Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 7 septembrie 2022  pentru modificarea şi completarea titlului VIII Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.106 din 7 septembrie 2022 pentru modificarea şi completarea titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 887 din 9 septembrie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 2 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în raportul de eveniment prevăzut în ordinul preşedintelui Autorităţii Vamale Române în cazul produselor deplasate în regim suspensiv de accize."

    2. La punctul 2, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) În toate situaţiile în care distrugerea sau pierderea produselor accizabile nu se admite ca neimpozabilă, accizele devin exigibile la data emiterii deciziei de impunere de către autoritatea vamală centrală sau teritorială, după caz, şi se plătesc în termen de 5 zile de la această dată. Autoritatea vamală centrală sau teritorială, după caz, stabileşte cuantumul accizelor datorate şi emite decizia de impunere potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    3. La punctul 4, după alineatul (2) se introduc şase noi alineate, alin. (3)-(8), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru produsele realizate de micii producători independenţi care depăşesc limitele cantitative maxime prevăzute la art. 342 alin. (1^2) din Codul fiscal pentru fiecare categorie de produse accizabile în parte, micii producători independenţi au obligaţia declarării şi plăţii accizelor aferente la nivelul prevăzut în anexa nr. 1 la titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale“ din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1),(3) şi (4) din Codul fiscal. Pentru producătorii de vinuri liniştite, precum şi pentru micii producători independenţi de vinuri spumoase, prin limite cantitative maxime anuale se înţelege producţia realizată în anul vitivinicol prevăzut la pct. 5 alin. (1^1).
(4) Modelul de cerere privind eliberarea certificatului anual care atestă statutul de mic producător independent este prevăzut în anexa nr. 2^1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
(5) Modelul certificatului anual care atestă statutul de mic producător independent este prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.266/2021 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte certificarea şi autocertificarea micilor producători independenţi de băuturi alcoolice în scopul aplicării accizelor.
(6) Modelul declaraţiei pe propria răspundere prin care micii producători independenţi pentru producţia de vin, precum şi antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de produse intermediare certifică îndeplinirea cumulativă a condiţiilor pentru încadrarea în categoria micilor producători independenţi de vin sau de produse intermediare este prevăzut în anexa nr. 2^2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
(7) Persoanele fizice care produc pentru consumul propriu bere, vin, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, liniştite sau spumoase şi alcool din fructe au obligaţia de a depune o declaraţie la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au domiciliul până la data de 15 ianuarie inclusiv a anului următor celui în care se produc aceste produse. Declaraţia se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. Pentru persoanele fizice care produc pentru consumul propriu vinuri liniştite sau vinuri spumoase, prin producţie anuală se înţelege producţia realizată în anul vitivinicol prevăzut la pct. 5 alin. (1^1).
(8) Autoritatea vamală teritorială ţine o evidenţă a persoanelor fizice menţionate la alin. (7), în care se înscriu datele de identificare ale acestora, precum şi informaţii privind cantităţile de produse declarate."

    4. La punctul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În sensul art. 343 din Codul fiscal, sumele datorate reprezentând accize se calculează în lei, după cum urmează:
    a) pentru bere:
    A = C x K x Q,
    A = cuantumul accizei;
    C = numărul de grade Plato;
    K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1),(3) şi (4) din Codul fiscal;
    Q = cantitatea de bere sau cantitatea de bază de bere în cazul amestecului cu băuturi nealcoolice, exprimată în hectolitri.
    Pentru bere, numărul de grade Plato este înscris în specificaţia tehnică elaborată pe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment de bere şi trebuie să fie acelaşi cu cel înscris pe etichetele de comercializare a respectivelor sortimente de bere.
    Pentru produsele rezultate prin amestecul de bază de bere cu băuturi nealcoolice, numărul de grade Plato este cel aferent bazei de bere din amestec şi se înscrie pe eticheta de comercializare.
    Abaterea admisă între numărul de grade Plato înscris pe etichetă şi numărul de grade Plato determinat în bere, respectiv în baza de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice este de 0,5 grade Plato;
    b) pentru vinuri, băuturi fermentate şi produse intermediare:
    A = K x Q,
    A = cuantumul accizei;
    K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 2-4 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1),(3) şi (4) din Codul fiscal;
    Q = cantitatea exprimată în hectolitri;
    c) pentru alcool etilic:
    A = C x K x Q/100,
    A = cuantumul accizei;
    C = concentraţia alcoolică exprimată în procente de volum;
    K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1),(3) şi (4) din Codul fiscal;
    Q = cantitatea exprimată în hectolitri;
    d) pentru ţigarete:
    A = A1 + A2,
    A = acciza datorată;
    A1 = acciza specifică;
    A2 = acciza ad valorem;
    A1 = K1 x Q1;
    A2 = K2 x PA x Q2,
    K1 = nivelul accizei specifice stabilit prin ordin al ministrului finanţelor, exprimat în lei/1.000 ţigarete;
    K2 = procentul legal al accizei ad valorem care se aplică asupra preţului de vânzare cu amănuntul declarat, prevăzut la art. 343 alin. (4) din Codul fiscal;
    PA = preţul de vânzare cu amănuntul declarat pe pachet;
    Q1 = cantitatea de ţigarete exprimată în mii ţigarete;
    Q2 = numărul de pachete de ţigarete;
    Q2 = Q1/numărul de ţigarete conţinute în pachet;
    e) pentru ţigări şi ţigări de foi:
    A = Q x K,
    A = cuantumul accizei;
    Q = cantitatea exprimată în mii bucăţi;
    K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 7 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal;
    f) pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, şi pentru alte tutunuri de fumat:
    A = Q x K,
    A = cuantumul accizei;
    Q = cantitatea în kg;
    K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 8, respectiv la nr. crt. 9 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal;
    g) pentru produse energetice:
    A = Q x K,
    A = cuantumul accizei;
    Q = cantitatea exprimată în mii litri măsurată la temperatura de +15°C/cantitatea exprimată în tone/cantitatea exprimată în gigajoule;
    K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 10-17 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1),(3) şi (4) din Codul fiscal;
    h) pentru energie electrică:
    A = Q x K,
    A = cuantumul accizei;
    Q = cantitatea de energie electrică exprimată în MWh;
    K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 18 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1),(3) şi (4) din Codul fiscal."

    5. La punctul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru micii producători independenţi de vinuri, inclusiv pentru micii producători independenţi de vinuri spumoase, la calculul producţiei realizate se ia în considerare cantitatea de produse realizate în medie pe an vitivinicol, respectiv de la data de 1 august la data de 31 iulie a anului următor, conform art. 6 lit. d) din Regulamentul nr. 1.308/2013 al Parlamentului european şi al Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, pe baza producţiei ultimilor trei ani vitivinicoli consecutivi, în conformitate cu art. 2 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) 2018/273 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie, registrul plantaţiilor viticole, documentele însoţitoare şi certificarea, registrul de intrări şi de ieşiri, declaraţiile obligatorii, notificările şi publicarea informaţiilor notificate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele şi sancţiunile relevante, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 555/2008, (CE) nr. 606/2009 şi (CE) nr. 607/2009 ale Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei."

    6. La punctul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Persoana care eliberează pentru consum ori importă ţigarete în România are obligaţia de a depune în format electronic o declaraţie privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete, cu minimum două zile lucrătoare înainte de data practicării acestor preţuri."

    7. La punctul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Persoana care eliberează pentru consum ori importă ţigarete în România are obligaţia, înainte de a depune declaraţia prevăzută la alin. (2), de a declara sortimentele de ţigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete."

    8. La punctul 5, alineatele (3)-(5) se abrogă.
    9. La punctul 5, alineatele (6)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Ori de câte ori se intenţionează modificări ale preţurilor de vânzare cu amănuntul, persoana care eliberează pentru consum ori importă ţigarete în România are obligaţia să redeclare preţurile pentru toate sortimentele de ţigarete, indiferent dacă modificarea intervine la unul sau la mai multe sortimente. Redeclararea se face potrivit alin. (2).
(7) Declaraţiile privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor.
(8) Persoana care eliberează pentru consum ori importă ţigarete în România şi care renunţă la comercializarea pe piaţa internă a unui anumit sortiment de ţigarete are obligaţia de a declara potrivit alin. (2) sortimentele de ţigarete ce urmează a fi delistate şi de a înscrie în continuare preţurile aferente acestor sortimente în declaraţia privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete, până la epuizarea stocului pe care îl deţine, dar nu mai puţin de 3 luni de la data la care a comunicat că renunţă la comercializarea pe piaţa internă a respectivului sortiment de ţigarete."

    10. La punctul 5, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alin. (10) şi (11), cu următorul cuprins:
    "(10) Modelul şi conţinutul «Declaraţiei privind nomenclatorul de produse» şi modalitatea de declarare a sortimentelor de ţigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete şi modalitatea de delistare a sortimentelor de ţigarete, precum şi modelul şi conţinutul «Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete» şi modalitatea de depunere a «Declaraţiei privind preţurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de ţigarete» se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor.
(11) Pentru produsele rezultate prin amestecul de bază de bere cu băuturi nealcoolice, pentru numărul de grade Plato se iau în considerare toate ingredientele berii, inclusiv cele adăugate după încheierea fermentării, şi se înscrie pe eticheta de comercializare."

    11. La punctul 8, partea introductivă a alineatului (39) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(39) În cazul antrepozitarului autorizat, destinatarului înregistrat şi expeditorului înregistrat, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare aprobă reducerea garanţiei, la cerere, după cum urmează:"

    12. La punctul 8, alineatul (40) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(40) Nivelul de reducere a garanţiei stabilit potrivit prevederilor alin. (39) rămâne în vigoare până la o decizie ulterioară a autorităţii vamale teritoriale competente pentru autorizare, chiar dacă în acest interval de timp a intervenit actualizarea garanţiei."

    13. La punctul 8, după alineatul (42) se introduce un nou alineat, alin. (43), cu următorul cuprins:
    "(43) În sensul alin. (39) lit. a) şi b), prin 2 ani, respectiv 3 ani consecutivi de activitate se înţelege ultimele 24 de luni, respectiv 36 de luni consecutive de activitate, după caz, anterioare momentului depunerii cererii de reducere a garanţiei."

    14. La punctul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Pentru a beneficia de nivelul redus al accizelor, operatorul care eliberează pentru consum berea provenită de la un mic producător independent înregistrat în alt stat membru trebuie să prezinte elementele necesare care să ateste faptul că produsele provin de la acest producător, respectiv o copie a certificatului eliberat în acest sens de autorităţile competente din statul membru în care a fost realizată berea sau autocertificarea privind încadrarea producătorului în această categorie conform legislaţiei acelui stat membru, iar documentul administrativ care însoţeşte deplasarea produselor respective în regim suspensiv de accize sau care însoţeşte deplasarea produselor respective după eliberarea pentru consum, după caz, face trimitere la certificatul acordat de autoritatea din statul membru de origine care atestă acest statut sau, conform legislaţiei acelui stat membru, încadrarea în aceste categorii de producători este autocertificată de către respectivul producător.
(2) Modelul declaraţiei pe propria răspundere privind cantitatea de bere pe care au produs-o în anul calendaristic precedent şi/sau cantitatea de bere pe care urmează să o producă în anul în curs micii producători independenţi de bere este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    15. Punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "10. (1) Pentru a beneficia de nivelul redus al accizelor, operatorul care eliberează pentru consum vinurile spumoase prevăzute la art. 350 alin. (1) lit. b) din codul fiscal provenite de la un mic producător independent înregistrat în alt stat membru trebuie să prezinte elementele necesare care să ateste faptul că produsele provin de la acest producător, respectiv o copie a certificatului eliberat în acest sens de autorităţile competente din statul membru în care au fost realizate vinurile spumoase sau autocertificarea privind încadrarea producătorului în această categorie conform legislaţiei acelui stat membru, iar documentul administrativ care însoţeşte deplasarea produselor respective în regim suspensiv de accize sau care însoţeşte deplasarea produselor respective după eliberarea pentru consum, după caz, face trimitere la certificatul acordat de autoritatea din statul membru de origine care atestă acest statut sau, conform legislaţiei acelui stat membru, încadrarea în aceste categorii de producători este autocertificată de către respectivul producător.
    (2) Presiunea datorată dioxidului de carbon în soluţie pentru vinurile spumoase prevăzute la art. 350 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Codul fiscal se măsoară la temperatura de 20°C.
    (3) Modelul declaraţiei pe propria răspundere privind cantitatea de produse reprezentând vinuri spumoase pe care au produs-o în anul calendaristic precedent şi/sau cantitatea de vinuri spumoase pe care urmează să o producă în anul în curs micii producători independenţi de vinuri spumoase este prevăzut în anexa nr. 2. Pentru producătorii de vinuri spumoase, prin anul calendaristic precedent sau anul curent se înţelege producţia realizată în anul vitivinicol prevăzut la pct. 5 alin. (1^1)."

    16. La punctul 11, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin. (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) Pentru a beneficia de nivelul redus al accizelor, operatorul care eliberează pentru consum băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, prevăzute la art. 351 alin. (1) din Codul fiscal, provenite de la un mic producător independent înregistrat în alt stat membru trebuie să prezinte elementele necesare care să ateste faptul că produsele provin de la acest producător, respectiv o copie a certificatului eliberat în acest sens de autorităţile competente din statul membru în care au fost realizate băuturile fermentate, altele decât bere şi vinuri, sau autocertificarea privind încadrarea producătorului în această categorie conform legislaţiei acelui stat membru, iar documentul administrativ care însoţeşte deplasarea produselor respective în regim suspensiv de accize sau care însoţeşte deplasarea produselor respective după eliberarea pentru consum, după caz, face trimitere la certificatul acordat de autoritatea din statul membru de origine care atestă acest statut sau, conform legislaţiei acelui stat membru, încadrarea în aceste categorii de producători este autocertificată de către respectivul producător.
(7) Modelul declaraţiei pe propria răspundere privind cantitatea de produse reprezentând băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, pe care au produs-o în anul calendaristic precedent şi/sau cantitatea de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, pe care urmează să o producă în anul în curs micii producători independenţi de băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, este prevăzut în anexa nr. 2."

    17. La punctul 12, alineatele (2)-(16) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru a beneficia de nivelul redus al accizelor, operatorul care eliberează pentru consum produse provenite de la mici distilerii înregistrate în alt stat membru trebuie să prezinte elementele necesare care să ateste faptul că produsele provin de la acest producător, respectiv o copie a certificatului eliberat în acest sens de autorităţile competente din statul membru în care au fost realizate sau autocertificarea privind încadrarea producătorului în această categorie conform legislaţiei acelui stat membru, iar documentul administrativ care însoţeşte deplasarea produselor respective în regim suspensiv de accize sau care însoţeşte deplasarea produselor respective după eliberarea pentru consum, după caz, face trimitere la certificatul acordat de autoritatea din statul membru de origine care atestă acest statut sau, conform legislaţiei acelui stat membru, încadrarea în aceste categorii de producători este autocertificată de către respectivul producător.
(3) Persoanele fizice care deţin în temeiul unui drept real livezi de pomi fructiferi şi suprafeţe viticole pot să producă pentru consum propriu din propria recoltă alcool din fructe numai dacă deţin în proprietate instalaţii corespunzătoare condiţiilor tehnice minimale stabilite de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi avizate de Ministerul Sănătăţii. Instalaţiile trebuie să fie de tip alambic.
(4) În sensul alin. (3), prin alambic se înţelege o instalaţie de distilare alcătuită dintr-un cazan de distilare, denumit blază, o serpentină de răcire, denumită refrigerent, şi un recipient de colectare a distilatului.
(5) Toate persoanele fizice care deţin în proprietate instalaţii de producţie de alcool din fructe de tip alambic au obligaţia de a se înregistra la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au domiciliul.
(6) Atunci când persoana fizică intenţionează să producă alcool din fructe din recolta proprie, aceasta anunţă în scris intenţia la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi are domiciliul, menţionând totodată cantitatea şi tipul de materie primă ce urmează a se prelucra, perioada estimată în care instalaţia va funcţiona, precum şi cantitatea de produs estimată a se obţine. În acest caz, producătorul trebuie să deţină şi mijloacele legale necesare pentru măsurarea cantităţii şi a concentraţiei alcoolice a produselor obţinute.
(7) În termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea procesului de producţie, persoana fizică declară cantităţile de alcool din fructe produse. În situaţia în care este depăşită cantitatea-limită de 50 de litri alcool din fructe, persoana fizică solicită autorităţii vamale teritoriale calculul accizelor datorate. Autoritatea vamală teritorială stabileşte cuantumul accizelor datorate şi emite decizia de impunere potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române. Accizele devin exigibile la momentul finalizării procesului de producţie, iar termenul de plată este până la data de 25 a lunii imediat următoare celei în care accizele au devenit exigibile, potrivit art. 345 alin. (1) din Codul fiscal.
(8) În situaţia în care persoana fizică nu declară cantităţile de alcool din fructe produse potrivit alin. (7), autoritatea vamală centrală sau teritorială, după caz, stabileşte, în urma verificărilor efectuate, cuantumul accizelor datorate şi emite decizia de impunere potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române. În acest caz accizele devin exigibile de la momentul în care a fost finalizat procesul de producţie. Persoana fizică în cauză este obligată la plata unei sume reprezentând nivelul standard al accizei prevăzut pentru alcoolul etilic în anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (1),(3) şi (4) din Codul fiscal, aplicat asupra diferenţei cantităţii care depăşeşte limita de 50 de litri de produs/an, la termenul de plată prevăzut la art. 156 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) Autoritatea vamală teritorială ţine o evidenţă a persoanelor fizice menţionate la alin. (6) care să cuprindă informaţii privind datele de identificare ale acestora, instalaţiile de producţie deţinute, cantităţile de produse declarate, precum şi date cu privire la deciziile de impunere emise potrivit alin. (7) şi (8).
(10) Persoanele fizice care deţin în temeiul unui drept real livezi de pomi fructiferi şi suprafeţe vitivinicole şi care nu deţin în proprietate instalaţii de producţie alcool din fructe pot să producă pentru consum propriu din propria recoltă alcool din fructe în sistem de prestări de servicii numai în antrepozite fiscale autorizate.
(11) În cazul prevăzut la alin. (10), antrepozitele fiscale sunt obligate să ţină o evidenţă distinctă care să cuprindă următoarele informaţii: numele persoanei fizice şi datele de identificare ale acesteia, cantitatea de materii prime dată pentru prelucrare, cantitatea de produs finit rezultată, cantitatea de produs finit preluată, data preluării, numele, datele de identificare şi semnătura persoanei care a preluat alcoolul din fructe.
(12) Cantităţile de alcool din fructe preluate de persoana fizică de la antrepozitul fiscal de producţie, în limita maximă de 50 de litri de produs pe an care urmează a fi consumată de persoana fizică, de către membrii familiei acesteia sau de către musafiri, sunt însoţite de avizul de însoţire a mărfii emis de antrepozitul fiscal care a efectuat prestarea de servicii, în care se înscrie menţiunea «scutit de la plata accizelor».
(13) Scutirea de la plata accizelor se aplică cu condiţia ca niciun fel de vânzare să nu aibă loc. Această condiţie se consideră a fi îndeplinită dacă nu are loc nicio formă de înstrăinare a produselor respective urmată de o formă de reprezentare a beneficiului pe care deţinătorul o poate obţine ca rezultat al înstrăinării. Se consideră ca fiind un rezultat al înstrăinării, fără a se limita la acestea, următoarele: încasarea oricăror sume de bani, realizarea sau promisiunea realizării unei contraprestaţii, achiziţia altor bunuri sau servicii la o fracţiune din valoarea acesteia, diferenţa fiind reprezentată de valoarea produselor înstrăinate.
(14) Pentru cantitatea de produs preluată de persoana fizică care depăşeşte limita de 50 de litri de produs/an, nivelul accizei datorate este nivelul standard al accizei pentru alcoolul etilic, beneficiarul prestaţiei, respectiv persoana fizică, plăteşte prestatorului contravaloarea accizelor aferente cantităţilor de alcool din fructe înainte de preluarea acestora.
(15) Modelul declaraţiei pe propria răspundere privind cantitatea de produse realizate în anul calendaristic precedent şi/sau cantitatea de produse pe care urmează să o producă în anul în curs micile distilerii este prevăzut în anexa nr. 2.
(16) La calculul cantităţii de produse realizate de micile distilerii în anul calendaristic precedent nu se vor lua în considerare şi cantităţile de produse realizate în condiţiile prevăzute la alin. (10)."

    18. La punctul 12, alineatele (18) şi (19) se abrogă.
    19. La punctul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În aplicarea prevederilor art. 354 din Codul fiscal, antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat sunt obligaţi să declare lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat, după caz, pentru luna anterioară celei în care se face raportarea."

    20. La punctul 13, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat prevăzută la alin. (1) se depune on-line.
(1^2) Modelul şi conţinutul «Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat» şi modalitatea de depunere a «Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete, alte tutunuri de fumat» prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor."

    21. La punctul 13, alineatul (2) se abrogă.
    22. La punctul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Orice operator economic aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) este obligat ca înainte de producţia, vânzarea sau utilizarea produselor să adreseze o solicitare către autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare pentru încadrarea produselor respective din punctul de vedere al nivelului accizelor. Solicitarea este însoţită obligatoriu de încadrarea tarifară a produsului efectuată de autoritatea vamală centrală, precum şi de avizul unui institut ori al unei societăţi prevăzute la pct. 25 alin. (1), referitor la asimilarea produsului respectiv cu un produs energetic echivalent pentru care este stabilit un nivel al accizelor. Asimilarea unui produs cu un produs energetic echivalent pentru care este stabilit un nivel al accizelor produce efecte numai în ceea ce priveşte nivelul accizelor aplicabil pentru respectivul produs şi nu are consecinţe în ceea ce priveşte aplicarea secţiunilor a 9-a «Regimul de antrepozitare» şi a 16-a «Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize"

    23. La punctul 14, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (3), operatorul economic, altul decât antrepozitarul autorizat, va depune la autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare şi următoarele documente:"

    24. La punctul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În aplicarea prevederilor art. 356 alin. (2) din Codul fiscal, distribuitorii şi redistribuitorii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de înregistrare la autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare. Înregistrarea se face pe baza unei cereri care se întocmeşte potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice."

    25. La punctul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În aplicarea prevederilor art. 357 din Codul fiscal, operatorii economici care extrag cărbune, produc cocs, precum şi cei care efectuează achiziţii intracomunitare sau importă astfel de produse se înregistrează la autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare. Înregistrarea se face pe baza unei cereri care se întocmeşte potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5 şi este însoţită de documentele menţionate în aceasta."

    26. La punctul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) se înregistrează la autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare. Înregistrarea se face pe baza unei cereri care se întocmeşte potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5."

    27. La punctul 21, alineatele (5)-(8) se abrogă.
    28. La punctul 21, alineatele (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(9) Producţia de vinuri pentru consumul propriu al unei persoane fizice din recolta proprie poate fi realizată în sistem de prestări de servicii numai în antrepozite fiscale autorizate pentru producţia de vinuri.
(10) Antrepozitele fiscale autorizate pentru producţia de vinuri primesc pentru prelucrare, în sistem de prestări de servicii, strugurii aparţinând unei persoane fizice numai dacă aceasta prezintă carnetul de viticultor, eliberat conform normelor emise de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care este valabil pentru anul de producţie viticolă."

    29. Punctul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "29. În termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete, autoritatea vamală teritorială întocmeşte un referat care să cuprindă fie propunerea de aprobare, fie propunerea de respingere a cererii de autorizare, după caz, precum şi aspectele avute în vedere la fundamentarea acestei propuneri. În situaţia în care autoritatea vamală teritorială diferă de autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare, referatul se înaintează împreună cu documentaţia completă către autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare."

    30. La punctul 30, alineatele (7), (10), (12), (13) şi (23) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) Autoritatea vamală teritorială transmite o copie a documentului prevăzut la alin. (4), precum şi a oricăror altor documente anexate de către antrepozitarul autorizat către autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare doar în situaţia în care autoritatea vamală teritorială diferă de autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare.
    (...)
(10) Până pe data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie a fiecărui an, inclusiv, autorităţile vamale teritoriale verifică şi transmit către autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare o situaţie privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (8) de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitarea produselor accizabile, precum şi propuneri, după caz, doar în cazul în care autoritatea vamală teritorială diferă de autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare.
    (...)
(12) Locurile destinate producţiei de alcool etilic şi de distilate ca materie primă şi locurile destinate producţiei de băuturi alcoolice obţinute exclusiv din prelucrarea alcoolului şi a distilatelor trebuie să fie dotate cu mijloace de măsurare legală pentru determinarea concentraţiei alcoolice, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta.
(13) În cazul antrepozitelor fiscale de producţie de alcool şi de distilate, coloanele de distilare şi rafinare trebuie să fie dotate cu contoare pentru determinarea cantităţii de produse obţinute şi a concentraţiei alcoolice avizate şi sigilate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, conform reglementărilor specifice stabilite de Biroul Român de Metrologie Legală.
    (...)
(23) Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de depozitare de alcool etilic şi de distilate în stare vărsată numai dacă deţine rezervoare calibrate avizate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta."

    31. La punctul 31, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru obţinerea autorizaţiei, instituţiile care gestionează rezerva de stat şi rezerva de mobilizare depun o cerere la autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10.
    (...)
(4) Pentru obţinerea autorizaţiei, operatorii economici care constituie şi menţin stocurile de urgenţă depun la autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare o cerere potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10. Cererea este însoţită de documentul transmis operatorului economic de către Ministerul Economiei, din care rezultă produsele energetice şi cantităţile de produse energetice care reprezintă stocurile de urgenţă pe care acesta are obligaţia să le constituie şi să le menţină."

    32. La punctul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În aplicarea prevederilor art. 365 alin. (5) din Codul fiscal, antrepozitarii autorizaţi pot solicita autorităţii vamale teritoriale competente pentru autorizare modificarea autorizaţiei atunci când constată erori în redactarea autorizaţiei de antrepozit fiscal. În alte situaţii cum ar fi introducerea unui nou produs accizabil în nomenclatorul de fabricaţie sau înscrierea de noi materii prime accizabile în autorizaţia de antrepozit fiscal, solicitările se depun la autoritatea vamală teritorială, care, după ce le analizează, le transmite, împreună cu propunerea de soluţionare, către autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare."

    33. La punctul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În baza documentului care atestă că anunţul referitor la pierdere a fost înaintat spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare eliberează la cerere un duplicat al acesteia."

    34. La punctul 35, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În termen de 30 de zile de la depunerea cererilor potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), autoritatea vamală teritorială înaintează documentaţiile complete către autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare, însoţite de un referat care să cuprindă fie propunerea de aprobare, fie propunerea de respingere a cererii de autorizare, după caz, precum şi aspectele avute în vedere la luarea acestei decizii, doar în situaţia în care autoritatea vamală teritorială diferă de autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare."

    35. La punctul 35, partea introductivă a alineatului (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare poate solicita antrepozitarului autorizat orice informaţie şi documente pe care le consideră necesare cu privire la:"

    36. La punctul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Modificarea autorizaţiilor de antrepozitar autorizat ca urmare a schimbării sediului social, a denumirii sau a formei de organizare este valabilă de la data aprobării de către autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare."

    37. La punctul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În aplicarea prevederilor art. 367 alin. (1) din Codul fiscal, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare stabileşte în sarcina antrepozitarilor autorizaţi o garanţie care să acopere riscul neplăţii accizelor pentru produsele accizabile produse şi/sau depozitate în fiecare antrepozit fiscal, precum şi riscul neplăţii accizelor pentru produsele accizabile deplasate în regim suspensiv de accize, în cazul circulaţiei intracomunitare."

    38. La punctul 38, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Stabilirea tipului de sigilii, prevăzut la alin. (7), şi a caracteristicilor acestora, uniformizarea şi/sau personalizarea, precum şi coordonarea tuturor operaţiunilor ce se impun revin Autorităţii Vamale Române."

    39. La punctul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În aplicarea prevederilor art. 367 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, antrepozitarul autorizat care intenţionează să aducă modificări asupra datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă autorizaţia de antrepozitar are obligaţia să anunţe la autoritatea vamală teritorială intenţia sa de modificare cu cel puţin 5 zile înainte de producerea acesteia. Această obligaţie se referă inclusiv la menţionarea oricărui produs accizabil ce urmează a fi obţinut în baza unei documentaţii diferite faţă de cea care a stat la baza emiterii autorizaţiei. Atunci când intenţia de modificare atrage modificarea autorizaţiei, în situaţia în care autoritatea vamală teritorială diferă de autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare, autoritatea vamală teritorială comunică această intenţie autorităţii vamale teritoriale competente pentru autorizare, însoţită de propunerea de modificare a autorizaţiei. În cazul modificărilor care se înregistrează la oficiul registrului comerţului, antrepozitarul autorizat are obligaţia de a prezenta autorităţii vamale teritoriale competente pentru autorizare documentul, în fotocopie, care atestă realizarea efectivă a modificării, în termen de 30 de zile de la data emiterii acestui document."

    40. La punctul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Obligaţia de raportare prevăzută la alin. (2) revine şi operatorilor economici autorizaţi ca mici producători independenţi sau ca mici distilerii."

    41. La punctul 39, alineatul (4) se abrogă.
    42. Lapunctul 40, alineatele (1)-(3), (5), (10), (11) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) În aplicarea prevederilor art. 369 din Codul fiscal, în baza actelor de control emise de organele de specialitate prin care sunt consemnate încălcări ale prevederilor legale în domeniul accizelor, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare dispune suspendarea, cu excepţia cazului prevăzut la art. 433 din Codul fiscal, revocarea sau anularea autorizaţiilor de antrepozit fiscal, după caz.
(2) Actele de control prevăzute la alin. (1), încheiate de către alte autorităţi decât autoritatea vamală, temeinic justificate, în care sunt consemnate faptele care generează consecinţe fiscale, se comunică birourilor vamale de interior/frontieră în a căror rază de competenţă se află operatorul economic sau, în cazul operatorilor economici mari contribuabili, la structura de specialitate din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti în vederea analizării măsurilor ce se impun. Autoritatea vamală teritorială analizează actele de control şi transmite autorităţii vamale teritoriale competente pentru autorizare, dacă situaţia o impune, propunerea de anulare, revocare sau de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal, în cazul în care autoritatea vamală teritorială diferă de autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare. În situaţia actelor de control încheiate de autoritatea vamală competentă, temeinic justificate, în care sunt consemnate faptele care generează consecinţe fiscale, acestea se comunică autorităţii vamale teritoriale competente pentru autorizare, în termen de două zile lucrătoare de la finalizare, cu propunerea de anulare, revocare sau de suspendare a autorizaţiei de antrepozit fiscal.
(3) Decizia autorităţii vamale teritoriale competente pentru autorizare se aduce la cunoştinţa antrepozitarului autorizat sancţionat. Totodată, această decizie se aduce la cunoştinţa autorităţii vamale teritoriale, care, în maximum 48 de ore de la data la care decizia produce efecte, procedează la verificarea stocurilor de produse deţinute de operatorul economic la acea dată.
    (...)
(5) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 433 din Codul fiscal, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare dispune încetarea suspendării autorizaţiei de antrepozit fiscal, în baza referatului emis în acest sens de aceeaşi autoritate care a efectuat controlul cu privire la înlăturarea deficienţelor.
    (...)
(10) În cazul revocării autorizaţiei, o nouă autorizaţie poate fi emisă de autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare numai după o perioadă de cel puţin 180 de zile de la data revocării, respectiv de la data la care decizia de revocare a autorizaţiei de antrepozit fiscal produce efecte conform art. 369 alin. (6) din Codul fiscal. În situaţia în care antrepozitarul autorizat contestă decizia de revocare la autoritatea competentă prevăzută la art. 336 pct. 4 lit. b) din Codul fiscal sau la instanţa de judecată, la calculul termenului de 180 de zile se au în vedere perioadele în care decizia de revocare a produs efecte.
(11) Cererea de renunţare la un antrepozit fiscal, în care se menţionează motivele avute în vedere, se depune la autoritatea vamală teritorială. Această autoritate are obligaţia de a verifica dacă la data depunerii cererii antrepozitarul autorizat deţine stocuri de produse accizabile şi dacă au fost respectate prevederile legale în domeniul accizelor. După verificare, cererea de renunţare însoţită de actul de verificare se transmite la autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare, care procedează la revocarea autorizaţiei.
    (...)
(13) Cererea de renunţare la autorizaţia emisă pentru un antrepozit fiscal, după ce autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare a decis revocarea sau anularea autorizaţiei din alte motive, nu produce efecte juridice pe perioada în care decizia de revocare ori de anulare, după caz, se află în procedura prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    43. La punctul 42, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), autorizarea ca destinatar înregistrat a operatorului economic care deţine autorizaţie de utilizator final se realizează în baza cererii depuse în acest scop la autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare. Cererea se depune exclusiv pentru tipurile şi cantităţile de produse accizabile înscrise în autorizaţia de utilizator final şi este însoţită de următoarele documente:"

    44. La punctul 43, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Destinatarii înregistraţi care primesc produse energetice în vrac potrivit pct. 14 alin. (1) trebuie să facă dovada deţinerii, sub orice formă, de rezervoare fixe, standardizate, calibrate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, în locul în care urmează a fi recepţionate produsele energetice."

    45. La punctul 44, alineatele (1)-(3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) În aplicarea prevederilor art. 373 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la pct. 42 alin. (3), în termen de 30 de zile de la depunerea de către solicitant a documentaţiei complete, autoritatea vamală teritorială transmite cererea, însoţită de documentaţia completă şi de un referat care cuprinde propunerea de aprobare a cererii, la autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare, atunci când autoritatea vamală teritorială diferă de autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare. Din cuprinsul referatului trebuie să rezulte cu claritate faptul că solicitantul îndeplineşte condiţiile de autorizare.
(2) După analizarea documentelor depuse de solicitant şi a referatului întocmit de autoritatea vamală teritorială, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 372 din Codul fiscal şi la pct. 43, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare aprobă cererea de autorizare ca destinatar înregistrat. În acest caz, autorizaţia de destinatar înregistrat are termen de valabilitate nelimitat.
(3) După analizarea documentelor depuse de solicitant potrivit pct. 42 alin. (3), dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 372 din Codul fiscal şi la pct. 43, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare aprobă cererea de autorizare ca destinatar înregistrat a operatorului care deţine autorizaţie de utilizator final. În acest caz, autorizaţia de destinatar înregistrat este valabilă atât timp cât este valabilă autorizaţia de utilizator final. Autoritatea vamală teritorială care a emis autorizaţia de utilizator final are obligaţia de a comunica la autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare data de la care valabilitatea autorizaţiei de utilizator final încetează, în vederea operării în sistemul informatic.
    (...)
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare comunică în scris autorizaţia de destinatar înregistrat la autoritatea vamală teritorială, care, la rândul său, o comunică solicitantului.
(6) În aplicarea prevederilor art. 373 alin. (7) din Codul fiscal, autorizaţia de destinatar înregistrat se modifică din oficiu de către autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare în cazul în care se constată că în cuprinsul acesteia există erori materiale. În acest caz, termenul de începere a valabilităţii autorizaţiei de destinatar înregistrat modificate rămâne cel de începere a valabilităţii autorizaţiei emise iniţial."

    46. La punctul 44, partea introductivă a alineatului (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) În aplicarea prevederilor art. 373 alin. (8) din Codul fiscal, destinatarii înregistraţi pot solicita autorităţii vamale teritoriale competente pentru autorizare modificarea autorizaţiei atunci când constată erori în redactarea autorizaţiei. În situaţia în care intervin modificări faţă de datele înscrise în autorizaţie, destinatarii înregistraţi solicită modificarea autorizaţiei la autoritatea vamală teritorială, prin depunerea unei cereri, cu respectarea următoarelor condiţii:"

    47. La punctul 44, alineatele (8) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(8) Autoritatea vamală teritorială efectuează verificări şi în situaţia în care autoritatea vamală teritorială diferă de autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare, transmite documentaţia autorităţii vamale teritoriale competente pentru autorizare, împreună cu un referat care cuprinde fie propunerea de aprobare, fie propunerea de respingere a cererii de modificare a autorizaţiei de destinatar înregistrat.
    (...)
(11) În cazul pierderii autorizaţiei de destinatar înregistrat, titularul autorizaţiei anunţă pierderea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În baza documentului care atestă că anunţul referitor la pierdere a fost înaintat spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare eliberează, la cerere, un duplicat al acesteia."

    48. La punctul 45, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "45. (1) În aplicarea prevederilor art. 374 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la pct. 42 alin. (3), dacă în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete autoritatea vamală teritorială constată că operatorul economic solicitant nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi propus în vederea autorizării, aceasta întocmeşte un referat prin care propune respingerea cererii de autorizare, care conţine motivele ce au condus la luarea acestei decizii, pe care îl transmite autorităţii vamale teritoriale competente pentru autorizare, în situaţia în care autoritatea vamală teritorială diferă de autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare.
    (2) După analizarea documentelor depuse de solicitant şi a referatului întocmit de autoritatea vamală teritorială prevăzut la alin. (1), dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 372 din Codul fiscal şi la pct. 43, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare respinge cererea de autorizare ca destinatar înregistrat.
    (3) În situaţia prevăzută la pct. 42 alin. (3), după analizarea documentelor depuse de solicitant, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 372 din Codul fiscal şi la pct. 43, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare respinge cererea de autorizare ca destinatar înregistrat a operatorului care deţine autorizaţie de utilizator final."

    49. La punctul 50, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) În aplicarea prevederilor art. 381 alin. (1) din Codul fiscal, în termen de 15 zile de la data depunerii de către solicitant a documentaţiei complete potrivit pct. 49, autoritatea vamală teritorială transmite cererea prevăzută la pct. 48 alin. (2), însoţită de documentaţia aferentă şi de un referat care cuprinde propunerea de aprobare a cererii de autorizare, la autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare. Din cuprinsul referatului trebuie să rezulte cu claritate faptul că solicitantul îndeplineşte condiţiile de autorizare.
(2) După analizarea referatului întocmit de autoritatea vamală teritorială şi a documentelor depuse de solicitant, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 380 din Codul fiscal şi la pct. 49, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare aprobă cererea de autorizare ca expeditor înregistrat. Autorizaţia de expeditor înregistrat are termen de valabilitate nelimitat.
(3) În aplicarea prevederilor art. 381 alin. (6) din Codul fiscal, autorizaţia de expeditor înregistrat se modifică din oficiu de către autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare în cazul în care se constată că în cuprinsul acesteia există erori materiale. În acest caz, termenul de începere a valabilităţii autorizaţiei modificate de expeditor înregistrat rămâne cel de începere a valabilităţii autorizaţiei emise iniţial."

    50. La punctul 50, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În aplicarea prevederilor art. 381 alin. (7) din Codul fiscal, expeditorii înregistraţi pot solicita autorităţii vamale teritoriale competente pentru autorizare modificarea autorizaţiei atunci când constată erori în redactarea autorizaţiei. În situaţia în care intervin modificări faţă de datele înscrise în autorizaţie, expeditorii înregistraţi solicită modificarea autorizaţiei la autoritatea vamală teritorială, prin depunerea unei cereri, cu respectarea următoarelor condiţii:"

    51. La punctul 50, alineatele (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Autoritatea vamală teritorială efectuează verificări şi transmite documentaţia la autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare, împreună cu un referat care cuprinde fie propunerea de aprobare, fie propunerea de respingere a cererii de modificare a autorizaţiei. Autorizaţia de expeditor înregistrat modificată conform prevederilor alin. (4) este valabilă de la data emiterii acesteia.
    (...)
(7) În baza documentului care atestă că anunţul referitor la pierdere a fost înaintat spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare eliberează, la cerere, un duplicat al autorizaţiei."

    52. La punctul 51, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "51. (1) În aplicarea prevederilor art. 382 alin. (1) din Codul fiscal, dacă în termen de 15 zile de la depunerea documentaţiei complete potrivit pct. 48 autoritatea vamală teritorială constată că operatorul economic solicitant nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi propus în vederea autorizării, aceasta întocmeşte un referat prin care propune respingerea cererii de autorizare, care conţine motivele ce au condus la luarea acestei decizii, pe care îl transmite la autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare.
    (2) După analizarea documentelor depuse de solicitant şi a referatului întocmit de autoritatea vamală teritorială prevăzut la alin. (1), dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 380 din Codul fiscal şi la pct. 49, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare respinge cererea de autorizare ca expeditor înregistrat."

    53. La punctul 56, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) În aplicarea prevederilor art. 389 alin. (1) din Codul fiscal, în termen de 15 zile de la data depunerii de către solicitant a documentaţiei complete, autoritatea vamală teritorială transmite cererea prevăzută la pct. 54 alin. (1), însoţită de documentaţia aferentă şi de un referat care cuprinde propunerea de aprobare a cererii, la autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare. Din cuprinsul referatului trebuie să rezulte cu claritate faptul că solicitantul îndeplineşte condiţiile de autorizare.
(2) După analizarea referatului întocmit de autoritatea vamală teritorială şi a documentelor depuse de solicitant, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 388 din Codul fiscal şi la pct. 55, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare aprobă cererea de autorizare ca importator autorizat. Autorizaţia de importator autorizat are termen de valabilitate nelimitat.
(3) În aplicarea prevederilor art. 389 alin. (6) din Codul fiscal, autorizaţia de importator autorizat se modifică din oficiu de către autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare, în cazul în care se constată că în cuprinsul acesteia există erori materiale. În acest caz, termenul de începere a valabilităţii autorizaţiei modificate de importator autorizat rămâne cel de începere a valabilităţii autorizaţiei emise iniţial."

    54. La punctul 56, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În aplicarea prevederilor art. 389 alin. (7) din Codul fiscal, importatorii autorizaţi pot solicita autorităţii vamale teritoriale competente pentru autorizare modificarea autorizaţiei atunci când constată erori în redactarea autorizaţiei. În situaţia în care intervin modificări faţă de datele înscrise în autorizaţie, importatorii autorizaţi solicită modificarea autorizaţiei la autoritatea vamală teritorială, prin depunerea unei cereri, cu respectarea următoarelor condiţii:"

    55. La punctul 56, alineatele (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(5) Autoritatea vamală teritorială efectuează verificări şi transmite documentaţia autorităţii vamale teritoriale competente pentru autorizare împreună cu un referat care cuprinde fie propunerea de aprobare, fie propunerea de respingere a cererii de modificare a autorizaţiei. Autorizaţia de importator autorizat modificată conform prevederilor alin. (4) este valabilă de la data emiterii acesteia.
    (...)
(7) În baza documentului care atestă că anunţul referitor la pierdere a fost înaintat spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare eliberează, la cerere, un duplicat al autorizaţiei."

    56. La punctul 57, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "57. (1) În aplicarea prevederilor art. 390 alin. (1) din Codul fiscal, dacă în termen de 15 zile de la depunerea documentaţiei complete potrivit pct. 54 autoritatea vamală teritorială constată că operatorul economic solicitant nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi propus în vederea autorizării, aceasta întocmeşte un referat prin care propune respingerea cererii de autorizare, care conţine motivele ce au condus la luarea acestei decizii, pe care îl transmite la autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare.
    (2) După analizarea documentelor depuse de solicitant şi a referatului întocmit de autoritatea vamală teritorială prevăzut la alin. (1), dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 388 din Codul fiscal şi la pct. 55, autoritatea vamală teritorială competentă pentru autorizare respinge cererea de autorizare ca importator autorizat."

    57. La punctul 61, partea introductivă a alineatului (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Garanţia stabilită în conformitate cu prevederile alin. (10) se reduce, la cerere, după cum urmează:"

    58. La punctul 61, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (11^1), cu următorul cuprins:
    "(11^1) În sensul alin. (11), prin 2 ani, 3 ani, respectiv 4 ani consecutivi, fără încălcarea legislaţiei fiscale în domeniul accizelor, se înţelege ultimele 24 de luni, 36 de luni, respectiv 48 de luni consecutive, după caz, anterioare momentului depunerii cererii de reducere a garanţiei."

    59. La punctul 74, alineatele (1), (6) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Scutirile de la plata accizelor prevăzute la art. 395 alin. (1) din Codul fiscal se acordă direct pe baza certificatului de scutire, al cărui model este prevăzut în anexa II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (reformare), cu modificările şi completările ulterioare, dacă beneficiarul achiziţionează produsele accizabile de la un antrepozit fiscal sau de la un expeditor înregistrat, denumiţi în continuare furnizori, cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct. 75-77.
    (...)
(6) În cazul scutirilor prevăzute la art. 395 alin. (1) lit. c), lit. c^1) şi, după caz, lit. d) din Codul fiscal, beneficiarul scutirii - persoană juridică se adresează Ministerului Apărării Naţionale sau structurilor cu personalitate juridică aflate în subordinea acestuia, în vederea determinării cantităţilor de produse accizabile care pot fi achiziţionate în regim de scutire, pe grupele de produse prevăzute la art. 335 din Codul fiscal.
    (...)
(9) Modelul certificatului de scutire prevăzut în anexa II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează şi în cazul achiziţiilor de produse accizabile în regim de scutire de la plata accizelor de pe teritoriul României."

    60. La punctul 76, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) În cazul importului de produse accizabile dintr-o ţară terţă, regimul de scutire de accize prevăzut la art. 395 alin. (1) din Codul fiscal se acordă direct în baza certificatului de scutire prevăzut în anexa II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (...)
(5) În baza certificatului de scutire prevăzut în anexa II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările şi completările ulterioare, scutirea de la plata accizelor se acordă direct şi în cazul în care beneficiarii scutirii achiziţionează produsele accizabile de la un importator care a pus în liberă circulaţie respectivele produse, cu plata accizelor."

    61. La punctul 77, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În cazul energiei electrice şi al gazului natural, scutirea prevăzută la art. 395 alin. (1) din Codul fiscal se acordă în baza certificatului de scutire, potrivit modelului prevăzut în anexa II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011, cu modificările şi completările ulterioare, întocmit de beneficiar şi vizat de autoritatea vamală teritorială care deserveşte beneficiarul."

    62. La punctul 81, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Achiziţiile intracomunitare de arome alimentare de către operatorii care utilizează aromele alimentare pentru prepararea de alimente sau băuturi nealcoolice ce au o concentraţie ce nu depăşeşte 1,2% în volum se fac la preţuri fără accize, în baza autorizaţiei de utilizator final."

    63. La punctul 82, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Scutirea de accize se acordă direct:
    a) în situaţiile prevăzute la art. 397 alin. (1) lit. d) şi f) din Codul fiscal;
    b) în situaţia prevăzută la art. 397 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, numai pentru producţia de alcool sanitar;
    c) în situaţiile prevăzute la art. 397 alin. (1) lit. a) şi e) din Codul fiscal;
    d) în situaţia prevăzută la art. 397 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal."

    64. La punctul 82, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Beneficiază de scutirea directă prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c) numai antrepozitarii autorizaţi care deţin cel puţin un antrepozit fiscal pentru producţia de alcool etilic, cu condiţia ca produsul realizat să poată fi utilizat ca atare, fără a mai fi supus vreunei modificări, cu excepţia activităţii de îmbuteliere şi ambalare, care poate fi realizată într-un antrepozit fiscal aparţinând antrepozitarului fiscal respectiv pe baza autorizaţiei de utilizator final sau de către un alt operator care deţine autorizaţie de utilizator final pentru această activitate.
(1^2) În situaţia prevăzută la art. 397 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, scutirea directă se acordă doar dacă aromele alimentare realizate în cadrul antrepozitului fiscal pentru producţia de alcool etilic sunt livrate către operatorii care utilizează respectivele arome alimentare pentru prepararea de alimente sau băuturi nealcoolice care au o concentraţie ce nu depăşeşte 1,2% în volum, în baza autorizaţiilor de utilizator final deţinute de acestea din urmă."

    65. La punctul 82, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Beneficiază de scutirea directă prevăzută la alin. (1) lit. d) numai antrepozitarii autorizaţi care funcţionează în sistem integrat. Prin sistem integrat se înţelege utilizarea alcoolului etilic şi a altor produse alcoolice, în antrepozitul fiscal în care acestea au fost produse, pentru realizarea de produse finite care se consumă ca atare, fără a mai fi supuse vreunei modificări."

    66. La punctul 90 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) în situaţiile prevăzute la art. 397 alin. (1) lit. e), g), h) şi i) din Codul fiscal;
b) în situaţia prevăzută la art. 397 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, cu excepţia antrepozitarilor care funcţionează în sistem integrat, aşa cum este acesta definit la pct. 82 alin. (2) teza a doua;"

    67. La punctul 90, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia prevăzută la art. 397 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, operatorii care achiziţionează alcoolul etilic în vederea utilizării pentru producerea de arome alimentare destinate preparării de alimente sau băuturi nealcoolice care au o concentraţie ce nu depăşeşte 1,2% în volum la preţuri cu accize pot livra arome alimentare la preţuri fără accize doar către operatorii care utilizează respectivele arome alimentare pentru prepararea de alimente sau băuturi nealcoolice ce au o concentraţie ce nu depăşeşte 1,2% în volum, în baza autorizaţiilor de utilizator final deţinute de aceştia din urmă."

    68. La punctul 90, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Pentru restituirea accizelor, utilizatorii depun lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se solicită restituirea, la autoritatea fiscală teritorială, cererea de restituire de accize, însoţită de:
    a) copia facturii de achiziţie a alcoolului etilic şi/sau a produsului alcoolic ori copia avizului de însoţire pentru alcoolul etilic şi/sau a produsului alcoolic, după caz. În cazul operatorului prevăzut la pct. 81 alin. (3), utilizatorul autorizat ca destinatar înregistrat va prezenta dovada achiziţiei în regim suspensiv, reprezentată de documentul administrativ electronic şi raportul de recepţie aferent, iar în cazul utilizatorului prevăzut la pct. 81 alin. (4), declaraţia vamală de import;
    b) dovada plăţii accizelor către furnizor, constând în documentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis, sau dovada plăţii accizelor la bugetul de stat;
    c) dovada cantităţii utilizate în scopul pentru care se acordă scutirea, constând într-o situaţie centralizatoare a cantităţilor efectiv utilizate şi a documentelor aferente, iar pentru operatorul prevăzut la alin. (2^1) şi dovada livrării aromelor alimentare către operatorii care utilizează respectivele arome alimentare pentru prepararea de alimente sau băuturi nealcoolice ce au o concentraţie ce nu depăşeşte 1,2% în volum la preţuri cu accize, constând într-o situaţie centralizatoare a cantităţilor efectiv livrate, pe cantităţi, concentraţii alcoolice în volum şi beneficiari ai livrării, şi a documentelor aferente."

    69. La punctul 94 alineatul (1), litera c) se abrogă.
    70. La punctul 94, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alin. (1^1)-(1^4), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru cărbune şi cocs, scutirea de la plata accizelor prevăzută la art. 399 alin. (1) lit. c), d) şi h) din Codul fiscal se acordă:
    a) direct, dacă centralele de producţie de energie electrică sau producţie combinată de energie electrică şi termică achiziţionează direct cărbunele şi cocsul prevăzut la art. 355 alin. (3) lit. h) din Codul fiscal de la operatorii economici prevăzuţi la pct. 16 alin. (1);
    b) indirect, dacă centralele de producţie de energie electrică sau producţie combinată de energie electrică şi termică achiziţionează cărbunele şi cocsul prevăzut la art. 355 alin. (3) lit. h) din Codul fiscal de la alţi operatorii economici decât cei prevăzuţi la pct. 16 alin. (1).
(1^2) Operatorii economici prevăzuţi la pct. 16 alin. (1) livrează cărbune şi cocs către centralele de producţie de energie electrică sau producţie combinată de energie electrică şi termică la preţuri fără accize, în baza autorizaţiilor de utilizator final deţinute de acestea.
(1^3) Operatorii, alţii decât cei prevăzuţi la pct. 16 alin. (1), achiziţionează cărbunele şi cocsul la preţuri cu accize şi îl livrează către centralele de producţie de energie electrică sau producţie combinată de energie electrică şi termică la preţuri fără accize, în baza autorizaţiilor de utilizator final deţinute de acestea.
(1^4) Pentru cantităţile de cărbune şi cocs livrate către centralele de producţie de energie electrică sau producţie combinată de energie electrică şi termică la preţuri fără accize, operatorii, alţii decât cei prevăzuţi la pct. 16 alin. (1), au dreptul să solicite restituirea accizelor. În acest sens, depun la autoritatea fiscală teritorială cererea de restituire de accize, însoţită de:
    a) copia facturii de achiziţie a cărbunelui şi cocsului, în care acciza să fie evidenţiată distinct;
    b) dovada plăţii accizelor către furnizor, constând în documentul de plată confirmat de banca la care utilizatorul are contul deschis;
    c) dovada cantităţii de cărbune şi cocs livrată centralelor de producţie de energie electrică sau producţie combinată de energie electrică şi termică la preţuri fără accize, constând întro situaţie centralizatoare a beneficiarilor livrărilor şi a documentelor aferente cantităţilor efectiv livrate."

    71. La punctul 124 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) produsele accizabile trebuie păstrate la locul de livrare directă pentru o eventuală verificare, potrivit prevederilor din ordinul preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    72. Punctul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "127. (1) În aplicarea prevederilor art. 403 din Codul fiscal, autoritatea vamală teritorială poate permite divizarea unei deplasări de produse energetice în regim suspensiv de accize, în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române.
    (2) Deplasarea de produse energetice în regim suspensiv de accize dintr-un stat membru este permisă a fi divizată pe teritoriul României numai dacă acel stat membru permite o astfel de procedură, iar destinatarii din România, respectiv antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistrat, respectă condiţiile stabilite prin ordinul preşedintelui Autorităţii Vamale Române prevăzut la alin. (1)."

    73. La punctul 128, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Modalităţile de confirmare a faptului că produsele accizabile au ajuns la destinaţie şi de trimitere a raportului de primire a produselor accizabile de către destinatarii menţionaţi la art. 395 alin. (1) din Codul fiscal, prevăzute la art. 404 alin. (2) din Codul fiscal, sunt cele prevăzute în ordinul preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    74. Punctul 133 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "133. Structura şi conţinutul mesajelor corespunzătoare documentului administrativ electronic, raportului de primire şi raportului de export aferente deplasărilor de produse accizabile în regim suspensiv de accize, atunci când informaţiile se transmit prin sistemul informatizat, sunt stabilite la nivel naţional şi se regăsesc în ordinul preşedintelui Autorităţii Vamale Române, emis în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 684/2009."

    75. La punctul 134, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În toate situaţiile în care distrugerea sau pierderea produselor accizabile nu se admite de autoritatea vamală centrală sau teritorială, după caz, ca neimpozabilă, accizele devin exigibile la data emiterii deciziei de impunere de către autoritatea vamală centrală sau teritorială şi se plătesc în termen de 5 zile de la această dată. Autoritatea vamală centrală sau teritorială stabileşte cuantumul accizelor datorate şi emite decizia de impunere potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    76. La punctul 140, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul prevăzut la alin. (3), accizele devin exigibile la data emiterii deciziei de impunere de către autoritatea vamală centrală sau teritorială, după caz, şi se plătesc în termen de 5 zile de la această dată. Autoritatea vamală centrală sau teritorială stabileşte cuantumul accizelor datorate şi emite decizia de impunere potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    77. La punctul 141, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În toate situaţiile în care distrugerea sau pierderea produselor accizabile nu se admite ca neimpozabilă, accizele devin exigibile la data emiterii deciziei de impunere de către autoritatea vamală centrală sau teritorială, după caz, şi se plătesc în termen de 5 zile de la această dată. Autoritatea vamală centrală sau teritorială stabileşte cuantumul accizelor datorate şi emite decizia de impunere potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    78. La punctul 142, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) La sosirea produselor energetice, deţinătorul autorizaţiei de utilizator final sau operatorul economic utilizator, după caz, înştiinţează autoritatea vamală teritorială şi păstrează produsele în locul de recepţie maximum 24 de ore, pentru o posibilă verificare din partea acestei autorităţi, în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    79. La punctul 143, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) La sosirea produselor accizabile prevăzute la alin. (1), operatorul economic utilizator înştiinţează autoritatea vamală teritorială şi păstrează produsele în locul de recepţie maximum 24 de ore pentru o posibilă verificare din partea acestei autorităţi, în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    80. La punctul 146, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La sosirea produselor energetice utilizatorul final autorizat trebuie să înştiinţeze autoritatea vamală teritorială şi să păstreze produsele în locul de recepţie maximum 24 de ore pentru o posibilă verificare din partea acestei autorităţi, în condiţiile prevăzute prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române. După expirarea termenului de 24 de ore utilizatorul final autorizat poate proceda la recepţia produselor energetice primite."

    81. La punctul 152, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Distrugerea marcajelor neutilizate şi a celor deteriorate se face cu aprobarea şi sub supravegherea autorităţii vamale teritoriale, conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Vamale Române."

    82. La punctul 158, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Situaţia privind cotele de piaţă ale antrepozitarilor autorizaţi pentru producţia şi/sau depozitarea de tutun prelucrat se comunică, trimestrial, de către autoritatea competentă prevăzută la art. 336 pct. 4 lit. c) din Codul fiscal către Ministerul Afacerilor Interne."

    83. La punctul 160, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) În sensul art. 435 alin. (1) din Codul fiscal, prin comercializarea pe piaţa naţională a alcoolului sanitar în vrac se înţelege comercializarea alcoolului sanitar către consumatori, iar în sensul art. 435 alin. (2) din Codul fiscal, noţiunea de alcool etilic nu cuprinde distilatele."

    84. La punctul 171 alineatul (1), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) neînscrierea distinctă în facturi şi/sau în avize de însoţire a valorii accizelor, a menţiunii accize percepute ori a menţiunii exceptat/scutit de accize, după caz, potrivit pct. 6 alin. (13), pct. 7 alin. (2), alin. (4)-(6), pct. 12 alin. (12), pct. 81 alin. (2);
b) nerespectarea de către persoana fizică a obligaţiilor prevăzute la pct. 12 alin. (5)-(7);
c) depunerea cu date incomplete sau incorecte a situaţiilor lunare centralizatoare prevăzute la pct. 39 alin. (2) şi (2^1), pct. 46 alin. (2), pct. 52 alin. (3), pct. 58 alin. (3);"

    85. La punctul 172, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la pct. 171 se fac de către agenţii constatatori ai organelor competente din cadrul Ministerului Finanţelor, prin Autoritatea Vamală Română şi unităţile sale subordonate."

    86. Anexa nr. 1 se abrogă.
    87. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    88. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 2^1 şi 2^2, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre.
    89. Anexele nr. 3 şi 4 se abrogă.
    90. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.
    91. Anexa nr. 28 se abrogă.


    ART. II
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. III
    Ordinul ministrului finanţelor prevăzut la pct. 5 alin. (10) şi pct. 13 alin. (1^2) din titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se emite în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

    ART. IV
    (1) Prevederile art. I pct. 84 şi 85 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Prevederile art. I pct. 8, 21, 86 şi 89 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.
    (3) Prevederile art. I pct. 6, 7, 9 şi 10 referitor la pct. 5 alin. (10) din titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, precum şi pct. 19, 20 şi 82 se aplică de la data de 1 ianuarie 2023.
    (4) Prevederile art. I pct. 10 referitoare la pct. 5 alin. (11) din titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2031.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 7 septembrie 2022.
    Nr. 1.106.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare
    a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

┌┬─────────────────────────┬────────────────┐
││Nr. de înregistrare │Data │
││.........................│.…….........…...│
└┴─────────────────────────┴────────────────┘

    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare
    în categoria micului producător independent de bere/vinuri spumoase/
    băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri/mică distilerie
    Denumire mic producător independent de bere/vinuri spumoase/băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri/mică distilerie ..................................................
    Sediul:
    Localitatea ..................................., str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........., codul poştal ..........................., telefon/fax ...................................
    Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul .............................................
    Codul de identificare fiscală .....................................................................................
    Codul de accize/Codul de marcare .........................................................................

    Subsemnatul, .................................................., legitimat prin CI/BI seria ...... nr. ................, eliberat(ă) de ....................... la data de ........., cod numeric personal ................................, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, în calitate de reprezentant al ............................................................., următoarele:
    1. Sunt independent/Operatorul pe care îl reprezint este independent din punct de vedere juridic şi economic de orice alt producător, folosesc clădiri separate din punct de vedere fizic de cele ale oricărui alt producător şi nu lucrez sub licenţă.
    2. Produc doar o singură categorie de produse, respectiv:

┌────┬────────┬─────────────┬──────────┐
│[ ] │[ ] │[ ] │[ ] │
├────┼────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │Băuturi │ │
│ │Vinuri │fermentate, │Mică │
│Bere│spumoase│altele decât │distilerie│
│ │ │bere şi │ │
│ │ │vinuri │ │
└────┴────────┴─────────────┴──────────┘


    3. Cantitatea de bere/vinuri spumoase/băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, produsă în ultimele 12 luni consecutive de funcţionare este de ……. hl produs. Pentru vinurile spumoase se înscrie producţia realizată în anul vitivinicol prevăzut la pct. 5 alin. (1^1) din prezentele norme metodologice.
    4.1. Cantitatea de alcool pur produsă, în conformitate cu art. 353 alin. (2) din Codul fiscal, în ultimele 12 luni consecutive de funcţionare este de ............ hl alcool pur, din care:
    4.2. Cantitatea de alcool etilic produsă pentru persoanele fizice în sistem de prestări de servicii este de ............. hl alcool pur.
    5. Cantitatea totală de produse realizată pentru persoane fizice în sistem de prestări de servicii este de ......... hl alcool produs.
    6. Numărul de persoane fizice beneficiare ale prestaţiilor de servicii este de ................. .
    7. Cantitatea de bere/vinuri/băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri/alcool pur, estimată a fi produsă în anul calendaristic în curs nu va depăşi 200.000 hl produs/1.000 hl de produs/15.000 hl de produs/10 hl alcool pur.

    Anexez la prezenta următoarele documente:
    a) copia documentului de identitate;
    b) dovada calităţii de reprezentant al ..................................................……. ;
    c) documente care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 3 şi 4 din prezenta declaraţie pe propria răspundere.

    Numele şi prenumele ............................
    Data ........................
    Semnătura ....................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2^1 la normele metodologice de aplicare
    a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

┌┬─────────────────────────┬────────────────┐
││Nr. de înregistrare │Data │
││.........................│.…….........…...│
└┴─────────────────────────┴────────────────┘

    CERERE
    privind eliberarea certificatului anual care atestă statutul de mic producător
    independent de bere/vinuri spumoase/băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri/mică distilerie

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│Denumirea │ │
│operatorului │ │
│economic care │ │
│solicită │ │
│eliberarea │ │
│certificatului│ │
│anual care │ │
│atestă │ │
│statutul de │ │
│mic producător│ │
│independent de│ │
│bere/vinuri │ │
│spumoase/ │ │
│băuturi │ │
│fermentate, │ │
│altele decât │ │
│bere şi vinuri│ │
│/mică │ │
│distilerie │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ │Localitatea .............................,│
│ │str. ................................... │
│Adresa │nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., │
│sediului: │ap. ...., judeţul/sectorul │
│ │................., codul poştal │
│ │..........................., telefon/fax │
│ │..........................................│
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Numărul de │ │
│înmatriculare │ │
│la registrul │ │
│comerţului/ │ │
│anul │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Codul de │ │
│identificare │ │
│fiscală │ │
└──────────────┴──────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────┬───────────┐
│Codul de accize/Codul de │ │
│marcare │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│ │Producţie │
│ │[] [] [] []│
│ │Bere Vinuri│
│ │Băuturi │
│Categoria de produse │fermentate,│
│realizate │Mică │
│ │distilerie │
│ │spumoase │
│ │altele │
│ │decât bere │
│ │şi vinuri │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Cantitatea de bere/vinuri │ │
│spumoase/băuturi │ │
│fermentate, altele decât │ │
│bere şi vinuri/alcool pur,│ │
│produsă în ultimele 12 │ │
│luni consecutive de │ │
│funcţionare │ │
│Pentru producătorii de │ │
│vinuri spumoase se înscrie│ │
│producţia realizată în │ │
│anul vitivinicol prevăzut │ │
│la pct. 5 alin. (1^1) din │ │
│prezentele norme │ │
│metodologice. │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Cantitatea de bere/vinuri/│ │
│băuturi fermentate, altele│ │
│decât bere şi vinuri/ │ │
│alcool pur, estimată a fi │ │
│produsă în anul │ │
│calendaristic în curs │ │
└──────────────────────────┴───────────┘

    Anexez la prezenta următoarele documente:
    a) copia documentului de identitate;
    b) dovada calităţii de reprezentant al ..................................................…….;
    c) documente care atestă îndeplinirea condiţiilor privind cantităţile de produse realizate în ultimele 12 luni consecutive de funcţionare/estimate a fi produse în anul calendaristic în curs.

    Numele şi prenumele ............................
    Data ....................
    Semnătura ....................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 2^2 la normele metodologice de aplicare
    a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

┌┬─────────────────────────┬────────────────┐
││Nr. de înregistrare │Data │
││.........................│.…….........…...│
└┴─────────────────────────┴────────────────┘

    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere prin care micii producători independenţi pentru
    producţia de vin, precum şi antrepozitarii autorizaţi pentru producţia
    de produse intermediare certifică îndeplinirea cumulativă a condiţiilor pentru
    încadrarea în categoria micilor producători independenţi de vin sau de produse intermediare
    Denumire mic producător independent vinuri liniştite/produse intermediare ............................................................................
    Sediul:
    Localitatea ............................................., str. .......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........., codul poştal ..........................., telefon/fax ...................................
    Numărul de înmatriculare în registrul comerţului/anul ....................
    Codul de identificare fiscală ............................................
    Codul de accize/Codul de marcare .........................................

    Subsemnatul, .................................................., legitimat prin CI/BI seria ...... nr. ................, eliberat(ă) de ....................... la data de........., cod numeric personal ................................, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, în calitate de reprezentant al ............................................................., următoarele:
    1. Sunt independent/Operatorul pe care îl reprezint este independent din punct de vedere juridic şi economic de orice alt producător, folosesc clădiri separate din punct de vedere fizic de cele ale oricărui alt producător şi nu lucrez sub licenţă.
    2. Produc doar o singură categorie de produse, respectiv:
    [ ] [ ]
    Vinuri liniştite Produse intermediare

    3. Cantitatea de vinuri liniştite/produse intermediare produsă în ultimele 12 luni consecutive de funcţionare este de ……. hl produs. Pentru vinuri liniştite, prin ultimele 12 luni de funcţionare se înţelege producţia realizată în anul vitivinicol prevăzut la pct. 5 alin. (1^1) din prezentele norme metodologice.
    4. Cantitatea de vinuri liniştite/produse intermediare estimată a fi produsă în anul calendaristic în curs nu va depăşi 1.000 hl de produs/250 hl de produs. Pentru vinuri liniştite, prin anul calendaristic în curs se înţelege anul vitivinicol prevăzut la pct. 5 alin. (1^1) din prezentele norme metodologice.

    Anexez la prezenta următoarele documente:
    a) copia documentului de identitate;
    b) dovada calităţii de reprezentant al ..................................................…….;
    c) documente care atestă îndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. 3 din prezenta declaraţie pe propria răspundere.

    Numele şi prenumele ...................................
    Data ...........................
    Semnătura .................

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 6 la normele metodologice de aplicare
    a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)

┌┬─────────────────────────┬────────────────┐
││Nr. de înregistrare │Data │
││.........................│.…….........…...│
└┴─────────────────────────┴────────────────┘

    DECLARAŢIE
    pentru înregistrarea persoanelor fizice care produc pentru consumul
    propriu bere, vin, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, alcool din fructe

┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Numele şi│ │
│prenumele │ │
│persoanei │ │
│fizice │ │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Judeţul ............................................., sectorul │
│ │......................, localitatea │
│ │................................................................................,│
│2. Adresa │str. │
│ │............................................................................. │
│ │nr. ........, bl. ..........., sc. ......, et. ....., ap. ........, cod poştal │
│ │.......................... │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Telefon │ │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Codul │ │
│numeric │ │
│personal │ │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Producţie │
│Descrierea │[] [] [] [] │
│activităţii │Bere Vinuri Băuturi fermentate, Alcool │
│ce urmează a│altele decât bere şi vinuri din fructe │
│se desfăşura│ │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. │ │
│Menţionaţi │ │
│cantitatea │ │
│(în litri) │ │
│obţinută în │ │
│anul │ │
│anterior: │ │
│6.1. - bere;│ │
│6.2. - │ │
│vinuri*); │ │
│6.3. - │ │
│băuturi │ │
│fermentate, │ │
│altele decât│ │
│bere şi │ │
│vinuri. │ │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. │ │
│Menţionaţi │ │
│instalaţiile│ │
│de producţie│ │
│deţinute │ │
│pentru │ │
│producţie de│ │
│alcool din │ │
│fructe**). │ │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. │ │
│Menţionaţi │ │
│cantitatea │ │
│de alcool │ │
│din fructe │ │
│obţinută în │ │
│anul │ │
│anterior, în│ │
│litri, şi │ │
│concentraţia│ │
│alcoolică. │ │
└────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *) Pentru vinuri, prin anul anterior se înţelege producţia realizată în anul vitivinicol prevăzut la pct. 5 alin. (11) din prezentele norme metodologice.
    **) Se vor anexa şi copiile documentelor cu privire la deţinerea instalaţiilor pentru producţie de alcool din fructe.
    Cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
    Numele şi prenumele ....................................
    Data .........................
    Semnătura .................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016