Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.569 din 28 decembrie 2022  privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate  în spaţii protejate pentru anul 2023    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.569 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1273 din 29 decembrie 2022
    Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2021-2024,
    având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate, pentru anul 2023.
    (2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică categoriilor de ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

    ART. 2
    Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023, pentru susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate, cultivate în ciclul I de producţie.

    ART. 3
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
    b) autorităţi competente - direcţiile pentru agricultură judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ, şi structurile teritoriale, respectiv centrele locale/judeţene şi, respectiv, ale municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumite în continuare APIA, şi oficiile fitosanitare din cadrul Autorităţii Naţionale Fitosanitare, denumite în continuare OFJ;
    c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
    e) spaţii protejate - spaţii închise în care factorii de vegetaţie sunt dirijaţi pe întreg ciclul de producţie, respectiv sere/solarii;
    f) ciclul I de producţie - perioada în care cultura de tomate parcurge etapele de vegetaţie şi realizează producţia.


    CAP. II
    Beneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate
    ART. 4
    (1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate, potrivit art. 2.
    (2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/ întreprinderilor unice, pentru culturile de tomate cultivate în spaţii protejate prevăzute la art. 2, respectiv:
    a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2023;
    b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) producătorilor agricoli societăţi agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) producătorilor agricoli persoane juridice.


    ART. 5
    (1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de tomate în spaţii protejate, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
    b) să utilizeze o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu tomate în spaţii protejate;
    c) să marcheze suprafaţa prevăzută la lit. b), la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate în spaţii protejate, anul 2023, beneficiar numărul .........., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........./ Municipiului Bucureşti“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
    d) să obţină o producţie de minimum 3 kg tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate de minimum 3.000 kg, de pe suprafaţa prevăzută la lit. b);
    e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate, în anul 2023, la data depunerii cererii;
    f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, completat începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de OFJ;
    g) să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare;
    h) să obţină tomate care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiţie care se verifică conform prevederilor art. 12 alin. (3).

    (2) Pentru suprafaţa prevăzută la alin. (1) lit. b) se acceptă o diferenţă de -50 mp rezultaţi în urma stabilirii suprafeţei înfiinţate cu tomate.
    (3) Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) se face până la data de 30 iunie inclusiv a anului de cerere.
    (4) Dovada obţinerii producţiei de tomate obţinute în spaţii protejate, prevăzută la alin. (1) lit. d), o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

    ART. 6
    (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, şi se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5.
    (2) Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis este de 3.000 euro/1.000 mp/beneficiar.
    (3) Valoarea maximă a sprijinului financiar prevăzută la alin. (2) se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,9490 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2022, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 379/6 din 3 octombrie 2022, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5.
    (4) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program, şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

    ART. 7
    Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, în anul 2023, începând cu data de 15 august.

    ART. 8
    Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 262.999 mii lei, reprezentând echivalentul a 53,142 milioane euro, şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2023, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“, direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 40 „Subvenţii“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.

    CAP. III
    Modul de acordare şi modalităţile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate
    ART. 9
    (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin (2), care intenţionează să solicite ajutorul de minimis, trebuie să depună la DAJ o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, până cel târziu la data de 1 aprilie 2023 inclusiv.
    (2) La depunerea cererii, responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
    (3) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa“, pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol“, Hotărârii Guvernului nr. 782/2022 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum“, în anul 2022, Hotărârii Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia în anul 2022, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.
    (4) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (2) beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) completează şi depun cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de următoarele documente:
    a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
    b) copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până la 31 decembrie 2023;
    c) împuternicire/procură şi o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
    d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
    e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
    f) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului 2023, suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

    (5) Cererea, însoţită de documentele prevăzute la alin. (4), poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat.
    (6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.
    (7) În situaţia cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase potenţial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (2), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poştă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere şi dovada transmiterii va fi ataşată la cererea de înscriere în program.
    (8) În situaţia în care solicitantul utilizează suprafeţe de teren cu tomate în spaţii protejate situate în judeţe/UAT diferite, acesta va formula şi depune o singură cerere de înscriere în program, la DAJ unde are suprafaţa cultivată cea mai mare.
    (9) Responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în registrul unic pentru accesarea programului, conform modelului din anexa nr. 3, verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (4), efectuează corespondenţa datelor din cerere cu datele din documente şi întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor.
    (10) După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnaţi din cadrul DAJ, respectiv al municipiului Bucureşti înregistrează cererea în Registrul unic pentru accesarea programului.
    (11) După încheierea perioadei de depunere a cererilor, DAJ transmite către OFJ lista cu potenţialii beneficiari ai schemei de ajutor de minimis în vederea efectuării de controale oficiale inclusiv prelevare de probe pentru determinarea conţinuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din tomate.

    ART. 10
    (1) După încheierea perioadei de înregistrare a tuturor cererilor, DAJ solicită APIA desemnarea unui reprezentant în vederea constituirii unei echipe mixte pentru efectuarea verificării în teren a culturilor de tomate prevăzute la art. 2.
    (2) Directorul executiv al DAJ desemnează prin decizie echipe formate dintr-un reprezentant al DAJ, care, împreună cu reprezentantul APIA desemnat conform alin. (1), se deplasează în teren pentru stabilirea suprafeţei înfiinţate şi pentru evaluarea producţiei de tomate înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari cu privire la începerea recoltării.
    (3) Beneficiarii sunt obligaţi să transmită în scris notificarea prevăzută la alin. (2) cu cel puţin 10 zile înainte de recoltarea tomatelor, prin e-mail, fax sau poştă.
    (4) Echipele prevăzute la alin. (2) stabilesc suprafeţele înfiinţate şi evaluează producţia de tomate înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari, întocmesc fişa pentru stabilirea suprafeţei înfiinţate şi pentru evaluarea producţiei de tomate înainte de recoltare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.
    (5) În cadrul fişei prevăzute la alin. (4), echipele prevăzute la alin. (2) menţionează dacă producţia estimată poate ajunge la maturitate până la data prevăzută la art. 5 alin. (3).

    ART. 11
    Verificarea în teren prevăzută la art. 10 se realizează în baza unei proceduri interne elaborate de către structura cu atribuţii în inspecţii tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 12
    (1) Controlul respectării normelor privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari care au în atribuţii efectuarea controalelor oficiale şi alte activităţi oficiale potrivit art. 1 alin. (2) lit. h) şi art. 5 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001,(CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014,(UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE,96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea măsurilor de aplicare a prevederilor art. 5 alin. (3) din acelaşi regulament.
    (2) Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la art. 10, potenţialii beneficiari înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea programului au obligaţia să depună la DAJ unde au depus cererea, până la 14 iulie 2023 inclusiv, documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (4), precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de OFJ.
    (3) În vederea monitorizării calităţii tomatelor, inspectorii din cadrul OFJ prelevează probe, prin sondaj şi inopinat, în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide atât la recoltare, cât şi la valorificare.
    (4) OFJ are obligaţia transmiterii la DAJ a situaţiei cu beneficiarii ale căror tomate, în urma efectuării analizelor prevăzute la alin. (3), au înregistrat depăşiri ale conţinuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală pentru animale şi de modificare a Directivei 91/414/CEE, cu încadrarea în termenele prevăzute la art. 13.
    (5) OFJ notifică în scris beneficiarii cu privire la rezultatele analizelor de laborator prevăzute la alin. (3), în ziua emiterii buletinului.

    ART. 13
    Responsabilii desemnaţi din cadrul DAJ, după finalizarea tuturor verificărilor condiţiilor de eligibilitate, stabilesc sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar eligibil, întocmesc situaţia centralizatoare a sumelor aprobate reprezentând ajutor de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, şi o transmit la Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 24 iulie 2023 inclusiv.

    ART. 14
    După primirea situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 13, Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

    ART. 15
    (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile DAJ.
    (2) DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.

    ART. 16
    (1) Registrul unic pentru accesarea programului, precum şi documentaţia depusă pentru accesarea acestuia se păstrează la DAJ, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost plătit ajutorul de minimis.
    (2) DAJ publică pe site-ul instituţiei Lista beneficiarilor ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 17
    (1) Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.
    (2) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanţilor ale căror culturi de tomate au fost înfiinţate pe suprafeţe cu spaţii protejate obţinute prin divizarea unei suprafeţe cu spaţii protejate efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al dreptului de utilizare a suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.

    ART. 18
    În cazul nerespectării prevederilor art. 5, precum şi în situaţia atestării de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcării în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Janina-Mirela Sitaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 28 decembrie 2022.
    Nr. 1.569.
    ANEXA 1

    (Model)
    Persoana juridică/PFA/II/IF/PF ...................................................
    Sediul
    (comuna, judeţul)
    Ferma (nume/număr, adresa) ....................................................
    REGISTRU
    de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor*

┌─────────────┬───────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬────────────┐
│ │Cultura│ │Tratamentul efectuat │Numele şi │ │ │
│Data │şi │ ├──────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤prenumele │Data │Nr. şi data │
│efectuării │locul │ │Agentul de│ │Doza │ │ │persoanei │începerii │documentului│
│tratamentului│unde │Timpul │dăunare: │Denumire│omologată│ │Cantităţi│responsabile │recoltării│prin care │
│(ziua, luna, │este │aplicării│boala/ │ppp │/ │Suprafaţa│utilizate│de efectuarea │produsului│s-a dat în │
│anul) │situat │ │dăunătorul│folosit │Doza │(ha) │(kg, l) │tratamentului,│agricol │consum │
│ │terenul│ │/ │ │folosită │ │ │semnătura │ │populaţiei │
│ │ │ │buruieni │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴─────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────────┴──────────┴────────────┘


    * Registrul se completează după fiecare utilizare a acestor produse, cu respectarea normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor prevăzute în „Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor“, elaborat de Autoritatea Naţională Fitosanitară, postat pe pagina web a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la secţiunea fitosanitar/utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor.
    Semnătura solicitantului
    ................
    Avizat
    Oficiul fitosanitar ……....................
    Şef serviciu/Şef birou/Coordonator
    Numele şi prenumele ………........
    Semnătura ...................................

    ANEXA 2


┌────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│DAJ.........................│Modalitate de depunere │
│Nr. si data ├────────┬─────┬──────────┤
│cerere......................│Personal│Poştă│Format │
│ │ │ │electronic│
├────────────────────────────┼────────┼─────┼──────────┤
│Numele, prenumele şi │ │ │ │
│semnătura funcţionarului │[ ] │[ ] │[ ] │
│care primeşte cererea │ │ │ │
└────────────────────────────┴────────┴─────┴──────────┘

    CERERE
    I. Date de identificare solicitant

┌───────────────────────────────────────┐
│PERSOANE FIZICE │
├───────────────────┬───────────────────┤
│Nume: │Prenume: │
├───────────────────┴───────────────────┤
│Domiciliu: │
├───────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────┤
│BI/CI seria …… nr. ….. eliberată la │
│data de ….. de ……. │
├───────────────────────────────────────┤
│CNP: │
├───────────────────┬───────────────────┤
│Telefon: │Email: │
└───────────────────┴───────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│PERSOANE JURIDICE ŞI PFA/II/IF │
├──────────────────────────────────────┤
│Denumire: │
├──────────────────────────────────────┤
│Sediu social: │
├──────────────────────────────────────┤
│Înregistrată la ONRC cu nr. ….. │
├──────────────────────────────────────┤
│CUI/CIF: │
├──────────────────────────────────────┤
│Cod CAEN: │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│COORDONATE BANCARE: │
├──────────────────┬───────────────────┤
│Banca / Trezorerie│Sucursala / Agenţia│
├──────────────────┼───────────────────┤
│Nr. cont IBAN: │ │
└──────────────────┴───────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│REPREZENTANT LEGAL / ÎMPUTERNICIT │
│(pentru cazurile în care cererea este │
│semnată prin împuternicit) │
├─────────────┬────────────────────────┤
│Nume │Prenume │
├─────────────┼────────────────────────┤
│CNP │ │
├─────────────┴────────────────────────┤
│Nr. şi data împuternicirii/procurii │
│notariale │
└──────────────────────────────────────┘


    II. Suprafaţa şi suma solicitată
    Solicit înregistrarea în Programul de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate, potrivit Hotărârii Guvernului nr. ..../2023 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023.
    şi acordarea ajutorului de minimis de .....

    III. Declaraţii Subsemnatul/Subsemnata, ..........., identificat/ă cu BI/CI nr. ....... / seria .........., eliberat de ........ la data de ......, având CNP ......., în calitate de titular/administrator/reprezentant legal al .......... , declar că:
    1. Am fost informat asupra condiţiilor de înscriere în Programul de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate şi mă oblig să respect condiţiile de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. ...../2023;
    2. Declar că în perioada 2021-2023 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul art. ..... din Hotărârea Guvernului nr. ...../2023, în oricare din formele de organizare conform art. 4 alin. (2), după cum urmează:
    ..................., suma .....................
    ..................., suma .....................
    ..................., suma .....................

    3. Mă angajez să notific în scris DAJ, înainte de recoltare, în vederea efectuării verificării pentru stabilirea suprafeţei înfiinţată cu tomate şi pentru evaluarea producţiei de tomate înainte de recoltare potrivit Hotărârii Guvernului nr. ....../2023;
    4. Mă angajez să prezint odată cu depunerea cererii de înscriere în Program documentele obligatorii;
    5. Mă angajez să prezint toate documentele obligatorii după depunerea cererii de înscriere în Program, în termen legal.
    6. Mă angajez să respect legislaţia în vigoare cu privire la Programul de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate.
    7. Mă angajez să notific în scris DAJ, în termen de 5 zile lucrătoare orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cererea de înscriere în Program, anexând documentele justificative pentru aceste modificări, dacă este cazul.
    8. Am fost informat de reprezentanţii DAJ cu privire la verificarea ce se va efectua cu privire la existenţa suprafeţei înfiinţată cu tomate, evaluarea producţiei înainte de recoltare, precum şi cele cu privire la determinarea conţinuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din tomate.
    9. Declar că deţin Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor prevăzut în anexa nr. ...... la Hotărârea Guvernului nr. ...../2023.
    10. Mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ............./a Municipiului Bucureşti cantitatea totală de tomate obţinută de pe suprafeţele care au beneficiat de ajutor de minimis.
    11. Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru ca părţile să îşi poată exercita drepturile legitime.
    12. Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

    Semnătura beneficiar
    Data

    IV. Lista documentelor ataşate cererii de înscriere în Programul de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate
    Suma încasată în anii anteriori pentru ajutoarele de minimis reglementate de prevederile art. ..... din Hotărârea Guvernului nr. ......./2023, este de ............ lei.
    Valoarea maximă potenţial a fi încasată după îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate este de ........... lei.
    Cererea a fost verificată şi este completă, corectă şi poate fi înregistrată.

┌───────────────────────────────┬──────┐
│Semnătura beneficiar │Data │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Semnătura funcţionar │ │
└───────────────────────────────┴──────┘    ANEXA 3

    (Model)
    REGISTRUL UNIC
    pentru accesarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................/a Municipiului Bucureşti

┌────┬────────────┬─────────┬──────────────────┬──────────────┬────────┐
│ │Producător │Cererea │Suprafaţa pentru │ │ │
│ │agricol │de │care se solicită │ │ │
│ │(numele şi │înscriere│sprijinul │Cantitate │Suma │
│Nr. │prenumele, │în ├─────┬────────────┤comercializată│totală │
│crt.│denumirea, │program │ │din care: │(kg) │aprobată│
│ │CNP/CUI, │(nr./ │Total├────┬───────┤ │(lei) │
│ │localitatea)│data) │(mp) │sere│solarii│ │ │
│ │ │ │ │(mp)│(mp) │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────┼────┼───────┼──────────────┼────────┤
│(0) │(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │(7) │
├────┼────────────┼─────────┼─────┼────┼───────┼──────────────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────┼────┼───────┼──────────────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────┼────┼───────┼──────────────┼────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────┼────┼───────┼──────────────┼────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────┼────┼───────┼──────────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴─────┴────┴───────┴──────────────┴────────┘


    NOTĂ:
    Coloanele 6 şi 7 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.

    Întocmit
    ....................................................................
       (numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)

    ANEXA 4

    (Model)
    FIŞA
    pentru stabilirea suprafeţei înfiinţate cu tomate şi pentru evaluarea producţiei înainte de recoltare
    Nr. ..... data ......
    Date de identificare beneficiar:

┌───────────────────────────────────────┐
│PERSOANE FIZICE │
├───────────────────┬───────────────────┤
│Nume: │Prenume: │
├───────────────────┴───────────────────┤
│Domiciliu: │
├───────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────┤
│BI/CI seria …… nr. ….. eliberată la │
│data de ….. de ……. │
├───────────────────────────────────────┤
│CNP: │
├───────────────────┬───────────────────┤
│Telefon: │Email: │
└───────────────────┴───────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│PERSOANE JURIDICE ŞI PFA/II/IF │
├──────────────────────────────────────┤
│Denumire: │
├──────────────────────────────────────┤
│Sediu social: │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│CUI/CIF: │
├──────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────┘

    I. STABILIREA SUPRAFEŢEI ÎNFIINŢATĂ CU TOMATE
    Spaţiul protejat seră [ ] solar [ ]
    Cultura ................
    Data înfiinţării culturii declarată de producător .............
    Indicator cu dimensiunea minimă recomandată de circa 50 x 70 cm, pe care sa se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2023, beneficiar numărul ............., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............/Municipiului Bucureşti“.
    Da [ ] Nu [ ]
    Stadiul de dezvoltare a culturii: ...........................
    ........................................................


┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────────┐
│Suprafaţa │Suprafaţa │Cultura │Cultura │Nr. foto │
│solicitată│confirmată│solicitată│confirmată│georeferenţiată│
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────────┘

    În cazul în care se depun cereri de înscriere în Program în mai multe judeţe:
    Suprafaţa ............. judeţul .......... până la incidenţa suprafeţei totale de 1.000 mp.
    Observaţii: ..............................

    II. EVALUAREA PRODUCŢIEI ÎNAINTE DE RECOLTARE
    Spaţiul protejat seră [ ] solar [ ]
    Cultura ..............
    Suprafaţa
    Stadiul de dezvoltare a culturii identificată în Fişa de verificare în teren a suprafeţei înfiinţată cu tomate din data de ............. este .........
    Producţia minimă, estimată în kg/1000 mp ..............
    Producţia minimă, estimată ajunge la maturitate (coacere) pentru a putea fi valorificată până la 30 iunie 2023.
    DA [ ] NU [ ]
    Observaţii: ...............
    Reprezentant APIA,
    ...................................
    (nume, prenume, funcţie, semnătură)
    Reprezentanţi DAJ,
    .................................
    (nume, prenume, funcţie, semnătură)
    Sunt de acord cu rezultatul controlului.
    Solicitant,
    .........................
    (nume, prenume, funcţie, semnătură)
    NOTĂ: Această fişă se va completa în urma notificării scrise, de către solicitant, potrivit art. ..... alin. (...) din Hotărârea Guvernului nr. ........../2023.


    ANEXA 5

    (Model)
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ................../a Municipiului Bucureşti
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    a beneficiarilor şi a sumelor necesare reprezentând ajutor de minimis

┌────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────────┐
│ │ │Suprafaţa pentru │ │ │ │
│ │ │care se acordă │ │ │Suma aprobată │
│ │ │sprijin │Cantitatea │Cuantum pe│ │
│Nr. │Numărul ├─────┬────────────┤comercializată│beneficiar├─────┬─────────────┤
│crt.│beneficiarilor│ │din care: │(kg) │(lei) │ │din care: │
│ │ │Total├────┬───────┤ │ │Total├─────┬───────┤
│ │ │(mp) │sere│solarii│ │ │(lei)│sere │solarii│
│ │ │ │(mp)│(mp) │ │ │ │(lei)│(lei) │
├────┼──────────────┼─────┼────┼───────┼──────────────┼──────────┼─────┼─────┼───────┤
│(0) │(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │(7) │(8) │(9) │
├────┼──────────────┼─────┼────┼───────┼──────────────┼──────────┼─────┼─────┼───────┤
└────┴──────────────┴─────┴────┴───────┴──────────────┴──────────┴─────┴─────┴───────┘


    Director executiv DAJ,
    ......................
    (numele, prenumele, semnătura, ştampila)
    Întocmit,
    .............................
    (numele, prenumele, funcţia, semnătura)
    Verificat,
    .................................
    (numele, prenumele, funcţia, semnătura)

    ANEXA 6

    (Model)
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Se aprobă,
    Ordonator principal de credite,
    ................................................
    SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
    cu sumele aprobate reprezentând sprijin financiar la nivel de judeţ

┌────┬───────────────┬───────────┬──────────┐
│Nr. │ │Nr. de │Valoarea │
│crt.│Judeţul │beneficiari│ajutorului│
│ │ │ │(lei) │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│1. │Alba │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│2. │Arad │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│3. │Argeş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│4. │Bacău │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│5. │Bihor │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│6. │Bistriţa-Năsăud│ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│7. │Botoşani │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│8. │Braşov │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│9. │Brăila │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│10. │Buzău │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│11. │Caraş-Severin │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│12. │Călăraşi │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│13. │Cluj │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│14. │Constanţa │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│15. │Covasna │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│16. │Dâmboviţa │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│17. │Dolj │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│18. │Galaţi │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│19. │Giurgiu │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│20. │Gorj │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│21. │Harghita │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│22. │Hunedoara │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│23. │Ialomiţa │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│24. │Iaşi │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│25. │Ilfov │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│26. │Maramureş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│27. │Mehedinţi │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│28. │Mureş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│29. │Neamţ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│30. │Olt │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│31. │Prahova │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│32. │Satu Mare │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│33. │Sălaj │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│34. │Sibiu │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│35. │Suceava │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│36. │Teleorman │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│37. │Timiş │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│38. │Tulcea │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│39. │Vaslui │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│40. │Vâlcea │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│41. │Vrancea │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼──────────┤
│42. │Bucureşti │ │ │
├────┴───────────────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL GENERAL │ │ │
└────────────────────┴───────────┴──────────┘


    Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene
    Director general,
    .........................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016