Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 153 din 10 martie 2016  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 153 din 10 martie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 210 din 22 martie 2016
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 octombrie 2007, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.
    2. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care, pentru oricare dintre profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, există într-un instrument distinct de drept comunitar alte dispoziţii specifice, care privesc în mod direct recunoaşterea calificărilor profesionale, dispoziţiile corespunzătoare ale prezentei hotărâri nu se aplică."

    3. La articolul 2, literele b), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) titlu oficial de calificare în profesiile de medic şi medic specialist, medic dentist şi medic dentist specialist, respectiv farmacist - diplomele, certificatele şi alte titluri oficiale de calificare de medic, de medic specialist şi, respectiv, care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, precum şi diplomele, certificatele şi alte titluri oficiale de calificare în profesia de medic dentist, de medic dentist specialist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de o autoritate a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene desemnată în temeiul actelor cu putere de lege şi al actelor administrative ale respectivului stat şi care certifică formarea profesională dobândită în principal pe teritoriul acestor state;
c) experienţă profesională dobândită în profesia de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist sau de moaşă - exercitarea efectivă şi legală cu normă întreagă sau echivalent parţial a respectivei profesii într-unul din statele prevăzute la lit. a);
    ...........................................................................
e) stat membru - un stat membru al Uniunii Europene, un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană."

    4. La articolul 2, după litera c) se introduc patru noi litere, literele c^1)-c^4), cu următorul cuprins:
    "c^1) stagiu de adaptare în profesiile prevăzute la lit. c) - exercitarea profesiei în cauză în unul din statele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), sub responsabilitatea unui profesionist calificat şi însoţită eventual de o formare profesională suplimentară. Stagiul face obiectul unei evaluări;
c^2) probă de aptitudini în profesiile prevăzute la lit. c) - un test referitor la cunoştinţele, abilităţile şi competenţele profesionale ale solicitantului, efectuat sau recunoscut de autorităţile competente din statul membru gazdă în scopul evaluării aptitudinii solicitantului de a exercita profesia în cauză în acel stat membru;
c^3) învăţare pe tot parcursul vieţii - toate formele de învăţământ general, educaţie şi formare profesională, educaţie non-formală şi învăţare informală urmate pe tot parcursul vieţii, având ca rezultat o îmbunătăţire a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor, care pot include etica profesională;
c^4) card profesional european - un certificat electronic care atestă fie faptul că profesionistul a îndeplinit toate condiţiile necesare pentru a presta temporar şi ocazional servicii într-un stat membru gazdă, fie recunoaşterea calificărilor profesionale pentru stabilirea într-un stat membru gazdă;"

    5. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    Titlurile oficiale de calificare în profesiile de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă eliberate de autorităţile competente ale celorlalte state membre, conform prevederilor Directivei 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se supun procedurii de recunoaştere în vederea facilitării dreptului de stabilire pe teritoriul României a titularilor acestora.
    ART. 2^2
    (1) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare asigură titularului medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist sau moaşă accesul în România la aceeaşi profesie cu cea pentru care acesta este calificat în statul membru de origine şi la exercitarea activităţilor profesionale pe teritoriul României în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români deţinători ai titlurilor oficiale de calificare în profesia respectivă eliberate de autorităţile competente române.
    (2) În sensul alin. (1), profesia pe care titularul doreşte să o exercite în România este aceeaşi cu cea pentru care acesta s-a calificat în statul membru de origine, dacă activităţile profesionale acoperite prin formarea dobândită sunt comparabile."

    6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare de medic şi medic specialist, medic dentist şi medic dentist specialist, respectiv farmacist obţinute în celelalte state membre se face în scop profesional de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu Colegiul Medicilor Dentişti din România şi cu Colegiul Farmaciştilor din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Solicitările de recunoaştere a titlurilor oficiale de calificare de medic specialist şi, respectiv, de medic dentist specialist într-o specialitate care nu este prevăzută de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală sunt analizate de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România sau cu Colegiul Medicilor Dentişti din România, după caz. Autorităţile competente române stabilesc domeniul în care solicitantul poate acorda îngrijiri medicale de specialitate şi, respectiv, medico-dentare de specialitate în România, precum şi titlul profesional corespunzător cu care acesta exercită activităţile profesionale."

    7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare obţinute în celelalte state membre în profesiile de asistent medical generalist şi de moaşă se face în scop profesional de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi se aprobă prin hotărâre a Biroului Executiv al acestuia la propunerea Comisiei naţionale pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de asistent medical şi de moaşă obţinute în Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană.
    (2) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România îşi desfăşoară activitatea de recunoaştere sub supravegherea şi îndrumarea Ministerului Sănătăţii."

    8. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Exercitarea profesiei în România, ca urmare a recunoaşterii titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1), se face pe baza documentului de înştiinţare a titularului emis în acest sens de Ministerul Sănătăţii, respectiv de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, a titlurilor oficiale de calificare recunoscute şi cu îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei respective.
    (2) În vederea facilitării accesului la activităţile profesionale de farmacist şi, respectiv, de asistent medical generalist, Colegiul Farmaciştilor din România şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România eliberează cardul profesional european pentru profesia respectivă în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare."

    9. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    (1) Autorităţile competente române prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) adoptă măsurile necesare pentru ca toate cerinţele, procedurile şi formalităţile prevăzute de Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne («Regulamentul IMI») să poată fi îndeplinite cu uşurinţă, de la distanţă şi prin mijloace electronice, prin intermediul acestor autorităţi şi inclusiv prin intermediul punctului de contact unic electronic.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru desfăşurarea unei perioade de adaptare sau a unei probe de aptitudini.
    (3) Ulterior cererii înaintate de profesionist prin mijloace electronice, autorităţile competente pot să solicite copii certificate ale documentelor transmise, numai în cazul în care există îndoieli justificate şi atunci când este strict necesar.
    (4) Solicitările de copii certificate prevăzute la alin. (3) nu sunt considerate drept solicitare de documente lipsă."

    10. Articolele 7-10 se abrogă.
    11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană de către medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi pot fi recunoscute ca pregătire în cadrul rezidenţiatului de către Ministerul Sănătăţii, în cazul în care întrunesc condiţiile prevăzute de lege în acest sens.
    (2) Stagiile de pregătire în specialitate efectuate cu aprobarea Ministerului Sănătăţii de către rezidenţi în afara graniţelor României, ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau ale Confederaţiei Elveţiene pot fi recunoscute de Ministerul Sănătăţii ca pregătire de rezidenţiat în cazul în care acestea întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) se regăsesc ca module de formare în cadrul curriculei de pregătire în specialitatea de confirmare ca rezident a celui interesat;
    b) pregătirea s-a efectuat în unităţile sanitare, respectiv de învăţământ şi sub supravegherea cadrelor didactice universitare acreditate în acest sens de statul terţ în cauză.
    (3) Durata totală a pregătirii prin rezidenţiat recunoscută în condiţiile alin. (2) nu poate depăşi o treime din durata prevăzută pentru specialitatea în cauză de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală."

    12. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 12^1
    Autorităţile competente prevăzute la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) încurajează dezvoltarea profesională continuă a medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor şi se asigură că aceşti profesionişti au posibilitatea să-şi actualizeze cunoştinţele, abilităţile şi competenţele pentru a-şi exercita profesia în mod sigur şi eficient, în pas cu dezvoltările din domeniul lor profesional."

    13. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. II
    Recunoaşterea în scop profesional a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri care atestă calificările în profesia de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi, respectiv, de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană
"

    14. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În ceea ce priveşte funcţionarea unei farmacii care nu face obiectul unor restricţii teritoriale, autorităţile competente române pot decide prin excepţie de la prevederile alin. (3) să nu dea efect titlurilor de calificare de farmacist prevăzute în anexa nr. 7 şi recunoscute în baza prevederilor prezentei hotărâri, pentru înfiinţarea de noi farmacii cu circuit deschis. În sensul aplicării prezentului alineat, farmaciile deschise de mai puţin de trei ani se consideră farmacii noi."

    15. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică farmaciştilor ale căror calificări au fost deja recunoscute de către autorităţile competente române în alte scopuri şi care au exercitat efectiv şi legal activităţile profesionale de farmacist timp de cel puţin trei ani consecutivi în România."

    16. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Titlurile oficiale de calificare prevăzute la art. 15 sunt cele cuprinse în anexa nr. 4 şi întrunesc condiţiile minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, pentru calificarea de medic cu formare specifică în medicină generală."

    17. La articolul 17, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Titlurile oficiale de calificare de moaşă la care se face referire la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 9 şi beneficiază de recunoaştere automată în cazul în care îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:
    a) atestă o formare de moaşă, pe bază de program integral, de cel puţin trei ani, care poate fi exprimată, în plus, prin echivalentul în credite ECTS, care constă din cel puţin 4.600 de ore de formare teoretică şi practică, cu cel puţin o treime din durata minimă constând în formare clinică;
    b) atestă o formare de moaşă, pe bază de program integral de cel puţin doi ani, care poate fi exprimată, în plus, prin echivalentul în credite ECTS, care constă din cel puţin 3.600 de ore, condiţionată de deţinerea unui titlu de calificare ca asistent medical generalist prevăzut la anexa nr. 8;
    c) atestă o formare de moaşă pe bază de program integral de cel puţin 18 luni, care poate fi exprimată în plus prin echivalentul în credite ECTS, care constă în cel puţin 3.000 de ore, condiţionată de deţinerea unui titlu de calificare de asistent medical generalist prevăzut la anexa nr. 8, urmată de o practică profesională de un an pentru care se eliberează un certificat în conformitate cu alin. (3).
(3) Certificatul prevăzut la alin. (2) se eliberează de către autorităţile competente ale statului membru de origine. El atestă că beneficiarul, după ce a obţinut titlul de calificare ca moaşă, a exercitat în mod satisfăcător, într-un spital sau într-o instituţie de sănătate autorizată în acest sens, toate activităţile de moaşă în perioada corespunzătoare."

    18. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Persoanele care deţin calificarea de «termen în limba bulgară» (felcer) eliberată de Bulgaria înainte de data de 31 decembrie 1999 nu au dreptul de a obţine recunoaşterea profesională ca medici sau asistenţi medicali generalişti, în temeiul prezentei hotărâri."

    19. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Se recunosc titlurile de calificare de medic care permit accesul la activităţile profesionale de medic cu formare de bază şi medic specialist, precum şi titlurile de formare de asistent medical generalist, medic dentist, medic dentist specialist, moaşă şi farmacist eliberate naţionalilor statelor membre de fosta Iugoslavie, sau a căror formare a început, pentru Slovenia, înainte de 25 iunie 1991, şi, pentru Croaţia, înainte de 8 octombrie 1991, atunci când autorităţile competente ale statelor membre menţionate anterior atestă că respectivele calificări sunt recunoscute pe teritoriul lor ca cele pe care acestea le eliberează în ceea ce priveşte accesul la activităţile profesionale de medic cu formare de bază, de medic specialist, de medic dentist, de medic dentist specialist, de asistent medical generalist, de moaşă şi, de asemenea, la activităţile de farmacist prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi exercitarea acestora.
    (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţit de un certificat eliberat de aceleaşi autorităţi competente, prin care se atestă că titularul a exercitat efectiv şi legal activităţile în cauză pe teritoriul statului respectiv timp de minimum 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului."

    20. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) În cazul în care accesul la una dintre activităţile de farmacist sau exercitarea acesteia este condiţionat(ă) în România, în afară de posesia unui titlu oficial de calificare prevăzut în anexa nr. 7, de necesitatea unei experienţe profesionale suplimentare, se recunoaşte ca dovadă suficientă în acest sens certificatul emis de autorităţile competente ale statului membru de origine, conform căruia titularul acestuia a exercitat respectivele activităţi în statul membru de origine pe o perioadă egală.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în ceea ce priveşte experienţa profesională de doi ani solicitată de Marele Ducat al Luxemburgului pentru atribuirea unei concesii de stat de farmacie deschisă."

    21. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 28^1
    Se recunosc calificările de medic specialist obţinute în Italia şi enumerate la anexele nr. 2 şi 3 medicilor care şi-au început formarea de specialist după 31 decembrie 1983 şi înainte de 1 ianuarie 1991, chiar dacă formarea respectivă nu îndeplineşte toate cerinţele minime de formare în specialitate prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca respectivele calificări să fie însoţite de un certificat emis de autorităţile competente italiene care să ateste că medicul în cauză a exercitat efectiv şi legal în Italia activităţile de medic specialist, în acelaşi domeniu de specialitate, timp de cel puţin şapte ani consecutivi în cei zece ani care preced emiterea certificatului."

    22. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Constituie drept dobândit specific medicilor generalişti dreptul de a furniza servicii de medicină de familie în cadrul sistemului public de asigurări sociale de sănătate din România fără ca medicul în cauză să deţină titlul de calificare de medic specialist medicină de familie sau un titlu de medic specialist asimilat acestuia.
    (2) În înţelesul alin. (1) prin titlu de medic specialist asimilat titlului de medic specialist medicină de familie se înţelege titlul de medic specialist medicină generală, precum şi titlul de medic specialist medicină generală/medicină de familie.
    (3) Beneficiază de prevederile alin. (1) medicii prevăzuţi la art. 73 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi medicii confirmaţi specialişti în specialitatea medicină generală adulţi sau în specialitatea medicină generală copii şi care întrunesc una din condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1).
    (4) Dreptul prevăzut la alin. (1) se certifică de Ministerul Sănătăţii, la cerere, în vederea accesului la profesie într-un alt stat membru.
    (5) Se recunosc certificatele eliberate de autorităţile competente ale statelor membre persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), care atestă drepturile dobândite ale titularului de a exercita activităţile de medic generalist în cadrul sistemului naţional de securitate socială al statului membru emitent, la data de referinţă şi fără titlul de calificare care atestă formarea specifică în medicină generală prevăzut pentru acest stat în anexa nr. 4.
    (6) Certificatele prevăzute la alin. (5), recunoscute de către autorităţile competente române, produc aceleaşi efecte în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor de medicină de familie în cadrul sistemului public de asigurări sociale de sănătate din România ca şi certificatul de medic specialist medicină de familie eliberat de Ministerul Sănătăţii."

    23. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) În vederea exercitării activităţilor profesionale de medic dentist cu titlurile prevăzute în anexa nr. 5, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic eliberate de Italia, Spania, Austria, Republica Cehă, Slovacia şi România persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care şi-au început formarea de medic până la data de referinţă prevăzută în această anexă pentru statul respectiv, însoţite de un atestat eliberat de autorităţile competente ale acelui stat membru."

    24. După articolul 32 se introduc două noi articole, articolele 32^1 şi 32^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 32^1
    În ceea ce priveşte titlurile oficiale de calificare de medic dentist, se recunosc astfel de titluri în conformitate cu art. 13 în cazurile în care solicitanţii au început formarea lor la 18 ianuarie 2016 sau înainte de această dată.
    ART. 32^2
    (1) În vederea exercitării activităţilor profesionale de medic dentist, se recunosc titlurile de calificare de medic eliberate în Spania profesioniştilor care şi-au început formarea medicală universitară între 1 ianuarie 1986 şi 31 decembrie 1997, însoţite de un certificat eliberat de autorităţile spaniole competente.
    (2) Certificatul prevăzut la alin. (1) confirmă că sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) titularul a absolvit cel puţin trei ani de studii, certificate de autorităţile competente spaniole ca fiind echivalente cu formarea de medic dentist prevăzută de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) titularul a exercitat, în Spania, în mod efectiv, legal şi cu titlu principal, activităţile de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, cel puţin trei ani consecutivi în decursul ultimilor cinci ani anteriori eliberării certificatului;
    c) titularul în cauză este autorizat să exercite sau exercită, în mod efectiv, legal, cu titlu principal şi în aceleaşi condiţii ca şi titularii titlului de calificare prevăzut pentru Spania în anexa nr. 5, activităţile de medic dentist prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare."

    25. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Se recunosc titlurile de calificare de asistent medical generalist care:
    a) au fost eliberate în Polonia pentru asistenţii medicali generalişti care şi-au încheiat formarea înainte de 1 mai 2004 şi care nu îndeplinesc cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sunt atestate de o diplomă de «licenţă» obţinută pe baza unui program special de revalorizare descris:
    (i) la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de asistent medical generalist şi de moaşă şi privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004, nr. 92, poz. 885, şi din 2007, nr. 176, poz. 1.237) şi în Regulamentul ministrului sănătăţii din 11 mai 2004 privind condiţiile detaliate ale învăţământului pentru asistenţi medicali generalişti şi moaşe, titulari ai unui certificat de învăţământ secundar (examen final - matura) şi sunt absolvenţi ai unui liceu sanitar sau ai unor şcoli profesionale sanitare care formează asistenţi medicali generalişti şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004 nr. 110, poz. 1.170, şi din 2010 nr. 65, poz. 420); sau
    (ii) la art. 52.3 pct. 2 din Legea din 15 iulie 2011 privind profesiile de asistent medical generalist şi de moaşă (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2011 nr. 174, poz. 1.039) şi în Regulamentul ministrului sănătăţii din 14 iunie 2012 privind condiţiile detaliate referitoare la cursurile de învăţământ superior asigurate pentru asistenţi medicali generalişti şi moaşe titulari ai unui certificat de învăţământ secundar (examen final - matura) şi absolvenţi ai unei şcoli sanitare de nivel secundar sau postsecundar care formează asistenţi medicali generalişti şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2012, poz. 770), cu scopul de a verifica dacă asistentul medical generalist în cauză posedă un nivel de cunoştinţe şi de competenţe comparabil cu cel al asistenţilor medicali generalişti titulari ai calificărilor enumerate pentru Polonia la anexa nr. 8."

    26. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    În ceea ce priveşte calificarea românească de asistent medical generalist, se aplică numai următoarele dispoziţii în materie de drepturi dobândite:
    În cazul resortisanţilor statelor membre care au fost formaţi ca asistenţi medicali generalişti în România şi a căror calificare nu îndeplineşte cerinţele minime de formare stabilite de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, se recunosc drept suficiente următoarele titluri de calificare de asistent medical generalist, cu condiţia ca titlurile respective să fie însoţite de un certificat care să ateste că titularii, naţionali ai unui stat membru, au exercitat efectiv şi legal activităţile de asistent medical generalist în România, cu asumarea deplină a responsabilităţii pentru planificarea, organizarea şi acordarea asistenţei medicale pacienţilor, pentru o perioadă de cel puţin trei ani consecutivi în decursul celor cinci ani care preced data eliberării certificatului:
    a) Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist cu studii postliceale absolvite în cadrul unei şcoli postliceale, atestând o formare începută înainte de 1 ianuarie 2007;
    b) Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii universitare de scurtă durată, atestând o formare începută înainte de 1 octombrie 2003;
    c) Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii universitare de lungă durată, atestând o formare începută înainte de 1 octombrie 2003."

    27. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 36^1
    Se recunosc automat titlurile oficiale de calificare de moaşă eliberate de statele membre, în cazul în care titularul şi-a început formarea înainte de 18 ianuarie 2016, iar condiţia de admitere pentru această formare a fost de zece ani de învăţământ general sau un nivel echivalent pentru tipul I de formare sau finalizarea unei formări de asistent medical generalist, atestată prin titlul de calificare prevăzut la anexa nr. 8, înainte de a începe o formare de moaşă care intră sub incidenţa tipului II de formare."

    28. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    Se recunosc titlurile de calificare de moaşă care:
    a) au fost eliberate în Polonia pentru moaşele care şi-au încheiat formarea înainte de 1 mai 2004 şi care nu îndeplinesc cerinţele minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sunt atestate de o diplomă de licenţă care a fost obţinută pe baza unui program special de revalorizare descris:
    (i) la art. 11 din Legea din 20 aprilie 2004 de modificare a Legii privind profesiile de asistent medical şi de moaşă şi privind alte acte juridice (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004, nr. 92, poz. 885, şi din 2007, nr. 176, poz. 1.237) şi în Regulamentul ministrului sănătăţii din 11 mai 2004 privind condiţiile detaliate referitoare la cursurile asigurate pentru moaşe şi asistenţi medicali generalişti titulari ai unui certificat de studii secundare (examen final - matura) şi absolvenţi ai unui liceu sanitar sau ai unor şcoli profesionale sanitare care formează asistenţi medicali generalişti şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2004 nr. 110, poz. 1.170, şi din 2010 nr. 65, poz. 420); sau
    (ii) la art. 53.3 pct. 3 din Legea din 15 iulie 2011 privind profesiile de asistent medical şi de moaşă (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2011, nr. 174, poz. 1.039) şi în Regulamentul ministrului sănătăţii din 14 iunie 2012 privind condiţiile detaliate referitoare la cursurile de învăţământ superior asigurate pentru moaşe şi asistenţi medicali titulari ai unui certificat de studii secundare (examen final-matura) şi absolvenţi ai unei forme de învăţământ secundar sanitar sau postsecundar care formează asistenţi medicali şi moaşe (Jurnalul Oficial al Republicii Polone din 2012, poz. 770), cu scopul de a verifica dacă moaşa în cauză posedă un nivel de cunoştinţe şi de competenţe comparabil cu cel al moaşelor titulare ale calificărilor enumerate pentru Polonia, la anexa nr. 9."

    29. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    În ceea ce priveşte titlurile româneşti de calificare ca moaşă, se aplică doar următoarele dispoziţii în materie de drepturi dobândite:
    În cazul resortisanţilor din statele membre ale căror titluri oficiale de calificare ca moaşă (asistent medical obstetrică-ginecologie) au fost acordate de către România înainte de data aderării la Uniunea Europeană şi care nu satisfac cerinţele minime în materie de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE, cu modificările şi completările ulterioare, statele membre recunosc titlurile oficiale de calificare menţionate ca fiind suficiente pentru îndeplinirea activităţilor de moaşă, în cazul în care sunt însoţite de un certificat care specifică faptul că titularii au exercitat în mod efectiv şi legal activităţi de moaşă în România, pentru cel puţin cinci ani consecutivi în decursul celor şapte ani care preced eliberarea certificatului."

    30. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 39^1
    Drepturile dobândite ca moaşă nu se aplică următoarelor calificări obţinute în Croaţia înainte de 1 iulie 2013: visa medicinska sestra gine-kolosko-opstetrickog smjera (asistentă medicală obstretică-ginecologie), medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera (infirmieră obstetrică-ginecologie), visa medicinska sestra primaljskog smjera (asistentă medicală cu diplomă de moaşă), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmieră cu diplomă de moaşă), ginekolosko-opstetricka primalja (moaşă obstetrică-ginecologie) şi primalja (moaşă)."

    31. Articolele 50 şi 51 se abrogă.
    32. Anexele nr. 1-9 şi 16 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-10 la prezenta hotărâre.
    33. Anexele nr. 11, 13, 14 punctul 1, 15 şi 17 se completează cu data de 1.06.2002, dată de referinţă.

    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 970/2004 privind regimul calificărilor în profesiile de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist şi moaşă, dobândite în afara graniţelor României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 şi 710 bis din 5 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai unui alt titlu de medic prevăzut în anexa nr. 1, care doresc să obţină în România una dintre specialităţile prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, care nu este prevăzută în anexa nr. 3 sau nu este prevăzută pentru statul membru de origine ori de provenienţă al solicitantului în anexa nr. 3, vor îndeplini condiţiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă."

    2. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    Cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, posesori ai unei diplome, certificat sau ai altui titlu de medic dentist, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, conform normelor Uniunii Europene, care doresc să obţină în România certificatul de medic dentist specialist ce atestă o specializare în domeniul medicinei dentare, prevăzută de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, titlul de medic dentist specialist care nu se eliberează în statul membru de origine sau de provenienţă al solicitanţilor vor îndeplini condiţiile de formare prevăzute de normele în vigoare pentru specialitatea respectivă."

    3. La anexa nr. 3:
    1. După rubrica "Boli renale" se introduce o nouă rubrică, cu următorul cuprins:
    "Boli contagioase
    Durată minimă de formare 4 ani
    Suisse/Infektiologie; Infectiologie; Malattie infettive/";"

    2. Rubrica "Farmacologie" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Farmacologie
    Durată minimă de formare 4 ani
    Suisse/Klinische Pharmakologie und Toxikologie/ Pharmacologie et toxicologie cliniques/Farmacologia e tossicologia cliniche";"

    3. Rubrica "Chirurgie maxilo-facială" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Chirurgie oro-dentară şi maxilo-facială (formare de bază de medic şi formare de bază de medic dentist)
    Durata minimă de formare: 4 ani
    Suisse/Mund-, Kiefer- und Gesichts-chirurgie/Chirurgie orale et maxillo-faciale/Chirurgia oro-maxillo-facciale"    ART. III
    Prezenta hotărâre transpune prevederile art. 3 alin. (1) lit. f), g), h), k), l); art. 4, art. 21 alin. (4), art. 22 lit. b); art. 27 alin. (2a), art. 33 alin. (3), art. 33a; art. 37 alin. (3) şi (4), art. 41 alin. (1) şi (2), art. 43 alin. (1a), (4), art. 43a, art. 43b, art. 45 alin. (3) şi (4), art. 57 alin. (1), (2), (4) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne ("Regulamentul IMI"), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013.                    PRIM-MINISTRU
                    DACIAN JULIEN CIOLOŞ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Francisk Iulian Chiriac,
                    secretar de stat
                    Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
                    Adrian Curaj
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Alexandru Victor Micula,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 10 martie 2016.
    Nr. 153.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)
    Titluri de calificare de bază în medicină

┌─────────────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬──────────┐
│ │ │Organismul care │Certificatul care│ │
│Ţara │Titlul de │eliberează titlul de│însoţeşte titlul │Data de │
│ │calificare │calificare │de │referinţă │
│ │ │ │calificare │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│Belgie/ │Diplome de │ │ │ │
│Belgique/ │"medicin"/ │- Les universites/ │ │20.12.1976│
│Belgien │Master in de │De universiteiten │ │ │
│ │geneeskunde [1] │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │- Le Jury competent │ │ │
│ │ │d'enseignement de la│ │ │
│ │ │Communaute francaise│ │ │
│ │ │/ │ │ │
│ │ │De bevoegde │ │ │
│ │ │Examencommissie van │ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │ │Vlaamse Gemeenschap │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│Bulgaria │*) Text în limba │*) Text în limba │ │ │
│*) Text în │bulgară │bulgară [2] │ │1.01.2007 │
│limba bulgară│ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Diplom o ukonceni │ │ │ │
│Ceska │studia ve studijnim│Lekarska fakulta │ │ │
│republika │programu vseobecne │univerzity v Ceske │[2] │1.05.2004 │
│ │lekarstvi (doktor │republice │ │ │
│ │mediciny, MUDr.) │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │- Autorisation │ │
│ │Bevis for bestaet │Medicinsk │som │ │
│Danmark │laegevidenskabelig │universitetsfakultet│laege, udstedt af│20.12.1976│
│ │embedseksamen │ │Sundhedsstyrelsen│ │
│ │ │ │og │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │- Tilladelse til │ │
│ │ │ │selvstaendigt │ │
│ │ │ │virke │ │
│ │ │ │som laege │ │
│ │ │ │(dokumentation │ │
│ │ │ │for │ │
│ │ │ │gennemfort │ │
│ │ │ │praktisk │ │
│ │ │ │uddannelse), │ │
│ │ │ │udstedt │ │
│ │ │ │af │ │
│ │ │ │Sundhedsstyrelsen│ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│Deutschland │- Zeugnis uber die │Zustandige Behorden │ │20.12.1976│
│ │Arztliche Prufung │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │- Zeugnis uber die │ │ │ │
│ │Arztliche │ │ │ │
│ │Staatsprufung und │ │ │ │
│ │Zeugnis uber die │ │ │ │
│ │Vorbereitungszeit │ │ │ │
│ │als │ │ │ │
│ │Medizinalassistent,│ │ │ │
│ │soweit diese nach │ │ │ │
│ │den │ │ │ │
│ │deutschen │ │ │ │
│ │Rechtsvorschriften │ │ │ │
│ │noch fur den │ │ │ │
│ │Abschluss der │ │ │ │
│ │arztlichen │ │ │ │
│ │Ausbildung │ │ │ │
│ │vorgesehen war │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Diplom arstiteaduse│ │ │ │
│Eesti │oppekava labimise │Tartu Ulikool │ │1.05.2004 │
│ │kohta │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│Grecia │*) Text în limba │*) Text în limba │ │ │
│*) Text în │greacă │greacă │ │1.01.1981 │
│limba greacă │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Titulo de │- Ministerio de │ │ │
│Espana │Licenciado │Educacion y Cultura │ │1.01.1986 │
│ │en Medicina [3] │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │- El rector de una │ │ │
│ │ │Universidad │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Diplome de fin de │ │ │ │
│France │deuxieme cycle des │Universites │ │20.12.1976│
│ │etudes medicales │ │ │ │
│ │[3] │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│Ireland │Primary │Competent examining │Certificate of │20.12.1976│
│ │qualification │body │experience │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Diploma di laurea │ │Diploma di │ │
│ │in │ │abilitazione all'│ │
│Italia │medicina e │Universita │esercizio della │20.12.1976│
│ │chirurgia │ │medicina e │ │
│ │ │ │chirurgia │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│Cipru │*) Text în limba │*) Text în limba │ │ │
│*) Text în │greacă │greacă │ │1.05.2004 │
│limba greacă │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│Latvija │arsta diploms │Universitates tipa │ │1.05.2004 │
│ │ │augstskola │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Internaturos │ │
│ │Aukstojo mokslo │ │pazymejimas, │ │
│ │diplomas, │ │nurodantis │ │
│Lietuva │nurodantis │Universitetas │suteikta │1.05.2004 │
│ │suteikta gydytojo │ │medicinos │ │
│ │kvalifikacija │ │gydytojo │ │
│ │ │ │profesine │ │
│ │ │ │kvalifikacija │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Diplome d'Etat de │ │ │ │
│ │docteur en │ │Certificat de │ │
│Luxembourg │medecine, │Jury d'examen d'Etat│stage │20.12.1976│
│ │chirurgie et │ │ │ │
│ │accouchements │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Altalanos orvos │ │ │ │
│ │oklevel (doctor │ │ │ │
│Magyarorszag │medicinae │Egyetem │ │1.05.2004 │
│ │universae, │ │ │ │
│ │abbrev.: dr. med. │ │ │ │
│ │univ.) │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Lawrja ta'Tabib │ │Certifikat ta' │ │
│ │tal- │ │registrazzjoni │ │
│Malta │Medicina u │Universita'ta' Malta│mahrug │1.05.2004 │
│ │l-Kirurgija │ │mill-Kunsill │ │
│ │ │ │Mediku │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Getuigschrift van │ │ │ │
│ │met │Faculteit │ │ │
│Nederland │goed gevolg │Geneeskunde │ │20.12.1976│
│ │afgelegd │ │ │ │
│ │artsexamen │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │1. Urkunde uber die│ │ │ │
│ │Verleihung des │ │ │ │
│ │akademischen Grades│1. Medizinische │ │ │
│Osterreich │Doktor der gesamten│Fakultat einer │ │1.01.1994 │
│ │Heilkunde (bzw. │Universitat │ │ │
│ │Doctor medicinae │ │ │ │
│ │universae, Dr. med.│ │ │ │
│ │univ.) [4] │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Dyplom ukonczenia │1. Akademia Medyczna│ │ │
│ │studiow wyzszych na│2. Uniwersytet │ │ │
│Polska │kierunku lekarskim │Medyczny │Lekarski Egzamin │1.05.2004 │
│ │z │3. Collegium Medicum│Panstwowy │ │
│ │tytulem "lekarza" │Uniwersytetu │ │ │
│ │ │Jagiellonskiego │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Carta de Curso de │ │Certificado │ │
│Portugal │licenciatura em │Universidades │emitido │1.01.1986 │
│ │medicina │ │peda Ordem dos │ │
│ │ │ │Medicos [2] │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│România │Diplomă de licenţă │Universităţi │ │1.1.2007 │
│ │de doctor medic │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Diploma, s katero │ │ │ │
│ │se │ │ │ │
│Slovenija │podeljuje strokovni│Univerza │ │1.05.2004 │
│ │naslov "doktor │ │ │ │
│ │medicine/doktorica │ │ │ │
│ │medicine" │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Vysokoskolsky │ │ │ │
│ │diplom │ │ │ │
│Slovensko │o udeleni │Vysoka skola │ │1.05.2004 │
│ │akademickeho titulu│ │ │ │
│ │"doktor mediciny" │ │ │ │
│ │("MUDr.") │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │- Helsingin │ │ │
│ │ │yliopisto/ │ │ │
│ │ │Helsingfors │ │ │
│ │Laaketieteen │universitet │ │ │
│Suomi/ │lisensiaatin │- Ita-Suomen │ │ │
│Finland [5] │tutkinto/Medicine │yliopisto │ │ │
│ │licentiatexamen │- Oulun yliopisto │ │ │
│ │ │- Tampereen │ │ │
│ │ │yliopisto │ │ │
│ │ │- Turun yliopisto │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Bevis om praktisk│ │
│Sverige │Lakarexamen │Universitet │utbildning som │1.01.1994 │
│ │ │ │utfardas av │ │
│ │ │ │Socialstyrelsen │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│United │Primary │Competent examining │Certificate of │20.12.1976│
│Kingdom │qualification │body │experience │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Vottoro um │ │
│ │ │ │viobotarnam │ │
│ │Embaettisprof i │ │(kandidatsar) │ │
│Island │laeknisfraeoi, │Haskoli Island │utgefio │1.01.1994 │
│ │candidatus medicine│ │af Heilbrigois- │ │
│ │(cand. med.) │ │og │ │
│ │ │ │tryggingamala- │ │
│ │ │ │raouneytinu │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │The diplomas, │ │ │ │
│ │certificates and │ │Certificate on │ │
│ │other titles │ │the │ │
│ │awarded │ │completed │ │
│Liechtenstein│in another State to│Competent │practical │1.05.1995 │
│ │which this │authorities │training issued │ │
│ │Directive │ │by │ │
│ │applies and listed │ │the competent │ │
│ │in the present │ │authorities │ │
│ │Annex │ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│ │Vitnemal for │ │Bekreftelse pa │ │
│ │fullfort │ │praktisk tjeneste│ │
│ │grad candidata/ │Medisinsk │som │ │
│Norge │candidatus │universitetsfakultet│lege utstedt av │1.01.1994 │
│ │medicinae, short │ │kompetent │ │
│ │form cand. med. │ │offentlig │ │
│ │ │ │myndighet │ │
└─────────────┴───────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴──────────┘

──────────
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 129 of 19.5.2010, p.3
    [2] Comunicarea Comisiei JO C 114 of 19.5.2009, p.1
    [3] Comunicarea Comisiei JO C 322 of 17.12.2008, p.8
    [4] Comunicarea Comisiei JO C 377 of 14.12.2010, p.10
    [5] Comunicarea Comisiei JO C 367 of 16.12.2011, p.5
──────────

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)
    Titluri de calificare ca medic specialist

┌─────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬──────────┐
│ │ │Organismul care │Data de │
│Ţara │Titlul de calificare │eliberează titlul de │referinţă │
│ │ │calificare │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Bijzondere │ │ │
│ │beroepstitel │ │ │
│Belgie/ │van geneesheer- │Minister bevoegd voor │ │
│Belgique/ │specialist/Titre │Volksgezondheid/ │20.12.1976│
│Belgien │professionnel │Ministre de la Sante │ │
│ │particulier de │publique │ │
│ │medecin │ │ │
│ │specialiste │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│Bulgaria │ │ │ │
│*) Text în │*) Text în limba │*) Text în limba │1.01.2007 │
│limba │bulgară │bulgară [1] │ │
│bulgară │ │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│Ceska │Diplom o specializaci│Ministerstvo │1.05.2004 │
│republika │ │zdravotnictvi │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Bevis for tilladelse │ │ │
│Danmark │til │Sundhedsstyrelsen │20.12.1976│
│ │at betegne sig som │ │ │
│ │speciallaege │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│Deutschland │Facharztliche │Landesarztekammer │20.12.1976│
│ │Anerkennung │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Residentuuri │ │ │
│Eesti │loputunnistus │Tartu Ulikool │1.05.2004 │
│ │eriarstiabi erialal │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│Grecia │*) Text în limba │*) Text în limba │ │
│*) Text în │greacă │greacă │1.01.1981 │
│limba greacă │ │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│Espana │Titulo de │Ministerio de │1.01.1986 │
│ │Especialista │Educacion y Cultura │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │1. Certificat │ │ │
│ │d'etudes │ │ │
│ │specialisees de │ │ │
│ │medecine │ │ │
│ │accompagne du diplome│ │ │
│ │d'Etat de docteur en │ │ │
│ │Medicine │ │ │
│ │2. Attestation de │ │ │
│ │medecin specialiste │ │ │
│ │qualifie accompagne │1. Universites │ │
│ │du │2. Conseil de l'Ordre │ │
│France [1] │diplome d'Etat de │des medicins │20.12.1976│
│ │docteur en Medicine │3. Universites │ │
│ │3. Diplome d'etudes │ │ │
│ │specialisees ou │ │ │
│ │diplome │ │ │
│ │d'etudes specialisees│ │ │
│ │complementaire │ │ │
│ │qualifiant de │ │ │
│ │medecine │ │ │
│ │accompagne du diplome│ │ │
│ │d'Etat de docteur en │ │ │
│ │medicine │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Diploma o │Ministarstvo nadlezno │ │
│Hrvsatska │specijalisticlom │za zdravsto │1.07.2013 │
│ │usavrsavanju │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│Ireland │Certificate of │Competent authority │20.12.1976│
│ │Specialist doctor │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│Italia │Diploma di medico │Universita │20.12.1976│
│ │specialista │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│Cipru │*) Text în limba │ │ │
│*) Text în │greacă │*)Text în limba greacă│1.05.2004 │
│limba greacă │ │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │"Sertifikats" - │ │ │
│ │kompetentu iestazu │ │ │
│ │izsniegts dokuments, │Latvijas Arstu │ │
│ │kas │biedriba │ │
│Latvija │apliecina, ka persona│Latvijas Arstniecibas │1.05.2004 │
│ │ir │personu profesionalo │ │
│ │nokartojusi │organizaciju savieniba│ │
│ │sertifikacijas │ │ │
│ │eksamenu │ │ │
│ │specialitate │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Rezidenturos │ │ │
│ │pazymejimas, │ │ │
│Lietuva │nurodantis │Universitetas │1.05.2004 │
│ │suteikta gydytojo │ │ │
│ │specialisto profesine│ │ │
│ │kvalifikacija │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│Luxembourg │Certificat de medecin│Ministre de la Sante │20.12.1976│
│ │specialiste │publique │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │ │Az Egeszsegugyi, │ │
│ │Szakorvosi │Szocialis es │ │
│Magyarorszag │bizonyitvany │Csaladugyi │1.05.2004 │
│ │ │Miniszterium illetekes│ │
│ │ │testulete │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Certifikat ta' │Kumitat ta' │ │
│Malta │Specjalista Mediku │Approvazzjoni dwar │1.05.2004 │
│ │ │Specjalisti │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │ │- Medisch Specialisten│ │
│ │ │Registratie Commissie │ │
│ │ │(MSRC) van de │ │
│ │ │Koninklijke │ │
│ │ │Nederlandsche │ │
│ │ │Maatschappij tot │ │
│ │Bewijs van │Bevordering der │ │
│ │inschrijving │Geneeskunst │ │
│Nederland │in een │- Sociaal- │20.12.1976│
│ │Specialistenregister │Geneeskundigen │ │
│ │ │Registratie Commissie │ │
│ │ │(SGRC) van de │ │
│ │ │Koninklijke │ │
│ │ │Nederlandsche │ │
│ │ │Maatschappij tot │ │
│ │ │Bevordering der │ │
│ │ │Geneeskunst [2] │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│Osterreich │Facharztdiplom │Osterreichische │1.01.1994 │
│ │ │Arztekammer │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Dyplom uzyskania │Centrum Egzaminow │ │
│Polska │tytulu │Medycznych │1.05.2004 │
│ │specjalisty │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Titulo de │ │ │
│Portugal [1] │especialista │Ordem dos Medicos │1.01.1986 │
│ │especialista │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│România │Certificat de medic │Ministerul Sănătăţii │01.01.2007│
│ │specialist │Publice │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Potrdilo o │1. Ministrstvo za │ │
│Slovenija │opravljenem │zdravje │1.05.2004 │
│ │specialisticnem │2. Zdravniska zbornica│ │
│ │izpitu │Slovenije │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │ │1. Slovenska │ │
│ │ │zdravotnicka │ │
│ │ │univerzita │ │
│ │Diplom o │2. Universita │ │
│Slovensko │specializacii │Komenskeho v │1.05.200 │
│ │ │Bratislave │ │
│ │ │3. Universita Pavla │ │
│ │ │Jozefa Safarika v │ │
│ │ │Kosiciach [3] │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │ │1. Helsingin yliopisto│ │
│ │ │/Helsingfors │ │
│ │ │universitet │ │
│ │Erikoislaakarin │2. Ita-Suomen │ │
│Suomi/Finland│tutkinto │yliopisto │1.01.1994 │
│ │/Speciallakarexamen │[4] │ │
│ │ │3. Oulun yliopisto │ │
│ │ │4. Tampereen yliopisto│ │
│ │ │5. Turun yliopisto │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Bevis om │ │ │
│Sverige │specialkompetens som │Socialstyrelsen │1.01.1994 │
│ │lakare, utfardat av │ │ │
│ │Socialstyrelsen │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│United │Certificate of │Postgraduate Medical │ │
│Kingdom │Completion of │Education and Training│20.12.1976│
│ │training │Board [5] │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│Island │Serfraeoileyfi │Heilbrigois-og │1.01.1994 │
│ │ │tryggingamalaraouneyti│ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │The diplomas, │ │ │
│ │certificates and │ │ │
│ │other │ │ │
│ │titles awarded in │ │ │
│Liechtenstein│another State to │Competent authorities │1.05.1995 │
│ │which │ │ │
│ │this Directive │ │ │
│ │applies │ │ │
│ │and listed in the │ │ │
│ │present Annex │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼──────────┤
│Norge │Spesialistgodkjenning│Den norske │1.01.1994 │
│ │ │laegeforening │ │
└─────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴──────────┘

──────────
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 114 of 19.5.2010, p.1
    [2] Comunicarea Comisiei Notificarea titlurilor de calificare de medic specialist şi de medic generalist cu formare specifică în medicină generală JO C 165 of 19.07.2007, p.13
    [3] Comunicarea Comisiei JO C 322 of 17.12.2008, p.3
    [4] Comunicarea Comisiei JO C 129 of 19.5.2010, p.3
    [5] Comunicarea Comisiei JO C 279 of 19.11.2009, p.1
──────────

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)
    Titlurile cursurilor de formare la medicină specializată

┌─────────────┬───────────────────────┬───────────────┐
│ │Anestezie şi terapie │Chirurgie │
│ │intensivă │generală │
│ ├───────────────────────┼───────────────┤
│ │Durata minimă de │Durata minimă │
│ │formare: 3 ani │de formare: 5 │
│ │ │ani │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Belgique/ │Anesthesie-reanimation │Chirurgie / │
│Belgie/ │/ Anesthesie- │Heelkunde │
│Belgien │reanimatie[1] │ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Bulgaria │*) Text în limba │*) Text în │
│*) Text în │bulgară │limba bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Ceska │Anesteziologie a │Chirurgie │
│republika │intenzivni medicina[3] │ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Danmark │Anaestesiologi │Kirurgi[2] │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Deutschland │Anasthesiologie │(Allgemeine) │
│ │ │Chirurgie │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Eesti │Anestesioloogia │Uldkirurgia │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Grecia │ │*) Text în │
│*) Text în │*) Text în limba greacă│limba greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│ │Anestesiologia y │Cirugia general│
│Espana │Reanimacion │y del carato │
│ │ │digestivo │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│France │Anesthesie-reanimation │Chirurgie │
│ │[2] │generale │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│ │Anesteziologija, │ │
│Hrvatska │reanimatologija i │Opea kirurgija │
│ │intenzivna │ │
│ │medicina │ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Ireland │Anaesthesia │General surgery│
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Italia │Anestesia e │Chirurgia │
│ │rianimazione │generale │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Cipru │ │*) Text în │
│*) Text în │*) Text în limba greacă│limba greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Latvija │Anesteziologija un │Kirurgija │
│ │reanimatologija │ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Lietuva │Anesteziologija │Chirurgija │
│ │reanimatologija │ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Luxembourg │Anesthesie-reanimation │Chirugie │
│ │ │generale │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Magyarorszag │Aneszteziologia es │Sebeszet │
│ │intenziv terapia │ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Malta │Anestezija u Kura │Kirurgija │
│ │Intensiva │Generali │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Nederland │Anesthesiologie │Heelkunde │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Osterreich │Anasthesiologie und │Chirurgie │
│ │Intensivmedizin │ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Polska │Anestezjologia i │Chirurgia │
│ │intensywna terapia │ogolna │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Portugal │Anestesiologia │Cirurgia geral │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│România │Anestezie şi terapie │Chirurgie │
│ │intensivă │generală │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│ │Anesteziologija, │ │
│Slovenija │reanimatologija in │Splosna │
│ │perioperawna intenzivna│kirurgija │
│ │medicina │ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Slovensko │Anesteziologia a │Chirurgia │
│ │intenzivna medicina │ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│ │Anestesiologia ja │ │
│Suomi/Finland│tehohoito / │Yleiskirurgia /│
│ │Anestesiologi │Allman kirurgi │
│ │och intensivvard │ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Sverige │Anestesi och │Kirurgi │
│ │intensivvard │ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│United │Anaesthetics │General surgery│
│Kingdom │ │ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Island │Svaefinga- og │Skurolaekningar│
│ │gjorgaeslulaeknisfraeoi│ │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Liechtenstein│Anasthesiologie │Chirurgie │
├─────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
│Norge │Anestesiologi │Generell │
│ │ │kirurgi │
└─────────────┴───────────────────────┴───────────────┘

──────────
    [1] Comunicarea Comisiei, JO C 279 din 19.11.2009, p.1
    [2] Comunicarea Comisiei, JO C 114 din 19.5.2009, p.1V
    [3] Comunicarea Comisiei, JO C 183 din 24.06.2011, p.1
──────────

┌─────────────┬────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Neurochirurgie │Obstetrică şi │
│ │ │ginecologie │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ │Durata minimă de │Durata minimă de │
│ │formare: 5 ani │formare: 5 ani │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Belgique/ │ │Gynecologie - │
│Belgie/ │Neurochirurgie │obstetrique / │
│Belgien │ │Gynaecologie - │
│ │ │verloskunde[1] │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Bulgaria │*) Text în limba │*) Text în limba │
│*) Text în │bulgară │bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Ceska │Neurochirurgie │Gynekologie a │
│republika │ │porodnictvi │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Danmark │Neurokirurgi[2] │Gynaekologi og │
│ │ │obstetrik[2] │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Deutschland │Neurochirurgie │Frauenheilkunde und │
│ │ │Geburtshilfe │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Eesti │Neurokirurgia │Sunnitusabi ja │
│ │ │gunekoloogia │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Grecia │*) Text în limba │*) Text în limba │
│*) Text în │greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Espana │Neurocirugia │Obstetricia y │
│ │ │ginecologia │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│France │Neurochirurgie │Gynecologie - │
│ │ │obstetrique │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Hrvatska │Neurokirurgija │Ginekologija i │
│ │ │opstetricija │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Ireland │Neurosurgery │Obstetrics and │
│ │ │gynaecology │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Italia │Neurochirurgia │Ginecologia e │
│ │ │ostetricia │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Cipru │*) Text în limba │*) Text în limba │
│*) Text în │greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Latvija │Neirokirurgija │Ginekologija un │
│ │ │dzemdnieciba │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Lietuva │Neurochirurgija │Akuserija ginekologija│
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Luxembourg │Neurochirurgie │Gynecologie - │
│ │ │obstetrique │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Magyarorszag │Idegsebeszet │Szuleszet-nogyogyaszat│
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Malta │Newrokirurgija │Ostetricja u │
│ │ │Ginekologija │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Nederland │Neurochirurgie │Obstetrie en │
│ │ │Gynaecologie*3) │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Osterreich │Neurochirurgie │Frauenheilkunde und │
│ │ │Geburtshilfe │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Polska │Neurochirurgia │Poloznictwo i │
│ │ │ginekologia │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Portugal │Neurocirurgia │Ginecologia e │
│ │ │obstetricia │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│România │Neurochirurgie │Obstetrică-ginecologie│
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Slovenija │Nevrokirurgija │Ginekologija in │
│ │ │porodnistvo │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Slovensko │Neurochirurgia │Gynekologia a │
│ │ │porodnictvo │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Naistentaudit ja │
│Suomi/Finland│Neurokirurgia / │synnytykset/ │
│ │Neurokirurgi │Kvinnosjukdomar och │
│ │ │forlossningar │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Sverige │Neurokirurgi │Obstetrik och │
│ │ │gynekologi │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│United │Neurosurgery │Obstetrics and │
│Kingdom │ │gynaecology │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Island │Taugaskurolaekningar│Faeoingar- og │
│ │ │kvenlaekningar │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Liechtenstein│Neurochirurgie │Gynakologie und │
│ │ │Geburtshilfe │
├─────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│Norge │Nevrokirurgi │Fodselshjelp og │
│ │ │kvinnesykdommer │
└─────────────┴────────────────────┴──────────────────────┘

──────────
    [1] Comunicarea Comisiei JOC 279 din 19.11.2009, p. 1
    [2] Comunicarea Comisiei JOC 114 din 19.5.2009, p. 1
    [3] Comunicarea Comisiei JOC 137 din 4.6.2008, p. 8
──────────

┌─────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │Medicină │Oftalmologie │
│ │internă │ │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Durata minimă │Durata minimă │
│ │de formare: 5 │de formare: 3 │
│ │ani │ani │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Belgique/ │Medecine │ │
│Belgie/ │interne / │Ophtalmologie │
│Belgien │Inwendige │/ Oftalmologie│
│ │geneeskunder │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Bulgaria │*) Text în │*) Text în │
│*) Text în │limba bulgară │limba bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Ceska │Vnitrni │Oftalmologie │
│republika │lekarstvi │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Danmark │Intern medicin│Oftalmologi[1]│
│ │[1] │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Deutschland │Innere Medizin│Augenheilkunde│
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Eesti │Sisehaigused │Oftalmoloogia │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Grecia │*) Text în │*) Text în │
│*) Text în │limba greacă │limba greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Espana │Medicina │Oftalmologia │
│ │interna │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│France │Medecine │Ophtalmologie │
│ │interne │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Hrvatska │Opca interna │Oftalmologija │
│ │medicina │i optometrija │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Ireland │General │Ophthalmic │
│ │medicine │surgery │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Italia │Medicina │Oftalmologia │
│ │interna │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Cipru │*) Text în │*) Text în │
│*) Text în │limba greacă │limba greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Latvija │Interna │Oftalmologija │
│ │medicina │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Lietuva │Vidaus ligos │Oftalmologija │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Luxembourg │Medecine │Ophtalmologie │
│ │interne │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Magyarorszag │Belgyogyaszat │Szemeszet │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Malta │Medicina │Oftalmologija │
│ │Interna │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Nederland │Interne │Oogheelkunde │
│ │geneeskunde │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Osterreich │Innere Medizin│Augenheilkunde│
│ │ │und Optometrie│
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Polska │Choroby │Okulistyka │
│ │wewnetrzne │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Portugal │Medicina │Oftalmologia │
│ │interna │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│România │Medicină │Oftalmologie │
│ │internă │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Slovenija │Interna │Oftalmologija │
│ │medicina │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Slovensko │Vnutorne │Oftalmologia │
│ │lekarstvo │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Suomi/Finland│Sisataudit / │Silmataudit / │
│ │Inre medicin │Ogonsjukdomar │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Sverige │Internmedicine│Ogonsjukdomar │
│ │ │(oftalmologi) │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│United │General │ │
│Kingdom │(internal) │Ophthalmology │
│ │medicine │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Island │Lyflaekningar │Augnlaekningar│
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Liechtenstein│Innere Medizin│Augenheilkunde│
├─────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Norge │Indremedisin │Oyesykdommer │
└─────────────┴──────────────┴──────────────┘

──────────
    Datele abrogate în sensul art. 27(3):
    * 1 Ianuarie 2004
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1
──────────

┌─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Otorinolaringologie │Pediatrie │
│ ├─────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Durata minimă de formare:│Durata minimă de │
│ │3 ani │formare: 4 ani │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Belgique/ │Oto-rhino-laryngologie / │Pediatrie / │
│Belgie/ │Otorhinolaryngologie │Pediatrie │
│Belgien │ │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Bulgaria │ │*) Text în limba │
│*) Text în │*) Text în limba bulgară │bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Ceska │Otorinolaryngologie │Detske lekarstv; │
│republika │ │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Danmark │Oto-rhino-laryngologi[1] │Paediatri[1] │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Deutschland │Hals-Nasen-Ohrenheilkunde│Kinder- und │
│ │ │ugendmedizin │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Eesti │Otorinolarungoloogia │Pediaatria │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Grecia │ │*) Text în limba │
│*) Text în │*) Text în limba greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Pediatria y sus │
│Espana │Otorrinolaringologia │areas │
│ │ │specificas │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Oto-rhino-laryngologie et│ │
│France │chirurgie cervico- │Pediatrie │
│ │faciale[1] │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Hrvatska │Otorinolaringologija │Pedijatrija │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Ireland │Otolaryngology │Paediatrics │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Italia │Otorinolaringoiatria │Pediatria │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Cipru │ │*) Text în limba │
│*) Text în │*) Text în limba greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Latvija │Otolaringologia │Pediatrija │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Lietuva │Otorinolaringologija │Vaikq ligos │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Luxembourg │Oto-rhino-laryngologie │Pediatrie │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Magyarorszag │Ful-orr-gegegyogyaszat │Csecsemo- es │
│ │ │gyermekgyogyaszat│
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Malta │Otorinolaringologija │Pedjatrija │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Nederland │Keel-, neus- en │Kindergeneeskunde│
│ │oorheelkunde │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Osterreich │Hals-, Nasen- und │Kinder- und │
│ │Ohrenkrankheiten │Jugendheilkunde │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Polska │Otorynolaryngologia │Pediatria │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Portugal │Otorrinolaringologia │Pediatria │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│România │Otorinolaringologie │Pediatrie │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Slovenija │Otorinolaringologija │Pediatrija │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Slovensko │Otorinolaryngologia │Pediatria │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Korva-, nena-ja │ │
│Suomi/Finland│kurkkutaudit / Oron-, │Lastentaudit / │
│ │nas-och │Barnsjukdomar │
│ │halssjukdomar │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ │Oron-, nas- och │Barn- och │
│Sverige │halssjukdomar (oto-rhino-│ungdomsmedicin │
│ │laryngologi) │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│United │Otolaryngology │Paediatrics │
│Kingdom │ │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Island │Hals-, nef- og │Barnalaekningar │
│ │eyrnalaekningar │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Liechtenstein│Hals-, Nasen- und │Kinderheilkunde │
│ │Ohrenkrankheiten │ │
├─────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│Norge │0re-nese-halssykdommer │Barnesykdommer │
└─────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┘

──────────
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011,p. 1
    [2] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
──────────

┌─────────────┬────────────────────┬────────────────────────┐
│ │Medicină │Urologie │
│ │respiratorie │ │
│ ├────────────────────┼────────────────────────┤
│ │Durata minimă de │Durata minimă de │
│ │formare: 4 ani │formare: 5 ani │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Belgique/ │ │ │
│Belgie/ │Pneumologie │Urologie │
│Belgien │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Bulgaria │*) Text în limba │ │
│*) Text în │bulgară │*) Text în limba bulgară│
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Ceska │Pneumologie a │Urologie │
│republika │ftizeologie[1] │ │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Danmark │Intern medicin: │Urologi[2] │
│ │lungesygdomme[2] │ │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Deutschland │Pneumologie │Urologie │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Eesti │Pulmonoloogia │Uroloogia │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Grecia │*) Text în limba │ │
│*) Text în │greacă │*) Text în limba greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Espana │Neumologia │Urologia │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Hrvatska │Pulmologija │Urologija │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│France │Pneumologie │Chirurgie urologique[2] │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Ireland │Respiratory medicine│Urology │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│ │Malattie │ │
│Italia │dell'apparato │Urologia │
│ │respiratorio │ │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Cipru │*) Text în limba │ │
│*) Text în │greacă │*) Text în limba greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Latvija │Ftiziopneimonologija│Urologija │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Lietuva │Pulmonologija │Urologija │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Luxembourg │Pneumologie │Urologie │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Magyarorszag │Tudogyogyaszat │Urologia │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Malta │Medicina │Urologija │
│ │Respiratorja │ │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Nederland │Longziekten en │Urologie │
│ │tuberculose │ │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Osterreich │Lungenkrankheiten │Urologie │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Polska │Choroby pluc │Urologia │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Portugal │Pneumologia │Urologia │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│România │Pneumologie │Urologie │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Slovenija │Pnevmologija │Urologija │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Slovensko │Pneumologia a │Urologia │
│ │ftizeologia │ │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│ │Keuhkosairaudet ja │ │
│Suomi/Finland│allergologia / │Urologia / Urologi │
│ │Lungsjukdomar och │ │
│ │allergologi │ │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Sverige │Lungsjukdomar │Urologi │
│ │(pneumologi) │ │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│United │Respiratory medicine│Urology │
│Kingdom │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Island │Lungnalaekningar │Pvagfaeraskurolaekningar│
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Liechtenstein│Pneumologie │Urologie │
├─────────────┼────────────────────┼────────────────────────┤
│Norge │Lungesykdommer │Urologi │
└─────────────┴────────────────────┴────────────────────────┘

──────────
    [1] Comunicarea Comisiei JOC 183 din 24.06.2011, p.1
    [2] Comunicarea Comisiei JOC 114 din 19.5.2009, p.1
──────────

┌─────────────┬────────────────────────┬────────────────┐
│ │Ortopedie │Anatomie │
│ │ │Patologică │
│ ├────────────────────────┼────────────────┤
│ │Durata minimă de │Durata minimă de│
│ │formare: 5 ani │formare: 4 ani │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Belgique/ │Chirurgie orthopedique /│Anatomie │
│Belgie/ │Orthopedische │pathologique / │
│Belgien │heelkunde │Pathologische │
│ │ │anatomie │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Bulgaria │ │*) Text în limba│
│*) Text în │*) Text în limba bulgară│bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Ceska │Ortopedie │Patologie[4] │
│republika │ │ │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Patologisk │
│Danmark │Ortopaedisk kirurgi │anatomi og │
│ │ │cytology[1] │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Deutschland │Orthopadie (und │Pathologie │
│ │Unfallchirurgie) │ │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Eesti │Ortopeedia │Patoloogia │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Grecia │ │*) Text în limba│
│*) Text în │*) Text în limba greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Espana │Cirugia ortopedica y │Anatomia │
│ │traumatologia │patologica │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│ │Chirurgie orthopedique │Anatomie et │
│France │et traumatologie │cytologie │
│ │ │pathologiques │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Hrvatska │Ortopedija i │Patologija │
│ │traumatologija │ │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Ireland │Trauma and orthopaedic │Histopathology │
│ │surgery │[2] │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Italia │Ortopedia e │Anatomia │
│ │traumatologia │patologica │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Cipru │ │*) Text în limba│
│*) Text în │*) Text în limba greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Latvija │Traumatologija un │Patologija │
│ │ortopedija │ │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Lietuva │Ortopedija │Patologija │
│ │traumatologija │ │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Luxembourg │Orthopedie │Anatomie │
│ │ │pathologique │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Magyarorszag │Ortopedia es │Patologia │
│ │traumatologia[3] │ │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Malta │Kirurgija Ortopedika │Istopatologija │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Nederland │Orthopedie │Pathologie │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Osterreich │Orthopadie und │Pathologie │
│ │Orthopadische Chirurgie │ │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│ │Ortopedia i │ │
│Polska │traumatologia narzadu │Patomorfologia │
│ │ruchu │ │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Portugal │Ortopedia │Anatomia │
│ │ │patologica │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│România │Ortopedie şi │Anatomie │
│ │traumatologie │patologică │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Anatomska │
│Slovenija │Ortopedska kirurgija │patologija in │
│ │ │citopatologija │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Slovensko │Ortopedia │Patologicka │
│ │ │anatomia │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│ │Ortopedia ja │ │
│Suomi/Finland│traumatologia / Ortopedi│Patologia / │
│ │och │Patologi │
│ │traumatologi │ │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Sverige │Ortopedi │Klinisk patologi│
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│United │Trauma and orthopaedic │Histopathology │
│Kingdom │surgery │ │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Island │Baeklunarskurolaekningar│Vefjameinafraeoi│
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Liechtenstein│Orthopadische Chirurgie │Pathologie │
├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
│Norge │Ortopedisk kirurgi │Patologi │
└─────────────┴────────────────────────┴────────────────┘

──────────
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1
    [2] Corrigendum la Directive 2005/36/EC. JOL 93 din 4.4.2008, p.28
    [3] Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p.3
    [4] Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p.1
──────────

┌─────────────┬───────────────┬────────────────────┐
│ │Neurologie │Psihiatrie │
│ ├───────────────┼────────────────────┤
│ │Durata minimă │Durata minimă de │
│ │de formare: 4 │formare: 4 ani │
│ │ani │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │ │Psyclvjie, │
│ │ │particulierement de │
│Belgique/ │ │l'adulte/ │
│Belgie/ │Neurologie │Psychiatrie, meer │
│Belgien │ │bepald\-in de │
│ │ │volwassenpsychiatrie│
│ │ │[1] │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Bulgaria │*) Text în │*) Text în limba │
│*) Text în │limba bulgară │bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Ceska │Neurologie │Psychiatrie │
│republika │ │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Danmark │Neurologi[2] │Psykiatri │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Deutschland │Neurologie │Psychiatrie und │
│ │ │Psychotherapie │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Eesti │Neuroloogia │Psuhhiaatria │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Grecia │*) Text în │*) Text în limba │
│*) Text în │limba greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Espana │Neurologia │Psiquiatria │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│France │Neurologie │Psychiatrie │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Hrvatska │Neurologija │Psihijatrija │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Ireland │Neurology │Psychiatry │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Italia │Neurologia │Psichiatria │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Cipru │*) Text în │*) Text în limba │
│*) Text în │limba greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Latvija │Neirologija │Psihiatrija │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Lietuva │Neurologija │Psichiatrija │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Luxembourg │Neurologie │Psychiatrie │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Magyarorszag │Neurologia │Pszichiatria │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Malta │Newrologija │Psikjatrija │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Nederland │Neurologie │Psychiatrie │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │ │Psychiatrie (und │
│Osterreich │Neurologie │Psychotherapeutische│
│ │ │Medizin)[1] │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Polska │Neurologia │Psychiatria │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Portugal │Neurologia │Psiquiatria │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│România │Neurologie │Psihiatrie │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Slovenija │Nevrologija │Psihiatrija │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Slovensko │Neurologia │Psychiatria │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Suomi/Finland│Neurologia / │Psykiatria / │
│ │Neurologi │Psykiatri │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Sverige │Neurologi │Psykiatri │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│United │Neurology │General psychiatry │
│Kingdom │ │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Island │Taugalaekningar│Geolaekningar │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Liechtenstein│Neurologie │Psychiatrie und │
│ │ │Psychotherapie │
├─────────────┼───────────────┼────────────────────┤
│Norge │Nevrologi │Psykiatri │
└─────────────┴───────────────┴────────────────────┘

──────────
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p.1
    [2] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1
──────────

┌─────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ │Radiologie │Radioterapie │
│ │diagnostică │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Durată minimă de │Durată minimă de formare: 4 ani│
│ │formare: 4 ani │ │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Belgique/ │Radiodiagnostic/ │Radiotherapie-oncologie/ │
│Belgie/ │Rontgendiagnose │Radiotherapie-oncologie │
│Belgien │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Bulgaria │*) Text în limba │ │
│*) Text în │bulgară │*) Text în limba bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Ceska │Radiologie a │Radiacni onkologie │
│republika │zobrazovaci metody │ │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Danmark │Diagnostik radiology │Klinisk Onkologi[1] │
│ │[1] │ │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Deutschland │(Diagnostische) │Strahlentherapie │
│ │Radiologie │ │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Eesti │Radioloogia │Onkoloogia │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Grecia │*) Text în limba │ │
│*) Text în │greacă │*) Text în limba greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Espana │Radiodiagnostico │Oncologia radioterapica │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│France │Radiodiagnostic et │Oncologie option oncologie │
│ │imagerie medicale │radiotherapique[1] │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Hrvatska │Klinicka radiologija │Onkologija i radioterapija │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Ireland │Diagnostic radiology │Radiation oncology │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Italia │Radiodiagnostica │Radioterapia │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Cipru │*) Text în limba │ │
│*) Text în │greacă │*) Text în limba greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Latvija │Diagnostiska │Terapeitiska radiologija │
│ │radiologija │ │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Lietuva │Radiologija │Onkologija radioterapija │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Luxembourg │Radiodiagnostic │Radiotherapie │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Magyarorszag │Radiologia │Sugarterapia │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Malta │Radjologija │Onkologija u Radjoterapija │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Nederland │Radiologie │Radiotherapie │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Osterreich │Radiologie[2] │Strahlentherapie-Radioonkologie│
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Polska │Radiologia i │Radioterapia onkologiczna │
│ │diagnostyka obrazowa │ │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Portugal │Radiodiagnostico │Radioterapia │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│România │Radiologie-imagistică│Radioterapie │
│ │medicală │ │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Slovenija │Radiologija │Radioterapija in onkologija │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Slovensko │Radiologia │Radiacna onkologia │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Suomi/Finland│Radiologia/Radiologi │Syopataudit/Cancersjukdomar │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Sverige │Medicinsk radiologi │Tumorsjukdomar (allman │
│ │ │onkologi) │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│United │Clinical radiology │Clinical oncology │
│Kingdom │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Island │Geislagreining │ │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Medizinsche │Medizinische Radiologie/Radio- │
│Liechtenstein│Radiologie/ │Onkologie │
│ │Radiodiagnostik │ │
├─────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Norge │Radiologi │ │
└─────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────┘

──────────
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1
    [2] Comunicarea Comisiei JO C 129 din 19.05.210, p.3
──────────

┌─────────────┬───────────────────────────┬───────────────┐
│ │Chirurgie plastică │Biologie │
│ │ │Clinică │
│ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│ │Durată minimă de formare: 5│Durată minimă │
│ │ani │de formare: 4 │
│ │ │ani │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│ │Chirurgie plastique, │Biologie │
│Belgique/ │reconstructrice et │clinique/ │
│Belgie/ │esthetique/Plastische, │Klinische │
│Belgien │reconstructieve en │biologie │
│ │esthetische heelkunde │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Bulgaria │ │*) Text în │
│*) Text în │*) Text în limba bulgară[4]│limba bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Ceska │Plasticka chirurgie │ │
│republika │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Danmark │Plastikkirurgi │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Deutschland │Plastische (und │ │
│ │Asthetische) Chirurgie │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Eesti │Plastika- ja │Laborimeditsiin│
│ │rekonstruktiivkirurgia │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Grecia │ │ │
│*) Text în │*) Text în limba greacă │[1] │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Espana │Cirugia plastica, estetica │Analisis │
│ │y reparadora │clinicos │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│ │Chirurgie plastique, │Biologie │
│France │reconstructrice et │medicale │
│ │esthetique │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│ │Plasticna, rekonstrukcijska│ │
│Hrvatska │i estetska │ │
│ │kirurgija │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│ │Plastic, reconstructive and│ │
│Ireland │aesthetic │ │
│ │surgery[1] │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Italia │Chirurgia plastica e │Patologia │
│ │ricostruttiva │clinica │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Cipru │ │ │
│*) Text în │*) Text în limba greacă │ │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Latvija │Plastiska kirurgija │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Lietuva │Plastine ir rekonstrukcine │Laboratorine │
│ │chirurgija │medicina │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Luxembourg │Chirurgie plastique │Biologie │
│ │ │clinique │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Orvosi │
│Magyarorszag │Plasztikai (egesi) sebeszet│laboratoriumi │
│ │ │diagnosztika │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Malta │Kirurgija Plastika │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Nederland │Plastische chirurgie │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│ │Plastische, Asthetische und│Medizinische │
│Osterreich │Rekonstruktive │Biologie │
│ │Chirurgie[2] │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Polska │Chirurgia plastyczna │Diagnostyka │
│ │ │laboratoryjna │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│ │Cirurgia plastica, estetica│Patologia │
│Portugal │e reconstrutiva │clinica │
│ │[3] │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│ │Chirurgie plastică - │Medicină de │
│România │microchirurgie │laborator │
│ │reconstructivă │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│ │Plasticna, rekonstrukcijska│ │
│Slovenija │in estetska │ │
│ │kirurgija │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Slovensko │Plasticka chirurgia │Laboratorna │
│ │ │medicina │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Suomi/Finland│Plastiikkakirurgia/ │ │
│ │Plastikkirurgi │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Sverige │Plastikkirurgi │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│United │Plastic surgery │ │
│Kingdom │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Island │Lytalaekningar │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Liechtenstein│Plastische- und │ │
│ │Wiederherstellungschirurgie│ │
├─────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Norge │Plastikkirurgi │ │
└─────────────┴───────────────────────────┴───────────────┘

──────────
    [1] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC.JO L 93 din 4.4.2008, p.28
    [2] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p.1
    [3] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1
    [4] Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p.1
──────────

┌─────────────┬───────────────────────────┬────────────────────┐
│ │Microbiologie-bacteriologie│Biochimie │
│ ├───────────────────────────┼────────────────────┤
│ │Durată minimă de formare: 4│Durată minimă de │
│ │ani │formare: 4 ani │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Ţara │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Belgique/ │ │ │
│Belgie/ │ │ │
│Belgien │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Bulgaria │ │*) Text în limba │
│*) Text în │*) Text în limba bulgară │bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Ceska │Lekarska mikrobiologie │Klinicka biochemie │
│republika │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Danmark │Klinisk mikrobiologi │Klinisk biokemi │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│ │Mikrobiologie (Virologie) │ │
│Deutschland │und │Laboratoriumsmedizin│
│ │Infektionsepidemiologie │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Eesti │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Grecia │ │ │
│*) Text în │*) Text în limba greacă [2]│ │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Espana │Microbiologia y │Bioquimica clinica │
│ │parasitologia │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│France │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Hrvatska │Klinicka mikrobiologija │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Ireland │Microbiology │Chemical pathology │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Italia │Microbiologia e virologia │Biochimica clinica │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Cipru │ │ │
│*) Text în │*) Text în limba greacă │ │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Latvija │Mikrobiologija │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Lietuva │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Luxembourg │Microbiologie │Chimie biologique │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Magyarorszag │Orvosi mikrobiologia │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Malta │Mikrobijologija │Patologija Kimika │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Nederland │Medische microbiologie │Klinische chemie* │
│ │ │[1] │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Medizinsche und │
│Osterreich │Hygiene und Mikrobiologie │Chemische │
│ │ │Labordiagnostik │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Polska │Mikrobiologia lekarska │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Portugal │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│România │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Slovenija │Klinicna mikrobiologija │Medicinska biokemija│
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Slovensko │Klinicka mikrobiologia │Klinicka biochemia │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Suomi/Finland│Kliininen mikrobiologia/ │Kliininen kemia/ │
│ │Klinisk mikrobiologi │Klinisk kemi │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Sverige │Klinisk bakteriologi │Klinisk kemi │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│United │Medical microbiology and │Chemical pathology │
│Kingdom │virology │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Island │Syklafraeoi │Klinisk │
│ │ │lifefnafraeoi │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Liechtenstein│ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┤
│Norge │Medisinsk mikrobiologi │Klinisk kjemi │
└─────────────┴───────────────────────────┴────────────────────┘

──────────
    Datele de abrogare în sensul art. 27(3):
    * 4 Aprilie 2000
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 137 din 4.6.2008, p.8
    [2] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p.28
──────────

┌─────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐
│ │Imunologie │Chirurgie Toracică │
│ ├───────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Durată minimă de │Durată minimă de formare:│
│ │formare: 4 ani │5 ani │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Belgique/ │ │Chirurgie thoracique/ │
│Belgie/ │ │Heelkunde │
│ │ │op de thorax*) │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Belgien │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Bulgaria │*) Text în limba │ │
│*) Text în │bulgară[1] │*) Text în limba bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Ceska │Alergologie a │Hrudni chirurgie[3] │
│republika │klinicka imunologie│ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Danmark │Klinisk immunologi │Thoraxkirurgi[1] │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Deutschland │ │Thoraxchirurgie │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Eesti │ │Torakaalkirurgia │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Grecia │ │ │
│*) Text în │ │*) Text în limba greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Espana │Immunologia │Cirugia toracica │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│France │ │Chirurgie thoracique et │
│ │ │cardiovasculaire │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Alergologija i │ │
│Hrvatska │klinicka │ │
│ │imunologija │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Immunology │ │
│Ireland │(clinical and │Thoracic surgery │
│ │laboratory) │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Italia │ │- Chirurgia toracica[4] │
│ │ │- Cardiochirurgia │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Cipru │*) Text în limba │ │
│*) Text în │greacă │*) Text în limba greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Latvija │Imunologija │Torakala kirurgija │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Lietuva │ │Krutines chirurgija │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Luxembourg │Immunologie │Chirurgie thoracique │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Allergologia es │ │
│Magyarorszag │klinikai │Mellkassebeszet │
│ │immunologia │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Malta │Immunologija │Kirurgija Kardjo-Toracika│
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Nederland │ │Cardio-thoracale │
│ │ │chirurgie │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Osterreich │Immunologie │Thoraxchirurgie[2] │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Polska │Immunologia │Chirurgia klatki │
│ │kliniczna │piersiowej │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Portugal │ │Cirurgia cardiotoracica │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│România │ │Chirurgie toracică │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Slovenija │ │Torakalna kirurgija │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Slovensko │Klinicka imunologia│Hrudnikova chirurgia │
│ │a alergologia │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Sydan-ja │
│Suomi/Finland│ │rintaelinkirurgia/ │
│ │ │Hjart- och thoraxkirurgi │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Sverige │Klinisk immunologi │Thoraxkirurgi │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│United │Immunology │Cardo-thoracic surgery │
│Kingdom │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Island │Onaemisfraeoi │Brjostholsskurolaekningar│
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Allergologie und │Herz- und thorakale │
│Liechtenstein│klinische │Gefasschirurgie │
│ │Immunologie │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Norge │Immunologi og │Thoraxkirurgi │
│ │transfusjonsmedisin│ │
└─────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘

──────────
    Datele de abrogare în sensul Art. 27(3):
    * 1 Ianuarie 1983
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1
    [2] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p.1
    [3] Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p.1
    [4] Corringendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p.28
──────────

┌─────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐
│ │Chirurgie Pediatrică│Chirurgie vasculară │
│ ├────────────────────┼───────────────────────┤
│ │Durată minimă de │Durată minimă de │
│ │formare: 5 ani │formare: 5 ani │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Belgique/ │ │Chirurgie des vaisseaux│
│Belgie/ │ │/ │
│Belgien │ │Bloedvatenheelkunde* │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Bulgaria │*) Text în limba │*) Text în limba │
│*) Text în │bulgară │bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Ceska │Detska chirurgie │Cevni chirurgie │
│republika │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Danmark │ │Karkirurgi [1] │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Deutschland │kinderchirurgie │Gefabchirurgie │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Eesti │Lastekirurgia │Kardiovaskulaarkirurgia│
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Grecia │*) Text în limba │ │
│*) Text în │greacă │*) Text în limba greacă│
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Espana │Cirugia pediatrica │Angiologia y cirugia │
│ │ │vascular │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│France │Chirurgie infantile │Chirurgie vasculaire │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Hrvatska │Djecja kirurgija │Vaskularna kirurgija │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Ireland │Paediatric surgery │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Italia │Chirurgia pediatrica│Chirurgia vascolare │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Cipru │*) Text în limba │ │
│*) Text în │greacă │*) Text în limba greacă│
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Latvija │Bernu kirurgija │Asinsvadu kirurgija │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Lietuva │Vaiku chirurgija │Kraujagysliu chirurgija│
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Luxembourg │Chirurgie │Chirurgie vasculaire │
│ │pediatrique │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Magyarorszag │Gyermeksebeszet │Ersebeszet │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Malta │Kirurgija Pedjatrika│Kirurgija Vaskolari │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Nederland │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Osterreich │Kinder-und │ │
│ │Jugendchirurgie[2] │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Polska │Chirurgia dziecieca │Chirurgia naczyniowa │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Portugal │Cirurgia pediatrica │Angologia/Cirurgia │
│ │ │vascular[1] │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│România │Chirurgie pediatrică│Chirurgie vasculară │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Slovenija │ │Kardiovaskularna │
│ │ │kirurgija │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Slovensko │Detska chirurgia │Cievna chirurgia │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Suomi/Finland│Lastenkirurgia/ │Verisuonikirurgia/ │
│ │Barnkirurgi │Karlkirurgi │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Sverige │Barn- och │ │
│ │ungdomskirurgi │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│United │Paediatric surgery │ │
│Kingdom │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Island │Barnaskurolaekningar│Aeoaskurolaekningar │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Liechtenstein│Kinderchirurgie │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Norge │Barnekirurgi │Karkirurgi │
└─────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘

──────────
    Datele de abrogare în sensul art. 27(3):
    * 1 Ianuarie 1983
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1
    [2] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p.1
──────────

┌─────────────┬────────────────┬──────────────────────┐
│ │Cardiologie │Gastroenterologie │
│ ├────────────────┼──────────────────────┤
│ │Durată minimă de│Durată minimă de │
│ │formare: 4 ani │formare: 4 ani │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Belgique/ │ │Gastro-enterologie/ │
│Belgie/ │Cardiologie │Gastro-enterologie [1]│
│Belgien │ │[4] │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Bulgaria │*) Text în limba│*) Text în limba │
│*) Text în │bulgară │bulgară* │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Ceska │Kardiologie │Gastroenterologie │
│republika │ │ │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Intern medicin: │
│Danmark │Intern medicin: │gastroenterology og │
│ │kardiologi[2] │hepatologi │
│ │ │[2] │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │Innere Medizin │Innere Medizin und │
│Deutschland │und Schwerpunkt │Schwerpunkt │
│ │Kardiologie │Gastroenterologie │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Eesti │Kardioloogia │Gastroenteroloogia │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Grecia │*) Text în limba│*) Text în limba │
│*) Text în │greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Espana │Cardiologia │Aparato digestivo │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │Cardiologie et │Gastro-enterologie │
│France │maladies │et hepatologie │
│ │vasculaires[2] │ │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Hrvatska │Kardiologija │Gastroenterologija │
├─────────────┼────────────────┤Gastro-enterology │
│Ireland │Cardiology │ │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Italia │Cardiologia │Gastroenterologia │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Cipru │*) Text în limba│*) Text în limba │
│*) Text în │greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Latvija │Kardiologija │Gastroenterologija │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Lietuva │Kardiologija │Gastroenterologija │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Luxembourg │Cardiologie et │Gastro-enterologie │
│ │angiologie │ │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Magyarorszag │Kardiologia │Gasztroenterologia │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Malta │Kardiologija │Gastroenterologija │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Nederland │Cardiologie │Maag-darm-leverziekten│
│ │ │[3] │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Osterreich │ │ │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Polska │Kardiologia │Gastrenterologia │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Portugal │Cardiologia │Gastrenterologia │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│România │Cardiologie │Gastroenterologie │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Slovenija │ │Gastroenterologija │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Slovensko │Kardiologia │Gastroenterologia │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Suomi/Finland│Kardiologia/ │Gastroenterologia/ │
│ │Kardiologi │Gastroenterologi │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Medicinsk │
│Sverige │Kardiologi │gastroenterologi │
│ │ │och hepatologi │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│United │Cardiology │Gastro-enterology │
│Kingdom │ │ │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Island │Hjartalaekningar│Meltingarlaekningar │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Liechtenstein│Kardiologie │Gastroenterologie │
├─────────────┼────────────────┼──────────────────────┤
│Norge │Hjertesykdommer │Fordoyelsessykdommer │
└─────────────┴────────────────┴──────────────────────┘

──────────
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p.1
    [2] Comunicarea Comisiei C 114 din 19.5.2009, p.1
    [3] Comunicarea Comisiei JO C 137 din 4.6.2008, p.8
    [4] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC.OJ L 93 din 4.4.2008, p.28
    * până la data de 14 September 2010
──────────

┌─────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│ │Reumatologie │Hematologie │
│ │ │generală │
│ ├────────────────┼─────────────────┤
│ │Durată minimă de│Durată minimă de │
│ │formare: 4 ani │formare: 4 ani │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Belgique/ │Rhumathologie/ │ │
│Belgie/ │reumatologie │ │
│Belgien │ │ │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Bulgaria │*) Text în limba│*) Text în limba │
│*) Text în │bulgară │bulgară[3] │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Ceska │ │Hematologie a │
│republika │Revmatologie │transfuzni │
│ │ │lekarstvi │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Danmark │Intern medicin: │Intern medicin: │
│ │reumatologi[1] │haematologi[1] │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │Innere Medizin │Innere Medizin │
│Deutschland │und Schwerpunkt │und Schwerpunkt │
│ │Rheumatologie │Hamatologie und │
│ │ │Onkologie │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Eesti │Reumatoloogia │Hematoloogia │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Grecia │*) Text în limba│*) Text în limba │
│*) Text în │greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Espana │Reumatologia │Hematologia y │
│ │ │hemoterapia │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│France │Rhumatologie │ │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Hrvatska │Reumatologija │Hematologija │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Haematology │
│Ireland │Rheumatology │(clinical and │
│ │ │laboratory) │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Italia │Reumatologia │Ematologia │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Cipru │*) Text în limba│*) Text în limba │
│*) Text în │greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Latvija │Reimatologija │Hematologija │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Lietuva │Reumatologija │Hematologija │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Luxembourg │Rhumatologie │Hematologie │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Magyarorszag │Reumatologia │Hematologia[2] │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Malta │Rewmatologija │Ematologija │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Nederland │Reumatologie │ │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Osterreich │ │ │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Polska │Reumatologia │Hematologia │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Portugal │Reumatologia │Imuno-hemoterapia│
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│România │Reumatologie │Hematologie │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Slovenija │ │ │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Slovensko │Reumatologia │Hematologia a │
│ │ │transfuziologia │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Kliininen │
│Suomi/Finland│Reumatologia/ │hematologia/ │
│ │Reumatologi │Klinisk │
│ │ │hematologi │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Sverige │Reumatologi │Hematologi │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│United │Rheumatology │Haematology │
│Kingdom │ │ │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Island │Gigtarlaekningar│Bloomeinafraeoi │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Liechtenstein│Rheumatologie │Hamatologie │
├─────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Norge │Revmatologi │Blodsykdommer │
└─────────────┴────────────────┴─────────────────┘

──────────
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p.1
    [2] Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p.3
    [3] Comunicarea Comisiei JO C 244 din 14.08.2012, p.1
──────────

┌─────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │Endocrinologie │Fizioterapie │
│ ├───────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │Durata minimă de formare: 3│Durata minimă de │
│ │ani │formare: 3 ani │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Belgique/ │ │Medecine physique et │
│Belgie/ │ │readaptation/Fysische │
│Belgien │ │geneeskunde en │
│ │ │revalidatie │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Bulgaria │ │ │
│*) Text în │*) Text în limba bulgară │*) Text în limba bulgară│
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Ceska │Diabelotologie a │Rehabilitacni a │
│republika │endokrinologie[4] │fyzikalni │
│ │ │medicina │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Danmark │Intern medicin: │ │
│ │endokrinologi[1] │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │Innere Medizin und │Physikalische und │
│Deutschland │Schwerpunkt Endokrinologie │Rehabilitative Medizin │
│ │und Diabetologie │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Eesti │Endokrinoloogia │Taastusravi ja │
│ │ │fusiaatria │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Grecia │ │ │
│*) Text în │*) Text in limba greacă │*) Text in limba greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Espana │Endocrinologia y nutricion │Medicina fisica y │
│ │ │rehabilitacion │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │Endocrinologie - diabete - │Medecine physique et de │
│France │maladies │readaptation[1] │
│ │metaboliques[1] │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Hrvatska │Endokrinologija i │ │
│ │dijabetologija │Fizikalna medicina i │
├─────────────┼───────────────────────────┤rehabilitacija │
│Ireland │Endocrinology and diabetes │ │
│ │mellitus │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Italia │Endocrinologia e malattie │Medicina fisica e │
│ │dei ricambio │riabilitazione │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Cipru │ │ │
│*) Text în │*) Text in limba greacă │*) Text in limba greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Rehabilitologija Fiziska│
│Latvija │Endokrinologija │rehabilitacija │
│ │ │Fizikala medicina │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Lietuva │Endokrinologija │Fizine medicina ir │
│ │ │reabilitacija │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │Endocrinologie, maladies du│Reeducation et │
│Luxembourg │metabolisme et │readaptation │
│ │de la nutrition │fonctionnelles │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Magyarorszag │Endokrinologia │Fizioterapia │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Malta │Endokrinologija u Dijabete │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Nederland │ │Revalidatiegeneeskunde │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Physikalische Medizin │
│Osterreich │ │und │
│ │ │Allgemeine │
│ │ │Rehabilitation[2] │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Polska │Endokrynologia │Rehabilitacja medyczna │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Portugal │Endocrinologia/Nutricao[1] │Medicina fisica e de │
│ │ │reabilitacao [3][1] │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Recuperare, medicină │
│România │Endocrinologie │fizică şi │
│ │ │balneologie │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Fizikalna in │
│Slovenija │ │rahabilitacijska │
│ │ │medicina │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Slovensko │Endokrinologia │Fyziatria, balneologia a│
│ │ │liecebna rehabilitacia │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Suomi/Finland│Endokrinologia/ │Fysiatria/Fysiatri │
│ │Endokrinologi │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Sverige │Endokrina sjukdomar │Rehabiliteringsmedicin │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│United │Endocrinology and diabetes │ │
│Kingdom │mellitus │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Island │Efnaskipta- og │Orku- og │
│ │innkirtlalaekningar │endurhaefingarlaekningar│
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Physikalische Medizin │
│Liechtenstein│Endokrinologie-Diabetologie│und │
│ │ │Rehabilitation │
├─────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤
│Norge │Endokrinologi │Fysikalsk medisin og │
│ │ │rehabilitering │
└─────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────┘

──────────
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
    [2] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
    [3] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p. 28
    [4] Comunicarea Comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1
──────────

┌─────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│ │Neuropsihiatrie │Dermatovenerologie │
│ ├──────────────────┼──────────────────────┤
│ │Durata minimă de │Durata minimă de │
│ │formare: 5 ani │formare: 3 ani │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Ţara │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Belgique/ │ │Dermato-venereologie /│
│Belgie/ │Neuropsychiatrie *│Dermato-venereologie │
│Belgien │ │[1] │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Bulgaria │ │*) Text în limba │
│*) Text în │ │bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Ceska │ │Dermatovenerologie │
│republika │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Danmark │ │Dermato-venerologi[2] │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │Nervenheilkunde │Haut- und │
│Deutschland │(Neurologie und │Geschlechtskrankheiten│
│ │Psychiatrie) │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Eesti │ │Dermatoveneroloogie │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Grecia │*) Text în limba │*) Text în limba │
│*) Text în │greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Dermatologia │
│Espana │ │medico-quirurgica │
│ │ │y venereologia │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│France │Neuropsychiatrie**│Dermatologie et │
│ │ │venereologie │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Hrvatska │ │Dermatologija i │
│ │ │venerologija │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Ireland │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Italia │Neuropsichiatria │Dermatologia e │
│ │*** │venerologia │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Cipru │*) Text în limba │*) Text în limba │
│*) Text în │greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Latvija │ │Dermatologija un │
│ │ │venerologija │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Lietuva │ │Dermatovenerologija │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Luxembourg │Neuropsychiatrie │Dermato-venereologie │
│ │**** │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Magyarorszag │ │Borgyogyaszat │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Malta │ │Dermato-venerejologija│
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Nederland │Zenuw- en │Dermatologie en │
│ │zielsziekten *****│venerologie │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │Neurologie und │Haut- und │
│Osterreich │Psychiatrie ******│Geschlechtskrankheiten│
│ │[1] │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Polska │ │Dermatologia i │
│ │ │wenerologia │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Portugal │ │Dermatovenereologia │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│România │ │Dermatovenerologie │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Slovenija │ │Dermatovenerologija │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Slovensko │Neuropsychiatria │Dermatovenerologia │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │Ihotaudit ja │
│Suomi/Finland│ │allergologia/ │
│ │ │Hudsjukdomar och │
│ │ │allergologi │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Sverige │ │Hud- och konssjukdomar│
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│United │ │ │
│Kingdom │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Island │ │Huo- og │
│ │ │kynsjukdomalaekningar │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Liechtenstein│ │Dermatologie und │
│ │ │Venereologie │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Norge │ │Hud- og veneriske │
│ │ │sykdommer │
└─────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘

──────────
    Date de abrogare în sensul Art. 27(3):
    * 1 August 1987, cu excepţia persoanelor care au început formarea anterior acestei date.
    ** 31 Decembrie 1971
    *** 31 Octombrie 1999
    **** Titlul de calificare nu mai este acordat pentru formarea profesională a început după 5 Martie 1982
    ***** 9 iulie 1984
    ****** 31 Martie 2004
    [1] Comunicarea Comisiei, JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
    [2] Comunicarea Comisiei 114 din 19.5.2009, p. 1
──────────

┌─────────────┬──────────────────┬─────────────────────┐
│ │Radiologie │Psihiatrie pediatrică│
│ ├──────────────────┼─────────────────────┤
│ │Durata minimă de │Durata minimă de │
│ │formare: 4 ani │formare: 4 ani │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Psychiatrie, │
│ │ │particulierement │
│Belgique/ │ │en psychiatrie │
│Belgie/ │ │infanto-juvenile │
│Belgien │ │/Psychiatrie, meer │
│ │ │bepaald in │
│ │ │de kinder- en │
│ │ │jeugdpsychiatrie [1] │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Bulgaria │*) Text în limba │*) Text în limba │
│*) Text în │bulgară │bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Ceska │ │Detska a dorostova │
│republika │ │psychiatrie │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Danmark │ │Borne- og │
│ │ │ungdomspsykiatri │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Kinder- und │
│Deutschland │Radiologie │Jugendpsychiatrie │
│ │ │und - psychotherapie │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Eesti │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Grecia │*) Text în limba │*) Text în limba │
│*) Text în │greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Espana │Electroradiologia │ │
│ │* [2] │ │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│France │Electro-radiologie│Pedopsychiatrie │
│ │** │******* [3] │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Hrvatska │Klinicka │Djecja i adolescentna│
│ │radiologija │psihiatrija │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Ireland │Radiology [4] │Child and adolescent │
│ │ │psychiatry │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Italia │Radiologia *** [4]│Neuropsichiatria │
│ │ │infantile │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Cipru │ │*) Text în limba │
│*) Text în │ │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Latvija │ │Bernu psihiatrija │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Lietuva │ │Vaiku ir paaugliu │
│ │ │psichiatrija │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Luxembourg │Electroradiologie │Psychiatrie infantile│
│ │**** │ │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Magyarorszag │Radiologia │Gyermek-es ifjusagi │
│ │ │pszichiatria [2] │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Malta │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Nederland │Radiologie ***** │ │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Osterreich │Radiologie ****** │Kinder- und │
│ │[1] │Jugendpsychiatrie [1]│
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Polska │ │Psychiatria dzieci i │
│ │ │mlodziezy │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Psiquiatria da │
│Portugal │Radiologia │infancia e da │
│ │ │adolescencia [3] │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│România │ │Psihiatrie pediatrică│
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Otroska in │
│Slovenija │ │mladostniska │
│ │ │psihiatrija │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Slovensko │ │Detska psychiatria │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Suomi/Finland│ │Lastenpsykiatria/ │
│ │ │Barnpsykiatri │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Sverige │ │Bam- och │
│ │ │ungdomspsykiatri │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│United │ │Child and adolescent │
│Kingdom │ │psychiatry │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Island │Geislalaekningar │Barna- og │
│ │ │unglingageolaekningar│
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │Kinder- und │
│Liechtenstein│ │Jugendpsychiatrie │
│ │ │und - psychotherapie │
├─────────────┼──────────────────┼─────────────────────┤
│Norge │ │Barne- og │
│ │ │ungdomspsykiatri │
└─────────────┴──────────────────┴─────────────────────┘

──────────
    Date abrogate în sensul Art. 27(3):
    * 1 Februarie 1984
    ** 3 Decembrie 1971
    *** 31 Octombrie 1993
    **** de 5 martie 1982
    ***** 8 Iulie 1984
    ****** 31 Martie 2004
    ******* 1 Ianuarie 1991
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p.1
    [2] Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
    [3] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
    [4] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p.28
──────────

┌─────────────┬──────────────────┬──────────────┐
│ │Geriatrie │Boli renale │
│ ├──────────────────┼──────────────┤
│ │Durata minimă de │Durata minimă │
│ │formare: 4 ani │de formare: 4 │
│ │ │ani │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Belgique/ │Geriatrie/ │ │
│Belgie/ │Geriatrie [1] │ │
│Belgien │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Bulgaria │*) Text în limba │*) Text în │
│*) Text în │bulgară │limba bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Ceska │Geriatrie │Nefrologie │
│republika │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Intern medicin: │Intern │
│Danmark │geriatric [2] │medicin: │
│ │ │nefrologi [2] │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │Innere Medizin│
│Deutschland │ │und │
│ │ │Schwerpunkt │
│ │ │Nephrologie │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Eesti │ │Nefroloogia │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Grecia │ │*) Text în │
│*) Text în │ │limba greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Espana │Geriatria │Nefrologia │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│France │ │Nephrologie │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Hrvatska │ │Nefrologija │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Ireland │Geriatric medicine│Nephrology │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Italia │Geriatria │Nefrologia │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Cipru │*) Text în limba │*) Text în │
│*) Text în │greacă │limba greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Latvija │ │Nefrologija │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Lietuva │Geriatrija │Nefrologija │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Luxembourg │Geriatrie │Nephrologie │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Magyarorszag │Geriatria │Nefrologia │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Malta │Gerjatrija │Nefrologija │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Nederland │Klinische │ │
│ │geriatrie │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Osterreich │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Polska │Geriatria │Nefrologia │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Portugal │ │Nefrologia │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│România │Geriatrie şi │Nefrologie │
│ │gerontologie │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Slovenija │ │Nefrologija │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Slovensko │Geriatria │Nefrologia │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Suomi/Finland│Geriatria/Geriatri│Nefrologia/ │
│ │ │Nefrologi │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │Medicinska │
│Sverige │Geriatrik │njursjukdomar │
│ │ │(nefrologi) │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│United │Geriatric medicine│Renal medicine│
│Kingdom │[1] │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Island │Oldrunarlaekningar│Nymalaekningar│
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Liechtenstein│Geriatrie │Nephrologie │
├─────────────┼──────────────────┼──────────────┤
│Norge │Geriatri │Nyresykdommer │
└─────────────┴──────────────────┴──────────────┘

──────────
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
    [2] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.05.2009, p. 1
──────────

┌─────────────┬───────────────────┬────────────────┐
│ │Boli transmisibile │Medicină │
│ │ │comunitară │
│ ├───────────────────┼────────────────┤
│ │Durata minimă de │Durata minimă de│
│ │formare: 4 ani │formare: 4 ani │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Belgique/ │ │ │
│Belgie/ │ │ │
│Belgien │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Bulgaria │*) Text în limba │*) Text în limba│
│*) Text în │bulgară │bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Ceska │Infekcni lekarstvi │Hygiena a │
│republika │ │epidemiologie │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │Intern medicin: │ │
│Danmark │infektionsmedicin │Samfundsmedicin │
│ │[1] │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Deutschland │ │Offentliches │
│ │ │Gesundheitswesen│
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Eesti │Infektsioonhaigused│ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Grecia │ │*) Text în limba│
│*) Text în │ │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │Medicina │
│Espana │ │preventiva y │
│ │ │salud │
│ │ │publica │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │Sante publique │
│France │ │et medecine │
│ │ │sociale │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Hrvatska │Infektologija │Javnozdravstvena│
│ │ │medicina │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Ireland │Infectious diseases│Public health │
│ │ │medicine │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │Igiene e │
│Italia │Malattie infettive │medicina │
│ │ │preventiva │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Cipru │*) Text în limba │*) Text în limba│
│*) Text în │greacă │greacă [2] │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Latvija │Infektologija │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Lietuva │Infektologija │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Luxembourg │Maladies │Sante publique │
│ │contagieuses │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │Megelozo │
│Magyarorszag │Infektologia │orvostan es │
│ │ │nepegeszsegtan │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Malta │Mard Infettiv │Sahha Pubblika │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Nederland │ │Maatschappij en │
│ │ │gezondheid │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Osterreich │ │Sozialmedizin │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │Zdrowie │
│Polska │Choroby zakazne │publiczne, │
│ │ │epidemiologia │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Portugal │Doencas infecciosas│Saude publica │
│ │[1] │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│România │Boli infecţioase │Sănătate publică│
│ │ │şi management │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Slovenija │Infektologija │Javno zdravje │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Slovensko │Infektologia │Verejne │
│ │ │zdravotnictvo │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Suomi/Finland│Infektiosairaudet/ │Terveydenhuolto/│
│ │Infektionssjukdomar│Halsovard │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Sverige │Infektionssjukdomar│Socialmedicin │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│United │Infectious diseases│Public health │
│Kingdom │ │medicine │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Island │Smitsjukdomar │Felagslaekningar│
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Liechtenstein│Infektiologie │Pravention und │
│ │ │Gesundheitswesen│
├─────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│Norge │Infeksjonssykdommer│Samfunnsmedisin │
└─────────────┴───────────────────┴────────────────┘

──────────
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
    [2] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. JO L 93 din 4.4.2008, p.28
──────────

┌─────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐
│ │Farmacologie │Medicină Ocupaţională │
│ ├────────────────────┼───────────────────────┤
│ │Durata minimă de │Durata minimă de │
│ │formare: 4 ani │formare: 4 ani │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Belgique/ │ │Medecine du travail / │
│Belgie/ │ │Arbeidsgeneeskunde │
│Belgien │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Bulgaria │*) Text în limba │*) Text în limba │
│*) Text în │bulgară │bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Ceska │Klinicka │Pracovni lekarstvi │
│republika │farmakologie │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Danmark │Klinisk farmakologi │Arbejdsmedicin │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Deutschland │Pharmakologie und │Arbeitsmedizin │
│ │Toxikologie │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Eesti │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Grecia │ │ │
│*) Text în │ │*) Text în limba greacă│
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Espana │Farmacologia clinica│Medicina del trabajo │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│France │ │Medecine du travail │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│ │Klinicka │ │
│Hrvatska │farmakologija s │Medecina rada i sporta │
│ │toksikologijom │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│ │Clinical │ │
│Ireland │pharmacology and │Occupational medicine │
│ │therapeutics │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Italia │Farmacologia │Medicina del lavoro │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Cipru │ │ │
│*) Text în │ │*) Text în limba greacă│
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Latvija │ │Arodslimibas │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Lietuva │ │Darbo medicina │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Luxembourg │ │Medecine du travail │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Magyarorszag │Klinikai │Foglalkozas orvostan │
│ │farmakologia │(uzemorvostan) │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│ │Farmakologija │ │
│Malta │Klinika u │Medicina Okkupazzjonali│
│ │t-Terapewtika │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │- Arbeid en gezondheid,│
│Nederland │ │bedrijfsgeneeskunde │
│ │ │- Arbeid en gezondheid,│
│ │ │verzekeringsgeneeskunde│
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Osterreich │Pharmakologie und │Arbeitsmedizin [1] │
│ │Toxikologie │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Polska │Farmakologia │Medycyna pracy │
│ │kliniczna │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Portugal │ │Medicina do trabalho │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│România │Farmacologie clinică│Medicina muncii │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │Medicina dela, prometa │
│Slovenija │ │in │
│ │ │sporta │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Slovensko │Klinicka │Pracovne lekarstvo │
│ │farmakologia │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│ │Kliininen │ │
│ │farmakologia ja │ │
│Suomi/Finland│laakehoito/ │Tyoterveyshuolto / │
│ │Klinisk farmakologi │Foretagshalsovard │
│ │och │ │
│ │lakemedelsbehandling│ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Sverige │Klinisk farmakologi │Yrkes- och miljomedicin│
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│United │Clinical │ │
│Kingdom │pharmacology and │Occupational medicine │
│ │therapeutics │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Island │Lyfjafraeoi │Atvinnulaekningar │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│ │Klinische │ │
│Liechtenstein│Pharmakologie und │Arbeitsmedizin │
│ │Toxikologie │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤
│Norge │Klinisk farmakologi │Arbeidsmedisin │
└─────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘

──────────
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
──────────

┌─────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐
│ │Alergologie │Medicină Nucleară │
│ ├──────────────────────┼───────────────────┤
│ │Durata minimă de │Durata minimă de │
│ │formare: 3 ani │formare: 4 ani │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Belgique/ │ │Medecine nucleaire │
│Belgie/ │ │/ │
│Belgien │ │Nucleaire │
│ │ │geneeskunde │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Bulgaria │*) Text în limba │*) Text în limba │
│*) Text în │bulgară │bulgară │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Ceska │Alergologie a klinicka│Nuklearni medicina │
│republika │imunologie │ │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ │Medicinsk allergologi │Klinisk fysiologi │
│Danmark │eller medicinske │og │
│ │overfolsomhedssygdomme│og nuklearmedicin │
│ │* [1] │ │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Deutschland │ │Nuklearmedizin │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Eesti │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Grecia │*) Text în limba │*) Text în limba │
│*) Text în │greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Espana │Alergologia │Medicina nuclear │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│France │ │Medecine nucleaire │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Hrvatska │Alergologija i │Nuclearna medecina │
│ │klinicka imunologija │ │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Ireland │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Italia │Allergologia ed │Medicina nucleare │
│ │immunolgia clinica │ │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Cipru │*) Text în limba │*) Text în limba │
│*) Text în │greacă │greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Latvija │Alergologija │ │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Lietuva │Alergologija ir │ │
│ │klinikine imunologija │ │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Luxembourg │ │Medecine nucleaire │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ │Allergologia es │Nuklearis medicina │
│Magyarorszag │klinikai immunologia │(izotop │
│ │ │diagnosztika) │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Malta │ │Medicina Nukleari │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Nederland │Allergologie ** [2] │Nucleaire │
│ │ │geneeskunde │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Osterreich │ │Nuklearmedizin │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Polska │Alergologia │Medycyna nuklearna │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Portugal │Imuno-alergologia │Medicina nuclear │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│România │Alergologie şi │Medicină nucleară │
│ │imunologie clinică │ │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Slovenija │ │Nuklearna medicina │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Slovensko │Klinicka imunologia a │Nuklearna medicina │
│ │alergologia │ │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Kliininen │
│ │ │fysiologia ja │
│ │ │isotooppilaaketiede│
│Suomi/Finland│ │/ │
│ │ │Klinisk fysiologi │
│ │ │och │
│ │ │nuklearmedicin │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Sverige │Allergisjukdomar │Nuklearmedicin │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│United │ │Nuclear medicine │
│Kingdom │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Island │Ofnaemislaekningar │Isotopagreining │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Liechtenstein│Allergologie und │Nuklearmedizin │
│ │klinische Immunologie │ │
├─────────────┼──────────────────────┼───────────────────┤
│Norge │ │Nukleaermedisin │
└─────────────┴──────────────────────┴───────────────────┘

──────────
    Date de abrogare în sensul Art. 27(3):
    * 1 Ianuarie 2004
    ** 12 August 1996
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
    [2] Comunicarea Comisiei JO C C 137 din 04.6.2008, p. 8
──────────

┌────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
│ │Chirurgie │ │
│ │maxilo-facială │Hematologie │
│ │(formare de bază de │Biologică │
│ │medic) │ │
│ ├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Durata minimă de │Durata minimă de │
│ │formare: 5 ani │formare: 4 ani │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Belgique/ │ │ │
│Belgie/ ├────────────────────┼─────────────────┤
│Belgien │ │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Bulgaria │ │ │
│*) Text în │*) Text în limba │*) Text în limba │
│limba │bulgară │bulgară[4] │
│bulgară │ │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Ceska │Maxilofacialni │ │
│republika │chirurgie │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Klinisk │
│Danmark │ │blodtypeserologi*│
│ │ │[1] │
├────────────┤ ├─────────────────┤
│Deutschland │ │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Eesti │ │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Grecia │ │ │
│*) Text în │ │ │
│limba greacă│ │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Espana │Cirugia oral y │ │
│ │maxilofacial │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ │Chirurgie │ │
│France │maxillo-faciale et │Hematologie │
│ │stomatologie │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Hrvatska │Maksilofacijalna │ │
├────────────┤kirurgija ├─────────────────┤
│Ireland │Chirurgia │ │
├────────────┤maxillo-facciale ├─────────────────┤
│Italia │ │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Cipru │ │ │
│*) Text în │Mutes, sejas un │ │
│limba greacă│zoklu kirurgija │ │
├────────────┤ ├─────────────────┤
│Latvija │ │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Lietuva │Veido ir zandikauliu│ │
│ │chirurgija │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Luxembourg │Chirurgie │Hematologie │
│ │maxillo-faciale │biologique │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Magyarorszag│Szajsebeszet**[2] │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Malta │ │ │
├────────────┤ ├─────────────────┤
│Nederland │ │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│ │Mund-Kiefer- und │ │
│Osterreich │Gesichtschirurgie***│ │
│ │[3] │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Polska │Chirurgia │ │
│ │szczekowo-twarzowa │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Portugal │Cirurgia │Hematologia │
│ │maxilo-facial │clinica │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│România │Maxilofacialna │ │
├────────────┤kirurgija ├─────────────────┤
│Slovenija │ │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Slovensko │Maxilofacialna │ │
│ │chirurgia │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Suomi/ │ │ │
│Finland │ │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│Sverige │ │ │
├────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
│United │ │ │
│Kingdom │ │ │
└────────────┴────────────────────┴─────────────────┘

──────────
    Date abrogate în sensul Art. 27(3):
    * 1 Ianuarie 2004
    ** 30 Septembrie 2007
    *** 28 Februarie 2013
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
    [2] Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
    [3] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
    [4] Comunicarea Comisiei JO C 244 din 14.08.2012, p. 1
──────────

┌────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │Stomatologie │Dermatologie │
│ ├───────────────────┼─────────────┤
│ │Durată minimum de │Durată minimă│
│ │formare: 3 ani │de formare: 4│
│ │ │ani │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Ţara │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Belgique/ │ │ │
│Belgie/ │ │ │
│Belgien │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Bulgaria │ │ │
│*) Text în │ │ │
│limba │ │ │
│bulgară │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Ceska │ │ │
│republika │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Danmark │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Deutschland │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Eesti │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Grecia │ │ │
│*) Text în │ │ │
│limba greacă│ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Espana │Estomatologia │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│France │Stomatologie │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Hrvatska │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Ireland │ │Dermatology │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Italia │Odontostomatologia*│ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Cipru │ │ │
│*) Text în │ │ │
│limba greacă│ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Latvija │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Lietuva │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Luxembourg │Stomatologie │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Magyarorszag│ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Malta │ │Dermatologija│
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Nederland │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Osterreich │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Polska │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Portugal │Estomatologia │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│România │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Slovenija │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Slovensko │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Suomi/ │ │ │
│Finland │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│Sverige │ │ │
├────────────┼───────────────────┼─────────────┤
│United │ │Dermatology │
│Kingdom │ │ │
└────────────┴───────────────────┴─────────────┘

──────────
    Date abrogate în sensul Art. 27(3):
    * 31 Decembrie 1994
──────────

┌─────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │Venerologie │Medicină │
│ │ │tropicală │
│ ├──────────────┼─────────────┤
│ │Durată minimă │Durată minimă│
│ │de formare: 4 │de formare: 4│
│ │ani │ani │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Belgique/ │ │ │
│Belgie/ │ │ │
│Belgien │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Bulgaria │ │ │
│*) Text în │ │ │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Ceska │ │ │
│republika │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Danmark │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Deutschland │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Eesti │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Grecia │ │ │
│*) Text în │ │ │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Espana │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│France │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Hrvatska │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Ireland │Genito-urinary│Tropical │
│ │medicine │medicine │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Italia │ │Medicina │
│ │ │tropicale │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Cipru │ │ │
│*) Text în │ │ │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Latvija │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Lietuva │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luxembourg │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Magyarorszag │ │Tropusi │
│ │ │betegsegek │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Malta │Medicina │ │
│ │Uro-genetali │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Nederland │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │Spezifische │
│ │ │Prophylaxe │
│Osterreich │ │und │
│ │ │Tropenmedizin│
│ │ │[1] │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Polska │ │Medycyna │
│ │ │transportu │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Portugal │ │Medicina │
│ │ │tropical │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│România │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Slovenija │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Slovensko │ │Tropicka │
│ │ │medicina │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Suomi/Finland│ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Sverige │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│United │Genito-urinary│Tropical │
│Kingdom │medicine │medicine │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Island │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Liechtenstein│ │Tropenmedizin│
├─────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Norge │ │ │
└─────────────┴──────────────┴─────────────┘

──────────
    [1] Comunicarea Comisiei, JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
──────────

┌─────────────┬────────────────────┬─────────────┐
│ │Chirurgie │Medicină de │
│ │Gastroenterologică │urgenţă │
│ ├────────────────────┼─────────────┤
│ │Durată minimă de │Durată minimă│
│ │formare: 5 ani │de formare: 5│
│ │ │ani │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Ţara │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Belgique/ │Chirurgie abdominale│ │
│Belgie/ │/Heelkunde op het │ │
│Belgien │abdomen* │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Bulgaria │*)Text în limba │*) Text în │
│*) Text în │bulgară[1] │limba bulgară│
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │- │
│Ceska │ │Traumatologie│
│republika │ │[3] │
│ │ │- Urgentni │
│ │ │medicina │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Kirurgisk │ │
│ │gastroenterologi │ │
│Danmark │eller kirurgiske │ │
│ │mave-tarmsygdomme** │ │
│ │[1] │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Deutschland │Visceralchirurgie │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Eesti │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Grecia │ │ │
│*) Text în │ │ │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Espana │Cirugia del aparato │ │
│ │digestivo │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│France │Chirurgie viscerale │ │
│ │et digestive │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Hrvatska │Abdominalna │Hitna │
│ │kirurgija │medicina │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Ireland │ │Emergency │
│ │ │medicine │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Chirurgia │ │
│Italia │dell'apparato │ │
│ │digerente │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Cipru │ │ │
│*) Text în │ │ │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Latvija │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Lietuva │Abdominaline │ │
│ │chirurgija │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Luxembourg │Chirurgie │ │
│ │gastro-enterologique│ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Oxyologia es │
│Magyarorszag │ │surgossegi │
│ │ │orvostan[2] │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │Medicina │
│Malta │ │tal-Accidenti│
│ │ │u │
│ │ │l-Emergenza │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Nederland │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Osterreich │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Polska │ │Medycyna │
│ │ │ratunkowa │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Portugal │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│România │ │Medicină de │
│ │ │urgenţă │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Slovenija │Abdominalna │ │
│ │kirurgija │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │- Urazova │
│Slovensko │Gastroenterologicka │chirurgia[3] │
│ │chirurgia │- Urgentna │
│ │ │medicina │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Gastroenterologinen │ │
│Suomi/Finland│kirurgia/ │ │
│ │Gastroenterologisk │ │
│ │kirurgi │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Sverige │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│United │ │Emergency │
│Kingdom │ │medicine[2] │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Island │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Liechtenstein│ │ │
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Norge │Gastroenterologisk │ │
│ │kirurgi │ │
└─────────────┴────────────────────┴─────────────┘

──────────
    Date abrogate în sensul Art. 27(3):
    * 1 Ianuarie 1983
    ** 1 Ianuarie 2004
    [1] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
    [2] Comunicarea Comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
    [3] Corrigendum la Directiva 2005/36/EC. OJ L 93 din 4.4.2008, p. 28
──────────

┌─────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ │Chirurgie dentară, orală │
│ │ │şi │
│ │Neurofiziologie │maxilo-facială (formare │
│ │clinică │de bază │
│ │ │de medic şi de medic │
│ │ │dentist)[1 │
│ ├───────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Durată minimă de │Durată minimă de formare:│
│ │formare: 4 ani │4 ani │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Ţara │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Stomatologie et chirurgie│
│Belgique/ │ │orale │
│Belgie/ │ │et maxilo-faciale/ │
│Belgien │ │Stomatologie en mond-, │
│ │ │kaak- en │
│ │ │aangezichtschirurgie │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Bulgaria │ │*) Text în limba bulgară │
│*) Text în │ │[2] │
│limba bulgară│ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Ceska │ │ │
│republika │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Danmark │Klinisk │ │
│ │neurofysiologi*[2] │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Deutschland │ │Mund-, Kiefer- und │
│ │ │Gesichtschirurgie │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Eesti │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Grecia │ │ │
│*) Text în │ │ │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Espana │Neurofisiologia │ │
│ │clinica │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│France │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Hrvatska │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Ireland │Clinical │Oral and maxillo-facial │
│ │neurophysiology │surgery │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Italia │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Cipru │ │ │
│*) Text în │ │*) Text în limba greacă │
│limba greacă │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Latvija │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Lietuva │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Chirurgie dentaire, orale│
│Luxembourg │ │et │
│ │ │maxillo-faciale │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Magyarorszag │ │Arc-allcsont-szajsebeszet│
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Malta │Newrofizjologija │Kirurgija tal-ghadam │
│ │Klinika │tal-wicc │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Nederland │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Osterreich │ │Mund-, Kiefer- und │
│ │ │Gesichtschirurgie[3] │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Polska │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Portugal │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│România │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Slovenija │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Slovensko │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Kliininen │Suu- ja leukakirur-gia/ │
│Suomi/Finland│neurofysiologia/ │Oral och │
│ │Klinisk │maxillofacial kirurgi │
│ │neurofysiologi │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Sverige │Klinisk │ │
│ │neurofysiologi │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│United │Clinical │Oral and maxillo-facial │
│Kingdom │neurophysiology │surgery │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Island │Klinisk │ │
│ │taugalifeolisfraeoi│ │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Liechtenstein│ │Kiefer- und │
│ │ │Gesichtschirurgie │
├─────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤
│Norge │Klinisk │Kjevekirurgi og │
│ │nevrofysiologi │munnhulesykdommer │
└─────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘

──────────
    Date abrogate în sensul Art. 27(3):
    * 1 Ianuarie 2004
    [1] Formare care conduce la acordarea a titlurilor de calificare ca specialist în chirurgie dentară, orală şi maxilo-facială (formare medicală şi dentară)
    [2] Comunicarea Comisiei JO C 114 din 19.5.2009, p. 1
    [3] Comunicarea Comisiei JO C 279 din 19.11.2009, p. 1
──────────

┌────────────┬─────────────┬────────────────────────┐
│ │Oncologie │Genetică medicală[1] │
│ │medicală[1] │ │
│ ├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Durată minimă│Durată minimă de │
│ │de formare: │formare: │
│ ├─────────────┼────────────────────────┤
│ │5 ani │4 ani │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Ţara │Titlu │Titlu │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Belgique/ │Oncologie │ │
│Belgie/ │medicale/ │ │
│Belgien │ │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│ │Medische │ │
│ │oncologie │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Bulgaria │ │ │
│*) Text în │*) Text în │*) Text în limba bulgară│
│limba │limba bulgară│ │
│bulgară │ │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Ceska │Klinicka │Lekarska genetika │
│republika │onkologie │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Danmark │ │Klinisk genetik │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Deutschland │ │Humangenetik │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Eesti │ │Meditsiinigeneetika │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Grecia │*) Text în │ │
│*) Text în │limba greacă │ │
│limba greacă│ │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Espana │ │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│France │Oncologie │Genetique medicale │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Hrvatska │ │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Ireland │Medical │Clinical genetics │
│ │oncology │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Italia │Oncologia │Genetica medica │
│ │medica │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Cipru │*) Text în │ │
│*) Text în │limba greacă │ │
│limba greacă│ │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Latvija │Onkologija │Medicinas genetika │
│ │kimijterapija│ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Lietuva │Chemoterapine│Genetika │
│ │onkologija │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Luxembourg │Oncologie │Medecine genetique │
│ │medicale │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Magyarorszag│Klinikai │Klinicai genetika │
│ │onkologia │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Malta │ │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Nederland │ │Klinische genetica │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Osterreich │ │Medizinische Genetik │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Polska │Onkologia │Genetika kliniczna │
│ │kliniczna │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Portugal │Oncologia │Genetica medica │
│ │medica │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│România │Oncologie │Genetica medicală │
│ │medicală │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Slovenija │Internisticna│Klinicna genetika │
│ │onkologija │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Slovensko │Klinicka │Lekarska genetica │
│ │onkologia │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Suomi/ │ │Perinnollisyyslaaketiede│
│Finland │ │/ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│ │ │Medicinsk genetik │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│Sverige │ │ │
├────────────┼─────────────┼────────────────────────┤
│United │Medical │Clinical genetics │
│Kingdom │oncology │ │
└────────────┴─────────────┴────────────────────────┘

──────────
    [1] Regulamentul Comisiei (EU) No 213/2011, JO L 59 din 04.03.2011, p. 4
──────────

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)
    Titluri de calificare care atestă formarea specifică în medicina generală

┌─────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬──────────┐
│Ţara │Titlul de calificare │Titlul profesional │Data de │
│ │ │ │referinţă │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Bijzondere │ │ │
│ │beroepstitel │ │ │
│Belgie/ │van huisarts/Titre │Huisarts/Medecin │ │
│Belgique/ │professionnel │generaliste │31.12.1994│
│Belgien │particulier │ │ │
│ │de medecin │ │ │
│ │generaliste*1) │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│Bulgaria │ │ │ │
│*) Text în │*) Text în limba │*) Text în limba │1.1.2007 │
│limba │bulgară │bulgară │ │
│bulgară │ │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│Ceska │Diplom o specializaci │Vseobecny │ │
│republika │vseobecne prakticke │prakticky lekar │1.5.2004 │
│[6] │lekarstvi │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Tilladelse til at │ │ │
│ │anvende │Almen praktiserende │ │
│Danmark │betegnelsen alment │laege/Speciallege │31.12.1994│
│ │praktiserende laege/ │i almen medicin │ │
│ │Speciallegel i almen │ │ │
│ │medicin │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Zeugnis uber die │Facharzt/Facharztin │ │
│Deutschland │spezifische │fur │31.12.1994│
│ │Ausbildung in der │Allgemeinmedizin │ │
│ │Allgemeinmedizin │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│Eesti │Diplom peremeditsiini │Perearst │1.5.2004 │
│ │erialal │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│Grecia │*) Text în limba │*) Text în limba │ │
│*) Text în │greacă │greacă │31.12.1994│
│limba greacă │ │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Titulo de especialista│ │ │
│Espana │en │Medico de familia │31.12.1994│
│ │medicina familiar │[2] │ │
│ │y comunitaria │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Diplome d'etudes │ │ │
│ │specialisees de │ │ │
│ │medecine │Medecin qualifie en │ │
│France │generale accompagne du│medecine generale │31.12.1994│
│ │diplome d'Etat de │ │ │
│ │docteur en │ │ │
│ │medecine [3] │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Diploma o │specijalist │ │
│Hrvatska │specijalistickom │obiteljske medicine │01.iul.13 │
│ │usavrsavanju │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Certificate of │ │ │
│ │specific │General medical │ │
│Ireland │qualifications in │practitioner │31.12.1994│
│ │general │ │ │
│ │medical practice │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Attestato di │ │ │
│Italia │formazione │Medico di medicina │31.12.1994│
│ │specifica in medicina │generale │ │
│ │generale │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│Cipru │*) Text în limba │*) Text în limba │ │
│*) Text în │greacă │greacă │1.5.2004 │
│limba greacă │ │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│Latvija │Gimenes arsta │Gimenes (visparejas │1.5.2004 │
│ │sertifikats │prakses) arsts │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Seimos gydytojo │Seimos medicinos │ │
│Lietuva │rezidenturos │gydytojas │1.5.2004 │
│ │pazymejimas │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Diplome de formation │ │ │
│Luxembourg │specifique en medicine│Medecin generaliste │31.12.1994│
│ │generale │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Haziorvostan │Haziorvostan │ │
│Magyarorszag │szakorvosa │szakorvosa │1.5.2004 │
│ │bizonyitvany │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│Malta │Tabib tal-familja │Medicina │1.5.2004 │
│ │ │tal-familja │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Certificaat van │ │ │
│ │inschrijving │ │ │
│Nederland │in een │Huisarts │31.12.1994│
│ │specialistenregister │ │ │
│ │van huisartsen [4][5] │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│Osterreich │Arzt fur │Arzt fur │31.12.1994│
│ │Allgemeinmedizin │Allgemeinmedizin │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Diplome: Dyplom │ │ │
│ │uzyskania │Specjalista w │ │
│Polska │tytulu specjalisty w │dziedzinie medycyny │1.5.2004 │
│ │dziedzinie medycyny │rodzinnej │ │
│ │rodzinnej │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Titulo de especialista│Especialista em │ │
│Portugal [3] │em │medicina geral e │31.12.1994│
│ │medicina geral e │familiar │ │
│ │familiar │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Certificat de medic │Medic specialist │ │
│România │specialist medicină de│medicină de familie │1.1.2007 │
│ │familie │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Potrdilo o opravljeni │Specialist │ │
│Slovenija │specializaciji iz │druzinske medicine/ │1.5.2004 │
│ │druzinske │Specialistka │ │
│ │medicine │druzinske medicine │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Diplom o specializscii│ │ │
│Slovensko │v │Vseobecny lekar │1.5.2004 │
│ │odbore "vseobecne │ │ │
│ │lekarstvo" │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │ │Yleislaaketieteen │ │
│ │Todistus │erityiskoulutuksen │ │
│ │yleislaaketieteen │suorittanut │ │
│Suomi/ │erityiskoulutuksesta/ │laillistettu │ │
│Finland [7] │Bevis │laakari/Legitimerad │1.1.1994 │
│ │om sarskild │lakare som har │ │
│ │allmanlakarutbildning │fullgjort sarskild │ │
│ │ │allmanlakarutbild- │ │
│ │ │ning │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Bevis om kompetens som│ │ │
│ │allmanpraktiserande │Allmanpraktiserande │ │
│Sverige │lakare (Europalakare) │lakare │31.12.1994│
│ │utfardat av │(Europalakare) │ │
│ │Socialstyrelsen │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Certificate of │ │ │
│United │completion of │General medical │ │
│Kingdom │training in general │practitioner │31.12.1994│
│ │practice │ │ │
│ │[1] │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Almennt │Almennur │ │
│Island │heimilislaekningaleyfi│heimilislaeknir │31.12.1994│
│ │(Evropulaekningaleyfi)│(Evropulaeknir) │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│Liechtenstein│ │ │ │
├─────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │Bevis for kompetanse │ │ │
│Norge │som │Allmennpraktiserende│31.12.1994│
│ │allmenpraktiserende │lege │ │
│ │lege │ │ │
└─────────────┴──────────────────────┴────────────────────┴──────────┘

──────────
    [1] Comunicarea comisiei JOC 279 din 19.11.2009, p. 1
    [2] Comunicarea comisiei JO C 322 din 17.12.2008, p. 3
    [3] Comunicarea comisiei JOC 114 din 19.5.2009, p. 1
    [4] Comunicarea comisiei. Notificarea titlurilor de calificare de medic specialist şi de medic generalist (cu formare specifică în medicină generală), JO C 165 din 19.07.2007, p. 13.
    [5] Comunicarea comisiei JOC 129 din 19.05.2012, p. 4
    [6] Comunicarea comisiei JO C 183 din 24.06.2011, p. 1
    [7] Comunicarea comisiei JOC 367 din 16.12.2011, p. 5
──────────

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007)
    Titluri de calificare de bază de medic dentist

┌────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │Titlul de │Organismul care │Certificatul care │Titlul │Data de │
│Ţara │calificare │eliberează │însoţeşte titlul de │profesional │referinţă │
│ │ │titlul de calificare │calificare │ │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │- De universiteiten/ │ │ │ │
│ │ │Les │ │ │ │
│ │ │universites │ │Licentiaat in│ │
│ │Diploma van │- De bevoegde Examen- │ │de tandheel- │ │
│Belgie/ │tandarts/ │commissie van de │ │kunde/ │ │
│Belgique/ │Diplome licencie │Vlaamse │ │Licencie │28.1.1980 │
│Belgien │en │Gemeenschap/Le Jury │ │en science │ │
│ │science dentaire │competent │ │dentaire │ │
│ │ │d'enseignement │ │ │ │
│ │ │de la Communaute │ │ │ │
│ │ │francaise │ │ │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│Bulgaria │ │*) Text în limba │ │ │ │
│*) Text în │*) Text în limba │bulgară │ │*) Text în │1.1.2007 │
│limba │bulgară │[1] │ │limba bulgară│ │
│bulgară │ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Diplom o ukonceni │ │ │ │ │
│ │studia │ │ │ │ │
│ │ve studijnim │ │ │ │ │
│Ceska │programu │Lekarska fakulta │ │ │ │
│republika │zubni lekarstvi │univerzity │ │Zubni lekar │1.5.2004 │
│ │(doktor │v Ceske republice │ │ │ │
│ │zubniho lekarstvi,│ │ │ │ │
│ │MDDr.) │ │ │ │ │
│ │[2][3] │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │1. Autorisation som │ │ │
│ │Bevis for │Tandlaegehojskolerne, │tandlaege,udstedt af│ │ │
│Danmark │tandlaegeeksamen │Sundhedsvidenskabeligt│Sundhedsstyrelsen │Tandlaege │28.1.1980 │
│ │(odontologisk │universitetsfakultet │2. Tilladelse til │ │ │
│ │kandidateksamen) │ │selvstaendig virke │ │ │
│ │ │ │som tandlaege [1] │ │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Zeugnis uber die │ │ │ │ │
│Deutschland │Zahnarztliche │Zustandige Behorden │ │Zahnarzt │28.1.1980 │
│ │Prufung │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Diplom │ │ │ │ │
│Eesti │hambaarstiteaduse │Tartu Ulikool │ │Hambaarst │1.5.2004 │
│ │oppekava labimise │ │ │ │ │
│ │kohta │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│Grecia │*) Text în limba │*) Text în limba │ │*) Text în │ │
│*) Text în │greacă │greacă │ │limba greacă │1.1.1981 │
│limba greacă│ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Titulo de │El rector de una │ │Licenciado en│ │
│Espana │Licenciado en │universidad │ │odontologia │1.1.1986 │
│ │Odontologia │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Titulo │ │ │ │ │
│ │universitario │ │ │ │ │
│ │oficial de │El Rector de la │ │Grado en │ │
│ │Graduado o │Universidad │ │Odontologia │ │
│ │Graduada en │de Valencia │ │ │ │
│ │Odontologia │ │ │ │ │
│ │[6] │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Diplome d'Etat de │ │ │ │ │
│France │docteur │Universites │ │Chirurgien- │28.1.1980 │
│ │en chirurgie │ │ │dentiste │ │
│ │dentaire │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │Fakulteti sveucilista │ │doktor │ │
│ │Diploma "doktor │u │ │dentalne │ │
│Hrvatska │dentalne │Republici Hrvatskoj │ │medicine/ │01.07.2013│
│ │medicine/doktorica│doktor dentalne │ │doktorica │ │
│ │dentalne medicine"│medicine/ │ │dentalne │ │
│ │ │ │ │medicine │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │- Bachelor in │ │ │ │ │
│ │Dental │ │ │ │ │
│ │Science (B. Dent. │ │ │- Dentist │ │
│ │Sc.) │- Universities │ │- Dental │ │
│Ireland │- Bachelor of │- Royal College of │ │practitioner │28.1.1980 │
│ │Dental │Surgeons │ │- Dental │ │
│ │Surgery (BDS) │in Ireland │ │surgeon │ │
│ │- Licenţiate in │ │ │ │ │
│ │Dental │ │ │ │ │
│ │Surgery (LDS) │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Diploma di laurea │ │Diploma di │ │ │
│ │in │ │abilitazione │ │ │
│Italia │Odontoiatria e │Universita │all'esercizio della │Odontoiatra │28.1.1980 │
│ │Protesi │ │professione di │ │ │
│ │Dentaria │ │odontoiatra │ │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│Cipru │*) Text în limba │*) Text în limba │ │*) Text în │ │
│*) Text în │greacă │greacă │ │limba greacă │1.5.2004 │
│limba greacă│ │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │Sertifikats - │ │ │
│ │ │ │kompetentas iestades│ │ │
│ │ │ │izsniegts dokuments,│ │ │
│ │ │Universitates tipa │kas apliecina, ka │ │ │
│Latvija [5] │Zobarsta diploms │augstskola │persona ir │Zobarsts [6] │1.5.2004 │
│ │ │ │nokartojusi │ │ │
│ │ │ │sertifikacijas │ │ │
│ │ │ │eksamenu │ │ │
│ │ │ │zobarstnieciba │ │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Aukstojo mokslo │ │Internaturos │ │ │
│ │diplomas, │ │pazymejimas, │ │ │
│ │nurodantis │ │nurodantis suteikta │Gydytojas │ │
│Lietuva │suteikta │Universitetas │gydytojo odontologo │odontologas │1.5.2004 │
│ │gydytojo │ │profesine │ │ │
│ │odontologo │ │kvalifikacija │ │ │
│ │kvalifikacija │ │ │ │ │
├────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │Diplome d'Etat de │ │ │ │ │
│Luxembourg │docteur │Jury d'examen d'Etat │ │Medecin- │28.1.1980 │
│ │en medecine │ │ │dentiste │ │
│ │dentaire