Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 119 din 19 februarie 2014  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 119 din 19 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 20 martie 2014

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V din Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Prin sintagma locuri de muncă vacante, potrivit art. 10 alin. (1) şi (3) din lege, se înţelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou-create.
    (2) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante, precum şi comunicarea de către angajatori a ocupării locurilor de muncă vacante care au fost comunicate se vor face pe suport hârtie sau în format electronic, conform formularelor prevăzute în anexa nr. 1A, respectiv în anexa nr. 1B. Prin format electronic se înţelege suport magnetic, e-mail ori serviciul online pentru comunicarea locurilor de muncă vacante sau ocuparea acestora oferit de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
    (3) Obligaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) şi (3) din lege se consideră îndeplinită în situaţia în care comunicarea prevăzută la aceste texte de lege se realizează prin transmiterea formularului corespunzător prevăzut la alin. (2), în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1), respectiv alin. (3) din lege.
    (4) Termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) din lege se îndeplineşte la sfârşitul celei de a 5-a zile lucrătoare, ora 24,00, din perioada de 5 zile lucrătoare de la vacantarea locului de muncă. Perioada respectivă se calculează începând cu data vacantării, respectiv creării locului de muncă, în situaţia în care această dată nu este declarată zi nelucrătoare, sau cu prima zi lucrătoare, în situaţia în care vacantarea locului de muncă s-a realizat într-o zi declarată nelucrătoare.
    (5) Termenul de o zi de la data ocupării locului de muncă, prevăzut la art. 10 alin. (3) din lege, se îndeplineşte la sfârşitul primei zile lucrătoare, ora 24,00, următoare datei în care s-a ocupat locul de muncă în condiţiile legii.
    (6) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante sau ocuparea acestora se poate realiza prin serviciul on-line oferit de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prevăzut la alin. (2), începând cu data de la care acest serviciu on-line devine operativ, dată care se face publică de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe pagina de internet a instituţiei."

    2. La articolul 5, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 56 alin. (1) lit. a), b), d), e), g) şi i), art. 61 lit. c) şi d), art. 65 alin. (1), art. 95 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) încetarea raportului de muncă la iniţiativa angajatorului, prin notificare scrisă, în temeiul art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"

    3. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) Pentru a se asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, persoanele prevăzute la art. 20 şi 221 din lege pot încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în a cărei rază îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori îşi exercită dreptul de rezidenţă potrivit legii, un contract de asigurare pentru şomaj conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
    (2) În vederea încheierii unui contract de asigurare pentru şomaj, calitatea de asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se dovedeşte cu contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ privind dobândirea calităţii de asigurat în cadrul acestor sisteme de asigurări sociale, eliberat de instituţiile competente potrivit legii, în original şi copie.
    (3) Prin întreprinzători persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale, precum şi prin persoane fizice autorizate, prevăzuţi la art. 20 lit. c) din lege, se înţelege inclusiv soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerţului şi autorizată/autorizat să funcţioneze ea însăşi/el însuşi ca titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare, în condiţiile legii.
    (4) În vederea încheierii unui contract de asigurare pentru şomaj, calitatea de soţie/soţ a titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate prevăzută la alin. (3) se dovedeşte cu documentul emis conform prevederilor legale de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului."

    4. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) În vederea încheierii contractelor de asigurare pentru şomaj cu persoanele prevăzute la art. 20 şi 22^1 din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti pot împuternici agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază persoanele îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori îşi exercită dreptul la rezidenţă potrivit legii."

    5. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 12. - Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 22 alin. (2) şi art. 22^1 alin. (2) din lege ca limită inferioară a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la art. 20 şi art. 22^1 alin. (1) din lege prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj şi la care se calculează contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plăteşte această contribuţie."

    6. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin activităţi autorizate potrivit legii se înţelege:
    a) activităţile economice desfăşurate de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi/sau întreprinderi familiale conform legii;
    b) exercitarea profesiilor liberale potrivit dispoziţiilor legale speciale;
    c) exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de către zilieri;
    d) activităţi desfăşurate de persoane fizice în urma cărora se realizează venituri din agricultură, silvicultură sau piscicultură conform art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) activităţi în urma cărora se realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor conform art. 61 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

    7. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Se consideră că nu realizează venituri, potrivit prevederilor art. 5 pct. IV lit. c), art. 17 alin. (1) lit. f), art. 34 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) şi art. 66 alin. (1) din lege:
    a) persoanele care nu realizează venituri impozabile sau care realizează venituri neimpozabile în conformitate cu Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) persoanele care realizează venituri din salarii reprezentând plăţi compensatorii acordate persoanelor disponibilizate din bugetul angajatorului, în temeiul contractului colectiv de muncă aplicabil;
    c) persoanele care realizează venituri din investiţii, venituri din premii şi din jocuri de noroc şi venituri din transferul proprietăţilor imobiliare definite conform Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

    8. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 18. - (1) În vederea certificării stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege şi a stabilirii dreptului la indemnizaţie de şomaj, angajatorii au obligaţia de a elibera persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu o adeverinţă din care să rezulte baza lunară de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare lună din ultimele 12 luni, înainte de data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, pentru care s-au datorat conform prevederilor legale, la bugetul asigurărilor pentru şomaj, contribuţiile prevăzute la art. 26 şi 27 din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 26, precum şi, după caz, dacă se regăsesc în situaţia prevăzută la art. 34 alin. (2) din lege.
    (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi plătitorilor veniturilor persoanelor cărora le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege.
    (3) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) va conţine şi date cu privire la perioadele în care s-a prestat activitatea, perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu ori raporturile juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege au fost suspendate, precum şi data şi motivul încetării acestora. Datele privind raporturile de muncă sau de serviciu se verifică şi se certifică de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pe baza înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă, pentru perioadele până la data de 31 decembrie 2010, şi în situaţia raporturilor de muncă pe baza informaţiilor care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă prin sistemul informatic al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă de către Inspecţia Muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.
    (4) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) se verifică şi se certifică în ceea ce priveşte datele referitoare la baza de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, pe baza informaţiilor cuprinse în declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, depuse de angajator sau plătitorul de venit, care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice.
    (5) În situaţia în care până la data de 31 decembrie 2010 nu există întocmit carnet de muncă, dovada existenţei unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 se efectuează cu alte acte prevăzute de lege.
    (6) În situaţia în care sunt identificate neconcordanţe între conţinutul adeverinţei şi informaţiile din cuprinsul declaraţiilor prevăzute la alin. (4) depuse de angajator sau plătitorul de venit şi/sau înscrisurile efectuate în carnetul de muncă până la data de 31 decembrie 2010 ori se constată că angajatorul sau plătitorul de venit prevăzut la alin. (2) nu a depus potrivit prevederilor legale declaraţia lunară, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă solicită în scris angajatorului corectarea respectivelor documente şi depunerea lor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, cu excepţia declaraţiei lunare care se depune potrivit prevederilor din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Neeliberarea de către angajator sau plătitorul de venit prevăzut la alin. (2) a adeverinţei prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie, potrivit art. 113 lit. j) din lege şi se sancţionează cu amenda prevăzută la art. 114 alin. (1) lit. a) din lege de către organele de control măsuri active ale structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă care au competenţa constatării şi sancţionării celorlalte contravenţii prevăzute de lege."

    9. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 19. - (1) Certificarea stagiilor de cotizare realizate anterior datei de 1 martie 2002 se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, potrivit art. 36 din lege, în baza certificatului întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    (2) Certificarea stagiilor de cotizare realizate ulterior datei de 1 martie 2002 se face, după caz, pe baza:
    a) informaţiilor cuprinse în declaraţiile lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în declaraţiile privind asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj, depuse de angajator sau plătitorul de venit ori, după caz, persoanele care aveau obligaţia depunerii declaraţiei, conform prevederilor legale, pentru perioade anterioare lunii ianuarie 2011;
    b) informaţiilor cuprinse în declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, depuse de angajator sau plătitorul de venit, care se pun la dispoziţia agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice, pentru perioade începând cu luna ianuarie 2011;
    c) contractului de asigurare pentru şomaj, prin însumarea perioadelor pentru care s-a achitat contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj.
    (3) Certificarea stagiilor de cotizare prevăzute la alin. (2) se face de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin certificatul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 25.
    (4) Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2011, este cea stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În situaţiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), derularea raporturilor de muncă sau de serviciu ori a raporturilor juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. k) din lege nu poate fi dovedită prin declaraţiile prevăzute la alin. (2), în vederea stabilirii şi certificării stagiului de cotizare, pot fi valorificate şi alte acte doveditoare, întocmite în condiţiile legii, respectiv acte în temeiul cărora s-au stabilit şi derulat raporturile juridice.
    (6) Obligaţia prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin. (5) revine persoanei în cauză.
    (7) Prin excepţie, în situaţia persoanelor care au fost asigurate obligatoriu prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din lege, certificarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege se face pe baza informaţiilor din cuprinsul declaraţiilor de natura celor prevăzute la alin. (2) şi a adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. 18 sau, după caz, doar pe baza adeverinţei eliberate de angajator potrivit art. 18, în cazul în care se constată că angajatorul nu a depus declaraţia de natura celor prevăzute la alin. (2)."

    10. La articolul 19^1, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Pentru persoanele care au realizat venituri din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care au realizat venituri din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil, perioadele în care s-au datorat contribuţiile individuale de asigurări pentru şomaj în conformitate cu prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, aprobată prin Legea nr. 279/2010, cu modificările ulterioare, constituie stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj."

    11. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 24. - (1) Încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj în situaţia prevăzută la art. 44 lit. b) din lege se aplică persoanelor care deţineau autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare al unei societăţi comerciale anterior datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, precum şi persoanelor care desfăşoară activităţi în calitate de zilier sau activităţi în urma cărora se realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor sau venituri din agricultură, silvicultură ori piscicultură conform art. 61 sau 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

    12. Articolul 29^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 29^1. - Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 48^1 din lege se face în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    13. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 33. - (1) În aplicarea art. 59 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă fac cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă denumirea şi datele de contact ale angajatorilor prevăzute în formularul al cărui model este prezentat în anexa nr. 1A, prin publicarea sau afişarea acestora.
    (2) Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege, preselecţia candidaţilor în scopul stabilirii raportului de muncă sau de serviciu se va face la cererea angajatorului care a comunicat locul de muncă vacant, în funcţie de criteriile impuse de acesta şi cu respectarea prevederilor legale."

    14. Articolul 43^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 43^2. - (1) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt judeţ, dreptul sub formă de primă, prevăzut la art. 73^1 alin. (1) din lege, se acordă de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde beneficiarul s-a aflat în evidenţă, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi stabileşte noul domiciliu, care va acorda, după caz, şi celelalte drepturi prevăzute de lege şi va urmări respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor.
    (2) Trimestrial, până la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior, beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 73^1 alin. (1) din lege sunt obligaţi să prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistraţi sau, după caz, la care le-a fost transferat dosarul dovezile emise de angajator că sunt încadraţi, precum şi, în situaţia prevăzută la art. 73^1 alin. (6) din lege, documentele prevăzute la art. 43^1 alin. (2) lit. e) şi g).
    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se prezintă fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.
    (4) Beneficiarilor care nu prezintă sau nu transmit documentele menţionate la alin. (2) li se va cere, în scris, de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă să prezinte aceste documente în termen de 15 zile de la data primirii comunicării.
    (5) Dacă după două astfel de comunicări absolventul nu prezintă actele doveditoare, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă va contacta angajatorul cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acestuia, şi, în funcţie de constatările făcute, se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale."

    15. La articolul 45, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 45. - (1) Pentru acordarea primelor de mobilitate prevăzute la art. 74 şi 75 din lege, persoanele vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, următoarele documente, după caz:
    a) o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12;
    b) actul de identitate, în copie, care să ateste domiciliul;
    c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;
    d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) şi (2), după caz, din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, care constituie titlu executoriu, potrivit legii;
    e) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă;
    f) declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie din care să rezulte că, la data solicitării primei de mobilitate prevăzute la art. 74 sau 75 din lege, nu au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii, după caz;
    g) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului absolvenţilor instituţiilor de învăţământ din care să rezulte că nu are obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoana din această categorie, după caz;
    h) adeverinţă de venit eliberată de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice, în situaţia şomerilor de lungă durată înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.
    (2) Beneficiază de prima de mobilitate prevăzută la art. 74 sau 75 din lege persoanele prevăzute la art. 74, 75 şi art. 75^1 alin. (1)-(3) din lege care se încadrează în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni şi nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 75^1 alin. (4) din lege."

    16. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prin sintagma şomeri de lungă durată înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, prevăzuţi la art. 75^1 alin. (1) din lege, se înţelege şomeri de lungă durată care sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani, şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani."

    17. La articolul 46 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Prin schimbarea domiciliului la vechiul domiciliu, prevăzută la art. 76 alin. (2) din lege, se înţelege schimbarea domiciliului la un domiciliu care se află în raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu sau sectoarele municipiului Bucureşti în care se află vechiul domiciliu."

    18. La articolul 52, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Prin sintagma formă de învăţământ se înţelege unul dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de învăţământ reglementat prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) învăţământ secundar superior - ciclul inferior al liceului sau învăţământ profesional;
    b) învăţământ secundar superior - ciclul superior al liceului sau învăţământ postliceal;
    c) învăţământ superior."

    19. La articolul 54, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 80 din lege, precum şi a scutirii de la plata contribuţiei prevăzute la alin. (3) pentru angajatorii care beneficiază în temeiul convenţiilor încheiate, în conformitate cu prevederile legale, de această scutire, angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 16, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată."

    20. La articolul 59 alineatul (3), partea introductivă a literei D se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "D. pentru şomerii care în termen de cel mult 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială:"

    21. La articolul 59^1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc atât condiţiile prevăzute la art. 80, cât şi condiţiile prevăzute la art. 85 sau 93^4 din lege pot beneficia, pentru persoanele respective, opţional, numai de una din subvenţiile prevăzute la aceste articole."

    22. După articolul 59^1 se introduce un nou articol, articolul 59^2, cu următorul cuprins:
    "Art. 59^2. - Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la art. 85 alin. (2) din lege, ulterior termenului de 18 luni prevăzut la art. 85 alin. (4) din lege, dar anterior termenului de 2 ani prevăzut la art. 85 alin. (2) din lege, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu în perioada dintre cele două termene plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din lege."

    23. La articolul 60, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 85 din lege, precum şi a scutirii de la plata contribuţiei prevăzute la alin. (4) pentru angajatorii care beneficiază în temeiul convenţiilor încheiate, în conformitate cu prevederile legale, de această scutire, angajatorii vor depune, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată, precum şi, după caz, o declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că, în raport cu numărul de angajaţi, angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv că nu are, potrivit legii, obligaţia de a angaja persoane cu handicap."

    24. După articolul 60 se introduc opt noi articole, articolele 60^1-60^8, cu următorul cuprins:
    "Art. 60^1. - (1) Acompaniamentul social personalizat prevăzut la art. 93^2 din lege se realizează de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin intermediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială tinerii cu risc de marginalizare socială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi sunt înregistraţi în evidenţă.
    (2) În vederea acordării serviciilor care constituie acompaniament social personalizat, prevăzute la art. 93^2 alin. (1) din lege, tinerii cu risc de marginalizare socială încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti prevăzută la alin. (1) un contract de solidaritate conform modelului prevăzut în anexa nr. 27.
    (3) Durata contractului de solidaritate, cu excepţia situaţiei în care tânărul a împlinit vârsta de 25 de ani, nu poate depăşi data la care tânărul împlineşte vârsta de 26 de ani.
    (4) În situaţia tinerilor care au împlinit vârsta de 25 de ani, dar nu au împlinit vârsta de 26 de ani, contractul de solidaritate se încheie pe o perioadă de un an.
    Art. 60^2. - (1) În vederea încheierii contractului de solidaritate prevăzut la art. 60^1 alin. (2), tinerii cu risc de marginalizare socială, înregistraţi în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, depun următoarele documente:
    a) adeverinţă de venit eliberată de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice;
    b) documente din care să rezulte că se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 5 pct. IV^3 din lege.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt, după caz:
    a) pentru tinerii care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem, documentul care să ateste că se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;
    b) pentru tinerii cu dizabilităţi, certificatul de încadrare în grad de handicap emis în condiţiile legii;
    c) pentru tinerii care nu au familie, certificatul de naştere şi declaraţie pe propria răspundere că nu au familie sau, după caz, certificatele de deces ale părinţilor; pentru tinerii a căror familie nu le poate asigura întreţinerea, certificatul de naştere şi declaraţie pe propria răspundere a membrilor familiei în a cărei întreţinere se află tânărul, conform legii, că aceştia nu îi pot asigura întreţinerea sau copia dispoziţiei de acordare a ajutorului social în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ori a dispoziţiei de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei în condiţiile Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
    d) pentru tinerii care au copii în întreţinere, certificatele de naştere ale copiilor sau documentele care atestă situaţia juridică a copiilor faţă de reprezentantul legal, precum şi, după caz, certificatul de căsătorie; în situaţia în care tinerii care au copii în întreţinere sunt beneficiari ai alocaţiei pentru susţinerea familiei în condiţiile Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările ulterioare, se va prezenta numai copia dispoziţiei primarului de acordare a acestui drept;
    e) pentru tinerii care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate, dovada din care să rezulte că au executat pedepse privative de libertate;
    f) pentru tinerii care sunt victime ale traficului de persoane, documentul emis de autoritatea competentă.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia declaraţiilor pe propria răspundere, se prezintă în original şi în copie, iar copiile certificate de funcţionarul public al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti se păstrează de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti.
    (4) Certificarea se face prin înscrierea pe copie a menţiunii «conform cu originalul», urmată de numele, prenumele şi semnătura persoanei care a făcut menţiunea şi de data la care s-a făcut menţiunea.
    (5) Pentru încadrarea în categoria de tineri definită la art. 5 pct. IV^3 lit. c) din lege, prin tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea se înţelege persoana în vârstă de peste 16 ani ai cărei părinţi au decedat sau provine dintr-o familie beneficiară de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ori de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Pentru încadrarea în categoria de tineri definită la art. 5 pct. IV^3 lit. d) din lege, prin tânăr care are copii în întreţinere se înţelege persoana în vârstă de peste 16 ani care, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, are drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la persoana copilului, nu are venituri sau, pentru copiii pe care îi are în întreţinere, are stabilit un drept de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Art. 60^3. - (1) Beneficiază de măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege angajatorii care:
    a) au comunicat agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, conform prevederilor legale, locurile de muncă vacante care vor fi ocupate de tinerii care au încheiat cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti un contract de solidaritate;
    b) încadrează în muncă tineri în perioada de valabilitate a contractelor de solidaritate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată până la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;
    c) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 95 din lege pentru acordarea măsurii de stimulare.
    (2) La solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze tineri beneficiari ai contractelor de solidaritate, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti prezintă liste cu persoanele care fac parte din această categorie.
    Art. 60^4. - (1) Pentru acordarea dreptului prevăzut la art. 93^4 din lege, angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o convenţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 28.
    (2) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie pe baza prezentării de către angajatori a următoarelor documente:
    a) contractele individuale de muncă ale tinerilor beneficiari de contracte de solidaritate, înregistrate conform legii, în copie certificată de către angajator pentru conformitate cu originalul;
    b) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că acesta nu mai beneficiază pentru aceleaşi persoane de alte măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă a căror finanţare se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform prevederilor legale.
    Art. 60^5. - (1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege se acordă lunar, de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 60^4 până la expirarea duratei contractului de solidaritate.
    (2) În perioada în care raporturile de muncă ale tinerilor încadraţi în baza convenţiei prevăzute la art. 60^4 sunt suspendate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege nu se acordă.
    (3) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare.
    (4) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 93^4 din lege, angajatorii de inserţie vor depune:
    a) declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale;
    b) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 29, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (5) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (4) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege nu se acordă.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (4) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective.
    (7) Perioada pentru care nu se acordă măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege din motivele prevăzute la alin. (5) face parte din perioada de acordare a acestei măsuri de stimulare.
    Art. 60^6. - (1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege se acordă angajatorilor de inserţie care menţin raporturile de muncă cu tinerii încadraţi în condiţiile art. 93^4 după data expirării perioadei pentru care au fost încheiate contractele de solidaritate. Măsura de stimulare se acordă pe perioada menţinerii respectivelor raporturi de muncă, dar nu mai mult de 2 ani.
    (2) Prin indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei, prevăzută la art. 93^6 alin. (1) din lege, se înţelege cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilite conform art. 39 alin. (2) din lege, pe baza stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj până la data ultimei zile calendaristice a lunii în care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate.
    (3) Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege nu se acordă în situaţia în care tânărul încadrat în condiţiile art. 93^4 din lege nu a realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj până la data prevăzută la alin. (2) stagiul minim de cotizare de cel puţin un an, prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege.
    Art. 60^7. - (1) În vederea acordării măsurii de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege, angajatorii de inserţie vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti o convenţie potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 30, până la data de întâi a lunii următoare lunii în care expiră termenul legal pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege.
    (3) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1), angajatorii de inserţie vor depune următoarele documente:
    a) act adiţional la contractul individual de muncă încheiat pe perioadă determinată sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere a angajatorului privind menţinerea raporturilor de muncă, pentru persoanele pentru care se solicită încheierea convenţiei;
    b) adeverinţa prevăzută la art. 18 pentru fiecare persoană pentru care se menţine raportul de muncă, care în această situaţie va conţine, în ceea ce priveşte baza de calcul al contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi raportul de muncă, informaţii până la data ultimei zile calendaristice a lunii în care expiră perioada pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (3) se depun până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii în care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege.
    (5) Termenul prevăzut la alin. (4) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege.
    (6) Certificarea stagiilor de cotizare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj, inclusiv a stagiului minim de cotizare, precum şi stabilirea cuantumului măsurii de stimulare prevăzute la art. 93^6 din lege, pentru fiecare persoană pentru care se poate acorda această măsură de stimulare, sau, după caz, constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale pentru acordarea măsurii de stimulare se realizează de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, pe baza documentelor prevăzute la alin. (3) şi în conformitate cu prevederile art. 19 şi ale art. 95 alin. (1^1)-(1^3) din lege, şi se comunică angajatorilor de inserţie în vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1).
    Art. 60^8. - (1) Măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege se acordă ca urmare a încheierii convenţiei prevăzute la art. 60^7 alin. (1), lunar, începând cu data următoare datei la care expiră durata contractului de solidaritate şi pentru care se poate acorda măsura de stimulare prevăzută la art. 93^4 din lege. Măsura de stimulare se acordă pe perioada menţinerii raporturilor de muncă ale tinerilor, dar nu mai mult de 2 ani.
    (2) Suma lunară în cuantumul prevăzut la art. 60^7 alin. (6) se acordă angajatorilor de inserţie proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de persoana pentru care se acordă această sumă, inclusiv pe perioada concediului de odihnă.
    (3) În perioada în care raporturile de muncă ale tinerilor încadraţi în baza convenţiei prevăzute la art. 60^7 sunt suspendate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege nu se acordă.
    (4) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă face parte din perioada de acordare a măsurii de stimulare.
    (5) Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite conform art. 93^6 din lege, angajatorii de inserţie vor depune:
    a) declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale;
    b) un tabel nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 31, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (6) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (5) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege nu se acordă.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege se acordă pentru luna pentru care documentele prevăzute la alin. (5) sunt corectate şi depuse până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective.
    (8) Perioada pentru care nu se acordă măsura de stimulare prevăzută la art. 93^6 din lege din motivele prevăzute la alin. (6) face parte din perioada de acordare a acestei măsuri de stimulare.
    (9) Suma cuvenită pentru perioada din luna în care expiră durata contractului de solidaritate se acordă, conform prevederilor legale, în luna următoare împreună cu suma cuvenită pentru această lună."

    25. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 61. - (1) Sumele cuvenite conform art. 80, 85, 93^4 şi 93^6 din lege se deduc de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj."

    26. La articolul 62, alineatele (1) şi (1^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 62. - (1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator bugetului asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o cerere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 21, însoţită de următoarele documente:
    a) tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe care le-a menţinut în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni;
    b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a).
    .......................................................................
    (1^2) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la alin. (1^1) atrage încetarea dreptului angajatorului de a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile art. 93 din lege."

    27. După articolul 62^1 se introduce un nou articol, articolul 62^2, cu următorul cuprins:
    "Art. 62^2. - În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 106 din lege, Comisia Naţională de Promovare a Ocupării Forţei de Muncă:
    a) analizează, pe baza cerinţelor la nivel naţional şi european, documentele programatice elaborate în domeniul ocupării forţei de muncă;
    b) identifică şi propune măsuri privind adaptarea la schimbări a lucrătorilor, întreprinderilor şi antreprenorilor pentru promovarea unor politici care vizează favorizarea anticipării şi bunei gestionări a modificărilor şi restructurărilor la toate nivelurile relevante (naţional, regional, local şi sectorial);
    c) formulează propuneri pentru elaborarea de instrumente specifice în vederea dezvoltării şi monitorizării unor abordări proactive faţă de schimbare şi restructurare."

    28. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 65. - Anexele nr. 1A, 1B şi 2-31 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    29. Anexa nr. 1, care devine anexele nr. 1A şi 1B, se modifică şi se înlocuieşte cu anexele nr. 1A şi 1B, iar anexele nr. 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20 şi 26 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2-11 la prezenta hotărâre.

    30. După anexa nr. 26 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 27-31, având cuprinsul anexelor nr. 12-16 la prezenta hotărâre.

    31. În tot cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX^2 «Contribuţii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare", se înlocuieşte cu sintagma "declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare".

    ART. II
    (1) Convenţiile încheiate în aplicarea prevederilor art. 80 şi 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit prevederilor art. 8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 44, 47 şi 53 din Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, îşi produc efectele în conformitate cu prevederile legale în vigoare anterioare datei intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 44, 47 şi 53 din Legea nr. 250/2013.
    (2) Angajatorii care au încheiat convenţii în temeiul dispoziţiilor art. 80 şi 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, anterior intrării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 250/2013 prevăzute la alin. (1), beneficiază de scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă persoanelor încadrate în muncă, prevăzută la art. 80 şi 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, până la expirarea perioadei pentru care se acordă scutirea respectivă.
    ART. III
    După republicarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
    ART. IV
    În cazul contractelor şi convenţiilor încheiate potrivit prevederilor art. 6, respectiv art. 8 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru raportare se vor utiliza anexele nr. 4a)-4c) la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002.
    ART. V
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 1 noiembrie 2002, se modifică după cum urmează:

    1. La capitolul II "Garantarea accesului la drepturi elementare şi fundamentale", secţiunea 1 "Accesul la un loc de muncă", cuprinzând articolele 3-13, se abrogă.

    2. Articolul 57 va avea următorul cuprins:
    "Art. 57. - În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 116/2002, trimestrial, până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, şi anual, până la data de 15 februarie pentru anul anterior, Ministerul Administraţiei Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă transmit Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale un raport referitor la aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002 şi a prevederilor art. 93^1-93^8 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul lor de competenţă, însoţit de situaţiile statistice întocmite potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 4-7."

    3. Articolul 62 va avea următorul cuprins:
    "Art. 62. - Pe baza informaţiilor furnizate potrivit prevederilor art. 57-61 Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale elaborează Raportul anual privind rezultatele aplicării prevederilor Legii nr. 116/2002 şi a prevederilor art. 93^1-93^8 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Programul pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, pe care le prezintă Guvernului până la finele trimestrului I al anului următor."

    4. Articolul 63 va avea următorul cuprins:
    "Art. 63. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate solicita informaţii suplimentare din partea instituţiilor cu atribuţii în aplicarea prevederilor Legii nr. 116/2002, precum şi a prevederilor art. 93^1-93^8 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. Anexele nr. 1, 2 şi 3 se abrogă.

    6. Articolul 66 va avea următorul cuprins:
    "Art. 66. - Anexele nr. 4-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    7. Anexele nr. 4a), 4b) şi 4c) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 17-19 la prezenta hotărâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                     Ministrul muncii, familiei, protecţiei
                       sociale şi persoanelor vârstnice,
                                Mariana Câmpeanu

                    Ministrul delegat pentru dialog social,
                               Adriana Doina Pană

              p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                 Dan Manolescu,
                                secretar de stat

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Titus Corlăţean

    Bucureşti, 19 februarie 2014.
    Nr. 119.


    ANEXA 1A
    (Anexa nr. 1A la normele metodologice)


                                    SITUAŢIA
                       privind locurile de muncă vacante


    A. Date de identificare şi contact ale angajatorului:
    A.1. Date de identificare ale angajatorului:
    1. Denumirea/Numele ........................................
    2. Codul unic de înregistrare ..............................
    3. Codul CAEN ..............................................
    4. Forma de proprietate ....................................
    5. Forma de organizare .....................................
    6. Mărime (număr de personal) ..............................
    7. Adresa sediu ............................................
    A.2. Date de contact ale angajatorului:
    1. Adresa de contact .......................................
    2. Persoana de contact .....................................
    3. Telefon/Fax .............................................
    4. E-mail ..................................................

    B. Date privind locurile de muncă vacante


┌───┬───────────┬───────────────────────┬────────────┬──────┬───────┬───────────────┬──────┬───────────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ Perioada │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ Organizarea │ Numărul de │Ofertă│ │ │ │ contractu-│ │ │ │ │ │ │
│Nr.│ Ocupaţia │ uceniciei la │ locuri de │ vala-│Locali-│Condiţii minime│Durata│ lui sau a │ Du-│Sala-│Alte │Vala-│Modul│ Ob- │
│crt│ │ locul de │ muncă │ bilă │tatea │ de ocupare │ înca-│ raportului│rata│riul │avan-│bili-│ de │ ser-│
│ │ │ muncă *3) │ vacante │ şi │ şi │ │drării│de serviciu│mun-│ de │taje │tatea│solu-│vaţii│
│ ├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┼──────┬─────┤pentru│judeţul├─────┬────┬────┤ în ├─────┬─────┤cii │înca-│ *8) │ofer-│ţio- │ *10)│
│ │Denu-│ Cod │Denu-│ Cod │Denu-│ Co- │Vacant│Nou- │ cetă-│în care│ Ve- │Stu-│Alte│muncă │Dată │Dată │*6) │drare│ │ tei │nare │ │
│ │mirea│ COR │mirea│ COR │mirea│ dul │ ca │creat│ ţenii│se află│chime│dii │con-│ *5) │înce-│sfăr-│ │ *7) │ │ │ a │ │
│ │ *1) │ (6 │ocu- │ (6 │cali-│cali-│urmare│ │ Uni- │locul │ în │ │di- │ │ put │ şit │ │ │ │ │ofer-│ │
│ │ │ ca- │ pa- │ ca- │fică-│fică-│a în- │ │ unii │vacant │ do- │ │ţii │ │ │ │ │ │ │ │tei │ │
│ │ │ rac-│ţiei │ rac-│rii │ rii │cetă- │ │ Euro-│ │meniu│ │*4) │ │ │ │ │ │ │ │ *9) │ │
│ │ │tere)│*3a) │tere)│care │*3d) │ rii │ │ pene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ *2) │ │*3b) │se va│ │rapor-│ │ (DA/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ob- │ │turi- │ │ NU) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ţine │ │lor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ *3c)│ │muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │sau de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ser- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │viciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼─────┼────┼────┼──────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───────┴─────┴────┴────┴──────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

                                     Director general
                              sau altă persoană autorizată,
                              .............................
                                            LS

    Data situaţiei*11): ................
                            (zz/ll/aa)


----------
    *1) Se completează denumirea ocupaţiei corespunzătoare locului de muncă vacant. În situaţia în care ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin încheierea unui contract de ucenicie în condiţiile legii, denumirea ocupaţiei este, conform COR, "ucenic".
    *2) Se completează codul COR corespunzător denumirii ocupaţiei locului de muncă prevăzute la pct. 1).
    *3) Se completează în situaţia în care se organizează ucenicie la locul de muncă. (Ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin încheierea unui contract de ucenicie, în condiţiile legii).
    *3a) Se completează denumirea ocupaţiei pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.
    *3b) Se completează codul COR corespunzător denumirii ocupaţiei pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă prevăzută la subpct. 3a). Denumirea calificării care se va obţine.
    *3c) Se completează denumirea calificării care se va obţine în urma formării prin ucenicie la locul de muncă.
    *3d) Se completează codul corespunzător calificării care se va obţine în urma formării prin ucenicie la locul de muncă prevăzută la subpct. 3a). Până la intrarea în vigoare a Registrului naţional al calificărilor din România, se are în vedere Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare.
    *4) Se completează alte condiţii pentru ocuparea locului de muncă vacant. În situaţia în care ocuparea locului de muncă vacant se realizează prin încheierea unui contract de ucenicie în condiţiile legii, se completează toate condiţiile speciale de acces la formare profesională prin ucenicie, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, inclusiv condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pentru nivelul de calificare pentru care se organizează ucenicia, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată.
    *5) Se completează: nedeterminată sau determinată ............. luni. În situaţia unui contract de ucenicie, se completează durata contractului de ucenicie, în funcţie de nivelul de calificare, durată stabilită conform Legii nr. 279/2005, republicată.
    *6) Se completează după cum urmează:
    cod: N/.....ore/zi - în situaţia în care este cu program normal de lucru (normă întreagă);
    cod: P/.....ore/zi - în situaţia în care este cu program parţial de lucru de ....... ore/zi.
    *7) Se completează salariul de încadrare corespunzător postului. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitanţilor (brut/lunar).
    *8) Se completează alte avantaje materiale sau financiare. Se completează cu titlu informativ în vederea informării solicitanţilor (de exemplu: cazare, transport, costuri cu mutarea, masă).
    *9) Se completează modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare şi CV, telefon, preselecţie din partea AJOFM/AMOFM).
    *10) Se va menţiona dacă a mai fost sau nu comunicat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti (cod D pentru cele comunicate şi neocupate, cod N pentru cele care nu au mai fost comunicate).
    *11) Se completează data calendaristică în care situaţia a fost completată de angajator.


    ANEXA 1B
    (Anexa nr. 1B la normele metodologice)

                                   COMUNICARE
             privind ocuparea locurilor de muncă declarate vacante


    A. Date de identificare ale angajatorului:
    1. Denumirea/Numele ...........................................
    2. Codul unic de înregistrare ..............................
    3. Codul CAEN ................................................
    4. Forma de proprietate ....................................
    5. Forma de organizare .....................................
    6. Mărime (număr de personal) ..............................
    7. Adresa ..................................................
    8. Persoana de contact .....................................
    9. Telefon/Fax .............................................
    10. E-mail ..................................................

    B. Date privind ocuparea locurilor de muncă declarate vacante


┌────┬───────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────────┬───────────────┬──────────┐
│Nr. │ Ocupaţia │ Numărul │Localitatea│ Data la │Situaţia privind │Poziţia locului│ Data │
│crt.├──────────┬────────┤ de locuri│şi judeţul │ care a │locurile de muncă│de muncă ocupat│ ocupării │
│ │Denumirea │Cod COR │ de muncă │în care se │ fost │vacante în care a│ în situaţia │locului de│
│ │ │ (6 ca- │comunicate│află locul │comunicat │ fost comunicat │ prin care │ muncă │
│ │ │ractere)│ vacante │ de muncă │ vacant │ vacant locul de │ acesta a fost │comunicat │
│ │ │ │ care au │ comunicat │locul de │ muncă ocupat │ comunicat │ vacant │
│ │ │ │ fost │ vacant │ muncă │ (data situaţiei │ vacant (de │(zz/ll/aa)│
│ │ │ │ ocupate │care a fost│ ocupat │ completate de │ exemplu 1, 2 │ │
│ │ │ │ │ ocupat │(zz/ll/aa)│ angajator în │ etc.) │ │
│ │ │ │ │ │ │ formularul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ respectiv) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ (zz/ll/aa) │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────┘

                                         Director general
                                  sau altă persoană autorizată,
                                 .............................
                                                LS

    Data situaţiei*1): ...................
                           (zz/ll/aa)


------------
    *1) Data situaţiei se completează de angajator.


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 3 la normele metodologice)


    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ............/Municipiului Bucureşti

                       CONTRACT DE ASIGURARE PENTRU ŞOMAJ
                          Nr. ......../...............

    Încheiat între:
    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ............/Municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie, reprezentată prin .........., având funcţia de ............, în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea ............, str. ........... nr. ....., judeţul/sectorul ...................
    şi
    Doamna/Domnul ......., în calitate de asigurat, posesor al codului numeric personal ......., actul de identitate ..... seria ..... nr. ...., cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea ......, str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, Oficiul poştal ........., telefon ......., e-mail .....................
    1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj, reglementată prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Prezentul contract produce efecte începând cu data de ............... .
    3. Condiţii de asigurare:
    3.1. Venitul lunar asigurat este de ........... lei (în cifre). În situaţia în care, ulterior încheierii prezentului contract de asigurare pentru şomaj, acest venit lunar asigurat este mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii sau, după caz, mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj, venitul lunar asigurat este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii sau, după caz, echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.
    3.2. Cota de contribuţie este cea prevăzută de dispoziţiile legale pentru luna pentru care plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj în situaţia persoanelor asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în baza contractului de asigurare pentru şomaj.
    Cota de contribuţie, la data încheierii prezentului contract de asigurare pentru şomaj, este ..........%.
    3.3. Cuantumul contribuţiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj se determină prin aplicarea cotei de contribuţie pentru luna pentru care plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj prevăzută la pct. 3.2. la venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1.
    Cuantumul contribuţiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj, la data încheierii prezentului contract de asigurare pentru şomaj, este de ................ lei.
    3.4. Contul în care se plăteşte contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj este ........., deschis la .............. .
    3.5. Plata se poate face în numerar la casieriile agenţiei sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.
    3.6. Plata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj se face lunar până la data de*1) ............
    Termenul de plată poate fi în cadrul lunii pentru care se datorează contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj sau cel mai târziu până la data de 25 a lunii următoare acesteia.
    3.7. Neplata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj la termenul prevăzut la pct. 3.6 generează plata de dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate pentru fiecare zi calendaristică, stabilite potrivit legii.
    4. Obligaţiile agenţiei:
    4.1. certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj;
    4.2. plata indemnizaţiei de şomaj în condiţiile şi conform Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    4.3. asigurarea accesului la măsurile de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă, prevăzute de lege şi în condiţiile legii;
    4.4. plata contribuţiilor sociale obligatorii prevăzute de lege, în condiţiile legii, în perioada în care asiguratul beneficiază de indemnizaţie pentru şomaj.
    5. Obligaţiile asiguratului:
    5.1. achitarea contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj în cuantumul şi la termenul stabilit la pct. 3;
    5.2. înştiinţarea agenţiei despre modificările survenite în situaţia sa, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea sa în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
    5.3. să se prezinte la sediul agenţiei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie.
    6. Durata contractului
    Prezentul contract se încheie pe perioadă .............. (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată pentru o perioadă de ........ zile, de la data de ... zz/ll/aa ... la data de ... zz/ll/aa ... inclusiv.)
    7. Încetarea contractului
    7.1. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează:
    a) la data la care asiguratul solicită acordarea indemnizaţiei de şomaj;
    b) la data la care expiră perioada pentru care a fost încheiat, prevăzută la pct. 6.1.
    c) la data la care asiguratul nu se mai încadrează în una dintre situaţiile reglementate la art. 20 sau art. 22^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) la data la care asiguratul nu mai este asigurat în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
    e) în situaţia în care nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la pct. 5.2.
    7.2. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează din iniţiativa asiguratului, dacă acesta înştiinţează agenţia înainte cu cel puţin 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului-limită de plată a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzut la pct. 3.6.
    7.3. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează din iniţiativa agenţiei, dacă asiguratul nu achită contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 3 luni consecutive. Agenţia notifică asiguratului încetarea contractului de asigurare pentru şomaj, precizând stagiul de cotizare realizat.
    8. Alte clauze
    8.1. Perioada pentru care nu s-a plătit contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj nu constituie stagiu de cotizare.
    8.2. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor (luni sau zile, după caz) pentru care s-a achitat contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
    8.3. Venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului de asigurare pentru şomaj se modifică salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, sau, după caz, echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.
    8.4. Cota de contribuţie prevăzută la pct. 3.2 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului de asigurare pentru şomaj se modifică cota de contribuţie pentru persoanele asigurate în sistemul asigurărilor pentru şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în baza contractului de asigurare pentru şomaj.
    8.5. Cuantumul contribuţiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzut la pct. 3.3 se actualizează, ulterior încheierii contractului de asigurare pentru şomaj, în situaţiile prevăzute la pct. 8.3 şi 8.4, după caz.
    8.6. Stagiul de cotizare realizat în baza prezentului contract de asigurare pentru şomaj este luat în considerare în cazul încheierii unui nou contract de asigurare pentru şomaj.
    8.7. În caz de forţă majoră părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.
    8.8. Modificarea oricăror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional. Când una dintre părţi nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se consideră încetat.
    9. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.

            Asigurător, Asigurat,
         .................. ...................


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 5 la normele metodologice)


    AGENŢIA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
    A JUDEŢULUI ................/MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

                              CERTIFICAT
      privind stagiul de cotizare realizat anterior datei de 1 martie 2002

    Doamna/Domnul .........., cod numeric personal ........, a realizat un stagiu de cotizare de..... ani, ..... luni, ..... zile, după cum urmează:
    - prin contract individual de muncă, în perioada ......................
    Total: ani ......, luni ......, zile ..........;
    - în calitate de membru cooperator, în perioada .......................
    Total: ani ......, luni ......, zile ..........;
    - pe baza raporturilor de serviciu, realizate în perioada .............
    Total: ani ......, luni ......, zile ..........;
    - pe baza altor acte prevăzute de lege, în perioada ...................
    Total: ani ......, luni ......, zile ..........

    Dovada vechimii în muncă recunoscute pentru stabilirea drepturilor de şomaj, asimilată cu stagiul de cotizare, s-a făcut pe baza carnetului de muncă/altor acte prevăzute de lege.

                Director executiv,
               ....................

                     Întocmit,
              .....................
              (numele şi prenumele)

               ...................
                  (semnătura)


    ANEXA 4
    (Anexa nr. 11 la normele metodologice)

    Către
    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ............../Municipiului Bucureşti

    Subsemnatul/Subsemnata ........., având cod numeric personal ........., legitimat prin actul de identitate ........ seria ...... nr. ......, prin prezenta cerere solicit acordarea primei de încadrare prevăzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
    Menţionez că începând cu data de ............ sunt încadrat/încadrată în muncă pe durată ............, conform Actului*) nr. ......../......., anexat în copie prezentei, la unitatea ......... din localitatea ..........., situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea ......., unde am domiciliul stabil.
-----------
    *) Se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că în ultimele 36 de luni nu am mai beneficiat de o primă de încadrare prevăzută la art. 74 sau de o primă de instalare prevăzută art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în sensul acestei legi prime de mobilitate.

                Data Semnătura
          ............. ...............


    ANEXA 5
    (Anexa nr. 12 la normele metodologice)

    Către
    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti

    Subsemnatul/Subsemnata ........., având cod numeric personal ......., legitimat prin actul de identitate .......... seria ...... nr. ....., prin prezenta cerere solicit acordarea primei de instalare prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
    Menţionez că începând cu data de ............ sunt încadrat/încadrată în muncă pe durată ..........., conform Actului*) nr. ........./.........., anexat în copie prezentei, la unitatea ........ din localitatea .......... şi, ca urmare a acestui fapt, mi-am schimbat domiciliul din localitatea ....... în localitatea .......... .
----------
    *) Se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale privind falsul în declaraţii, că în ultimele 36 de luni nu am mai beneficiat de o primă de încadrare prevăzută la art. 74 sau de o primă de instalare prevăzută art. 75 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în sensul acestei legi prime de mobilitate.

              Data Semnătura
          ............ ...............


    ANEXA 6
    (Anexa nr. 13 la normele metodologice)

    Nr. ...............

                                    ANGAJAMENT

    Subsemnata/Subsemnatul ......., posesoare/posesor a/al actului de identitate ..... seria .... nr. ..., codul numeric personal ........, cu domiciliul în ........, str. ..... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .........., înregistrată/înregistrat în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ........../Municipiului Bucureşti, Agenţia locală/sectorul ........, având, după caz, Carnetul de evidenţă nr. ........., în calitate de beneficiară/beneficiar a/al dreptului/drepturilor prevăzut(e) la articolul/articolele ............*) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, mă oblig să restitui imediat şi în mod integral sumele acordate, în situaţia în care raporturile de muncă/de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 73^1 alin. (6), respectiv art. 75^1 alin. (5) din aceeaşi lege, iar raporturile de muncă/de serviciu încetează din următoarele motive:
    a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. a) şi b) şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care încetarea este la iniţiativa angajatului;
    c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    În situaţia în care am beneficiat de prima de instalare potrivit art. 75 şi 75^1 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi într-o perioadă de 12 luni de la angajare am schimbat domiciliul la vechiul domiciliu, mă oblig să restitui imediat şi în mod integral prima de instalare acordată potrivit acestor texte legale.
    Întocmit în**) ......... la data de ........., în două exemplare, dintre care am primit un exemplar.
    Semnătura***) ....................

    Completat şi semnat în faţa noastră.
    Semnătura****) ....................

    Conform art. 76 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul angajament constituie titlu executoriu.

----------
    *) Se va/vor înscrie articolul/articolele din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Localitatea, judeţul
    ***) Semnătura persoanei care îşi ia angajamentul
    ****) Semnătura conducătorului agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă


    ANEXA 7
    (Anexa nr. 15 la normele metodologice)

                              CONVENŢIE
                            Nr. ..../.......

    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti, reprezentată prin dna/dl ......., având funcţia de ........, denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) ..........., cu sediul/adresa în ........., judeţul ........., telefon ........, cod fiscal (CUI) .........., cont IBAN .......... deschis la Banca ........, reprezentată prin dna/dl ........, având funcţia de ........, denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

    1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de ....... absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu.
    Tabelul nominal cu absolvenţii încadraţi în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.
    2. Angajatorul se obligă:
    a) să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă;
    b) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare absolvent pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă ori de serviciu, în cazul în care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor prevăzuţi la pct. 1 anterior termenului de 18 luni, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX^2 "Contribuţii sociale obligatorii" art. 296^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţie, tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de copii de pe pontaj şi de pe statul de plată;
    e) să depună declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaraţii;
    f) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) să respecte dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte dispoziţii legale în aplicarea acestui articol;
    h) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.
    3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeaşi lege, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.
    În situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi constau în subvenţia prevăzută, după caz, la art. 80 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra:
    a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie, precum şi de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi celelalte acte normative adoptate în aplicarea acestei legi.
    6. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.

                Agenţia Angajatorul
           Director executiv, Director general sau
         ..................... altă persoană autorizată,
                                        .........................

    Anexă
    la convenţie

    Date de identificare a angajatorului
    Angajatorul (denumirea/numele) .........................
    Codul de identificare fiscală ..........................
    Cod CAEN ...............................................
    Judeţul ................................................
    Sediul/Adresa ..........................................
    Contul IBAN/Banca ......................................
    Telefon/Fax ............................................
    E-mail/Pagină de internet ..............................

                                 TABEL NOMINAL
        cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă, conform
             prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
          asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
                 cu modificările şi completările ulterioare

                     Convenţia nr. ......./........


┌────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────────────┬───────────────────────┬────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │Numele şi│ Codul │Categoria de│Anul absolvirii/ │ Numărul şi data │Ocupaţia│ Semnătura │
│crt.│prenumele│ numeric │absolvenţi*)│Numărul diplomei/│încheierii contractului│ Cod COR│ angajatului│
│ │ │ personal│ │certificatului/ │individual de muncă/ │ │ │
│ │ │ │ │ adeverinţei │ data angajării │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────────────┼───────────────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────────────┴───────────────────────┴────────┴────────────┘

                Angajatorul .............................
                            (denumirea/numele)

            Director general sau altă persoană autorizată,
            ..............................................

----------
    *) Coloana 3 se va completa după cum urmează:
    - cod A - absolvenţi de învăţământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau de învăţământ profesional, şcoală de arte şi meserii;
    - cod B - absolvenţi de învăţământ secundar superior sau liceal ori învăţământ postliceal;
    - cod C - absolvenţi de învăţământ superior.
    În situaţia în care absolvenţii provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoţite de litera "H".


    ANEXA 8
    (Anexa nr. 16 la normele metodologice)


    DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI

    Angajatorul (denumirea/numele) .............. Sediul/Adresa .......................
    Codul de identificare fiscală ............... Contul IBAN/Banca ...................
    Cod CAEN .................................... Telefon/Fax .........................
    Judeţul .................... E-mail/Pagină de internet ...........


                                  TABEL NOMINAL
        cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă conform
         prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
          asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,
             cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea
         sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj

                      Luna .......... anul .........


┌────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────────┬───────────────┬──────────────┬───────┬──────────┐
│Nr. │Convenţia│ Data │Numele şi│ Codul │Categoria de│Numărul orelor │Suma cuvenită │ Sume │Observaţii│
│crt.│ numărul │convenţiei│prenumele│numeric │ absolvenţi │efectiv lucrate│pentru timpul │plătite│ │
│ │ │ │ │personal│ │ │efectiv lucrat│ │ │
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────────┴───────────────┼──────────────┼───────┼──────────┘
│ TOTAL: │ A1 │ B1 │
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┼───────┤
│Suma reprezentând scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul │ │
│asigurărilor pentru şomaj aferentă absolvenţilor încadraţi în condiţiile art. 80 din │ C1 │
│Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării │ │
│forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare │ │
│(<cotăcontribuţieangajator>% x Total B1) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ TOTAL SUME CUVENITE │ │
│ potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare │ │
│(Total A1 + Total C1) │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘


                Angajatorul .............................
                            (denumirea/numele)

            Director general sau altă persoană autorizată,
            ..............................................


    Coloana 1 - se completează numărul convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM
    Coloana 2 - se completează cu data convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM (zz/ll/aa)
    Coloanele 3 şi 4 - se completează cu numele şi prenumele, respectiv codul numeric personal al absolventului
    Coloana 5 - se completează după cum urmează:
    - cod A - absolvenţi de învăţământ secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau de învăţământ profesional, şcoală de arte şi meserii;
    - cod B - absolvenţi de învăţământ secundar superior sau liceal ori învăţământ postliceal;
    - cod C - absolvenţi de învăţământ superior.
    În situaţia în care absolvenţii provin din rândul persoanelor cu handicap, codurile corespunzătoare studiilor absolvite vor fi însoţite de litera "H".
    Coloana 6 - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate de absolvent în luna (inclusiv orele aferente concediului de odihnă) pentru care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului în funcţie de categoria absolventului.
    Coloana 7 - se completează cu suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului în funcţie de categoria absolventului.
    Coloana 8 - se completează cu sume numai pentru absolvenţii pentru care convenţia a fost încheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 şi pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator în conformitate cu art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se completează cu sumele plătite absolvenţilor reprezentând elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit dispoziţiilor titlului IX^2 "Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru absolvenţii pentru care nu se beneficiază de scutire conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (convenţie încheiată ulterior datei de 22 octombrie 2013), se completează cu zero.
    Coloana 9 - se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.
    Total A1 - totalul sumelor care se completează în coloana 7
    Total B1 - totalul sumelor care se completează în coloana 8 şi care sunt corespunzătoare absolvenţilor pentru care se beneficiază de scutire conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare
    Total C1 - se completează în situaţia în care convenţia a fost încheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 şi angajatorul beneficiază de scutire de plata contribuţiei datorate la BAS, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


    ANEXA 9
    (Anexa nr. 19 la normele metodologice)

                                 CONVENŢIE
                               Nr. ..../........

    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ........./Municipiului Bucureşti, reprezentată prin dna/dl ........, având funcţia de .........., denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) ........., cu sediul/adresa în ........., judeţul ........, telefon ........, cod fiscal (CUI) ......., cont IBAN ............., deschis la Banca ........, reprezentată prin dna/dl ......, având funcţia de ........., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

    1. Angajatorul încadrează în muncă:
    A. pe perioadă nedeterminată, un număr de:
    a) ........ şomeri în vârstă de peste 45 de ani, înregistraţi în evidenţa agenţiei;
    b) ........ şomeri părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, înregistraţi în evidenţa agenţiei;
    c) ........ persoane cu handicap*);
---------
    *) Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu handicap.

    B. un număr de:
    a) ........ şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială;
    b) ........ şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială.
    Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.
    2. Angajatorul se obligă:
    a) să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A subpct. a) şi b) pe o perioadă de cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă, iar ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A subpct. c), pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la data încadrării în muncă;
    b) să respecte dispoziţiile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte dispoziţii legale în aplicarea acestui articol;
    c) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă sau de serviciu, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă ori de serviciu, în cazul în care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A anterior termenelor prevăzute la lit. a), după caz, pentru care are obligaţia de a menţine raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 lit. A;
    d) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX^2 "Contribuţii sociale obligatorii" art. 296^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţie, tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de copii de pe pontaj şi de pe statul de plată, precum şi, în situaţia încadrării în muncă a unor persoane cu handicap, în condiţiile art. 85 din aceeaşi lege, o declaraţie pe propria răspundere dată prin reprezentantul legal al angajatorului, din care să rezulte că în raport cu numărul de angajaţi angajatorul şi-a îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a angaja persoane cu handicap, respectiv nu are, potrivit legii, obligaţia de a angaja persoane cu handicap*);
--------
    *) Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu handicap.

    f) să depună declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare;
    g) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.
    3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeaşi lege, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.
    În situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Sumele cuvenite potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi constau în subvenţia prevăzută, după caz, la art. 85 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra:
    a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie, precum şi de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi celelalte acte normative adoptate în aplicarea acestei legi.
    6. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.

               Agenţia Angajatorul
           Director executiv, Director general sau
          .................... altă persoană autorizată,
                                          ..........................


    Anexă
    la convenţie

    Date de identificare a angajatorului
    Angajatorul (denumirea/numele) .........................
    Codul de identificare fiscală ..........................
    Cod CAEN ...............................................
    Judeţul ................................................
    Sediul/Adresa ..........................................
    Contul IBAN/Banca ......................................
    Telefon/Fax ............................................
    E-mail/Pagină de internet ..............................

                               TABEL NOMINAL
        cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 85 din
          Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
            stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
                            completările ulterioare

                        Convenţia nr. ......./........


┌────┬─────────┬─────────┬────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬────────┬───────────┐
│Nr. │Numele şi│ Codul │Categoria de│ Numărul şi data │Data îndeplinirii│Ocupaţia│ Semnătura │
│crt.│prenumele│ numeric │ persoane*1)│încheierii contractului│ condiţiilor de │Cod COR │angajatului│
│ │ │ personal│ │individual de muncă/ │ pensionare*2) │ │ │
│ │ │ │ │ data angajării │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴────────┴───────────┘


                Angajatorul ............................
                            (denumirea/numele)

       Director general sau altă persoană autorizată,
      ..............................................

-----------
    *1) Coloana 3 se va completa după cum urmează:
    - cod A - şomeri în vârstă de peste 45 de ani înregistraţi în evidenţa agenţiei;
    - cod B - şomeri părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale înregistraţi în evidenţa agenţiei;
    - cod C - persoane cu handicap;
    - cod D - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei anticipate parţiale;
    - cod E - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială.
    *2) Coloana 5 se va completa numai pentru categoriile de persoane prevăzute la codurile D şi E.


    ANEXA 10
    (Anexa nr. 20 la normele metodologice)


    DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI

    Angajatorul (denumirea/numele) .............. Sediul/Adresa ....................
    Codul de identificare fiscală ............... Contul IBAN/Banca ................
    Cod CAEN .................................... Telefon/Fax ......................
    Judeţul .................... E-mail/Pagină de internet ........


                                   TABEL NOMINAL
        cu persoanele încadrate în muncă conform prevederilor art. 85 din
           Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
            stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
              completările ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite
                 angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj

                           Luna .......... anul ..........


┌────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────────┬───────────────┬──────────────┬───────┬──────────┐
│Nr. │Convenţia│ Data │Numele şi│ Codul │Categoria de│Numărul orelor │Suma cuvenită │ Sume │Observaţii│
│crt.│ numărul │convenţiei│prenumele│numeric │ persoane │efectiv lucrate│pentru timpul │plătite│ │
│ │ │ │ │personal│ │ │efectiv lucrat│ │ │
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────────┴───────────────┼──────────────┼───────┼──────────┘
│ TOTAL: │ A1 │ B1 │
│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┼───────┤
│Suma reprezentând scutirea de la plata contribuţiei datorate de angajator la bugetul │ │
│asigurărilor pentru şomaj aferentă persoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) din │ C1 │
│Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării │ │
│forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare │ │
│(<cotăcontribuţieangajator>% x Total B1) │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ TOTAL SUME CUVENITE │ │
│ potrivit art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare │ │
│(Total A1 + Total C1) │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘


                Angajatorul .............................
                            (denumirea/numele)

            Director general sau altă persoană autorizată,
            ..............................................


    Coloana 1 - se completează numărul convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM.
    Coloana 2 - se completează cu data convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM (zz/ll/aa).
    Coloanele 3 şi 4 - se completează cu numele şi prenumele, respectiv codul numeric personal
    Coloana 5 - se completează după cum urmează:
    - cod A - şomeri în vârstă de peste 45 de ani înregistraţi în evidenţa agenţiei;
    - cod B - şomeri părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale înregistraţi în evidenţa agenţiei;
    - cod C - persoane cu dizabilităţi;
    - cod D - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei anticipate parţiale;
    - cod E - şomeri înregistraţi în evidenţa agenţiei care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială.
    Coloana 6 - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună de persoanele prevăzute la art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv orele aferente concediului de odihnă), pentru care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) şi (5) din aceeaşi lege, acordată angajatorului.
    Coloana 7 - se completează cu suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 85 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului.
    Coloana 8 - se completează cu sume numai pentru persoanele cu codurile A şi B, pentru care convenţia a fost încheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 şi pentru care se beneficiază de scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator în conformitate cu art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Se completează cu sumele plătite persoanelor cu codurile A şi B, reprezentând elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit dispoziţiilor titlului IX2 "Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru persoanele cu codurile A şi B, pentru care nu se beneficiază de scutire conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (convenţie încheiată ulterior datei de 22 octombrie 2013), se completează cu zero.
    Coloana 9 - se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu.
    Total A1 - totalul sumelor care se completează în coloana 7.
    Total B1 - totalul sumelor care se completează în coloana 8 şi care sunt corespunzătoare persoanelor cu codurile A şi B pentru care se beneficiază de scutire conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    Total C1 - se completează în situaţia în care convenţia a fost încheiată anterior datei de 22 octombrie 2013 şi angajatorul beneficiază de scutire de plata contribuţiei datorate la BAS, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


    ANEXA 11
    (Anexa nr. 26 la normele metodologice)

    Număr de înregistrare la angajator ............ data ...............


                                  ADEVERINŢĂ

    A. Date de identificare
    Denumirea/Numele ..........................................
    Codul unic de înregistrare/codul fiscal ...................
    Cod CAEN ..................................................
    Adresa ....................................................
    Telefon/Fax ...............................................
    E-mail/Pagină de internet .................................

    B. Date privind contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj
    B.1. Pentru doamna/domnul ............, CNP ............., care se legitimează cu actul de identitate seria ...... numărul ......, sumele reprezentând contribuţia individuală şi contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale, în cotele prevăzute de lege, pentru ultimele luni în care s-au datorat aceste contribuţii sunt:


┌────┬───────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Luna şi│Baza de calcul│Suma reprezentând│Suma reprezentând│ Numărul de │Natura veniturilor│
│crt.│ anul │ (BC) │ contribuţia │ contribuţia │înregistrare a │ din care este │
│ │ │ │ individuală │ datorată de │ declaraţiei │constituită baza │
│ │ │ │ │ angajator │lunare validate│ de calcul │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│12 │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────────────────┘


    NOTE:
    Se completează descrescător pentru maximum 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul are obligaţia de a vira în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţiile prevăzute de lege.
    BC - baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuţia individuală în cota prevăzută de lege, determinată în conformitate cu dispoziţiile titlului IX2 "Contribuţii sociale obligatorii" cap. I din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Coloana 4 se completează cu suma reprezentând contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj (aplicarea cotei contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzută de lege asupra bazei de calcul prevăzute la coloana 3).
    Coloana 5 se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru persoana (aplicarea cotei contribuţiei datorate de angajator, prevăzută de lege, asupra sumei reprezentând baza de calcul, a contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, determinată în conformitate cu dispoziţiile titlului IX^2 "Contribuţii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoana respectivă.)
    B.2. În calitatea noastră de angajator (se completează după caz):
    [] ne regăsim în una dintre situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ......... perioada ..........

    C. Date privind raporturile de muncă/de serviciu/alte raporturi ale persoanei
    Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă sau actul în baza căruia s-a stabilit raportul juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, număr şi data .....................
    Data angajării/stabilirii raportului juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare .......................
    Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ori a raportului juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare .............................
    Temeiul legal al încetării raporturilor de muncă sau de serviciu (art. şi act normativ) .......................
    Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu, respectiv, după caz, raportul juridic prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au fost suspendate*):
----------
    *) Se completează pentru fiecare perioadă de suspendare.

    Data de suspendare ........ data de încetare a suspendării ........ motivul suspendării**) ...............
----------
    **) În cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical.

    Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat întreg conţinutul acestei adeverinţe şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.


    Administrator/Director/Reprezentant legal Compartimentul ..............
         Numele şi prenumele, funcţia Numele şi prenumele, funcţia
                  (în clar) (în clar)
    ....................................... ...........................


    ANEXA 12
    (Anexa nr. 27 la normele metodologice)

                              CONTRACT DE SOLIDARITATE
                               Nr. ......../.........

    Părţile contractante:
    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ......../Municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie teritorială, reprezentată prin ......, având funcţia de director executiv, cu sediul în ........, str. ....... nr. ...., telefon ........, fax ......., e-mail ......, cod fiscal .........., cont trezorerie ................ .
    Doamna/Domnul ......., în calitate de beneficiar, posesor al actului de identitate seria .... nr. ......, cod numeric personal ........, cu domiciliul/reşedinţa în localitatea ...... str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......., telefon .........., care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 5 pct. IV^3 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare:
    [] tineri care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;
    [] tineri cu dizabilităţi;
    [] tineri care nu au familie sau a căror familie nu le poate asigura întreţinerea;
    [] tineri care au copii în întreţinere;
    [] tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
    [] tineri care sunt victime ale traficului de persoane.
    Obiectul contractului: acordarea serviciilor care constituie acompaniament social personalizat conform art. 93^2 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    Durata contractului
    Durata contractului este de*) ...............................
---------
    *) Durata contractului poate fi de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an.

    Obligaţiile părţilor
    A. Agenţia teritorială:
    - Asigură servicii de consiliere profesională şi mediere.
    - Identifică şi plasează beneficiarul pe un loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale şi altor condiţii cuprinse în dosarul întocmit la înregistrarea beneficiarului ca şomer.
    B. Beneficiarul:
    - participă la serviciile de consiliere profesională şi mediere oferite de agenţia teritorială;
    - acceptă oferta de loc de muncă a agenţiei teritoriale.
    Modificarea şi încetarea contractului
    A. Modificarea
    Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.
    B. Încetarea contractului:
    a) la expirarea termenului;
    b) la iniţiativa beneficiarului în urma unui preaviz de 15 zile;
    c) la iniţiativa agenţiei teritoriale în cazul în care beneficiarul nu participă la serviciile de mediere şi consiliere sau refuză nejustificat locurile de muncă oferite de agenţia teritorială; încetarea are loc în termen de 15 zile de la comunicarea notificării de către agenţia teritorială în cazul în care, în această perioadă, beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contract.
    Soluţionarea litigiilor
    Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva, pe cale amiabilă, neînţelegerile care se pot ivi între ele în legătură cu derularea contractului.
    Dacă părţile nu reuşesc să rezolve neînţelegerile pe cale amiabilă, se pot adresa instanţei de judecată competente.
    Alte clauze
    Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie transmisă în scris.
    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    Prezentul contract a fost încheiat în ............ exemplare.

           Agenţia teritorială Beneficiar,
            Director executiv Semnătura
                Semnătura ...............
          ......................
                  (L.S.)


    ANEXA 13
    (Anexa nr. 28 la normele metodologice)

                                   CONVENŢIE
                              Nr. ..../..........

    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti, reprezentată prin dna/dl ................, având funcţia de .............., denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) ...................., cu sediul/adresa în .................., judeţul ................., telefon ..............., cod fiscal (CUI) ................. cont IBAN ................., deschis la Banca ..............., reprezentată prin dna/dl ...................., având funcţia de .................., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

    1. Angajatorul încadrează în muncă în conformitate cu prevederile art. 93^4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, tineri cu risc de marginalizare socială care au încheiat cu agenţia contracte de solidaritate:
    A. pe perioadă determinată, până la expirarea contractului de solidaritate, socială astfel:
    a) ........ tineri care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;
    b) ........ tineri cu dizabilităţi;
    c) ........ tineri care nu au familie sau ale căror familii nu le pot asigura întreţinerea;
    d) ........ tineri care au copii în întreţinere;
    e) ........ tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
    f) ........ tineri care sunt victime ale traficului de persoane;
    B. pe perioadă nedeterminată astfel:
    a) ........ tineri care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;
    b) ........ tineri cu dizabilităţi;
    c) ........ tineri care nu au familie sau ale căror familii nu le pot asigura întreţinerea;
    d) ........ tineri care au copii în întreţinere;
    e) ........ tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
    f) ........ tineri care sunt victime ale traficului de persoane.
    Tabelul nominal cu tinerii încadraţi în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.
    2. Angajatorul se obligă:
    a) să menţină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe perioada pentru care acestea au încheiat cu agenţia contractul de solidaritate, prevăzut de lege;
    b) să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare tânăr cu risc de marginalizare socială pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă, în cazul în care încetează raporturile de muncă ale tinerilor prevăzuţi la pct. 1 anterior datei la care expiră perioada pentru care aceştia au încheiat contractul de solidaritate, în temeiul unuia dintre motivele prevăzute la art. 83 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX^2 "Contribuţii sociale obligatorii" art. 296^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţie tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de copii de pe pontaj şi de pe statul de plată;
    e) să depună declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaraţii;
    f) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) să respecte dispoziţiile art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte dispoziţii legale în aplicarea acestui articol;
    h) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.
    3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeaşi lege, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.
    În situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Sumele cuvenite potrivit art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi constau în subvenţia prevăzută, după caz, la art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra:
    a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumei prevăzute la art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie, precum şi de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi celelalte acte normative adoptate în aplicarea acestei legi.
    6. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.

          Agenţia Angajatorul
     Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată,
     .................... .............................


    Anexă
    la convenţie

    Date de identificare a angajatorului
    Angajatorul (denumirea/numele) .........................
    Codul de identificare fiscală ..........................
    Cod CAEN ...............................................
    Judeţul ................................................
    Sediul/Adresa ..........................................
    Contul IBAN/Banca ......................................
    Telefon/Fax ............................................
    E-mail/Pagină de internet ..............................

                                 TABEL NOMINAL
          cu tineri cu risc de marginalizare socială care au încheiat
            cu agenţia contract de solidaritate, încadraţi în muncă,
          conform prevederilor art. 93^4 din Legea nr. 76/2002 privind
           sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
          forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

                       Convenţia nr. ......./........


┌────┬─────────┬────────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬───────────┐
│Nr. │Numele şi│ Codul │Categoria de│ Durata │ Data │ Data │Numărul şi data│ Suma │Ocupaţia│ Semnătura │
│crt.│prenumele│numeric │persoane*1) │contractului│angajării│ încetării │ încheierii │reprezentând│ Cod │angajatului│
│ │ │personal│ │ individual │ │contractului│ contractului │ baza de │ COR │ │
│ │ │ │ │ de muncă*2)│ │ individual │individual de │ calcul a │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ de muncă*3)│ muncă │ măsurii de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │stimulare*4)│ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴───────────┘


                  Angajatorul ........(denumirea/numele).........

                  Director general sau altă persoană autorizată,
                           ..............................

----------
    *1) Coloana 3 se va completa după cum urmează:
    - cod A - tânăr care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
    - cod B - tânăr cu dizabilităţi;
    - cod C - tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
    - cod D - tânăr care are copii în întreţinere;
    - cod E - tânăr care a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
    - cod F - tânăr care este victimă a traficului de persoane.
    *2) Coloana 4 se va completa după caz: determinată sau nedeterminată.
    *3) Coloana 6 se va completa în situaţia contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată, cu data până la care a fost încheiat contractul individual de muncă.
    *4) Coloana 8 se va completa cu salariul de bază stabilit la data angajării tânărului, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare la data încadrării în muncă.


    ANEXA 14
    (Anexa nr. 29 la normele metodologice)


    Date de identificare a angajatorului
    Angajatorul (denumirea/numele) .........................
    Codul de identificare fiscală ..........................
    Cod CAEN ...............................................
    Judeţul ................................................
    Sediul/Adresa ..........................................
    Contul IBAN/Banca ......................................
    Telefon/Fax ............................................
    E-mail/Pagină de internet ..............................


                                 TABEL NOMINAL
              cu tineri cu risc de marginalizare socială încadraţi
                  în muncă conform prevederilor art. 93^4 din
             Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
                şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
                modificările şi completările ulterioare, pentru
             stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul
                           asigurărilor pentru şomaj

                        Luna .......... anul ..........


┌────┬─────────┬──────────┬────────────┬────────┬─────────┬────────────────┬───────┬─────────────┬──────────┐
│Nr. │Convenţia│ Data │ Numele şi │ Codul │Categoria│ Suma │Numărul│Suma cuvenită│Observaţii│
│crt.│ numărul │convenţiei│ prenumele │numeric │ de │ reprezentând │orelor │pentru timpul│ │
│ │ │ │ │personal│ persoane│ baza de │efectiv│ efectiv │ │
│ │ │ │ │ │ │calcul a măsurii│lucrate│ lucrat │ │
│ │ │ │ │ │ │ de stimulare │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────┴─────────┴────────────────┴───────┼─────────────┼──────────┘
│ TOTAL SUME CUVENITE │ │
│ potrivit art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi │ │
│ completările ulterioare │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

             Angajatorul .......(denumirea/numele)..............

              Director general sau altă persoană autorizată,
               ............................................

    Coloana 1 - se completează numărul convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM.
    Coloana 2 - se completează cu data convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM (zz/ll/aa).
    Coloanele 3 şi 4 - se completează cu numele şi prenumele, respectiv codul numeric personal.
    Coloana 5 - se completează după cum urmează:
    - cod A - tânăr care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
    - cod B - tânăr cu dizabilităţi;
    - cod C - tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
    - cod D - tânăr care are copii în întreţinere;
    - cod E - tânăr care a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
    - cod F - tânăr care este victimă a traficului de persoane.
    Coloana 6 se completează cu salariul de bază stabilit la data angajării tânărului, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare la data încadrării în muncă (coloana 8 din tabelul nominal - anexa la Convenţia prevăzută în anexa nr. 28 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare).
    Coloana 7 se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună de persoanele prevăzute la art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv orele aferente concediului de odihnă) pentru care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului.
    Coloana 8 se completează cu suma cuvenită din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 93^4 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului.
    Coloana 9 se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă.


    ANEXA 15
    (Anexa nr. 30 la normele metodologice)


                                  CONVENŢIE
                             Nr. .../..........

    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ............/Municipiului Bucureşti, reprezentată prin dna/dl ...................., având funcţia de ....................., denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) ..............................., cu sediul/adresa în ..................., judeţul .................., telefon .............., cod fiscal (CUI) ............... cont IBAN ................, deschis la Banca ............, reprezentată prin dna/dl ......................, având funcţia de ................., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:
    1. Angajatorul menţine raporturile de muncă cu următorii tineri cu risc de marginalizare socială, încadraţi în muncă în conformitate cu prevederile art. 93^4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, după expirarea perioadei pentru care aceştia au încheiat cu agenţia contractul de solidaritate prevăzut de lege:
    a) ........ tineri care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;
    b) ........ tineri cu dizabilităţi;
    c) ........ tineri care nu au familie sau ale căror familii nu le pot asigura întreţinerea;
    d) ........ tineri care au copii în întreţinere;
    e) ........ tineri care au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
    f) ........ tineri care sunt victime ale traficului de persoane.
    Tabelul nominal cu tinerii pentru care se menţin raporturile de muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.
    2. Angajatorul se obligă:
    a) să menţină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1 după expirarea perioadei pentru care aceştia au încheiat cu agenţia contractul de solidaritate prevăzut de lege, dar nu mai mult de 2 ani;
    b) să comunice agenţiei încetarea raporturilor de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1, precum şi orice modificare a condiţiilor care au condus la încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 93^4 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj, sumele cuvenite potrivit art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru perioada menţinerii raporturilor de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1, dar nu mai mult de 2 ani;
    d) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX^2 "Contribuţii sociale obligatorii" art. 296^19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar la agenţie, tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de copii de pe pontaj şi de pe statul de plată;
    e) să depună declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaraţii;
    f) să respecte dispoziţiile art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celelalte dispoziţii legale în aplicarea acestui articol;
    g) să comunice agenţiei orice modificare a datelor sale de identificare şi a contului deţinut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei şi al datelor de contact.
    3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin deducere de către angajator din suma reprezentând contribuţia angajatorului prevăzută la art. 26 din aceeaşi lege, pe care acesta este obligat să o vireze pentru fiecare lună în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.
    În situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt mai mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Sumele cuvenite potrivit art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi constau în subvenţia prevăzută, după caz, la art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra:
    a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumei prevăzute la art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie, precum şi de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi celelalte acte normative adoptate în aplicarea acestei legi.
    6. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a nerespectării de către angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de lege şi va recupera debitele conform legii.

          Agenţia Angajatorul
     Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată,
     .................... .............................


    Anexă
    la convenţie

    Date de identificare a angajatorului
    Angajatorul (denumirea/numele) .........................
    Codul de identificare fiscală ..........................
    Cod CAEN ...............................................
    Judeţul ................................................
    Sediul/Adresa ..........................................
    Contul IBAN/Banca ......................................
    Telefon/Fax ............................................
    E-mail/Pagină de internet ..............................


                                 TABEL NOMINAL
             cu tineri cu risc de marginalizare socială pentru care
               se menţin raporturile de muncă, în conformitate cu
              prevederile art. 93^6 din Legea nr. 76/2002 privind
                sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
                  ocupării forţei de muncă, cu modificările şi
                            completările ulterioare

                        Convenţia nr. ......./........


┌────┬─────────┬────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬────────┬───────────┐
│Nr. │Numele şi│ Codul │Categoria │ Durata │ Data │ Data │ Data │ Numărul şi │ Suma │Ocupaţia│ Semnătura │
│crt.│prenumele│numeric │ de │contractului│angajării│ expirării │ încetării │data actului│ reprezentând │Cod COR │angajatului│
│ │ │personal│persoane*1)│ individual │ │contractului│contractului│adiţional la│ 50% din │ │ │
│ │ │ │ │ de muncă*2)│ │ de │ individual │ contractul │ indemnizaţia │ │ │
│ │ │ │ │ │ │solidaritate│ de muncă*3)│ individual │ de şomaj │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ de muncă*4)│ cuvenită │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ conform │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ legii, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ prevăzută la │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ art. 93^6 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ din Legea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 76/2002*5)│ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├────┼─────────┼────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴────────┴───────────┘

                      Angajatorul ......(denumirea/numele)........

                     Director general sau altă persoană autorizată,
                           .............................

----------
    *1) Coloana 3 se va completa după cum urmează:
    - cod A - tânăr care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
    - cod B - tânăr cu dizabilităţi;
    - cod C - tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
    - cod D - tânăr care are copii în întreţinere;
    - cod E - tânăr care a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
    - cod F - tânăr care este victimă a traficului de persoane.
    *2) Coloana 4 se va completa după caz: determinată sau nedeterminată.
    *3) Coloana 7 se va completa în situaţia contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată, cu data până la care a fost încheiat contractul individual de muncă, în condiţiile în care menţinerea raportului de muncă se realizează în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată (inclusiv prelungirea prin act adiţional a duratei contractului individual de muncă).
    *4) Coloana 8 se va completa cu numărul şi data actului adiţional la contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată.
    *5) Coloana 9 se va completa cu suma reprezentând 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, prevăzută la art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, stabilită şi comunicată de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului .........../Municipiului Bucureşti, conform prevederilor legale.


    ANEXA 16
    (Anexa nr. 31 la normele metodologice)


    Date de identificare a angajatorului
    Angajatorul (denumirea/numele) .........................
    Codul de identificare fiscală ..........................
    Cod CAEN ...............................................
    Judeţul ................................................
    Sediul/Adresa ..........................................
    Contul IBAN/Banca ......................................
    Telefon/Fax ............................................
    E-mail/Pagină de internet ..............................


                                 TABEL NOMINAL
             cu tineri cu risc de marginalizare socială pentru care
               se menţin raporturile de muncă, în conformitate cu
              prevederile art. 93^6 din Legea nr. 76/2002 privind
           sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
          forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,
              pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din
                       bugetul asigurărilor pentru şomaj

                        Luna .......... anul ..........


┌────┬─────────┬──────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────────────┬───────┬─────────────┬──────────┐
│Nr. │Convenţia│ Data │ Numele şi │ Codul │Categoria│ Suma │Numărul│Suma cuvenită│Observaţii│
│crt.│ numărul │convenţiei│ prenumele │numeric │ de │ reprezentând │orelor │pentru timpul│ │
│ │ │ │ │personal│ persoane│ 50% din │efectiv│ efectiv │ │
│ │ │ │ │ │ │ indemnizaţia de │lucrate│ lucrat │ │
│ │ │ │ │ │ │ şomaj cuvenită │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ conform legii, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ prevăzută la │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ art. 93^6 din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Legea nr. 76/2002│ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴──────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────────────┴───────┼─────────────┼──────────┘
│ TOTAL SUME CUVENITE │ │
│ potrivit art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi │ │
│ completările ulterioare │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


             Angajatorul .......(denumirea/numele)...........

              Director general sau altă persoană autorizată,
               ............................................

    Coloana 1 - se completează numărul convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM.
    Coloana 2 - se completează cu data convenţiei încheiate cu AJOFM/AMOFM (zz/ll/aa).
    Coloanele 3 şi 4 - se completează cu numele şi prenumele, respectiv codul numeric personal.
    Coloana 5 - se completează după cum urmează:
    - cod A - tânăr care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
    - cod B - tânăr cu dizabilităţi;
    - cod C - tânăr care nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
    - cod D - tânăr care are copii în întreţinere;
    - cod E - tânăr care a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
    - cod F - tânăr care este victimă a traficului de persoane.
    Coloana 6 - se completează cu suma reprezentând 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, prevăzută la art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, stabilită şi comunicată de AJOFM/AMOFM conform prevederilor legale (coloana 9 din tabelul nominal anexă la convenţie).
    Coloana 7 - se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună de persoanele prevăzute la art. 93^6 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv orele aferente concediului de odihnă) pentru care se acordă suma cuvenită lunar din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului.
    Coloana 8 - se completează cu suma cuvenită din cuantumul subvenţiei prevăzute la art. 93^6 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, acordată angajatorului.
    Coloana 9 - se completează, după caz, cu data şi motivul încetării/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă.


    ANEXA 17
    [Anexa nr. 4a) la normele metodologice]


    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ


                                    SITUAŢIA
             privind persoanele care au beneficiat de acompaniament
             social personalizat pentru accesul la un loc de muncă
                  pe trimestrul .............. anul ..........


┌────┬───────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐
│Nr. │ │Nr. persoane│Nr. persoane│Nr. persoane│Nr. persoane │Nr. angajatori│ Nr. persoane │Sume plătite │ Sume plătite │
│crt.│Judeţul│ mediate şi │cu contract │cu contract │ cu contract │ de inserţie │ cărora le-au │angajatorilor│ angajatorilor │
│ │ │ consiliate │ de │individual │ individual │ │fost menţinute │ de inserţie │ de inserţie │
│ │ │ │solidaritate│de muncă pe │ de muncă pe │ │raporturile de │ pe perioada │după expirarea │
│ │ │ │ │ durată │ durată │ │ muncă după │contractelor │contractelor de│
│ │ │ │ │determinată │nedeterminată│ │ expirarea │ de │ solidaritate │
│ │ │ │ │ │ │ │ contractului │solidaritate │dar nu mai mult│
│ │ │ │ │ │ │ │de solidaritate│ (lei) │ de 2 ani │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │
├────┴───────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┬───────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────┘    ANEXA 18
    [Anexa nr. 4b) la normele metodologice]


    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ


                                    SITUAŢIA
           privind categoriile de persoane care au încheiat contracte
              de solidaritate şi contracte individuale de muncă pe
                   trimestrul .............., anul ..........


┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ Nr. contracte │ Nr. contracte │ Nr. contracte │ Nr. persoane │
│ │de solidaritate│individuale de │individuale de │ cărora le-au │
│ │ │muncă pe durată│muncă pe durată│fost menţinute │
│ │ │ determinată │ nedeterminată │raporturile de │
│ Categoria de persoane │ │ │ │ muncă după │
│ │ │ │ │ expirarea │
│ │ │ │ │ contractului │
│ │ │ │ │de solidaritate│
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│TOTAL GENERAL │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│tineri care se află sau provin din sistemul de│ │ │ │ │
│protecţie a copilului │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│tineri cu dizabilităţi │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│tineri fără familie sau a căror familie nu le │ │ │ │ │
│poate asigura întreţinerea │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│tineri cu copii în întreţinere │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│tineri care au executat pedepse privative de │ │ │ │ │
│libertate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│victime ale traficului de persoane │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘    ANEXA 19
    [Anexa nr. 4c) la normele metodologice]


    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ


                                    SITUAŢIA
        privind nivelul studiilor persoanelor care au încheiat contracte
           de solidaritate şi contracte individuale de muncă conform
       Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
            sociale pe trimestrul ................., anul ..........


┌───────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ Nr. contracte │ Nr. contracte │ Nr. contracte │ Nr. persoane │
│ │de solidaritate│individuale de │individuale de │ cărora le-au │
│ │ │muncă pe durată│muncă pe durată│fost menţinute │
│ │ │ determinată │ nedeterminată │raporturile de │
│ Categoria/Nivelul studiilor │ │ │ │ muncă după │
│ │ │ │ │ expirarea │
│ │ │ │ │ contractului │
│ │ │ │ │de solidaritate│
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│TOTAL GENERAL │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│gimnaziale, neterminate sau fără studii│ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│medii │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│profesionale │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│superioare │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘


                                       -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016