Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID OPERATIONAL din 14 iulie 2008  pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

GHID OPERATIONAL din 14 iulie 2008 pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban

EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 19 august 2008

1. Cadrul general al Programului
Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezãmintelor culturale din mediul mic urban, instituit prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfãşurarea activitãţii aşezãmintelor culturale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 143/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 118/2006 , reprezintã o iniţiativã a Guvernului României, dedicatã creşterii calitãţii vieţii culturale în mediul mic urban prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale existente şi prin diversificarea ofertei culturale.
Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor va implementa Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezãmintelor culturale din mediul mic urban, denumit în continuare Programul, prin Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflatã sub autoritatea acestuia, în condiţiile prevãzute de <>Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 117/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Finanţarea se va realiza din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile şi din alte surse, în condiţiile legii, conform prevederilor <>art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 118/2006 .
Pentru realizarea şi implementarea obiectivelor Programului Ministerul Culturii şi Cultelor împreunã cu Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, în temeiul prevederilor <>art. 23 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 118/2006 , elaboreazã prezentul ghid operaţional aprobat prin ordin comun de ministrul dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor şi ministrul culturii şi cultelor.
Perioada de implementare a Programului este 2008-2010.
2. Glosar de termeni
În sensul prezentului ghid operaţional, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) Aşezãmintele culturale, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 118/2006 , sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare şi finanţare, care desfãşoarã activitãţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentã, reprezentând servicii culturale de utilitate publicã, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului comunitar la informaţie.
b) Solicitant, autoritate publicã localã din mediul mic urban (singurã sau în parteneriat cu alte instituţii publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţarã sau din strãinãtate), care solicitã reabilitarea şi dotarea unui aşezãmânt cultural în cadrul Programului.
c) Cererea de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale şi dotare a aşezãmintelor culturale din mediul mic urban, denumitã în continuare cerere, reprezintã documentul prin care solicitantul cere reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezãmântului cultural în sensul prezentului ghid operaţional.
d) Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, denumitã în continuare Comisia, instituitã în conformitate cu prevederile <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 118/2006 , aprobã cererile depuse de aplicanţi, pe baza criteriilor stabilite prin prezentul ghid operaţional.
e) Criteriile de eligibilitate reprezintã elementele/principiile în baza cãrora cererea poate fi admisã în etapa de evaluare şi selecţie.
f) Mediul mic urban, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 118/2006 , este alcãtuit din localitãţile urbane de rangul III, oraşe definite potrivit prevederilor <>Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localitãţi, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
g) Lucrãri de intervenţii reprezintã lucrãrile de reabilitare, modernizare şi dotare a aşezãmintelor culturale, denumite în continuare lucrãri.
h) Proiect - documentaţia care va însoţi cererea, conform pct. 6.1.
i) Secretariatul Comisiei primeşte şi verificã conformitatea administrativã a proiectelor, asigurã lucrãrile Comisiei şi este format din specialişti din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor şi din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., numiţi de cãtre miniştrii de resort. Secretariatul Comisiei va funcţiona la sediul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
3. Implementarea Programului
Implementarea Programului se realizeazã de cãtre Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, prin Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A., aflatã sub autoritatea acestuia, în condiţiile prevãzute de <>Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 117/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Activitatea de selecţie şi evaluare a proiectelor în cadrul Programului se realizeazã de cãtre Comisie.
Preşedinţia Comisiei este asiguratã de cãtre un reprezentant al Ministerului Culturii şi Cultelor, desemnat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
Rolul şi atribuţiile Comisiei sunt prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, prevãzut în anexa nr. 1.
4. Înscrierea şi participarea la selecţie a proiectelor
Programul are ca obiectiv principal creşterea accesului populaţiei din mediul mic urban la informaţie, educaţie, culturã şi coeziune socialã, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezãmintelor culturale din mediul mic urban şi va lua în considerare potenţialul comunitãţii de a susţine pe termen lung atât funcţionarea şi destinaţia clãdirii, cât şi derularea unor activitãţi specifice.
4.1. Solicitanţi în cadrul Programului pot fi:
- autoritãţile administraţiei publice locale ale localitãţilor din mediul mic urban, singure sau în parteneriat cu alte autoritãţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţarã sau din strãinãtate, alcãtuite din localitãţile urbane de rang III, oraşe (definite în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 351/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare), în care existã un aşezãmânt cultural care necesitã reabilitare, modernizare sau dotare.
5. Criterii de eligibilitate
Criteriile de eligibilitate sunt condiţii obligatorii care trebuie sã fie îndeplinite de cãtre solicitant şi proiect pentru a participa la selecţie în vederea acordãrii unei contribuţii financiare de la bugetul de stat.
Cele douã criterii de eligibilitate sunt:
1. eligibilitatea solicitantului;
2. eligibilitatea proiectului.
5.1. Eligibilitatea solicitantului
Pentru a fi eligibili, solicitanţii trebuie sã îndeplineascã condiţiile prevãzute la pct. 4.1.
În relaţia cu Comisia solicitantul este reprezentat de primarul unitãţii administrativ-teritoriale, care va semna cererea, sau de un înlocuitor al acestuia, numit prin dispoziţie a primarului.
5.2. Eligibilitatea proiectului
Sunt eligibile proiectele pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezãmintelor culturale.
5.3. Durata lucrãrilor de execuţie
Durata lucrãrilor de execuţie a obiectivelor de investiţii aferente Programului nu poate fi mai mare de 18 luni de la data ordinului de începere a lucrãrilor.
5.4. Valoarea maximã eligibilã
În cadrul Programului, valoarea maximã eligibilã care se va aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor este de 3.000.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã (TVA).
Valoarea totalã a lucrãrilor de intervenţie poate sã depãşeascã suma alocatã de la bugetul de stat, şi anume 3.000.000 lei. În aceastã situaţie, solicitantul va asigura finanţarea diferenţei dintre valoarea totalã şi suma maximã ce poate fi alocatã prin Program din alte surse legal constituite.
5.5. Cheltuieli neeligibile:
a) cumpãrarea, închirierea sau luarea în leasing a clãdirilor existente, indiferent dacã leasingul are ca rezultat trecerea în proprietate a celui care ia în leasing;
b) cheltuieli operaţionale, inclusiv cheltuieli de întreţinere şi chirie;
c) comisioane bancare, cheltuielile cu garanţiile şi cheltuieli similare;
d) cheltuieli efectuate de administraţia publicã şi, în special, cheltuieli de regie, chirii şi salarii ale personalului angajat în activitãţi de management, implementare, monitorizare şi control;
e) achiziţionarea de mijloace de transport;
f) cheltuieli cu panourile publicitare, respectiv panouri pentru afişare temporarã şi plãci pentru amplasare permanentã;
g) cheltuieli pentru asigurarea utilitãţilor;
h) cheltuieli cu expertiza tehnicã/energeticã.
6. Condiţii de participare a solicitanţilor
6.1. Conţinutul dosarului pentru a participa la preselecţie
Solicitanţii trebuie sã depunã un dosar pentru solicitarea efectuãrii lucrãrilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale şi dotare a unui aşezãmânt cultural din mediul mic urban, ce va conţine cel puţin urmãtoarele documente:
1. cererea, conform modelului prezentat în anexa nr. 2; cererea se completeazã în limba românã;
2. dovada titlului de proprietate, prin extras de carte funciarã sau extras din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public, aprobat prin hotãrâre a Guvernului, asupra aşezãmântului cultural;
3. planul de activitate a programelor şi proiectelor culturale pentru urmãtorii 3 ani de la darea în funcţiune a aşezãmântului cultural reabilitat, modernizat, dotat, care sã cuprindã: activitãţi culturale educative, informative, formative, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3;
4. hotãrârea consiliului local cu referire la urmãtoarele aspecte obligatorii:
- necesitatea, oportunitatea şi aprobarea reabilitãrii, modernizãrii infrastructurii culturale şi dotãrii aşezãmântului cultural din mediul mic urban;
- investiţia face parte din strategia de dezvoltare localã aprobatã de consiliul local;
- aprobarea planului de activitate pe urmãtorii 3 ani de la darea în funcţiune;
- pãstrarea destinaţiei clãdirii timp de minimum 15 ani;
- asigurarea unei finanţãri din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea maximã ce se poate aloca de la bugetul de stat;
- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţã şi gestionare a investiţiei, pe o perioadã de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost datã în exploatare;
5. contractul de parteneriat, în cazul în care autoritãţile administraţiei publice locale aplicã în parteneriat cu alte autoritãţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţarã sau din strãinãtate, din care sã rezulte cota-parte de contribuţie, în procente faţã de valoarea maximã ce se poate aloca de la bugetul de stat;
6. declaraţia pe propria rãspundere din care sã rezulte:
a) cã aşezãmântul cultural care urmeazã sã se reabiliteze este liber de orice sarcinã, nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanţe judecãtoreşti sau al vreunei revendicãri pe cale administrativã ori juridicã;
b) cã sunt asigurate sau, dupã caz, cã va asigura utilitãţile aferente aşezãmântului cultural;
c) numãrul de locuitori ai unitãţii administrativ teritoriale solicitante, denumitã în continuare UAT;
d) anul construirii, aria desfãşuratã a aşezãmântului, regimul de înãlţime;
e) cã va pune la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. expertiza tehnicã şi energeticã (construcţii şi instalaţii) a cãminului ce urmeazã a fi reabilitat, modernizat şi dotat, prin care sã fie indicate şi propuse soluţiile tehnice de reabilitare;
7. copie de pe actul de identitate BI sau CI al/a reprezentantului legal care semneazã cererea de finanţare.
6.2. Termenul de depunere a dosarelor
Termenul de depunere a dosarelor pentru solicitarea lucrãrilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale şi dotare a aşezãmintelor culturale din mediul mic urban este de 30 de zile calendaristice de la anunţarea lansãrii Programului.
Vor fi luate în considerare doar dosarele care au data expediţiei (ştampila poştei), în cadrul perioadei precizate mai sus.
Lansarea Programului se va aduce la cunoştinţa publicului prin publicarea ghidului operaţional pe site-ul Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, www.mdlpl.ro, şi al Ministerului Culturii şi Cultelor, www.cultura.ro
Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor şi Ministerul Culturii şi Cultelor, prin acord comun, în funcţie de solicitãri, vor putea organiza şi noi sesiuni de depunere a dosarelor.
Deschiderea de noi sesiuni va fi adusã la cunoştinţa publicului în aceleaşi condiţii cu cele de la lansarea Programului.
Dosarele vor fi expediate prin poştã în douã exemplare originale, la Secretariatul Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, pe adresa de mai jos:
Compania Naţionalã de Investiţii
Programul prioritar naţional pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezãmintelor culturale din mediul mic urban:
Secretariatul Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor:
Str. Horaţiu nr. 28, sectorul 1
Bucureşti, cod poştal: 010834.
7. Evaluarea proiectelor
7.1. Etapa I - Preselecţia - efectuatã de Secretariatul Comisiei
Secretariatul Comisiei verificã existenţa tuturor documentelor solicitate pentru constituirea dosarului, precum şi conformitatea administrativã a documentelor.
Pentru aceastã etapã de preselecţie se aplicã urmãtoarele criterii de eligibilitate:
1. solicitantul este o autoritate publicã localã definitã conform pct. 4.1;
2. dosarul conţine toate documentele solicitate.
Dupã aceastã preselecţie, în urma cãreia se stabileşte lista solicitanţilor eligibili, Secretariatul Comisiei va comunica aceastã listã Comisiei.
7.2. Etapa a II-a - Evaluarea - efectuatã de Comisie
7.2.1. Criterii de evaluare a proiectelor
Criteriile pe baza cãrora vor fi evaluate proiectele sunt:
a) criterii care ţin de aspectul formal al cererii - 10% din punctajul total:
- completarea corectã şi integralã a cererii de finanţare;
b) criterii privind calitatea proiectului depus/alte criterii - 90% din punctajul total:
- relevanţa, calitatea, diversitatea activitãţilor propuse în cadrul planului de activitate, pentru scopul general al Programului;
- modul de asigurare a finanţãrii activitãţilor şi asigurarea funcţionãrii aşezãmântului cultural dupã terminarea reabilitãrii şi dotãrii;
- procentul de cofinanţare din partea autoritãţii publice locale;
- existenţa unui parteneriat cu alte autoritãţi publice ori cu organizaţii neguvernamentale din ţarã sau din strãinãtate, în funcţie de procentul cu care participã la reabilitarea aşezãmântului cultural;
- numãrul de locuitori ai UAT solicitante;
- UAT solicitantã figureazã în <>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, denumit în continuare P.A.T.N.;
Aceste criterii de evaluare sunt detaliate în grila de evaluare a proiectelor, cuprinsã în anexa nr. 4.
7.3. Etapa a III-a - Selecţia -efectuatã de Comisie
7.3.1. Selecţia proiectelor
Fiecare membru al Comisiei acordã un punctaj individual fiecãrui proiect în parte. Punctajul final se va obţine prin media aritmeticã a tuturor punctajelor acordate de cãtre fiecare membru al Comisiei.
Comisia, prin secretariat, va elabora lista aplicanţilor selectaţi, în ordinea descrescãtoare a punctajelor obţinute.
Solicitanţii vor fi informaţi de cãtre Comisie asupra rezultatelor evaluãrii şi selecţiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-urile www.mdlpl.ro şi www.cultura.ro
Solicitantul poate depune o nouã cerere, într-o altã sesiune de selecţie, dacã se vor mai organiza.
8. Promovarea şi derularea investiţiilor
8.1. Comisia va întocmi şi va transmite la Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor lista solicitanţilor selectaţi.
8.2. Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor comunicã lista cu rezultatele evaluãrii Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., care, dupã preluarea aşezãmântului pe bazã de protocol, deruleazã investiţia în conformitate cu legislaţia în vigoare. Protocolul va conţine în anexã fişa de identificare a imobilului şi valoarea de inventar.
8.3. Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. va contracta prin procedura de achiziţie publicã, conform reglementãrilor în vigoare, atât prestãrile de servicii de proiectare şi asistenţã tehnicã, cât şi execuţia lucrãrilor.
8.4. Dupã efectuarea recepţiei la terminarea lucrãrilor, Compania Naţionalã de Investiţii "C.N.I." - S.A. predã beneficiarului, pe bazã de protocol, aşezãmântul cultural reabilitat, modernizat şi dotat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Protocolul va conţine şi valoarea totalã a lucrãrilor executate, indiferent de sursa de finanţare. Dupã reabilitare aşezãmântul se transmite cãtre beneficiar cu titlu gratuit.
8.5. Ministerul Culturii şi Cultelor, prin direcţiile pentru culturã, culte şi patrimoniu cultural naţional ale judeţelor respective, urmãreşte ca beneficiarii sã pãstreze în timp destinaţia obiectivului de investiţii, în conformitate cu dispoziţiile legale.
8.6. Pentru reglementarea modului de derulare a Programului, Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor va elabora norme metodologice.
8.7. Monitorizarea implementãrii Programului se realizeazã de cãtre Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor, în condiţiile legii.
9. Reguli de publicitate
9.1. Orice demers publicitar efectuat de cãtre solicitant, devenit beneficiar, în orice formã şi în orice mediu, trebuie sã specifice cã obiectivul de investiţii a fost realizat cu sprijinul Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor şi Ministerului Culturii şi Cultelor, prin Program.
9.2. Pentru semnalizarea lucrãrilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale şi dotare a aşezãmintelor culturale din mediul mic urban şi pentru publicitatea scrisã se va utiliza panoul de identitate vizualã, elaborat în conformitate cu menţiunile prevãzute în anexa nr. 5.
9.3. Pentru a face cunoscutã implicarea Guvernului în finanţarea lucrãrilor realizate în cadrul Programului, autoritatea publicã pentru care se realizeazã investiţia are obligaţia ca, pe cheltuialã proprie, sã amplaseze panouri publicitare, conform modelului din anexa nr. 5.
9.4. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul ghid operaţional.

ANEXA 1


───────
la ghidul operaţional
─────────────────────

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
a Comisiei pentru evaluarea şi selecţia proiectelor

Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, componenţã, funcţionare

ART. 1
Comisia pentru evaluarea şi selecţia proiectelor, denumitã în continuare Comisia, are ca principal rol selectarea şi evaluarea cererilor pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezãmintelor culturale din mediul mic urban.
ART. 2
(1) Comisia are urmãtoarea componenţã:
- un reprezentant al Ministerului Culturii şi Cultelor, care asigurã preşedinţia Comisiei;
- un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale;
- un reprezentant al Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor;
- un reprezentant al Asociaţiei Oraşelor;
- un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România.
(2) Membrii Comisiei, din cadrul ministerelor, sunt desemnaţi la nivel de secretar de stat, prin ordine ale miniştrilor de resort.
(3) Reprezentanţii oraşelor/comunelor sunt numiţi la nivel de preşedinte/vicepreşedinte de asociaţie prin decizie a preşedintelui asociaţiei oraşelor/comunelor.
(4) Preşedintele Comisiei este desemnat prin ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor.
ART. 3
Preşedintele Comisiei îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
a) convoacã, coordoneazã pregãtirile şi conduce şedinţele Comisiei;
b) reprezintã Comisia în relaţiile cu alţi parteneri implicaţi în implementarea Programului.
ART. 4
Atribuţiile Comisiei sunt urmãtoarele:
a) se reuneşte, ori de cate ori este necesar, pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul Programului;
b) consultã, dacã se va considera necesar, orice fel de specialist pentru buna desfãşurare a procesului de evaluare; aceşti specialişti vor avea calitatea de invitaţi în şedinţele Comisiei;
c) analizeazã proiectele depuse în cadrul Programului, în vederea selecţiei, pe baza rapoartelor întocmite de Secretariatul Comisiei;
d) evalueazã proiectele, conform grilei de evaluare prevãzute în anexa nr. 4 la ghidul operaţional;
e) poate solicita, prin Secretariatul Comisiei, dacã este necesar, documentaţie suplimentarã pentru buna desfãşurare a procesului de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului;
f) fiecare membru al Comisiei acordã un punctaj individual fiecãrui proiect în parte. Punctajul final se va obţine prin media aritmeticã a tuturor punctajelor acordate de cãtre fiecare membru al Comisiei;
g) elaboreazã lista aplicanţilor selectaţi, în ordinea descrescãtoare a punctajelor obţinute;
h) transmite, prin Secretariatul Comisiei, lista solicitanţilor selectaţi la Ministerul Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor;
i) informeazã solicitanţii asupra rezultatelor evaluãrii şi selecţiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-urile www.mdlpl.ro şi www.cultura.ro;
j) asigurã realizarea transparenţei deciziilor, rezultatele şedinţelor Comisiei având caracter public;
k) în îndeplinirea atribuţiilor sale Comisia este sprijinitã de un secretariat.
ART. 5
(1) Secretariatul Comisiei este format din minimum 5 membri.
(2) Secretariatul Comisiei este format din specialişti din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Dezvoltãrii, lucrãrilor Publice şi Locuinţelor şi din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., numiţi de cãtre miniştrii de resort. Secretariatul Comisiei va funcţiona la sediul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
ART. 6
Atribuţiile Secretariatului Comisiei sunt urmãtoarele:
a) primeşte şi înregistreazã toate proiectele, cu documentaţia specificã aferentã;
b) verificã conformitatea administrativã a proiectelor;
c) verificã proiectele şi întocmeşte pentru fiecare proiect un raport de verificare;
d) solicitã, în scris, documentaţii suplimentare necesare în procesul de evaluare a proiectului;
e) întocmeşte şi arhiveazã procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei şi verificã dacã acestea au fost semnate de cãtre toţi membrii Comisiei;
f) organizeazã şi completeazã Registrul de evidenţã a hotãrârilor Comisiei;
g) asigurã activitãţile de registraturã şi arhivare a documentelor destinate Comisiei.

ANEXA 2
───────
la ghidul operaţional
─────────────────────


CERERE
pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezãmintelor culturale
din mediul mic urban

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A. DATE DE ÎNREGISTRARE (Se completeazã de cãtre Secretariatul tehnic al │
│Comisiei.) │
│Numãr de înregistrare ................................................. │
│Data înregistrãrii .................................................... │
│Judeţul ................................ │
│Unitatea administrativ-teritorialã .................................... │
│Numele şi prenumele persoanei care înregistreazã ...................... │
│Semnãtura ................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│B. INFORMAŢII DESPRE SOLICITANT (Se completeazã de cãtre solicitant, │
│autoritatea administraţiei publice locale.) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Date despre solicitant │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.1. Autoritatea administraţiei publice locale care solicitã reabilitarea, │
│modernizarea şi dotarea │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.2. Persoana de contact │
│Numele ....................................................... │
│Prenumele .................................................... │
│Funcţia ...................................................... │
│Telefon .......................... Fax ....................... │
│Mobil ............................ E-mail .................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.3. Reprezentantul legal (primarul UAT) │
│Nume ......................................................... │
│Prenume ...................................................... │
│Specimen de semnãturã ........................................ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.4. Adresa solicitantului │
│Judeţul ................................................ │
│Localitatea ............................................ │
│Codul poştal ........................................... │
│Stradã .................................... Numãr .............. │
│Telefon ..................... Fax ............ E-mail .................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│C. DATE DESPRE PARTENERI │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│În cazul în care lucrãrile de intervenţii se realizeazã în parteneriat, vã │
│rugãm ca pentru fiecare partener în parte sã furnizaţi urmãtoarele documente:│
│[] în cazul unui parteneriat public-privat: datele de contact, dovada şi │
│cotele cofinanţãrilor pentru fiecare partener în parte [Cofinanţarea se │
│exprimã în procente aplicate la valoarea acordatã de la bugetul de stat │
│(conform pct. 5.4 din ghidul operaţional)], precum şi rolul acestora în │
│cadrul realizãrii lucrãrilor de intervenţii; │
│[] în cazul unui parteneriat local: scrisoare de intenţie şi datele de │
│contact ale partenerului, cota de cofinanţare în procente aplicate la │
│valoarea acordatã de la bugetul de stat (conform pct. 5.4 din │
│ghidul operaţional). │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│D. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Identificarea obiectivului de investiţie │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.1. Indicarea obiectivului de investiţie: │
│[] Reabilitare aşezãmânt cultural pentru o localitate din mediul mic urban │
│Variantele de la pct. 5.2 │
│a) reabilitarea şi dotarea aşezãmintelor culturale; │
│b) modernizarea şi dotarea aşezãmintelor culturale; │
│c) reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezãmintelor culturale. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.2. Amplasarea proiectului │
│Judeţul ........................ │
│Localitatea ........................ │
│Codul SIRUTA │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.3. Obiectivul de investiţie (denumirea lucrãrii, amplasament, valoarea de │
│inventar, suprafaţa desfãşuratã etc.) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.4. Enumeraţi toate activitãţile care se vor putea desfãşura ca urmare a │
│realizãrii lucrãrilor de reabilitare, modernizare şi dotare a aşezãmântului │
│cultural, conform planului de activitãţi culturale (anexa nr. 3 la ghidul │
│operaţional). │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.5. Numãrul de locuitori ai unitãţii administrativ-teritoriale solicitante │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.6. Cota de cofinanţare a UAT solicitante, % din valoarea acordatã de la │
│bugetul de stat (conform pct. 5.4 din ghidul operaţional) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.7. Cum intenţionaţi sã asiguraţi viabilitatea, sustenabilitatea │
│activitãţilor aşezãmântului cultural dupã finalizarea clãdirii: salarizarea │
│personalului, plata cheltuielilor de întreţinere a clãdirii, utilitãţi etc.? │
│ Din total cheltuieli anuale necesare, sursele de finanţare vor fi asigurate│
│ din: │
│ a) bugetul local - % │
│ b) altele (venituri proprii, sponsorizãri) % │
│ TOTAL: 100% │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.8. Localitatea figureazã în <>Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de │
│amenajare a teritoriului naţional, secţiunea a III-a - zone protejate. │
│DA [] │
│NU [] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1.9. Indicaţi dacã arealul cultural în care se încadreazã obiectivul de │
│investiţii reprezintã un areal de conservare, protejare şi promovare a │
│tradiţiilor, obiceiurilor, meşteşugurilor şi a altor elemente care definesc │
│patrimoniul imaterial. Detaliaţi. │
│Da [] │
│Nu [] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Certific prin semnãtura mea corectitudinea datelor completate în acest │
│formular. │
│......................................................................... │
│Semnãtura reprezentantului legal al autoritãţii publice solicitante │
│Ştampila │
│ │
│Data ................................................ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 3


───────
la ghidul operaţional
─────────────────────

PLAN DE ACTIVITATE*1)

┌────┬─────────────────────────┬──────────────┬───────┬──────────────┬─────────┐
│Nr. │ │ Perioada │ Buget │ Numãr estimat│Rezultate│
│crt.│Descrierea activitãţilor │de desfãşurare│estimat│ de partici- │aşteptate│
│ │ │ │ │ panţi │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ANUL 1 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ 1. │CAP. I. Activitãţi │ │ │ │ │
│ │culturale │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ 2. │CAP. II. Activitãţi de │ │ │ │ │
│ │informare │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ 3. │CAP. III. Activitãţi de │ │ │ │ │
│ │educaţie permanentã şi de│ │ │ │ │
│ │formare profesionalã │ │ │ │ │
│ │continuã │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼──────────────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────┴──────────────┴───────┴──────────────┴─────────┘


___________
*1) Activitãţile nu se limiteazã la cele cuprinse în model. Activitãţile se pot completa cu cele prevãzute în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfãşurarea activitãţii aşezãmintelor culturale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 143/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Planul se întocmeşte pentru o perioadã de 3 ani.


ANEXA 4


───────
la ghidul operaţional
─────────────────────

GRILA DE EVALUARE
pentru selecţia unui proiect depus în cadrul Programului

Pentru a fi declarat eligibil, un proiect trebuie sã acumuleze minimum 50 de puncte din 100.
Criteriile de eligibilitate şi punctajele pentru fiecare dintre ele sunt prezentate în tabelul de mai jos:┌───┬───────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │
│Nr.│ │ │ │
│crt│ Criterii de evaluare │ Punctaj │ Observaţii │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│1. │Cererea are completate toate │10 puncte │- Se acordã 10 puncte pentru cerere│
│ │câmpurile │ │corect şi integral întocmitã. │
│ │ │ │- Se acordã 0 puncte pentru cerere │
│ │ │ │întocmitã greşit sau incomplet. │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│2. │Asigurarea unei cote de cofinaţare │Maximum │- Pentru cofinanţare mai micã de │
│ │cuprinse între 10%-50% din valoarea│25 de puncte │10% se acordã 0 puncte. │
│ │acordatã de la bugetul de stat │ │- Pentru cofinanţare între 10-50% │
│ │(conform pct. 5.4 din ghidul │ │se vor acorda între 0 şi 25 de │
│ │operaţional) │ │puncte, obţinute prin interpolare │
│ │ │ │liniarã. │
│ │ │ │- Pentru cofinanţare mai mare de │
│ │ │ │50% se acordã 25 de puncte. │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│3. │Gradul de implicare/participare, │Maximum │- Pentru participare mai micã de │
│ │activitatea şi rolul partenerilor │10 puncte │10% se acordã 0 puncte. │
│ │în realizarea obiectivelor privind │ │- Pentru participare situatã între │
│ │reabilitarea, modernizarea şi │ │10-30% se vor acorda între 0 şi 10 │
│ │dotarea aşezãmântului cultural, │ │puncte, obţinute prin interpolare │
│ │cuprins între 10%-30% din valoarea │ │liniarã; 10/30 x nr. de procente │
│ │acordatã de la bugetul de stat │ │declarat (de exemplu: │
│ │(conform pct. 5.4 din ghidul │ │10/30 x 20 = 6,66 puncte). │
│ │operaţional) │ │- Pentru cofinanţare mai mare de │
│ │ │ │30% se acordã 10 puncte. │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 4.│Capacitatea solicitantului de a │Maximum │- Dacã solicitantul asigurã │
│ │asigura întreţinerea şi │10 puncte │întreţinerea din bugetul local în │
│ │funcţionarea aşezãmântului cultural│ │proporţie mai mare de 50% din │
│ │ │ │cheltuieli, se acordã 0 puncte. │
│ │ │ │- Dacã procentul din bugetul local │
│ │ │ │este mai mic de 50% din cheltuieli,│
│ │ │ │se acordã 10 puncte. │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 5.│Numãrul de locuitori ai UAT │Maximum │- Pentru localitate cu numãr de │
│ │ │10 puncte │locuitori mai mic de 5.000, se │
│ │ │ │acordã 0 puncte. │
│ │ │ │- Pentru localitate cu numãr de │
│ │ │ │locuitori între 5.000 şi 36.000, se│
│ │ │ │acordã între 0 şi 10 puncte prin │
│ │ │ │interpolare linearã, astfel: │
│ │ │ │10/36.000 x nr. de locuitori, │
│ │ │ │calculat cu douã zecimale (de │
│ │ │ │exemplu: 10/36.000 x 20.000 = 5,55 │
│ │ │ │puncte). │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 6.│Diversitatea activitãţilor cuprinse│Maximum │Pentru nr. de activitãţi enumerate │
│ │în Planul de activitate şi │25 de puncte │mai mic de 5, se acordã 0 puncte. │
│ │adaptarea activitãţilor din Planul │ │Pentru nr. de activitãţi enumerate │
│ │de activitate la resursele │ │între 5-20, se acordã punctaj prin │
│ │culturale existente - în comuni- │ │interpolare; 25/20 x nr. de │
│ │tatea localã unde funcţioneazã │ │activitãţi (de exemplu: 25/20 x 15=│
│ │aşezãmântul cultural, detaliat în │ │18,75 puncte). │
│ │cererea de finanţare la pct. D.1.2.│ │Pentru nr. de activitãţi mai mare │
│ │ │ │de 20, se acordã 25 de puncte. │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 7.│Obiectivul de investiţii amplasat │5 puncte │Da = 5 puncte │
│ │într-o localitate cu obiective │ │Nu = 0 puncte │
│ │culturale şi turistice, conform │ │ │
│ │<>Legii nr. 5/2000 privind aprobarea │ │ │
│ │Planului de amenajare a terito- │ │ │
│ │riului naţional - Secţiunea │ │ │
│ │a III-a - zone protejate │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 8.│Obiectivul de investiţii este │5 puncte │Da = 5 puncte │
│ │situat în areal de conservare, │ │Nu = 0 puncte │
│ │protejare şi promovare a │ │ │
│ │tradiţiilor, obiceiurilor şi │ │ │
│ │meşteşugurilor │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │TOTAL: │ 100 │ │
└───┴───────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────┘Evaluator,
...............


ANEXA 5


───────
la ghidul operaţional
─────────────────────

PANOU DE IDENTITATE VIZUALĂ

PANOURI PENTRU AFIŞARE TEMPORARĂ ŞI PLĂCI PENTRU AMPLASARE PERMANENTĂ

Plãci pentru amplasare permanentã
Pentru a face cunoscutã implicarea Guvernului României în finanţarea lucrãrilor realizate în cadrul Programului, vor fi amplasate panouri inscripţionate, în apropierea acestora.
Elementele de informare afişate pe plãcuţe vor fi urmãtoarele:
- în partea stângã, sus, stema României, având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR, iar dedesubt, MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile: L = 0,18 m, l = 0,14 m;
- în partea dreaptã, sus, stema unitãţii administrativ-teritoriale, având deasupra textul ORAŞUL scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema unitãţii administrativ-teritoriale va avea dimensiunile: L = 0,14 m, l = 0,18 m;
- text care sã reflecte contribuţia Guvernului României (de exemplu: "Acest aşezãmânt cultural a fost construit cu sprijinul Guvernului României");
- caseta care va conţine elementele de mai sus va avea lãţimea de 0,35 m. Dedesubtul acesteia se va întocmi un tabel, al cãrui capãt va fi împãrţit în douã casete, cu urmãtoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, l = 0,21 m; caseta 2 - L = 0,40 m, l = 0,21 m;
- în aceste casete se vor scrie în ordine: Proiectul: (denumirea investiţiei), Valoarea şi Anul realizãrii. Se va folosi fontul Arial, 150, normal, bold.
Panoul va avea dimensiunile: L = 1,8 m şi l = 1 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

Exemplu:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ GUVERNUL ROMÂNIEI │
│ │
│ MINISTERUL DEZVOLTĂRII, │
│ LUCRĂRILOR PUBLICE ORAŞUL ................ │
│ ŞI LOCUINŢELOR │
│ │
│ [STEMA ACEST AŞEZĂMÂNT CULTURAL STEMA UNITĂŢII │
│ ROMÂNIEI] A FOST REABILITAT, MODERNIZAT, ADMINISTRATIV- │
│ DOTAT CU SPRIJINUL TERITORIALE │
│ GUVERNULUI ROMÂNIEI │
│ │
│ MINISTERUL CULTURII │
│ ŞI CULTELOR │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIREA INVESTIŢIEI: │
│ │
│Valoarea: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ANUL REALIZĂRII: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


__________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016