Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.452 din 8 decembrie 2022  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.452 din 8 decembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare "Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1201 din 14 decembrie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 14 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Sunt eligibili pentru acordarea Grantului REGELE CAROL I candidaţii care sunt:
    a) absolvenţi de liceu care au obţinut cel puţin o dată, pe perioada studiilor liceale, la olimpiadele internaţionale, medalie de aur/premiul I, medalie de argint/premiul II, medalie de bronz/premiul III sau menţiune şi care sunt înmatriculaţi într-o instituţie de învăţământ superior din România începând cu anul universitar 2022-2023;
    b) absolvenţi de liceu care au obţinut cel puţin o dată, pe perioada studiilor liceale, la olimpiadele naţionale, medalie de aur/premiul I, medalie de argint/premiul II, medalie de bronz/premiul III sau menţiune şi care sunt înmatriculaţi într-o instituţie de învăţământ superior din România începând cu anul universitar 2022-2023."

    2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Olimpiadele internaţionale şi naţionale, prevăzute la alin. (1), se referă la olimpiadele şcolare naţionale organizate în România şi olimpiadele şcolare internaţionale în domeniul matematicii şi al ştiinţelor, al limbii şi literaturii române, al limbilor şi al literaturilor materne şi al limbilor moderne, al disciplinelor din ariile curriculare om şi societate, arte, sport şi educaţie fizică, tehnologii, lingvistică, astronomie şi astrofizică."

    3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Întocmirea listei candidaţilor eligibili, cu încadrarea pe fiecare dintre categoriile prevăzute la alin. (1), se realizează de către Ministerul Educaţiei, se verifică şi se validează de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi se face publică de către acesta până cel târziu la data de 1 octombrie a anului în care se înmatriculează la unităţile de învăţământ superior candidaţii eligibili."

    4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Grantul REGELE CAROL I se acordă fiecărui candidat cuprins în lista prevăzută la art. 3 alin. (2), înmatriculat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată din România pe întreaga durată a studiilor universitare din ciclul 1 - licenţă şi, după caz, conform cererii depuse de student, şi din ciclul 2 - masterat, cu începere din anul pentru care studentul depune cererea, şi are o valoare anuală al cărei cuantum este stabilit în funcţie de performanţa maximă obţinută de către fiecare candidat, astfel:
    a) pentru laureaţii la olimpiade internaţionale se acordă suma de 6.000 euro pe an pentru medalie de aur/premiul I, 5.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II, 4.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III, 3.500 euro pentru menţiune;
    b) pentru laureaţii la olimpiade naţionale se acordă suma de 4.000 euro pe an pentru medalie de aur/premiul I, 3.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II, 3.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III, 2.500 euro pentru menţiune.
    (2) Suplimentar faţă de prevederile alin. (1) se mai pot acorda:
    a) 1.000 euro/an, pentru fiecare beneficiar de grant, pentru participarea la evenimente ştiinţifice internaţionale şi/sau pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală;
    b) maximum 3.500 euro/an/echipă formată din cel puţin 2 studenţi, dintre care cel puţin unul este olimpic în sensul art. 3 alin. (1), provenind din una sau mai multe universităţi, pentru materiale, subansamble şi subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care aceasta se prezintă şi se clasifică la concursuri internaţionale de prestigiu.
    (3) Sumele, în cuantumurile prevăzute la alin. (1), se asigură de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării în lei, la cursul stabilit de Banca Naţională a României în prima zi din anul universitar respectiv, şi se plătesc către instituţia de învăţământ superior la care este înmatriculat studentul, care le virează în contul bancar al studentului respectiv în două tranşe, din care prima de 80% din valoarea anuală a grantului până la încheierea anului financiar, iar diferenţa înainte de finalizarea anului universitar respectiv. Sumele se vor derula prin contul de disponibil al instituţiilor de învăţământ superior acreditate «Sume de mandat şi în depozit». Sumele neutilizate şi rămase la sfârşitul exerciţiului bugetar se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
    (4) Sumele, în cuantumurile prevăzute la alin. (2), se asigură de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării în lei, la cursul stabilit de Banca Naţională a României în data începerii anului universitar din anul respectiv, care le virează instituţiei de învăţământ superior, în condiţiile şi la termenele prevăzute printr-un contract-cadru multianual.
    (5) Cheltuielile cu operaţiunile de transfer bancar şi efectuarea plăţii granturilor prin virament bancar sunt calculate şi suportate de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi reprezintă cheltuieli cu organizarea şi desfăşurarea Programului."

    5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării stabileşte anual, în bugetul propriu, plafoanele de angajare a cheltuielilor pentru Grantul REGELE CAROL I şi detalierea pe categorii de cheltuieli, respectiv granturi noi şi granturi în continuare.
    (1) Plafoanele şi detalierea pe categorii de cheltuieli, noi granturi şi granturi în continuare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, în ultimele 4 luni ale anului bugetar, pentru anul bugetar următor."

    6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Aplicantul eligibil din lista prevăzută la art. 3 alin. (2) depune o cerere de acordare a Grantului REGELE CAROL I la instituţia de învăţământ superior acreditată din România la care se înmatriculează, până la data-limită de 10 octombrie din anul absolvirii cu diplomă de bacalaureat a cursurilor liceale.
    (2) Instituţia de învăţământ superior transmite Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, până la data de 17 octombrie a fiecărui an, cererile de acordare a Grantului REGELE CAROL I şi solicitarea de finanţare.
    (3) Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării încheie, până la data de 1 noiembrie a anului universitar respectiv, câte un contract-cadru multianual cu fiecare dintre instituţiile de învăţământ superior acreditate din România la care au fost depuse cereri de către candidaţi.
    (4) Instituţiile de învăţământ superior iau măsurile necesare astfel încât cererea de acordare a Grantului REGELE CAROL I şi documentaţia aferentă să poată fi depuse în format electronic."

    7. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Modelul cererii pentru acordarea Grantului REGELE CAROL I prevăzute la art. 6 alin. (1) şi, respectiv, al contractului-cadru multianual prevăzut la art. 6 alin. (3), precum şi procedurile de verificare şi validare a listei candidaţilor eligibili prevăzute la art. 3 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.
    (2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care au înmatriculat studenţii beneficiari ai Grantului REGELE CAROL I încheie cu fiecare student în parte, până la data de 15 noiembrie, în baza contractului-cadru multianual încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, un contract de finanţare multianual, până la termenul de încetare a contractului asumat de părţi, în care se vor stipula în mod obligatoriu:
    a) dreptul studentului de a primi, corespunzător performanţei realizate prin locul ocupat la olimpiadă, cuantumul sumei prevăzute la art. 4 alin. (1), conform eşalonării prevăzute la art. 4 alin. (3), în contul bancar comunicat de acesta, fără alte formalităţi prealabile sau documente justificative;
    b) dreptul studentului de a beneficia de un mentor, cadru didactic universitar sau personal de cercetare-dezvoltare, pe durata grantului, ales de student conform intereselor şi obiectului cercetării desfăşurate în cadrul grantului;
    c) obligaţia studentului de a realiza un raport ştiinţific de maximum 10 pagini cu privire la activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul grantului, pe care îl va depune obligatoriu în scris, cu confirmare de primire, sau în format electronic în baza de date a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării prevăzută la art. 8 alin. (1);
    d) dreptul studentului de a prezenta raportul prevăzut la lit. b) în cadrul cursurilor şi seminarelor din cadrul facultăţii sau al altei manifestări ştiinţifice stabilite de conducerea instituţiei de învăţământ superior;
    e) obligaţia studentului de a promova studiile universitare pe perioada grantului pentru ciclul 1 - licenţă, după caz, şi pentru ciclul 2 - master;
    f) obligaţia instituţiei de învăţământ superior de a furniza, la solicitarea studentului beneficiar, sume în avans pentru realizarea de cheltuieli pentru destinaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi de a asigura decontarea acestora conform regulilor şi documentelor justificative aplicabile pentru instituţiile publice;
    g) obligaţia instituţiilor de învăţământ superior semnatare ale contractelor-cadru de a facilita constituirea de echipe multidisciplinare de cercetători dintre studenţii beneficiari ai grantului şi colaborarea acestora cu personalul de cercetare-dezvoltare;
    h) obligaţia instituţiei de învăţământ superior de a recupera integral, atât pe durata studiilor, cât şi pe durata perioadei de angajare obligatorie, stabilită conform contractului, sumele plătite studentului, în cazul nerespectării de către acesta a obligaţiilor prevăzute la lit. c), şi de a returna aceste sume în contul comunicat de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării;
    i) obligaţia studentului/absolventului beneficiar al Grantului REGELE CAROL I de a plăti, în contul instituţiei de învăţământ superior în care este/a fost înmatriculat, sumele comunicate de aceasta, în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea acesteia privind încălcarea de către student a contractului."

    8. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Studentul poate să îşi schimbe mentorul pe durata grantului, dacă acesta nu mai corespunde intereselor şi obiectului cercetării, prin cerere scrisă formulată către organizaţia al cărei cadru didactic universitar sau personal de cercetare-dezvoltare este mentorul, cu obligaţia de a-şi găsi un înlocuitor în maximum 30 de zile de la formularea cererii. Condiţiile de numire, schimbare şi renunţare a mentorului, precum şi modelul-cadru al contractului de mentorat se stabilesc prin ordinul prevăzut la alin. (1)."

    9. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării realizează baza de date cu entităţile şi studenţii beneficiari ai Grantului REGELE CAROL I şi anual face public un raport cu privire la impactul prezentei iniţiative.
    (2) Absolvenţii beneficiari ai granturilor REGELE CAROL I notifică obligatoriu în scris, cu confirmare de primire, sau în format electronic Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi instituţiile de învăţământ superior la care au absolvit studiile universitare despre unitatea sau instituţia din domeniul CDI din România şi funcţia în care sunt încadraţi în urma finalizării grantului, dacă aceştia au optat pentru o astfel de activitate."

    10. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.
    11. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi Ministerul Educaţiei asigură evaluarea impactului implementării Grantului REGELE CAROL I, după primii 10 ani de implementare, iar în baza evaluării supun Guvernului spre aprobare măsuri privind modul de continuare a acestuia."

    12. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Pentru beneficiarii granturilor REGELE CAROL I, transferul pe durata studiilor universitare sau, după caz, suspendarea studiilor, la iniţiativa beneficiarului Grantului REGELE CAROL I, se face cu notificarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi, după caz, a instituţiei de învăţământ superior la care este/a fost înmatriculat, în termen de 15 zile de la transferare sau, respectiv, de la începerea suspendării.
    (2) Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării realizează şi acordă absolvenţilor beneficiari ai grantului însemnul «Grantul REGELE CAROL I». Cheltuielile privind proiectarea, producerea şi multiplicarea însemnelor se asigură din bugetul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării."    ART. II
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare «Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I», cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul universitar 2022-2023, lista candidaţilor eligibili se va face publică pe siteul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării până cel târziu la data de 15 decembrie 2022.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 403/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul universitar 2022-2023, aplicantul eligibil din lista prevăzută la art. 3 alin. (2) depune cererea pentru acordarea Grantului REGELE CAROL I la instituţia de învăţământ superior acreditată la care este înmatriculat până la data-limită de 25 decembrie 2022.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 403/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul universitar 2022-2023, instituţia de învăţământ superior transmite către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării cererile de acordare a Grantului REGELE CAROL I şi solicitarea de finanţare până la data de 10 ianuarie 2023.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 403/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul universitar 2022-2023, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării încheie un contractcadru multianual cu fiecare instituţie de învăţământ superior acreditată din România la care există candidaţi eligibili până la data de 17 ianuarie 2023.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 403/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul universitar 2022-2023, instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care au înmatriculat studenţi beneficiari ai Grantului REGELE CAROL I încheie cu fiecare student în parte, în baza contractului-cadru multianual încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, un contract de finanţare multianual, până la termenul de încetare a contractului asumat de până la data de 1 februarie 2023.

    ART. III
    Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării prevăzut la art. I pct. 7 se aprobă în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. IV
    Studenţii care sunt beneficiari ai Grantului REGELE CAROL I la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta hotărâre.

    ART. V
    Hotărârea Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 14 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Sebastian-Ioan Burduja
                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu


    Bucureşti, 8 decembrie 2022.
    Nr. 1.452.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016