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor.

    ART. 17
    (1) În cazul în care în urma controlului ulterior se constată că această compensare a creşterii accizei la motorină a fost obţinută prin fraudă, aceasta constituie ajutor utilizat abuziv şi se aplică în mod corespunzător procedurile de recuperare prevăzute la art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 16 din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) Recuperarea ajutorului de stat, precum şi a accesoriilor aferente, în cazul operatorilor economici licenţiaţi în România, se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    (4) În vederea dispunerii stopării sau recuperării ajutoarelor de stat acordate, furnizorul măsurii de ajutor emite decizii, care au caracter de titlu executoriu. Furnizorul are obligaţia transmiterii Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor prin care se dispune recuperarea ajutoarelor de stat acordate.

    ART. 18
    (1) Nerespectarea de către operatorul economic a obligaţiilor de păstrare a evidenţei informaţiilor despre ajutoarele primite, inclusiv a documentelor prevăzute la art. 16 alin. (1), constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 45 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit din structura de specialitate cu atribuţii privind inspecţia economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor.

    ART. 19
    Prevederile art. 18 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 20
    (1) Administratorul schemei trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei pe o perioadă de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor de stat.
    (2) Administratorul schemei are obligaţia de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor de stat, plăţile efectuate de către ordonatorul principal de credite, precum şi obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii aferente măsurii.
    (3) Administratorul schemei are obligaţia să raporteze anual Consiliului Concurenţei date şi informaţii privind ajutoarele de stat acordate, în conformitate cu Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis.
    (4) Administratorul schemei va încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS datele şi informaţiile referitoare la schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016.
    (5) Actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS de către administratorul schemei de ajutor de stat, în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor de acordare a ajutoarelor, în 10 zile lucrătoare de la data plăţii şi în 7 zile lucrătoare de la data instituirii obligaţiei de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv, respectiv de la data rambursării efective a acestora.
    (6) Situaţia plăţilor efectuate potrivit deciziilor de aprobare a cererilor de compensare a creşterii accizei la motorină va fi transmisă de către Ministerul Finanţelor, către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării extraselor de cont de către direcţia de specialitate.

    ART. 21
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 22 februarie 2024.
    Nr. 153.
    ANEXA 1

    Nr. ............ din .............................
    CERERE^1
    de compensare a creşterii accizei la motorină
    ^1 Înregistrarea cererii de compensare angajează răspunderea solicitantului cu privire la toate informaţiile prezentate în cerere şi în documentele anexate acesteia.
    1. Denumirea operatorului economic ......................................................
    2. Numărul de ordine din registrul comerţului ..................................................
    3. Adresa operatorului economic: localitatea .................................., str. .............. nr. ........, ţara .............. şi, după caz, judeţul/sectorul .................., tel. ................., fax ......................
    4. Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ............................
    5. Trimestrul/Anul pentru care se solicită compensarea: ....../..........
    6. Cantitatea de combustibil pentru care se solicită compensarea: ...................... litri
    7. Suma de compensat: ............................... lei
    Anexăm la prezenta cerere, în format electronic, următoarele documente:
    a) copii ale facturilor de achiziţie a combustibilului, precum şi borderoul centralizator al cantităţilor de combustibil alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor;
    b) copie de pe contractul/contractele încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu emitentul inelului emiţător/receptor, după caz;
    c) copie de pe dovada deţinerii dispersorului electronic pentru distribuţie prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024;
    şi/sau, după caz

    d) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024;
    e) declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii.

    Solicităm compensarea creşterii accizei pentru motorină prin virament în contul deschis la unitatea Trezoreriei statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat.
    Numele şi prenumele ..........................
    Semnătura solicitantului .....................
    Data ..........

    ANEXA 2

    Operatorul economic .......................................
    Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA ....................
    BORDEROUL^2
    alimentărilor cu combustibil
    trimestrul ....... din anul ..........
    ^2 Se completează pe baza informaţiilor din anexele la facturi în cazul alimentărilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor sau pe baza informaţiilor stocate pe unităţile electronice prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 şi trebuie să cuprindă doar alimentările realizate în trimestrul pentru care se solicită compensarea.
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - nr. de înmatriculare al vehiculului;
    B - furnizor combustibil;
    C - data alimentării;
    D - factura nr./data.


┌────┬──────────┬────────────┬─┬─────┬─┬──────────┬─┬─────────┬─┬───┐
│ │ │Număr de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Modul │identificare│ │ │ │Staţie │ │ │ │ │
│Nr. │de │/inventar al│A│Serie│B│de │C│Cantitate│D│Nr.│
│crt.│alimentare│rezervorului│ │şasiu│ │alimentare│ │- litri -│ │km │
│ │^3 │/nr. card/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │inel^4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─┼─────┼─┼──────────┼─┼─────────┼─┼───┤
│0 │1 │2 │3│4 │5│6 │7│8 │9│10 │
├────┼──────────┼────────────┼─┼─────┼─┼──────────┼─┼─────────┼─┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─┼─────┼─┼──────────┼─┼─────────┼─┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─┼─────┼─┼──────────┼─┼─────────┼─┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─┼─────┼─┼──────────┼─┼─────────┼─┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼─┼─────┼─┼──────────┼─┼─────────┼─┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴─┴─────┴─┴──────────┴─┴─────────┴─┴───┘


    ^3 Se completează „SD“ în cazul alimentărilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 şi „RP“ în cazul alimentărilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024.
    ^4 Se completează nr. card/inel în cazul alimentărilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (i) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 şi nr. de identificare/inventar al rezervorului în cazul alimentărilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f) pct. (ii) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024.
    Data ..............
    Numele şi prenumele reprezentantului legal
    ...........................
    Semnătura ....................

    ANEXA 3

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
    Data ........................
          Nr. de înregistrare .........
    DECIZIE
    de aprobare a cererii de compensare a creşterii accizei la combustibil
    Către
    Denumirea operatorului economic: .............................................
    Numărul de ordine din registrul comerţului: ......................................
    Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA: .............................
    Adresa: localitatea ............................, str. ................... nr. ......, bl. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........................................
    În temeiul art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor, vă comunicăm că se aprobă Cererea de compensare a creşterii accizei la motorină nr. ................... din data de ......................, înregistrată la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu nr. .............. din data de ........................., pentru suma de ..................... lei, aferentă bazei de compensare de ........................ litri combustibil, pentru trimestrul .........../anul .............. .
    1. Modalitatea de determinare a sumei:
    1.1. suma solicitată la compensare: .............................. lei;
    1.2. suma aprobată la compensare: .............................. lei;
    1.3. suma respinsă la compensare: ............................... lei.

    2. Motivele de fapt ale respingerii:
    ...............................................................................

    3. Temeiul de drept:
    ...................................................................

    Compensarea sumelor aprobate conform prezentei decizii se efectuează de către ordonatorul principal de credite, în contul/cod IBAN .............................................................. .

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Aprobat │Întocmit │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Funcţia │Funcţia │
│…………………………………………..│………………………………………… │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele şi │Numele şi prenumele│
│prenumele │…………………… │
│……………………. │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data │Data │
│………………………………………………│……………………………………………..│
├──────────────────┼───────────────────┤
│Semnătura │Semnătura │
│…………………………………… │…………………………………… │
└──────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 4

    DISPOZIŢIE DE PLATĂ
    a ajutorului de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorină
    Către: Ministerul Finanţelor
    Direcţia generală ajutor de stat
    În temeiul art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor,
    vă solicităm plata ajutorului de stat în sumă de .............................................,
    (suma totală se va prelua automat din anexă)
    stabilită de Autoritatea Română Rutieră - A.R.R., în calitate de administrator al schemei, pentru luna ............., reprezentând valoarea deciziilor de aprobare a cererilor de compensare a creşterii accizei la motorină.
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Trezoreria;
    B - Suma de plată - lei -.

┌────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┬─────────────┬─┬─┐
│ │ │ │ │Nr. de ordine │ │ │ │
│ │Codul unic de │ │Adresă │al │ │ │ │
│Nr. │înregistrare │Denumire │(sediul │întreprinderii│Cod IBAN │A│B│
│crt.│(CUI │întreprindere│social al │în registrul │întreprindere│ │ │
│ │întreprindere)│ │societăţii)│comerţului │ │ │ │
│ │ │ │ │(J..../...) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─┼─┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─┼─┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─┼─┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │TOTAL │ │ │
└────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┴─┴─┘


    Menţionăm că prezentul document conţine .... pagini.
    Cu stimă,
    Directorul general al Autorităţii Rutiere Române,
    .................................................
    (numele, prenumele, semnătura)

    ANEXA 5

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
    Data ........................
           Nr. de înregistrare .........
    DECIZIE
    de respingere a cererii de compensare a creşterii accizei la motorină
    Către
    Denumirea operatorului economic ......................................................
    Numărul de ordine din registrul comerţului: .....................................
    Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA: .............................
    Adresa: localitatea ............................., str. ................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................................
    În temeiul art. 14 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor, vă comunicăm că Cererea de compensare a creşterii accizei pentru motorină nr. ............. din data de .................., înregistrată la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu nr. .............. din data de ................, pentru suma de ......................... lei, aferentă bazei de compensare de ........................ litri combustibil, pentru trimestrul .........../anul .............., se respinge.
    Motivele de fapt ale respingerii:
    ............................................................

    Temeiul de drept:
    .............................................................

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Aprobat │Întocmit │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Funcţia │Funcţia │
│…………………………………………..│………………………………………… │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Numele şi │Numele şi prenumele│
│prenumele │…………………… │
│……………………. │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Data │Data │
│………………………………………………│……………………………………………..│
├──────────────────┼───────────────────┤
│Semnătura │Semnătura │
│…………………………………… │…………………………………… │
└──────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 6

    Nr. ......... din ........................
    CERERE RECTIFICATIVĂ*)
    de compensare a creşterii accizei la motorină
    *) Înregistrarea cererii rectificative de compensare angajează răspunderea solicitantului cu privire la toate informaţiile prezentate în cerere şi în documentele anexate acesteia.
    Operatorul economic ......................., codul de înregistrare fiscală/codul de înregistrare în scopuri de TVA ........., cu sediul social în localitatea str. ................ nr. ......, ţara ................., judeţul/sectorul ................, tel. ........, fax ........, formulez prezenta cerere rectificativă în baza Cererii de compensare a creşterii accizei la motorină nr. ... din ........, aprobată prin Decizia nr. .... din .........., având suma respinsă de ............ lei.
    a) Trimestrul/anul pentru care se solicită compensarea: .........
    b) Cantitatea de combustibil pentru care se solicită compensarea: ........ litri
    c) Suma de compensat: ......... lei

    În temeiul art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor, anexez la prezenta cerere cu titlu rectificativ în format electronic următoarele documente justificative:
    1. ................................................................
    2. ................................................................
    3. ................................................................
    4. ................................................................

    Numele şi prenumele ...............................
    Data .....................
    Semnătura solicitantului ......................

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016