Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.326 din 30 decembrie 2021  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.326 din 30 decembrie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (6) şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Ministerul Economiei funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice, dezvoltare durabilă, proprietate intelectuală, invenţii şi mărci, protecţia consumatorilor, infrastructura calităţii şi supravegherea pieţei şi celelalte domenii conexe, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.
    (2) Ministerul Economiei este minister cu rol de sinteză, instituţie publică cu personalitate juridică.
    (3) Ministerul Economiei, denumit în continuare ministerul, are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1.

    ART. 2
    (1) Ministerul îndeplineşte următoarele funcţii principale:
    a) de strategie, prin care se asigură aplicarea politicilor şi strategiilor Guvernului, precum şi a propriilor strategii şi politici, coordonate cu politica Guvernului în domeniile de competenţă prevăzute la art. 1 alin. (1);
    b) de reglementare a domeniului de competenţă, cu respectarea ierarhiei actelor normative;
    c) de control şi monitorizare a domeniului de competenţă, exercitată asupra persoanelor fizice sau juridice sau a autorităţilor publice care intră în sfera de reglementare a domeniului de specializare, în limitele competenţei legale, şi prin care se realizează activităţi de control operativ la entităţile aflate în subordinea şi în coordonarea sa, precum şi la operatorii economici aflaţi sub autoritate, în vederea asigurării respectării prevederilor legale.

    (2) Ministerul îndeplineşte următoarele funcţii specifice:
    a) de sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional în domeniile de competenţă prevăzute la art. 1 alin. (1), necesar pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de responsabilitate şi din celelalte domenii conexe: recuperarea instalaţiilor şi gestionarea resurselor materiale, creşterea economică în domeniul politicii industriale, administrarea, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa şi monitorizarea îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzarecumpărare de acţiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare;
    b) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru domeniile sale de responsabilitate;
    c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniile sale de activitate, inclusiv în privinţa afacerilor europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
    d) de administrare a proprietăţii statului, exclusiv în domeniile sale de competenţă prevăzute la art. 1, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului;
    e) de autoritate de stat prin care: se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniile sale de activitate, precum şi al funcţionării entităţilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa, se exercită funcţiile de coordonare a politicilor şi a măsurilor de încurajare şi de stimulare a industriei naţionale şi se asigură respectarea exigenţelor privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, precum şi în privinţa gestionării afacerilor europene, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2017;
    f) de coordonare, la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, a activităţilor privind relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, în domeniile aflate în responsabilitate;
    g) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa.

    (3) Ministerul este desemnat să exercite calitatea de:
    a) autoritate care coordonează domeniul infrastructurii calităţii, precum şi activităţile de supraveghere a pieţei, potrivit cerinţelor aplicabile stabilite în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93, potrivit art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, precum şi în ceea ce priveşte coordonarea activităţilor de supraveghere a pieţei, potrivit cerinţelor aplicabile stabilite de Regulamentul (UE) nr. 1.020/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor şi de modificare a Directivei 2004/42/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 şi (UE) nr. 305/2011;
    b) autoritate competentă în conformitate cu art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare;
    c) autoritate competentă pentru transmiterea şi solicitarea informaţiilor şi documentelor ce fac obiectul schimbului de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, potrivit art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) punct de informare despre produse la nivel naţional, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/515 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 privind recunoaşterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 764/2008;
    e) autoritate competentă care asigură participarea, elaborarea şi fundamentarea poziţiei României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate.

    (4) Principiile care stau la baza activităţii ministerului sunt următoarele:
    a) coerenţă, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniile sale de responsabilitate;
    b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;
    c) perfecţionarea managementului fondurilor publice;
    d) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate;
    e) colaborarea cu partenerii sociali;
    f) asigurarea unui climat concurenţial în domeniile coordonate;
    g) promovarea eticii şi integrităţii profesionale.


    ART. 3
    În realizarea funcţiilor sale, ministerul exercită, în domeniile sale de activitate, următoarele atribuţii generale:
    1. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora în domeniile coordonate şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu impact în domeniile din responsabilitatea sa;
    2. fundamentează, elaborează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării sale şi urmăreşte execuţia bugetului, proiectarea şi realizarea investiţiilor pentru activităţile din domeniile de activitate;
    3. asigură administrarea proprietăţii statului în domeniile coordonate;
    4. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile sale de activitate;
    5. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniile coordonate;
    6. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniile coordonate;
    7. încheie tratate internaţionale sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de Guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte;
    8. este coordonator al politicilor naţionale în domeniul pieţei interne;
    9. încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate;
    10. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale conform atribuţiilor pe domeniile de activitate, asigură reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate;
    11. sprijină activitatea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;
    12. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniului;
    13. elaborează, actualizează şi implementează permanent sistemul informatic în domeniile coordonate;
    14. asigură îndeplinirea, în domeniul de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora;
    15. gestionează resursele financiare în domeniile coordonate şi controlează modul de utilizare a acestora;
    16. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene, în domeniile de competenţă, prin activităţi specifice;
    17. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniile de competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;
    18. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;
    19. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate;
    20. asigură implementarea obligaţiilor derivând din implementarea Strategiei naţionale anticorupţie;
    21. asigură legătura operativă cu personalul desemnat de minister care îşi desfăşoară activitatea la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, în condiţiile prevăzute de cadrul normativ care reglementează organizarea Reprezentanţei;
    22. acţionează pentru dezvoltarea comerţului exterior şi a cooperării economice internaţionale a României, în domeniile sale de activitate;
    23. asigură dialogul instituţional cu partenerii externi în domeniul economic;
    24. asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la modul de soluţionare a petiţiilor şi a solicitărilor de informaţii de interes public;
    25. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru domeniile de responsabilitate şi notifică ajutorul de stat pentru care ministerul are calitatea de furnizor de ajutor de stat;
    26. eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    27. stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile coordonate;
    28. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor în domeniile sale de responsabilitate;
    29. iniţiază, propune, implementează, coordonează şi monitorizează acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative în domeniul său de activitate;
    30. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia în domeniile coordonate şi urmăreşte implementarea concluziilor derivate din acestea;
    31. administrează participaţiile statului, împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a operatorilor şi pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare, după caz, în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea sa de instituţie publică implicată în privatizare şi din calitatea de acţionar a statului la operatorii economici aflaţi sub autoritatea acestuia;
    32. desfăşoară activităţile de privatizare şi postprivatizare;
    33. asigură pregătirea societăţilor pentru privatizare, stabileşte metodele de privatizare şi realizează privatizarea prin oricare dintre metodele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
    34. monitorizează aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială şi supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat şi a filialelor acestora;
    35. asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi finanţarea cheltuielilor aferente acestei activităţi;
    36. preia active sau active funcţionale, care au legătură cu domeniile sale de competenţă, inclusiv prin procedura de dare în plată, în scopul valorificării acestora. Valorificarea activelor se poate realiza prin, dar fără a se limita la vânzare, închiriere, majorarea capitalului social al unor societăţi;
    37. derulează activităţile de atragere de investiţii la operatorii economici aflaţi sub autoritatea sa;
    38. înfiinţează societăţi cu capital de stat în România şi în străinătate şi asigură cheltuielile legate de această operaţiune din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare;
    39. efectuează acţiuni de control administrativ, în vederea identificării şi remedierii deficienţelor, conform Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    40. din perspectiva domeniului afacerilor europene: asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi asigură îndeplinirea, în domeniul de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora;
    41. din perspectiva dreptului tratatelor: încheie tratate internaţionale la nivel departamental sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de Guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 sau, după caz, de Legea nr. 276/2011, şi încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate.


    ART. 4
    În realizarea funcţiilor sale, ministerul exercită, în principal, următoarele atribuţii specifice:
    A. în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare:
    1. elaborează în domeniul economic strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă:
    a) industrială, referitoare la evoluţia dezvoltării sectoarelor industriei extractive în domeniul de activitate propriu şi a industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum, industria auto, industria metalurgică, industria de maşini şi echipamente, industria construcţii navale şi de material rulant, industria construcţiilor metalice, industria construcţiilor de maşini, industria chimică şi petrochimică, industria electrotehnică, electronică şi mecanică fină, industria textilă şi pielărie, industria materialelor de construcţii, industria prelucrării lemnului şi a mobilei, industria de celuloză şi hârtie, industria de prelucrare mase plastice şi cauciuc, industria de reciclare, biotehnologii, economie circulară şi clusterele;
    b) comercială, pentru produsele industriale pentru dezvoltarea pieţei interne;
    c) economică, privind creşterea economică, atragerea de investitori;

    2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivităţii produselor industriale şi al ajutorului de stat din domeniile coordonate, cu consultarea celorlalte instituţii interesate şi în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017;
    3. participă la reuniunile/conferinţele organizaţiilor internaţionale: Grupul de experţi în politici de inovare şi competitivitate al Comisiei Economice, ONU (UNECE) de la Geneva, Comitetul pentru Industrie, Comerţ şi Dezvoltarea Întreprinderii, Grupul de lucru pentru cooperare euromediteraneană în cadrul Cartei euromediteraneene pentru întreprindere, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) - grupurile de lucru „Comitetul Oţelului“ şi „Construcţii Navale“ - Directoratul pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, Divizia transport, ONUDI - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială - tehnologia de foresight - previziuni industriale, forumurile economice ale Iniţiativei Central Europene - ICE;
    4. desemnează organisme de inspecţie, laboratoare de încercări sau organisme de certificare pentru eşantionarea combustibililor lichizi şi asigură controlul respectării legislaţiei referitoare la limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi potrivit Hotărârii Guvernului nr. 346/2016 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi;
    5. acordă certificate de recunoaştere şi desemnare ca organisme de inspecţie tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili în temeiul Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină;
    6. coordonează activităţile de supraveghere a pieţei produselor reglementate de normele Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora;
    7. coordonează şi participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu şi organizaţii neguvernamentale, la elaborarea de strategii în domeniul protecţiei consumatorului;
    8. asigură informarea, consultarea şi instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, producţia şi consumul durabil, strategiile tematice din Uniunea Europeană în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
    9. urmăreşte realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul naţional de gestiune a deşeurilor, referitoare la gestionarea deşeurilor generate de industrie;
    10. monitorizează piaţa pentru produsele industriale importate de România din ţări din afara Uniunii Europene;
    11. coordonează domeniul infrastructurii calităţii şi urmăreşte aplicarea unitară a măsurilor aferente pentru produsele reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora;
    12. coordonează şi exercită prerogativele de putere publică în relaţia cu ASRO - Asociaţia de Standardizare din România;
    13. elaborează şi propune spre aprobare strategii, programe şi acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare în industria de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;
    14. negociază direct sau participă la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic din domeniile coordonate ori pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;
    15. elaborează politici şi reglementări privind evaluarea conformităţii produselor industriale, implementează şi controlează politica de securitate a instalaţiilor din industrie şi de reciclare a materialelor şi urmăreşte aplicarea acestora;
    16. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi;
    17. iniţiază şi dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflaţi în portofoliul ministerului;
    18. solicită informaţii economice şi sociale necesare la elaborarea politicilor industriale;
    19. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;
    20. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;
    21. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terţe pieţe;
    22. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale ori internaţionale de interes pentru România;
    23. administrează şi gestionează programul de creştere a competitivităţii produselor industriale ţinând cont de noile principii europene privind: economia circulară, dezvoltarea durabilă, reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi digitalizare;
    24. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de creştere a competitivităţii produselor industriale, în vederea asigurării corectitudinii acordării fondurilor;
    25. coordonează Comitetul interministerial pentru competitivitate;
    26. coordonează monitorizarea şi evaluarea Strategiei naţionale pentru competitivitate;
    27. elaborează politica industrială şi politica de cluster şi urmăreşte aplicarea acestora;
    28. acordă asistenţă de specialitate firmelor româneşti şi străine în domeniile sale de competenţă;
    29. participă la îndeplinirea obiectivelor stabilite în Pactul ecologic european - Green Deal din domeniul de competenţă;
    30. asigură legătura operativă cu reprezentanţii permanenţi ai ministerului la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;
    31. desemnează şi notifică organismele de evaluare a conformităţii în domeniile de competenţă în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare;
    32. promovează scheme de ajutor de stat în domeniile economie, politici industriale şi competitivitate cu respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    33. aplică măsuri în vederea reorganizării, restructurării şi privatizării operatorilor economici din industria de apărare şi securitate cu capital de stat;
    34. reglementează activitatea de producţie, dezvoltare şi de investiţii a operatorilor economici de stat şi privaţi din industria de apărare şi securitate;
    35. sprijină participarea industriei de apărare, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare şi modernizare a forţelor sistemului naţional de apărare;
    36. sprijină activitatea instituţiilor din cadrul Sistemului naţional de apărare privind implicarea operatorilor economici, inclusiv a celor din industria de apărare şi securitate, la programele de compensări în industria de apărare;
    37. promovează exportul de echipamente, produse şi servicii ale industriei de apărare şi securitate, indiferent de forma de proprietate;
    38. asigură, reprezintă şi susţine activitatea de cooperare tehnică internaţională în domeniul industriei de apărare şi securitate, în relaţiile cu alte state, precum şi cu organizaţii de profil din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene;
    39. participă în comisiile de control al exporturilor şi importurilor strategice care vizează domeniile coordonate;
    40. elaborează propuneri pentru planul de mobilizare pentru apărare a economiei naţionale, secţiunea industrie şi resurse, planurile anuale de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime şi materiale aferente acestora, gestionează/actualizează Inventarul capacităţilor de producţie ale operatorilor economici din industria naţională de apărare, avizează lucrările de evidenţă militară şi de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligaţii militare ale operatorilor economici în domeniu;
    41. organizează şi desfăşoară activităţi de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare aflată în administrare, aflate în gestionarea operatorilor economici din industria de apărare şi securitate;
    42. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniul de competenţă, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructură critică naţionale şi europene din domeniul economic;
    43. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului economic, inclusiv privind industria de apărare şi securitate;
    44. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul economic;
    45. participă în comisiile şi grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaţionale, a căror activitate vizează cooperarea internaţională în domeniul apărării şi securităţii, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice europene din domeniul de competenţă;
    46. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniile de activitate, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;
    47. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene în domeniul de competenţă, prin activităţi specifice;

    B. în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile:
    1. elaborează în domeniul resurselor minerale neenergetice strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului minier şi atragerea investitorilor;
    2. sprijină realizarea strategiilor de dezvoltare locală a comunităţilor afectate de restructurarea industrială;
    3. diseminează informaţii şi bune practici pentru planificarea strategică participativă a dezvoltării locale;
    4. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană, Banca Mondială şi alţi finanţatori, din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al regenerării socioeconomice;
    5. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniul resurselor minerale neenergetice;
    6. îndeplineşte atribuţii de minister de resort în conformitate cu Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. elaborează reglementări în vederea implementării Programului geologic naţional;
    8. elaborează şi implementează programe în domeniul resurselor minerale neenergetice;
    9. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile;
    10. asigură monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale neenergetice, precum şi a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    11. avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor în domeniul resurselor minerale neenergetice;
    12. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului resurselor minerale neenergetice;
    13. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul resurselor minerale neenergetice;
    14. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale, urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;
    15. iniţiază sau avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului, şi programe de regenerare socioeconomică a zonelor industriale şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor;
    16. asigură implementarea şi managementul programelor de refacere ecologică şi regenerare socioeconomică pentru dezvoltarea durabilă a zonelor afectate;
    17. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor de închidere a minelor, refacere a mediului şi regenerare socioeconomică;
    18. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi şi a comunităţilor afectate de restructurarea industrială;
    19. iniţiază şi dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflaţi în portofoliul ministerului, din domeniul resurselor minerale neenergetice;
    20. impune accelerarea elaborării şi implementării proiectelor finanţate din fonduri structurale prin sprijinirea autorităţilor publice locale din zonele afectate;
    21. solicită informaţii economice şi sociale din zonele afectate, necesare la elaborarea politicilor din domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
    22. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul resurselor minerale neenergetice;
    23. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniul resurselor minerale neenergetice;
    24. acordă asistenţă de specialitate, organizează seminare şi consultări în domeniul dezvoltării durabile a zonelor industriale;
    25. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;
    26. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în domeniul resurselor minerale neenergetice, în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională, la care ministerul este parte;
    27. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral;
    28. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
    29. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale neenergetice şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;
    30. iniţiază sau avizează, împreună cu autoritatea competentă în domeniul protecţiei mediului, proiecte de acte normative, de ordine şi de instrucţiuni referitoare la protecţia mediului în domeniul resurselor minerale neenergetice;
    31. avizează planul de încetare a activităţii minelor care sunt propuse la închidere, precum şi proiectele tehnice de execuţie a lucrărilor de conservare, închidere a minelor şi reabilitare a mediului, pentru minele aparţinând companiilor/societăţilor naţionale miniere;
    32. aprobă editarea publicaţiilor „Revista minelor“ şi „Buletinul de resurse minerale neenergetice“;

    C. în domeniul proprietăţii intelectuale, invenţiilor şi mărcilor:
    1. promovează politica de sprijin al invenţiilor în România;
    2. elaborează programe şi strategii în vederea promovării proprietăţii intelectuale şi protejării acesteia la nivel naţional şi internaţional;

    D. în domeniul protecţiei consumatorilor promovează acte normative.


    ART. 5
    În exercitarea atribuţiilor sale, ministerul colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu partenerii de dialog social, precum şi cu alte organisme şi instituţii publice.

    ART. 6
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministerul este autorizat:
    a) să efectueze acţiuni de control şi să dispună măsuri în vederea remedierii deficienţelor constatate, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa;
    c) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite;
    d) să emită şi să revoce, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, acte administrative sub forma autorizaţiilor, licenţelor, atestatelor, prin care li se permit(e) solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi;
    e) să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa.

    (2) Pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea sa, ministerul exercită, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile de instituţie publică implicată şi, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, competenţele de autoritate publică tutelară.

    ART. 7
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, ministerul poate solicita, pe bază de protocol, de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane juridice datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor sale, cu păstrarea confidenţialităţii acestora şi potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

    ART. 8
    (1) Structura organizatorică a ministerului este prevăzută în anexa nr. 1.
    (2) Cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului economiei se pot organiza direcţii, servicii, birouri, compartimente şi se pot stabili: numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
    (3) Personalul ministerului este compus din demnitari, funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale, precum şi din personal contractual.
    (4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al ministerului este de 250 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
    (5) Pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, ministerul poate înfiinţa echipe de proiect cu personal angajat în afara organigramei, potrivit art. 16 alin. (10) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Numărul de posturi, organizarea şi funcţionarea echipelor de proiect prevăzute la alin. (5) se realizează prin ordin al ministrului economiei.
    (7) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor aflate în subordinea şi în coordonarea ministerului, finanţate de la bugetul de stat prin bugetul ministerului, se aprobă prin ordin al ministrului economiei.
    (8) Conducătorii instituţiilor publice aflate în subordinea ministerului sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului economiei.

    ART. 9
    (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului economiei.
    (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc prin fişa postului.
    (3) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului economiei.

    ART. 10
    (1) Conducerea ministerului se asigură de către ministrul economiei.
    (2) Ministrul reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine.
    (3) În faţa autorităţilor jurisdicţionale, ministerul este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului economiei.
    (4) Ministrul economiei este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Pe lângă ministrul economiei funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului economiei.
    (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul economiei emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.
    (7) Prin ordin al ministrului economiei pot fi delegate atribuţii.
    (8) În cazul în care ministrul economiei nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor.

    ART. 11
    (1) Ministrul economiei este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
    (2) Secretarul general al ministerului are atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului ori încredinţate de ministrul economiei.
    (3) Secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile stabilite de ministrul economiei.

    ART. 12
    Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea ministerului, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 13
    (1) Ministerul are în dotare un parc auto, iar pentru activităţi specifice numărul de mijloace de transport este prevăzut în anexa nr. 3, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de conducere, nominalizaţi prin ordin al ministrului. Consumul lunar de combustibil pentru fiecare autovehicul va fi stabilit prin ordin al ministrului.

    ART. 14
    Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 15
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 16
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 17 martie 2021.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei,
                    Florin Marian Spătaru
                    Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
                    Constantin-Daniel Cadariu
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Dan Vîlceanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Daniela Anda Grigore Gîtman,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 30 decembrie 2021.
    Nr. 1.326.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI ECONOMIEI
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    UNITĂŢILE
    aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei

┌──────────────────────────────────────┐
│I. Unităţi care funcţionează în │
│subordinea Ministerului Economiei │
├──────────────────────────────────────┤
│a) cu finanţare de la bugetul de stat:│
├───┬──────────────────────────────────┤
│ │Oficiul de Compensare pentru │
│ │Achiziţii de Tehnică Specială - 25│
│ │de posturi │
├───┴──────────────────────────────────┤
│b) cu finanţare din venituri proprii: │
├───┬──────────────────────────────────┤
│1. │Oficiul de Stat pentru Invenţii şi│
│ │Mărci - OSIM - 243 de posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Centrul de Pregătire pentru │
│2. │Personalul din Industrie Buşteni -│
│ │58 de posturi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Inspecţia de Stat pentru Controlul│
│3. │Cazanelor, Recipientelor sub │
│ │Presiune şi Instalaţiilor de │
│ │Ridicat - ISCIR - 280 de posturi │
├───┴──────────────────────────────────┤
│c) cu finanţare din venituri proprii │
│şi subvenţii de la bugetul de stat: │
├───┬──────────────────────────────────┤
│ │Biroul Român de Metrologie Legală │
│ │- BRML Bucureşti - 659 de posturi │
├───┴──────────────────────────────────┤
│II. Unităţi care funcţionează în │
│coordonarea Ministerului Economiei │
├───┬──────────────────────────────────┤
│1. │Asociaţia de Standardizare din │
│ │România - ASRO │
├───┼──────────────────────────────────┤
│2. │Asociaţia de Acreditare din │
│ │România - RENAR │
├───┴──────────────────────────────────┤
│III. Unităţi care funcţionează în │
│coordonarea ministrului economiei, cu │
│finanţare integrală de la bugetul de │
│stat │
├───┬──────────────────────────────────┤
│ │Autoritatea Naţională pentru │
│1. │Protecţia Consumatorilor - 982 de │
│ │posturi, exclusiv demnitarii │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Autoritatea pentru Administrarea │
│2. │Activelor Statului - 227 de │
│ │posturi │
├───┴──────────────────────────────────┤
│IV. Unităţi care funcţionează sub │
│autoritatea Ministerului Economiei │
├───┬──────────────────────────────────┤
│1. │SOCIETATEA NAŢIONALĂ A APELOR │
│ │MINERALE - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│2. │SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII - │
│ │S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │COMPANIA NAŢIONALĂ A CUPRULUI, │
│3. │AURULUI ŞI FIERULUI „MINVEST“ - │
│ │S.A., cu filialele sale │
├───┼──────────────────────────────────┤
│4. │SOCIETATEA BĂIŢA - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│5. │SOCIETATEA CUPRU MIN - S.A. ABRUD │
├───┼──────────────────────────────────┤
│6. │CONVERSMIN - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│7. │MINVEST ROŞIA MONTANĂ - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│8. │MINBUCOVINA - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │COMPANIA NAŢIONALĂ A METALELOR │
│9. │PREŢIOASE ŞI NEFEROASE REMIN - │
│ │S.A., în insolvenţă, cu filiala sa│
├───┼──────────────────────────────────┤
│10.│MOLDOMIN - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│11.│COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM - S.A., │
│ │cu filialele sale │
├───┼──────────────────────────────────┤
│12.│AVIOANE CRAIOVA - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│13.│IAR - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│14.│IOR - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│15.│ROMAERO - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│16.│ŞANTIERUL NAVAL MANGALIA - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│17.│UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE - S.A., cu │
│ │filiala sa │
├───┼──────────────────────────────────┤
│18.│UZINA MECANICĂ DRĂGĂŞANI - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│19.│CONSTRUCŢII AERONAUTICE - S.A., în│
│ │faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│20.│COMPANIA NAŢIONALĂ „LOTERIA │
│ │ROMÂNĂ“ - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│21.│ŞANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│22.│IPROCHIM - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│23.│SOCIETATEA NAŢIONALĂ „PLAFAR“ - │
│ │S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│24.│SANEVIT 2003 - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│25.│OLTCHIM - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│26.│ROMPLUMB - S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│27.│FORAJ BUCUREŞTI - S.A., în │
│ │faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│28.│GERMISARA - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│29.│INSTITUTUL DE CERCETĂRI │
│ │METALURGICE - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│30.│CENTRUL DE FORMARE MANAGEMENT ŞI │
│ │CONSULTANŢĂ - S.R.L., în faliment │
└───┴──────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice

┌────┬───────────┬────────────┬────────┐
│ │ │Tipul │Numărul │
│Nr. │Unitatea │mijlocului │maxim │
│crt.│ │de transport│aprobat │
│ │ │ │(bucăţi)│
├────┼───────────┼────────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │Aparatul │ │ │
│ │propriu*) │ │ │
│ │pentru │ │ │
│1 │transport │Autovehicule│57 │
│ │marfă şi │ │ │
│ │persoane │ │ │
│ │(delegaţii)│ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────┘

    *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016