Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.311 din 30 decembrie 2021  privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada  1 ianuarie 2022-10 decembrie 2022 în transportul feroviar public de călători    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.311 din 30 decembrie 2021 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2022-10 decembrie 2022 în transportul feroviar public de călători

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1260 din 31 decembrie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 38 şi art. 39 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2022-10 decembrie 2022 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A., prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2022-10 decembrie 2022 al Societăţii Comerciale REGIO CĂLĂTORI - S.R.L., prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2022-10 decembrie 2022 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L., prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2022-10 decembrie 2022 al Societăţii Comerciale TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI - S.R.L., prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 5
    Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2022-10 decembrie 2022 al Societăţii ASTRA TRANS CARPATIC - S.R.L., prevăzut în anexa nr. 5.

    ART. 6
    Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2022-10 decembrie 2022 al Societăţii Comerciale SOFTRANS - S.R.L., prevăzut în anexa nr. 6.

    ART. 7
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) act adiţional - document ce modifică termenii şi condiţiile contractului de servicii publice, producând efecte de la data încheierii lui;
    b) autoritatea contractantă - Autoritatea pentru Reformă Feroviară;
    c) compensaţia de serviciu public/compensaţia - plata acordată de către autoritatea contractantă din bugetul de stat operatorului de transport feroviar de călători pe perioada de validitate a contractului în schimbul îndeplinirii obligaţiei de serviciu public, în conformitate cu termenii şi condiţiile acestui contract;
    d) C.N.C.F. „CFR“ - S.A. - Compania Naţională de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - administratorul infrastructurii feroviare, companie responsabilă de operarea, mentenanţa şi reînnoirea infrastructurii feroviare pe reţeaua de căi ferate din România, precum şi de participarea la dezvoltarea acesteia, conform legislaţiei de înfiinţare şi funcţionare şi potrivit normelor stabilite prin legislaţia în vigoare în cadrul politicii generale privind dezvoltarea şi finanţarea infrastructurii;
    e) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi ce are ca obiect prestarea serviciului public de călători de către operatorul de transport feroviar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    f) forţa majoră - o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora şi care face imposibilă executarea, respectiv îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea imposibilitatea de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
    g) legea sau legile - toate legile aplicabile în România, civile, penale sau administrative, legi de drept comun sau coduri civile, legislaţie, legislaţie subordonată, tratate, regulamente, directive şi reglementări, care sunt în vigoare în fiecare caz înainte de acest contract, la momentul acestui contract sau după data acestui contract;
    h) obligaţia de servicii publice (OSP) - cerinţele impuse asupra operatorului de transport feroviar de călători, stabilite de autoritatea contractantă precizată în cadrul acestui contract pentru a asigura serviciile publice de transport de călători avute în vedere de prezentul contract;
    i) operator de transport feroviar de călători - operator de serviciu public aşa cum este definit la art. 2 lit. d din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, modificat prin Regulamentul (UE) 2016/2.338, care deţine licenţă de transport şi operează pe infrastructura feroviară, în condiţiile legii;
    j) rută de circulaţie - rută de transport stabilită prin punctul de plecare, punctul de destinaţie şi punctele majore intermediare, utilizată de către operatorul de transport feroviar de călători pentru prestarea serviciilor publice de transport feroviar de călători ce fac obiectul prezentului contract;
    k) servicii publice de transport feroviar de călători - acele activităţi de transport feroviar de călători a căror prestare face obiectul contractului, care sunt de interes economic general şi care sunt prestate către public în mod nediscriminatoriu, echitabil, transparent şi continuu, în baza prezentului contract, cu excluderea altor moduri de transport de călători pe şine, cum ar fi transportul cu metroul sau tramvaiul;
    l) situaţia realizării serviciilor de transport feroviar public de călători - documentul încheiat la sfârşitul fiecărei luni de către operatorul de transport feroviar, prin care se constată stadiul realizării serviciilor de transport public de călători executate, respectiv realizarea indicatorilor calitativi şi cantitativi, conform prevederilor contractuale;
    m) valoare - valoarea serviciilor contractate, inclusiv compensaţia de orice tip plătită de autoritatea/autorităţile publică/publice şi venitul din vânzarea de bilete care nu este restituit autorităţii contractante;
    n) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.


    ART. 8
    (1) În perioada 1 ianuarie 2022-10 decembrie 2022, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, compensaţia serviciilor publice pentru transportul feroviar de călători se acordă în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului în 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi 1.107/70 ale Consiliului astfel:
    a) diferenţele dintre veniturile totale aferente transportului feroviar public de călători şi cheltuielile eligibile pentru asigurarea obligaţiei de serviciu public, la care se adaugă o cotă de profit de maximum 3%, calculat la cheltuieli eligibile. Compensaţia obligaţiilor de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători se stabileşte pe baza indicatorului tren-km;
    b) pentru fiecare operator de transport feroviar de călători, compensaţia anuală de serviciu public, care cuprinde cota de profit de maximum 3%, se stabileşte fără a depăşi 60% din totalul cheltuielilor eligibile pentru trenurile din categoria Interregio şi 87% din totalul cheltuielilor eligibile pentru trenurile din categoria Regio. Cheltuielile eligibile pe categorie de tren se calculează prin împărţirea cheltuielilor totale eligibile la numărul total de tren-km şi, ulterior, înmulţirea valorii unitare obţinute cu numărul de tren-km, pe fiecare categorie de tren;
    c) compensaţia nu poate depăşi o sumă care corespunde efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligaţia de serviciu public asupra cheltuielilor şi veniturilor operatorului de serviciu public;
    d) efectele se evaluează comparând situaţia în care obligaţia de serviciu public este îndeplinită cu situaţia care ar fi existat dacă obligaţia nu ar fi fost îndeplinită;
    e) pentru a calcula efectul financiar net, autoritatea contractantă utilizează următorul mecanism:
    (i) cheltuielile suportate în legătură cu o obligaţie de serviciu public sau cu un set de obligaţii de serviciu public impuse de autoritatea contractantă/autorităţile contractante, obligaţii conţinute în contractul de servicii publice şi/sau într-o normă generală;
    (ii) minus eventualele efecte financiare pozitive generate în cadrul reţelei exploatate în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză;
    (iii) minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză;
    (iv) plus un profit rezonabil;
    egal efectul financiar net;


    f) pentru a evita compensarea în exces sau lipsa de compensare, la calculul efectului financiar net se iau în considerare efectele financiare măsurabile asupra serviciilor operatorului în cauză;
    g) cheltuielile şi veniturile trebuie calculate în conformitate cu normele contabile şi fiscale în vigoare.
    (2) Pentru a spori transparenţa şi a evita subvenţiile încrucişate, în cazul în care un operator de serviciu public nu exploatează doar servicii compensate care fac obiectul unor obligaţii de serviciu public de transport, ci se implică şi în alte activităţi, conturile aferente serviciilor publice sus-menţionate trebuie separate, astfel încât să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:
    a) conturile curente corespunzătoare fiecăreia dintre aceste activităţi trebuie să fie evidenţiate separat, iar proporţia activelor corespunzătoare şi a cheltuielilor fixe aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu normele contabile şi fiscale în vigoare;
    b) toate cheltuielile variabile, o contribuţie adecvată la cheltuielile fixe şi un profit rezonabil legat de orice altă activitate a operatorului de serviciu public nu pot fi sub nicio formă imputate serviciului public în cauză;
    c) cheltuielile serviciului public trebuie să fie echilibrate pe baza veniturilor din exploatare şi a plăţilor din partea autorităţilor publice, fără nicio posibilitate de transfer de venituri către un alt sector de activitate a operatorului de serviciu public.

    (3) Valoarea preliminată a compensaţiei de serviciu public se stabileşte astfel:
    a) valoarea preliminată a compensaţiei de serviciu public acordată în perioada 1 ianuarie 2022-10 decembrie 2022, potrivit alin. (1), pentru obligaţia de serviciu public aprobată, stabilită potrivit legii, este de 1.589.223,452 mii lei, care include valoarea de 51.410,75774 mii lei, care reprezintă pachetul de servicii de rezervă pentru anul 2022;
    b) valoarea preliminată poate fi modificată ulterior prin acte adiţionale, în condiţiile legii, cu evitarea supracompensării operatorilor de transport feroviar.

    (4) Compensaţia se acordă proporţional cu gradul de realizare a indicatorului cantitativ tren-km.
    (5) Acordarea marjei de profit aferente compensaţiei de serviciu public, de maximum 3%, se realizează în baza îndeplinirii:
    a) indicatorului cantitativ tren-km şi se acordă proporţional cu gradul de realizare a indicatorului, în limita unei cote de profit de maximum 1%;
    b) indicatorilor de calitate (punctualitate, grad de ocupare, anulare trenuri, disponibilitate MR) şi se acordă potrivit realizării fiecărui indicator în parte, în limita unei cote de profit de maximum 1%;
    c) indicatorului privind veniturile minime obligatorii calculate pe baza veniturilor înregistrate, în limita unei cote de profit de maximum 1%.

    (6) Nerealizarea veniturilor minime obligatorii calculate pe baza veniturilor înregistrate, în perioada stărilor de urgenţă sau în situaţia introducerii unor zone de carantinare, pentru zonele în cauză, instituite conform legislaţiei în vigoare, nu va conduce la penalizarea operatorului.

    ART. 9
    Compensaţia de serviciu public se acordă pentru efectuarea obligaţiei de serviciu public, pe infrastructura interoperabilă, neinteroperabilă neînchiriată, administrată în condiţiile legii de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., şi pe infrastructura neinteroperabilă închiriată, în baza angajamentului ferm încheiat cu gestionarul de infrastructură în condiţiile legii şi ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora, cu modificările ulterioare, în condiţiile legii.

    ART. 10
    În scopul asigurării continuităţii serviciului public de transport feroviar de călători, acordarea compensaţiei se va face:
    a) în baza Legii bugetului de stat pentru anul 2022 sau ca urmare a rectificărilor bugetare;
    b) regularizarea sumelor acordate, potrivit prevederilor contractelor/actelor adiţionale încheiate, după caz.


    ART. 11
    (1) Operatorii de transport feroviar public de călători care încheie contracte de servicii publice au următoarele obligaţii:
    a) să asigure, pe toată durata contractului, interoperabilitatea sistemelor de ticketing cu baza de date comună a Autorităţii pentru Reformă Feroviară, în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru crearea unei baze de date comune;
    b) să asigure, pe toată durata contractului, un sistem de evidenţă contabilă care să permită detalierea pe conturi analitice distincte a cheltuielilor şi veniturilor eligibile aferente obligaţiei de serviciu public;
    c) până la data de 1 septembrie 2022, operatorii de transport feroviar vor comunica către Autoritatea pentru Reformă Feroviară veniturile minime estimate pentru perioada mers de tren 2022/2023, pe fiecare rută de circulaţie şi categorii de trenuri.

    (2) Autoritatea pentru Reformă Feroviară verifică respectarea obligaţiilor stipulate la alin. (1) lit. a) şi b).

    ART. 12
    (1) Autoritatea pentru Reformă Feroviară, începând cu data de 1 februarie 2022, va demara procedurile de atribuire competitivă pentru atribuirea de contracte de servicii publice, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, cu modificările ulterioare.
    (2) Autoritatea pentru Reformă Feroviară, până la data de 15 martie 2022, va iniţia o propunere de act normativ privind stabilirea metodologiei de punctare pentru realizarea şi utilizarea parametrilor de performanţă aprobaţi în vederea stabilirii obligaţiilor de serviciu public.
    (3) Autoritatea pentru Reformă Feroviară, până la data de 15 martie 2022, va aproba valorile de referinţă ale indicatorilor de performanţă, conform realizărilor din anul 2021, necesare stabilirii gradului de îndeplinire a acestora din cadrul contractelor de servicii publice ce fac obiectul prezentei hotărâri.
    (4) Autoritatea pentru Reformă Feroviară, până la data de 1 iunie 2022, va iniţia o propunere de act normativ privind stabilirea metodologiei de identificare şi declarare a veniturilor minime estimate pe fiecare operator de transport feroviar, rută de circulaţie şi categorii de trenuri.
    (5) Autoritatea pentru Reformă Feroviară, până la data de 15 iulie 2022, va iniţia o propunere de act normativ privind stabilirea metodologiei de monitorizare a veniturilor reale raportate la veniturile estimate şi implementare a acţiunilor necesare.
    (6) Autoritatea pentru Reformă Feroviară, până la data de 31 iulie 2022, va realiza un audit tehnico-economic al obligaţiilor de serviciu public asumate de operatorii de transport feroviar de călători prin contractele de servicii publice derulate în baza Hotărârii Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători, cu modificările ulterioare, privind îndeplinirea calităţii serviciilor şi eficienţei din punctul de vedere al costurilor. Auditul va avea în vedere şi necesitatea şi rezonabilitatea costurilor aferente obligaţiei de serviciu public.
    (7) Autoritatea pentru Reformă Feroviară, până la data de 30 septembrie 2022, va aproba mecanismul de utilizare a costurilor-ţintă stabilite în baza auditului tehnico-economic, ce va fi utilizat în cadrul mecanismului de creştere a eficienţei din punctul de vedere al costurilor. Mecanismul de aplicare a sistemului de stimulare a scăderii costurilor (atingerii costurilor-ţintă), concomitent cu alte elemente de stimulare a creşterii calităţii şi eficienţei serviciilor, în ansamblu, şi a operatorilor, în particular, va fi inclus în contractul de servici publice cu începere din 11 decembrie 2022.

    ART. 13
    (1) Autoritatea pentru Reformă Feroviară, până la data de 1 mai 2022, va implementa un model naţional de transport.
    (2) Autoritatea pentru Reformă Feroviară, până la data 15 mai 2022, va defini obligaţia de serviciu public de transport feroviar de călători, care va sta la baza atribuirii contractelor de servicii publice începând cu data de 11 decembrie 2022.

    ART. 14
    (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A., Societatea „Regio Călători“ - S.R.L., Societatea Comercială „Interregional Călători“ - S.R.L., Societatea Comercială „Transferoviar Călători“ - S.R.L., Societatea „Astra Trans Carpatic“ - S.R.L., Societatea Comercială „Softrans“ - S.R.L. vor actualiza prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în condiţiile legii, contractele de servicii publice prevăzute la art. 1-6, după adoptarea legii bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare.
    (2) În cazuri temeinic justificate se mandatează Autoritatea pentru Reformă Feroviară să semneze, în numele statului, şi să aprobe modificări ale anexei nr. 2 din contractele de servicii publice, în cuantum de maximum 0,5% din volumul total de tren-km asumat de fiecare operator de transport feroviar prin obligaţia de serviciu public aferentă fiecărui contract în parte, fără depăşirea acestuia, aşa cum a fost aprobată prin contract şi act adiţional.

    ART. 15
    În conformitate cu dispoziţiile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, cu modificările ulterioare, contractele prevăzute în anexele nr. 1-6 pot fi amendate, prin acte adiţionale, în sensul definirii unor obligaţii de servicii suplimentare, inclusiv formule de calcul, care să fie în concordanţă cu principiile de la nivel european aferente compensaţiei pentru serviciul public de transport feroviar de călători. Actele adiţionale pentru perioada 1 ianuarie 2022-10 decembrie 2022 la contractele menţionate în anexele nr. 1-6 vor fi avizate de Consiliul Concurenţei înainte de aprobarea acestora prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare.

    ART. 16
    (1) Pachetul de servicii de rezervă pentru anul 2022 se stabileşte şi se actualizează lunar de către C.N.C.F. „CFR“ - S.A. până în luna octombrie 2022, când îşi încetează aplicabilitatea, iar suma calculată va reîntregi suma alocată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru plata subvenţiilor conform contractelor de servicii publice încheiate cu operatorii de transport feroviar public de călători.
    (2) C.N.C.F. „CFR“ - S.A. stabileşte pachetul de servicii de rezervă la un număr de 4 trenuri/zi pentru fiecare secţie neinteroperabilă pe care nu se realizează transport public de călători şi îl transmite cu celeritate Autorităţii pentru Reformă Feroviară.
    (3) În limita pachetului de rezervă constituit conform celor de mai sus, C.N.C.F. „CFR“ - S.A. are dreptul să scoată lunar la licitaţie linii neinteroperabile neînchiriate, cu un pachet de servicii de 4 trenuri/zi pentru fiecare secţie, cu încadrarea în pachetul de rezervă calculat până la sfârşitul anului.
    (4) Diferenţa de cuantum în lei, dintre pachetul de rezervă alocat la angajarea acestuia şi cel rezultat în urma actualizării lunare, poate fi folosită la încheierea unor contracte noi cu operatorii de transport feroviar de călători licenţiaţi care solicită/prestează servicii de transport feroviar de călători şi îndeplinesc condiţiile legale, cu realocarea fondurilor neutilizate din rezervă şi/sau pentru completarea compensaţiei ce poate fi acordată operatorilor de transport feroviar de călători care au încheiat contract de servicii publice, cu evitarea supracompensării operatorilor.

    ART. 17
    Pentru respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, se mandatează Autoritatea pentru Reformă Feroviară să semneze, în numele statului, contractele menţionate în anexele nr. 1-6 şi actele adiţionale la acestea.

    ART. 18
    Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    *) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1260 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.


    ART. 19
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2022.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu

    Bucureşti, 30 decembrie 2021.
    Nr. 1.311.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016