Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.606 din 28 decembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.606 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 2023
    Având în vedere prevederile art. 7 şi ale art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice, precum şi prevederile Legii nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei naţionale de interoperabilitate,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 13 februarie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Autoritatea pentru Digitalizarea României, denumită în continuare ADR, se organizează şi funcţionează ca structură cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, având rolul de a realiza strategiile şi politicile publice în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale şi de a coordona implementarea acestora, precum şi rolul de a asigura monitorizarea şi controlul asupra respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale.
    ...................................................
    (3) Pentru atingerea obiectivelor şi îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, ADR poate înfiinţa structuri teritoriale, la nivel regional sau judeţean, fără personalitate juridică, prin decizie a preşedintelui ADR, supusă, pe cale administrativă, aprobării ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, având competenţe în sprijinirea implementării proiectelor de transformare digitală."

    2. La articolul 2, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale, cu acordul prealabil al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării;
    ..................................................
c) de avizare internă;"

    3. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) de avizare, în domeniile în care ADR exercită calitatea de autoritate de stat şi/sau exercită competenţe proprii;"

    4. La articolul 2, literele d) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) de reprezentare, prin care asigură, în numele Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în conformitate cu mandatul acordat de ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, reprezentarea în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale, europene şi internaţionale, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, pentru domeniul său de activitate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare;
    .............................................
j) de organism intermediar, prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru «Creşterea competitivităţii economice», Programul operaţional «Competitivitate» în condiţiile acordului de delegare încheiat cu autoritatea de management conform art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din Programul operaţional «Creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare», inclusiv cu privire la alte programe cu finanţare europeană;"

    5. La articolul 2, după litera j) se introduc trei noi litere, lit. k), l) şi m), cu următorul cuprins:
    "k) de implementare şi îndeplineşte atribuţiile aferente acesteia, pentru componentele de investiţii din PNRR:
    (i) componenta 7 - Transformare digitală, în condiţiile acordului de implementare încheiat cu coordonatorul de reforme şi investiţii pentru Planul naţional de redresare şi rezilienţă, responsabil pentru componenta C7 - Transformare digitală, conform art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ii) componenta 9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare;
l) de coordonare, gestionare şi implementare, în limita competenţelor şi delegării făcute prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, a proiectelor finanţate prin programul Connecting Europe Facility Digital/Telecom (CEF Digital);
m) de monitorizare, control şi evaluare a implementării politicilor în domeniul interoperabilităţii."

    6. La articolul 5 litera a), punctele 1, 2, 3, partea introductivă de la punctul 5, punctele 7 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. elaborează, cu aprobarea prealabilă a ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, strategia naţională în domeniul transformării digitale şi coordonează implementarea acesteia, asigurând inclusiv monitorizarea acţiunilor întreprinse şi evaluarea rezultatelor obţinute, în scopul asigurării eficienţei şi eficacităţii efortului naţional de îmbunătăţire a rezultatelor măsurate prin indicele economiei şi societăţii digitale al Comisiei Europene - DESI şi de avansare a României în clasamentul european aferent;
2. elaborează şi coordonează, cu aprobarea prealabilă a ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, implementarea strategiei naţionale pentru automatizare, robotizare şi inteligenţă artificială, inclusiv prin includerea şi coordonarea cu centrele de inovare digitală aliniate la obiectivele Programului Europa Digitală 2021-2027 al Comisiei Europene;
3. elaborează, în colaborare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu şi cu aprobarea prealabilă a ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, planul naţional pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale cetăţenilor României şi asigură implementarea acestuia, în colaborare cu alte autorităţi competente, cu sectorul privat şi cu societatea civilă, în condiţiile legii;
    ................................................
5. asistă şi coordonează autorităţile publice în elaborarea şi implementarea strategiilor naţionale sectoriale pentru transformarea digitală a României, cu excepţia strategiilor naţionale care privesc:
    ...................................................
7. elaborează propuneri de politici privind înfiinţarea şi dezvoltarea de centre de inovare şi incubatoare de afaceri, centre de transfer tehnologic, precum şi finanţarea centrelor de inovare digitală (Digital Innovation Hubs - DIH) şi alte asemenea entităţi, în domeniul său de competenţă, pe care le supune aprobării prealabile ministrului cercetării, inovării şi digitalizării;
8. elaborează propuneri de politici în vederea asigurării administrării, gestionării şi utilizării eficiente a numelor de domenii şi adreselor de internet în România, pe care le supune aprobării prealabile ministrului cercetării, inovării şi digitalizării."

    7. La articolul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) Raportare
    1. realizează, publică şi actualizează anual, în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului, respectiv cu Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Catalogul serviciilor publice, instrument pentru monitorizarea progresului transformării digitale a administraţiei publice şi pentru informarea deciziilor strategice ale Guvernului României în materie de transformare digitală;
    2. întocmeşte raportul periodic pentru transformarea digitală a României, denumit în continuare raportul digitalizării, în următoarele condiţii:
    (i) raportul digitalizării se întocmeşte trimestrial;
    (ii) raportul digitalizării se înaintează spre aprobare primministrului, cu avizul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării;
    (iii) preşedintele ADR prezintă raportul digitalizării în cadrul unei şedinţe de Guvern, la nu mai mult de 10 zile calendaristice de la aprobarea de către prim-ministru;
    (iv) raportul digitalizării conţine, cel puţin, următoarele informaţii despre perioada vizată: sumarul activităţii ADR; progresul înregistrat în implementarea strategiilor naţionale pentru transformare digitală şi societate informaţională; progresul înregistrat în implementarea strategiilor sectoriale pentru transformare digitală; analiza oportunităţilor şi ameninţărilor în ceea ce priveşte desfăşurarea procesului de transformare digitală; gradul de conformare al instituţiilor publice cu prevederile legale din domeniul de competenţă al ADR;
    (v) raportul digitalizării se publică pe site-ul web al ADR, într-o secţiune dedicată;
    3. comunică ministrului cercetării, inovării şi digitalizării raportul anual de audit extern independent;
    4. comunică ministrului cercetării, inovării şi digitalizării orice date, informaţii, acte şi/sau documente solicitate de acesta în legătură cu sau despre activitatea ADR;
    5. înaintează Comisiei Europene un raport privind rezultatele monitorizării conformităţii site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerinţele privind accesibilitatea."

    8. La articolul 5, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) Reprezentare
    1. coordonează şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale la care România este parte în domeniul tehnologiei informaţiei şi societăţii informaţionale;
    2. participă la întâlniri şi evenimente organizate, la nivel intern şi internaţional, şi reprezintă România, pe bază de mandat aprobat de către ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, în organisme internaţionale de cooperare, în domeniul său de competenţă, în condiţiile legii;
    3. colaborează, pe bază de mandat aprobat de către ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, cu instituţii şi organizaţii din alte state şi cu instituţii şi organizaţii regionale sau internaţionale, în domeniul său de competenţă şi încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente;
    4. susţine participarea României la târguri, expoziţii şi alte asemenea manifestări internaţionale din domeniul său de competenţă;
    5. organizează târguri, expoziţii, conferinţe, simpozioane şi alte asemenea manifestări, în vederea promovării obiectivelor din domeniul său de competenţă, finanţate din bugetul instituţiei."

    9. La articolul 5 litera e), punctele 1, 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. pe bază de mandat, acordat de ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de competenţă, potrivit cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
2. asigură îndeplinirea, în domeniul de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene şi al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, precum şi de stat candidat la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora;
3. propune ministrului cercetării, inovării şi digitalizării elaborarea cadrului normativ-metodologic, necesar implementării politicilor, inclusiv prin transpunerea normelor europene în domeniul societăţii informaţionale, tehnologiei informaţiei, al interoperabilităţii sistemelor informatice şi al transformării digitale, în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene;"

    10. La articolul 5 litera f), punctele 1 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. elaborează, în vederea promovării de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, proiecte de acte normative în domeniul său de competenţă;
    ..........................................
3. stabileşte standardele şi reglementările tehnice în domeniul guvernării electronice, societăţii informaţionale şi interoperabilităţii, prin decizie a preşedintelui ADR, care devin obligatorii la nivelul întregii administraţii publice odată cu publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi verifică implementarea acestora, dispunând, prin decizie a preşedintelui ADR, remedierea deficienţelor constatate;"

    11. La articolul 5 litera f), după punctul 6 se introduce un nou punct, pct. 6^1, cu următorul cuprins:
    "6^1. aprobă, prin decizie a preşedintelui ADR, serviciile societăţii informaţionale;"

    12. La articolul 5 litera f), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. avizează, acreditează sau autorizează, după caz, serviciile societăţii informaţionale, inclusiv centrele de date, platformele online de transport alternativ, platformele de schimb de monede virtuale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;"

    13. La articolul 5 litera f), după punctul 23 se introduc patru noi puncte, pct. 24-27, cu următorul cuprins:
    "24. elaborează norme, proceduri, instrucţiuni pentru serviciile societăţii informaţionale, aprobate prin decizie a preşedintelui ADR;
25. instituie, menţine şi publică lista auditorilor IT agreaţi, pentru auditarea serviciilor societăţii informaţionale;
26. exercită calitatea de autoritate competentă pentru implementarea Regulamentului (UE) 2018/1.807 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind un cadru pentru libera circulaţie a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană;
27. exercită calitatea de autoritate competentă la nivel naţional pentru serviciile de intermediere de date."

    14. La articolul 5 litera g), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. implementează măsurile din Programul operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice», Programul operaţional «Competitivitate» şi Programul operaţional «Creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare», în calitate de organism intermediar, prin delegare de atribuţii de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice şi alte programe cu finanţare europeană;"

    15. La articolul 5 litera g), după punctul 4 se introduc două noi puncte, pct. 4^1 şi 4^2, cu următorul cuprins:
    "4^1. îndeplineşte, prin organismul intermediar, atribuţiile de agenţie de implementare pentru componentele de investiţii din PNRR în domeniul digitalizării;
4^2. implementează măsurile din programul Connecting Europe Facility Digital/Telecom (CEF Digital), în limita competenţelor şi atribuţiilor delegate prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării;"

    16. La articolul 5 litera g), punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "11. organizează cursuri de instruire şi poate asigura certificarea în domeniul său de competenţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare;"

    17. La articolul 5 litera g), după punctul 17 se introduc două noi puncte, pct. 18 şi 19, cu următorul cuprins:
    "18. implementează proiectul «Platformă software centralizată pentru identificare digitală - PSCID» cod MySMIS2014+: 130599;
19. implementează şi alte proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, din cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă."

    18. La articolul 5 litera h), după punctul 4 se introduce un nou punct, pct. 4^1, cu următorul cuprins:
    "4^1. în calitate de unitate centralizată de achiziţii pentru aplicaţii software şi servicii software, inclusiv în tehnologie de cloud, încheie acorduri-cadru/sisteme dinamice de achiziţie, în numele şi pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu excepţia acelor entităţi publice care sunt desemnate ca unităţi centralizate de achiziţii, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) coroborate cu ale art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice;"

    19. La articolul 5 litera h), partea introductivă a punctului 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. dezvoltă şi operează următoarele sisteme informatice, aprobate prin decizie a preşedintelui ADR, asigurând din punct de vedere tehnic şi procedural funcţionarea:"

    20. La articolul 5 litera h) punctul 7, subpunctul (vi) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(vi) platforma de cloud guvernamental;"

    21. La articolul 5 litera h) punctul 7, subpunctul (vii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(vii) platforma e-gov.ro;"

    22. La articolul 5 litera h) punctul 7, după subpunctul (vii) se introduce un nou subpunct, subpct. (viii), cu următorul cuprins:
    "(viii) platforma naţională de interoperabilitate;"

    23. La articolul 5 litera i), după punctul 4 se introduc două noi puncte, pct. 5 şi 6, cu următorul cuprins:
    "5. documentează şi administrează aplicaţii şi/sau sisteme informatice pentru terţi solicitanţi;
6. încheie, în domeniul său de activitate, contracte, convenţii, protocoale de cooperare/colaborare, parteneriate, acorduri şi alte asemenea documente cu autorităţi publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, din ţară sau din străinătate."

    24. La articolul 5 litera j), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său de competenţă stabilite prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, în condiţiile legii;"

    25. La articolul 5 litera j), după punctul 2 se introduce un nou punct, pct. 3, cu următorul cuprins:
    "3. poate dobândi în condiţiile legii, în condiţii de securitate cibernetică şi compatibilitate cu sistemele existente, orice soluţie tehnică oferită de mediul privat, societatea civilă sau mediul academic care vizează procesul de transformare digitală a ADR sau a oricărei instituţii sau autorităţi publice."

    26. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Personalul cu atribuţii de monitorizare şi inspecţie din cadrul ADR se stabileşte prin decizie a preşedintelui ADR din rândul funcţionarilor publici.
    (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), personalul împuternicit din cadrul ADR sau din structurile teritoriale ale acesteia îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Legea nr. 179/2022 privind datele deschise şi reutilizarea informaţiilor din sectorul public, prin Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei naţionale de interoperabilitate, precum şi prin alte acte normative prin care se atribuie competenţe în materie.
    (3) Personalul prevăzut la alin. (1) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile corespunzătoare, potrivit competenţelor prevăzute de lege, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 179/2022, Legii nr. 242/2022 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Reglementările privind modul de efectuare a monitorizării şi inspecţiei asupra activităţilor din domeniul transformării digitale şi societăţii informaţionale se stabilesc prin decizie a preşedintelui ADR."

    27. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    În scopul interconectării autorităţilor publice ale statului prin utilizarea infrastructurii de comunicaţii electronice, precum şi pentru operaţionalizarea cloudului guvernamental, ADR colaborează cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul Român de Informaţii."

    28. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În calitate de ordonator terţiar de credite, preşedintele ADR exercită următoarele atribuţii:
    a) transmite ordonatorului principal de credite proiectul de buget al ADR, propunerile de virări de credite, precum şi propunerile de rectificări bugetare;
    b) răspunde de angajarea şi utilizarea creditelor de angajament şi creditelor bugetare, numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea ADR şi cu respectarea dispoziţiilor legale;
    c) răspunde de angajarea şi utilizarea creditelor de angajament şi creditelor bugetare, pe baza bunei gestiuni financiare;
    d) asigură organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare;
    e) asigură organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice şi informează lunar ordonatorul principal de credite cu privire la acestea;
    f) asigură organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
    g) răspunde de organizarea activităţii de control financiar preventiv propriu."

    29. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Pentru buna funcţionare a structurilor şi activităţilor cu caracter funcţional, ADR are un secretar general şi un secretar general adjunct.
    (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct ai ADR sunt înalţi funcţionari publici numiţi şi eliberaţi de prim-ministru, în condiţiile legii, şi asigură stabilitatea funcţionării autorităţii, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ADR.
    (3) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale secretarului general sunt stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Secretarul general adjunct îndeplineşte atribuţiile stabilite prin decizie a preşedintelui ADR."

    30. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) În structura ADR funcţionează, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, denumit în continuare Direcţia generală OIPSI, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice», Programul operaţional «Competitivitate», Programul «Creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare» şi alte programe cu finanţare europeană.
    (2) ADR, prin Direcţia generală OIPSI, are rolul de agenţie de implementare şi îndeplineşte atribuţiile aferente acesteia, pentru următoarele componente de investiţii din PNRR:
    a) componenta 7 - Transformare digitală, în condiţiile acordului de implementare încheiat cu coordonatorul de reforme şi investiţii pentru Planul naţional de redresare şi rezilienţă, responsabil pentru componenta C7 - Transformare digitală, conform art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) componenta 9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare.
    (3) Direcţia generală OIPSI coordonează, gestionează şi implementează proiecte finanţate prin programul Connecting Europe Facility Digital/Telecom (CEF Digital)."

    31. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) În cadrul ADR se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, în vederea implementării proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile.
    (2) În condiţiile legii, la nivelul ADR se pot înfiinţa unităţi de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile.
    (3) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc prin decizie a preşedintelui ADR.
    (4) Preşedintele ADR numeşte, în condiţiile legii, personalul unităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2)."

    32. Articolul 12 se abrogă.
    33. După articolul 12 se introduce un nou articol, art. 12^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 12^1
    (1) În cadrul ADR se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, Unitatea pentru implementarea programelor de transformare digitală, denumită în continuare UIPTD, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale şi administrative a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi a Autorităţii pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 - Transformare digitală din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi alte categorii de măsuri, ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a autorităţii, încadrată cu specialişti în afara organigramei, pe perioada derulării PNRR al României.
    (2) UIPTD desfăşoară activităţi pentru autorităţi, instituţii publice şi asimilatele acestora, atât pentru implementarea proiectului de cloud guvernamental, cât şi pentru sprijinul proiectelor de transformare digitală care sunt necesare pentru digitalizarea serviciilor publice ale României, conform prevederilor legale în vigoare."

    34. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Numărul maxim de posturi este 285, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
    (2) Structura organizatorică a ADR este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin decizie a preşedintelui ADR, se pot organiza servicii, birouri sau compartimente, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. În cadrul Direcţiei generale organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, prin decizie a preşedintelui ADR, se pot organiza direcţii, servicii, birouri sau compartimente, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cadrul ADR se organizează şi funcţionează Direcţia de interoperabilitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 242/2022, care asigură şi administrează Platforma naţională de interoperabilitate.
    (4) Numărul posturilor pe fiecare structură, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie se aprobă prin decizie a preşedintelui ADR, în condiţiile legii.
    (5) Prin decizie a preşedintelui ADR pot fi înfiinţate grupuri sau colective temporare de lucru ori echipe de proiect pentru realizarea unor activităţi în domeniile de competenţă ale ADR.
    (6) Personalul ADR este compus din funcţionari publici şi personal contractual.
    (7) Statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, la propunerea preşedintelui ADR.
    (8) Organizarea şi atribuţiile compartimentelor din cadrul ADR se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi se aprobă de către preşedintele ADR."

    35. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) ADR este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.
    (2) ADR poate realiza venituri din prestări de servicii, după cum urmează:
    a) tarife aferente serviciilor prestate prin intermediul sistemelor informatice pe care le administrează şi le operează, încasate potrivit legii;
    b) taxe de participare la cursurile de instruire organizate;
    c) valorificarea proprietăţii intelectuale generate de activităţile proprii, în condiţiile legii;
    d) tarife sau sume datorate cu orice alt titlu pentru activităţile desfăşurate în domeniul său de activitate, în condiţiile legii;
    e) donaţii, sponsorizări şi legate, în condiţiile legii;
    f) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii.
    (3) ADR poate realiza venituri proprii şi din activităţi de prestare de servicii, la solicitarea instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor comerciale/companiilor naţionale/societăţilor naţionale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar. Aceste activităţi sunt realizate în mod direct şi/sau indirect şi constau în dezvoltarea unor sisteme şi aplicaţii informatice, urmând ca veniturile obţinute să acopere orice costuri cu resursele proprii utilizate, precum şi orice costuri suportate de ADR ca urmare a unor activităţi de intermediere/subcontractare de servicii, în vederea livrării serviciului/produsului final.
    (4) Taxele, tarifele, veniturile din închirieri de produse proprii şi exploatări de bunuri se stabilesc şi se aprobă prin decizie a preşedintelui ADR, cu publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (5) ADR poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.
    (6) ADR efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi prin conturi deschise la unitatea trezoreriei statului în a cărei rază este înregistrată fiscal şi operaţiuni de încasări şi plăţi în valută prin conturi deschise la instituţii de credit din România, în conformitate cu prevederile legale.
    (7) Bugetul de venituri şi cheltuieli al ADR se aprobă de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.
    (8) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care sunt finanţate, în limita sumelor primite de la acesta, în condiţiile legii."

    36. Articolul 16 se abrogă.
    37. La articolul 17, alineatele (3)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) CNTD contribuie la creşterea gradului de transparenţă a deciziilor ADR în procesul de elaborare a documentelor strategice, cu efecte asupra procesului de transformare digitală a economiei şi societăţii româneşti.
(4) Organizarea şi funcţionarea CNTD se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat prin decizie a preşedintelui ADR.
(5) Secretariatul CNTD este asigurat de către ADR, conform atribuţiilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CNTD.
(6) Statutul de membru al CNTD se aprobă de către preşedintele ADR, pe baza unei solicitări fundamentate primite din partea sectorului public, mediului academic, sectorului privat şi societăţii civile. Lista membrilor CNTD se publică pe site-ul ADR, într-o secţiune dedicată.
(7) Deciziile CNTD au caracter consultativ şi rol de recomandare, nefiind obligatorii pentru ADR."

    38. La articolul 17, alineatele (8)-(15) se abrogă.


    ART. II
    În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se supune aprobării statul de funcţii prevăzut la art. 13 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. III
    În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin decizie a preşedintelui ADR, se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al ADR.

    ART. IV
    Aplicarea procedurilor legale privind încadrarea în noua structură organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

    ART. V
    Anexa prevăzută la art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

    ART. VI
    Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 13 februarie 2020, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dânduse textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Constantin Saragea,
                    secretar general
                    Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României,
                    Dragoş-Cristian Vlad
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Bogdan-Eduard Simcea,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 28 decembrie 2022.
    Nr. 1.606.
    ANEXA 1

    * Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 89/2020)
    ORGANIGRAMA
    Autorităţii pentru Digitalizarea României
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016