Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.568 din 28 decembrie 2022  pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.568 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1279 din 30 decembrie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 30 decembrie 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

    ART. II
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 28 decembrie 2022.
    Nr. 1.568.
    ANEXA 1

    (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015)
    FAPTELE
    pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor

┌──────────────────────────────────────────┐
│A. Fapte care constituie infracţiuni │
│potrivit Legii nr. 241/2005 pentru │
│prevenirea şi combaterea evaziunii │
│fiscale, cu modificările şi completările │
│ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│Nr. │ │Actul normativ │
│crt.│Descrierea faptei │care prevede │
│ │ │fapta │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Fapta │Art. 3 din │
│ │contribuabilului care│Legea nr. 241/ │
│ │nu reface, cu │2005 pentru │
│ │intenţie sau din │prevenirea şi │
│1 │culpă, documentele de│combaterea │
│ │evidenţă contabilă │evaziunii │
│ │distruse, în termenul│fiscale, cu │
│ │înscris în │modificările şi│
│ │documentele de │completările │
│ │control │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Refuzul nejustificat │ │
│ │al unei persoane de a│Art. 4 din │
│ │prezenta organelor │Legea nr. 241/ │
│ │competente │2005 pentru │
│ │documentele legale şi│prevenirea şi │
│ │bunurile din │combaterea │
│2 │patrimoniu, în scopul│evaziunii │
│ │împiedicării │fiscale, cu │
│ │verificărilor │modificările şi│
│ │financiare, fiscale │completările │
│ │sau vamale, în termen│ulterioare │
│ │de cel mult 15 zile │ │
│ │de la somaţie │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Împiedicarea, sub │ │
│ │orice formă, a │Art. 5 din │
│ │organelor competente │Legea nr. 241/ │
│ │de a intra, în │2005 pentru │
│ │condiţiile prevăzute │prevenirea şi │
│3 │de lege, în sedii, │combaterea │
│ │incinte ori pe │evaziunii │
│ │terenuri, cu scopul │fiscale, cu │
│ │efectuării │modificările şi│
│ │verificărilor │completările │
│ │financiare, fiscale │ulterioare │
│ │sau vamale │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Reţinerea şi neplata,│ │
│ │încasarea şi neplata,│ │
│ │în cel mult 60 de │ │
│ │zile de la termenul │Art. 6^1 din │
│ │de scadenţă prevăzut │Legea nr. 241/ │
│ │de lege, a │2005 pentru │
│ │impozitelor şi/sau │prevenirea şi │
│4 │contribuţiilor │combaterea │
│ │prevăzute în anexa la│evaziunii │
│ │Legea nr. 241/2005 │fiscale, cu │
│ │pentru prevenirea şi │modificările şi│
│ │combaterea evaziunii │completările │
│ │fiscale, cu │ulterioare │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 7 alin. │
│ │Deţinerea sau punerea│(1) din Legea │
│ │în circulaţie, fără │nr. 241/2005 │
│ │drept, a timbrelor, │pentru │
│ │banderolelor ori │prevenirea şi │
│5 │formularelor │combaterea │
│ │tipizate, utilizate │evaziunii │
│ │în domeniul fiscal, │fiscale, cu │
│ │cu regim special │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 7 alin. │
│ │Tipărirea, folosirea,│(2) din Legea │
│ │deţinerea sau punerea│nr. 241/2005 │
│ │în circulaţie, cu │pentru │
│ │ştiinţă, de timbre, │prevenirea şi │
│6 │banderole ori │combaterea │
│ │formulare tipizate, │evaziunii │
│ │utilizate în domeniul│fiscale, cu │
│ │fiscal, cu regim │modificările şi│
│ │special, falsificate │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Stabilirea cu │ │
│ │rea-credinţă de către│ │
│ │contribuabil a │Art. 8 alin. │
│ │impozitelor, taxelor │(1) din Legea │
│ │sau contribuţiilor, │nr. 241/2005 │
│ │având ca rezultat │pentru │
│ │obţinerea, fără │prevenirea şi │
│7 │drept, a unor sume de│combaterea │
│ │bani cu titlu de │evaziunii │
│ │rambursări sau │fiscale, cu │
│ │restituiri de la │modificările şi│
│ │bugetul general │completările │
│ │consolidat ori │ulterioare │
│ │compensări datorate │ │
│ │bugetului general │ │
│ │consolidat │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Asocierea în vederea │Art. 8 alin. │
│ │săvârşirii faptei │(2) din Legea │
│ │prevăzute de art. 8 │nr. 241/2005 │
│ │alin. (1) din Legea │pentru │
│ │nr. 241/2005 pentru │prevenirea şi │
│8 │prevenirea şi │combaterea │
│ │combaterea evaziunii │evaziunii │
│ │fiscale, cu │fiscale, cu │
│ │modificările şi │modificările şi│
│ │completările │completările │
│ │ulterioare │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Tentativa la │Art. 8 alin. │
│ │infracţiunile │(3) din Legea │
│ │prevăzute la art. 8 │nr. 241/2005 │
│ │alin. (1) şi (2) din │pentru │
│ │Legea nr. 241/2005 │prevenirea şi │
│9 │pentru prevenirea şi │combaterea │
│ │combaterea evaziunii │evaziunii │
│ │fiscale, cu │fiscale, cu │
│ │modificările şi │modificările şi│
│ │completările │completările │
│ │ulterioare │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 9 alin. │
│ │ │(1) lit. a) din│
│ │Ascunderea bunului │Legea nr. 241/ │
│ │ori a sursei │2005 pentru │
│ │impozabile sau │prevenirea şi │
│10 │taxabile în scopul │combaterea │
│ │sustragerii de la │evaziunii │
│ │îndeplinirea │fiscale, cu │
│ │obligaţiilor fiscale │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Omisiunea, în tot sau│ │
│ │în parte, a │Art. 9 alin. │
│ │evidenţierii, în │(1) lit. b) din│
│ │actele contabile ori │Legea nr. 241/ │
│ │în alte documente │2005 pentru │
│ │legale, a │prevenirea şi │
│11 │operaţiunilor │combaterea │
│ │comerciale efectuate │evaziunii │
│ │sau a veniturilor │fiscale, cu │
│ │realizate în scopul │modificările şi│
│ │sustragerii de la │completările │
│ │îndeplinirea │ulterioare │
│ │obligaţiilor fiscale │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Evidenţierea, în │Art. 9 alin. │
│ │actele contabile sau │(1) lit. c) din│
│ │în alte documente │Legea nr. 241/ │
│ │legale, a │2005 pentru │
│ │cheltuielilor care nu│prevenirea şi │
│12 │au la bază operaţiuni│combaterea │
│ │reale ori │evaziunii │
│ │evidenţierea altor │fiscale, cu │
│ │operaţiuni fictive în│modificările şi│
│ │scopul sustragerii de│completările │
│ │la îndeplinirea │ulterioare │
│ │obligaţiilor fiscale │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Alterarea, │Art. 9 alin. │
│ │distrugerea sau │(1) lit. d) din│
│ │ascunderea de acte │Legea nr. 241/ │
│ │contabile, memorii │2005 pentru │
│ │ale aparatelor de │prevenirea şi │
│13 │taxat sau de marcat │combaterea │
│ │electronice fiscale │evaziunii │
│ │sau de alte mijloace │fiscale, cu │
│ │de stocare a datelor │modificările şi│
│ │în scopul sustragerii│completările │
│ │de la îndeplinirea │ulterioare │
│ │obligaţiilor fiscale │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 9 alin. │
│ │Executarea de │(1) lit. e) din│
│ │evidenţe contabile │Legea nr. 241/ │
│ │duble, folosindu-se │2005 pentru │
│ │înscrisuri sau alte │prevenirea şi │
│14 │mijloace de stocare a│combaterea │
│ │datelor în scopul │evaziunii │
│ │sustragerii de la │fiscale, cu │
│ │îndeplinirea │modificările şi│
│ │obligaţiilor fiscale │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Sustragerea de la │ │
│ │efectuarea │ │
│ │verificărilor │Art. 9 alin. │
│ │financiare, fiscale │(1) lit. f) din│
│ │sau vamale, prin │Legea nr. 241/ │
│ │nedeclararea, │2005 pentru │
│ │declararea fictivă │prevenirea şi │
│15 │ori declararea │combaterea │
│ │inexactă cu privire │evaziunii │
│ │la sediile principale│fiscale, cu │
│ │sau secundare ale │modificările şi│
│ │persoanelor │completările │
│ │verificate în scopul │ulterioare │
│ │sustragerii de la │ │
│ │îndeplinirea │ │
│ │obligaţiilor fiscale │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Substituirea, │ │
│ │degradarea sau │Art. 9 alin. │
│ │înstrăinarea de către│(1) lit. g) din│
│ │debitor sau de către │Legea nr. 241/ │
│ │terţe persoane a │2005 pentru │
│ │bunurilor sechestrate│prevenirea şi │
│16 │în conformitate cu │combaterea │
│ │prevederile Codului │evaziunii │
│ │de procedură fiscală │fiscale, cu │
│ │şi ale Codului de │modificările şi│
│ │procedură penală în │completările │
│ │scopul sustragerii de│ulterioare │
│ │la îndeplinirea │ │
│ │obligaţiilor fiscale │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│B. Fapte care constituie infracţiuni │
│potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, │
│republicată, cu modificările şi │
│completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │Dobândirea, în contul│ │
│ │societăţii, de │ │
│ │acţiuni ale altor │ │
│ │societăţi, la un preţ│ │
│ │pe care îl ştie vădit│ │
│ │superior valorii lor │ │
│ │efective, sau │ │
│ │vinderea, pe seama │ │
│ │societăţii, de │ │
│ │acţiuni pe care │ │
│ │aceasta le deţine, la│Art. 272 alin. │
│ │preţuri despre care │(1) lit. a) din│
│ │are cunoştinţă că │Legea │
│ │sunt vădit inferioare│societăţilor │
│17 │valorii lor efective,│nr. 31/1990, │
│ │în scopul obţinerii, │republicată, cu│
│ │pentru el sau pentru │modificările şi│
│ │alte persoane, a unui│completările │
│ │folos în paguba │ulterioare │
│ │societăţii, de către │ │
│ │fondatorul, │ │
│ │administratorul, │ │
│ │directorul general, │ │
│ │directorul, membrul │ │
│ │consiliului de │ │
│ │supraveghere sau al │ │
│ │directoratului ori │ │
│ │reprezentantul legal │ │
│ │al societăţii │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Folosirea, cu │ │
│ │rea-credinţă, a │ │
│ │bunurilor sau a │ │
│ │creditului de care se│ │
│ │bucură societatea, │ │
│ │într-un scop contrar │ │
│ │intereselor acesteia │Art. 272 alin. │
│ │sau în folosul lui │(1) lit. b) din│
│ │propriu ori pentru a │Legea │
│ │favoriza o altă │societăţilor │
│18 │societate în care are│nr. 31/1990, │
│ │interese direct sau │republicată, cu│
│ │indirect, de către │modificările şi│
│ │fondatorul, │completările │
│ │administratorul, │ulterioare │
│ │directorul general, │ │
│ │directorul, membrul │ │
│ │consiliului de │ │
│ │supraveghere sau al │ │
│ │directoratului ori │ │
│ │reprezentantul legal │ │
│ │al societăţii │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Încasarea sau plata │ │
│ │de dividende, sub │ │
│ │orice formă, din │ │
│ │profituri fictive ori│ │
│ │care nu puteau fi │ │
│ │distribuite în cursul│ │
│ │exerciţiului │ │
│ │financiar pe baza │ │
│ │situaţiei financiare │Art. 272^1 lit.│
│ │interimare şi anual, │b) din Legea │
│ │pe baza situaţiilor │societăţilor │
│19 │financiare anuale, │nr. 31/1990, │
│ │sau contrar celor │republicată, cu│
│ │rezultate din │modificările şi│
│ │acestea, de către │completările │
│ │fondatorul, │ulterioare │
│ │administratorul, │ │
│ │directorul general, │ │
│ │directorul, membrul │ │
│ │consiliului de │ │
│ │supraveghere sau al │ │
│ │directoratului ori │ │
│ │reprezentantul legal │ │
│ │al societăţii │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │hotărârilor adunării │ │
│ │generale referitoare │ │
│ │la schimbarea formei │ │
│ │societăţii, fuziune, │ │
│ │divizare, dizolvare, │ │
│ │reorganizare sau │ │
│ │reducere a │ │
│ │capitalului social, │ │
│ │fără informarea │Art. 274 lit. │
│ │organului judiciar │c) din Legea │
│ │ori cu încălcarea │societăţilor │
│20 │interdicţiei │nr. 31/1990, │
│ │stabilite de acesta, │republicată, cu│
│ │în cazul în care faţă│modificările şi│
│ │de societate s-a │completările │
│ │început urmărirea │ulterioare │
│ │penală, de către │ │
│ │administratorul, │ │
│ │directorul general, │ │
│ │directorul, membrul │ │
│ │consiliului de │ │
│ │supraveghere sau al │ │
│ │directoratului ori │ │
│ │reprezentantul legal │ │
│ │al societăţii │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Efectuarea de plăţi │ │
│ │asociaţilor cu │Art. 278 alin. │
│ │încălcarea │(2) din Legea │
│ │dispoziţiilor art. │societăţilor │
│ │256 din Legea │nr. 31/1990, │
│21 │societăţilor nr. 31/ │republicată, cu│
│ │1990, republicată, cu│modificările şi│
│ │modificările şi │completările │
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare, de către │ │
│ │lichidator │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Transmiterea fictivă │ │
│ │a părţilor sociale │Art. 280^1 din │
│ │ori a acţiunilor │Legea │
│ │deţinute într-o │societăţilor │
│ │societate, în scopul │nr. 31/1990, │
│22 │săvârşirii unei │republicată, cu│
│ │infracţiuni sau al │modificările şi│
│ │sustragerii de la │completările │
│ │urmărirea penală ori │ulterioare │
│ │în scopul îngreunării│ │
│ │acesteia │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 280^3 din │
│ │Folosirea, cu │Legea │
│ │ştiinţă, a actelor │societăţilor │
│23 │unei societăţi │nr. 31/1990, │
│ │radiate, în scopul │republicată, cu│
│ │producerii de │modificările şi│
│ │consecinţe juridice │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│C. Fapte care constituie infracţiuni │
│potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul │
│fiscal, cu modificările şi completările │
│ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │Producerea de produse│ │
│ │accizabile care intră│ │
│ │sub incidenţa │ │
│ │regimului de │ │
│ │antrepozitare │Art. 452 alin. │
│ │prevăzut în titlul │(1) lit. a) din│
│ │VIII din Legea nr. │Legea nr. 227/ │
│24 │227/2015 privind │2015 privind │
│ │Codul fiscal, cu │Codul fiscal, │
│ │modificările şi │cu modificările│
│ │completările │şi completările│
│ │ulterioare, în afara │ulterioare │
│ │unui antrepozit │ │
│ │fiscal autorizat de │ │
│ │către autoritatea │ │
│ │competentă │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Achiziţionarea de │ │
│ │alcool etilic şi de │ │
│ │distilate în vrac de │ │
│ │la alţi furnizori │ │
│ │decât antrepozitarii │Art. 452 alin. │
│ │autorizaţi pentru │(1) lit. b) din│
│ │producţie sau │Legea nr. 227/ │
│ │expeditorii │2015 privind │
│25 │înregistraţi de │Codul fiscal, │
│ │astfel de produse, │cu modificările│
│ │potrivit titlului │şi completările│
│ │VIII din Legea nr. │ulterioare │
│ │227/2015 privind │ │
│ │Codul fiscal, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Livrarea produselor │ │
│ │energetice prevăzute │ │
│ │la art. 355 alin. (3)│ │
│ │lit. a)-e) din Legea │ │
│ │nr. 227/2015 privind │ │
│ │Codul fiscal, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, din │ │
│ │antrepozitele fiscale│ │
│ │sau locurile de │Art. 452 alin. │
│ │recepţie în cazul │(1) lit. c) din│
│ │destinatarilor │Legea nr. 227/ │
│26 │înregistraţi către │2015 privind │
│ │cumpărători, persoane│Codul fiscal, │
│ │juridice, fără │cu modificările│
│ │deţinerea de către │şi completările│
│ │antrepozitarul │ulterioare │
│ │autorizat sau │ │
│ │destinatarul │ │
│ │autorizat expeditor a│ │
│ │documentului de plată│ │
│ │care să ateste │ │
│ │virarea la bugetul de│ │
│ │stat a valorii │ │
│ │accizelor aferente │ │
│ │cantităţii ce urmează│ │
│ │a fi facturată │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Marcarea cu marcaje │Art. 452 alin. │
│ │false a produselor │(1) lit. d) din│
│ │accizabile supuse │Legea nr. 227/ │
│27 │marcării ori │2015 privind │
│ │deţinerea în │Codul fiscal, │
│ │antrepozitul fiscal a│cu modificările│
│ │produselor marcate în│şi completările│
│ │acest fel │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Refuzul sub orice │Art. 452 alin. │
│ │formă al accesului │(1) lit. e) din│
│ │autorităţilor │Legea nr. 227/ │
│ │competente cu │2015 privind │
│28 │atribuţii de control │Codul fiscal, │
│ │pentru efectuarea de │cu modificările│
│ │verificări inopinate │şi completările│
│ │în antrepozitele │ulterioare │
│ │fiscale │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Livrarea reziduurilor│ │
│ │de produse energetice│ │
│ │pentru prelucrare în │Art. 452 alin. │
│ │vederea obţinerii de │(1) lit. f) din│
│ │produse accizabile, │Legea nr. 227/ │
│ │altfel decât se │2015 privind │
│29 │prevede în titlul │Codul fiscal, │
│ │VIII din Legea nr. │cu modificările│
│ │227/2015 privind │şi completările│
│ │Codul fiscal, cu │ulterioare │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Achiziţionarea │ │
│ │reziduurilor de │ │
│ │produse energetice │ │
│ │pentru prelucrare în │Art. 452 alin. │
│ │vederea obţinerii de │(1) lit. g) din│
│ │produse accizabile, │Legea nr. 227/ │
│30 │altfel decât se │2015 privind │
│ │prevede în titlul │Codul fiscal, │
│ │VIII din Legea nr. │cu modificările│
│ │227/2015 privind │şi completările│
│ │Codul fiscal, cu │ulterioare │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Deţinerea de către │ │
│ │orice persoană sau │ │
│ │comercializarea pe │ │
│ │teritoriul României a│ │
│ │produselor accizabile│ │
│ │supuse marcării, │ │
│ │potrivit titlului │ │
│ │VIII din Legea nr. │ │
│ │227/2015 privind │ │
│ │Codul fiscal, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, cu │ │
│ │excepţia celor │ │
│ │deţinute în │Art. 452 alin. │
│ │antrepozitul fiscal, │(1) lit. h) din│
│ │fără a fi marcate sau│Legea nr. 227/ │
│31 │marcate │2015 privind │
│ │necorespunzător ori │Codul fiscal, │
│ │cu marcaje false │cu modificările│
│ │peste limita a 10.000│şi completările│
│ │ţigarete, 400 ţigări │ulterioare │
│ │de foi de 3 grame, │ │
│ │200 ţigări de foi mai│ │
│ │mari de 3 grame, │ │
│ │tutun de fumat peste │ │
│ │1 kg, alcool etilic │ │
│ │peste 40 litri, │ │
│ │băuturi spirtoase │ │
│ │peste 200 litri, │ │
│ │produse intermediare │ │
│ │peste 300 litri, │ │
│ │băuturi fermentate, │ │
│ │altele decât bere şi │ │
│ │vinuri, peste 300 │ │
│ │litri │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Săvârşirea de mai │ │
│ │multe ori în decursul│ │
│ │unui an calendaristic│ │
│ │a faptelor prevăzute │Art. 452 alin. │
│ │la art. 449 alin. (2)│(1) lit. h^1) │
│ │lit. k) din Legea nr.│din Legea nr. │
│ │227/2015 privind │227/2015 │
│32 │Codul fiscal, cu │privind Codul │
│ │modificările şi │fiscal, cu │
│ │completările │modificările şi│
│ │ulterioare, dacă prin│completările │
│ │cumulare se depăşesc │ulterioare │
│ │limitele cantitative │ │
│ │prevăzute la art. 452│ │
│ │alin. (1) lit. h) din│ │
│ │aceeaşi lege │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Folosirea conductelor│ │
│ │mobile, a │ │
│ │furtunurilor elastice│ │
│ │sau a altor conducte │ │
│ │de acest fel, │Art. 452 alin. │
│ │utilizarea │(1) lit. i) din│
│ │rezervoarelor │Legea nr. 227/ │
│33 │necalibrate, precum │2015 privind │
│ │şi amplasarea │Codul fiscal, │
│ │înaintea contoarelor │cu modificările│
│ │a unor canele sau │şi completările│
│ │robinete prin care se│ulterioare │
│ │pot extrage cantităţi│ │
│ │de alcool sau │ │
│ │distilate │ │
│ │necontorizate │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Eliberarea pentru │ │
│ │consum, deţinerea în │ │
│ │afara unui antrepozit│ │
│ │fiscal, transportul │ │
│ │inclusiv în regim │ │
│ │suspensiv de accize, │ │
│ │utilizarea, oferirea │ │
│ │spre vânzare sau │ │
│ │vânzarea, pe │ │
│ │teritoriul României, │ │
│ │a produselor │Art. 452 alin. │
│ │energetice prevăzute │(1) lit. j) din│
│ │la art. 355 alin. (3)│Legea nr. 227/ │
│ │lit. g) din Legea nr.│2015 privind │
│34 │227/2015 privind │Codul fiscal, │
│ │Codul fiscal, cu │cu modificările│
│ │modificările şi │şi completările│
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare, sau │ │
│ │asimilate acestora │ │
│ │din punctul de vedere│ │
│ │al nivelului │ │
│ │accizelor, nemarcate │ │
│ │şi necolorate sau │ │
│ │marcate şi colorate │ │
│ │necorespunzător, cu │ │
│ │excepţiile prevăzute │ │
│ │la art. 425 alin. (2)│ │
│ │din aceeaşi lege │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │Art. 452 alin. │
│ │prevederilor art. 427│(1) lit. k) din│
│ │alin. (5) şi art. 430│Legea nr. 227/ │
│ │alin. (4) din Legea │2015 privind │
│35 │nr. 227/2015 privind │Codul fiscal, │
│ │Codul fiscal, cu │cu modificările│
│ │modificările şi │şi completările│
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │Art. 452 alin. │
│ │prevederilor art. 427│(1) lit. l) din│
│ │alin. (6) şi art. 430│Legea nr. 227/ │
│ │alin. (5) din Legea │2015 privind │
│36 │nr. 227/2015 privind │Codul fiscal, │
│ │Codul fiscal, cu │cu modificările│
│ │modificările şi │şi completările│
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│D. Fapte care constituie infracţiuni │
│potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul │
│vamal al României, cu modificările şi │
│completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │Introducerea în sau │Art. 270 alin. │
│ │scoaterea din ţară, │(1) din Legea │
│ │prin orice mijloace, │nr. 86/2006 │
│ │a bunurilor sau │privind Codul │
│37 │mărfurilor, prin alte│vamal al │
│ │locuri decât cele │României, cu │
│ │stabilite pentru │modificările şi│
│ │control vamal │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Introducerea în sau │ │
│ │scoaterea din ţară, │ │
│ │prin locurile │ │
│ │stabilite pentru │ │
│ │controlul vamal, prin│ │
│ │sustragere de la │ │
│ │controlul vamal, a │ │
│ │bunurilor sau a │ │
│ │mărfurilor care │ │
│ │trebuie plasate sub │ │
│ │un regim vamal, dacă │ │
│ │sunt depăşite │ │
│ │limitele cantitative │Art. 270 alin. │
│ │prevăzute la art. 452│(2) lit. a) din│
│ │alin. (1) lit. h) din│Legea nr. 86/ │
│ │Legea nr. 227/2015 │2006 privind │
│38 │privind Codul fiscal,│Codul vamal al │
│ │cu modificările şi │României, cu │
│ │completările │modificările şi│
│ │ulterioare, în cazul │completările │
│ │produselor accizabile│ulterioare │
│ │supuse marcării, sau │ │
│ │dacă valoarea în vamă│ │
│ │a bunurilor sau a │ │
│ │mărfurilor sustrase │ │
│ │este mai mare de │ │
│ │20.000 de lei, în │ │
│ │cazul produselor │ │
│ │accizabile nesupuse │ │
│ │marcării, şi mai mare│ │
│ │de 40.000 de lei în │ │
│ │cazul celorlalte │ │
│ │bunuri sau mărfuri │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Introducerea în sau │ │
│ │scoaterea din ţară, │ │
│ │de două sau mai multe│ │
│ │ori în decursul unui │ │
│ │an, prin locurile │ │
│ │stabilite pentru │ │
│ │controlul vamal, prin│ │
│ │sustragere de la │ │
│ │controlul vamal, a │ │
│ │bunurilor sau a │ │
│ │mărfurilor care │Art. 270 alin. │
│ │trebuie plasate sub │(2) lit. b) din│
│ │un regim vamal, dacă │Legea nr. 86/ │
│ │prin fiecare │2006 privind │
│39 │introducere sau │Codul vamal al │
│ │scoatere din ţară nu │României, cu │
│ │sunt depăşite │modificările şi│
│ │limitele cantitative │completările │
│ │sau valorice │ulterioare │
│ │prevăzute la art. 270│ │
│ │alin. (2) lit. a) din│ │
│ │Legea nr. 86/2006 │ │
│ │privind Codul vamal │ │
│ │al României, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, însă │ │
│ │cumulat, sunt │ │
│ │depăşite aceste │ │
│ │limite │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 270 alin. │
│ │ │(2) lit. c) din│
│ │Înstrăinarea sub │Legea nr. 86/ │
│ │orice formă a │2006 privind │
│40 │mărfurilor aflate în │Codul vamal al │
│ │tranzit vamal │României, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Colectarea, │ │
│ │deţinerea, │ │
│ │producerea, │ │
│ │transportul, │ │
│ │preluarea, │ │
│ │depozitarea, │ │
│ │predarea, desfacerea │ │
│ │şi vânzarea bunurilor│ │
│ │sau a mărfurilor care│Art. 270 alin. │
│ │trebuie plasate sub │(3) din Legea │
│ │un regim vamal, │nr. 86/2006 │
│ │cunoscând că acestea │privind Codul │
│41 │provin din │vamal al │
│ │contrabandă sau sunt │României, cu │
│ │destinate săvârşirii │modificările şi│
│ │acesteia, dacă sunt │completările │
│ │depăşite limitele │ulterioare │
│ │cantitative sau │ │
│ │valorice prevăzute │ │
│ │art. 270 alin. (2) │ │
│ │lit. a) din Legea nr.│ │
│ │86/2006 privind Codul│ │
│ │vamal al României, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Introducerea în sau │ │
│ │scoaterea din ţară, │ │
│ │fără drept, de arme, │ │
│ │muniţii, materiale │Art. 271 alin. │
│ │explozibile, │(1) din Legea │
│ │precursori de │nr. 86/2006 │
│ │explozivi │privind Codul │
│42 │restricţionaţi, │vamal al │
│ │droguri, precursori, │României, cu │
│ │materiale nucleare │modificările şi│
│ │sau alte substanţe │completările │
│ │radioactive, │ulterioare │
│ │substanţe toxice, │ │
│ │deşeuri, reziduuri │ │
│ │ori materiale chimice│ │
│ │periculoase │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Folosirea, la │ │
│ │autoritatea vamală, a│Art. 272 din │
│ │documentelor vamale │Legea nr. 86/ │
│ │de transport sau │2006 privind │
│ │comerciale care se │Codul vamal al │
│43 │referă la alte │României, cu │
│ │mărfuri sau bunuri │modificările şi│
│ │ori la alte cantităţi│completările │
│ │de mărfuri sau bunuri│ulterioare │
│ │decât cele prezentate│ │
│ │în vamă │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 273 din │
│ │Folosirea, la │Legea nr. 86/ │
│ │autoritatea vamală, a│2006 privind │
│44 │documentelor vamale │Codul vamal al │
│ │de transport sau │României, cu │
│ │comerciale │modificările şi│
│ │falsificate │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Faptele prevăzute la │ │
│ │art. 270-273 din │ │
│ │Legea nr. 86/2006 │Art. 274 din │
│ │privind Codul vamal │Legea nr. 86/ │
│ │al României, cu │2006 privind │
│45 │modificările şi │Codul vamal al │
│ │completările │României, cu │
│ │ulterioare, săvârşite│modificările şi│
│ │de una sau mai multe │completările │
│ │persoane înarmate ori│ulterioare │
│ │de două sau mai multe│ │
│ │persoane împreună │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Tentativa la │Art. 275 din │
│ │infracţiunile │Legea nr. 86/ │
│ │prevăzute la art. │2006 privind │
│ │270-274 din Legea nr.│Codul vamal al │
│46 │86/2006 privind Codul│României, cu │
│ │vamal al României, cu│modificările şi│
│ │modificările şi │completările │
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│E. Fapte care constituie infracţiuni │
│potrivit Legii nr. 656/2002 pentru │
│prevenirea şi sancţionarea spălării │
│banilor, precum şi pentru instituirea unor│
│măsuri de prevenire şi combatere a │
│finanţării terorismului, republicată, cu │
│modificările şi completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │Schimbarea sau │Art. 29 alin. │
│ │transferul de bunuri,│(1) lit. a) din│
│ │cunoscând că provin │Legea nr. 656/ │
│ │din săvârşirea de │2002 pentru │
│ │infracţiuni, în │prevenirea şi │
│ │scopul ascunderii sau│sancţionarea │
│ │al disimulării │spălării │
│ │originii ilicite a │banilor, precum│
│ │acestor bunuri ori în│şi pentru │
│47 │scopul de a ajuta │instituirea │
│ │persoana care a │unor măsuri de │
│ │săvârşit infracţiunea│prevenire şi │
│ │din care provin │combatere a │
│ │bunurile să se │finanţării │
│ │sustragă de la │terorismului, │
│ │urmărire, judecată │republicată, cu│
│ │sau executarea │modificările şi│
│ │pedepsei │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 29 alin. │
│ │ │(1) lit. b) din│
│ │Ascunderea ori │Legea nr. 656/ │
│ │disimularea │2002 pentru │
│ │adevăratei naturi a │prevenirea şi │
│ │provenienţei, a │sancţionarea │
│ │situării, a │spălării │
│ │dispoziţiei, a │banilor, precum│
│ │circulaţiei sau a │şi pentru │
│48 │proprietăţii │instituirea │
│ │bunurilor ori a │unor măsuri de │
│ │drepturilor asupra │prevenire şi │
│ │acestora, cunoscând │combatere a │
│ │că bunurile provin │finanţării │
│ │din săvârşirea de │terorismului, │
│ │infracţiuni │republicată, cu│
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 29 alin. │
│ │ │(1) lit. c) din│
│ │ │Legea nr. 656/ │
│ │ │2002 pentru │
│ │ │prevenirea şi │
│ │ │sancţionarea │
│ │Dobândirea, deţinerea│spălării │
│ │sau folosirea de │banilor, precum│
│ │bunuri, cunoscând că │şi pentru │
│49 │acestea provin din │instituirea │
│ │săvârşirea de │unor măsuri de │
│ │infracţiuni │prevenire şi │
│ │ │combatere a │
│ │ │finanţării │
│ │ │terorismului, │
│ │ │republicată, cu│
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Tentativa la │Art. 29 alin. │
│ │infracţiunile │(2) din Legea │
│ │prevăzute la art. 29 │nr. 656/2002 │
│ │alin. (1) din Legea │pentru │
│ │nr. 656/2002 pentru │prevenirea şi │
│ │prevenirea şi │sancţionarea │
│ │sancţionarea spălării│spălării │
│ │banilor, precum şi │banilor, precum│
│ │pentru instituirea │şi pentru │
│50 │unor măsuri de │instituirea │
│ │prevenire şi │unor măsuri de │
│ │combatere a │prevenire şi │
│ │finanţării │combatere a │
│ │terorismului, │finanţării │
│ │republicată, cu │terorismului, │
│ │modificările şi │republicată, cu│
│ │completările │modificările şi│
│ │ulterioare │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│F. Fapte care constituie infracţiuni │
│potrivit Legii nr. 129/2019 pentru │
│prevenirea şi combaterea spălării banilor │
│şi finanţării terorismului, precum şi │
│pentru modificarea şi completarea unor │
│acte normative, cu modificările şi │
│completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │ │Art. 47 alin. │
│ │Nerespectarea │(1) din Legea │
│ │obligaţiilor │nr. 129/2019 │
│ │prevăzute la art. 38 │pentru │
│ │alin. (1) şi (2) şi │prevenirea şi │
│ │art. 41 alin. (2) şi │combaterea │
│ │(3) din Legea nr. 129│spălării │
│ │/2019 pentru │banilor şi │
│ │prevenirea şi │finanţării │
│51 │combaterea spălării │terorismului, │
│ │banilor şi finanţării│precum şi │
│ │terorismului, precum │pentru │
│ │şi pentru modificarea│modificarea şi │
│ │şi completarea unor │completarea │
│ │acte normative, cu │unor acte │
│ │modificările şi │normative, cu │
│ │completările │modificările şi│
│ │ulterioare │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 47 alin. │
│ │ │(2) din Legea │
│ │Nerespectarea │nr. 129/2019 │
│ │obligaţiilor │pentru │
│ │prevăzute la art. 31 │prevenirea şi │
│ │alin. (1) din Legea │combaterea │
│ │nr. 129/2019 pentru │spălării │
│ │prevenirea şi │banilor şi │
│ │combaterea spălării │finanţării │
│52 │banilor şi finanţării│terorismului, │
│ │terorismului, precum │precum şi │
│ │şi pentru modificarea│pentru │
│ │şi completarea unor │modificarea şi │
│ │acte normative, cu │completarea │
│ │modificările şi │unor acte │
│ │completările │normative, cu │
│ │ulterioare │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Schimbarea sau │Art. 49 alin. │
│ │transferul de bunuri,│(1) lit. a) din│
│ │cunoscând că provin │Legea nr. 129/ │
│ │din săvârşirea de │2019 pentru │
│ │infracţiuni, în │prevenirea şi │
│ │scopul ascunderii sau│combaterea │
│ │al disimulării │spălării │
│ │originii ilicite a │banilor şi │
│ │acestor bunuri ori în│finanţării │
│53 │scopul de a ajuta │terorismului, │
│ │persoana care a │precum şi │
│ │săvârşit infracţiunea│pentru │
│ │din care provin │modificarea şi │
│ │bunurile să se │completarea │
│ │sustragă de la │unor acte │
│ │urmărire, judecată │normative, cu │
│ │sau executarea │modificările şi│
│ │pedepsei │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 49 alin. │
│ │ │(1) lit. b) din│
│ │Ascunderea ori │Legea nr. 129/ │
│ │disimularea │2019 pentru │
│ │adevăratei naturi, a │prevenirea şi │
│ │provenienţei, a │combaterea │
│ │situării, a │spălării │
│ │dispoziţiei, a │banilor şi │
│ │circulaţiei sau a │finanţării │
│54 │proprietăţii │terorismului, │
│ │bunurilor ori a │precum şi │
│ │drepturilor asupra │pentru │
│ │acestora, cunoscând │modificarea şi │
│ │că bunurile provin │completarea │
│ │din săvârşirea de │unor acte │
│ │infracţiuni │normative, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 49 alin. │
│ │ │(1) lit. c) din│
│ │ │Legea nr. 129/ │
│ │ │2019 pentru │
│ │Dobândirea, deţinerea│prevenirea şi │
│ │sau folosirea de │combaterea │
│ │bunuri de către o │spălării │
│ │altă persoană decât │banilor şi │
│ │subiectul activ al │finanţării │
│55 │infracţiunii din care│terorismului, │
│ │provin bunurile, │precum şi │
│ │cunoscând că acestea │pentru │
│ │provin din săvârşirea│modificarea şi │
│ │de infracţiuni │completarea │
│ │ │unor acte │
│ │ │normative, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 49 alin. │
│ │ │(2) din Legea │
│ │Tentativa la │nr. 129/2019 │
│ │infracţiunile │pentru │
│ │prevăzute la art. 49 │prevenirea şi │
│ │alin. (1) din Legea │combaterea │
│ │nr. 129/2019 pentru │spălării │
│ │prevenirea şi │banilor şi │
│ │combaterea spălării │finanţării │
│56 │banilor şi finanţării│terorismului, │
│ │terorismului, precum │precum şi │
│ │şi pentru modificarea│pentru │
│ │şi completarea unor │modificarea şi │
│ │acte normative, cu │completarea │
│ │modificările şi │unor acte │
│ │completările │normative, cu │
│ │ulterioare │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│G. Fapte care constituie infracţiuni │
│potrivit Ordonanţei de urgenţă a │
│Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea│
│şi exploatarea jocurilor de noroc, │
│aprobată cu modificări şi completări prin │
│Legea nr. 246/2010, cu modificările şi │
│completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │ │Art. 23 alin. │
│ │ │(1) din │
│ │ │Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. │
│ │Desfăşurarea fără │77/2009 privind│
│ │licenţă sau │organizarea şi │
│ │autorizaţie a │exploatarea │
│57 │oricăreia dintre │jocurilor de │
│ │activităţile din │noroc, aprobată│
│ │domeniul jocurilor de│cu modificări │
│ │noroc │şi completări │
│ │ │prin Legea nr. │
│ │ │246/2010, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 23 alin. │
│ │ │(2) lit. a) din│
│ │ │Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. │
│ │Organizarea de jocuri│77/2009 privind│
│ │de noroc prin │organizarea şi │
│ │intermediul reţelelor│exploatarea │
│58 │de radio ori prin │jocurilor de │
│ │intermediul altor │noroc, aprobată│
│ │mijloace de │cu modificări │
│ │transmisie asimilate │şi completări │
│ │ │prin Legea nr. │
│ │ │246/2010, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 23 alin. │
│ │ │(2) lit. b) din│
│ │ │Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a │
│ │Organizarea de │Guvernului nr. │
│ │pariuri bazate pe │77/2009 privind│
│ │rezultatele unor │organizarea şi │
│ │concursuri │exploatarea │
│59 │clandestine │jocurilor de │
│ │organizate în alte │noroc, aprobată│
│ │condiţii decât cele │cu modificări │
│ │prevăzute de normele │şi completări │
│ │legale în vigoare │prin Legea nr. │
│ │ │246/2010, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 23 alin. │
│ │ │(2) lit. c) din│
│ │ │Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a │
│ │Organizarea de jocuri│Guvernului nr. │
│ │clandestine ale căror│77/2009 privind│
│ │rezultate pot fi │organizarea şi │
│ │influenţate prin │exploatarea │
│60 │dexteritatea │jocurilor de │
│ │mânuitorului │noroc, aprobată│
│ │mijloacelor de joc în│cu modificări │
│ │scopul obţinerii unor│şi completări │
│ │venituri │prin Legea nr. │
│ │ │246/2010, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 23 alin. │
│ │ │(2) lit. d) din│
│ │ │Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. │
│ │Organizarea de jocuri│77/2009 privind│
│ │de bingo, în baza │organizarea şi │
│ │aceleiaşi autorizaţii│exploatarea │
│61 │de exploatare a │jocurilor de │
│ │jocurilor de noroc, │noroc, aprobată│
│ │în mai mult de o │cu modificări │
│ │locaţie │şi completări │
│ │ │prin Legea nr. │
│ │ │246/2010, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 25 lit. d)│
│ │ │din Ordonanţa │
│ │Folosirea sau │de urgenţă a │
│ │deţinerea în vederea │Guvernului nr. │
│ │folosirii într-o sală│77/2009 privind│
│ │de jocuri de jetoane │organizarea şi │
│ │- sau orice alt │exploatarea │
│62 │suport material al │jocurilor de │
│ │taxei de participare │noroc, aprobată│
│ │la jocurile │cu modificări │
│ │respective - false, │şi completări │
│ │ştiind că acestea │prin Legea nr. │
│ │sunt falsificate │246/2010, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 25 lit. e)│
│ │ │din Ordonanţa │
│ │ │de urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. │
│ │ │77/2009 privind│
│ │ │organizarea şi │
│ │Organizarea sau │exploatarea │
│63 │exploatarea jocurilor│jocurilor de │
│ │frauduloase │noroc, aprobată│
│ │ │cu modificări │
│ │ │şi completări │
│ │ │prin Legea nr. │
│ │ │246/2010, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Comunicarea către │ │
│ │autorităţile │ │
│ │competente de │Art. 25 lit. f)│
│ │informaţii false cu │din Ordonanţa │
│ │privire la │de urgenţă a │
│ │activitatea de jocuri│Guvernului nr. │
│ │de noroc pe care o │77/2009 privind│
│ │desfăşoară, │organizarea şi │
│ │organizează sau o │exploatarea │
│64 │exploatează, refuzul │jocurilor de │
│ │de a furniza │noroc, aprobată│
│ │informaţiile │cu modificări │
│ │solicitate ori │şi completări │
│ │obstrucţionarea │prin Legea nr. │
│ │controlului efectuat │246/2010, cu │
│ │de organele cu │modificările şi│
│ │atribuţii de │completările │
│ │supraveghere şi │ulterioare │
│ │control în acest │ │
│ │domeniu │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Comunicarea către │ │
│ │autorităţile │ │
│ │competente de │ │
│ │informaţii │ │
│ │incomplete, în scopul│Art. 25 lit. g)│
│ │de a disimula anumite│din Ordonanţa │
│ │situaţii reale │de urgenţă a │
│ │referitoare la │Guvernului nr. │
│ │activitatea de jocuri│77/2009 privind│
│ │de noroc sau de a nu │organizarea şi │
│ │intra sub incidenţa │exploatarea │
│ │prevederilor art. 17 │jocurilor de │
│65 │alin. (2) din │noroc, aprobată│
│ │Ordonanţa de urgenţă │cu modificări │
│ │a Guvernului nr. 77/ │şi completări │
│ │2009 privind │prin Legea nr. │
│ │organizarea şi │246/2010, cu │
│ │exploatarea jocurilor│modificările şi│
│ │de noroc, aprobată cu│completările │
│ │modificări şi │ulterioare │
│ │completări prin Legea│ │
│ │nr. 246/2010, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Participarea, în │ │
│ │calitate de │ │
│ │participant la un joc│ │
│ │de noroc la distanţă │ │
│ │definit la art. 10 │ │
│ │alin. (1) lit. h)-n) │ │
│ │din Ordonanţa de │Art. 25 lit. h)│
│ │urgenţă a Guvernului │din Ordonanţa │
│ │nr. 77/2009 privind │de urgenţă a │
│ │organizarea şi │Guvernului nr. │
│ │exploatarea jocurilor│77/2009 privind│
│ │de noroc, aprobată cu│organizarea şi │
│ │modificări şi │exploatarea │
│ │completări prin Legea│jocurilor de │
│66 │nr. 246/2010, cu │noroc, aprobată│
│ │modificările şi │cu modificări │
│ │completările │şi completări │
│ │ulterioare, prin │prin Legea nr. │
│ │intermediul unor │246/2010, cu │
│ │echipamente şi │modificările şi│
│ │mijloace tehnice sau │completările │
│ │al oricăror mijloace │ulterioare │
│ │asimilate, în scopul │ │
│ │de a-şi disimula │ │
│ │identitatea ori │ │
│ │identitatea │ │
│ │beneficiarului real │ │
│ │al operaţiunilor │ │
│ │financiare aferente │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Influenţarea sau │ │
│ │alterarea │ │
│ │rezultatelor unui joc│ │
│ │de noroc la distanţă │ │
│ │definit la art. 10 │ │
│ │alin. (1) lit. h)-n) │Art. 25 lit. j)│
│ │din Ordonanţa de │din Ordonanţa │
│ │urgenţă a Guvernului │de urgenţă a │
│ │nr. 77/2009 privind │Guvernului nr. │
│ │organizarea şi │77/2009 privind│
│ │exploatarea jocurilor│organizarea şi │
│ │de noroc, aprobată cu│exploatarea │
│ │modificări şi │jocurilor de │
│67 │completări prin Legea│noroc, aprobată│
│ │nr. 246/2010, cu │cu modificări │
│ │modificările şi │şi completări │
│ │completările │prin Legea nr. │
│ │ulterioare, │246/2010, cu │
│ │indiferent dacă are │modificările şi│
│ │calitatea de │completările │
│ │organizator, │ulterioare │
│ │participant ori dacă │ │
│ │deţine controlul │ │
│ │direct sau indirect │ │
│ │asupra activităţii de│ │
│ │jocuri de noroc în │ │
│ │cauză │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│H. Fapte care constituie infracţiuni │
│potrivit Legii nr. 346/2002 privind │
│asigurarea pentru accidente de muncă şi │
│boli profesionale, republicată, cu │
│modificările şi completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │ │Art. 98 din │
│ │ │Legea nr. 346/ │
│ │Fapta persoanei care │2002 privind │
│ │utilizează sumele │asigurarea │
│ │destinate asigurării │pentru │
│68 │pentru accidente de │accidente de │
│ │muncă şi boli │muncă şi boli │
│ │profesionale în alte │profesionale, │
│ │scopuri decât cele │republicată, cu│
│ │prevăzute de lege │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│I. Fapte care constituie infracţiuni │
│potrivit Legii nr. 59/1934 asupra cecului,│
│cu modificările şi completările ulterioare│
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │ │Art. 84 pct. 1 │
│ │ │din Legea nr. │
│ │Emiterea unui cec │59/1934 asupra │
│69 │fără a fi avut │cecului, cu │
│ │autorizarea trasului │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Emiterea unui cec │ │
│ │fără a avea la tras │Art. 84 pct. 2 │
│ │disponibil suficient │din Legea nr. │
│ │sau dispunerea în tot│59/1934 asupra │
│70 │ori în parte de │cecului, cu │
│ │disponibilul avut mai│modificările şi│
│ │înainte de trecerea │completările │
│ │termenelor fixate │ulterioare │
│ │pentru prezentare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Emiterea unui cec cu │ │
│ │dată falsă sau căruia│ │
│ │îi lipseşte unul │ │
│ │dintre următoarele │ │
│ │elemente esenţiale: │ │
│ │a) denumirea de cec; │Art. 84 pct. 3 │
│ │b) suma de bani ce │din Legea nr. │
│ │trebuie plătită; c) │59/1934 asupra │
│71 │numele trasului; d) │cecului, cu │
│ │data emiterii │modificările şi│
│ │cecului; e) semnătura│completările │
│ │prevăzută la art. 11 │ulterioare │
│ │din Legea nr. 59/1934│ │
│ │asupra cecului, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Emiterea unui cec cu │ │
│ │încălcarea │Art. 84 pct. 4 │
│ │prevederilor art. 6 │din Legea nr. │
│ │alin. 3 din Legea nr.│59/1934 asupra │
│72 │59/1934 asupra │cecului, cu │
│ │cecului, cu │modificările şi│
│ │modificările şi │completările │
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│J. Fapte care constituie infracţiuni │
│potrivit Legii nr. 78/2000 pentru │
│prevenirea, descoperirea şi sancţionarea │
│faptelor de corupţie, cu modificările şi │
│completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │Folosirea sau │ │
│ │prezentarea de │ │
│ │documente ori │Art. 18^1 alin.│
│ │declaraţii false, │(1) din Legea │
│ │inexacte sau │nr. 78/2000 │
│ │incomplete, dacă │pentru │
│ │fapta are ca rezultat│prevenirea, │
│73 │obţinerea pe nedrept │descoperirea şi│
│ │sau reţinerea pe │sancţionarea │
│ │nedrept de fonduri │faptelor de │
│ │ori active din │corupţie, cu │
│ │bugetul Uniunii │modificările şi│
│ │Europene sau bugetele│completările │
│ │administrate de │ulterioare │
│ │aceasta ori în numele│ │
│ │ei │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Omisiunea de a │ │
│ │furniza, cu ştiinţă, │ │
│ │datele cerute │Art. 18^1 alin.│
│ │potrivit prevederilor│(2) din Legea │
│ │legale pentru │nr. 78/2000 │
│ │obţinerea sau │pentru │
│ │reţinerea de fonduri │prevenirea, │
│ │ori active din │descoperirea şi│
│74 │bugetul Uniunii │sancţionarea │
│ │Europene sau bugetele│faptelor de │
│ │administrate de │corupţie, cu │
│ │aceasta ori în numele│modificările şi│
│ │ei, dacă fapta are ca│completările │
│ │rezultat obţinerea pe│ulterioare │
│ │nedrept sau reţinerea│ │
│ │pe nedrept a acestor │ │
│ │fonduri ori active │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Schimbarea, fără │Art. 18^2 alin.│
│ │respectarea │(1) din Legea │
│ │prevederilor legale, │nr. 78/2000 │
│ │a destinaţiei │pentru │
│ │fondurilor sau │prevenirea, │
│75 │activelor obţinute │descoperirea şi│
│ │ori reţinute din │sancţionarea │
│ │bugetul Uniunii │faptelor de │
│ │Europene sau din │corupţie, cu │
│ │bugetele administrate│modificările şi│
│ │de aceasta ori în │completările │
│ │numele ei │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Schimbarea, fără │Art. 18^2 alin.│
│ │respectarea │(2) din Legea │
│ │prevederilor legale, │nr. 78/2000 │
│ │a destinaţiei unui │pentru │
│ │folos legal obţinut, │prevenirea, │
│ │dacă fapta are ca │descoperirea şi│
│76 │rezultat diminuarea │sancţionarea │
│ │ilegală a resurselor │faptelor de │
│ │din bugetul Uniunii │corupţie, cu │
│ │Europene sau din │modificările şi│
│ │bugetele administrate│completările │
│ │de aceasta ori în │ulterioare │
│ │numele ei │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Folosirea sau │ │
│ │prezentarea de │Art. 18^3 alin.│
│ │documente ori │(1) din Legea │
│ │declaraţii false, │nr. 78/2000 │
│ │inexacte sau │pentru │
│ │incomplete, care are │prevenirea, │
│77 │ca rezultat │descoperirea şi│
│ │diminuarea ilegală a │sancţionarea │
│ │resurselor bugetului │faptelor de │
│ │Uniunii Europene sau │corupţie, cu │
│ │ale bugetelor │modificările şi│
│ │administrate de │completările │
│ │aceasta ori în numele│ulterioare │
│ │ei │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Omisiunea de a │Art. 18^3 alin.│
│ │furniza, cu ştiinţă, │(2) din Legea │
│ │datele cerute │nr. 78/2000 │
│ │potrivit prevederilor│pentru │
│ │legale, dacă fapta │prevenirea, │
│ │are ca rezultat │descoperirea şi│
│78 │diminuarea ilegală a │sancţionarea │
│ │resurselor bugetului │faptelor de │
│ │Uniunii Europene sau │corupţie, cu │
│ │ale bugetelor │modificările şi│
│ │administrate de │completările │
│ │aceasta ori în numele│ulterioare │
│ │ei │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Tentativa │Art. 18^4 din │
│ │infracţiunilor │Legea nr. 78/ │
│ │prevăzute la art. 18^│2000 pentru │
│ │1-18^3 din Legea nr. │prevenirea, │
│ │78/2000 pentru │descoperirea şi│
│79 │prevenirea, │sancţionarea │
│ │descoperirea şi │faptelor de │
│ │sancţionarea faptelor│corupţie, cu │
│ │de corupţie, cu │modificările şi│
│ │modificările şi │completările │
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│K. Fapte care constituie contravenţii │
│potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991,│
│republicată, cu modificările şi │
│completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │Deţinerea, cu orice │ │
│ │titlu, de elemente de│Art. 41 pct. 1 │
│ │natura activelor şi │din Legea │
│ │datoriilor, precum şi│contabilităţii │
│80 │efectuarea de │nr. 82/1991, │
│ │operaţiuni │republicată, cu│
│ │economico-financiare,│modificările şi│
│ │fără să fie │completările │
│ │înregistrate în │ulterioare │
│ │contabilitate │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │reglementărilor emise│ │
│ │de Ministerul │ │
│ │Finanţelor, respectiv│ │
│ │de instituţiile cu │ │
│ │atribuţii de │ │
│ │reglementare în │ │
│ │domeniul │ │
│ │contabilităţii │ │
│ │prevăzute la art. 4 │ │
│ │alin. (3) din Legea │ │
│ │contabilităţii nr. 82│ │
│ │/1991, republicată, │Art. 41 pct. 2 │
│ │cu modificările şi │lit. c) din │
│ │completările │Legea │
│ │ulterioare, cu │contabilităţii │
│81 │privire la întocmirea│nr. 82/1991, │
│ │şi utilizarea │republicată, cu│
│ │documentelor │modificările şi│
│ │justificative şi │completările │
│ │contabile pentru │ulterioare │
│ │toate operaţiunile │ │
│ │efectuate, │ │
│ │înregistrarea în │ │
│ │contabilitate a │ │
│ │acestora în perioada │ │
│ │la care se referă, │ │
│ │păstrarea şi │ │
│ │arhivarea acestora, │ │
│ │precum şi │ │
│ │reconstituirea │ │
│ │documentelor │ │
│ │pierdute, sustrase │ │
│ │sau distruse │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │reglementărilor emise│ │
│ │de Ministerul │ │
│ │Finanţelor, respectiv│ │
│ │de instituţiile cu │ │
│ │atribuţii de │ │
│ │reglementare în │ │
│ │domeniul │ │
│ │contabilităţii │ │
│ │prevăzute la art. 4 │ │
│ │alin. (3) din Legea │ │
│ │contabilităţii nr. 82│ │
│ │/1991, republicată, │Art. 41 pct. 2 │
│ │cu modificările şi │lit. e) din │
│ │completările │Legea │
│ │ulterioare, cu │contabilităţii │
│82 │privire la │nr. 82/1991, │
│ │întocmirea, semnarea │republicată, cu│
│ │şi depunerea în │modificările şi│
│ │termenul legal la │completările │
│ │unităţile teritoriale│ulterioare │
│ │ale Ministerului │ │
│ │Finanţelor a │ │
│ │situaţiilor │ │
│ │financiare anuale şi,│ │
│ │după caz, a │ │
│ │situaţiilor │ │
│ │financiare anuale │ │
│ │consolidate, a │ │
│ │situaţiilor │ │
│ │financiare │ │
│ │interimare, precum şi│ │
│ │a raportărilor │ │
│ │contabile │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │reglementărilor emise│ │
│ │de Ministerul │ │
│ │Finanţelor, respectiv│ │
│ │de instituţiile cu │ │
│ │atribuţii de │ │
│ │reglementare în │ │
│ │domeniul │ │
│ │contabilităţii │Art. 41 pct. 2 │
│ │prevăzute la art. 4 │lit. e^1) din │
│ │alin. (3) din Legea │Legea │
│ │contabilităţii nr. 82│contabilităţii │
│83 │/1991, republicată, │nr. 82/1991, │
│ │cu modificările şi │republicată, cu│
│ │completările │modificările şi│
│ │ulterioare, cu │completările │
│ │privire la întocmirea│ulterioare │
│ │şi depunerea în │ │
│ │termenul legal la │ │
│ │unităţile teritoriale│ │
│ │ale Ministerului │ │
│ │Finanţelor a │ │
│ │rapoartelor prevăzute│ │
│ │de art. 28 alin. (7) │ │
│ │şi art. 29 alin. (21)│ │
│ │din aceeaşi lege │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │prevederilor │Art. 41 pct. 5 │
│ │referitoare la │din Legea │
│ │obligaţia membrilor │contabilităţii │
│ │organelor de │nr. 82/1991, │
│84 │administraţie, │republicată, cu│
│ │conducere şi │modificările şi│
│ │supraveghere de a │completările │
│ │întocmi şi de a │ulterioare │
│ │publica situaţiile │ │
│ │financiare anuale │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │prevederilor │ │
│ │referitoare la │Art. 41 pct. 6 │
│ │obligaţia membrilor │din Legea │
│ │organelor de │contabilităţii │
│ │administraţie, │nr. 82/1991, │
│85 │conducere şi │republicată, cu│
│ │supraveghere ale │modificările şi│
│ │societăţii-mamă de a │completările │
│ │întocmi şi de a │ulterioare │
│ │publica situaţiile │ │
│ │financiare anuale │ │
│ │consolidate │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │obligaţiei privind │Art. 41 pct. 7 │
│ │auditarea, conform │din Legea │
│ │legii, a situaţiilor │contabilităţii │
│86 │financiare anuale, a │nr. 82/1991, │
│ │situaţiilor │republicată, cu│
│ │financiare anuale │modificările şi│
│ │consolidate, precum │completările │
│ │şi a situaţiilor │ulterioare │
│ │financiare interimare│ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nedepunerea, potrivit│ │
│ │Legii contabilităţii │ │
│ │nr. 82/1991, │ │
│ │republicată, cu │ │
│ │modificările şi │Art. 41 pct. 8 │
│ │completările │din Legea │
│ │ulterioare, a │contabilităţii │
│ │situaţiilor │nr. 82/1991, │
│87 │financiare anuale, a │republicată, cu│
│ │situaţiilor │modificările şi│
│ │financiare anuale │completările │
│ │consolidate, a │ulterioare │
│ │situaţiilor │ │
│ │financiare │ │
│ │interimare, precum şi│ │
│ │a raportărilor │ │
│ │contabile │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│L. Fapte care constituie contravenţii │
│potrivit Legii nr. 656/2002 pentru │
│prevenirea şi sancţionarea spălării │
│banilor, precum şi pentru instituirea unor│
│măsuri de prevenire şi combatere a │
│finanţării terorismului, republicată, cu │
│modificările şi completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │Nerespectarea │Art. 28 alin. │
│ │obligaţiilor │(1) lit. a) din│
│ │prevăzute la art. 5 │Legea nr. 656/ │
│ │alin. (1),(7) şi (8) │2002 pentru │
│ │şi la art. 6 din │prevenirea şi │
│ │Legea nr. 656/2002 │sancţionarea │
│ │pentru prevenirea şi │spălării │
│ │sancţionarea spălării│banilor, precum│
│ │banilor, precum şi │şi pentru │
│88 │pentru instituirea │instituirea │
│ │unor măsuri de │unor măsuri de │
│ │prevenire şi │prevenire şi │
│ │combatere a │combatere a │
│ │finanţării │finanţării │
│ │terorismului, │terorismului, │
│ │republicată, cu │republicată, cu│
│ │modificările şi │modificările şi│
│ │completările │completările │
│ │ulterioare │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │obligaţiilor │ │
│ │prevăzute la art. 5 │Art. 28 alin. │
│ │alin. (3) teza a │(1) lit. b) din│
│ │treia, art. 7 alin. │Legea nr. 656/ │
│ │(2), art. │2002 pentru │
│ │11,12,13,14,15,art. │prevenirea şi │
│ │18 alin. (1), art. │sancţionarea │
│ │19-21 şi la art. 24 │spălării │
│ │din Legea nr. 656/ │banilor, precum│
│ │2002 pentru │şi pentru │
│89 │prevenirea şi │instituirea │
│ │sancţionarea spălării│unor măsuri de │
│ │banilor, precum şi │prevenire şi │
│ │pentru instituirea │combatere a │
│ │unor măsuri de │finanţării │
│ │prevenire şi │terorismului, │
│ │combatere a │republicată, cu│
│ │finanţării │modificările şi│
│ │terorismului, │completările │
│ │republicată, cu │ulterioare │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│M. Fapte care constituie contravenţii │
│potrivit Legii nr. 129/2019 pentru │
│prevenirea şi combaterea spălării banilor │
│şi finanţării terorismului, precum şi │
│pentru modificarea şi completarea unor │
│acte normative, cu modificările şi │
│completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │obligaţiilor │ │
│ │prevăzute la art. 6 │ │
│ │alin. (1) şi (3),art.│ │
│ │8 alin. (1), (3),(4) │ │
│ │şi (14), art. 9 alin.│ │
│ │(1) şi (2), art. 10, │ │
│ │art. 11 alin. (1), │Art. 43 alin. │
│ │(4)-(7), (8), (8^1) │(1) lit. a) din│
│ │şi (9),art. 13 alin. │Legea nr. 129/ │
│ │(1)-(7), art. 14-16, │2019 pentru │
│ │art. 17 alin. (1)-(3)│prevenirea şi │
│ │şi (6)-(14), art. 17^│combaterea │
│ │1, art. 18 alin. (2),│spălării │
│ │(6) şi (8),art. 19 │banilor şi │
│ │alin. (1)-(4) şi │finanţării │
│90 │(11), art. 21 alin. │terorismului, │
│ │(1)-(3), art. 23 │precum şi │
│ │alin. (1)-(3), (5) şi│pentru │
│ │(6), art. 24 alin. │modificarea şi │
│ │(1)-(7) şi (9),art. │completarea │
│ │26 alin. (5) din │unor acte │
│ │Legea nr. 129/2019 │normative, cu │
│ │pentru prevenirea şi │modificările şi│
│ │combaterea spălării │completările │
│ │banilor şi finanţării│ulterioare │
│ │terorismului, precum │ │
│ │şi pentru modificarea│ │
│ │şi completarea unor │ │
│ │acte normative, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 43 alin. │
│ │ │(1) lit. b) din│
│ │Nerespectarea │Legea nr. 129/ │
│ │obligaţiilor │2019 pentru │
│ │prevăzute la art. 25 │prevenirea şi │
│ │din Legea nr. 129/ │combaterea │
│ │2019 pentru │spălării │
│ │prevenirea şi │banilor şi │
│ │combaterea spălării │finanţării │
│91 │banilor şi finanţării│terorismului, │
│ │terorismului, precum │precum şi │
│ │şi pentru modificarea│pentru │
│ │şi completarea unor │modificarea şi │
│ │acte normative, cu │completarea │
│ │modificările şi │unor acte │
│ │completările │normative, cu │
│ │ulterioare │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │Art. 43 alin. │
│ │obligaţiilor │(1) lit. c) din│
│ │prevăzute la art. 7 │Legea nr. 129/ │
│ │alin. (1)-(5) şi (7),│2019 pentru │
│ │art. 8 alin. (12), │prevenirea şi │
│ │art. 26 alin. (4) şi │combaterea │
│ │art. 33 alin. (2)-(4)│spălării │
│ │din Legea nr. 129/ │banilor şi │
│ │2019 pentru │finanţării │
│92 │prevenirea şi │terorismului, │
│ │combaterea spălării │precum şi │
│ │banilor şi finanţării│pentru │
│ │terorismului, precum │modificarea şi │
│ │şi pentru modificarea│completarea │
│ │şi completarea unor │unor acte │
│ │acte normative, cu │normative, cu │
│ │modificările şi │modificările şi│
│ │completările │completările │
│ │ulterioare │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neîndeplinirea │ │
│ │obligaţiei de │ │
│ │raportare prevăzute │ │
│ │la art. 6 din Legea │ │
│ │nr. 129/2019 pentru │ │
│ │prevenirea şi │ │
│ │combaterea spălării │Art. 43 alin. │
│ │banilor şi finanţării│(1) lit. d) din│
│ │terorismului, precum │Legea nr. 129/ │
│ │şi pentru modificarea│2019 pentru │
│ │şi completarea unor │prevenirea şi │
│ │acte normative, cu │combaterea │
│ │modificările şi │spălării │
│ │completările │banilor şi │
│ │ulterioare, atunci │finanţării │
│93 │când organul de │terorismului, │
│ │conducere, de │precum şi │
│ │administrare şi de │pentru │
│ │control al │modificarea şi │
│ │societăţii, director │completarea │
│ │sau un angajat al │unor acte │
│ │entităţii raportoare │normative, cu │
│ │a dezvăluit la nivel │modificările şi│
│ │intern existenţa unor│completările │
│ │indicii sau │ulterioare │
│ │certitudini despre │ │
│ │faptul că o faptă sau│ │
│ │o tranzacţie a fost │ │
│ │legată de spălarea │ │
│ │banilor sau de │ │
│ │finanţarea │ │
│ │terorismului │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Obstrucţionarea │ │
│ │activităţii de │ │
│ │control şi │Art. 43 alin. │
│ │supraveghere, │(1) lit. e) din│
│ │inclusiv │Legea nr. 129/ │
│ │nefurnizarea, │2019 pentru │
│ │furnizarea cu │prevenirea şi │
│ │întârziere sau │combaterea │
│ │furnizarea de date şi│spălării │
│ │informaţii eronate în│banilor şi │
│ │aplicarea │finanţării │
│94 │dispoziţiilor Legii │terorismului, │
│ │nr. 129/2019 pentru │precum şi │
│ │prevenirea şi │pentru │
│ │combaterea spălării │modificarea şi │
│ │banilor şi finanţării│completarea │
│ │terorismului, precum │unor acte │
│ │şi pentru modificarea│normative, cu │
│ │şi completarea unor │modificările şi│
│ │acte normative, cu │completările │
│ │modificările şi │ulterioare │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 43 alin. │
│ │ │(1) lit. f) din│
│ │Neîndeplinirea │Legea nr. 129/ │
│ │obligaţiei prevăzute │2019 pentru │
│ │la art. 37 alin. (2) │prevenirea şi │
│ │şi (3) din Legea nr. │combaterea │
│ │129/2019 pentru │spălării │
│ │prevenirea şi │banilor şi │
│ │combaterea spălării │finanţării │
│95 │banilor şi finanţării│terorismului, │
│ │terorismului, precum │precum şi │
│ │şi pentru modificarea│pentru │
│ │şi completarea unor │modificarea şi │
│ │acte normative, cu │completarea │
│ │modificările şi │unor acte │
│ │completările │normative, cu │
│ │ulterioare │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Iniţierea sau │Art. 43 alin. │
│ │continuarea relaţiei │(1) lit. g) din│
│ │de afaceri sau │Legea nr. 129/ │
│ │executarea unor │2019 pentru │
│ │tranzacţii cu │prevenirea şi │
│ │încălcarea │combaterea │
│ │prevederilor Legii │spălării │
│ │nr. 129/2019 pentru │banilor şi │
│ │prevenirea şi │finanţării │
│96 │combaterea spălării │terorismului, │
│ │banilor şi finanţării│precum şi │
│ │terorismului, precum │pentru │
│ │şi pentru modificarea│modificarea şi │
│ │şi completarea unor │completarea │
│ │acte normative, cu │unor acte │
│ │modificările şi │normative, cu │
│ │completările │modificările şi│
│ │ulterioare │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 43 alin. │
│ │ │(1) lit. h) din│
│ │Încălcările prevăzute│Legea nr. 129/ │
│ │la art. 18 din │2019 pentru │
│ │Regulamentul (UE) │prevenirea şi │
│ │2015/847 al │combaterea │
│ │Parlamentului │spălării │
│ │European şi al │banilor şi │
│ │Consiliului din 20 │finanţării │
│97 │mai 2015 privind │terorismului, │
│ │informaţiile care │precum şi │
│ │însoţesc │pentru │
│ │transferurile de │modificarea şi │
│ │fonduri şi de │completarea │
│ │abrogare a │unor acte │
│ │Regulamentului (CE) │normative, cu │
│ │nr. 1.781/2016 │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 43 alin. │
│ │ │(1) lit. i) din│
│ │Nerespectarea │Legea nr. 129/ │
│ │prevederilor art. 30^│2019 pentru │
│ │2 alin. (1) din Legea│prevenirea şi │
│ │nr. 129/2019 pentru │combaterea │
│ │prevenirea şi │spălării │
│ │combaterea spălării │banilor şi │
│ │banilor şi finanţării│finanţării │
│98 │terorismului, precum │terorismului, │
│ │şi pentru modificarea│precum şi │
│ │şi completarea unor │pentru │
│ │acte normative, cu │modificarea şi │
│ │modificările şi │completarea │
│ │completările │unor acte │
│ │ulterioare │normative, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către reprezentantul │Art. 57 alin. │
│ │legal al persoanelor │(1) din Legea │
│ │juridice prevăzute la│nr. 129/2019 │
│ │art. 56 din Legea nr.│pentru │
│ │129/2019 pentru │prevenirea şi │
│ │prevenirea şi │combaterea │
│ │combaterea spălării │spălării │
│ │banilor şi finanţării│banilor şi │
│99 │terorismului, precum │finanţării │
│ │şi pentru modificarea│terorismului, │
│ │şi completarea unor │precum şi │
│ │acte normative, a │pentru │
│ │obligaţiei de │modificarea şi │
│ │depunere a │completarea │
│ │declaraţiei privind │unor acte │
│ │datele de │normative │
│ │identificare ale │ │
│ │beneficiarului real │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│N. Fapte care constituie contravenţii │
│potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul │
│de procedură fiscală, cu modificările şi │
│completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │Nedepunerea de către │Art. 336 alin. │
│ │contribuabil/plătitor│(1) lit. a) din│
│ │la termenele │Legea nr. 207/ │
│ │prevăzute de lege a │2015 privind │
│100 │declaraţiilor de │Codul de │
│ │înregistrare fiscală,│procedură │
│ │de radiere a │fiscală, cu │
│ │înregistrării fiscale│modificările şi│
│ │sau de menţiuni │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neîndeplinirea de │ │
│ │către contribuabil/ │ │
│ │plătitor la termen a │ │
│ │obligaţiilor de │ │
│ │declarare prevăzute │ │
│ │de lege, a bunurilor │Art. 336 alin. │
│ │şi veniturilor │(1) lit. b) din│
│ │impozabile sau, după │Legea nr. 207/ │
│ │caz, a impozitelor, │2015 privind │
│ │taxelor, │Codul de │
│101 │contribuţiilor şi a │procedură │
│ │altor sume, precum şi│fiscală, cu │
│ │orice informaţii în │modificările şi│
│ │legătură cu │completările │
│ │impozitele, taxele, │ulterioare │
│ │contribuţiile, │ │
│ │bunurile şi │ │
│ │veniturile │ │
│ │impozabile, dacă │ │
│ │legea prevede │ │
│ │declararea acestora │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către contribuabil/ │ │
│ │plătitor, precum şi │ │
│ │de persoanele cu care│ │
│ │acesta are sau a avut│ │
│ │raporturi economice │ │
│ │sau juridice a │ │
│ │obligaţiei de a pune │ │
│ │la dispoziţia │ │
│ │organului fiscal │Art. 336 alin. │
│ │registre, evidenţe, │(1) lit. c) din│
│ │documente de afaceri │Legea nr. 207/ │
│ │şi orice alte │2015 privind │
│102 │înscrisuri la locul │Codul de │
│ │indicat de organul │procedură │
│ │fiscal potrivit art. │fiscală, cu │
│ │64 din Legea nr. 207/│modificările şi│
│ │2015 privind Codul de│completările │
│ │procedură fiscală, cu│ulterioare │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, precum şi│ │
│ │nerespectarea de │ │
│ │către contribuabil/ │ │
│ │plătitor a obligaţiei│ │
│ │prevăzute la art. 65 │ │
│ │alin. (3) din aceeaşi│ │
│ │lege │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │Art. 336 alin. │
│ │către contribuabil/ │(1) lit. d) din│
│ │plătitor a obligaţiei│Legea nr. 207/ │
│ │prevăzute la art. 118│2015 privind │
│ │alin. (7) din Legea │Codul de │
│103 │nr. 207/2015 privind │procedură │
│ │Codul de procedură │fiscală, cu │
│ │fiscală, cu │modificările şi│
│ │modificările şi │completările │
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către contribuabil/ │ │
│ │plătitor a │ │
│ │obligaţiilor de │ │
│ │întocmire a dosarului│ │
│ │preţurilor de │ │
│ │transfer în │ │
│ │condiţiile şi la │ │
│ │termenele prevăzute │ │
│ │prin ordinul │ │
│ │preşedintelui │Art. 336 alin. │
│ │Agenţiei Naţionale de│(1) lit. e) din│
│ │Administrare Fiscală,│Legea nr. 207/ │
│ │precum şi │2015 privind │
│104 │nerespectarea de │Codul de │
│ │către contribuabil/ │procedură │
│ │plătitor a obligaţiei│fiscală, cu │
│ │de a prezenta dosarul│modificările şi│
│ │preţurilor de │completările │
│ │transfer la │ulterioare │
│ │solicitarea organului│ │
│ │fiscal central în │ │
│ │condiţiile art. 108 │ │
│ │alin. (2) din Legea │ │
│ │nr. 207/2015 privind │ │
│ │Codul de procedură │ │
│ │fiscală, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către contribuabil/ │ │
│ │plătitor a obligaţiei│ │
│ │de a păstra, precum │ │
│ │şi a obligaţiei de a │ │
│ │prezenta organului │Art. 336 alin. │
│ │fiscal, a datelor │(1) lit. f) din│
│ │arhivate în format │Legea nr. 207/ │
│ │electronic şi a │2015 privind │
│105 │aplicaţiilor │Codul de │
│ │informatice cu │procedură │
│ │ajutorul cărora le-a │fiscală, cu │
│ │generat, potrivit │modificările şi│
│ │art. 109 alin. (4) │completările │
│ │din Legea nr. 207/ │ulterioare │
│ │2015 privind Codul de│ │
│ │procedură fiscală, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neîndeplinirea │ │
│ │măsurilor dispuse în │ │
│ │termenele şi │ │
│ │condiţiile stabilite │ │
│ │de organul de │Art. 336 alin. │
│ │inspecţie fiscală │(1) lit. g) din│
│ │potrivit art. 118 │Legea nr. 207/ │
│ │alin. (8) din Legea │2015 privind │
│ │nr. 207/2015 privind │Codul de │
│106 │Codul de procedură │procedură │
│ │fiscală, cu │fiscală, cu │
│ │modificările şi │modificările şi│
│ │completările │completările │
│ │ulterioare, precum şi│ulterioare │
│ │a măsurilor dispuse │ │
│ │de funcţionarii │ │
│ │publici din cadrul │ │
│ │Direcţiei generale │ │
│ │antifraudă fiscală │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nefurnizarea la │ │
│ │termen de către │Art. 336 alin. │
│ │contribuabil/plătitor│(1) lit. h) din│
│ │a informaţiilor │Legea nr. 207/ │
│ │periodice solicitate │2015 privind │
│ │de organul fiscal │Codul de │
│107 │potrivit art. 59 din │procedură │
│ │Legea nr. 207/2015 │fiscală, cu │
│ │privind Codul de │modificările şi│
│ │procedură fiscală, cu│completările │
│ │modificările şi │ulterioare │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către instituţiile de│ │
│ │credit, precum şi de │ │
│ │alte persoane care │ │
│ │transmit informaţii │ │
│ │către Oficiul │ │
│ │Naţional de Prevenire│ │
│ │şi Combatere a │Art. 336 alin. │
│ │Spălării Banilor a │(1) lit. i) din│
│ │oricărei obligaţii │Legea nr. 207/ │
│ │privind furnizarea │2015 privind │
│ │informaţiilor │Codul de │
│108 │potrivit art. 61 din │procedură │
│ │Legea nr. 207/2015 │fiscală, cu │
│ │privind Codul de │modificările şi│
│ │procedură fiscală, cu│completările │
│ │modificările şi │ulterioare │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, precum şi│ │
│ │nerespectarea de │ │
│ │către bănci a │ │
│ │obligaţiilor de │ │
│ │decontare prevăzute │ │
│ │la art. 172 din │ │
│ │aceeaşi lege │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către orice entitate │Art. 336 alin. │
│ │a obligaţiei privind │(1) lit. j) din│
│ │furnizarea │Legea nr. 207/ │
│ │informaţiilor, │2015 privind │
│109 │potrivit art. 61 din │Codul de │
│ │Legea nr. 207/2015 │procedură │
│ │privind Codul de │fiscală, cu │
│ │procedură fiscală, cu│modificările şi│
│ │modificările şi │completările │
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │obligaţiilor ce îi │Art. 336 alin. │
│ │revin terţului │(1) lit. k) din│
│ │poprit, potrivit art.│Legea nr. 207/ │
│ │236 alin. (9)-(11) şi│2015 privind │
│110 │(21) din Legea nr. │Codul de │
│ │207/2015 privind │procedură │
│ │Codul de procedură │fiscală, cu │
│ │fiscală, cu │modificările şi│
│ │modificările şi │completările │
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Refuzul debitorului │Art. 336 alin. │
│ │supus executării │(1) lit. m) din│
│ │silite de a preda │Legea nr. 207/ │
│ │bunurile organului de│2015 privind │
│ │executare silită spre│Codul de │
│111 │a fi sechestrate sau │procedură │
│ │de a le pune la │fiscală, cu │
│ │dispoziţie acestuia │modificările şi│
│ │pentru a fi │completările │
│ │identificate şi │ulterioare │
│ │evaluate │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Refuzul │Art. 336 alin. │
│ │contribuabilului/ │(1) lit. n) din│
│ │plătitorului de a │Legea nr. 207/ │
│ │prezenta organului │2015 privind │
│ │fiscal bunurile │Codul de │
│112 │materiale supuse │procedură │
│ │impozitelor, taxelor,│fiscală, cu │
│ │contribuţiilor │modificările şi│
│ │sociale, în vederea │completările │
│ │stabilirii realităţii│ulterioare │
│ │declaraţiei fiscale │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 336 alin. │
│ │Nereţinerea, potrivit│(1) lit. o) din│
│ │legii, de către │Legea nr. 207/ │
│ │plătitorii │2015 privind │
│113 │obligaţiilor fiscale,│Codul de │
│ │a sumelor │procedură │
│ │reprezentând impozite│fiscală, cu │
│ │şi contribuţii cu │modificările şi│
│ │reţinere la sursă │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Reţinerea şi │Art. 336 alin. │
│ │nevărsarea în │(1) lit. p) din│
│ │totalitate, de către │Legea nr. 207/ │
│ │plătitorii │2015 privind │
│114 │obligaţiilor fiscale,│Codul de │
│ │a sumelor │procedură │
│ │reprezentând impozite│fiscală, cu │
│ │şi contribuţii cu │modificările şi│
│ │reţinere la sursă │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către contribuabil/ │ │
│ │plătitor sau persoana│ │
│ │împuternicită de │ │
│ │acesta, precum şi │ │
│ │nerespectarea de │ │
│ │către persoanele cu │ │
│ │care contribuabilul/ │Art. 336 alin. │
│ │plătitorul are sau a │(1) lit. r) din│
│ │avut raporturi │Legea nr. 207/ │
│ │economice sau │2015 privind │
│ │juridice a obligaţiei│Codul de │
│115 │de a furniza │procedură │
│ │organului fiscal │fiscală, cu │
│ │informaţiile necesare│modificările şi│
│ │determinării stării │completările │
│ │de fapt fiscale │ulterioare │
│ │potrivit art. 58 │ │
│ │alin. (1) din Legea │ │
│ │nr. 207/2015 privind │ │
│ │Codul de procedură │ │
│ │fiscală, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către persoana supusă│ │
│ │verificării situaţiei│Art. 336 alin. │
│ │fiscale personale a │(1) lit. s) din│
│ │obligaţiei de a │Legea nr. 207/ │
│ │depune declaraţia de │2015 privind │
│ │patrimoniu şi de │Codul de │
│116 │venituri, potrivit │procedură │
│ │art. 138 alin. (7) │fiscală, cu │
│ │din Legea nr. 207/ │modificările şi│
│ │2015 privind Codul de│completările │
│ │procedură fiscală, cu│ulterioare │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Efectuarea de │ │
│ │operaţiuni │Art. 336 alin. │
│ │intracomunitare de │(1) lit. ş) din│
│ │către persoanele care│Legea nr. 207/ │
│ │au obligaţia │2015 privind │
│117 │înscrierii în │Codul de │
│ │Registrul │procedură │
│ │operatorilor │fiscală, cu │
│ │intracomunitari fără │modificările şi│
│ │a fi înscrise, │completările │
│ │conform legii, în │ulterioare │
│ │acest registru │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neraportarea, │ │
│ │raportarea cu │ │
│ │întârziere sau │ │
│ │raportarea incorectă │Art. 336 alin. │
│ │ori incompletă de │(1) lit. ţ) din│
│ │către instituţiile │Legea nr. 207/ │
│ │financiare raportoare│2015 privind │
│ │a informaţiilor │Codul de │
│118 │prevăzute la art. 62 │procedură │
│ │alin. (1)-(3) şi art.│fiscală, cu │
│ │291 alin. (4) din │modificările şi│
│ │Legea nr. 207/2015 │completările │
│ │privind Codul de │ulterioare │
│ │procedură fiscală, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neaplicarea de către │ │
│ │instituţiile │ │
│ │financiare raportoare│ │
│ │a procedurilor de │ │
│ │diligenţă fiscală, a │ │
│ │procedurilor de │ │
│ │raportare, a │ │
│ │procedurilor speciale│ │
│ │de diligenţă fiscală,│Art. 336 alin. │
│ │precum şi a │(1) lit. ţ^1) │
│ │procedurilor │din Legea nr. │
│ │suplimentare de │207/2015 │
│119 │raportare şi de │privind Codul │
│ │diligenţă fiscală │de procedură │
│ │prevăzute în anexele │fiscală, cu │
│ │nr. 1 şi 2 la Legea │modificările şi│
│ │nr. 207/2015 privind │completările │
│ │Codul de procedură │ulterioare │
│ │fiscală, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, sau a │ │
│ │procedurilor de │ │
│ │conformare prevăzute │ │
│ │în anexa I la Acordul│ │
│ │FATCA, după caz │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către instituţiile │Art. 336 alin. │
│ │financiare raportoare│(1) lit. ţ^2) │
│ │a obligaţiei │din Legea nr. │
│ │prevăzute la art. 62 │207/2015 │
│120 │alin. (11) din Legea │privind Codul │
│ │nr. 207/2015 privind │de procedură │
│ │Codul de procedură │fiscală, cu │
│ │fiscală, cu │modificările şi│
│ │modificările şi │completările │
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către instituţiile │Art. 336 alin. │
│ │financiare raportoare│(1) lit. ţ^3) │
│ │a obligaţiei │din Legea nr. │
│ │prevăzute la art. 62 │207/2015 │
│121 │alin. (12) din Legea │privind Codul │
│ │nr. 207/2015 privind │de procedură │
│ │Codul de procedură │fiscală, cu │
│ │fiscală, cu │modificările şi│
│ │modificările şi │completările │
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Depunerea cu │ │
│ │întârziere de către │ │
│ │entităţile raportoare│ │
│ │a raportului pentru │Art. 336 alin. │
│ │fiecare ţară în │(1) lit. u) din│
│ │parte, potrivit art. │Legea nr. 207/ │
│ │291^3 alin. (1) din │2015 privind │
│122 │Legea nr. 207/2015 │Codul de │
│ │privind Codul de │procedură │
│ │procedură fiscală, cu│fiscală, cu │
│ │modificările şi │modificările şi│
│ │completările │completările │
│ │ulterioare, sau │ulterioare │
│ │transmiterea de │ │
│ │informaţii incorecte │ │
│ │ori incomplete │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nedepunerea de către │ │
│ │entităţile raportoare│Art. 336 alin. │
│ │a raportului pentru │(1) lit. v) din│
│ │fiecare ţară în │Legea nr. 207/ │
│ │parte, potrivit art. │2015 privind │
│123 │291^3 alin. (1) din │Codul de │
│ │Legea nr. 207/2015 │procedură │
│ │privind Codul de │fiscală, cu │
│ │procedură fiscală, cu│modificările şi│
│ │modificările şi │completările │
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neraportarea ori │Art. 336 alin. │
│ │raportarea cu │(1) lit. w) din│
│ │întârziere de către │Legea nr. 207/ │
│ │intermediarii sau │2015 privind │
│124 │contribuabilii │Codul de │
│ │relevanţi, după caz, │procedură │
│ │a aranjamentelor │fiscală, cu │
│ │transfrontaliere care│modificările şi│
│ │fac obiectul │completările │
│ │raportării │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neîndeplinirea de │ │
│ │către intermediar a │ │
│ │obligaţiei de │Art. 336 alin. │
│ │notificare a altui │(1) lit. x) din│
│ │intermediar sau a │Legea nr. 207/ │
│ │contribuabilului │2015 privind │
│ │relevant, astfel cum │Codul de │
│125 │este prevăzută la │procedură │
│ │art. 291^4 alin. (8) │fiscală, cu │
│ │din Legea nr. 207/ │modificările şi│
│ │2015 privind Codul de│completările │
│ │procedură fiscală, cu│ulterioare │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │În cazul persoanelor │ │
│ │fizice nedepunerea la│Art. 336 alin. │
│ │termenele prevăzute │(3) din Legea │
│ │de lege a │nr. 207/2015 │
│ │declaraţiilor de │privind Codul │
│126 │venit, precum şi a │de procedură │
│ │declaraţiei unice │fiscală, cu │
│ │privind impozitul pe │modificările şi│
│ │venit şi │completările │
│ │contribuţiile sociale│ulterioare │
│ │datorate de │ │
│ │persoanele fizice │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nedepunerea în termen│ │
│ │a Chestionarului │ │
│ │pentru stabilirea │Art. 336 alin. │
│ │rezidenţei persoanei │(3^1) din Legea│
│ │fizice la sosirea în │nr. 207/2015 │
│ │România, respectiv a │privind Codul │
│127 │Chestionarului pentru│de procedură │
│ │stabilirea rezidenţei│fiscală, cu │
│ │persoanei fizice la │modificările şi│
│ │plecarea din România │completările │
│ │de către persoanele │ulterioare │
│ │obligate potrivit │ │
│ │Codului fiscal │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nedepunerea în │ │
│ │termenul de 45 de │ │
│ │zile a scrisorii de │ │
│ │garanţie/poliţei de │Art. 336 alin. │
│ │asigurare de garanţie│(3^2) din Legea│
│ │de către debitorul │nr. 207/2015 │
│ │care a notificat │privind Codul │
│128 │organul fiscal │de procedură │
│ │potrivit art. 233 │fiscală, cu │
│ │alin. (2^1) din Legea│modificările şi│
│ │nr. 207/2015 privind │completările │
│ │Codul de procedură │ulterioare │
│ │fiscală, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nedepunerea la │Art. 337 alin. │
│ │termenele prevăzute │(1) lit. a) din│
│ │de lege a │Legea nr. 207/ │
│ │declaraţiilor │2015 privind │
│129 │recapitulative │Codul de │
│ │reglementate de │procedură │
│ │normele din Codul │fiscală, cu │
│ │fiscal privind taxa │modificările şi│
│ │pe valoarea adăugată │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 337 alin. │
│ │ │(1) lit. b) din│
│ │Depunerea de │Legea nr. 207/ │
│ │declaraţii │2015 privind │
│130 │recapitulative │Codul de │
│ │incorecte ori │procedură │
│ │incomplete │fiscală, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 337^1 │
│ │ │alin. (1) lit. │
│ │Nedepunerea la │a) din Legea │
│ │termenele prevăzute │nr. 207/2015 │
│131 │de lege a fişierului │privind Codul │
│ │standard de control │de procedură │
│ │fiscal │fiscală, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 337^1 │
│ │ │alin. (1) lit. │
│ │ │b) din Legea │
│ │Depunerea incorectă │nr. 207/2015 │
│132 │ori incompletă a │privind Codul │
│ │fişierului standard │de procedură │
│ │de control fiscal │fiscală, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│O. Fapte care constituie contravenţii │
│potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul │
│fiscal, cu modificările şi completările │
│ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │Producerea de vinuri │ │
│ │liniştite, sub limita│ │
│ │de 1.000 hl de vinuri│ │
│ │liniştite pe an, fără│Art. 449 alin. │
│ │înregistrarea la │(1) lit. a) din│
│ │autoritatea vamală │Legea nr. 227/ │
│133 │teritorială potrivit │2015 privind │
│ │art. 362 alin. (3) │Codul fiscal, │
│ │din Legea nr. 227/ │cu modificările│
│ │2015 privind Codul │şi completările│
│ │fiscal, cu │ulterioare │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Vânzarea cu amănuntul│ │
│ │din antrepozitul │ │
│ │fiscal a produselor │Art. 449 alin. │
│ │accizabile, cu │(1) lit. b) din│
│ │excepţiile prevăzute │Legea nr. 227/ │
│ │de lege, potrivit │2015 privind │
│134 │art. 362 alin. (6) │Codul fiscal, │
│ │din Legea nr. 227/ │cu modificările│
│ │2015 privind Codul │şi completările│
│ │fiscal, cu │ulterioare │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │prevederilor art. 367│ │
│ │alin. (1) lit. l), │Art. 449 alin. │
│ │art. 375 alin. (1) │(1) lit. c) din│
│ │lit. e), art. 383 │Legea nr. 227/ │
│135 │alin. (3) şi art. 391│2015 privind │
│ │alin. (3) din Legea │Codul fiscal, │
│ │nr. 227/2015 privind │cu modificările│
│ │Codul fiscal, cu │şi completările│
│ │modificările şi │ulterioare │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │prevederilor art. 367│Art. 449 alin. │
│ │alin. (1) lit. j), │(1), lit. d) │
│ │art. 375 alin. (2), │din Legea nr. │
│ │art. 383 alin. (2) şi│227/2015 │
│136 │art. 391 alin. (2) │privind Codul │
│ │din Legea nr. 227/ │fiscal, cu │
│ │2015 privind Codul │modificările şi│
│ │fiscal, cu │completările │
│ │modificările şi │ulterioare │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │obligaţiilor │Art. 449 alin. │
│ │prevăzute la art. 367│(1) lit. e) din│
│ │alin. (1) lit. f) şi │Legea nr. 227/ │
│137 │i) din Legea nr. 227/│2015 privind │
│ │2015 privind Codul │Codul fiscal, │
│ │fiscal, cu │cu modificările│
│ │modificările şi │şi completările│
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Primirea produselor │ │
│ │accizabile în regim │ │
│ │suspensiv de accize │Art. 449 alin. │
│ │cu nerespectarea │(1) lit. f) din│
│ │cerinţelor prevăzute │Legea nr. 227/ │
│138 │la art. 404 alin. (1)│2015 privind │
│ │din Legea nr. 227/ │Codul fiscal, │
│ │2015 privind Codul │cu modificările│
│ │fiscal, cu │şi completările│
│ │modificările şi │ulterioare │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │Art. 449 alin. │
│ │prevederilor art. 424│(1) lit. g) din│
│ │alin. (6) din Legea │Legea nr. 227/ │
│139 │nr. 227/2015 privind │2015 privind │
│ │Codul fiscal, cu │Codul fiscal, │
│ │modificările şi │cu modificările│
│ │completările │şi completările│
│ │ulterioare │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │Art. 449 alin. │
│ │prevederilor art. 427│(1) lit. h) din│
│ │alin. (3) şi art. 430│Legea nr. 227/ │
│ │alin. (3) din Legea │2015 privind │
│140 │nr. 227/2015 privind │Codul fiscal, │
│ │Codul fiscal, cu │cu modificările│
│ │modificările şi │şi completările│
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │Art. 449 alin. │
│ │prevederilor art. 426│(1) lit. i) din│
│ │alin. (5) şi art. 429│Legea nr. 227/ │
│ │alin. (5) din Legea │2015 privind │
│141 │nr. 227/2015 privind │Codul fiscal, │
│ │Codul fiscal, cu │cu modificările│
│ │modificările şi │şi completările│
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Refuzul operatorilor │ │
│ │economici de a prelua│ │
│ │şi de a distruge │ │
│ │cantităţile │Art. 449 alin. │
│ │confiscate de tutun │(1) lit. j) din│
│ │prelucrat, în │Legea nr. 227/ │
│142 │condiţiile prevăzute │2015 privind │
│ │la art. 431 alin. (1)│Codul fiscal, │
│ │-(3) din Legea nr. │cu modificările│
│ │227/2015 privind │şi completările│
│ │Codul fiscal, cu │ulterioare │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Vânzarea de către │ │
│ │orice persoană a │ │
│ │ţigaretelor pentru │ │
│ │care nu s-au stabilit│Art. 449 alin. │
│ │şi declarat preţuri │(2) lit. a) din│
│ │de vânzare cu │Legea nr. 227/ │
│143 │amănuntul potrivit │2015 privind │
│ │art. 343 alin. (9) │Codul fiscal, │
│ │din Legea nr. 227/ │cu modificările│
│ │2015 privind Codul │şi completările│
│ │fiscal, cu │ulterioare │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Vânzarea ţigaretelor │ │
│ │de către orice │ │
│ │persoană la un preţ │Art. 449 alin. │
│ │ce depăşeşte preţul │(2) lit. b) din│
│ │de vânzare cu │Legea nr. 227/ │
│ │amănuntul declarat │2015 privind │
│144 │potrivit art. 343 │Codul fiscal, │
│ │alin. (10) din Legea │cu modificările│
│ │nr. 227/2015 privind │şi completările│
│ │Codul fiscal, cu │ulterioare │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Vânzarea de ţigarete │ │
│ │de către orice │ │
│ │persoană către │ │
│ │persoane fizice la un│Art. 449 alin. │
│ │preţ mai mic decât │(2) lit. c) din│
│ │preţul de vânzare cu │Legea nr. 227/ │
│145 │amănuntul declarat │2015 privind │
│ │potrivit art. 343 │Codul fiscal, │
│ │alin. (11) din Legea │cu modificările│
│ │nr. 227/2015 privind │şi completările│
│ │Codul fiscal, cu │ulterioare │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Valorificarea │ │
│ │produselor accizabile│ │
│ │într-un antrepozit │ │
│ │fiscal pentru care │ │
│ │autorizaţia a │Art. 449 alin. │
│ │expirat, a fost │(2) lit. d) din│
│ │revocată sau anulată,│Legea nr. 227/ │
│146 │fără plata accizelor │2015 privind │
│ │la bugetul de stat, │Codul fiscal, │
│ │potrivit art. 344 │cu modificările│
│ │alin. (2) din Legea │şi completările│
│ │nr. 227/2015 privind │ulterioare │
│ │Codul fiscal, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │prevederilor art. 356│Art. 449 alin. │
│ │alin. (2), art. 357 │(2) lit. e) din│
│ │şi art. 358 alin. (5)│Legea nr. 227/ │
│147 │din Legea nr. 227/ │2015 privind │
│ │2015 privind Codul │Codul fiscal, │
│ │fiscal, cu │cu modificările│
│ │modificările şi │şi completările│
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │Art. 449 alin. │
│ │prevederilor art. 362│(2) lit. f) din│
│ │alin. (1) şi (7) din │Legea nr. 227/ │
│148 │Legea nr. 227/2015 │2015 privind │
│ │privind Codul fiscal,│Codul fiscal, │
│ │cu modificările şi │cu modificările│
│ │completările │şi completările│
│ │ulterioare │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nesesizarea │ │
│ │autorităţii │ │
│ │competente în cazul │Art. 449 alin. │
│ │deteriorării │(2) lit. g) din│
│ │sigiliilor aplicate │Legea nr. 227/ │
│149 │potrivit art. 367 │2015 privind │
│ │alin. (1) lit. c) din│Codul fiscal, │
│ │Legea nr. 227/2015 │cu modificările│
│ │privind Codul fiscal,│şi completările│
│ │cu modificările şi │ulterioare │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │Art. 449 alin. │
│ │prevederilor art. 397│(2) lit. h) din│
│ │alin. (3) din Legea │Legea nr. 227/ │
│150 │nr. 227/2015 privind │2015 privind │
│ │Codul fiscal, cu │Codul fiscal, │
│ │modificările şi │cu modificările│
│ │completările │şi completările│
│ │ulterioare │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Transportul de │ │
│ │produse accizabile în│ │
│ │regim suspensiv de │ │
│ │accize care nu este │ │
│ │acoperit de │ │
│ │documentul │ │
│ │administrativ │ │
│ │electronic sau, după │ │
│ │caz, de un alt │ │
│ │document utilizat │ │
│ │pentru acest regim, │Art. 449 alin. │
│ │prevăzut în titlul │(2) lit. i) din│
│ │VIII din Legea nr. │Legea nr. 227/ │
│151 │227/2015 privind │2015 privind │
│ │Codul fiscal, cu │Codul fiscal, │
│ │modificările şi │cu modificările│
│ │completările │şi completările│
│ │ulterioare, ori cu │ulterioare │
│ │nerespectarea │ │
│ │procedurii în cazul │ │
│ │în care sistemul │ │
│ │informatizat este │ │
│ │indisponibil la │ │
│ │expediţie potrivit │ │
│ │prevederilor art. 402│ │
│ │alin. (1) şi art. 406│ │
│ │alin. (1) din aceeaşi│ │
│ │lege │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Deţinerea în scopuri │ │
│ │comerciale, cu │ │
│ │neîndeplinirea │ │
│ │condiţiei prevăzute │ │
│ │la art. 414 alin. (1)│Art. 449 alin. │
│ │din Legea nr. 227/ │(2) lit. j) din│
│ │2015 privind Codul │Legea nr. 227/ │
│152 │fiscal, cu │2015 privind │
│ │modificările şi │Codul fiscal, │
│ │completările │cu modificările│
│ │ulterioare, a │şi completările│
│ │produselor accizabile│ulterioare │
│ │care au fost deja │ │
│ │eliberate pentru │ │
│ │consum într-un alt │ │
│ │stat membru │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Deţinerea în afara │ │
│ │antrepozitului fiscal│ │
│ │sau comercializarea │ │
│ │pe teritoriul │ │
│ │României a produselor│ │
│ │accizabile supuse │ │
│ │marcării, potrivit │Art. 449 alin. │
│ │prevederilor art. 421│(2) lit. k) din│
│ │alin. (3) din Legea │Legea nr. 227/ │
│ │nr. 227/2015 privind │2015 privind │
│153 │Codul fiscal, cu │Codul fiscal, │
│ │modificările şi │cu modificările│
│ │completările │şi completările│
│ │ulterioare, fără a fi│ulterioare │
│ │marcate sau marcate │ │
│ │necorespunzător ori │ │
│ │cu marcaje false sub │ │
│ │limitele prevăzute la│ │
│ │art. 452 alin. (1) │ │
│ │lit. h) din aceeaşi │ │
│ │lege │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │Art. 449 alin. │
│ │prevederilor art. 428│(2) lit. l) din│
│ │alin. (3) din Legea │Legea nr. 227/ │
│154 │nr. 227/2015 privind │2015 privind │
│ │Codul fiscal, cu │Codul fiscal, │
│ │modificările şi │cu modificările│
│ │completările │şi completările│
│ │ulterioare │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │Art. 449 alin. │
│ │prevederilor art. 435│(2) lit. m) din│
│ │alin. (1) din Legea │Legea nr. 227/ │
│155 │nr. 227/2015 privind │2015 privind │
│ │Codul fiscal, cu │Codul fiscal, │
│ │modificările şi │cu modificările│
│ │completările │şi completările│
│ │ulterioare │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │Art. 449 alin. │
│ │prevederilor art. 435│(2) lit. n) din│
│ │alin. (2) din Legea │Legea nr. 227/ │
│156 │nr. 227/2015 privind │2015 privind │
│ │Codul fiscal, cu │Codul fiscal, │
│ │modificările şi │cu modificările│
│ │completările │şi completările│
│ │ulterioare │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Desfăşurarea │ │
│ │activităţilor de │ │
│ │comercializare angro │ │
│ │a băuturilor │ │
│ │alcoolice şi │ │
│ │tutunului prelucrat │ │
│ │şi activităţilor de │ │
│ │comercializare în │ │
│ │sistem angro şi/sau │Art. 449 alin. │
│ │en detail a │(2) lit. o) din│
│ │produselor energetice│Legea nr. 227/ │
│ │- benzine, motorine, │2015 privind │
│157 │petrol lampant, gaz │Codul fiscal, │
│ │petrolier lichefiat, │cu modificările│
│ │precum şi a │şi completările│
│ │biocombustibililor, │ulterioare │
│ │cu nerespectarea │ │
│ │obligaţiilor │ │
│ │prevăzute la art. 435│ │
│ │alin. (3) şi (4) din │ │
│ │Legea nr. 227/2015 │ │
│ │privind Codul fiscal,│ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Achiziţionarea │ │
│ │produselor accizabile│ │
│ │de la persoane care │ │
│ │desfăşoară activităţi│ │
│ │de distribuţie şi │ │
│ │comercializare angro │ │
│ │a băuturilor │ │
│ │alcoolice şi │ │
│ │tutunului prelucrat, │ │
│ │respectiv │ │
│ │comercializare în │Art. 449 alin. │
│ │sistem angro a │(2) lit. p) din│
│ │produselor energetice│Legea nr. 227/ │
│158 │- benzine, motorine, │2015 privind │
│ │petrol lampant şi gaz│Codul fiscal, │
│ │petrolier lichefiat, │cu modificările│
│ │precum şi a │şi completările│
│ │biocombustibililor şi│ulterioare │
│ │care nu respectă │ │
│ │condiţiile sau │ │
│ │obligaţiile prevăzute│ │
│ │la art. 435 alin. (3)│ │
│ │şi (4) din Legea nr. │ │
│ │227/2015 privind │ │
│ │Codul fiscal, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │Art. 449 alin. │
│ │prevederilor art. 436│(2) lit. q) din│
│ │alin. (1) din Legea │Legea nr. 227/ │
│159 │nr. 227/2015 privind │2015 privind │
│ │Codul fiscal, cu │Codul fiscal, │
│ │modificările şi │cu modificările│
│ │completările │şi completările│
│ │ulterioare │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │Art. 449 alin. │
│ │prevederilor art. 367│(2) lit. r) din│
│ │alin. (7) sau alin. │Legea nr. 227/ │
│ │(8) din Legea nr. 227│2015 privind │
│160 │/2015 privind Codul │Codul fiscal, │
│ │fiscal, cu │cu modificările│
│ │modificările şi │şi completările│
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│P. Fapte care constituie contravenţii │
│potrivit Legii nr. 12/1990 privind │
│protejarea populaţiei împotriva unor │
│activităţi de producţie, comerţ sau │
│prestări de servicii ilicite, republicată │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │ │Art. 1 lit. a) │
│ │ │din Legea nr 12│
│ │Efectuarea de │/1990 privind │
│ │activităţi de │protejarea │
│ │producţie, comerţ sau│populaţiei │
│ │prestări de servicii,│împotriva unor │
│161 │după caz, fără │activităţi de │
│ │îndeplinirea │producţie, │
│ │condiţiilor stabilite│comerţ sau │
│ │prin lege │prestări de │
│ │ │servicii │
│ │ │ilicite, │
│ │ │republicată │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 1 lit. b) │
│ │ │din Legea nr. │
│ │ │12/1990 privind│
│ │Vânzarea ambulantă a │protejarea │
│ │oricăror mărfuri în │populaţiei │
│ │alte locuri decât │împotriva unor │
│162 │cele autorizate de │activităţi de │
│ │primării, consilii │producţie, │
│ │judeţene sau │comerţ sau │
│ │prefecturi │prestări de │
│ │ │servicii │
│ │ │ilicite, │
│ │ │republicată │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 1 lit. e) │
│ │ │din Legea nr. │
│ │Efectuarea de │12/1990 privind│
│ │activităţi de │protejarea │
│ │producţie, comerţ sau│populaţiei │
│ │prestări de servicii,│împotriva unor │
│163 │după caz, cu bunuri a│activităţi de │
│ │căror provenienţă nu │producţie, │
│ │este dovedită, în │comerţ sau │
│ │condiţiile legii │prestări de │
│ │ │servicii │
│ │ │ilicite, │
│ │ │republicată │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 1 lit. k) │
│ │Falsificarea ori │din Legea nr. │
│ │substituirea de │12/1990 privind│
│ │mărfuri sau orice │protejarea │
│ │alte produse, precum │populaţiei │
│ │şi expunerea spre │împotriva unor │
│164 │vânzare ori vânzarea │activităţi de │
│ │de asemenea bunuri, │producţie, │
│ │cunoscând că sunt │comerţ sau │
│ │falsificate sau │prestări de │
│ │substituite │servicii │
│ │ │ilicite, │
│ │ │republicată │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│Q. Fapte care constituie contravenţii │
│potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992│
│privind protecţia consumatorilor, │
│republicată, cu modificările şi │
│completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │Încălcarea │Art. 50 alin. │
│ │dispoziţiilor art. 4 │(1) lit. a) din│
│ │alin. (2) din │Ordonanţa │
│ │Ordonanţa Guvernului │Guvernului nr. │
│ │nr. 21/1992 privind │21/1992 privind│
│165 │protecţia │protecţia │
│ │consumatorilor, │consumatorilor,│
│ │republicată, cu │republicată, cu│
│ │modificările şi │modificările şi│
│ │completările │completările │
│ │ulterioare │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Încălcarea │Art. 50 alin. │
│ │dispoziţiilor art. 4 │(1) lit. c) din│
│ │alin. (3) din │Ordonanţa │
│ │Ordonanţa Guvernului │Guvernului nr. │
│ │nr. 21/1992 privind │21/1992 privind│
│166 │protecţia │protecţia │
│ │consumatorilor, │consumatorilor,│
│ │republicată, cu │republicată, cu│
│ │modificările şi │modificările şi│
│ │completările │completările │
│ │ulterioare │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Încălcarea │Art. 50 alin. │
│ │dispoziţiilor art. 26│(1) lit. d) din│
│ │alin. (1) din │Ordonanţa │
│ │Ordonanţa Guvernului │Guvernului nr. │
│ │nr. 21/1992 privind │21/1992 privind│
│167 │protecţia │protecţia │
│ │consumatorilor, │consumatorilor,│
│ │republicată, cu │republicată, cu│
│ │modificările şi │modificările şi│
│ │completările │completările │
│ │ulterioare │ulterioare │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│R. Fapte care constituie contravenţii │
│potrivit Ordonanţei de urgenţă a │
│Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia │
│operatorilor economici de a utiliza │
│aparate de marcat electronice fiscale, │
│republicată, cu modificările şi │
│completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │Comercializarea de │ │
│ │către operatorii │ │
│ │economici a │ │
│ │aparatelor de marcat │ │
│ │electronice fiscale │Art. 10 lit. a)│
│ │fără a deţine │din Ordonanţa │
│ │autorizaţia prevăzută│de urgenţă a │
│ │de Ordonanţa de │Guvernului nr. │
│ │urgenţă a Guvernului │28/1999 privind│
│ │nr. 28/1999 privind │obligaţia │
│ │obligaţia │operatorilor │
│ │operatorilor │economici de a │
│168 │economici de a │utiliza aparate│
│ │utiliza aparate de │de marcat │
│ │marcat electronice │electronice │
│ │fiscale, republicată,│fiscale, │
│ │cu modificările şi │republicată, cu│
│ │completările │modificările şi│
│ │ulterioare, sau fără │completările │
│ │a face parte din │ulterioare │
│ │reţeaua de unităţi │ │
│ │acreditate pentru │ │
│ │comercializare a unui│ │
│ │distribuitor │ │
│ │autorizat │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neemiterea bonului │ │
│ │fiscal pentru toate │ │
│ │bunurile livrate sau │ │
│ │serviciile prestate, │ │
│ │emiterea de bonuri cu│ │
│ │o valoare inferioară │ │
│ │preţului de vânzare a│Art. 10 lit. c)│
│ │bunului sau tarifului│din Ordonanţa │
│ │de prestare a │de urgenţă a │
│ │serviciului ori │Guvernului nr. │
│ │nerespectarea │28/1999 privind│
│ │prevederilor art. 1 │obligaţia │
│ │alin. (8) din │operatorilor │
│169 │Ordonanţa de urgenţă │economici de a │
│ │a Guvernului nr. 28/ │utiliza aparate│
│ │1999 privind │de marcat │
│ │obligaţia │electronice │
│ │operatorilor │fiscale, │
│ │economici de a │republicată, cu│
│ │utiliza aparate de │modificările şi│
│ │marcat electronice │completările │
│ │fiscale, republicată,│ulterioare │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, care │ │
│ │determină existenţa │ │
│ │unei sume │ │
│ │nejustificate │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către utilizatori a │ │
│ │obligaţiei prevăzute │Art. 10 lit. d)│
│ │la art. 4 alin. (12) │din Ordonanţa │
│ │lit. h) din Ordonanţa│de urgenţă a │
│ │de urgenţă a │Guvernului nr. │
│ │Guvernului nr. 28/ │28/1999 privind│
│ │1999 privind │obligaţia │
│ │obligaţia │operatorilor │
│170 │operatorilor │economici de a │
│ │economici de a │utiliza aparate│
│ │utiliza aparate de │de marcat │
│ │marcat electronice │electronice │
│ │fiscale, republicată,│fiscale, │
│ │cu modificările şi │republicată, cu│
│ │completările │modificările şi│
│ │ulterioare, care │completările │
│ │determină existenţa │ulterioare │
│ │unei sume │ │
│ │nejustificate │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neîndeplinirea │ │
│ │obligaţiei │ │
│ │operatorilor │ │
│ │economici de a se │ │
│ │dota cu aparate de │ │
│ │marcat electronice │Art. 10 lit. e)│
│ │fiscale, │din Ordonanţa │
│ │achiziţionate numai │de urgenţă a │
│ │de la distribuitori │Guvernului nr. │
│ │autorizaţi sau │28/1999 privind│
│ │unităţi acreditate │obligaţia │
│ │pentru │operatorilor │
│171 │comercializare, │economici de a │
│ │conform prevederilor │utiliza aparate│
│ │Ordonanţei de urgenţă│de marcat │
│ │a Guvernului nr. 28/ │electronice │
│ │1999 privind │fiscale, │
│ │obligaţia │republicată, cu│
│ │operatorilor │modificările şi│
│ │economici de a │completările │
│ │utiliza aparate de │ulterioare │
│ │marcat electronice │ │
│ │fiscale, republicată,│ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Emiterea bonului │ │
│ │fiscal conţinând date│ │
│ │eronate, altele decât│Art. 10 lit. f)│
│ │cele prevăzute la │din Ordonanţa │
│ │art. 10 lit. c), sau │de urgenţă a │
│ │fără ca acesta să │Guvernului nr. │
│ │conţină toate datele │28/1999 privind│
│ │prevăzute la art. 4 │obligaţia │
│ │alin. (1) sau (2) din│operatorilor │
│ │Ordonanţa de urgenţă │economici de a │
│172 │a Guvernului nr. 28/ │utiliza aparate│
│ │1999 privind │de marcat │
│ │obligaţia │electronice │
│ │operatorilor │fiscale, │
│ │economici de a │republicată, cu│
│ │utiliza aparate de │modificările şi│
│ │marcat electronice │completările │
│ │fiscale, republicată,│ulterioare │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, după caz │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neîndeplinirea de │ │
│ │către utilizatorii │ │
│ │aparatelor de marcat │Art. 10 lit. h)│
│ │electronice fiscale a│din Ordonanţa │
│ │obligaţiei de a afişa│de urgenţă a │
│ │anunţul de │Guvernului nr. │
│ │atenţionare prevăzut │28/1999 privind│
│ │la art. 1 alin. (11) │obligaţia │
│ │din Ordonanţa de │operatorilor │
│173 │urgenţă a Guvernului │economici de a │
│ │nr. 28/1999 privind │utiliza aparate│
│ │obligaţia │de marcat │
│ │operatorilor │electronice │
│ │economici de a │fiscale, │
│ │utiliza aparate de │republicată, cu│
│ │marcat electronice │modificările şi│
│ │fiscale, republicată,│completările │
│ │cu modificările şi │ulterioare │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │Art. 10 lit. i)│
│ │către utilizatori a │din Ordonanţa │
│ │obligaţiei de a │de urgenţă a │
│ │anunţa unitatea │Guvernului nr. │
│ │acreditată pentru │28/1999 privind│
│ │service desemnată de │obligaţia │
│ │distribuitorul │operatorilor │
│174 │autorizat ori, după │economici de a │
│ │caz, distribuitorul │utiliza aparate│
│ │sau reprezentantul │de marcat │
│ │acestuia, în momentul│electronice │
│ │constatării │fiscale, │
│ │defectării aparatelor│republicată, cu│
│ │de marcat electronice│modificările şi│
│ │fiscale │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Încălcarea de către │ │
│ │utilizatorii │Art. 10 lit. j)│
│ │aparatelor de marcat │din Ordonanţa │
│ │electronice fiscale a│de urgenţă a │
│ │dispoziţiilor art. 4 │Guvernului nr. │
│ │alin. (12) lit. a)-d)│28/1999 privind│
│ │din Ordonanţa de │obligaţia │
│ │urgenţă a Guvernului │operatorilor │
│175 │nr. 28/1999 privind │economici de a │
│ │obligaţia │utiliza aparate│
│ │operatorilor │de marcat │
│ │economici de a │electronice │
│ │utiliza aparate de │fiscale, │
│ │marcat electronice │republicată, cu│
│ │fiscale, republicată,│modificările şi│
│ │cu modificările şi │completările │
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către distribuitorii │ │
│ │autorizaţi care │ │
│ │încetează activitatea│ │
│ │de comercializare a │ │
│ │aparatelor de marcat │ │
│ │electronice fiscale, │Art. 10 lit. n)│
│ │precum şi de către │din Ordonanţa │
│ │cei cărora li s-a │de urgenţă a │
│ │retras autorizaţia de│Guvernului nr. │
│ │distribuţie a │28/1999 privind│
│ │aparatelor de marcat │obligaţia │
│ │electronice fiscale a│operatorilor │
│176 │obligaţiilor ce le │economici de a │
│ │revin potrivit │utiliza aparate│
│ │Ordonanţei de urgenţă│de marcat │
│ │a Guvernului nr. 28/ │electronice │
│ │1999 privind │fiscale, │
│ │obligaţia │republicată, cu│
│ │operatorilor │modificările şi│
│ │economici de a │completările │
│ │utiliza aparate de │ulterioare │
│ │marcat electronice │ │
│ │fiscale, republicată,│ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, pentru │ │
│ │aparatele livrate │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │obligaţiei de către │ │
│ │utilizatorii │ │
│ │aparatelor de marcat │ │
│ │electronice fiscale │ │
│ │de a păstra şi arhiva│ │
│ │rola jurnal/ │ │
│ │dispozitivul de │ │
│ │memorare a jurnalului│ │
│ │electronic, după caz,│ │
│ │raportul fiscal de │ │
│ │închidere zilnică şi │Art. 10 lit. o)│
│ │registrul special │din Ordonanţa │
│ │prevăzut la art. 1 │de urgenţă a │
│ │alin. (8) din │Guvernului nr. │
│ │Ordonanţa de urgenţă │28/1999 privind│
│ │a Guvernului nr. 28/ │obligaţia │
│ │1999 privind │operatorilor │
│177 │obligaţia │economici de a │
│ │operatorilor │utiliza aparate│
│ │economici de a │de marcat │
│ │utiliza aparate de │electronice │
│ │marcat electronice │fiscale, │
│ │fiscale, republicată,│republicată, cu│
│ │cu modificările şi │modificările şi│
│ │completările │completările │
│ │ulterioare, cu │ulterioare │
│ │excepţia activităţii │ │
│ │de transport în regim│ │
│ │de taxi, precum şi a │ │
│ │vânzărilor realizate │ │
│ │cu aparate de marcat │ │
│ │electronice fiscale │ │
│ │care sunt integrate │ │
│ │în echipamente │ │
│ │nesupravegheate, unde│ │
│ │nu se utilizează │ │
│ │registrul special │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 10 lit. r)│
│ │Nerespectarea │din Ordonanţa │
│ │obligaţiei de a │de urgenţă a │
│ │păstra şi arhiva │Guvernului nr. │
│ │memoria fiscală, │28/1999 privind│
│ │precum şi │obligaţia │
│ │dispozitivul de │operatorilor │
│178 │memorare a jurnalului│economici de a │
│ │electronic, în │utiliza aparate│
│ │condiţii care să │de marcat │
│ │permită citirea │electronice │
│ │acestora de către │fiscale, │
│ │organul fiscal │republicată, cu│
│ │competent │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Comercializarea │ │
│ │aparatelor de marcat │ │
│ │electronice fiscale │Art. 10 lit. s)│
│ │definite la art. 3 │din Ordonanţa │
│ │alin. (1) şi (2), │de urgenţă a │
│ │care nu sunt sigilate│Guvernului nr. │
│ │potrivit │28/1999 privind│
│ │dispoziţiilor art. 3 │obligaţia │
│ │alin. (6) din │operatorilor │
│ │Ordonanţa de urgenţă │economici de a │
│179 │a Guvernului nr. 28/ │utiliza aparate│
│ │1999 privind │de marcat │
│ │obligaţia │electronice │
│ │operatorilor │fiscale, │
│ │economici de a │republicată, cu│
│ │utiliza aparate de │modificările şi│
│ │marcat electronice │completările │
│ │fiscale, republicată,│ulterioare │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │Art. 10 lit. ş)│
│ │prevederilor art. 8 │din Ordonanţa │
│ │alin. (2) din │de urgenţă a │
│ │Ordonanţa de urgenţă │Guvernului nr. │
│ │a Guvernului nr. 28/ │28/1999 privind│
│ │1999 privind │obligaţia │
│ │obligaţia │operatorilor │
│180 │operatorilor │economici de a │
│ │economici de a │utiliza aparate│
│ │utiliza aparate de │de marcat │
│ │marcat electronice │electronice │
│ │fiscale, republicată,│fiscale, │
│ │cu modificările şi │republicată, cu│
│ │completările │modificările şi│
│ │ulterioare │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 10 lit. t)│
│ │ │din Ordonanţa │
│ │Comercializarea de │de urgenţă a │
│ │către distribuitorii │Guvernului nr. │
│ │autorizaţi a │28/1999 privind│
│ │aparatelor de marcat │obligaţia │
│ │electronice fiscale │operatorilor │
│181 │cu o altă │economici de a │
│ │configuraţie şi un │utiliza aparate│
│ │alt domeniu de │de marcat │
│ │utilizare decât cele │electronice │
│ │prevăzute în │fiscale, │
│ │autorizaţia de │republicată, cu│
│ │distribuţie │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 10 lit. ţ)│
│ │ │din Ordonanţa │
│ │ │de urgenţă a │
│ │Comercializarea de │Guvernului nr. │
│ │aparate de marcat │28/1999 privind│
│ │electronice fiscale │obligaţia │
│ │după retragerea │operatorilor │
│182 │dreptului de │economici de a │
│ │distribuţie obţinut │utiliza aparate│
│ │de distribuitorul │de marcat │
│ │autorizat în baza │electronice │
│ │autorizaţiei │fiscale, │
│ │ │republicată, cu│
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către utilizatorii │Art. 10 lit. u)│
│ │aparatelor de marcat │din Ordonanţa │
│ │electronice fiscale a│de urgenţă a │
│ │dispoziţiilor art. 4 │Guvernului nr. │
│ │alin. (12) lit. e) │28/1999 privind│
│ │sau f) din Ordonanţa │obligaţia │
│ │de urgenţă a │operatorilor │
│ │Guvernului nr. 28/ │economici de a │
│183 │1999 privind │utiliza aparate│
│ │obligaţia │de marcat │
│ │operatorilor │electronice │
│ │economici de a │fiscale, │
│ │utiliza aparate de │republicată, cu│
│ │marcat electronice │modificările şi│
│ │fiscale, republicată,│completările │
│ │cu modificările şi │ulterioare │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 10 lit. v)│
│ │ │din Ordonanţa │
│ │Refuzul │de urgenţă a │
│ │utilizatorului de a │Guvernului nr. │
│ │permite accesul │28/1999 privind│
│ │tehnicianului de │obligaţia │
│ │service în unitate │operatorilor │
│184 │pentru efectuarea │economici de a │
│ │verificărilor la │utiliza aparate│
│ │solicitarea şi în │de marcat │
│ │prezenţa organelor de│electronice │
│ │control asupra │fiscale, │
│ │aparatelor de marcat │republicată, cu│
│ │electronice fiscale │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │obligaţiei │ │
│ │distribuitorilor │ │
│ │autorizaţi prevăzute │ │
│ │la art. 5 alin. (6) │ │
│ │din Ordonanţa de │ │
│ │urgenţă a Guvernului │ │
│ │nr. 28/1999 privind │Art. 10 lit. x)│
│ │obligaţia │din Ordonanţa │
│ │operatorilor │de urgenţă a │
│ │economici de a │Guvernului nr. │
│ │utiliza aparate de │28/1999 privind│
│ │marcat electronice │obligaţia │
│ │fiscale, republicată,│operatorilor │
│ │cu modificările şi │economici de a │
│185 │completările │utiliza aparate│
│ │ulterioare, de a da │de marcat │
│ │curs solicitării │electronice │
│ │organelor cu │fiscale, │
│ │competenţă în │republicată, cu│
│ │domeniul controlului │modificările şi│
│ │în vederea citirii │completările │
│ │datelor din memoria │ulterioare │
│ │fiscală a aparatelor │ │
│ │de marcat electronice│ │
│ │fiscale sau din │ │
│ │dispozitivul de │ │
│ │memorare a aparatelor│ │
│ │pentru realizarea │ │
│ │activităţii de │ │
│ │control │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către distribuitorii │ │
│ │autorizaţi a │ │
│ │obligaţiei de a pune │ │
│ │la dispoziţia │ │
│ │organului fiscal │ │
│ │programele de citire │Art. 10 lit. y)│
│ │electronică a │din Ordonanţa │
│ │memoriei fiscale, │de urgenţă a │
│ │programele de citire │Guvernului nr. │
│ │şi verificare a │28/1999 privind│
│ │jurnalului │obligaţia │
│ │electronic, precum şi│operatorilor │
│ │instrucţiunile de │economici de a │
│186 │utilizare, pentru │utiliza aparate│
│ │aparatele definite la│de marcat │
│ │art. 3 alin. (2) din │electronice │
│ │Ordonanţa de urgenţă │fiscale, │
│ │a Guvernului nr. 28/ │republicată, cu│
│ │1999 privind │modificările şi│
│ │obligaţia │completările │
│ │operatorilor │ulterioare │
│ │economici de a │ │
│ │utiliza aparate de │ │
│ │marcat electronice │ │
│ │fiscale, republicată,│ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Comercializarea de │ │
│ │către distribuitorii │ │
│ │autorizaţi sau de │ │
│ │către unităţile din │Art. 10 lit. │
│ │reţeaua acestora │aa) din │
│ │acreditate pentru │Ordonanţa de │
│ │comercializare a │urgenţă a │
│ │aparatelor de marcat │Guvernului nr. │
│ │electronice fiscale │28/1999 privind│
│ │definite la art. 3 │obligaţia │
│ │alin. (1) din │operatorilor │
│187 │Ordonanţa de urgenţă │economici de a │
│ │a Guvernului nr. 28/ │utiliza aparate│
│ │1999 privind │de marcat │
│ │obligaţia │electronice │
│ │operatorilor │fiscale, │
│ │economici de a │republicată, cu│
│ │utiliza aparate de │modificările şi│
│ │marcat electronice │completările │
│ │fiscale, republicată,│ulterioare │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nereintroducerea │ │
│ │datelor înscrise pe │ │
│ │rola jurnal privind │ │
│ │tranzacţiile │ │
│ │efectuate de la │Art. 10 lit. │
│ │ultima închidere │bb) din │
│ │zilnică până în │Ordonanţa de │
│ │momentul ştergerii │urgenţă a │
│ │memoriei operative │Guvernului nr. │
│ │pentru aparatele de │28/1999 privind│
│ │marcat electronice │obligaţia │
│ │fiscale definite la │operatorilor │
│188 │art. 3 alin. (1) din │economici de a │
│ │Ordonanţa de urgenţă │utiliza aparate│
│ │a Guvernului nr. 28/ │de marcat │
│ │1999 privind │electronice │
│ │obligaţia │fiscale, │
│ │operatorilor │republicată, cu│
│ │economici de a │modificările şi│
│ │utiliza aparate de │completările │
│ │marcat electronice │ulterioare │
│ │fiscale, republicată,│ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către utilizatorii │ │
│ │aparatelor de marcat │Art. 10 lit. │
│ │electronice fiscale a│cc) din │
│ │termenelor prevăzute │Ordonanţa de │
│ │de lege, de a utiliza│urgenţă a │
│ │aparate de marcat │Guvernului nr. │
│ │electronice fiscale │28/1999 privind│
│ │definite la art. 3 │obligaţia │
│ │alin. (2) din │operatorilor │
│189 │Ordonanţa de urgenţă │economici de a │
│ │a Guvernului nr. 28/ │utiliza aparate│
│ │1999 privind │de marcat │
│ │obligaţia │electronice │
│ │operatorilor │fiscale, │
│ │economici de a │republicată, cu│
│ │utiliza aparate de │modificările şi│
│ │marcat electronice │completările │
│ │fiscale, republicată,│ulterioare │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 10 lit. │
│ │ │dd) din │
│ │ │Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. │
│ │Continuarea livrării │28/1999 privind│
│ │de bunuri sau │obligaţia │
│ │prestării de servicii│operatorilor │
│190 │după suspendarea │economici de a │
│ │activităţii │utiliza aparate│
│ │operatorului economic│de marcat │
│ │în punctul de lucru │electronice │
│ │ │fiscale, │
│ │ │republicată, cu│
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către utilizatorii │Art. 10 lit. │
│ │aparatelor de marcat │ff) din │
│ │electronice fiscale a│Ordonanţa de │
│ │dispoziţiilor │urgenţă a │
│ │prevăzute la art. 3^1│Guvernului nr. │
│ │alin. (4) din │28/1999 privind│
│ │Ordonanţa de urgenţă │obligaţia │
│ │a Guvernului nr. 28/ │operatorilor │
│191 │1999 privind │economici de a │
│ │obligaţia │utiliza aparate│
│ │operatorilor │de marcat │
│ │economici de a │electronice │
│ │utiliza aparate de │fiscale, │
│ │marcat electronice │republicată, cu│
│ │fiscale, republicată,│modificările şi│
│ │cu modificările şi │completările │
│ │completările │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│S. Fapte care constituie contravenţii │
│potrivit Legii nr. 70/2015 pentru │
│întărirea disciplinei financiare privind │
│operaţiunile de încasări şi plăţi în │
│numerar şi pentru modificarea şi │
│completarea Ordonanţei de urgenţă a │
│Guvernului nr. 193/2002 privind │
│introducerea sistemelor moderne de plată, │
│cu modificările şi completările ulterioare│
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │ │Art. 12 alin. │
│ │Nerespectarea │(1) din Legea │
│ │prevederilor art. 1 │nr. 70/2015 │
│ │alin. (1), art. 3 │pentru │
│ │alin. (2) şi (3), │întărirea │
│ │art. 4 alin. (1), (2)│disciplinei │
│ │şi (4),art. 9 şi 10 │financiare │
│ │din Legea nr. 70/2015│privind │
│ │pentru întărirea │operaţiunile de│
│ │disciplinei │încasări şi │
│ │financiare privind │plăţi în │
│ │operaţiunile de │numerar şi │
│ │încasări şi plăţi în │pentru │
│192 │numerar şi pentru │modificarea şi │
│ │modificarea şi │completarea │
│ │completarea │Ordonanţei de │
│ │Ordonanţei de urgenţă│urgenţă a │
│ │a Guvernului nr. 193/│Guvernului nr. │
│ │2002 privind │193/2002 │
│ │introducerea │privind │
│ │sistemelor moderne de│introducerea │
│ │plată, cu │sistemelor │
│ │modificările şi │moderne de │
│ │completările │plată, cu │
│ │ulterioare │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 12 alin. │
│ │ │(2) din Legea │
│ │ │nr. 70/2015 │
│ │Nerespectarea │pentru │
│ │prevederilor art. 6 │întărirea │
│ │şi art. 11 alin. (1)-│disciplinei │
│ │(4) din Legea nr. 70/│financiare │
│ │2015 pentru întărirea│privind │
│ │disciplinei │operaţiunile de│
│ │financiare privind │încasări şi │
│ │operaţiunile de │plăţi în │
│ │încasări şi plăţi în │numerar şi │
│ │numerar şi pentru │pentru │
│193 │modificarea şi │modificarea şi │
│ │completarea │completarea │
│ │Ordonanţei de urgenţă│Ordonanţei de │
│ │a Guvernului nr. 193/│urgenţă a │
│ │2002 privind │Guvernului nr. │
│ │introducerea │193/2002 │
│ │sistemelor moderne de│privind │
│ │plată, cu │introducerea │
│ │modificările şi │sistemelor │
│ │completările │moderne de │
│ │ulterioare │plată, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│Ş. Fapte care constituie contravenţii │
│potrivit Legii nr. 145/2014 pentru │
│stabilirea unor măsuri de reglementare a │
│pieţei produselor din sectorul agricol, cu│
│modificările şi completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │Transportul │ │
│ │produselor │Art. 16 lit. b)│
│ │achiziţionate de la │din Legea nr. │
│ │producători agricoli,│145/2014 pentru│
│ │cu nerespectarea │stabilirea unor│
│ │prevederilor art. 11 │măsuri de │
│ │alin. (1) din Legea │reglementare a │
│194 │nr. 145/2014 pentru │pieţei │
│ │stabilirea unor │produselor din │
│ │măsuri de │sectorul │
│ │reglementare a pieţei│agricol, cu │
│ │produselor din │modificările şi│
│ │sectorul agricol, cu │completările │
│ │modificările şi │ulterioare │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Transportul de │ │
│ │produse agricole │ │
│ │efectuat de către │ │
│ │persoane fizice │ │
│ │autorizate/ │ │
│ │întreprinderi │Art. 16 lit. c^│
│ │individuale/ │1) din Legea │
│ │întreprinderi │nr. 145/2014 │
│ │familiale constituite│pentru │
│ │în conformitate cu │stabilirea unor│
│ │prevederile │măsuri de │
│195 │Ordonanţei de urgenţă│reglementare a │
│ │a Guvernului nr. 44/ │pieţei │
│ │2008, aprobată cu │produselor din │
│ │modificări şi │sectorul │
│ │completări prin Legea│agricol, cu │
│ │nr. 182/2016, de la │modificările şi│
│ │locul de deţinere la │completările │
│ │locul de │ulterioare │
│ │comercializare şi │ │
│ │desfacere a mărfii, │ │
│ │fără a deţine avizul │ │
│ │de însoţire a │ │
│ │produselor agricole │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Închirierea sau │ │
│ │desfăşurarea │ │
│ │activităţilor în │Art. 16 lit. d^│
│ │spaţiile care nu │1) din Legea │
│ │respectă cerinţele │nr. 145/2014 │
│ │sanitare veterinare │pentru │
│ │şi pentru siguranţa │stabilirea unor│
│ │alimentelor, │măsuri de │
│ │prevăzute de art. 13 │reglementare a │
│196 │alin. (6) din Legea │pieţei │
│ │nr. 145/2014 pentru │produselor din │
│ │stabilirea unor │sectorul │
│ │măsuri de │agricol, cu │
│ │reglementare a pieţei│modificările şi│
│ │produselor din │completările │
│ │sectorul agricol, cu │ulterioare │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Desfăşurarea │ │
│ │activităţilor de │ │
│ │valorificare a │ │
│ │produselor agricole │ │
│ │proprii şi de │ │
│ │exercitare a │ │
│ │comerţului cu aceste │ │
│ │produse de către │ │
│ │persoanele fizice │Art. 16 lit. f)│
│ │care nu deţin un │din Legea nr. │
│ │atestat de producător│145/2014 pentru│
│ │valabil, respectiv un│stabilirea unor│
│ │carnet de │măsuri de │
│ │comercializare a │reglementare a │
│197 │produselor din │pieţei │
│ │sectorul agricol │produselor din │
│ │valabil şi │sectorul │
│ │nerespectarea │agricol, cu │
│ │prevederilor art. 13 │modificările şi│
│ │alin. (1) din Legea │completările │
│ │nr. 145/2014 pentru │ulterioare │
│ │stabilirea unor │ │
│ │măsuri de │ │
│ │reglementare a pieţei│ │
│ │produselor din │ │
│ │sectorul agricol, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Eliberarea de către │ │
│ │primar a atestatului │ │
│ │de producător şi/sau │ │
│ │a carnetului de │ │
│ │comercializare a │Art. 16 lit. g)│
│ │produselor din │din Legea nr. │
│ │sectorul agricol, cu │145/2014 pentru│
│ │încălcarea │stabilirea unor│
│198 │dispoziţiilor Legii │măsuri de │
│ │nr. 145/2014 pentru │reglementare a │
│ │stabilirea unor │pieţei │
│ │măsuri de │produselor din │
│ │reglementare a pieţei│sectorul │
│ │produselor din │agricol │
│ │sectorul agricol, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Vânzarea unor produse│ │
│ │agricole, altele │ │
│ │decât cele din │ │
│ │producţie proprie, în│Art. 16 lit. h)│
│ │baza carnetului de │din Legea nr. │
│ │comercializare a │145/2014 pentru│
│ │produselor din │stabilirea unor│
│199 │sectorul agricol │măsuri de │
│ │eliberat potrivit │reglementare a │
│ │prevederilor Legii │pieţei │
│ │nr. 145/2014 pentru │produselor din │
│ │stabilirea unor │sectorul │
│ │măsuri de │agricol │
│ │reglementare a pieţei│ │
│ │produselor din │ │
│ │sectorul agricol │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│T. Fapte care constituie contravenţii │
│potrivit Ordonanţei de urgenţă a │
│Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea│
│şi exploatarea jocurilor de noroc, │
│aprobată cu modificări şi completări prin │
│Legea nr. 246/2010, cu modificările şi │
│completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │obligaţiilor │ │
│ │prevăzute la art. 3 │Art. 22 alin. │
│ │alin. (3), art. 7 │(1) din │
│ │alin. (2), art. 8 │Ordonanţa de │
│ │alin. (2), art. 11 │urgenţă a │
│ │alin. (3), art. 12 │Guvernului nr. │
│ │alin. (2) şi art. 21 │77/2009 privind│
│ │alin. (2), (3) şi (4)│organizarea şi │
│ │din Ordonanţa de │exploatarea │
│200 │urgenţă a Guvernului │jocurilor de │
│ │nr. 77/2009 privind │noroc, aprobată│
│ │organizarea şi │cu modificări │
│ │exploatarea jocurilor│şi completări │
│ │de noroc, aprobată cu│prin Legea nr. │
│ │modificări şi │246/2010, cu │
│ │completări prin Legea│modificările şi│
│ │nr. 246/2010, cu │completările │
│ │modificările şi │ulterioare │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 22 alin. │
│ │Nerespectarea │(2) din │
│ │obligaţiilor │Ordonanţa de │
│ │prevăzute la art. 20 │urgenţă a │
│ │din Ordonanţa de │Guvernului nr. │
│ │urgenţă a Guvernului │77/2009 privind│
│ │nr. 77/2009 privind │organizarea şi │
│ │organizarea şi │exploatarea │
│201 │exploatarea jocurilor│jocurilor de │
│ │de noroc, aprobată cu│noroc, aprobată│
│ │modificări şi │cu modificări │
│ │completări prin Legea│şi completări │
│ │nr. 246/2010, cu │prin Legea nr. │
│ │modificările şi │246/2010, cu │
│ │completările │modificările şi│
│ │ulterioare │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Alterarea mijloacelor│ │
│ │de joc sau │ │
│ │modificarea de orice │ │
│ │natură adusă │ │
│ │acestora, a │ │
│ │echipamentelor │Art. 22 alin. │
│ │tehnice, a │(3) lit. a) din│
│ │evidenţelor de │Ordonanţa de │
│ │gestiune a │urgenţă a │
│ │participanţilor, a │Guvernului nr. │
│ │câştigurilor acordate│77/2009 privind│
│ │şi a sumelor aferente│organizarea şi │
│ │operaţiunilor │exploatarea │
│202 │desfăşurate, precum │jocurilor de │
│ │şi asupra elementelor│noroc, aprobată│
│ │de şansă, hazard, a │cu modificări │
│ │sistemelor de │şi completări │
│ │identificare a │prin Legea nr. │
│ │clienţilor ori de │246/2010, cu │
│ │gestionare a │modificările şi│
│ │operaţiunilor │completările │
│ │financiare efectuate │ulterioare │
│ │de aceştia sau a │ │
│ │oricăror cerinţe │ │
│ │stabilite şi impuse │ │
│ │prin reglementările │ │
│ │specifice acestui │ │
│ │domeniu │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Permiterea, în cadrul│ │
│ │desfăşurării │ │
│ │activităţilor de │ │
│ │jocuri de noroc │Art. 22 alin. │
│ │definite la art. 10 │(3) lit. b) din│
│ │alin. (1) din │Ordonanţa de │
│ │Ordonanţa de urgenţă │urgenţă a │
│ │a Guvernului nr. 77/ │Guvernului nr. │
│ │2009 privind │77/2009 privind│
│ │organizarea şi │organizarea şi │
│ │exploatarea jocurilor│exploatarea │
│203 │de noroc, aprobată cu│jocurilor de │
│ │modificări şi │noroc, aprobată│
│ │completări prin Legea│cu modificări │
│ │nr. 246/2010, cu │şi completări │
│ │modificările şi │prin Legea nr. │
│ │completările │246/2010, cu │
│ │ulterioare, a │modificările şi│
│ │oricărui tip de │completările │
│ │operaţiuni de │ulterioare │
│ │creditare a │ │
│ │participanţilor la │ │
│ │jocul de noroc │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Promovarea, de către │ │
│ │organizatorul │ │
│ │jocurilor de noroc la│ │
│ │distanţă definite la │ │
│ │art. 10 alin. (1) │ │
│ │lit. h)-n) din │ │
│ │Ordonanţa de urgenţă │ │
│ │a Guvernului nr. 77/ │ │
│ │2009 privind │ │
│ │organizarea şi │Art. 22 alin. │
│ │exploatarea jocurilor│(3) lit. c) din│
│ │de noroc, aprobată cu│Ordonanţa de │
│ │modificări şi │urgenţă a │
│ │completări prin Legea│Guvernului nr. │
│ │nr. 246/2010, cu │77/2009 privind│
│ │modificările şi │organizarea şi │
│ │completările │exploatarea │
│204 │ulterioare, prin │jocurilor de │
│ │intermediul oricărui │noroc, aprobată│
│ │mijloc de tip │cu modificări │
│ │interfaţă de │şi completări │
│ │conectare, de │prin Legea nr. │
│ │participare, de │246/2010, cu │
│ │transmitere a │modificările şi│
│ │jocurilor de noroc │completările │
│ │sau prin orice alte │ulterioare │
│ │platforme şi mijloace│ │
│ │asimilate, a │ │
│ │entităţilor şi a │ │
│ │oricăror mijloace de │ │
│ │creditare a │ │
│ │jucătorilor în scopul│ │
│ │participării la │ │
│ │activităţile │ │
│ │organizate în acest │ │
│ │domeniu │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Promovarea, prin │ │
│ │intermediul │ │
│ │activităţilor de joc │ │
│ │de noroc definite la │ │
│ │art. 10 alin. (1) │ │
│ │lit. h)-n) din │ │
│ │Ordonanţa de urgenţă │Art. 22 alin. │
│ │a Guvernului nr. 77/ │(3) lit. d) din│
│ │2009 privind │Ordonanţa de │
│ │organizarea şi │urgenţă a │
│ │exploatarea jocurilor│Guvernului nr. │
│ │de noroc, aprobată cu│77/2009 privind│
│ │modificări şi │organizarea şi │
│ │completări prin Legea│exploatarea │
│205 │nr. 246/2010, cu │jocurilor de │
│ │modificările şi │noroc, aprobată│
│ │completările │cu modificări │
│ │ulterioare, a │şi completări │
│ │oricăror servicii, │prin Legea nr. │
│ │mijloace şi │246/2010, cu │
│ │activităţi care sunt │modificările şi│
│ │interzise sau nu sunt│completările │
│ │reglementate prin │ulterioare │
│ │intermediul normelor │ │
│ │de aplicare a │ │
│ │Ordonanţei de urgenţă│ │
│ │a Guvernului nr. 77/ │ │
│ │2009 ori al altor │ │
│ │reglementări │ │
│ │specifice │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 22 alin. │
│ │Nerespectarea │(3) lit. e) din│
│ │dispoziţiilor art. 7 │Ordonanţa de │
│ │alin. (4) din │urgenţă a │
│ │Ordonanţa de urgenţă │Guvernului nr. │
│ │a Guvernului nr. 77/ │77/2009 privind│
│ │2009 privind │organizarea şi │
│ │organizarea şi │exploatarea │
│206 │exploatarea jocurilor│jocurilor de │
│ │de noroc, aprobată cu│noroc, aprobată│
│ │modificări şi │cu modificări │
│ │completări prin Legea│şi completări │
│ │nr. 246/2010, cu │prin Legea nr. │
│ │modificările şi │246/2010, cu │
│ │completările │modificările şi│
│ │ulterioare │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Reclama, publicitatea│ │
│ │sau orice activitate │ │
│ │cu caracter │Art. 26 alin. │
│ │promoţional privind │(1) din │
│ │activităţile şi │Ordonanţa de │
│ │jocurile de noroc │urgenţă a │
│ │pentru care nu există│Guvernului nr. │
│ │licenţă şi │77/2009 privind│
│ │autorizaţie, potrivit│organizarea şi │
│ │Ordonanţei de urgenţă│exploatarea │
│207 │a Guvernului nr. 77/ │jocurilor de │
│ │2009 privind │noroc, aprobată│
│ │organizarea şi │cu modificări │
│ │exploatarea jocurilor│şi completări │
│ │de noroc, aprobată cu│prin Legea nr. │
│ │modificări şi │246/2010, cu │
│ │completări prin Legea│modificările şi│
│ │nr. 246/2010, cu │completările │
│ │modificările şi │ulterioare │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Desfăşurarea │ │
│ │activităţilor de │ │
│ │marketing, reclamă, │ │
│ │publicitate sau orice│ │
│ │alte activităţi cu │ │
│ │caracter promoţional │ │
│ │privind jocurile de │ │
│ │noroc la distanţă │ │
│ │definite la art. 10 │ │
│ │alin. (1) lit. h)-n) │Art. 26 alin. │
│ │din Ordonanţa de │(2) din │
│ │urgenţă a Guvernului │Ordonanţa de │
│ │nr. 77/2009 privind │urgenţă a │
│ │organizarea şi │Guvernului nr. │
│ │exploatarea jocurilor│77/2009 privind│
│ │de noroc, aprobată cu│organizarea şi │
│ │modificări şi │exploatarea │
│208 │completări prin Legea│jocurilor de │
│ │nr. 246/2010, cu │noroc, aprobată│
│ │modificările şi │cu modificări │
│ │completările │şi completări │
│ │ulterioare, ori │prin Legea nr. │
│ │activităţile şi │246/2010, cu │
│ │serviciile conexe │modificările şi│
│ │acestora, pentru │completările │
│ │jocurile la distanţă │ulterioare │
│ │care nu sunt │ │
│ │autorizate pe │ │
│ │teritoriul României │ │
│ │sau desfăşurarea │ │
│ │acestor activităţi │ │
│ │fără respectarea │ │
│ │prevederilor art. 12 │ │
│ │din aceeaşi ordonanţă│ │
│ │de urgenţă │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 26 alin. │
│ │Nerespectarea │(3) din │
│ │prevederilor art. 12 │Ordonanţa de │
│ │din Ordonanţa de │urgenţă a │
│ │urgenţă a Guvernului │Guvernului nr. │
│ │nr. 77/2009 privind │77/2009 privind│
│ │organizarea şi │organizarea şi │
│ │exploatarea jocurilor│exploatarea │
│209 │de noroc, aprobată cu│jocurilor de │
│ │modificări şi │noroc, aprobată│
│ │completări prin Legea│cu modificări │
│ │nr. 246/2010, cu │şi completări │
│ │modificările şi │prin Legea nr. │
│ │completările │246/2010, cu │
│ │ulterioare │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 26^1 alin.│
│ │Nerespectarea │(1) din │
│ │prevederilor art. 13 │Ordonanţa de │
│ │alin. (4), (5) şi (6)│urgenţă a │
│ │din Ordonanţa de │Guvernului nr. │
│ │urgenţă a Guvernului │77/2009 privind│
│ │nr. 77/2009 privind │organizarea şi │
│ │organizarea şi │exploatarea │
│210 │exploatarea jocurilor│jocurilor de │
│ │de noroc, aprobată cu│noroc, aprobată│
│ │modificări şi │cu modificări │
│ │completări prin Legea│şi completări │
│ │nr. 246/2010, cu │prin Legea nr. │
│ │modificările şi │246/2010, cu │
│ │completările │modificările şi│
│ │ulterioare │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 26^1 alin.│
│ │Nerespectarea │(3) din │
│ │prevederilor art. 7 │Ordonanţa de │
│ │alin. (3) din │urgenţă a │
│ │Ordonanţa de urgenţă │Guvernului nr. │
│ │a Guvernului nr. 77/ │77/2009 privind│
│ │2009 privind │organizarea şi │
│ │organizarea şi │exploatarea │
│211 │exploatarea jocurilor│jocurilor de │
│ │de noroc, aprobată cu│noroc, aprobată│
│ │modificări şi │cu modificări │
│ │completări prin Legea│şi completări │
│ │nr. 246/2010, cu │prin Legea nr. │
│ │modificările şi │246/2010, cu │
│ │completările │modificările şi│
│ │ulterioare │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│Ţ. Fapte care constituie contravenţii │
│potrivit Hotărârii Guvernului nr. 707/2006│
│pentru aprobarea Regulamentului de │
│aplicare a Codului vamal al României, cu │
│modificările şi completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │Neîndeplinirea de │ │
│ │către transportator │Art. 651 lit. │
│ │ori de reprezentantul│a) din │
│ │acestuia a obligaţiei│Hotărârea │
│ │de a depune la biroul│Guvernului nr. │
│ │vamal de frontieră │707/2006 pentru│
│ │documentele │aprobarea │
│212 │însoţitoare ale │Regulamentului │
│ │mijloacelor de │de aplicare a │
│ │transport aflate în │Codului vamal │
│ │trafic internaţional │al României, cu│
│ │şi a documentelor │modificările şi│
│ │privind mărfurile │completările │
│ │transportate cu │ulterioare │
│ │acestea │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 651 lit. │
│ │ │b) din │
│ │ │Hotărârea │
│ │Nedepunerea de către │Guvernului nr. │
│ │comandantul, │707/2006 pentru│
│ │armatorul sau agentul│aprobarea │
│213 │navei a declaraţiei │Regulamentului │
│ │proviziilor de bord, │de aplicare a │
│ │în termenele legale │Codului vamal │
│ │ │al României, cu│
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 651 lit. │
│ │Neîndeplinirea de │c) din │
│ │către organele │Hotărârea │
│ │poştale a obligaţiei │Guvernului nr. │
│ │de a declara şi de a │707/2006 pentru│
│ │prezenta autorităţii │aprobarea │
│214 │vamale coletele şi │Regulamentului │
│ │trimiterile poştale │de aplicare a │
│ │care, potrivit legii,│Codului vamal │
│ │sunt supuse │al României, cu│
│ │controlului vamal │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 651 lit. │
│ │ │d) din │
│ │ │Hotărârea │
│ │Neîndeplinirea de │Guvernului nr. │
│ │către organele │707/2006 pentru│
│ │poştale a obligaţiei │aprobarea │
│215 │de a prezenta │Regulamentului │
│ │biroului vamal de │de aplicare a │
│ │frontieră lista │Codului vamal │
│ │sacilor poştali │al României, cu│
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 651 lit. │
│ │Neprezentarea de │e) din │
│ │către transportator, │Hotărârea │
│ │la solicitarea │Guvernului nr. │
│ │autorităţii vamale, a│707/2006 pentru│
│ │documentelor aferente│aprobarea │
│216 │mijlocului de │Regulamentului │
│ │transport pentru │de aplicare a │
│ │mărfurile │Codului vamal │
│ │transportate, aflate │al României, cu│
│ │în trafic │modificările şi│
│ │internaţional │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 651 lit. │
│ │ │f) din │
│ │ │Hotărârea │
│ │Nerespectarea de │Guvernului nr. │
│ │către orice persoană │707/2006 pentru│
│ │a obligaţiei de a │aprobarea │
│217 │face accesibile │Regulamentului │
│ │controlului vamal │de aplicare a │
│ │locurile indicate de │Codului vamal │
│ │autoritatea vamală │al României, cu│
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 651 lit. │
│ │ │g) din │
│ │ │Hotărârea │
│ │Transferarea │Guvernului nr. │
│ │mărfurilor care au │707/2006 pentru│
│ │făcut obiectul unei │aprobarea │
│218 │declaraţii sumare, în│Regulamentului │
│ │alte cazuri şi locuri│de aplicare a │
│ │decât cele stabilite │Codului vamal │
│ │de autoritatea vamală│al României, cu│
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 651 lit. │
│ │Neîndeplinirea de │h) din │
│ │către titularul │Hotărârea │
│ │operaţiunii │Guvernului nr. │
│ │comerciale sau de │707/2006 pentru│
│ │către reprezentantul │aprobarea │
│219 │acestuia a obligaţiei│Regulamentului │
│ │de a solicita în │de aplicare a │
│ │termenul legal pentru│Codului vamal │
│ │mărfurile înscrise în│al României, cu│
│ │declaraţia sumară o │modificările şi│
│ │destinaţie vamală │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 651 lit. │
│ │Neîndeplinirea de │i) din │
│ │către transportatorul│Hotărârea │
│ │sau gestionarul │Guvernului nr. │
│ │mărfurilor nevămuite │707/2006 pentru│
│ │a obligaţiei de a │aprobarea │
│220 │asigura integritatea │Regulamentului │
│ │sigiliilor sau │de aplicare a │
│ │marcajelor, cu │Codului vamal │
│ │excepţia cazului │al României, cu│
│ │fortuit sau de forţă │modificările şi│
│ │majoră │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea de │ │
│ │către titularul unei │Art. 651 lit. │
│ │informaţii │j) din │
│ │obligatorii a │Hotărârea │
│ │obligaţiei de a │Guvernului nr. │
│ │declara autorităţilor│707/2006 pentru│
│ │vamale, în momentul │aprobarea │
│221 │efectuării │Regulamentului │
│ │formalităţilor │de aplicare a │
│ │vamale, că este în │Codului vamal │
│ │posesia unei │al României, cu│
│ │informaţii │modificările şi│
│ │obligatorii care se │completările │
│ │referă la mărfurile │ulterioare │
│ │în cauză │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 651 lit. │
│ │Neîndeplinirea de │k) din │
│ │către titularul unei │Hotărârea │
│ │autorizaţii emise de │Guvernului nr. │
│ │către Autoritatea │707/2006 pentru│
│ │Naţională a Vămilor a│aprobarea │
│222 │obligaţiei de a │Regulamentului │
│ │anunţa autoritatea │de aplicare a │
│ │vamală asupra │Codului vamal │
│ │oricărei modificări │al României, cu│
│ │intervenite după │modificările şi│
│ │acordarea acesteia │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Depunerea declaraţiei│ │
│ │vamale conţinând date│ │
│ │incomplete sau │ │
│ │inexacte, în cazul în│ │
│ │care această faptă nu│Art. 651 lit. │
│ │influenţează │l) din │
│ │stabilirea │Hotărârea │
│ │drepturilor de import│Guvernului nr. │
│ │şi a altor drepturi │707/2006 pentru│
│ │legal datorate │aprobarea │
│223 │reprezentând impozite│Regulamentului │
│ │şi taxe ce se │de aplicare a │
│ │stabilesc la punerea │Codului vamal │
│ │în liberă circulaţie │al României, cu│
│ │a mărfurilor dar │modificările şi│
│ │produce efecte asupra│completările │
│ │aplicării măsurilor │ulterioare │
│ │de politică │ │
│ │comercială ori a │ │
│ │altor dispoziţii │ │
│ │stabilite prin │ │
│ │reglementări speciale│ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 652 lit. │
│ │ │a) din │
│ │Neîndeplinirea de │Hotărârea │
│ │către conducătorul │Guvernului nr. │
│ │mijlocului de │707/2006 pentru│
│ │transport a │aprobarea │
│224 │obligaţiei de a opri │Regulamentului │
│ │la semnalul formal │de aplicare a │
│ │specific al │Codului vamal │
│ │personalului vamal │al României, cu│
│ │abilitat │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 652 lit. │
│ │Acostarea navelor sau│b) din │
│ │aterizarea │Hotărârea │
│ │aeronavelor în alte │Guvernului nr. │
│ │locuri decât în │707/2006 pentru│
│ │punctele de control │aprobarea │
│225 │unde funcţionează │Regulamentului │
│ │autoritatea vamală, │de aplicare a │
│ │cu excepţia cazului │Codului vamal │
│ │fortuit, de forţă │al României, cu│
│ │majoră sau de boală │modificările şi│
│ │gravă la bord │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neprezentarea │Art. 652 lit. │
│ │documentelor de orice│c) din │
│ │natură şi pe orice │Hotărârea │
│ │fel de suport, │Guvernului nr. │
│ │solicitate în cadrul │707/2006 pentru│
│ │controlului vamal, │aprobarea │
│226 │precum şi │Regulamentului │
│ │nerespectarea │de aplicare a │
│ │termenului stabilit │Codului vamal │
│ │de autoritatea vamală│al României, cu│
│ │pentru prezentarea │modificările şi│
│ │documentelor │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neîndeplinirea de │Art. 652 lit. │
│ │către persoanele │d) din │
│ │fizice care trec │Hotărârea │
│ │frontiera a │Guvernului nr. │
│ │obligaţiei de a │707/2006 pentru│
│ │declara şi de a │aprobarea │
│227 │prezenta în vederea │Regulamentului │
│ │controlului vamal │de aplicare a │
│ │bunurile pentru care │Codului vamal │
│ │este prevăzută │al României, cu│
│ │această │modificările şi│
│ │obligativitate │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 652 lit. │
│ │ │e) din │
│ │Furnizarea de către │Hotărârea │
│ │un solicitant a unor │Guvernului nr. │
│ │informaţii eronate │707/2006 pentru│
│ │sau incomplete în │aprobarea │
│228 │baza cărora a fost │Regulamentului │
│ │adoptată de către │de aplicare a │
│ │autoritatea vamală o │Codului vamal │
│ │decizie favorabilă │al României, cu│
│ │acestuia │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Exercitarea oricărei │Art. 652 lit. │
│ │activităţi │f) din │
│ │comerciale, │Hotărârea │
│ │industriale sau de │Guvernului nr. │
│ │servicii într-o zonă │707/2006 pentru│
│ │liberă, antrepozit │aprobarea │
│229 │liber sau port liber,│Regulamentului │
│ │fără respectarea │de aplicare a │
│ │condiţiilor stabilite│Codului vamal │
│ │în reglementările │al României, cu│
│ │vamale şi fără │modificările şi│
│ │notificarea │completările │
│ │prealabilă a │ulterioare │
│ │autorităţii vamale │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 652 lit. │
│ │Transferarea │g) din │
│ │drepturilor şi │Hotărârea │
│ │obligaţiilor │Guvernului nr. │
│ │titularului unui │707/2006 pentru│
│ │regim vamal economic │aprobarea │
│230 │unor alte persoane │Regulamentului │
│ │care nu îndeplinesc │de aplicare a │
│ │condiţiile prevăzute │Codului vamal │
│ │pentru a beneficia de│al României, cu│
│ │regimul în cauză │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neîndeplinirea de │Art. 652 lit. │
│ │către comisionarul în│h) din │
│ │vamă a obligaţiilor │Hotărârea │
│ │prevăzute la art. 578│Guvernului nr. │
│ │din Hotărârea │707/2006 pentru│
│ │Guvernului nr. 707/ │aprobarea │
│231 │2006 pentru aprobarea│Regulamentului │
│ │Regulamentului de │de aplicare a │
│ │aplicare a Codului │Codului vamal │
│ │vamal al României, cu│al României, cu│
│ │modificările şi │modificările şi│
│ │completările │completările │
│ │ulterioare │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Depunerea unei │ │
│ │declaraţii vamale │ │
│ │care conţine date │ │
│ │eronate privind │Art. 652 lit. │
│ │încadrarea tarifară a│i) din │
│ │bunurilor sau │Hotărârea │
│ │mărfurilor, în cazul │Guvernului nr. │
│ │în care este │707/2006 pentru│
│ │influenţată │aprobarea │
│232 │stabilirea │Regulamentului │
│ │drepturilor de import│de aplicare a │
│ │şi alte drepturi │Codului vamal │
│ │legal datorate │al României, cu│
│ │reprezentând impozite│modificările şi│
│ │şi taxe care se │completările │
│ │încasează de către │ulterioare │
│ │autoritatea vamală la│ │
│ │punerea în liberă │ │
│ │circulaţie a │ │
│ │mărfurilor │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 652 lit. │
│ │ │j) din │
│ │ │Hotărârea │
│ │Părăsirea porturilor │Guvernului nr. │
│ │sau a aeroporturilor │707/2006 pentru│
│ │de către navele sau │aprobarea │
│233 │aeronavele care trec │Regulamentului │
│ │frontiera, fără viza │de aplicare a │
│ │autorităţii vamale │Codului vamal │
│ │ │al României, cu│
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neîndeplinirea de │Art. 652 lit. │
│ │către titularul │k) din │
│ │regimului de punere │Hotărârea │
│ │în liberă circulaţie │Guvernului nr. │
│ │a mărfurilor │707/2006 pentru│
│ │destinate unei │aprobarea │
│234 │anumite utilizări a │Regulamentului │
│ │obligaţiei de a │de aplicare a │
│ │înştiinţa autoritatea│Codului vamal │
│ │vamală despre │al României, cu│
│ │schimbarea utilizării│modificările şi│
│ │acestora │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 652 lit. │
│ │Prezentarea de către │l) din │
│ │un solicitant a unor │Hotărârea │
│ │documente conţinând │Guvernului nr. │
│ │date inexacte sau │707/2006 pentru│
│ │eronate, în vederea │aprobarea │
│235 │obţinerii unei │Regulamentului │
│ │autorizaţii sau a │de aplicare a │
│ │unui certificat de │Codului vamal │
│ │origine eliberat de │al României, cu│
│ │către autoritatea │modificările şi│
│ │vamală │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neîndeplinirea de │Art. 652 lit. │
│ │către titularul │m) din │
│ │regimului vamal de │Hotărârea │
│ │tranzit sau a │Guvernului nr. │
│ │regimurilor vamale │707/2006 pentru│
│ │economice a │aprobarea │
│236 │termenelor, │Regulamentului │
│ │condiţiilor şi │de aplicare a │
│ │obligaţiilor │Codului vamal │
│ │prevăzute pentru │al României, cu│
│ │derularea şi │modificările şi│
│ │încheierea acestor │completările │
│ │regimuri │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 653 alin. │
│ │ │(1) lit. a) din│
│ │ │Hotărârea │
│ │Sustragerea de la │Guvernului nr. │
│ │controlul vamal a │707/2006 pentru│
│ │oricăror bunuri sau │aprobarea │
│237 │mărfuri care ar │Regulamentului │
│ │trebui plasate sub un│de aplicare a │
│ │regim vamal │Codului vamal │
│ │ │al României, cu│
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 653 alin. │
│ │Descărcarea de pe │(1) lit. b) din│
│ │nave, încărcarea pe │Hotărârea │
│ │nave ori │Guvernului nr. │
│ │transbordarea │707/2006 pentru│
│ │bunurilor sau │aprobarea │
│238 │mărfurilor supuse │Regulamentului │
│ │vămuirii fără permis │de aplicare a │
│ │vamal sau fără │Codului vamal │
│ │acordul autorităţii │al României, cu│
│ │vamale │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 653 alin. │
│ │ │(1) lit. d) din│
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. │
│ │Depunerea declaraţiei│707/2006 pentru│
│ │vamale şi a dovezii │aprobarea │
│239 │de origine conţinând │Regulamentului │
│ │date eronate privind │de aplicare a │
│ │originea mărfurilor │Codului vamal │
│ │ │al României, cu│
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 653 alin. │
│ │ │(1) lit. e) din│
│ │Depunerea declaraţiei│Hotărârea │
│ │vamale şi a │Guvernului nr. │
│ │documentelor │707/2006 pentru│
│ │însoţitoare conţinând│aprobarea │
│240 │date incomplete sau │Regulamentului │
│ │eronate privind │de aplicare a │
│ │valoarea în vamă a │Codului vamal │
│ │bunurilor sau a │al României, cu│
│ │mărfurilor │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 653 alin. │
│ │Depunerea declaraţiei│(1) lit. f) din│
│ │vamale şi a │Hotărârea │
│ │documentelor │Guvernului nr. │
│ │însoţitoare conţinând│707/2006 pentru│
│ │date eronate privind │aprobarea │
│241 │cantitatea mărfurilor│Regulamentului │
│ │dacă fapta nu │de aplicare a │
│ │constituie │Codului vamal │
│ │infracţiune prevăzută│al României, cu│
│ │de Codul vamal │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 653 alin. │
│ │ │(1) lit. g) din│
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului nr. │
│ │Exercitarea │707/2006 pentru│
│ │activităţii de │aprobarea │
│242 │comisionar în vamă │Regulamentului │
│ │fără autorizaţie │de aplicare a │
│ │ │Codului vamal │
│ │ │al României, cu│
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 653 alin. │
│ │ │(1) lit. h) din│
│ │ │Hotărârea │
│ │Depunerea declaraţiei│Guvernului nr. │
│ │vamale şi a │707/2006 pentru│
│ │documentelor │aprobarea │
│243 │însoţitoare conţinând│Regulamentului │
│ │date eronate privind │de aplicare a │
│ │felul mărfurilor │Codului vamal │
│ │ │al României, cu│
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neîndeplinirea │ │
│ │obligaţiei de │ │
│ │declarare a │ │
│ │numerarului însoţit, │ │
│ │prevăzută la art. 3 │ │
│ │din Regulamentul (UE)│Art. 653 alin. │
│ │2018/1.672 al │(1^1) din │
│ │Parlamentului │Hotărârea │
│ │European şi al │Guvernului nr. │
│ │Consiliului din 23 │707/2006 pentru│
│ │octombrie 2018 │aprobarea │
│244 │privind controlul │Regulamentului │
│ │numerarului care │de aplicare a │
│ │intră sau iese din │Codului vamal │
│ │Uniune şi de abrogare│al României, cu│
│ │a Regulamentului (CE)│modificările şi│
│ │nr. 1.889/2005, sau a│completările │
│ │obligaţiei de │ulterioare │
│ │informare cu privire │ │
│ │la numerarul │ │
│ │neînsoţit prevăzute │ │
│ │la art. 4 din acelaşi│ │
│ │regulament │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│U. Fapte care constituie contravenţii │
│potrivit Ordonanţei de urgenţă a │
│Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea │
│unor măsuri de reglementare a pieţei pe │
│filiera cerealelor şi a produselor │
│procesate din cereale, aprobată cu │
│modificări prin Legea nr. 225/2006, cu │
│modificările şi completările ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │ │Art. 14 alin. │
│ │ │(1) lit. a) din│
│ │ │Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. │
│ │ │12/2006 pentru │
│ │ │stabilirea unor│
│ │ │măsuri de │
│ │Funcţionarea │reglementare a │
│ │capacităţilor de │pieţei pe │
│245 │depozitare fără │filiera │
│ │autorizaţie de │cerealelor şi a│
│ │depozit │produselor │
│ │ │procesate din │
│ │ │cereale, │
│ │ │aprobată cu │
│ │ │modificări prin│
│ │ │Legea nr. 225/ │
│ │ │2006, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 14 alin. │
│ │ │(1) lit. b) din│
│ │ │Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. │
│ │ │12/2006 pentru │
│ │ │stabilirea unor│
│ │ │măsuri de │
│ │Neîndeplinirea │reglementare a │
│ │condiţiilor existente│pieţei pe │
│246 │la data acordării │filiera │
│ │autorizaţiei de │cerealelor şi a│
│ │depozit │produselor │
│ │ │procesate din │
│ │ │cereale, │
│ │ │aprobată cu │
│ │ │modificări prin│
│ │ │Legea nr. 225/ │
│ │ │2006, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │ │Art. 14 alin. │
│ │ │(1) lit. c) din│
│ │ │Ordonanţa de │
│ │ │urgenţă a │
│ │ │Guvernului nr. │
│ │ │12/2006 pentru │
│ │ │stabilirea unor│
│ │Achiziţionarea │măsuri de │
│ │cerealelor de către │reglementare a │
│ │operatorii economici,│pieţei pe │
│247 │din spaţii de │filiera │
│ │depozitare care nu │cerealelor şi a│
│ │deţin autorizaţie de │produselor │
│ │depozit │procesate din │
│ │ │cereale, │
│ │ │aprobată cu │
│ │ │modificări prin│
│ │ │Legea nr. 225/ │
│ │ │2006, cu │
│ │ │modificările şi│
│ │ │completările │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Transportul în scop │ │
│ │comercial al │Art. 14 alin. │
│ │cerealelor sau al │(1) lit. e) din│
│ │produselor de │Ordonanţa de │
│ │panificaţie, │urgenţă a │
│ │neînsoţite de │Guvernului nr. │
│ │documentele prevăzute│12/2006 pentru │
│ │de lege la art. 10 │stabilirea unor│
│ │lit. d) şi art. 11 │măsuri de │
│ │alin. (1) din │reglementare a │
│ │Ordonanţa de urgenţă │pieţei pe │
│ │a Guvernului nr. 12/ │filiera │
│248 │2006 pentru │cerealelor şi a│
│ │stabilirea unor │produselor │
│ │măsuri de │procesate din │
│ │reglementare a pieţei│cereale, │
│ │pe filiera cerealelor│aprobată cu │
│ │şi a produselor │modificări prin│
│ │procesate din │Legea nr. 225/ │
│ │cereale, aprobată cu │2006, cu │
│ │modificări prin Legea│modificările şi│
│ │nr. 225/2006, cu │completările │
│ │modificările şi │ulterioare │
│ │completările │ │
│ │ulterioare │ │
├────┴─────────────────────┴───────────────┤
│V. Fapte care constituie contravenţii │
│potrivit Ordonanţei de urgenţă a │
│Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în│
│aplicare a sancţiunilor internaţionale, │
│aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/│
│2009, cu modificările şi completările │
│ulterioare │
├────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ │Nerespectarea │ │
│ │restricţiilor şi │ │
│ │obligaţiilor │ │
│ │prevăzute în actele │ │
│ │internaţionale │ │
│ │menţionate la art. 1 │Art. 26 alin. │
│ │alin. (1) din │(1) lit. a) din│
│ │Ordonanţa de urgenţă │Ordonanţa de │
│ │a Guvernului nr. 202/│urgenţă a │
│ │2008 privind punerea │Guvernului nr. │
│ │în aplicare a │202/2008 │
│ │sancţiunilor │privind punerea│
│ │internaţionale, │în aplicare a │
│249 │aprobată cu │sancţiunilor │
│ │modificări prin Legea│internaţionale,│
│ │nr. 217/2009, cu │aprobată cu │
│ │modificările şi │modificări prin│
│ │completările │Legea nr. 217/ │
│ │ulterioare, care sunt│2009, cu │
│ │direct aplicabile, │modificările şi│
│ │sau prin actele │completările │
│ │normative prevăzute │ulterioare │
│ │la art. 4 alin. (2)- │ │
│ │(4) din aceeaşi │ │
│ │ordonanţă de urgenţă,│ │
│ │dacă fapta nu │ │
│ │constituie │ │
│ │infracţiune │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Nerespectarea │Art. 26 alin. │
│ │obligaţiei prevăzute │(1) lit. b) din│
│ │la art. 24 alin. (1) │Ordonanţa de │
│ │din Ordonanţa de │urgenţă a │
│ │urgenţă a Guvernului │Guvernului nr. │
│ │nr. 202/2008 privind │202/2008 │
│ │punerea în aplicare a│privind punerea│
│ │sancţiunilor │în aplicare a │
│250 │internaţionale, │sancţiunilor │
│ │aprobată cu │internaţionale,│
│ │modificări prin Legea│aprobată cu │
│ │nr. 217/2009, cu │modificări prin│
│ │modificările şi │Legea nr. 217/ │
│ │completările │2009, cu │
│ │ulterioare, dacă │modificările şi│
│ │fapta nu constituie │completările │
│ │infracţiune │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───────────────┤
│ │Neîndeplinirea │Art. 26 alin. │
│ │obligaţiilor │(1) lit. c) din│
│ │prevăzute la art. 9 │Ordonanţa de │
│ │alin. (2) şi art. 18 │urgenţă a │
│ │alin. (2) şi (3) din │Guvernului nr. │
│ │Ordonanţa de urgenţă │202/2008 │
│ │a Guvernului nr. 202/│privind punerea│
│ │2008 privind punerea │în aplicare a │
│251 │în aplicare a │sancţiunilor │
│ │sancţiunilor │internaţionale,│
│ │internaţionale, │aprobată cu │
│ │aprobată cu │modificări prin│
│ │modificări prin Legea│Legea nr. 217/ │
│ │nr. 217/2009, cu │2009, cu │
│ │modificările şi │modificările şi│
│ │completările │completările │
│ │ulterioare │ulterioare │
└────┴─────────────────────┴───────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016