Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 132 din 21 martie 2018  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 132 din 21 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 273 din 28 martie 2018
    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare,
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Corespondenţa dintre nivelurile CNC, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare se aprobă prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale.
    (2) Începând cu 1 ianuarie 2019, toate actele de studii/ calificare eliberate de autorităţile competente privind diferite calificări, respectiv certificate, diplome, suplimente la certificate, suplimente la diplome, precum şi/sau toate registrele calificărilor vor conţine o trimitere clară la nivelul CNC corespunzător. "

    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

    3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    4. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Ordinul comun al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale, prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se aprobă în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. III
    La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. II se abrogă anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Valentin Popa
                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Adrian Marius Rîndunică,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Teodor-Viorel Meleşcanu
                    Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    Victor Negrescu

    Bucureşti, 21 martie 2018.
    Nr. 132.
    ANEXA nr. 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013)
    CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR (CNC)

┌───────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────┐
│ │Cunoştinţe │Aptitudini │Responsabilitate │
│ │ │ │şi autonomie │
├───────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │În contextul │ │
│ │ │CNC, │ │
│ │ │aptitudinile │ │
│ │ │sunt descrise│ │
│ │ │ca fiind │În contextul CNC,│
│ │ │cognitive │responsabilitatea│
│ │În contextul│(implicând │şi autonomia sunt│
│ │CNC, │utilizarea │descrise ca fiind│
│ │cunoştinţele│gândirii │capacitatea │
│ │sunt │logice, │cursantului de a │
│ │descrise ca │intuitive şi │aplica │
│ │fiind │creative) şi │cunoştinţele şi │
│ │teoretice şi│practice │aptitudinile sale│
│ │/sau │(implicând │într-un mod │
│ │faptice. │dexteritate │autonom şi │
│ │ │manuală şi │responsabil. │
│ │ │utilizarea de│ │
│ │ │metode, │ │
│ │ │materiale, │ │
│ │ │unelte şi │ │
│ │ │instrumente).│ │
├───────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│Nivelul 1 │ │Aptitudini de│Munca sau studiul│
│Rezultatele │Cunoştinţe │bază necesare│sub supraveghere │
│învăţării │generale de │pentru a │directă într-un │
│corespunzătoare│bază │executa │context │
│nivelului 1 │ │sarcini │structurat │
│sunt: │ │simple │ │
├───────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │Aptitudini │ │
│ │ │cognitive şi │ │
│ │ │practice de │ │
│ │ │bază, │ │
│ │ │necesare │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │utilizarea │ │
│Nivelul 2 │Cunoştinţe │informaţiilor│ │
│Rezultatele │faptice de │relevante în │Munca sau studiul│
│învăţării │bază într-un│scopul │sub supraveghere,│
│corespunzătoare│domeniu de │executării │cu un anumit grad│
│nivelului 2 │muncă sau de│sarcinilor şi│de autonomie │
│sunt: │studiu │al rezolvării│ │
│ │ │problemelor │ │
│ │ │de rutină │ │
│ │ │prin │ │
│ │ │utilizarea │ │
│ │ │unor reguli │ │
│ │ │şi │ │
│ │ │instrumente │ │
│ │ │simple │ │
├───────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │O gamă de │ │
│ │ │aptitudini │ │
│ │ │cognitive şi │Asumarea │
│ │Cunoştinţe │practice │responsabilităţii│
│ │faptice, │necesare │pentru executarea│
│ │cunoaşterea │pentru │sarcinilor │
│Nivelul 3 │unor │executarea │într-un domeniu │
│Rezultatele │principii, │sarcinilor şi│de muncă sau de │
│învăţării │procese şi │rezolvarea │studiu │
│corespunzătoare│concepte │problemelor │Adaptarea │
│nivelului 3 │generale │prin │propriului │
│sunt: │dintr-un │selectarea şi│comportament la │
│ │domeniu de │aplicarea de │circumstanţe, │
│ │muncă sau de│metode, │pentru rezolvarea│
│ │studiu │instrumente, │problemelor │
│ │ │materiale şi │ │
│ │ │informaţii de│ │
│ │ │bază │ │
└───────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────────┘┌───────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────────┐
│ │Cunoştinţe │Aptitudini │Responsabilitate │
│ │ │ │şi autonomie │
├───────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Autogestionare în│
│ │ │ │cadrul liniilor │
│ │ │ │directoare │
│ │ │ │aferente unor │
│ │ │O gamă de │contexte de muncă│
│ │ │aptitudini │sau de studiu în │
│ │ │cognitive şi │general │
│ │Cunoştinţe │practice │previzibile, dar │
│Nivelul 4 │faptice şi │necesare │care se pot │
│Rezultatele │teoretice în │pentru │schimba │
│învăţării │contexte largi,│găsirea de │Supravegherea │
│corespunzătoare│în cadrul unui │soluţii la │activităţii de │
│nivelului 4 │domeniu de │probleme │rutină a altor │
│sunt: │muncă sau de │specifice, │persoane, │
│ │studiu │într-un │preluând o │
│ │ │domeniu de │anumită │
│ │ │muncă sau de │responsabilitate │
│ │ │studiu │pentru evaluarea │
│ │ │ │şi îmbunătăţirea │
│ │ │ │activităţilor de │
│ │ │ │muncă sau de │
│ │ │ │studiu │
├───────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │Cunoştinţe │O gamă amplă │Gestionare şi │
│ │faptice şi │de aptitudini│supraveghere în │
│ │teoretice │cognitive şi │situaţii de muncă│
│Nivelul 5 (*^1)│cuprinzătoare, │practice │sau de studiu în │
│Rezultatele │specializate, │necesare │care schimbările │
│învăţării │într-un domeniu│pentru │sunt │
│corespunzătoare│de muncă sau de│conceperea de│imprevizibile │
│nivelului 5 │studiu şi │soluţii │Revizuirea şi │
│sunt: │conştientizarea│creative la │dezvoltarea │
│ │limitelor │probleme │performanţelor │
│ │cunoştinţelor │abstracte │proprii şi ale │
│ │respective │ │altora │
├───────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Gestionarea de │
│ │ │ │activităţi sau │
│ │ │Aptitudini │proiecte tehnice │
│ │ │avansate, │sau profesionale │
│ │ │care denotă │complexe, prin │
│ │Cunoştinţe │control şi │asumarea │
│ │avansate │inovare, │responsabilităţii│
│Nivelul 6 (*^2)│într-un domeniu│necesare │pentru luarea │
│Rezultatele │de muncă sau de│pentru a │deciziilor în │
│învăţării │studiu, care │rezolva │situaţii de muncă│
│corespunzătoare│implică │probleme │sau de studiu │
│nivelului 6 │înţelegerea │complexe şi │imprevizibile │
│sunt: │critică a │imprevizibile│Asumarea │
│ │teoriilor şi │într-un │responsabilităţii│
│ │principiilor │domeniu de │pentru │
│ │ │muncă sau de │gestionarea │
│ │ │studiu │dezvoltării │
│ │ │specializat │profesionale a │
│ │ │ │indivizilor şi a │
│ │ │ │grupurilor │
├───────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │Cunoştinţe │ │ │
│ │foarte │ │ │
│ │specializate, │ │Gestionarea şi │
│ │unele dintre │ │transformarea │
│ │ele situându-se│Aptitudini de│situaţiilor de │
│ │în avangarda │specialitate │muncă sau de │
│ │nivelului de │pentru │studiu care sunt │
│ │cunoştinţe │rezolvarea │complexe, │
│ │dintr-un │problemelor │imprevizibile şi │
│ │domeniu de │în materie de│necesită noi │
│Nivelul 7 (*^3)│muncă sau de │cercetare şi/│abordări │
│Rezultatele │studiu, ca bază│sau inovare, │strategice │
│învăţării │a unei gândiri │pentru │Asumarea │
│corespunzătoare│şi/sau │dezvoltarea │responsabilităţii│
│nivelului 7 │cercetări │de noi │pentru a │
│sunt: │originale │cunoştinţe şi│contribui la │
│ │Conştientizare │proceduri şi │cunoştinţele şi │
│ │critică a │pentru │practicile │
│ │cunoştinţelor │integrarea │profesionale şi/ │
│ │dintr-un │cunoştinţelor│sau pentru │
│ │domeniu şi a │din diferite │revizuirea │
│ │cunoştinţelor │domenii │performanţei │
│ │aflate la │ │strategice a │
│ │graniţa dintre │ │echipelor │
│ │diferite │ │ │
│ │domenii │ │ │
├───────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │Aptitudinile │ │
│ │ │şi tehnicile │ │
│ │ │cele mai │Demonstrarea unui│
│ │ │avansate şi │nivel ridicat de │
│ │ │specializate,│autoritate, de │
│ │ │inclusiv │inovare, de │
│ │ │abilitatea de│autonomie, de │
│ │Cunoştinţe la │sinteză şi │integritate │
│ │cel mai avansat│evaluare, │ştiinţifică şi │
│Nivelul 8 (*^4)│nivel dintr-un │necesară │profesională, │
│Rezultatele │domeniu de │pentru │precum şi a unui │
│învăţării │muncă sau de │rezolvarea │angajament │
│corespunzătoare│studiu sau │problemelor │susţinut pentru │
│nivelului 8 │aflate la │critice de │dezvoltarea de │
│sunt: │graniţa dintre │cercetare şi/│noi idei sau │
│ │diferite │sau inovare │procese aflate în│
│ │domenii │şi pentru │avangarda unor │
│ │ │extinderea şi│situaţii de muncă│
│ │ │redefinirea │sau de studiu, │
│ │ │cunoştinţelor│inclusiv în │
│ │ │sau a │materie de │
│ │ │practicilor │cercetare │
│ │ │profesionale │ │
│ │ │existente │ │
├───────────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────────┤
│Cadrul calificărilor pentru Spaţiul european al învăţământului │
│superior prevede descriptori pentru cele trei cicluri de │
│învăţământ convenite de miniştrii responsabili pentru │
│învăţământul superior cu ocazia reuniunii de la Bergen din mai │
│2005, în cadrul procesului Bologna. Fiecare descriptor de ciclu│
│prezintă un enunţ generic al aşteptărilor tipice cu privire la │
│realizările şi abilităţile asociate cu calificările care │
│reprezintă sfârşitul ciclului respectiv. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘


──────────
    (*^1) Descriptorul pentru ciclul scurt (care poate fi integrat în primul ciclu sau legat de acesta) elaborat de Iniţiativa comună pentru calitate în cadrul procesului Bologna corespunde rezultatelor învăţării pentru nivelul 5 al Cadrului european al calificărilor CEC.
    (*^2) Descriptorul pentru primul ciclu corespunde rezultatelor învăţării pentru nivelul 6 al Cadrului european al calificărilor CEC.
    (*^3) Descriptorul pentru al doilea ciclu corespunde rezultatelor învăţării pentru nivelul 7 al Cadrului european al calificărilor CEC.
    (*^4) Descriptorul pentru al treilea ciclu corespunde rezultatelor învăţării pentru nivelul 8 al Cadrului european al calificărilor CEC.
──────────

    ANEXA nr. 2

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013)
    PRINCIPII DE ASIGURARE
    a calităţii pentru calificările care fac parte din Cadrul naţional al calificărilor (CNC) corelate cu Cadrul european al calificărilor (CEC)
    I. Toate calificările cu nivel CEC trebuie să fie supuse unui proces de asigurare a calităţii pentru a spori încrederea în calitatea şi în nivelul lor.
    În funcţie de circumstanţele naţionale şi ţinând seama de diferenţele sectoriale, procesul de asigurare a calităţii calificărilor cu nivel CEC trebuie (^1) (^2):
    1. să vizeze conceperea calificărilor, precum şi aplicarea abordării bazate pe rezultatele învăţării;
    2. să asigure o evaluare valabilă şi fiabilă în conformitate cu standardele transparente convenite, bazate pe rezultatele învăţării, precum şi să vizeze procesul de certificare;
    3. să cuprindă mecanisme de feedback şi proceduri pentru o îmbunătăţire continuă;
    4. să implice toate părţile interesate relevante în toate etapele procesului;
    5. să fie compus din metode de evaluare consecvente, care să asocieze autoevaluarea cu revizuirea externă;
    6. să facă parte integrantă din gestiunea internă, inclusiv activităţile subcontractate, a organismelor care eliberează calificări cu nivel CEC;
    7. să se bazeze pe obiective, standarde şi orientări clare şi măsurabile;
    8. să fie susţinut cu resurse adecvate;
    9. să includă o revizuire periodică a organismelor sau agenţiilor de monitorizare externă existente care desfăşoară activităţi de asigurare a calităţii;
    10. să includă accesul electronic la rezultatele evaluării.
──────────
    (^1) Aceste principii comune sunt pe deplin compatibile cu Standardele şi orientările europene (ESG) pentru asigurarea calităţii în Spaţiul european al învăţământului superior, precum şi cu Cadrul european de referinţă pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională (EQAVET).
    (^2) În funcţie de circumstanţele naţionale, aceste principii pot să nu se aplice învăţământului general.
──────────


    II. În sensul principiilor de asigurare a calităţii pentru calificările care fac parte din Cadrul naţional al calificărilor (CNC) corelate cu Cadrul european al calificărilor (CEC) se aplică următoarele definiţii:
    a) „sistem naţional al calificărilor“ - înseamnă toate aspectele activităţii unui stat membru legate de recunoaşterea învăţării şi a altor mecanisme care asigură legătura educaţiei şi a formării cu piaţa muncii şi cu societatea civilă. Acesta include dezvoltarea şi punerea în aplicare a acordurilor şi a proceselor instituţionale legate de asigurarea calităţii, de evaluare şi de acordarea calificărilor;
    b) „calificare internaţională“ - înseamnă o calificare acordată de un organism internaţional legal constituit (asociaţie, organizaţie, sector sau companie) sau de un organism naţional acţionând în numele unui organism internaţional, care este utilizată în cel puţin două ţări şi care include rezultate ale învăţării evaluate prin trimitere la standarde stabilite de un organism internaţional;
    c) „responsabilitate şi autonomie“ - înseamnă capacitatea cursantului de a aplica în mod autonom şi responsabil cunoştinţele şi aptitudinile sale;
    d) „validarea învăţării nonformale şi informale“- înseamnă procesul de confirmare de către o autoritate competentă a faptului că o persoană a dobândit, în contexte de învăţare nonformală şi informală, rezultate ale învăţării măsurate prin raportarea la un standard relevant, proces care constă în următoarele patru etape distincte: identificarea, prin dialog, a experienţelor specifice ale unei persoane, documentarea pentru a face vizibile experienţele persoanei, o evaluare formală a acestor experienţe şi o certificare a rezultatelor evaluării, care poate conduce la o calificare parţială sau completă;
    e) „recunoaşterea formală a rezultatelor învăţării“ - înseamnă procesul în baza căruia o autoritate competentă acordă un statut oficial rezultatelor învăţării dobândite, în vederea unor studii suplimentare sau a încadrării în muncă, prin: (i) acordarea de calificări (certificate, diplome sau titluri); (ii) validarea învăţării nonformale şi informale; (iii) acordarea de echivalenţe, de credite sau de derogări.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016