Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.238 din 12 octombrie 2022  privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţii de verificare  şi control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.238 din 12 octombrie 2022 privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţii de verificare şi control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1009 din 18 octombrie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Legea nr. 296/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Prin prezenta hotărâre se stabilesc condiţiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanţării, valoarea ajutorului de stat pentru anul 2022, precum şi modalităţile de verificare şi control ale schemei de ajutor de stat în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, denumit în continuare Program.
    (2) Schema de ajutor se aplică în baza Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01), partea a II-a, capitolul 1, secţiunile 1.1.1.1 şi 1.1.1.4.

    ART. 2
    (1) Termenul final până la care se aplică schema de ajutor este 31 decembrie 2022.
    (2) Plăţile aferente Programului se efectuează în intervalul 1 ianuarie 2023-29 decembrie 2023.
    (3) Bugetul alocat schemei de ajutor pentru anul 2022 este de 92.000 mii lei, echivalentul a 18.593 mii euro.

    ART. 3
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) ANZM - Agenţia Naţională a Zonei Montane;
    b) autoritate competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională a Zonei Montane, autoritate responsabilă cu administrarea Programului;
    c) demararea investiţiei - începerea lucrărilor de construcţii aferente investiţiilor, fie primul angajament din punct de vedere juridic de a comanda echipamente sau de a contracta servicii sau orice alt angajament care face ireversibilă investiţia, luânduse în considerare situaţia care survine prima în ordine cronologică. Lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor/autorizaţiilor/permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate demarare a investiţiei;
    d) fermieri care s-au instalat în maximum cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare - fermieri, indiferent de forma juridică, respectiv persoană juridică, persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală (ÎI) sau întreprindere familială (IF), care s-au instalat cu cel mult cinci ani înainte de depunerea cererii de finanţare în Program;
    e) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    (i) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, altele decât întreprinderile mici şi mijlocii care sunt înfiinţate de mai puţin de trei ani, în care mai mult de jumătate din capitalul lor social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă, în special, la tipurile de societăţi prevăzute în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, acolo unde este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, altele decât întreprinderile mici şi mijlocii care sunt înfiinţate de mai puţin de trei ani, în care mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi prevăzute în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este întreprindere mică şi mijlocie, atunci când, în ultimii doi ani, raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization se situează sub 1,0;

    f) MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    g) schemă de ajutor de stat - orice sprijin, indiferent de formă, din surse de stat, acordat de autorităţi publice sau de alte organisme care le administrează în numele statului;
    h) tânăr fermier - persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii de finanţare, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. n) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului; persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier, în sensul art. 2 alin. (1) lit. n) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, se instalează şi exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare legate de exploataţie;
    i) zona montană - teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale care îndeplinesc criteriile stabilite în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 97/1.332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din zona montană, unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2 la acelaşi ordin, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 296/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, cu modificările ulterioare.


    ART. 4
    (1) Beneficiarii eligibili ai Programului sunt prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare.
    (2) Schema de ajutor nu se aplică beneficiarilor menţionaţi la alin. (1) dacă:
    a) au beneficiat de un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piaţa, printr-o decizie a Comisiei Europene; astfel, schema de ajutor nu li se aplică atât timp cât ajutorul nu va fi rambursat sau plătit într-un cont cu destinaţie specială, reprezentând valoarea totală şi dobânzile aferente ajutorului ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    b) sunt consideraţi întreprinderi în dificultate în sensul celor prevăzute la art. 3 lit. e);
    c) înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie producători de lapte din zona montană, precum şi producători agricoli din zona montană;
    b) să îşi desfăşoare activitatea în zona montană;
    c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului investiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1), (9) şi (15);
    d) să nu fi primit sprijin prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, inclusiv pe perioada de tranziţie la noua politică agricolă comună, pentru aceleaşi cheltuieli eligibile legate de investiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1), (9) şi (15).

    (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ANZM are obligaţia de a solicita informaţii cu privire la obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (2) lit. c) în formă electronică, în baza unui protocol încheiat cu organul fiscal central, potrivit dispoziţiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Schema de ajutor sprijină realizarea de investiţii pentru înfiinţarea de centre de colectare a laptelui în zona montană care permit colectarea, condiţionarea şi depozitarea în condiţii optime a laptelui colectat şi se încadrează în dispoziţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare.
    (2) Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului de investiţii prevăzut la alin. (1), permisă pe acest tip de investiţie, este de 500.000 lei, din care 40% reprezintă ajutor de stat. Ajutorul de stat acordat pe acest tip de investiţie poate fi majorat conform celor prevăzute la alin. (8), iar contribuţia proprie a beneficiarului reprezintă diferenţa, în funcţie de procentul ajutorului de stat.
    (3) În cazul proiectelor a căror valoare totală eligibilă depăşeşte valoarea totală maximă eligibilă prevăzută la alin. (2), diferenţa se suportă integral de către beneficiar.
    (4) Cheltuielile eligibile pentru tipul de investiţie prevăzut la alin. (1) sunt:
    a) cheltuieli privind construcţia centrelor de colectare a laptelui; cheltuielile cu achiziţionarea terenurilor sunt eligibile în limita a maximum 10% din totalul costurilor eligibile aferente construcţiei centrelor de colectare a laptelui;
    b) cheltuieli generate de achiziţia sau achiziţia prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport, în limita valorii de piaţă a activelor, specializate în funcţie de tipul investiţiei;
    c) cheltuieli generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. a) şi b) în limita a maximum 7% din valoarea acestora, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare de studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, consultanţă şi autorizaţii.

    (5) Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (4) nu reprezintă cheltuială eligibilă, cu excepţia cazului în care nu este recuperabilă în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA.
    (6) Prin investiţiile prevăzute la alin. (1) nu este permisă achiziţia sau achiziţia prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport secondhand.
    (7) Pentru investiţiile prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
    a) cheltuielile generate de achiziţia de drepturi de producţie, drepturi la plată şi plante anuale;
    b) cheltuielile generate de achiziţionarea de animale;
    c) cheltuielile asociate contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, cheltuielile de refinanţare a dobânzilor, cheltuielile indirecte şi cheltuielile de asigurare;
    d) fondul de rulment;
    e) cheltuielile aferente investiţiilor efectuate în scopul respectării standardelor în vigoare ale Uniunii Europene.

    (8) Intensitatea ajutoarelor prevăzută la alin. (2) poate fi majorată cu 20 puncte procentuale, cu condiţia ca valoarea maximă a ajutorului de stat combinat să nu depăşească 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei pentru următoarele situaţii:
    a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de ajutor;
    b) investiţiile care se realizează în zona montană, aşa cum este definită la art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare;
    c) investiţii colective - investiţii realizate de către grupurile de producători sau cooperative agricole, aşa cum sunt definite la art. 3 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare.

    (9) Schema de ajutor sprijină realizarea de investiţii pentru înfiinţarea de centre de colectare şi prelucrare a laptelui în zona montană, respectiv investiţie integrată, care permit colectarea, condiţionarea, prelucrarea şi depozitarea în condiţii optime a laptelui şi produselor obţinute, care se încadrează în dispoziţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare. Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului permisă pe acest tip de investiţie este de 1.900.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului.
    (10) În cazul proiectelor a căror valoare totală eligibilă depăşeşte valoarea totală prevăzută la alin. (9), diferenţa se suportă integral de către beneficiar.
    (11) Cheltuielile eligibile pentru tipul de investiţie prevăzut la alin. (9) sunt:
    a) cheltuieli privind construcţia centrelor de colectare şi prelucrare a laptelui; terenurile achiziţionate sunt eligibile numai într-un procent de până la 10% din totalul costurilor eligibile aferente construcţiei centrelor de colectare şi prelucrare a laptelui;
    b) cheltuieli generate de achiziţia sau achiziţia prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport, în limita valorii de piaţă a activelor, specializate pe tipul de investiţie menţionat la alin. (9);
    c) cheltuieli generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. a) şi b), în limita a maximum 7% din valoarea acestora, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare de studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, consultanţă şi autorizaţii.

    (12) Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (11) nu reprezintă cheltuială eligibilă, cu excepţia cazului în care nu este recuperabilă în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA.
    (13) Prin investiţiile de la alin. (9) nu este permisă achiziţia sau achiziţia prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport secondhand.
    (14) Pentru investiţiile prevăzute la alin. (9) nu sunt considerate cheltuieli eligibile şi nu sunt permise prin proiect următoarele:
    a) cheltuielile generate de achiziţia de drepturi de producţie, drepturi la plată şi plante anuale;
    b) cheltuielile generate de achiziţionarea de animale;
    c) cheltuielile asociate contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, cheltuielile de refinanţare a dobânzilor, cheltuielile indirecte şi cheltuielile de asigurare;
    d) fondul de rulment;
    e) cheltuielile aferente investiţiilor efectuate în scopul respectării standardelor în vigoare ale Uniunii Europene.

    (15) Schema de ajutor sprijină realizarea de investiţii pentru înfiinţarea de centre de prelucrare a laptelui în zona montană, care permit condiţionarea, prelucrarea şi depozitarea în condiţii optime a laptelui şi produselor obţinute, care se încadrează în dispoziţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare. Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului permisă pe acest tip de investiţie este de 1.700.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă contribuţia proprie a beneficiarului.
    (16) În cazul proiectelor a căror valoare totală eligibilă depăşeşte valoarea totală prevăzută la alin. (15), diferenţa se suportă integral de către beneficiar.
    (17) Cheltuielile eligibile pentru tipul de investiţie prevăzut la alin. (15) sunt:
    a) cheltuieli privind construcţia centrelor de prelucrare a laptelui; terenurile achiziţionate sunt eligibile numai într-un procent de până la 10% din totalul costurilor eligibile aferente construcţiei centrelor de prelucrare a laptelui;
    b) cheltuieli generate de achiziţia sau achiziţia prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport, în limita valorii de piaţă a activelor, specializate pe tipul de investiţie menţionat la alin. (15);
    c) cheltuieli generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. a) şi b), în limita a maximum 7% din valoarea acestora, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare de studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, consultanţă şi autorizaţii.

    (18) Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (17) nu reprezintă cheltuială eligibilă, cu excepţia cazului în care nu este recuperabilă în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA.
    (19) Prin investiţiile de la alin. (15) nu este permisă achiziţia sau achiziţia prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport secondhand.
    (20) Pentru investiţiile prevăzute la alin. (15) nu sunt considerate cheltuieli eligibile şi nu sunt permise prin proiect următoarele:
    a) cheltuielile generate de achiziţia de drepturi de producţie, drepturi la plată şi plante anuale;
    b) cheltuielile generate de achiziţionarea de animale;
    c) cheltuielile asociate contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, cheltuielile de refinanţare a dobânzilor, cheltuielile indirecte şi cheltuielile de asigurare;
    d) fondul de rulment;
    e) cheltuielile aferente investiţiilor efectuate în scopul respectării standardelor în vigoare ale Uniunii Europene.

    (21) Tipurile de produse care se obţin prin realizarea investiţiilor prevăzute la alin. (9) şi (15) sunt: lapte, lapte parţial sau integral degresat; smântână fermentată; lapte acru, chefir, lapte crud şi alte sortimente de smântână fermentată, iaurt, zer, produse pe bază de alte componente naturale ale laptelui, unt şi alte grăsimi provenind din lapte, cremă din lapte tartinabilă, brânză şi caş.
    (22) Pentru investiţiile prevăzute la alin. (1) tancurile de răcire a laptelui trebuie să aibă o capacitate de minimum 1.500 litri.

    ART. 6
    (1) Ghidul solicitantului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet www.azm.gov.ro. Sesiunea de depunere a cererilor de finanţare se deschide în termen de maximum 10 zile de la data publicării Ghidului solicitantului pentru Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană. Cererea de finanţare se completează şi se depune în format electronic, după modelul prevăzut în anexa nr. 1, pe platforma online pusă la dispoziţie de ANZM, pe pagina de internet www.azm.gov.ro.
    (2) Cererea de finanţare este însoţită de următoarele documente:
    a) copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
    b) copie a formularului integral al Registrului agricol;
    c) adeverinţă de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit privind numărul de animale deţinute şi documentul emis de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin care se certifică înregistrarea exploataţiei ca fiind exploataţie comercială de tip A;
    d) copia documentelor de proprietate sau folosinţă a terenului;
    e) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi orice alt document care să ateste forma de înfiinţare şi organizare a solicitantului;
    f) copie a certificatului constatator extins emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să rezulte codul CAEN corespunzător activităţii pentru care solicită finanţarea şi faptul că nu se află în procedură de insolvenţă/lichidare/ dizolvare;
    g) dovada existenţei unui cont la o bancă comercială sau trezorerie, adresă de comunicare a codului IBAN din partea băncii/extras de cont;
    h) extras de carte funciară, nu mai vechi de 7 zile la data depunerii cererii de finanţare, din care să rezulte dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra imobilului teren, pe care se va amplasa construcţia, precum şi faptul că terenul este liber de sarcini;
    i) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
    j) aviz de recunoaştere emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru grupurile de producători prevăzuţi la art. 3 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare;
    k) studiu de fezabilitate pentru investiţiile de la art. 5 alin. (1), (9) şi (15) care prevăd construcţii.

    (3) În situaţia unor disfuncţionalităţi de ordin tehnic ale platformei electronice de depunere şi în urma anunţului ANZM, modalitatea de depunere a dosarului cererii de finanţare se va face exclusiv în format fizic la sediul ANZM din str. Runc nr. 23, Vatra Dornei, judeţul Suceava, pe o perioadă comunicată de către ANZM. Cererile de finanţare însoţite de documentele solicitate la alin. (2) se vor înregistra în ordine cronologică în Registrul special privind Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană.

    ART. 7
    (1) Gestionarea schemei de ajutor se asigură de către personalul din cadrul ANZM, desemnat prin decizie a directorului general, atribuţiile acestuia fiind prevăzute în fişa postului.
    (2) Cererile de finanţare însoţite de documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) se înregistrează în Registrul unic privind Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană sau în Registrul special privind Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, după caz. Personalul desemnat din cadrul ANZM evaluează dosarul cererii de finanţare, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanţare.
    (3) Cererile de finanţare care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate sunt aprobate prin decizie a directorului general al ANZM. Deciziile de aprobare a cererilor de finanţare se comunică solicitanţilor în termen de 5 zile de la emiterea acestora.
    (4) În cazul în care se constată că sunt necesare clarificări în perioada de evaluare, ANZM solicită documente sau informaţii suplimentare, prin transmiterea unei notificări pe adresa de email a solicitantului, indicată în cererea de finanţare. Clarificările solicitate se transmit electronic către ANZM în termen de 3 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a mesajului electronic, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii lui. Primirea clarificărilor solicitate în afara termenului, incomplete sau lipsa transmiterii lor conduce la respingerea cererii de finanţare, iar ANZM transmite solicitantului decizia de respingere a cererii de finanţare, în termen de 5 zile de la emiterea acesteia.
    (5) Decizia de respingere a cererii de finanţare poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) În urma aprobării cererii de finanţare, ANZM încheie un contract de finanţare cu solicitantul până la data de 30 decembrie 2022.
    (7) Modelul-cadru al contractului de finanţare este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 8
    (1) În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanţare, beneficiarii trebuie să depună, în fotocopie, avizele/autorizaţiile/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism eliberat pentru investiţia din Proiect.
    (2) În termen de 120 de zile de la încheierea contractului de finanţare cu ANZM, beneficiarul este obligat să demareze investiţia şi să notifice ANZM în acest sens.
    (3) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit din motive neimputabile beneficiarului cu maximum 45 de zile, la solicitarea scrisă şi motivată a acestuia, prin transmiterea unei notificări către ANZM în cadrul celor 90 de zile de la semnarea contractului de finanţare.
    (4) În situaţia în care se aplică prevederile alin. (3), termenul prevăzut la alin. (2) se modifică în consecinţă, prin prelungirea acestuia până la 135 de zile de la semnarea contractului de finanţare.
    (5) În situaţia în care beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute la alin. (1) în termenele prevăzute la alin. (1) sau (3) şi nu demarează investiţia conform termenelor prevăzute la alin. (2) sau (4), ANZM reziliază contractul de finanţare.

    ART. 9
    (1) În termen de 5 zile de la notificarea privind demararea investiţiei potrivit art. 8 alin. (2) sau (4), beneficiarii ajutorului marchează investiţia cu un panou indicator cu dimensiunile de 60 cm înălţime şi 90 cm lungime, confecţionat din material rezistent la intemperii, amplasat la locul implementării proiectului astfel încât să permită o bună vizibilitate. Panoul va conţine elementele de identitate vizuală ale administratorului Programului, menţionat în contractul de finanţare.
    (2) După efectuarea cheltuielilor, în conformitate cu cererea de finanţare, beneficiarul solicită rambursarea cheltuielilor în maximum 4 tranşe, prin completarea şi depunerea la ANZM a cererii de rambursare, însoţită de documentele justificative.
    (3) Acordarea ajutorului de stat se realizează prin decontarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea investiţiei, pe baza documentelor prezentate de beneficiar, respectiv contracte, situaţii de lucrări, facturi şi alte documente de plată. Plata cheltuielilor eligibile se face după verificarea fiecărei cereri de rambursare depuse, cu încadrarea în valoarea maximă a ajutorului aprobat prin contractul de finanţare.
    (4) Ultima tranşă de plată se decontează după obţinerea autorizaţiilor cerute pentru funcţionarea investiţiei realizate.
    (5) În condiţiile punctului 2-2.4 alin. (5) din Decizia CE C (2020) 3.123 final, termenul-limită de implementare a investiţiei de către beneficiarul schemei de ajutor este 29 noiembrie 2023.
    (6) La finalizarea investiţiei, beneficiarul este obligat să solicite prezenţa reprezentanţilor ANZM la locul implementării proiectului. În urma verificării în teren se întocmeşte un procesverbal de constatare, care se ataşează la documentaţia ultimei cereri de rambursare. Modelul procesului-verbal este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 10
    (1) Sumele necesare schemei de ajutor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MADR, ce va repartiza creditele bugetare cu această destinaţie către ANZM, în calitate de autoritate de implementare a Programului.
    (2) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor se asigură din bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie către MADR pe perioada de derulare a schemei, de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.

    ART. 11
    (1) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care au fost depuse şi aprobate cereri de rambursare, ANZM transmite Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul MADR situaţia cu sumele necesare pentru decontarea cheltuielilor eligibile solicitate de beneficiarii Programului.
    (2) Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul MADR transmite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii situaţiei prevăzute la alin. (1), o situaţie centralizatoare către Ministerul Finanţelor, în vederea deschiderii creditelor bugetare.
    (3) ANZM virează, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data alimentării conturilor, sumele cuvenite beneficiarilor acestei scheme de ajutor.

    ART. 12
    (1) Perioada de monitorizare a investiţiei este de 2 ani de la data finalizării investiţiei.
    (2) Beneficiarii care au realizat investiţii prin Program trebuie să desfăşoare activitatea pentru care au fost finanţaţi, pe durata perioadei de monitorizare.
    (3) Transferul sau vânzarea investiţiei realizate prin Program se va face cu preluarea obligaţiei de menţinere a activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea până la sfârşitul perioadei de monitorizare, cu condiţia obţinerii acordului ANZM.
    (4) În cazul investiţiilor colective realizate de cooperativele agricole, în perioada de monitorizare, membrii cooperativei agricole au drept de preempţiune la transferul de proprietate sau la vânzarea investiţiei.
    (5) Beneficiarul este exonerat de sancţiunile prevăzute pentru nerespectarea perioadei de funcţionare a investiţiei, în cazurile de forţă majoră reglementate de legislaţia în vigoare.

    ART. 13
    (1) Informaţiile privind beneficiarii schemei de ajutor de stat, registrul unic şi registrul special prevăzute la art. 7 alin. (2), precum şi documentaţia depusă pentru accesarea Programului se păstrează la ANZM pentru o perioadă de 10 ani fiscali de la data aprobării finanţării şi sunt disponibile conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) ANZM întocmeşte lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de stat şi sumele acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
    (3) Lista se publică pe pagina de internet a ANZM, fiind actualizată corespunzător, şi cuprinde informaţii referitoare la beneficiarul ajutorului de stat, tipul investiţiei şi valoarea ajutorului de stat acordat.
    (4) Anual, ANZM, în calitate de administrator al Programului, transmite MADR, respectiv Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale, cheltuielile efectuate potrivit schemei de ajutor în vederea realizării raportului anual al ajutoarelor de stat.

    ART. 14
    (1) Reprezentanţii ANZM au dreptul să verifice, pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a investiţiei, activităţile şi cheltuielile efectuate în cadrul Programului.
    (2) Verificarea la locul implementării investiţiei se realizează cu notificare prealabilă, iar beneficiarul este obligat să accepte şi să faciliteze accesul reprezentanţilor ANZM pentru verificări.
    (3) Sumele încasate de către beneficiar se consideră ajutor de stat necuvenit în cazul în care, în urma verificărilor efectuate de reprezentanţii ANZM, se constată una sau mai multe din următoarele situaţii: beneficiarii au făcut declaraţii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obţine finanţare; au schimbat destinaţia ajutorului de stat; se află în executare silită potrivit informaţiilor furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile şi obligaţiile prevăzute în contractul de finanţare şi în documentaţia aferentă acestuia.
    (4) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit constituie creanţe bugetare; pentru recuperarea acestora se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Înscrisurile întocmite de către ANZM prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Titlurile de creanţă pot fi contestate potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data expirării termenului de scadenţă prevăzut în acesta.
    (7) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanţă necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.
    (8) Cuantumul dobânzilor şi penalităţilor se calculează de către ANZM de la data scadenţei şi până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (7), iar organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor calcula dobânzi şi penalităţi de la data transmiterii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.
    (9) Dobânzile şi penalităţile calculate de către ANZM vor fi individualizate într-un titlu de creanţă, prevederile alin. (4)-(7) aplicându-se în mod corespunzător.
    (10) În situaţia în care, pe durata derulării schemei, beneficiarul ajunge în situaţia de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii, se va proceda la recuperarea sumelor acordate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (11) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală se face de către ANZM.
    (12) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (4) sunt venituri la bugetul de stat.

    ART. 15
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Luca-Alexandru Niculescu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 12 octombrie 2022.
    Nr. 1.238.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    CONTRACT DE FINANŢARE
    Nr. ....... din ..............
    pentru
    acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană
    1. Părţile
    Agenţia Naţională a Zonei Montane (ANZM), cu sediul în localitatea Vatra Dornei, str. Runc nr. 23, judeţul Suceava, cod poştal 725700, cod fiscal 40631086, tel. 0230 375036/fax 0230 375036, e-mail - secretariat@azm.gov.ro, reprezentată legal de .............. în funcţia de director general, în calitate de administrator al Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, denumit în continuare administrator al Programului
    şi
    persoana juridică/persoana fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea familială .........................., înfiinţată/autorizată la data de.................., cod unic de înregistrare/Autorizaţie/Aviz de recunoaştere ...................., cu sediul în str. ..........................., judeţul ................, cod poştal ...................., tel. ....................., fax ......................, e-mail ..............., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din ............................... cu nr. .................................., reprezentată legal prin (nume/prenume) ..................................., în calitate de .........................., identificat prin B.I./C.I. seria .......... nr. ......., CNP ..................., în calitate de beneficiar al finanţării, denumit în continuare beneficiar, au convenit încheierea prezentului contract de finanţare pentru acordarea sprijinului financiar prin Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, în baza Cererii de finanţare nr. … din data de .........................….. în următoarele condiţii:

    2. Precizări prealabile
    1. În prezentul contract de finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare, se aplică următoarele reguli:
    a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care includ pluralul includ şi singularul;
    b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
    c) termenul „zi“ reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
    d) Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană este denumit în continuare Program.

    2. Trimiterile la actele normative includ şi modificările şi completările ulterioare ale acestora, precum şi orice alte acte normative subsecvente.
    3. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanţare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanţare vor rămâne neafectate, iar părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanţare.
    4. Sprijinul financiar acordat beneficiarului este stabilit în termenii şi condiţiile prezentului contract.

    3. Condiţii generale
    ART. 1
    Obiectul contractului
    (1) Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea sprijinului financiar de către administratorul Programului, solicitat prin Cererea de finanţare nr. ………...……….., în vederea implementării Proiectului ............................................................., denumit în continuare Proiect.
    (2) Beneficiarului i se va acorda sprijinul financiar în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract, care este constituit din contractul de finanţare şi anexele acestuia, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.
    Cererea de finanţare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, rezultate în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul tuturor etapelor de evaluare şi implementare, face parte integrantă din contract şi este obligatorie pentru beneficiar pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2 alin. (3).

    (3) Beneficiarul acceptă sprijinul financiar şi se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract şi cu prevederile din legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. Pe perioada de valabilitate a contractului, beneficiarul trebuie să îşi respecte toate angajamentele asumate prin documentele depuse în vederea obţinerii sprijinului financiar.

    ART. 2
    Durata de valabilitate, implementare şi monitorizare
    (1) Prezentul contract intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării acestuia de către ambele părţi.
    (2) Durata de implementare a Proiectului reprezintă durata de realizare efectivă a tuturor activităţilor descrise în cererea de finanţare, de la data semnării prezentului contract până la data depunerii de către beneficiar a ultimei cereri de rambursare, dar nu mai târziu de 29 noiembrie 2023.
    (3) Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de implementare a Proiectului la care se adaugă 2 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de administratorul Programului.

    ART. 3
    Valoarea contractului
    (1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul sprijinului financiar de către administratorul Programului este de maximum ..................... (suma în cifre şi litere) lei, echivalentul a maximum ................ (suma în cifre) (litere) euro.
    (2) Administratorul Programului se angajează să acorde un sprijin financiar de maximum ............. (suma în cifre) (litere) lei, echivalentul a maximum .................... (suma în cifre) (litere) euro, cu o intensitate a sprijinului de ....... din valoarea totală eligibilă a Proiectului.
    (3) Cursul de schimb euro-leu utilizat la calculul echivalentului în euro al valorilor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la calculul echivalentului în euro al sumelor plătibile beneficiarului în cadrul prezentului contract este cursul stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina de internet a Băncii Centrale Europene http://www.ecb.int/index.html, valabil la data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este semnat contractul.
    (4) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin prezentul contract de finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportată în întregime de beneficiar.

    ART. 4
    Eligibilitatea cheltuielilor
    (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
    a) legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă;
    b) prezentul contract de finanţare.

    (2) Cheltuielile aferente prezentului proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în cererea de finanţare şi să fie efectuate în termenii şi condiţiile prezentului contract de finanţare.

    ART. 5
    Rambursarea cheltuielilor
    (1) Rambursarea cheltuielilor se va realiza de către administratorul Programului pe baza cererilor de rambursare completate de către beneficiar conform anexelor nr. I şi II la prezentul contract.
    (2) Autorizarea cheltuielilor eligibile solicitate în dosarul cererii de rambursare, compus din cererea de rambursare şi documente-suport, se face în urma verificărilor administrative, tehnice şi financiare de către personalul desemnat de administratorul Programului. Verificarea cererii de rambursare şi a documentelor-suport prezentate de beneficiar se face în termen de maximum 20 de zile de la data depunerii dosarului cererii de rambursare.
    (3) În urma acestor verificări, administratorul Programului poate diminua suma solicitată la rambursare de către beneficiar.
    (4) Beneficiarul are obligaţia să solicite la rambursare numai cheltuielile efectiv realizate după semnarea contractului, respectiv plăţile efectuate pentru care există documente-suport reale, verificabile şi auditabile.
    (5) Fac excepţie de la prevederile alin. (4) cheltuielile generale care privesc Proiectul, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare de studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, consultanţă şi autorizaţii.
    (6) Administratorul Programului va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităţilor, iar, în cazul insuficienţei fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile administratorului Programului sunt alimentate cu sumele necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării Proiectului, pentru aceeaşi perioadă, fără a se depăşi perioada de finalizare a Programului.
    (7) Beneficiarul poate opta pentru rambursarea sprijinului financiar în maximum patru tranşe în perioada de implementare a Proiectului.

    ART. 6
    Dispoziţii de plată
    (1) După autorizarea la plată a sumelor de către personalul desemnat de administratorul Programului, plata se va efectua pe baza documentelor depuse în dosarul cererilor de rambursare, în conformitate cu anexa nr. I - Condiţii specifice.
    (2) Plăţile se vor efectua în lei în următorul cont:
    - număr cont IBAN:
    – titular cont:
    – denumirea si adresa Băncii sau Trezoreriei Statului:


    ART. 7
    Drepturile şi obligaţiile beneficiarului
    (1) Beneficiarul poate solicita, în scris, pentru motive temeinice şi justificate corespunzător cu documente, modificarea unor clauze din contract, inclusiv schimbarea unor soluţii tehnice ale Proiectului. Punctul de vedere al administratorului Programului faţă de cele solicitate se va comunica beneficiarului în termen de 20 de zile lucrătoare.
    (2) Beneficiarul este obligat să utilizeze ajutorul de stat primit prin Program doar pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în localităţile din zona montană.
    (3) În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de finanţare, beneficiarii trebuie să transmită către ANZM, în fotocopie, următoarele documente purtând menţiunea conform cu originalul, aferente tipului de investiţie, respectiv:
    a) autorizaţia de construire;
    b) aviz sanitar-veterinar;
    c) aviz/acord de mediu;
    d) aviz emis de direcţia de sănătate publică judeţeană.

    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazuri justificate, care nu ţin de competenţa beneficiarului, acesta poate solicita prelungirea cu 45 de zile a termenului, prin depunerea unei notificări la ANZM în cadrul celor 90 de zile de la semnarea contractului de finanţare.
    (5) În termen de maximum 120 de zile de la încheierea contractului de finanţare cu ANZM, beneficiarul este obligat să demareze investiţia şi să notifice ANZM în acest sens.
    (6) Beneficiarul este obligat să realizeze toate activităţile prevăzute în cererea de finanţare, fără a depăşi data-limită de implementare, respectiv 29 noiembrie 2023.
    (7) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract de finanţare, ale legislaţiei comunitare şi naţionale aplicabile.
    (8) Pentru derularea operaţiunilor financiare aferente Proiectului, beneficiarul face dovada deţinerii unui cont curent la o unitate a Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislaţia aplicabilă.
    (9) La solicitarea administratorului Programului sau a oricărui organism abilitat de lege, beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia acestora documentele şi/sau informaţiile referitoare la plăţile efectuate în cadrul Proiectului şi de a asigura condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului. Termenul prevăzut pentru conformare este de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea solicitării.
    (10) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (9), beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează Proiectul şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi electronic, dacă este cazul. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor.
    (11) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terţe părţi se prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor referitoare la Proiect cu ocazia misiunilor de control desfăşurate de administratorul Programului sau de alte structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare şi/sau fondurilor publice naţionale, după caz.
    (12) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor Proiectului în original, inclusiv documentele contabile, pentru activităţile şi cheltuielile eligibile, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea duratei de monitorizare a Proiectului, oricare intervine ultima.
    (13) În cazul nerespectării prevederilor alin. (9) şi (12), beneficiarul este obligat să restituie suma reprezentând sprijin financiar aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului. În cazul nerespectării prevederilor alin. (10), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă Proiectului, inclusiv dobânzi şi penalităţi.
    (14) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
    (15) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a Proiectului pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (16) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi cererea de rambursare şi de a pune la dispoziţia administratorului Programului documentele justificative ce însoţesc cererea de rambursare pentru a fi verificate de către administratorul Programului în vederea efectuării plăţii.
    (17) La finalizarea investiţiei, beneficiarul este obligat să solicite prezenţa reprezentanţilor ANZM la locul implementării proiectului. În urma verificării în teren a recepţiei construcţiei, a proceselor-verbale de recepţie sau punere în funcţiune a utilajelor/echipamentelor şi a autorizaţiilor de funcţionare, se întocmeşte un proces-verbal de constatare, care se ataşează la documentaţia ultimei cereri de rambursare.
    (18) Beneficiarul are dreptul de a menţiona în procesul-verbal de constatare întocmit cu ocazia acestei vizite în teren obiecţiile şi observaţiile sale legate de constatările reprezentanţilor ANZM.
    (19) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile legislaţiei naţionale în vigoare privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.
    (20) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori lucrări, beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice sau ale dispoziţiilor legale privind achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi.
    (21) Beneficiarul are obligaţia de a restitui administratorului Programului orice sumă ce constituie plată nedatorată/sumă necuvenită plătită în cadrul prezentului contract de finanţare.
    (22) Beneficiarul este obligat să informeze administratorul Programului despre orice situaţie care poate determina încetarea sau întârzierea contractului de finanţare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca administratorul Programului să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare.
    (23) Beneficiarul are obligaţia de a informa administratorul Programului în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării prealabile a administratorului Programului:
    a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
    b) schimbarea contului bancar comunicat;
    c) înlocuirea reprezentantului legal.
    În astfel de situaţii se va întocmi un act adiţional la contractul de finanţare.


    (24) Beneficiarul îşi asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa, pe durata de valabilitate a contractului. Administratorul Programului va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terţilor de către beneficiar ca urmare a executării prezentului contract de finanţare.
    (25) În cazuri în care se realizează verificări la faţa locului, beneficiarul este obligat să participe şi să invite persoanele care sunt implicate în implementarea Proiectului şi care pot furniza informaţiile şi documentele necesare verificărilor, conform solicitării administratorului Programului.
    (26) Beneficiarul este obligat să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor ANZM asupra utilizării sumelor acordate. În vederea efectuării verificărilor, beneficiarul se angajează să acorde reprezentanţilor ANZM dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează investiţia şi să pună la dispoziţia acestora documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a investiţiei, atât pe suport hârtie, cât şi electronic, dacă este cazul. Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât să permită verificarea lor.
    (27) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obţinute pe parcursul implementării şi monitorizării Proiectului, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei comunitare şi naţionale.

    ART. 8
    Drepturile şi obligaţiile administratorului Programului
    (1) Administratorul Programului are obligaţia de a informa beneficiarul, în termenele stabilite, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
    (2) Administratorul Programului are obligaţia de a răspunde în scris, conform competenţelor stabilite, oricărei solicitări a beneficiarului privind informaţiile sau clarificările pe care acesta le consideră a fi necesare pentru implementarea Proiectului, în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia.
    (3) Administratorul Programului are obligaţia de a procesa cererile de rambursare şi de a efectua rambursarea cheltuielilor în conformitate cu anexa nr. I - Condiţii specifice.
    (4) Administratorul Programului are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea Proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor acestuia şi prevenirii neregulilor.
    (5) Administratorul Programului are dreptul de a verifica legalitatea şi realitatea activităţilor aferente implementării Proiectului care face obiectul prezentului contract de finanţare.
    (6) Administratorul Programului are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, asigurând cel puţin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
    (7) Administratorul Programului va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.

    ART. 9
    Contractarea şi cesiunea
    (1) În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul Proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
    (2) Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau al oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contractul de finanţare de către beneficiar.

    ART. 10
    Modificări şi completări
    (1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract de finanţare, de a conveni modificarea clauzelor şi/sau anexelor acestuia prin act adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi contractul de finanţare, cu excepţiile prevăzute la alin. (7) şi, dacă este cazul, în anexa nr. I - Condiţii specifice.
    (2) În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanţare vine din partea beneficiarului, acesta are obligaţia de a transmite administratorului Programului solicitarea înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
    (3) Administratorul Programului răspunde solicitării de modificare a contractului de finanţare prin act adiţional, după caz, în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
    (4) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi, cu excepţia cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau comunitară relevantă, cu impact asupra executării prezentului contract de finanţare, situaţie în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător.
    (5) Actul adiţional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contractul de finanţare, care ar putea aduce atingere condiţiilor iniţiale de acordare a finanţării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contractul de finanţare poate fi modificat prin notificare aprobată în prealabil de administratorul Programului în următoarele situaţii:
    a) modificări intervenite în bugetul estimat al Proiectului cu justificarea motivelor care au condus la acestea;
    b) alte situaţii prevăzute în anexa nr. I - Condiţii specifice la prezentul contract de finanţare.

    (7) Contractul poate fi suspendat de către părţi, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situaţiei, după cum urmează:
    a) de către administratorul Programului, în cazul insuficienţei fondurilor;
    b) de către administratorul Programului sau beneficiar, în caz de forţă majoră.


    ART. 11
    Conflictul de interese
    (1) Beneficiarul va adopta o conduită care să evite conflictul de interese, definit conform legislaţiei in vigoare, şi nu va crea condiţii artificiale în scopul obţinerii sprijinului financiar.
    (2) În situaţia în care pe parcursul evaluării Proiectului se constată suspiciuni privind crearea unor condiţii artificiale în vederea accesării Programului, acestea vor fi semnalate, iar beneficiarul va fi monitorizat pe toată durata de implementare a Proiectului cu privire la aspectele identificate.

    ART. 12
    Nereguli
    (1) Prin „neregulă“, în accepţiunea prezentului contract, se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a administratorului Programului cu competenţe în gestionarea fondurilor publice naţionale, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul fondurilor publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.
    (2) Prin „fraudă“ se înţelege infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor publice naţionale, incriminată de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, ori de alte legi speciale.
    (3) Prin „condiţii artificiale“ se înţeleg acele condiţii create în mod voluntar de către solicitant în scopul obţinerii unui avantaj necuvenit oferit prin Program , cum ar fi:
    a) creare de condiţii artificiale în vederea încadrării solicitantului în categoriile de solicitanţi eligibili şi/sau a îndeplinirii unei/unor condiţii de eligibilitate specifice Programului;
    b) creare de condiţii artificiale prin existenţa unui beneficiar formal (solicitantul/beneficiarul direct de fonduri) şi a unui beneficiar real (indirect) al finanţării, ca persoane fizice şi/sau juridice distincte sau identice;
    c) creare de condiţii artificiale în vederea obţinerii unui procent suplimentar al intensităţii/plafon mai mare al sprijinului comparativ cu cel la care Proiectul şi/sau solicitantul/beneficiarul ar fi avut dreptul dacă nu s-ar fi creat condiţia artificială respectivă.
    Nu se consideră condiţii artificiale situaţiile în care se realizează identificarea în documentaţia prezentată a unor erori materiale sau a corecturilor acestora, deficienţe care, pe parcursul verificărilor efectuate şi al clarificărilor transmise de solicitanţi cu ocazia solicitării informaţiilor suplimentare, nu sunt dovedite că au scop ilicit.


    (4) Dacă administratorul Programului constată că actele/faptele beneficiarului au drept scop obţinerea unui avantaj care contravine condiţiilor de eligibilitate a Proiectului în cadrul Programului sau obţinerea unei intensităţi suplimentare a sprijinului, prin crearea în mod artificial a condiţiilor necesare pentru obţinerea avantajului, în orice etapă de derulare a Proiectului, acesta va fi declarat neeligibil şi se va proceda fie la neacordarea sprijinului, fie la recuperarea integrală a acestuia, fiind considerat ajutor de stat necuvenit.
    (5) În cazul înregistrării unei nereguli sau fraude definite la alin. (1)-(3), beneficiarul va restitui valoarea finanţării necuvenite primite din partea administratorului Programului în termenele prevăzute în cuprinsul actelor de notificare transmise de acesta.
    (6) Dacă beneficiarul nu se conformează acestei obligaţii, administratorul Programului va stabili dobânzi şi penalităţi şi va proceda la recuperarea ajutorului de stat necuvenit în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    (7) Beneficiarul trebuie să se asigure că în cazul rambursării/executării silite de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a sumelor provenite din nereguli sau fraudă, contul administratorului Programului a fost creditat.
    (8) Beneficiarul va datora dobânzi şi penalităţi până la data creditării contului administratorului Programului de către ANAF.
    (9) În cazul în care neregula este depistată înainte de efectuarea ultimei plăţi conform prezentului contract, administratorul Programului va proceda la diminuarea sumei rambursate începând cu tranşa următoare până la stingerea integrală a debitului şi a obligaţiilor accesorii.
    (10) În cazul în care neregula este depistată după efectuarea ultimei tranşe de plată aferente prezentului contract şi debitul nu poate fi recuperat în totalitate prin diminuarea sumei, sumele de recuperat sunt considerate un ajutor de stat necuvenit.
    (11) În cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă, administratorul Programului va sesiza de îndată organele de urmărire penală, iar până la pronunţarea deciziei definitive a instanţei privind caracterul penal sau nepenal al faptei incriminate suspendă aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi în mod subsecvent suspendă rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar.

    ART. 13
    Monitorizarea
    (1) Pe durata de valabilitate a prezentului contract, beneficiarul trebuie să îşi asume obligaţia furnizării către administratorul Programului a oricăror documente sau informaţii în măsură să ajute la realizarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare ale Proiectului şi să permită accesul la acestea.
    (2) Pe toată durata de execuţie şi de monitorizare a Proiectului, beneficiarul asigură accesul la locul de implementare a acestuia, însoţeşte echipele de control şi pune la dispoziţia acestora toate informaţiile şi documentele solicitate, potrivit procedurilor specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituţii responsabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (3) Rezultatul oricărei evaluări va fi pus la dispoziţia părţilor contractante.
    (4) Administratorul Programului va soma beneficiarul să remedieze deficienţele identificate dacă pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată următoarele situaţii:
    - obiectivele finanţate nu sunt utilizate conform scopului rezultat din cererea de finanţare;
    – proiectului i se aduc modificări substanţiale;
    – nerespectarea obligaţiilor statuate prin acest contract sau a angajamentelor asumate prin cererea de finanţare.
    Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele stabilite de administratorul Programului, remedierea deficienţelor identificate şi implementarea recomandărilor rezultate în urma misiunilor de control ale administratorului Programului.


    (5) În cazul în care deficienţele nu sunt remediate în termenul acordat sau beneficiarul nu procedează la demararea operaţiunilor de remediere în maximum 30 de zile calendaristice de la primirea somaţiei, administratorul Programului va proceda la recuperarea integrală a contravalorii sprijinului financiar plătit.
    (6) În perioada de monitorizare, transferul sau vânzarea investiţiei realizate prin Program se va face cu acordul ANZM, preluarea obligaţiei de menţinere a activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea fiind obligatorie până la sfârşitul perioadei de monitorizare. În cazul investiţiilor colective realizate de cooperativele agricole, în perioada de monitorizare, membrii cooperativei agricole au drept de preempţiune la transferul sau la vânzarea investiţiei.
    (7) În cazul în care, pe parcursul duratei de valabilitate a contractului, se constată că beneficiarul nu mai respectă condiţiile de implementare sau nu mai sunt îndeplinite obiectivele Proiectului, administratorul Programului va proceda, după caz, la:
    a) recuperarea integrală a sprijinului financiar nerambursabil plătit şi încetarea contractului de finanţare dacă este afectată integral eligibilitatea generală a cheltuielilor, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat sprijinul financiar;
    b) recuperarea parţială, aferentă componentei/ componentelor sau acţiunii/acţiunilor afectate de neregulă, care nu mai îndeplinesc condiţiile menţionate, dacă nu este afectată integral eligibilitatea generală a cheltuielilor, respectiv utilitatea în considerarea căreia s-a acordat sprijinul financiar.

    (8) Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului să menţină în funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze funcţionalitatea acesteia conform descrierilor formulate şi angajamentelor asumate prin cererea de finanţare.
    (9) Sprijinul acordat va fi recuperat dacă investiţiile finanţate nu sunt utilizate conform scopului destinat prezentat în cererea de finanţare sau în cazul în care acestea îşi schimbă destinaţia în perioada de valabilitate a prezentului contract de finanţare.
    (10) Dreptul de a stabili creanţa bugetară se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor datei de închidere oficială a Programului sau până la expirarea duratei de monitorizare a Proiectului, oricare intervine ultima.

    ART. 14
    Forţa majoră
    (1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil intervenit după data semnării contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
    (2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargou, pandemie.
    (3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de forţă majoră, în termen de 5 zile de la data apariţiei, şi de a dovedi existenţa situaţiei de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în termen de 5 zile.
    (4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor acţiunii de forţă majoră.
    (5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare.
    (6) Executarea contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor.
    (7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 3 luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului de finanţare.

    ART. 15
    Încetarea contractului de finanţare şi recuperarea sumelor plătite
    (1) În situaţia în care, pe durata derulării schemei, beneficiarul ajunge în situaţia de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii, se va proceda la recuperarea sumelor acordate, considerate ca ajutor de stat necuvenit.
    (2) Părţile pot decide, de comun acord, încetarea contractului, ca urmare a solicitării scrise din partea beneficiarului, aprobată de administratorul Programului, în cazul în care beneficiarului nu i-a fost efectuată nicio plată.
    (3) În cazul în care neîndeplinirea de către beneficiar a obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea Proiectului sau condiţiile de eligibilitate care ar fi determinat nefinanţarea acestuia, recuperarea sprijinului financiar se realizează integral.
    (4) Sumele încasate de către beneficiar se consideră ajutor de stat necuvenit în următoarele situaţii:
    a) se constată nereguli/fraude/condiţii artificiale cu privire la încheierea ori executarea contractului de finanţare;
    b) beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată;
    c) a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului;
    d) administratorul Programului constată că cele declarate pe propria răspundere de beneficiar sau prin reprezentanţii săi nu corespund realităţii;
    e) administratorul Programului constată că documentele/ autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii sprijinului financiar sunt false/incomplete/expirate/inexacte;
    f) au schimbat destinaţia ajutorului de stat;
    g) se află în executare silită potrivit informaţiilor furnizate de ANAF.
    În aceste situaţii administratorul Programului va proceda la încetarea contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca sprijin financiar, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare.


    (5) În situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a
    Proiectului, recuperarea sprijinului financiar se realizează în mod proporţional cu gradul de neîndeplinire. În cazul beneficiarului împotriva căruia instanţa a dispus prin hotărâre judecătorească deschiderea procedurii de insolvenţă, administratorul Programului are obligaţia să demareze, în condiţiile legii, procedura de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare pentru sumele acordate în cadrul contractului.

    (6) Anterior încetării contractului de finanţare, administratorul Programului poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă.
    În acest caz este o măsură unilaterală la nivelul administratorului Programului, în care se urmează procedura privind suspendarea contractului de finanţare şi înştiinţarea, după caz, a beneficiarului.

    (7) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit constituie creanţe bugetare; pentru recuperarea acestora se aplică în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Înscrisurile întocmite de către ANZM prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Titlurile de creanţă pot fi contestate pe cale administrativă, potrivit legii, la organul emitent, iar, după soluţionarea acestei contestaţii, o nouă contestaţie poate fi depusă la sediul instanţei judecătoreşti competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data expirării termenului de scadenţă prevăzut în acesta.
    (10) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanţă necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.
    (11) Cuantumul dobânzilor şi penalităţilor se calculează de către ANZM de la data scadenţei şi până la data transmiterii către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit alin. (10), iar organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor calcula dobânzi şi penalităţi de la data transmiterii titlurilor executorii şi până la data stingerii sumelor prevăzute în acestea.
    (12) Dobânzile şi penalităţile calculate de către ANZM vor fi individualizate într-un titlu de creanţă, prevederile alin. (7)-(10) aplicându-se în mod corespunzător.
    (13) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală se face de către ANZM.
    (14) Sumele încasate potrivit prevederilor alin. (7) sunt venituri la bugetul de stat.

    ART. 16
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de finanţare.
    (2) În cazul în care nu se soluţionează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi soluţionat de către instanţele judecătoreşti competente din România.

    ART. 17
    Corespondenţa
    (1) Orice comunicare sau notificare adresată între părţi va fi socotită ca valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
    (2) În cazul în care notificarea/comunicarea se face prin poştă, se va transmite prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
    (3) Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin fax, se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
    (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi pentru corespondenţa realizată prin poşta electronică. Adresa de corespondenţă electronică a beneficiarului este cea menţionată în contractul de finanţare.
    (5) Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alin. (1)-(4).
    (6) În cazul în care notificarea/comunicarea prin fax, e-mail, sau pe cale poştală nu este posibilă, din motive neimputabile administratorului Programului, notificarea/comunicarea se va realiza prin publicitate. Notificarea/Comunicarea prin publicitate se va realiza prin afişarea, concomitent, la sediul administratorului Programului şi pe pagina de internet a administratorului Programului, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis un act administrativ pe numele beneficiarului. Actul va fi considerat comunicat la expirarea termenului de 15 zile de la data afişării anunţului. Administratorul Programului va menţine afişarea anunţului timp de 15 zile de la data la care actul este considerat comunicat.

    ART. 18
    Transparenţa, confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal şi publicarea acestora
    (1) Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.
    (2) Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial şi vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor, la cerere, de către beneficiar:
    a) denumirea Proiectului, denumirea completă a beneficiarului şi a partenerilor, dacă aceştia există, data de începere şi cea de finalizare ale Proiectului, date de contact - minimum o adresă de e-mail şi număr de telefon - funcţionale pentru echipa Proiectului; locul de implementare a Proiectului - localitate, judeţ şi, dacă proiectul include activităţi care se adresează publicului, adresa exactă şi datele de contact pentru spaţiile utilizate pentru aceste activităţi în cadrul Proiectului;
    b) valoarea totală a sprijinului financiar acordat şi intensitatea sprijinului exprimate atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale Proiectului, precum şi valoarea plăţilor efectuate;
    c) informaţii privind resursele umane din cadrul Proiectului: numele, denumirea postului, timpul de lucru;
    d) rezultatele estimate şi cele realizate ale Proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi.

    (3) Administratorul Programului, beneficiarul şi, după caz, partenerii sunt exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de documente sau informaţii considerate ca fiind confidenţiale dacă:
    a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
    b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

    (4) Datele cu caracter personal colectate în cadrul Proiectului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor Proiectului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (5) Beneficiarul este de acord ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (6) Datele cu caracter personal ale beneficiarilor finali ai Proiectului nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.
    (7) Datele cu caracter personal sunt furnizate şi prelucrate în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, iar beneficiarii sunt informaţi cu privire la drepturile lor în calitate de persoane vizate în temeiul legislaţiei aplicabile pentru exercitarea acestor drepturi.
    (8) Administratorul Programului consultă şi prelucrează, prin operaţiunile prevăzute de lege în vederea desfăşurării activităţii specifice, datele cu caracter personal ce îi sunt furnizate de către solicitant/beneficiar, pentru care acesta a declarat că a luat cunoştinţă odată cu depunerea cererii de finanţare, în contextul acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, luând cunoştinţă despre dreptul de acces la date, de intervenţie şi de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la retragerea consimţământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, dreptul de a fi notificat de către operator, drepturi care pot fi exercitate în limitele legale, trimiţând o adresa scrisă, datată şi semnată către administratorul Programului în care să se precizeze numele complet şi domiciliul pentru identificare, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei.
    (9) Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea prezentului contract, în caz contrar relaţia contractuală fiind în imposibilitate de a fi stabilită, contractul de finanţare având statut de contract neîncheiat.
    (10) Prezentul contract de finanţare constituie temei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care administratorul Programului le-a primit de la beneficiar. Termenul pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal reprezintă durata contractuală până la expirarea obligaţiilor contractuale, inclusiv termenele de arhivare.
    (11) Beneficiarul va pune la dispoziţia administratorului Programului, la solicitarea acestuia, lista cu preţurile tuturor maşinilor, utilajelor şi echipamentelor specializate achiziţionate din surse proprii în cadrul Proiectului, pentru a fi folosite de administratorul Programului în scop statistic, dacă nu există o interdicţie expresă în contractele încheiate de beneficiar şi furnizorii acestor bunuri.
    (12) Informaţiile privind beneficiarii schemei de ajutor de stat şi documentaţia depusă pentru accesarea Programului se păstrează pe o perioadă de 10 ani şi sunt disponibile conform prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    Legea aplicabilă
    (1) Prezentul contract de finanţare este guvernat de legea română.
    (2) În eventualitatea apariţiei unui diferend între administratorul Programului şi beneficiar, survenit din încheierea ori executarea acestui contract de finanţare, se va încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă, partea interesată se va adresa instanţelor de contencios administrativ competente potrivit legii, pentru soluţionare potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în materia contenciosului administrativ.

    ART. 20
    Anexele contractului
    Următoarele documente sunt anexate la prezentul contract şi sunt parte integrantă a acestuia, având aceeaşi forţă juridică:
    a) anexa nr. I - Condiţii specifice;
    b) anexa nr. II - Cerere de rambursare.


    ART. 21
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul contract obligă părţile să respecte întocmai şi cu bună-credinţă fiecare dispoziţie a acestuia în conformitate cu principiul obligativităţii contractului între părţile contractante în temeiul art. 1.270 din Codul civil şi reglementărilor în vigoare.
    (2) Prezentul contract are natură administrativă în condiţiile dispoziţiilor legale aplicabile în materie de contencios administrativ şi este încheiat în formă electronică, potrivit legii, în cuprinsul căruia s-a încorporat, ataşat/asociat o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat digital calificat nesuspendat sau nerevocat, emis în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice care este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.
    (3) Prezentul contract constituie titlu executoriu.
    (4) Acest contract intră în vigoare la data ultimei semnături prevăzute în contract.
    (5) Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare originale, toate având valoare juridică egală.


    Pentru administratorul Programului
    Director general ANZM
    Nume şi prenume
    Semnătură:
    Vizat control financiar preventiv propriu
    Nume şi prenume
    Semnătură:
    Vizat Compartiment juridic propriu
    Nume şi prenume
    Semnătură:
    Pentru beneficiar
    Reprezentant legal
    Nume şi prenume
    Semnătură:
    Director economic/Contabil-şef
    Nume şi prenume
    Semnătură:
    ANEXA I

    la contractul de finanţare
    CONDIŢII SPECIFICE

    Instrucţiuni privind rambursarea şi plata cheltuielilor
    1. Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite. Data plăţii se consideră data debitării contului bancar al beneficiarului.
    2. Dosarul cererilor de rambursare ale beneficiarului trebuie să includă următoarele documente justificative:
    - cererea de rambursare a cheltuielilor;
    – ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor şi extrasele de cont aferente;
    – documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cererea de rambursare, după caz, astfel:
    a) pentru contractele de lucrări:
    - contractele încheiate de beneficiar pentru executarea lucrărilor;
    – facturile;
    – situaţiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi;
    – autorizaţia de construire;
    – acordul/avizul ISC;
    – autorizaţia dirigintelui de şantier;
    – garanţia de bună execuţie pentru lucrări;
    – procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului şi a bornelor de repere;
    – programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor;
    – procesele-verbale pe faze determinate;
    – procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, însoţite de certificatul de audit energetic aferent, după caz;

    b) pentru contractele de furnizare echipamente:
    - contractele încheiate de beneficiar;
    – facturile;
    – declaraţie de conformitate şi certificat de garanţie;
    – declaraţiile vamale (pentru bunuri de import) din alte ţări decât cele membre UE;
    – procesele-verbale de recepţie;
    – procesele-verbale de punere în funcţiune (se ataşează la cererea de rambursare), după caz;

    c) pentru contractele de servicii:
    - contractele încheiate de beneficiar şi devizele financiare (dacă este cazul);
    – facturile;
    – garanţia de bună execuţie;
    – procesele-verbale de predare-primire;
    – rapoartele de activitate, după caz;

    d) extrasele de cont trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    - să fie datate de bancă/trezorerie şi emise pentru beneficiarul finanţării;
    – să ateste, valoric şi ca dată, efectuarea plăţilor din documentul/documentele de plată corespondent(e);
    – să se menţioneze în clar numărul facturii sau contractului pe care le achită;
    – numele, contul şi banca beneficiarului plăţii corespund cu datele din contractul de achiziţii sau din adresa furnizorului privind contul bancar al acestuia.    3. Termenul de verificare a dosarului cererii de rambursare este de 20 de zile de la data depunerii acestuia la administratorul Programului.
    4. În procesul de verificare a dosarului cererii de rambursare beneficiarul este obligat ca în termen de 5 zile să răspundă oricărei clarificări solicitate de administratorul Programului. Până la primirea răspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare se suspendă. Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut la acest alineat atrage respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.
    5. Cererea de rambursare finală va cuprinde cheltuielile eligibile efectuate în perioada de implementare a Proiectului, ultima tranşă de plată urmând a fi plătită după prezentarea în original şi în copie a autorizaţiei de funcţionare.
    6. Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi considerate eligibile cheltuielile ce se vor plăti în numerar sau prin altă modalitate de plată decât prin transfer bancar. Pentru plăţile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar, administratorul Programului va rambursa contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de beneficiar în ziua plăţii, dar fără a depăşi contravaloarea în lei a sumelor facturate la cursul Băncii Naţionale a României din ziua emiterii facturii.
    7. Administratorul Programului va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate de beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza documentaţiei solicitate ce însoţeşte cererea de rambursare. Beneficiarul va aplica menţiunea „conform cu originalul“ şi va semna pe copiile documentelor-suport/justificative ce însoţesc cererea de rambursare.
    8. Pe perioada de implementare a Proiectului, administratorul Programului, prin personalul desemnat, va efectua cel puţin o vizită la faţa locului la prima cerere de rambursare şi o vizită la cererea finală de rambursare. În urma efectuării vizitelor la faţa locului se va întocmi un proces-verbal de constatare, semnat de ambele părţi, care se va ataşa cererii de rambursare verificate.

    Modificări şi completări
    1. În completarea art. 10 alin. (6) lit. b) din contract, beneficiarul transmite notificări către administratorul Programului cu privire la:
    a) modificări asupra cererii de finanţare în scopul actualizării caracteristicilor tehnice, cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze valoarea totală şi valoarea totală eligibilă a Proiectului şi/sau perioada de implementare şi să respecte prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare;
    b) în cazul în care pe perioada de implementare a Proiectului se înregistrează economii la unul din capitolele devizului general sau ale bugetului Proiectului, acestea se pot utiliza la alt capitol cu condiţia ca ele să nu afecteze bugetul total al Proiectului, valoarea totală a acestuia şi cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentului contract de finanţare.


    Măsuri de informare şi publicitate
    1. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu sprijinul financiar obţinut prin Program, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanţare.
    2. Beneficiarul este de acord ca, odată cu acceptarea sprijinului financiar, următoarele date să fie publicate electronic sau în orice alt mod: beneficiarul sprijinului financiar, tipul investiţiei şi suma totală a Proiectului.
    3. Beneficiarul este obligat ca, în termen de 5 zile de la demararea investiţiei, să expună un panou indicator cu dimensiuni de 60 cm înălţime şi 90 cm lungime din material rezistent la intemperii, amplasat într-un loc vizibil, pe care se va inscripţiona: investiţie beneficiară a „Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană“, denumirea Proiectului ..................., beneficiar ………., suma totală a Proiectului .............., perioada de implementare a Proiectului ………, conform modelului prezentat pe pagina de internet a ANZM, www.azm.gov.ro.

    ANEXA II

    la contractul de finanţare
    CERERE DE RAMBURSARE
    I. Se completează de către ANZM.

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Număr de înregistrare .............. ││
│/.................... ││
└─────────────────────────────────────┴┘    II. Se completează de beneficiar.
    1. Date de identificare ale beneficiarului:
    Numărul contractului de finanţare ............../.......................
    Denumirea beneficiarului .........................................
    Codul fiscal ..............................................
    Adresa sediului social ...................................
    Datele de contact ale beneficiarului (telefon, fax, e-mail) ............................
    .....................................................

    Adresa locului investiţiei .....................................
    Titlul Proiectului .......................................
    Denumirea instituţiei financiar-bancare la care este deschis contul beneficiarului ....................
    ....................................................

    Codul IBAN al contului beneficiarului .......................................

    2. Tipul cererii de rambursare
    Cerere de rambursare intermediară tranşa nr. ..................................
    Cerere de rambursare finală .......................................
    Perioada de referinţă pentru care se depune cererea .........................................

    3. Lista anexe - se va completa de către beneficiar cu documentele efectiv ataşate cererii de rambursare în cauză

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumire anexe │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1 │Documente însoţitoare (conform │
│ │contractului de finanţare) │
├─────┴────────────────────────────────┤
│Beneficiar: │
│Reprezentant legal │
│Nume şi prenume │
│Semnătura: │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘    4. Cheltuieli eligibile solicitate spre aprobare
    A. Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă pentru care se solicită rambursarea în această cerere, cu documentele justificative aferente:

┌──────────┬─────────────────────────────────┬────────┬────────┬─────┬──────┐
│ │Factura/Alte documente │ │ │ │ │
│ │justificative │ │ │ │ │
│ ├───┬────────┬─────────┬──────────┤ │ │ │ │
│ │ │ │ │Valoare │ │ │ │ │
│Categorii │ │ │ │din │ │ │ │Extras│
│de │ │ │Valoare │factură/ │Contract│ │OP │de │
│cheltuieli│ │ │factură/ │document │(nr./ │Furnizor│(nr./│cont │
│eligibile │Nr.│Data │document │solicitată│data) │ │data)│(nr./ │
│ │ │emiterii│ │spre │ │ │ │data) │
│ │ │ │ │aprobare │ │ │ │ │
│ │ │ ├────┬────┼─────┬────┤ │ │ │ │
│ │ │ │Fără│TVA │Fără │TVA │ │ │ │ │
│ │ │ │TVA │ │TVA │ │ │ │ │ │
├──────────┼───┼────────┼────┼────┼─────┼────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
│(1) │(2)│(3) │(4a)│(4b)│(5a) │(5b)│(6) │(7) │(8) │(9) │
├──────────┼───┼────────┼────┼────┼─────┼────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───┼────────┼────┼────┼─────┼────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───┼────────┼────┼────┼─────┼────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───┼────────┼────┼────┼─────┼────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───┼────────┼────┼────┼─────┼────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───┼────────┼────┼────┼─────┼────┼────────┼────────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴───┴────────┼────┼────┼─────┼────┼────────┴────────┴─────┴──────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴────┴────┴─────┴────┴──────────────────────────────┘


    Valoarea cheltuielilor eligibile solicitată spre aprobare este de ................. lei,
    din care ......% finanţare nerambursabilă în valoare de ............... lei.
    B. Situaţia rambursărilor

┌──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │Total │ │ │Total │ │
│ │ │cheltuieli │Total │ │cheltuieli │ │
│ │Total │eligibile │cheltuieli│Total │realizate │ │
│Categorii │cheltuieli│acoperite │eligibile │cheltuieli│în perioada│ │
│de │eligibile │din │rambursate│eligibile │de │Sold conform│
│cheltuieli│aprobate │contribuţie│până la │până la │referinţă │contractului│
│eligibile │prin │proprie │prezenta │prezenta │pentru care│ │
│ │contract │până la │cerere │cerere │se solicită│ │
│ │ │prezenta │ │ │rambursarea│ │
│ │ │cerere │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│(0) │(1) │(2) │(3) │(4) = (2) │(5) │(6) = (1) – │
│ │ │ │ │+ (3) │ │(4) – (5) │
├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│CHELTUIELI│ │ │ │ │ │ │
│ELIGIBILE │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┘


    Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ............................ lei, reprezentând cheltuieli eligibile, şi TVA, reprezentând ............................. lei.
    Beneficiar:
    Reprezentant legal
    Nume şi prenume:
    Semnătura:
    Data:


    5. Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului
    În calitate de beneficiar declar următoarele:
    a) cererea de rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate şi efectiv plătite;
    b) cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate;
    c) contribuţia pentru cofinanţare este determinată în conformitate cu prevederile contractului de finanţare;
    d) Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale Comisiei Europene şi nici prin alte instrumente naţionale de cofinanţare decât cele precizate în contractul de finanţare;
    e) toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil distinct pe Proiect, iar suma solicitată corespunde cu datele din documentele contabile;
    f) cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din contractul de finanţare;
    g) regulile privind ajutorul de stat, achiziţiile publice, protecţia mediului şi egalitatea de şanse au fost respectate;
    h) suma solicitată este în conformitate cu prevederile contractului de finanţare;
    i) toate documentele-suport sunt înregistrate în contabilitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale;
    j) declar că prezenta cerere de rambursare a fost completată cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii.

    Declar că toate documentele originale, aşa cum sunt definite în lista de anexe, sunt păstrate la sediul beneficiarului, semnate şi sunt la dispoziţia consultării în scopul auditului.
    Sunt de acord cu faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei cereri de rambursare, sumele solicitate nejustificat să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze, după caz.
    Beneficiar:
    Reprezentant legal
    Nume şi prenume:
    Semnătura:
    Data:    ANEXA 3

    PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
    în urma verificării în teren la finalizarea investiţiei
    (model)
    Noi, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Zonei Montare (ANZM):
    numele şi prenumele ..................., funcţia ......................, legitimaţia nr. .............., în calitate de expert 1,
    numele şi prenumele ................, funcţia ................, legitimaţia nr. .............., în calitate de expert 2,
    în urma vizitei în teren efectuate la beneficiarul ajutorului de stat ........................, parte în contractul de finanţare nr. ……...., cu sediul social în localitatea ................., judeţul .................., punct de lucru în localitatea ..........................., judeţul ....................., înscrisă la registrul comerţului cu nr. ................., CUI/CIF ..............., cod CAEN ....................., cont bancar ........................., deschis la ............................, prin reprezentant legal ................, CNP ................, legitimat cu C.I. seria ........... nr. .................,
    am constatat următoarele:

┌────┬───────────────────┬──────┬─────────────────────────┐
│ │ │ │Rezultatul verificării │
│ │ │ ├────────────┬────────────┤
│ │ │ │documentare │la locul │
│Nr. │Obiectul analizei/ │Expert│ │investiţiei │
│crt.│verificării │ ├──┬──┬──────┼──┬──┬──────┤
│ │ │ │ │ │Nu │ │ │Nu │
│ │ │ │Da│Nu│este │Da│Nu│este │
│ │ │ │ │ │cazul.│ │ │cazul.│
├────┼───────────────────┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │Solicitantul, prin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reprezentantul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legal sau un │Expert│ │ │ │ │ │ │
│ │împuternicit prin │1 │ │ │ │ │ │ │
│ │procură al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestuia, a │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │asigurat accesul ├──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │neîngrădit la data,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │locul şi ora │ │ │ │ │ │ │ │
│ │programată pentru │Expert│ │ │ │ │ │ │
│ │atingerea │2 │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vizitei pe teren? │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │Localizarea/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Amplasarea │Expert│ │ │ │ │ │ │
│ │proiectului este │1 │ │ │ │ │ │ │
│ │conformă cu cea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specificată de │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │solicitant în ├──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │cererea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare şi în │Expert│ │ │ │ │ │ │
│ │documentele anexate│2 │ │ │ │ │ │ │
│ │cererii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare? │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │Infrastructura │ │ │ │ │ │ │ │
│ │existentă folosită │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru realizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectului şi/sau │Expert│ │ │ │ │ │ │
│ │cea prevăzută prin │1 │ │ │ │ │ │ │
│ │proiect (drum de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acces pe teren │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietate, │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │infrastructura ├──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │rutieră internă, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │utilităţi şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │racorduri) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │corespunde cu │Expert│ │ │ │ │ │ │
│ │descrierea dată în │2 │ │ │ │ │ │ │
│ │cererea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare? │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │Descrierea tehnică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │despre obiectul de │Expert│ │ │ │ │ │ │
│ │investiţii pentru │1 │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │cuprinse în cadrul ├──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │studiului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fezabilitate, │Expert│ │ │ │ │ │ │
│ │corespunde │2 │ │ │ │ │ │ │
│ │realităţii? │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │Au fost realizate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fotografii-document│ │ │ │ │ │ │ │
│ │relevante pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiect pentru │Expert│ │ │ │ │ │ │
│ │prezentarea │1 │ │ │ │ │ │ │
│ │situaţiei existente│ │ │ │ │ │ │ │
│ │în ceea ce priveşte│ │ │ │ │ │ │ │
│ │amplasamentul │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │proiectului ├──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │(investiţii noi şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activele şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mijloacele fixe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prezentate în │Expert│ │ │ │ │ │ │
│ │studiul de │2 │ │ │ │ │ │ │
│ │fezabilitate) la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │data vizitei pe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teren? │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │Există │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizaţiile │Expert│ │ │ │ │ │ │
│ │necesare │1 │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionării │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │(sanitare, ├──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │sanitar-veterinare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi de mediu) şi │Expert│ │ │ │ │ │ │
│ │investiţia efectiv │2 │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionează. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │Beneficiarul a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │realizat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţia şi au │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fost prezentate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │următoarele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │documente: │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │[ ] autorizaţia de ├──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │construire; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[ ] proces-verbal │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de recepţie la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terminarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │Beneficiarul a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finalizat │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţia şi au │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fost prezentate │ │ │ │ │ │ │ │
│ │următoarele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │documente: │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │[ ] proces-verbal ├──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │de punere în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţiune a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamentelor; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │[ ] lista │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamentelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │achiziţionate. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │Beneficiarul a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instalat panoul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicator cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dimensiunile de 60 │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │x 90 cm, conform ├──────┼──┼──┼──────┼──┼──┼──────┤
│ │conţinutului │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stipulat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contract. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴──────┴──┴──┴──────┴──┴──┴──────┘


    Rezultatul verificării:
    .........................................................
    .........................................................
    ..........................................................
    ...........................................................
    ..........................................................
    ...........................................................

    CONCLUZII
    Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu cererea de finanţare?
    DA [ ] NU [ ]
    ..........................................................
    ...........................................................
    ..........................................................

    Verificat de: Expert 2
    Nume şi prenume: ................
    Semnătura: .....................
    Data: ......................

    Întocmit de: Expert 1
    Nume şi prenume ........................
    Semnătură .................
    Data: ............

    Alte menţiuni:
    NOTĂ:
    Se vor menţiona inclusiv documente suplimentare solicitate de către reprezentantul Agenţiei Naţionale a Zonei Montane.
    .........................................................


    Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare.
    Data ..............….
    Sunt/Nu sunt de acord cu cele prevăzute în prezentul proces-verbal,
    ..........................................................
    ...........................................................

    Beneficiar:
    Reprezentant legal
    Nume şi prenume:
    Semnătura:
    Data:

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016