Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   GHID din 29 august 2007  privind protectia fizica a materialelor nucleare in timpul transportului    Twitter Facebook
Cautare document

GHID din 29 august 2007 privind protectia fizica a materialelor nucleare in timpul transportului

EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 septembrie 2007

1. Domeniu
ART. 1
Prezentul ghid stabileşte mãsurile care trebuie luate de cãtre titularul de autorizaţie pentru asigurarea protecţiei fizice a materialelor nucleare în timpul transportului.
ART. 2
Ghidul se aplicã pentru transportul rutier şi transportul pe calea feratã a materialelor nucleare autorizate conform prevederilor <>Legii nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã.
2. Principii
ART. 3
Autorizaţia de transport pentru materialele nucleare se emite numai dacã sunt asigurate pe toatã durata transportului condiţiile de protecţie fizicã faţã de atacuri sau alte intervenţii care pun în pericol direct sau indirect sãnãtatea ori siguranţa publicã.
ART. 4
Responsabilitatea asigurãrii protecţiei fizice a materialelor nucleare faţã de atacuri sau alte intervenţii care pun în pericol direct ori indirect sãnãtatea sau siguranţa publicã revine titularului de autorizaţie.
ART. 5
Se presupune cã atacurile sau intervenţiile care pun în pericol direct sau indirect sãnãtatea sau siguranţa publicã au drept obiectiv deschiderea sau distrugerea barierelor pentru a sustrage materialele nucleare.
ART. 6
Nivelul protecţiei fizice a materialelor nucleare este asigurat de cãtre titularul de autorizaţie, în funcţie de clasificarea acestora, conform anexei nr. 2 la Normele de protecţie fizicã în domeniul nuclear, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare nr. 382/2001.

3. Obiective
ART. 7
La realizarea obiectivelor de protecţie fizicã faţã de atacuri sau alte intervenţii care pun în pericol direct sau indirect sãnãtatea ori siguranţa publicã în timpul transportului, se va avea în vedere urmãtoarele:
- sã nu existe un pericol major la adresa sãnãtãţii ca urmare a iradierii directe sau a eliberãrii de cantitãţi considerabile de substanţe nucleare la locul de intervenţie
- sã nu fie sustras niciun fel de material nuclear în cantitãţi care, fãrã prelucrare, pot fi utilizate la obţinerea criticitãţii.
ART. 8
Titularul de autorizaţie trebuie sã se asigure prin mãsuri proprii cã în timpul transportului condiţiile prevãzute la art. 7 sunt îndeplinite pânã când forţa de rãspuns alarmatã preia sarcinile de protecţie la faţa locului.
ART. 9
Mãsurile privind protecţia fizicã a materialelor nucleare în timpul transportului trebuie sã fie aplicate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul materialelor nucleare, precum şi sã le completeze din punctul de vedere al protecţiei fizice.
ART. 10
Prin mãsurile privind protecţia fizicã a materialelor nucleare în timpul transportului titularul de autorizaţie trebuie sã se asigure cã:
- este informat permanent asupra locaţiei materialului transportat;
- transportatorul şi personalul de însoţire pot comunica între ei;
- transportatorul poate anunţa forţa de rãspuns în cazul unui atac şi poate pãstra contactul cu forţa de rãspuns pânã când aceasta preia protecţia transportului;
- pe perioada de întârziere sunt îndeplinite obiectivele protecţiei fizice.
ART. 11
Mãsurile privind protecţia fizicã a materialelor nucleare în timpul transportului se diferenţiazã în mãsuri de supraveghere, mãsuri constructive şi alte mãsuri tehnice, precum şi mãsuri organizatorice şi de personal.

4. Cerinţe generale
ART. 12
Titularul de autorizaţie trebuie sã supravegheze dintr-o poziţie centralã, fixã locaţia transportului, precum şi sã alarmeze forţa de rãspuns în caz de necesitate.
ART. 13
Personalul de însoţire are sarcina de a stabili locaţia transportului, sã raporteze în ceea ce priveşte starea vehiculului, situaţia transportului în general, iar în caz de alarmã sã comunice cu titularul de autorizaţie, precum şi cu forţa de rãspuns.
ART. 14
Sistemele de închidere a mijlocului de transport, precum şi a containerului cu care se efectueazã transportul materialelor nucleare trebuie verificate cel puţin de fiecare datã când existã suspiciuni referitoare la forţarea acestora.
ART. 15
Toate echipamentele tehnice, în special instalaţiile de comunicare şi pentru asigurarea protecţiei fizice, trebuie sã fie funcţionale şi fiabile.
ART. 16
Punctul de coordonare şi urmãrire a transportului trebuie sã îşi poatã îndeplini funcţia chiar şi în caz de atacuri.
ART. 17
Punctul de coordonare şi urmãrire a transportului trebuie sã fie dotat cu sistemele tehnice necesare pentru supravegherea traseului, precum şi cu sistemele de comunicaţie necesare pentru comunicarea cu persoanele participante la transport şi cu forţa de rãspuns.
ART. 18
Pentru toate persoanele care însoţesc transportul vor exista zone asigurate în care sã îşi poatã desfãşura activitatea chiar şi în cazul unui atac. Deschiderea acestor zone dinspre exterior va fi îngreunatã cu ajutorul unor instalaţii tehnice.
ART. 19
Mijlocul de transport va fi prevãzut cu un dispozitiv de imobilizare. Declanşarea acestuia trebuie sã poatã fi realizatã numai de cãtre persoanele care însoţesc transportul, iar eliminarea acestuia de cãtre atacatori trebuie îngreunatã.
ART. 20
În cazul în care ambalajul materialului nuclear nu asigurã o perioadã de întârziere suficientã împotriva eliberãrii sau sustragerii materialului nuclear, vor fi create alte învelişuri exterioare cu efect de barierã, cu ajutorul cãrora trebuie asigurat timpul de rãspuns necesar.
ART. 21
Durata de întârziere asiguratã de barierele tehnice trebuie sa fie cel puţin egalã cu timpul necesar forţei de rãspuns pentru a se prezenta la locul de intervenţie.
ART. 22
Titularul de autorizaţie trebuie sã asigure resursele materiale şi de personal pentru asigurarea protecţiei fizice a transportului.
ART. 23
Titularul de autorizaţie alege traseul, întocmeşte planul în caz de alarmã şi planul de urgenţã.
ART. 24
Transportul va fi planificat astfel încât sã fie evitate opririle şi schimbarea mijlocului de transport. Dacã totuşi acestea sunt necesare, opririle sau schimbarea mijlocului de transport se vor efectua în zone protejate.
ART. 25
Titularul de autorizaţie va asigura personal pentru supravegherea transportului, comunicarea cu personalul de însoţire, alarmarea şi comunicarea cu forţa de rãspuns în caz de atacuri.
ART. 26
Numãrul persoanelor de însoţire şi dotãrile sunt în funcţie de nivelul de protecţie fizicã ce trebuie asigurat.
ART. 27
Una dintre persoanele de însoţire va avea funcţie de împuternicit cu transportul, care este responsabil cu respectarea mãsurilor de protecţie fizicã şi este îndreptãţit sã transmitã celorlalte persoane de însoţire instrucţiuni.
ART. 28
Personalul care participã la pregãtirea şi la executarea mãsurilor de protecţie fizicã a transportului trebuie sã fie verificat conform <>art. 9 alin. (5) din Legea nr. 111/1996 , republicatã.

5. Cerinţe pentru transportul rutier al materialelor nucleare din categoria I
ART. 29
Mãsuri de supraveghere care trebuie luate în timpul transportului de materiale nucleare din categoria I de cãtre:
a) punctul de coordonare şi urmãrire a transportului:
- supravegherea convoiului de transport;
- comunicarea cu mijlocul de transport, cu vehiculul de însoţire şi cu forţa de rãspuns;
- alarmarea forţei de rãspuns în caz de atac;
b) personalul mijlocului de transport:
- anunţarea punctului de coordonare şi urmãrire a transportului privind poziţia, starea vehiculului şi a învelişului exterior şi a spaţiului de încãrcare la un interval regulat de cel puţin 30 de minute;
- anunţarea punctului de coordonare şi urmãrire a transportului în caz de alarmã;
c) vehiculul de însoţire a transportului:
- comunicarea cu vehiculul de transport şi cu vehiculul însoţitor;
- control vizual în ceea ce priveşte integritatea mijlocului de transport;
- preluarea comunicãrii dacã se întâmplã ca instalaţiile de comunicare ale mijlocului de transport sã nu mai funcţioneze.
ART. 30
Mãsuri tehnice care trebuie luate pentru efectuarea transportului de materiale nucleare din categoria I:
a) punctul de coordonare şi urmãrire a transportului:
- stabileşte tipurile de bariere pentru asigurarea timpului de rãspuns necesar conform art. 21;
- se asigurã cã existã instalaţii redundante sau diversificate pentru comunicarea cu mijlocul de transport, cu vehiculul de însoţire şi cu forţa de rãspuns;
- se asigurã cã instalaţiile de comunicaţii au surse de rezervã pentru alimentarea cu energie;
b) mijlocul de transport trebuie sã aibã urmãtoarele dotãri:
- bariere pentru asigurarea timpului de rãspuns necesar, conform art. 21;
- cabina şoferului trebuie sã intimideze efracţia, sã fie rezistentã la foc de armã, protejatã contra incendiului şi gazelor şi asiguratã împotriva deschiderii din exterior;
- spaţiul pentru împuternicitul cu transportul sã fie protejat în mod echivalent cabinei şoferului, accesul în acest spaţiu fiind asigurat faţã de deschiderea neautorizatã;
- instalaţii redundante sau diversificate pentru comunicarea verbalã, plasate în spaţiul pentru împuternicitul cu transportul (una dintre ele fiind adecvatã şi comunicãrii cu forţa de rãspuns);
- legãtura radio cu vehiculul de însoţire;
- sistem automat pentru stabilirea locaţiei şi pentru transmiterea datelor legate de locaţie cãtre punctul de coordonare şi urmãrire a transportului;
- protecţia alimentãrii cu energie (combustibil, energie electricã) şi a instalaţiei de frânare împotriva intervenţiei neautorizate;
- antene redundante, protejate;
- sistem de urgenţã pentru imobilizarea vehiculului, care este declanşat în cazul unui atac de cãtre persoana împuternicitã cu transportul şi care nu poate fi anulat în termenul de întârziere;
- sistem tehnic de supraveghere a integritãţii învelişului materialului nuclear, conectat la declanşarea automatã a alarmei la postul de organizare a transportului, în cazul unor probleme sau al unor defecţiuni;
- sistem automat de alarmare la punctul de coordonare şi urmãrire a transportului în caz de accidente;
- bariere în peretele construcţiei vehiculului, cu ajutorul cãrora este obţinut timpul de întârziere;
- asigurarea împotriva decuplãrii neautorizate a semiremorcii (în cazul variantelor cu maşinã autotractor cu semiremorcã);
- asigurarea împotriva desfacerii neautorizate a legãturilor dintre containerul de transport şi vehicul (în cazul utilizãrii unui container);
- pneuri de rezervã pregãtite pentru a fi utilizate în caz de necesitate;
- semnal optic şi acustic pentru caz de urgenţã;
c) vehiculul de însoţire trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele cerinţe:
- spaţiul pentru pasageri trebuie sã intimideze efracţia, sã fie rezistent la foc de armã şi sã fie protejat contra incendiului şi gazelor;
- sã ofere posibilitatea de a folosi în mod controlat arme din interior fãrã a fi nevoie ca vehiculul sã fie deschis;
- sã fie echipat cu instalaţii redundante sau diversificate pentru comunicarea verbalã (una dintre ele fiind adecvatã comunicãrii cu forţa de rãspuns);
- sã asigure comunicarea radio cu mijlocul de transport;
- sã fie asiguratã protecţia alimentãrii cu energie;
- sã fie echipat cu pneuri de rezervã pregãtite pentru a fi utilizate în caz de necesitate;
- sã aibã autonomie de deplasare de minimum 500 km şi viteza posibilã de 120 km/h;
- sã aibã tracţiune integralã.
ART. 31
Mãsurile organizatorice şi de personal care trebuie luate pentru efectuarea transportului de materiale nucleare din categoria I:
a) coordonarea mãsurilor de protecţie fizicã luate de titularul de autorizaţie în scopul realizãrii transportului şi pãstrarea documentaţiei transportului minimum 12 luni;
b) asigurarea personalului implicat în realizarea transportului, verificat conform <>art. 9 alin. (5) din Legea nr. 111/1996 , republicatã;
c) blocarea încuietorilor spaţiului de încãrcare astfel încât acesta sã nu poatã fi deschis în timpul transportului de cãtre personalul de însoţire;
d) respectarea planului de alarmã;
e) respectarea de cãtre personalul vehiculului de transport a planului de urgenţã;
f) numirea unei persoane împuternicite cu transportul, care sã aibã cunoştinţe tehnice de specialitate, a unui şofer şi a unui copilot înarmat pentru vehiculul de transport;
g) în mijlocul de transport nu se vor încãrca alte bunuri.

6. Cerinţe pentru transportul rutier al materialelor nucleare din categoria II
ART. 32
Mãsuri de supraveghere care trebuie luate în timpul transportului de materiale nucleare din categoria II de cãtre:
a) punctul de coordonare şi urmãrire a transportului:
- supravegherea transportului;
- comunicarea cu mijlocul de transport şi cu forţa de rãspuns;
- alarmarea poliţiei în caz de atac;
b) personalul mijlocului de transport:
- anunţarea punctului de coordonare şi urmãrire a transportului privind poziţia, starea vehiculului şi a învelişului exterior, precum şi a spaţiului de încãrcare, la un interval regulat de cel puţin 30 de minute
- anunţarea punctului de coordonare şi urmãrire a transportului în caz de alarmã.
ART. 33
Mãsuri tehnice care trebuie luate pentru efectuarea transportului de materiale nucleare din categoria II:
a) punctul de coordonare şi urmãrire a transportului:
- stabileşte tipurile de bariere pentru asigurarea timpului de rãspuns necesar, conform art. 21;
- se asigurã cã existã instalaţii redundante sau diversificate pentru comunicarea cu mijlocul de transport şi cu forţa de rãspuns;
- se asigurã cã instalaţiile de comunicaţii au surse de rezervã pentru alimentarea cu energie;
b) mijlocul de transport trebuie sã aibã urmãtoarele dotãri:
- bariere pentru asigurarea timpului de rãspuns necesar, conform art. 21;
- cabina şoferului trebuie sã intimideze efracţia, sã fie rezistentã la foc de armã, protejatã contra incendiului şi gazelor şi asiguratã împotriva deschiderii din exterior;
- instalaţii redundante sau diversificate pentru comunicarea verbalã (una dintre ele fiind adecvatã şi comunicãrii cu forţa de rãspuns);
- legãtura radio cu vehiculul de însoţire (dacã acesta existã);
- sistem pentru stabilirea locaţiei şi pentru transmiterea datelor legate de locaţie cãtre punctul de coordonare şi urmãrire a transportului;
- protecţia alimentãrii cu energie (combustibil, energie electricã) şi a instalaţiei de frânare împotriva intervenţiei neautorizate;
- antene redundante, protejate;
- sistem de urgenţã pentru imobilizarea vehiculului, care este declanşat în cazul unui atac de cãtre persoana împuternicitã cu transportul şi care nu poate fi anulat în termenul de întârziere;
- sistem automat de alarmare la punctul de coordonare şi urmãrire a transportului în caz de accidente;
- bariere în peretele construcţiei vehiculului cu ajutorul cãrora este obţinut timpul de întârziere;
- asigurarea împotriva decuplãrii neautorizate a semiremorcii (în cazul variantelor cu maşinã autotractor cu semiremorcã);
- asigurarea împotriva desfacerii neautorizate a legãturilor dintre containerul de transport şi vehicul (în cazul utilizãrii unui container);
- pneuri de rezervã pregãtite pentru a fi utilizate în caz de necesitate;
- semnal optic şi acustic pentru caz de urgenţã.
ART. 34
Mãsurile organizatorice şi de personal care trebuie luate pentru efectuarea transportului de materiale nucleare din categoria II:
a) coordonarea mãsurilor de protecţie fizicã luate de titularul de autorizaţie în scopul realizãrii transportului şi pãstrarea documentaţiei transportului minimum 12 luni;
b) asigurarea personalului implicat în realizarea transportului, verificat conform <>art. 9 alin. (5) din Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã;
c) blocarea încuietorilor spaţiului de încãrcare astfel încât acesta sã nu poatã fi deschis în timpul transportului de cãtre personalul de însoţire;
d) respectarea planului de alarmã;
e) respectarea de cãtre personalul vehiculului de transport a planului de urgenţã;
f) numirea unei persoane împuternicite cu transportul, care sã aibã cunoştinţe tehnice de specialitate;
g) în mijlocul de transport nu se vor încãrca alte bunuri.

7. Cerinţe pentru transportul rutier al materialelor nucleare din categoria III
ART. 35
Mãsuri de supraveghere care trebuie luate în timpul transportului de materiale nucleare din categoria III de cãtre:
a) punctul de coordonare şi urmãrire a transportului:
- supravegherea transportului;
- comunicarea cu mijlocul de transport şi cu forţa de rãspuns;
- alarmarea forţei de rãspuns în caz de atac sau intervenţie a terţilor.
b) personalul mijlocului de transport:
- anunţarea punctului de coordonare şi urmãrire a transportului privind poziţia, starea vehiculului, a învelişului exterior şi a spaţiului de încãrcare la un interval regulat de cel puţin 60 de minute;
- anunţarea punctului de coordonare şi urmãrire a transportului în caz de alarmã.
ART. 36
Mãsuri tehnice care trebuie luate pentru efectuarea transportului de materiale nucleare din categoria III:
a) punctul de coordonare şi urmãrire a transportului:
- stabileşte tipurile de bariere pentru asigurarea timpului de rãspuns necesar, conform art. 21;
- se asigurã cã existã instalaţii pentru comunicarea cu mijlocul de transport şi cu forţa de rãspuns;
- se asigurã cã instalaţiile de comunicaţii au surse de rezervã pentru alimentarea cu energie;
b) mijlocul de transport trebuie sã aibã urmãtoarele dotãri:
- bariere pentru asigurarea timpului de rãspuns necesar, conform art. 21;
- instalaţii redundante pentru comunicarea verbalã (una dintre ele fiind adecvatã şi comunicãrii cu forţa de rãspuns);
- legãtura radio cu vehiculul de însoţire (dacã acesta exista);
- sistem de urgenţã pentru imobilizarea vehiculului care este declanşat în cazul unui atac de cãtre persoana împuternicitã cu transportul şi care nu poate fi anulat în timpul de întârziere.
ART. 37
Mãsurile organizatorice şi de personal care trebuie luate pentru efectuarea transportului de materiale nucleare din categoria III:
a) coordonarea mãsurilor de protecţie fizicã luate de titularul de autorizaţie în scopul realizãrii transportului şi pãstrarea documentaţiei transportului minimum 12 luni;
b) asigurarea personalului implicat în realizarea transportului, verificat conform <>art. 9 alin. (5) din Legea nr. 111/1996 privind desfãşurarea în siguranţã, reglementarea, autorizarea şi controlul activitãţilor nucleare, republicatã;
c) respectarea de cãtre personalul vehiculului de transport a planului de urgenţã;
d) numirea unei persoane împuternicite cu transportul, care sã aibã cunoştinţe tehnice de specialitate;
e) în mijlocul de transport nu se vor încãrca alte bunuri.

8. Cerinţe pentru transportul pe calea feratã al materialelor nucleare din categoria I
ART. 38
Mãsuri de supraveghere care trebuie luate în timpul transportului de materiale nucleare din categoria I de cãtre:
a) punctul de coordonare şi urmãrire a transportului:
- supravegherea transportului;
- comunicarea cu personalul de însoţire a vagonului, cu personalul locomotivei, cu Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" - S.A. şi cu forţa de rãspuns;
- alarmarea forţei de rãspuns în caz de atac;
b) personalul de însoţire a vagonului:
- anunţarea punctului de coordonare şi urmãrire a transportului privind poziţia, starea barierelor de protecţie a spaţiului de încãrcare la un interval regulat de cel puţin 30 de minute;
- anunţarea punctului de coordonare şi urmãrire a transportului în caz de alarmã;
- comunicarea cu punctul de coordonare şi urmãrire a transportului, cu personalul locomotivei, cu Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" - S.A. şi cu forţa de rãspuns;
c) personalul locomotivei:
- comunicarea cu punctul de coordonare şi urmãrire a transportului, cu personalul de însoţire a vagonului, cu Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" - S.A. şi cu forţa de rãspuns;
- control vizual al vagonului în ceea ce priveşte integritatea;
- preluarea comunicãrii cu punctul de coordonare şi urmãrire a transportului, dacã se întâmplã ca instalaţiile de comunicare ale vagonului sã nu mai funcţioneze.
ART. 39
Mãsuri tehnice care trebuie luate pentru efectuarea transportului de materiale nucleare din categoria I:
a) punctul de coordonare şi urmãrire a transportului:
- stabileşte barierele care trebuie sã existe în vederea asigurãrii timpului de rãspuns necesar, conform art. 21;
- asigurã mijloacele de comunicaţii redundante sau diversificate pentru comunicarea cu vagonul şi cu locomotiva, cu Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" - S.A. şi cu forţa de rãspuns;
- se asigurã cã instalaţiile de comunicaţii au surse de rezervã pentru alimentarea cu energie;
b) vagonul:
- spaţiul pentru personalul de însoţire trebuie sã fie rezistent la efracţie şi rezistent contra focurilor de armã, precum şi protejat împotriva focului şi contra gazelor;
- accesul în spaţiul pentru personalul de însoţire trebuie sã fie blocat faţã de accesul neautorizat;
- personalul de însoţire trebuie sã poatã folosi în mod controlat arme dinãuntru fãrã a fi nevoie ca spaţiul sã fie deschis;
- instalaţii redundante sau diversificate pentru comunicarea verbalã cu punctul de coordonare şi urmãrire a transportului, cu Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" - S.A. şi cu forţa de rãspuns;
- antene redundante, protejate;
- legãtura radio cu locomotiva;
- protecţia alimentãrii cu energie a instalaţiei de siguranţã;
- sistem funcţional de imobilizare care este declanşat de cãtre persoana împuternicitã cu transportul şi care nu poate fi deblocat pe perioada de întârziere;
- sistem tehnic de supraveghere a integritãţii învelişului materialului nuclear, conectat la declanşarea automatã a alarmei la postul de organizare a transportului, în cazul unor probleme sau al unor defecţiuni;
- bariere în peretele vagonului/containerului, cu ajutorul cãrora este obţinut timpul de întârziere cerut;
- închiderea spaţiilor de depozitare ale vagonului cu instalaţii de închidere;
- cuplarea vagonului în mod obligatoriu imediat în spatele locomotivei sau, în cazul unei intercalãri, vagonul intercalat va fi cel în care se aflã personalul de însoţire a transportului;
c) locomotiva:
- blocarea uşilor dinspre interior pentru a împiedica efracţia;
- instalaţii pentru comunicarea verbalã cu punctul de coordonare şi urmãrire a transportului, cu Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" - S.A. şi cu forţa de rãspuns;
- semnal optic, respectiv acustic pentru caz de alarmã.
ART. 40
Mãsurile organizatorice şi de personal care trebuie luate pentru efectuarea transportului de materiale nucleare din categoria I:
a) coordonarea mãsurilor de siguranţã şi pãstrarea documentaţiei transportului minimum 12 luni;
b) transmiterea informaţiilor referitoare la transport persoanelor cãrora le sunt necesare aceste informaţii pentru organizarea transportului;
c) organizarea transportului fãrã opriri nejustificate în gãri cu trafic redus sau pe linii laterale;
d) mãsuri care împiedicã deschiderea spaţiului de depozitare în timpul transportului de cãtre personalul de însoţire;
e) ţinerea la dispoziţie a personalului responsabil şi de specialitate în timpul transportului, pentru caz de necesitate;
f) asigurarea personalului implicat în realizarea transportului, verificat conform <>art. 9 alin. (5) din Legea nr. 111/1996 , republicatã;
g) vagoanele cuplate direct la vagonul de transport al materialelor nucleare nu vor fi încãrcate cu mãrfuri periculoase sau de valoare;
h) respectarea planului de alarmã şi de urgenţã;
i) numirea unei persoane împuternicite cu transportul care sã aibã cunoştinţe tehnice de specialitate.

9. Cerinţe pentru transportul pe calea feratã al materialelor nucleare din categoria II
ART. 41
Mãsuri de supraveghere care trebuie luate în timpul transportului de materiale nucleare din categoria II de cãtre:
a) punctul de coordonare şi urmãrire a transportului:
- supravegherea transportului;
- comunicarea cu personalul de însoţire a vagonului, cu personalul locomotivei, cu Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" - S.A. şi cu forţa de rãspuns;
- alarmarea forţei de rãspuns în caz de atac;
b) personalul de însoţire a vagonului:
- anunţarea punctului de coordonare şi urmãrire a transportului privind poziţia, starea şi învelişul exterior al spaţiului de încãrcare la un interval regulat de cel puţin 30 de minute;
- anunţarea punctului de coordonare şi urmãrire a transportului în caz de alarmã;
- comunicarea cu punctul de coordonare şi urmãrire a transportului, cu personalul locomotivei, cu Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" - S.A. şi cu forţa de rãspuns;
c) personalul locomotivei:
- comunicarea cu punctul de coordonare şi urmãrire a transportului, cu personalul de însoţire a vagonului, cu Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" - S.A. şi cu forţa de rãspuns;
- control vizual al vagonului în ceea ce priveşte integritatea;
- preluarea comunicãrii cu punctul de coordonare şi urmãrire a transportului, dacã se întâmplã ca instalaţiile de comunicare ale vagonului sã nu mai funcţioneze.
ART. 42
Mãsuri tehnice care trebuie luate pentru efectuarea transportului de materiale nucleare din categoria II:
a) punctul de coordonare şi urmãrire a transportului:
- stabileşte barierele care trebuie sã existe în vederea asigurãrii timpului de rãspuns necesar, conform art. 21;
- asigurã mijloacele de comunicaţii redundante sau diversificate pentru comunicarea cu vagonul şi cu locomotiva, cu Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" - S.A. şi cu forţa de rãspuns;
- se asigurã cã instalaţiile de comunicaţii au surse de rezervã pentru alimentarea cu energie;
b) vagonul:
- spaţiul pentru personalul de însoţire trebuie sã fie rezistent la efracţie şi rezistent împotriva focurilor de armã, precum şi protejat împotriva focului şi gazelor;
- accesul în spaţiul pentru personalul de însoţire trebuie sã fie blocat faţã de accesul neautorizat;
- instalaţii redundante sau diversificate pentru comunicarea verbalã cu punctul de coordonare şi urmãrire a transportului, cu Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" - S.A. şi cu forţa de rãspuns;
- antene redundante, protejate;
- legãtura radio cu locomotiva;
- protecţia alimentãrii cu energie a instalaţiei de siguranţã;
- sistem funcţional de imobilizare care este declanşat de cãtre persoana împuternicitã cu transportul şi care nu poate fi deblocat pe perioada de întârziere;
- bariere în peretele vagonului/containerului, cu ajutorul cãrora este obţinut timpul de întârziere cerut;
- închiderea spaţiilor de depozitare ale vagonului cu instalaţii de închidere;
- cuplarea vagonului în mod obligatoriu imediat în spatele locomotivei sau, în cazul unei intercalãri, vagonul intercalat va fi cel în care se aflã personalul de însoţire al transportului;
c) locomotiva:
- blocarea uşilor dinspre interior pentru a împiedica efracţia;
- instalaţii pentru comunicarea verbalã cu punctul de coordonare şi urmãrire a transportului, cu Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" - S.A. şi cu forţa de rãspuns;
- semnal optic, respectiv acustic pentru caz de alarmã.
ART. 43
Mãsurile organizatorice şi de personal care trebuie luate pentru efectuarea transportului de materiale nucleare din categoria II:
a) coordonarea mãsurilor de siguranţã şi pãstrarea documentaţiei transportului minimum 12 luni;
b) transmiterea informaţiilor referitoare la transport persoanelor cãrora le sunt necesare aceste informaţii pentru organizarea transportului;
c) organizarea transportului fãrã opriri nejustificate în gãri cu trafic redus sau pe linii laterale;
d) mãsuri care împiedicã deschiderea spaţiului de depozitare în timpul transportului de cãtre personalul de însoţire;
e) ţinerea la dispoziţie a personalului responsabil şi de specialitate în timpul transportului, pentru caz de necesitate;
f) asigurarea personalului implicat în realizarea transportului, verificat conform <>art. 9 alin. (5) din Legea nr. 111/1996 , republicatã;
g) vagoanele cuplate direct la vagonul de transport al materialelor nucleare nu vor fi încãrcate cu mãrfuri periculoase sau de valoare;
h) respectarea planului de alarmã şi de urgenţã;
i) numirea unei persoane împuternicite cu transportul, care sã aibã cunoştinţe tehnice de specialitate.

10. Cerinţe pentru transportul pe calea feratã al materialelor nucleare din categoria III
ART. 44
Mãsuri de supraveghere care trebuie luate în timpul transportului de materiale nucleare din categoria III de cãtre:
a) punctul de coordonare şi urmãrire a transportului:
- supravegherea transportului;
- comunicarea cu personalul locomotivei, cu Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" - S.A. şi cu forţa de rãspuns;
- alarmarea forţei de rãspuns în caz de atac;
b) personalul locomotivei:
- comunicarea cu punctul de coordonare şi urmãrire a transportului, cu personalul de însoţire a vagonului, cu Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" - S.A. şi cu forţa de rãspuns;
- control vizual al vagonului în ceea ce priveşte integritatea;
- alarmarea punctului de coordonare şi urmãrire a transportului.
ART. 45
Mãsuri tehnice care trebuie luate pentru efectuarea transportului de materiale nucleare din categoria III:
a) punctul de coordonare şi urmãrire a transportului:
- asigurã mijloacele de comunicaţii redundante sau diversificate pentru comunicarea cu locomotiva, cu Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" - S.A. şi cu forţa de rãspuns;
- se asigurã cã instalaţiile de comunicaţii au surse de rezervã pentru alimentarea cu energie;
b) vagonul:
- bariere în peretele vagonului/containerului, cu ajutorul cãrora este obţinut timpul de întârziere cerut;
- închiderea spaţiilor de depozitare ale vagonului cu instalaţii de închidere;
- cuplarea vagonului în mod obligatoriu imediat în spatele locomotivei sau, în cazul unei intercalãri, vagonul intercalat va fi cel în care se aflã personalul de însoţire al transportului;
c) locomotiva:
- blocarea uşilor dinspre interior pentru a împiedica efracţia;
- instalaţii pentru comunicarea verbalã cu punctul de coordonare şi urmãrire a transportului, cu Societatea Naţionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã" - S.A. şi cu forţa de rãspuns;
- semnal optic, respectiv acustic pentru caz de alarmã.
ART. 46
Mãsurile organizatorice şi de personal care trebuie luate pentru efectuarea transportului de materiale nucleare din categoria III:
a) coordonarea mãsurilor de siguranţã şi pãstrarea documentaţiei transportului minimum 12 luni;
b) transmiterea informaţiilor referitoare la transport persoanelor cãrora le sunt necesare aceste informaţii pentru organizarea transportului;
c) organizarea transportului fãrã opriri nejustificate în gãri cu trafic redus sau pe linii laterale;
d) ţinerea la dispoziţie a personalului responsabil şi de specialitate în timpul transportului, pentru caz de necesitate;
e) asigurarea personalului implicat în realizarea transportului, verificat conform <>art. 9 alin. (5) din Legea nr. 111/1996 , republicatã;
f) vagoanele cuplate direct la vagonul de transport al materialelor nucleare nu vor fi încãrcate cu mãrfuri periculoase sau de valoare;
g) respectarea planului de alarmã şi de urgenţã;
h) numirea unei persoane împuternicite cu transportul, care sã aibã cunoştinţe tehnice de specialitate.

11. Definiţii
Transport - întregul proces de transport al materialelor nucleare de la predarea obiectului de transportat de cãtre expeditor cãtre transportator pânã la recepţia acestuia de cãtre destinatar.
Persoanã însoţitoare - persoana care participã în mod nemijlocit la procesul de transport.
Parcurs - combinaţia de traseu şi orar. Parcursul este stabilirea scrisã a şoselelor pentru transport, orarul fiind stabilirea scrisã a momentelor la care începe şi se încheie transportul, precum şi obiectivele intermediare şi comunicarea cu punctul de coordonare şi urmãrire a transportului.
Oprire - reprezintã opriri planificate.
Instalaţie de comunicare - instalaţia tehnicã care poate recepţiona, trimite şi/sau schimba ştiri şi informaţii.
Plan de alarmã - conţine mãsurile care trebuie luate de cãtre punctul de coordonare şi urmãrire a transportului. Acesta stabileşte modul de lucru al personalului din punctul de coordonare şi urmãrire a transportului.
Plan de urgenţã - conţine mãsurile imediate la faţa locului care trebuie luate în caz de probleme. Acesta stabileşte modul de operare a personalului de însoţire.
Perioadã de întârziere - perioada definitã de la anunţarea alarmei la poliţie pânã la intervenţia eficientã la faţa locului. În funcţie de aceastã perioadã se mãsoarã perioada de reacţie.

-------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice