Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.570 din 28 decembrie 2022  privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.570 din 28 decembrie 2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1271 din 29 decembrie 2022
    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013, ale Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând seama că Planul strategic PAC 2023-2027 al României a fost aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Obiect şi definiţii
    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre stabileşte cadrul general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027, pentru care se acordă sprijinul financiar cofinanţat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, denumit în continuare FEADR, şi de la bugetul de stat.
    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structura organizatorică de specialitate, îndeplineşte funcţia de Autoritate de management pentru PS 2023-2027, conform art. 123 din Regulamentul (UE) 2021/2.115, denumită în continuare AM-PS.
    (3) Agenţiile de plăţi acreditate, respectiv Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, asigură implementarea intervenţiilor din PS 2023-2027 în condiţiile delegării.
    (4) Prezenta hotărâre se aplică intervenţiilor din PS 2023-2027 enumerate în anexa care face parte integrantă din aceasta.

    ART. 2
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) AKIS - sistemul de cunoştinţe şi inovare în agricultură - reprezintă combinarea fluxurilor de organizare şi de cunoştinţe dintre persoane, organizaţii şi instituţii care utilizează şi generează cunoştinţe pentru agricultură şi domeniile conexe;
    b) angajament - reprezintă voinţa exprimată printr-un document asumat prin semnătură de un solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se obligă să respecte condiţiile generale şi specifice de acordare a sprijinului pentru fiecare intervenţie/pachet/subpachet/variantă, astfel cum sunt prevăzute în fişele intervenţiilor din PS 2023-2027 şi detaliate în legislaţia naţională;
    c) cerere de finanţare - cererea prin care se solicită sprijin financiar nerambursabil în temeiul Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013, elaborată în conformitate cu ghidurile specifice pentru finanţarea activităţilor care fac obiectul proiectului;
    d) cerere de plată/rambursare - cererea depusă de către un beneficiar, prin care se solicită agenţiei de plată virarea sumelor, în baza contractului de finanţare/deciziei de finanţare şi a documentaţiei justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru finanţarea activităţilor care fac obiectul proiectului;
    e) cheltuieli de animare - cheltuieli pentru acţiuni sau evenimente de informare şi promovare prin care se fac cunoscute oportunităţile de finanţare disponibile în cadrul strategiei de dezvoltare locală, precum şi activitatea întreprinsă de către grupul de acţiune locală în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală, adresate populaţiei din teritoriul unui grup de acţiune locală, persoanelor sau entităţilor care întreprind o activitate economică, culturală sau educaţională pe teritoriul grupului de acţiune locală;
    f) cheltuieli eligibile generale - reprezintă cheltuielile care se încadrează în categoria de cheltuieli eligibile comune tuturor intervenţiilor şi acoperă, parţial sau total, costurile necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectelor finanţate din FEADR şi de la bugetul de stat, în conformitate cu PS 2023-2027;
    g) cheltuieli eligibile specifice - reprezintă cheltuielile privind realizarea operaţiunilor specifice fiecărei intervenţii cuprinse în PS 2023-2027, care se detaliază în ghidurile solicitantului;
    h) Comitet de monitorizare - reprezintă organismul responsabil cu monitorizarea şi evaluarea progreselor înregistrate în implementarea PS 2023-2027, în direcţia realizării obiectivelor acestuia, în condiţiile art. 124 din Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013, denumit în continuare regulamentul PS;
    i) contract de finanţare sau decizie de finanţare - reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, sau, după caz, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, şi beneficiar, prin care se stabilesc
    obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor intervenţiilor cuprinse în PS 2023-2027;

    j) costuri generale ale proiectului - reprezintă acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională;
    k) data instalării - reprezintă data la care un fermier, şef al exploataţiei agricole, indiferent de forma de organizare a acestuia, s-a înregistrat pentru prima dată în sistemul integrat de administrare şi control, denumit în continuare IACS, gestionat de APIA;
    l) derulare proiect - reprezintă totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanţare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;
    m) execuţia contractului - constă în implementarea proiectului, la care se adaugă termenul pentru efectuarea tranşei finale de plată;
    n) exploataţie - ansamblul unităţilor de producţie situate pe teritoriul României gestionate de un fermier şi utilizate pentru activităţi agricole, inclusiv cele care vizează terenurile împădurite;
    o) Ghidul solicitantului - reprezintă detalierea tehnică şi financiară ce cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, respectiv pentru implementarea angajamentelor cu caracter compensatoriu, elaborat pentru fiecare intervenţie din PS 2023-2027, document care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se publică pe site-ul organismului de implementare, în termen de cel puţin 15 zile înainte de data lansării sesiunilor de depunere a proiectelor;
    p) grup de acţiune locală, denumit în continuare GAL - reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai sectoarelor privat, public şi ai societăţii civile, inclusiv persoane fizice relevante pentru teritoriul eligibil LEADER, constituit cu scopul de a implementa o strategie de dezvoltare locală, denumită în continuare SDL, în teritoriul vizat de parteneriat;
    q) implementare proiect - reprezintă totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanţare până la data depunerii ultimei tranşe de plată;
    r) intervenţie - un instrument de sprijin însoţit de un set de condiţii de eligibilitate specificate în PS 2023-2027 pe baza unui tip de intervenţie FEADR prevăzut în regulamentul PS;
    s) intervenţii cu caracter compensatoriu - DR-01 - Agromediu şi climă pe pajişti permanente, DR-02 - Agromediu şi climă pe terenuri arabile, DR-03 - Agromediu şi climă - Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon, DR-04 - Agricultură ecologică - conversie, DR-05 - Agricultură ecologică - menţinerea certificării, DR06 -Bunăstarea animalelor, DR-07 - Silvomediu şi climă, DR-08 - Împăduriri - întreţinerea şi îngrijirea suprafeţelor împădurite, DR-09 - Zone afectate de constrângeri naturale - Zona montană, DR-10 - Zone afectate de constrângeri naturale semnificative, DR-11 - Zone afectate de constrângeri naturale specifice;
    ş) Planul strategic 2023-2027 - reprezintă documentul programatic, în sensul art. 104 din regulamentul PS, în care sunt prevăzute intervenţiile şi sumele alocate României din FEADR, care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie de punere în aplicare, denumit PS 2023-2027;
    t) proiect - reprezintă un set de activităţi propuse/ întreprinse de un solicitant în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile din FEADR prin PS 2023-2027;
    ţ) proiect eligibil - reprezintă proiectul care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în fişa tehnică a intervenţiei/schemei de ajutor de stat/schemei de minimis conform criteriilor aprobate şi detaliate în manualele de proceduri şi în Ghidul solicitantului;
    u) proiect finalizat - reprezintă proiectul ale cărui activităţi au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral, iar ultima plată a fost efectuată către beneficiar de către agenţia de plată;
    v) registrul debitorilor - reprezintă o bază de date unică, în format electronic, la nivelul AFIR/APIA, permanent actualizată, care asigură evidenţa clară a tuturor debitelor financiare înregistrate, precum şi a tuturor operaţiunilor efectuate în legătură cu fiecare debit în parte, respectiv recuperare, modificare, anulare;
    w) schemă de ajutor de stat - set de măsuri aferente proiectelor depuse în cadrul planului, care cad sub incidenţa aplicării art. 107-109 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    x) schema de minimis - set de măsuri aferente proiectelor depuse în cadrul planului ale căror cheltuieli publice sunt limitate la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre şi care cad sub incidenţa Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    y) transfer de angajament pentru intervenţiile cu caracter compensatoriu - reprezintă preluarea voluntară de către cesionar a obligaţiilor şi drepturilor care decurg din angajamentele asumate de către cedent în legătură cu respectarea condiţiilor de acordare a sprijinului pentru fiecare intervenţie/pachet/variantă vizată;
    z) transferul de exploataţie - reprezintă vânzarea, arendarea, moştenirea sau orice alt tip de transfer al dreptului de deţinere sau utilizare a exploataţiei.


    CAP. II
    Reguli de implementare
    SECŢIUNEA 1
    Reguli comune
    ART. 3
    Prezenta secţiune stabileşte reguli comune care se aplică intervenţiilor din PS 2023-2027 pentru care se acordă sprijin din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală.

    ART. 4
    (1) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pot fi delegate de către autoritatea de management pentru PS 2023-2027 către agenţiile de plăţi acreditate sarcini privind implementarea intervenţiilor FEADR.
    (2) Pe aspecte punctuale de implementare sau verificare, AM-PS, agenţiile de plăţi acreditate pot încheia acorduri de delegare/protocoale de colaborare cu alte entităţi/instituţii publice.

    ART. 5
    Cererile de finanţare/Cererile de plată /rambursare/ Cererile de ajutor se depun/completează online, cu excepţia cererilor de finanţare/plată aferente schemelor de ajutor de stat finanţate din FEADR şi gestionate de către APIA, pentru care depunerea se poate efectua şi pe hârtie.

    ART. 6
    Categoriile de potenţiali beneficiari sunt prevăzuţi în fişa tehnică a fiecărei intervenţii, astfel cum sunt prevăzute în PS 2023-2027 şi se precizează în ghidurile solicitantului elaborate şi aprobate pentru fiecare intervenţie.

    ART. 7
    Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună toate diligenţele pentru a lua la cunoştinţă despre informaţiile publice referitoare la intervenţia din PS 2023-2027 în baza căreia intenţionează să solicite sprijin/depună proiect, inclusiv cu privire la obligaţiile care decurg din legislaţia naţională în vigoare potrivit specificului angajamentului/proiectului.

    ART. 8
    (1) În cazul în care se constată crearea în mod artificial a condiţiilor pentru acordarea sau pentru creşterea intensităţii sau a nivelului sprijinului, nu se acordă niciun sprijin financiar pentru cererea respectivă.
    (2) Regulile detaliate avute în vedere la stabilirea condiţiilor artificiale şi modul de verificare a respectării de către solicitanţi a prevederilor art. 62 din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 se cuprind în cadrul ghidurilor solicitantului, procedurilor de lucru ale instituţiilor cu responsabilităţi în implementarea intervenţiilor.

    ART. 9
    (1) Pentru finanţarea proiectelor aferente intervenţiilor din PS 2023-2027 se aplică principiul concursului de proiecte, transpus printr-o procedură de selecţie transparentă, bine documentată, nediscriminatorie, realizată pe baza criteriilor de selecţie stabilite şi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în cazul următoarelor:
    a) DR-07 - Silvomediu şi climă;
    b) DR-12 - Investiţii în consolidarea exploataţiilor tinerilor fermieri instalaţi şi a fermierilor recent instalaţi;
    c) DR-13 - Achiziţii de utilaje agricole pentru sectorul vegetal;
    d) DR-14 - Investiţii în fermele de mici dimensiuni;
    e) DR-15 - Investiţii în exploataţiile pomicole;
    f) DR-16 - Investiţii în sectorul legume şi/sau cartofi;
    g) DR-17 - Investiţii în sectoarele hamei şi/sau struguri de masă;
    h) DR-18 - Investiţii în floricultură, plante medicinale şi aromatice;
    i) DR-19 - Investiţii neproductive la nivel de fermă;
    j) DR-20 - Investiţii în sectorul zootehnic;
    k) DR-21 - Investiţii pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA);
    l) DR-22 - Investiţii în condiţionarea, depozitarea şi procesarea produselor agricole şi pomicole;
    m) DR-23 - Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare şi produse transformate, altele decât cele prevăzute în anexa 1 a Tratatului de funcţionare a Uniunii Europene;
    n) DR-24 - Investiţii în tehnologii forestiere care îmbunătăţesc rezilienţa şi valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere;
    o) DR-25 - Modernizarea infrastructurii de irigaţii;
    p) DR-26 - Înfiinţarea sistemelor de irigaţii;
    q) DR-27 - Crearea/Modernizarea infrastructurii de acces agricolă;
    r) DR-28 - Crearea/Modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spaţiul rural;
    s) DR-29 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole;
    ş) DR-30 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri;
    t) DR-32 - Instrumentul de sprijin al fermierilor afectaţi de pierderi ale producţiei agricole;
    ţ) DR-33 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol;
    u) DR-34 - Cooperare şi inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaţionale PEI;
    v) DR-35 - Dezvoltarea cooperării în cadrul lanţului valoric;
    w) DR-36 - LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, doar pentru selecţia SDL;
    x) DR-37 - Transfer de cunoştinţe;
    y) DR-38 - Consiliere în afaceri agricole;
    z) Reţeaua rurală naţională, pentru finanţarea cuprinsă în Planul de acţiune care nu se implementează prin proceduri de achiziţie publică.

    (2) Autoritatea de management stabileşte, în consultare cu Comitetul de monitorizare, metodologia de selecţie şi criteriile de selecţie, pe baza principiilor prevăzute în fişele intervenţiilor din PS 2023-2027 care permit ierarhizarea cererilor de finanţare corespunzător necesităţilor identificate, analizei SWOT şi obiectivelor stabilite în PS 2023-2027 corelată cu alocările disponibile pentru fiecare sesiune de depunere în parte.
    (3) Criteriilor de selecţie li se asociază un anumit punctaj conform importanţei lor, permiţând derularea corespunzătoare a activităţii de evaluare/selectare. Criteriile de selecţie se detaliază în ghidurile solicitantului şi manualele de proceduri aferente aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea principiului privind tratamentul egal al solicitanţilor, o bună utilizare a resurselor financiare şi direcţionarea intervenţiilor stabilite în PS 2023-2027.
    (4) Metodologia de selecţie a proiectelor/cererilor de finanţare pentru intervenţiile aferente dezvoltării rurale, cu excepţia DR-07-Silvomediu şi climă, este organizată pe baza următoarelor principii aplicabile la nivel de intervenţie/ componentă/alocare distinctă/schemă de ajutor de stat sau de minimis:
    a) organizarea uneia sau mai multor sesiuni de depunere cu o perioadă de derulare şi alocare financiară predefinite, cu selecţie conform pragurilor de calitate prestabilite;
    b) alocarea financiară predefinită poate conţine şi suma rezultată din aplicarea procentului de supracontractare care poate fi luat în considerare în parte;
    c) selectarea proiectelor/cererilor de finanţare cu punctajul cel mai mare, respectiv selectarea pentru finanţare doar a proiectelor/cererilor de finanţare al căror punctaj total este superior sau cel puţin egal raportat la pragul de calitate prestabilit;
    d) în situaţia în care toate fondurile alocate unei intervenţii/componente/scheme au fost scoase la licitaţie, disponibilul reprezentat de supracontractare, economiile şi rezilierile identificate după finalizarea procesului de evaluare-selectare se utilizează pentru finanţarea proiectelor/cererilor de finanţare eligibile, rămase fără finanţare sau pentru organizarea unei noi sesiuni de depunere.

    (5) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se aprobă regulamentul/regulamentele de organizare şi funcţionare al/ale procesului de evaluare, selecţie şi al/ale procesului de verificare a contestaţiilor pentru proiectele/cererile de finanţare aferente intervenţiilor din PS 2023-2027, în termen de cel puţin 15 zile înainte de data lansării sesiunilor de depunere a proiectelor.
    (6) În cazul LEADER, pentru strategiile de dezvoltare locală, denumite în continuare SDL, care optează pentru mecanismul multifond, AM-PS şi autoritatea de management pentru Programul naţional Incluziune şi demnitate socială (POIDS) definesc criteriile de selecţie a acestor strategii şi înfiinţează un comitet mixt pentru toate fondurile în cauză, pentru selectarea, aprobarea şi monitorizarea strategiilor selectate. Prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al procesului de evaluare, selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor pentru SDL multifond.

    ART. 10
    (1) Pentru proiectele aferente intervenţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b)-s) şi lit. ţ)-y), precum şi pentru proiectele selectate de GAL, inclusiv pentru cheltuielile de funcţionare şi animare ale GAL, se poate acorda avans de până la 50% din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi contribuţia publică naţională.
    (2) Plata avansului este condiţionată de constituirea unei garanţii în procent de 100% din valoarea avansului, prezentată sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau, în cazul beneficiarilor publici, sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanţie emisă de o instituţie financiară nebancară înregistrată pe toată perioada de valabilitate a garanţiei în Registrul special al Băncii Naţionale a României.
    (3) În cazul în care instituţia financiară nebancară care a emis scrisoarea de garanţie este radiată din Registrul special al Băncii Naţionale a României, beneficiarul AFIR este obligat să prezinte anterior expirării duratei de execuţie a contractului, în conformitate cu prevederile specifice din procedurile de lucru, o altă scrisoare de garanţie emisă în aceleaşi condiţii prevăzute la alin. (2), valabilă până la expirarea duratei de execuţie a contractului.
    (4) Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR. Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente până la expirarea duratei de implementare prevăzute în contractul de finanţare.
    (5) Înlocuirea prevăzută la alin. (3) este obligatorie şi în cazul beneficiarilor AFIR ale căror scrisori de garanţie au fost eliberate de instituţii financiare bancare, care nu mai pot desfăşura activitatea specifică în domeniul emiterii de garanţii bancare sau din alte motive de legalitate.
    (6) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (3) şi (5) conduce la rezilierea contractului de finanţare şi recuperarea sprijinului financiar acordat.
    (7) Condiţiile, modalitatea de solicitare şi acordare a avansului aferente contractului de finanţare se detaliază în Ghidul solicitantului.
    (8) Garanţia trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă cuprinsă între data cererii de acordare a avansului şi data expirării duratei de execuţie a contractului.
    (9) Garanţia este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, justificată pe bază de documente, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.
    (10) AFIR efectuează plăţile, inclusiv plata avansului beneficiarilor, astfel:
    a) în cazul persoanelor juridice instituţii publice, în conturile deschise la Trezoreria Statului;
    b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele menţionate la lit. a), în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului sau la instituţii de credit din România;
    c) în cazul persoanelor fizice, plata se efectuează în conturile acestora deschise la instituţii de credit din România.


    ART. 11
    (1) Ghidul solicitantului specific fiecărei intervenţii cuprinde informaţii detaliate privind, în special: depunerea proiectelor/cererilor, selecţia, categoriile de beneficiari eligibili, costurile eligibile şi neeligibile, termene-limită şi condiţii pentru depunerea cererilor de plată a avansului şi a celor aferente tranşelor de plată, tipurile de documente, avize, autorizaţii sau studii, după caz, pe care solicitanţii sau beneficiarii trebuie să le prezinte la organismul de implementare.
    (2) Modificările Ghidului solicitantului nu aduc atingere sesiunii de depunere de proiecte aflate în curs de derulare, cu excepţia situaţiei în care intervin modificări ale legislaţiei europene sau naţionale care impun acest lucru.

    ART. 12
    (1) Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului/cererilor sunt eligibile, după caz, dacă:
    a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare/deciziei cu agenţia de plată şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor fiecărei intervenţii, cu excepţia cheltuielilor cu întocmirea şi depunerea proiectelor care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;
    b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;
    c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare/deciziei de finanţare/angajamentului semnat cu agenţia responsabilă de implementare;
    d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.

    (2) La solicitarea agenţiei de plată, beneficiarul este obligat să furnizeze toate informaţiile legate de contractori şi subcontractori, potrivit cerinţelor acesteia.
    (3) Condiţiile privind asigurarea rezonabilităţii costurilor se stabilesc prin procedurile de lucru şi ghidurile solicitantului şi se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. 13
    (1) Cheltuielile eligibile finanţate din fonduri nerambursabile prin intervenţiile PS 2023-2027, precum şi cheltuielile neeligibile sunt cele prevăzute în fişele intervenţiilor şi în schemele de ajutor de stat/de minimis şi sunt descrise în Ghidul solicitantului.
    (2) Încheierea contractelor de finanţare/angajamentelor de către agenţia de plată se face după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2023.
    (3) În cazul unei modificări a PS, încheierea contractelor de finanţare de către agenţia de plată se poate face începând cu data aprobării modificării PS 2023-2027 prin decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene.
    (4) Depunerea şi selecţia cererilor de finanţare/de ajutor/plată din cadrul schemelor de ajutor de stat/ajutoare exceptate/ajutoare de minimis se poate face începând cu data aprobării PS 2023-2027 prin decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor art. 107-109 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (5) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (4), pot fi selectate proiecte anterior deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene de aprobare a modificării PS, sub rezerva corelării acestora de către solicitanţi cu prevederile planului aprobat, până la data încheierii contractelor/deciziilor de finanţare cu AFIR sau APIA.
    (6) Durata de execuţie prevăzută în contractele de finanţare se poate suspenda după notificarea şi cu avizul AFIR, în situaţia în care pe parcursul implementării proiectului se impune obţinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizaţii, după caz, pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora sau pentru circumstanţe excepţionale constatate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli privind intervenţiile de investiţii
    ART. 14
    Intervenţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1), cu excepţia intervenţiilor prevăzute la lit. a), ş), t), u) şi w)-z), precum şi intervenţiilor din cadrul strategiilor de dezvoltare locală ce vizează investiţii li se aplică prevederile art. 15-23 din prezenta hotărâre.

    ART. 15
    (1) Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obţine finanţare nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat pentru maximum 2 proiecte sau maximum 3 proiecte dacă unul dintre acestea vizează intervenţia DR-19 - „Investiţii neproductive la nivel de fermă“, dar nu mai mult de un proiect pe intervenţie de investiţii, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) respectarea condiţiilor de eligibilitate ale acestuia şi a regulilor ajutoarelor de stat, respectiv a celor de minimis, după caz;
    b) să nu facă obiectul dublei finanţări cu o altă intervenţie finanţată din FEADR sau din alte fonduri publice;
    c) nu sunt create condiţiile pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 62 din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, în orice etapă de derulare a proiectului;
    d) prezentarea dovezii cofinanţării private a investiţiei, prin extras de cont şi/sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului. Atât extrasul de cont, cât şi contractul de credit menţionează valoarea totală a cofinanţării private. În cazul în care dovada cofinanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi însoţit şi de angajamentul solicitantului că minimum 50% din disponibilul prezentat va fi destinat plăţilor aferente implementării proiectului. Verificările, în acest din urmă caz, se detaliază în procedurile de lucru şi contractul de finanţare;
    e) în cazul depunerii a două sau mai multor cereri de finanţare, solicitantul/beneficiarul, după caz, trebuie să dovedească existenţa cofinanţării private pentru ambele/toate proiectele.

    (2) Cheltuielile care presupun înfiinţarea/reconversia plantaţiilor pomicole, plantaţiilor de struguri de masă, hamei şi înfiinţarea perdelelor de protecţie, necesare implementării proiectelor în cadrul intervenţiilor a căror arie de eligibilitate permite aceste culturi, sunt eligibile dacă sunt efectuate după depunerea cererii de finanţare.

    ART. 16
    (1) Solicitanţii selectaţi pentru finanţare au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii contractului de finanţare, în termenul precizat în notificarea AFIR, conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, termen care curge de la data comunicării notificării.
    (2) Beneficiarii prezintă cererea eligibilă pentru prima tranşă de plată şi documentele justificative în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanţare, în cazul proiectelor pentru investiţii în achiziţii simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni, în cazul proiectelor pentru investiţii ce presupun construcţii-montaj şi al proiectelor ce prevăd plantarea de specii perene agricole şi forestiere, de la data semnării contractului de finanţare. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 3 luni, cu plata penalităţilor prevăzute în contractul de finanţare şi cu prezentarea de către beneficiar a dovezii demarării implementării proiectului.
    (3) Se consideră în termen cererea de plată şi/sau solicitarea de prelungire care au/a fost depuse/depusă cel mai târziu în ultima zi a lunii în care este stabilit a se împlini termenul prevăzut la alin. (2).
    (4) Nedepunerea cererii de plată în termenele menţionate la alin. (2) şi (3) are ca efect rezilierea contractului de finanţare.

    ART. 17
    Solicitanţii/Beneficiarii/Membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, înregistraţi în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, care achită integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanţare, pot depune proiecte aferente intervenţiilor de investiţii derulate prin PS 2023-2027.

    ART. 18
    (1) Cheltuielile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) respectă prevederile cap 4.7.3 din PS 2023-2027;
    b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PS 2023-2027;
    c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;
    e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.

    (2) Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile alin. (1) şi sunt decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.
    (3) Costurile generale ale proiectului la care se referă alin. (1) se defalcă pe subcapitole bugetare în cadrul bugetului indicativ al proiectului şi trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj, dar nu mai mult de 200.000 euro, respectiv în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii neproductive şi în limita a 3% pentru investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj şi investiţii neproductive.
    (4) Studiile de fezabilitate, proiectele tehnice şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente cererilor de finanţare depuse de solicitanţii pe intervenţiile din PS 2023-2027 sau scheme de ajutor, trebuie întocmite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să conţină informaţii tehnice, economice, detaliate şi relevante în raport cu proiectul propus.

    ART. 19
    Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate potrivit intervenţiilor PS 2023-2027, inclusiv prin schemele de ajutor de stat/de minimis, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.

    ART. 20
    Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării din FEADR care, după selectarea/contractarea proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria microîntreprindere la categoria întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile.

    ART. 21
    (1) Durata de execuţie a contractului de finanţare cofinanţat din FEADR este de 3 ani, respectiv 5 ani, în cazul investiţiilor neproductive şi al proiectelor care includ investiţii în cadrul intervenţiei DR-30 pentru sectoarele struguri de masă, pomicultură, de la data semnării contractului de finanţare.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), durata de execuţie este de 2 ani pentru investiţiile în achiziţiile fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi, astfel cum sunt stabilite prin fişele intervenţiilor PS 2023-2027 care prevăd astfel de achiziţii, precum şi pentru proiectele de servicii finanţate prin LEADER.
    (3) Durata de execuţie prevăzută la alin. (1) şi (2) poate fi prelungită dacă, la momentul solicitării, beneficiarii au încasat plăţi de minimum 45%, fără a fi luat în calcul avansul primit, după verificarea dovezii cofinanţării private pentru finalizarea investiţiei şi cu aplicarea penalităţilor prevăzute în contractul de finanţare, cu excepţia investiţiilor care prevăd adaptarea la standardele europene prevăzute în legislaţia europeană specifică.

    ART. 22
    (1) Contractul de finanţare pentru proiectele finanţate din FEADR, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta nu pot face obiectul cesiunii, fără acordul expres şi prealabil al AFIR sau APIA, după caz.
    (2) Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare derulării proiectului, beneficiarul finanţării din FEADR poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii financiare, respectiv unei
    instituţii de credit sau instituţii financiare nebancare înregistrate în registrul special al Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, sub forma ipotecării investiţiei care face obiectul contractului de finanţare, cu notificarea AFIR, în condiţiile legii, şi cu respectarea prevederilor contractului/deciziei de finanţare în cauză. Beneficiarul este obligat să transmită AFIR o copie a contractului de credit şi ipotecă, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia.


    ART. 23
    (1) În situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractele de finanţare, respectiv în cererile de ajutor, recuperarea sprijinului financiar se realizează în mod proporţional cu gradul de neîndeplinire a acestora.
    (2) În situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea proiectului sau condiţiile de selectare care ar fi determinat nefinanţarea acestuia, recuperarea sprijinului financiar se realizează integral.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Reguli privind intervenţiile cu sprijin forfetar pentru instalare
    ART. 24
    (1) Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se acordă sub formă de sumă forfetară potrivit prevederilor fişei tehnice a intervenţiei DR-30 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, denumită în continuare DR-30, iar solicitanţii trebuie să îndeplinească, la momentul depunerii cererii de finanţare, condiţia de a nu fi trecut mai mult de 2 ani de la data instalării, chiar dacă forma de organizare a solicitantului este diferită faţă de cea de la data instalării.
    (2) Beneficiarii sprijinului pentru DR-30 pot depune proiecte de investiţii pentru oricare dintre celelalte intervenţii de investiţii din cadrul PS 2023-2027, doar după acordarea celei de-a doua tranşe de plată.

    ART. 25
    Sprijinul sub formă de sumă forfetară destinat înfiinţării întreprinderilor neagricole din teritoriul LEADER se acordă potrivit prevederilor fişei intervenţiei DR 36 - LEADER - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii şi fişelor intervenţiilor specifice din SDL.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Reguli privind intervenţiile cu caracter compensatoriu
    ART. 26
    (1) Intervenţiilor menţionate la art. 2 lit. s) li se aplică prevederile art. 26 alin. (2) şi (3) - art. 30 din prezenta hotărâre.
    (2) În cazul intervenţiei DR-06 - Bunăstarea animalelor, ferma reprezintă unitatea de bază, autorizată sanitar-veterinar pentru producţia agricolă, formată din terenul agricol şi/sau incinta în care se află construcţiile, spaţiile de depozitare, utilajele şi echipamentele agricole, alte anexe, animale şi păsări, precum şi utilităţile aferente care concură la desfăşurarea activităţilor agricole.
    (3) În derularea angajamentului asumat, beneficiarul este obligat să respecte următoarele condiţii generale:
    a) informează APIA, oricând pe parcursul unui an de angajament, privind orice modificare a suprafeţelor agricole din exploataţie, a suprafeţelor forestiere angajate şi a efectivelor de animale din exploataţie, pierderea sau dobândirea dreptului de utilizare a unor parcele agricole sau dreptului de proprietate a unor suprafeţe forestiere sau dreptului de utilizare a unei exploataţii/ferme aferente angajamentelor asumate voluntar prin cererile de plată;
    b) păstrează toate documentele aferente angajamentului pe toată perioada desfăşurării acestuia, precum şi în perioada de monitorizare ex post de 3 ani sau, respectiv, 5 ani, în condiţiile art. 132 din Regulamentul (UE) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 966/2012, şi le pune la dispoziţia agenţiilor de plăţi şi a altor organisme de control abilitate;
    c) permite inspectarea exploataţiei şi a suprafeţelor forestiere angajate de către reprezentanţi ai organismelor abilitate, pentru efectuarea controalelor prevăzute de legislaţia europeană şi naţională specifică intervenţiilor cu caracter compensatoriu.


    ART. 27
    (1) Transferul de exploataţie/fermă şi transferul de angajament se realizează în următoarele condiţii:
    a) transferul de exploataţie poate fi total sau parţial şi se poate realiza o singură dată oricând pe parcursul anului de cerere de plată;
    b) în cazul unui transfer de exploataţie/fermă, cesionarul poate opta pentru preluarea angajamentului sau pentru închiderea anticipată a acestuia;
    c) preluarea angajamentului de către cesionar se face pentru restul perioadei de angajament asumate de către cedent; în cazul nepreluării angajamentului de către cesionar, acesta se închide anticipat, fără recuperarea sumelor plătite anterior şi aplicarea de sancţiuni;
    d) în cazul intervenţiilor DR-02 - Agromediu şi climă pe terenuri arabile, pachetele 4, 5, 7 şi 10, DR-07 - Silvomediu şi climă şi DR-08 - Împăduriri - întreţinerea şi îngrijirea suprafeţelor împădurite, preluarea angajamentului poate fi numai totală, cu condiţia menţinerii întregii suprafeţe asumate prin angajamentul iniţial;
    e) în cazul intervenţiei DR-03 - Agromediu şi climă - Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon, preluarea angajamentului poate fi numai la nivel de rasă angajată, cu condiţia preluării de către cesionar a întregului număr de animale din rasa respectivă asumat prin angajamentul iniţial;
    f) în cazul intervenţiei DR-06 - Bunăstarea animalelor, preluarea angajamentului poate fi numai totală, cu condiţia preluării de către cesionar a întregului număr de animale asumat prin angajamentul iniţial;
    g) în cazul intervenţiilor DR-01 - Agromediu şi climă pe pajişti permanente, DR-02 - Agromediu şi climă pe terenuri arabile, pachetul 9.1, DR-04 - Agricultură ecologică - conversie, DR-05 - Agricultură ecologică - menţinerea certificării, DR-09 - Zone afectate de constrângeri naturale - Zona montană, DR-10 - Zone afectate de constrângeri naturale semnificative, DR-11 - Zone afectate de constrângeri naturale specifice, preluarea angajamentului poate fi parţială, cu condiţia menţinerii de către cesionar a angajamentului pentru toată suprafaţa preluată pentru care există un angajament în derulare;
    h) transferul de exploataţie/fermă şi opţiunea cesionarului privind preluarea angajamentului sau închiderea anticipată a acestuia trebuie notificate agenţiei de plăţi în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data efectuării transferului;
    i) în cazul preluării angajamentului, responsabilitatea respectării condiţiilor din angajament revine cesionarului, începând cu data notificării prevăzute la lit. h), cedentul rămânând responsabil pentru neconformităţile anterioare notificării;
    j) dacă notificarea prevăzută la lit. h) a fost realizată înaintea emiterii primei decizii de plată aferente cererii de plată din anul în care s-a realizat transferul, beneficiarul plăţii este cesionarul; dacă notificarea prevăzută la lit. h) a fost realizată după emiterea primei decizii de plată aferente cererii de plată din anul în care s-a realizat transferul, beneficiarul plăţii este cedentul.

    (2) Preluarea angajamentului prevăzut la alin. (1), în caz de deces, se poate face:
    a) când decesul beneficiarului a survenit înainte de efectuarea plăţii pentru anul curent şi moştenitorul preia angajamentul şi dovedeşte, după caz, dreptul de proprietate a suprafeţelor forestiere sau de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv de deţinere a animalelor sau exploataţiilor de animale aflate sub angajament;
    b) când decesul beneficiarului a survenit după efectuarea plăţii pentru anul curent şi în campania următoare moştenitorul depune cerere de preluare în caz de deces şi dovedeşte, după caz, dreptul de proprietate a suprafeţelor forestiere sau de utilizare a suprafeţelor agricole, respectiv de deţinere a animalelor sau exploataţiilor de animale aflate sub angajament.


    ART. 28
    (1) Un angajament aflat în derulare poate fi transformat sau adaptat în cursul perioadei de îndeplinire.
    (2) Un angajament aflat în derulare se poate transforma într-un alt angajament prevăzut de intervenţiile PS 2023-2027, în cursul perioadei de îndeplinire, cu condiţia ca angajamentul existent să fie consolidat în mod substanţial şi transformarea să prezinte avantaje importante în domeniul mediului şi al climei. În acest sens se deschide un nou angajament pentru toată perioada specificată de intervenţia aferentă noului angajament, indiferent de perioada în care angajamentul iniţial a fost deja pus în aplicare.
    (3) Angajamentele aflate în derulare pot fi adaptate cu condiţia ca noile angajamente să ţină seama de îndeplinirea obiectivelor angajamentului iniţial. Beneficiarul trebuie să îndeplinească angajamentul adaptat pentru restul duratei angajamentului iniţial.
    (4) Pentru a asigura adaptarea angajamentelor în cazul modificării cerinţelor de bază pe care angajamentele trebuie să le depăşească este prevăzută o clauză de revizuire pentru angajamentele multianuale încheiate în cadrul intervenţiilor cu caracter compensatoriu. Pentru a asigura adaptarea angajamentelor la cadrul juridic al următoarei perioade de programare este prevăzută o clauză de revizuire pentru angajamentele multianuale încheiate în cadrul intervenţiilor cu caracter compensatoriu, care depăşesc actuala perioadă de programare. În cazul în care adaptarea nu este acceptată de beneficiar, angajamentul încetează şi rambursarea nu este solicitată pentru perioada în care angajamentul a produs efecte.

    ART. 29
    (1) În cadrul intervenţiilor DR-01 - Agromediu şi climă pe pajişti permanente, DR-02 - Agromediu şi climă pe terenuri arabile, DR-04 - Agricultură ecologică - conversie, DR-05 - Agricultură ecologică - menţinerea certificării, extinderea suprafeţei parcelei aflate sub angajament pentru angajamentele urmărite la nivel de parcelă agricolă sau a suprafeţei agricole angajate, în cazul angajamentelor urmărite la nivelul suprafeţei totale angajate, este permisă cu până la 20% din suprafaţa angajată în primul an de angajament.
    (2) În cazul în care suprafaţa parcelei agricole aflate sub angajament sau suprafaţa agricolă angajată creşte peste limitele stabilite la alin. (1), angajamentul iniţial se înlocuieşte cu un nou angajament pentru întreaga suprafaţă în cauză pe perioada prevăzută pentru angajamentul respectiv în PS, începând cu anul în care angajamentul a fost înlocuit. Vechiul angajament se urmăreşte până la împlinirea perioadei prevăzute în angajamentul iniţial.
    (3) Extinderea numărului de animale aflate sub angajament în cazul DR-03 - Agromediu şi climă - Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon este permisă cu până la 20% din numărul de animale pe rasă determinat în primul an de angajament.
    (4) În cazul în care numărul de animale aflate sub angajament depăşeşte limita stabilită la alin. (3), angajamentul iniţial se înlocuieşte cu un nou angajament pentru întregul număr de animale/rasă pentru perioada prevăzută pentru angajamentul respectiv în PS începând cu anul în care angajamentul a fost înlocuit. Vechiul angajament se urmăreşte până la împlinirea perioadei prevăzute în angajamentul iniţial.

    ART. 30
    (1) Aplicarea pachetelor 4, 5 şi 7 ale intervenţiei DR-02 - Agromediu şi climă pe terenuri arabile, pe altă parcelă decât cea indicată în cererea unică de plată, se face cu notificarea APIA a mutării, în termen de 10 zile de la înfiinţarea culturii, dar nu mai târziu de 30 septembrie. În lipsa acestei notificări, suprafaţa respectivă este exclusă de la plată. Mutarea poate fi aplicată doar pe o parcelă întreagă, nu pe fracţiune de parcelă, şi nu este condiţionată de menţinerea suprafeţei iniţiale a parcelei, ci doar de cea a suprafeţei totale angajate.
    (2) Angajamentele pentru suprafeţele care la data depunerii cererii de plată se aflau în unităţile administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, eligibile şi au trecut în UAT neeligibile, ca urmare a actualizării Sistemului de identificare a parcelelor, denumit LPIS, încetează fără recuperarea sumelor plătite fermierilor înainte de trecerea suprafeţelor din UAT eligibile în UAT neeligibile.
    (3) Încadrarea UAT în zonele eligibile pentru intervenţiile/pachetele/variantele intervenţiilor DR-01 - Agromediu şi climă pe pajişti permanente, DR-02 - Agromediu şi climă pe terenuri arabile, DR-04 - Agricultură ecologică - conversie, DR-05 - Agricultură ecologică - menţinerea certificării, DR-09 - Zone afectate de constrângeri naturale - Zona Montană, DR-10 - Zone afectate de constrângeri naturale semnificative şi DR-11 - Zone afectate de constrângeri naturale specifice se menţine indiferent de modificările intervenite în forma de organizare a acestora, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Reguli privind instrumentele de management al riscului
    ART. 31
    (1) În cazul intervenţiei DR-31 - Contribuţii financiare la plata primelor de asigurare, denumită în continuare DR-31, sunt eligibile contracte de asigurare care permit determinarea pagubelor pe baza pierderii de producţie efective sau pe bază de indici.
    (2) Pentru asigurările pe bază de indici, criteriile pe baza cărora este estimată pierderea de producţie se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (3) Sesiunile de depunere a cererilor de finanţare se organizează anual şi acoperă anul agricol în cazul sectorului vegetal, respectiv anul calendaristic în cazul sectorului zootehnic.

    ART. 32
    În cazul intervenţiei DR-32 - Instrumentul de sprijin al fermierilor afectaţi de pierderi ale producţiei agricole, denumită în continuare DR-32, cuantumul despăgubirilor se stabileşte anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. 33
    Cuantificarea pierderii de producţie în cazul DR-31 şi DR-32 se realizează la nivelul întregii exploataţii, aşa cum este aceasta definită la art. 3 alin. (2) din Regulamentul PS.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Reguli privind intervenţiile care vizează cooperarea
    ART. 34
    Intervenţiilor DR-33 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol, DR-34 - Cooperare şi inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaţionale PEI, denumită în continuare DR-34, DR-35 - Dezvoltarea cooperării în cadrul lanţului valoric, denumită în continuare DR35, DR-36 LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii, denumită în continuare DR-36 LEADER, li se aplică prevederile art. 35-37.

    ART. 35
    Prin excepţie de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a), cheltuielile cu activităţile pregătitoare pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale PEI sunt eligibile dacă sunt efectuate după depunerea cererii de finanţare.

    ART. 36
    (1) Verificarea implementării strategiei de dezvoltare locală (SDL), a funcţionării grupului de acţiune locală (GAL) şi verificarea şi monitorizarea proiectelor cu finanţare din FEADR din cadrul SDL se realizează potrivit competenţelor partajate între AM-PS, AFIR şi GAL, conform fişei intervenţiei DR-36 - LEADER din PS.
    (2) GAL-urile ale căror SDL au fost selectate au obligaţia de a se constitui potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea emiterii autorizaţiei de funcţionare de către AM-PS.
    (3) Regulile privind implementarea, evaluarea, monitorizarea SDL şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a GAL sunt reglementate în Ghidul de implementare a SDL, elaborat de AMPS.
    (4) Retragerea autorizaţiei de funcţionare conduce la rezilierea contractului de finanţare pentru cheltuielile de funcţionare şi animare, cu recuperarea sumelor acordate de la momentul în care a intervenit disfuncţionalitatea.
    (5) Pe parcursul implementării SDL, AM-PS realizează cel puţin o evaluare a îndeplinirii obiectivelor SDL, care are ca rezultat redistribuirea fondurilor între GAL-uri.
    (6) GAL-urile elaborează ghiduri ale solicitantului şi documente de accesare pentru fiecare intervenţie din SDL şi sunt responsabile de evaluarea şi selecţia proiectelor care răspund obiectivelor din SDL, în baza unei proceduri proprii de selecţie.
    (7) Operaţiunile finanţate prin LEADER care constau în investiţii respectă normele şi cerinţele relevante ale Uniunii în cadrul tipului de intervenţie pentru investiţii prevăzut la art. 73 din Regulamentul (UE) nr. 2.115/2021.
    (8) Cheltuielile eligibile finanţate din fonduri nerambursabile prin LEADER, precum şi cheltuielile neeligibile sunt cele prevăzute în fişa intervenţiei LEADER, în schema de minimis şi în PS 2023-2027 - cap. 4.7.1 şi 4.7.3 şi sunt descrise în documentele specifice de implementare.

    ART. 37
    (1) Un solicitant poate depune şi derula în acelaşi timp mai multe proiecte finanţate în cadrul intervenţiei LEADER, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) să facă dovada, dacă este cazul, a existenţei cofinanţării private, cumulată pentru toate proiectele;
    b) să respecte condiţiile generale de eligibilitate ale intervenţiei LEADER;
    c) să respecte condiţiile de eligibilitate şi selecţie stabilite de GAL în fişele intervenţiilor din SDL;
    d) să respecte, dacă este cazul, regulile ajutorului de minimis;
    e) nu creează artificial condiţiile necesare pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    f) nu mai mult de un proiect pe o intervenţie din SDL în cadrul aceleiaşi sesiuni lansate de GAL.

    (2) Beneficiarii eligibili în cadrul intervenţiilor din SDL pot fi persoane fizice autorizate, întreprindere familială, întreprindere individuală, cabinet medical individual şi cabinet medical veterinar, entităţi juridice publice, entităţi juridice private, parteneriate fără personalitate juridică, aşa cum sunt stabilite în fişele intervenţiilor din SDL.
    (3) GAL-ul poate avea statut de beneficiar în cadrul intervenţiilor din SDL, cu condiţia respectării principiului separării funcţiilor. În cazul proiectelor de tip umbrelă, definite ca proiecte cu un scop/obiectiv comun, care cuprind mai multe subproiecte cu o valoare prestabilită, GAL-ul ca beneficiar direct în calitate de administrator stabileşte obiectivul proiectului, condiţiile de eligibilitate, domeniul specific şi se ocupă de evaluarea, selectarea şi efectuarea plăţilor către beneficiarii finali. Prin excepţie de la prevederile art. 20, activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea acestor proiecte trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarilor finali şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pe perioada de monitorizare.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Reguli privind transferul de cunoştinţe, consiliere şi AKIS
    ART. 38
    (1) În cadrul PS 2023-2027, gestionarea AKIS, respectiv a serviciilor de consiliere şi transfer de cunoştinţe se realizează de către Unitatea de coordonare AKIS, unitate funcţională la nivelul AM-PS, având în componenţă şi Unitatea de coordonare teritorială a AKIS.
    (2) Autoritatea de management pentru PS şi AFIR asigură implementarea intervenţiilor DR-37 - Transfer de cunoştinţe şi DR-38 - Consiliere în afaceri agricole, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (3) Implementarea intervenţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează după cum urmează:
    a) pentru intervenţiile DR-37 - Transfer de cunoştinţe şi DR38 - Consiliere în afaceri agricole din PS 2023-2027 - implementarea se realizează prin Autoritatea de management pentru PS. În acest caz, selecţia beneficiarilor constă în evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte;
    b) pentru intervenţia DR-37 - Transfer de cunoştinţe în situaţia în care beneficiarii transferului de cunoştinţe sunt consilierii care sunt integraţi în AKIS se instituie o schemă de ajutor de stat, conform procedurilor legale în vigoare.

    (4) Participarea şi responsabilităţile pentru activităţile în cadrul Unităţii de sprijin a AKIS se stabilesc, în condiţiile legii, prin acord de colaborare semnat între Autoritatea de management pentru PS şi actori, publici şi privaţi, relevanţi şi reprezentativi pentru domeniu.
    (5) Pentru implementarea intervenţiilor prevăzute la alin. (1) se elaborează proceduri specifice, detaliate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Asistenţa tehnică şi reţeaua rurală naţională
    ART. 39
    (1) Autoritatea de management pentru PS, AFIR şi APIA asigură implementarea asistenţei tehnice pentru intervenţiile prevăzute în PS, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Implementarea proiectelor se realizează prin Autoritatea de management pentru PS, în ceea ce priveşte operaţiunile de asistenţă tehnică proprii ale autorităţii competente şi organismului de coordonare a agenţiilor de plăţi, şi prin AFIR, respectiv APIA, pentru operaţiunile de asistenţă tehnică proprii acestora.
    (3) Pentru implementarea proiectelor prevăzute la alin. (2) se elaborează proceduri specifice, detaliate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. 40
    În perioada de derulare a PS 2023-2027, Autoritatea de management pentru PS, prin structura de specialitate, îndeplineşte rolul de unitate de sprijin a reţelei rurale naţionale şi implementează planul de acţiune.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Reguli financiare pentru monitorizare, evaluare, verificare şi control
    ART. 41
    Alocarea indicativă stabilită în euro prin PS 2023-2027 pentru intervenţiile de dezvoltare rurală se converteşte în moneda naţională pe baza ultimului curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 ianuarie a anului aferent perioadei de referinţă. În cazul diferenţelor de curs valutar, AFIR poate realiza trimestrial conversia pe baza mediei ratelor de schimb lunare sau pe baza cursului de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană înainte de luna pentru care se declară cheltuielile sau veniturile alocate.

    ART. 42
    (1) Pentru examinarea progresului înregistrat de PS 2023-2027, comparativ cu obiectivele propuse, instituţiile implicate în implementare desfăşoară activităţi de monitorizare şi evaluare, pe baza datelor privind intervenţiile şi beneficiarii colectate, calculate şi agregate potrivit Cadrului de performanţă, prevăzut la art. 128 din regulamentul PS.
    (2) Monitorizarea sprijinului acordat beneficiarilor prin scheme de ajutor de stat sau scheme de minimis se realizează distinct, potrivit regulilor specifice prevăzute în scheme.
    (3) În conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul (UE) 2021/2.116, activităţile de verificare şi control la nivelul beneficiarilor se realizează în baza procedurilor specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, care cuprind în special următoarele aspecte:
    a) controlul legalităţii şi regularităţii operaţiunilor finanţate din FEADR;
    b) asigurarea unei preveniri eficiente a fraudelor, în special în domeniile cu un nivel de risc mai ridicat, care să aibă un efect de descurajare, ţinând cont de costuri şi beneficii, precum şi de caracterul proporţional al măsurilor;
    c) prevenirea, detectarea şi corectarea neregulilor şi a fraudelor;
    d) stabilirea unor sisteme de sancţiuni şi aplicarea unor sancţiuni efective, proporţionale şi cu efect de descurajare în conformitate cu dreptul Uniunii sau, în absenţa acestuia, cu dreptul intern şi iniţierea unor proceduri judiciare în acest scop, dacă este nevoie;
    e) recuperarea plăţilor necuvenite, plus dobânzile aferente, şi iniţierea unor proceduri judiciare în acest scop, dacă este nevoie, inclusiv pentru nereguli în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.988/95.


    ART. 43
    Beneficiarii intervenţiilor prevăzute în PS 2023-2027/schemelor de ajutor de stat sau de minimis şi prestatorii de servicii pentru proiectele cu finanţare din asistenţă tehnică asigură accesul la locul de implementare a proiectelor, însoţesc echipele de control şi pun la dispoziţia acestora, în timp util, toate informaţiile şi documentele necesare solicitate, potrivit prevederilor procedurale specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituţii responsabile.

    ART. 44
    În conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare, AFIR, precum şi APIA procedează la consultarea sistemelor informatice/bazelor de date ale diferitelor instituţii, pe aspecte privind situaţia juridică, economico-financiară şi fiscală, în procesul de verificare a cererilor de finanţare/sprijin/plată depuse de solicitanţi, de implementare, monitorizare, recuperare a debitelor şi raportare a proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă din FEADR, în baza declaraţiilor, acordurilor şi clauzelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin cererea de finanţare şi prevăzute în contractul/decizia de finanţare.

    ART. 45
    În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, în cazul în care sunt depistate nereguli şi alte cazuri de nerespectare a condiţiilor intervenţiilor pentru dezvoltarea rurală specificate în planurile strategice PAC de către beneficiari, cererea de plată devine neeligibilă.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 46
    La sesizarea motivată şi susţinută cu dovezi a unui beneficiar/contractor al unui proiect cu finanţare din FEADR, cu privire la consultanţii/contractorii/beneficiarii acestuia care nu se achită de obligaţiile contractuale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, AFIR/Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza unui act administrativ, poate să includă şi să facă publice pe site-urile AFIR/Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, într-o secţiune distinctă, informaţii despre nerespectarea obligaţiilor contractuale ale acestor consultanţi/contractori.

    ART. 47
    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, AFIR şi APIA sau alt organism cu sarcini delegate privind implementarea intervenţiilor PS 2023-2027 elaborează, pentru fiecare intervenţie/schemă de ajutor prevăzută în plan, pentru care asigură implementarea, proceduri specifice pe care le publică pe site-urile proprii după avizarea de către Autoritatea de management pentru PS şi aprobarea acestora prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (2) Sistemul de sancţiuni aferente intervenţiilor din FEADR se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Bogdan-Eduard Simcea,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu

    Bucureşti, 28 decembrie 2022.
    Nr. 1.570.
    ANEXA 1

    Intervenţii din PS 2023-2027 cu sprijin din FEADR
    DR-01 - Agromediu şi climă pe pajişti permanente
    DR-02 - Agromediu şi climă pe terenuri arabile
    DR-03 - Agromediu şi climă - Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon
    DR-04 - Agricultură ecologică - conversie
    DR-05 - Agricultură ecologică - menţinerea certificării
    DR-06 - Bunăstarea animalelor
    DR-07 - Silvomediu şi climă
    DR-08 - Împăduriri - întreţinerea şi îngrijirea suprafeţelor împădurite
    DR-09 - Zone afectate de constrângeri naturale - Zona montană
    DR-10 - Zone afectate de constrângeri naturale semnificative
    DR-11 - Zone afectate de constrângeri naturale specifice
    DR-12 - Investiţii în consolidarea exploataţiilor tinerilor fermieri instalaţi şi a fermierilor recent instalaţi
    DR-13 - Achiziţii de utilaje agricole pentru sectorul vegetal
    DR-14 - Investiţii în fermele de mici dimensiuni
    DR-15 - Investiţii în exploataţiile pomicole
    DR-16 - Investiţii în sectorul legume şi/sau cartofi
    DR-17 - Investiţii în sectoarele hamei şi/sau struguri de masă
    DR-18 - Investiţii în floricultură, plante medicinale şi aromatice
    DR-19 - Investiţii neproductive la nivel de fermă
    DR-20 - Investiţii în sectorul zootehnic
    DR-21 - Investiţii pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA)
    DR-22 - Investiţii în condiţionarea, depozitarea şi procesarea produselor agricole şi pomicole
    DR-23 - Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare şi produse transformate, altele decât cele prevăzute în anexa 1 la Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene
    DR-24 - Investiţii în tehnologii forestiere care îmbunătăţesc rezilienţa şi valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere
    DR-25 - Modernizarea infrastructurii de irigaţii
    DR-26 - Înfiinţarea sistemelor de irigaţii
    DR-27 - Crearea/Modernizarea infrastructurii de acces agricolă
    DR-28 - Crearea/Modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spaţiul rural
    DR-29 - Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
    DR-30 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
    DR-31 - Contribuţii financiare la plata primelor de asigurare
    DR-32 - Instrumentul de sprijin al fermierilor afectaţi de pierderi ale producţiei agricole
    DR-33 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol
    DR-34 - Cooperare şi inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaţionale PEI
    DR-35 - Dezvoltarea cooperării în cadrul lanţului valoric
    DR-36 - LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
    DR-37 - Transfer de cunoştinţe
    DR-38 - Consiliere în afaceri agricole
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016