Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DISPOZITII GENERALE din 26 noiembrie 2013  de aparare impotriva incendiilor la unitati sanitare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DISPOZITII GENERALE din 26 noiembrie 2013 de aparare impotriva incendiilor la unitati sanitare

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 5 decembrie 2013


    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare

    ART. 1
    Scopul prezentelor dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare, denumite în continuare dispoziţii generale, este de prevenire şi reducere a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării acestora prin măsuri tehnice şi organizatorice, pentru protecţia utilizatorilor, forţelor care acţionează la intervenţie, bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor.
    ART. 2
    (1) Dispoziţiile generale se aplică şi sunt obligatorii pentru unităţile sanitare, aflate pe teritoriul României, indiferent de forma de proprietate, utilizare sau administrare ori de autoritatea/instituţia coordonatoare.
    (2) Construcţiile şi spaţiile specifice unităţilor sanitare sunt:
    a) cabinetele medicilor de familie şi cabinetele de specialitate;
    b) centrele de diagnostic şi tratament;
    c) centrele medicale şi centrele medicale ambulatorii;
    d) centrele de sănătate şi centrele de sănătate multifuncţionale;
    e) laboratoarele;
    f) obiectivele sanitare publice şi private cu sau fără paturi;
    g) dispensarele TBC, LSM/CSM, staţionare de zi psihiatrie.
    (3) Unităţile sanitare prevăzute la alin. (2) sunt definite conform legii.
    ART. 3
    (1) Prezentele dispoziţii generale completează cu prevederi specifice Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, denumite în continuare Normele generale de apărare împotriva incendiilor, şi se utilizează alături de alte reglementări tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor aplicabile exploatării construcţiilor şi instalaţiilor din toate spaţiile unităţilor sanitare.
    (2) Exploatarea instalaţiilor din dotarea construcţiilor, precum şi a spaţiilor aferente instalaţiilor şi sistemelor de protecţie împotriva incendiilor se realizează în conformitate cu prevederile stabilite în reglementările tehnice specifice şi în Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 166/2010.

    CAP. II
    Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor

    ART. 4
    (1) Persoanele cu atribuţii de conducere de la nivelul unităţilor sanitare răspund de organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, potrivit obligaţiilor stabilite prin lege.
    (2) Prin persoană cu atribuţii de conducere se înţelege, după caz, conducătorul instituţiei sau administratorul operatorului economic, denumit în continuare conducătorul unităţii.
    ART. 5
    (1) Categoriile de personal care asigură îndeplinirea atribuţiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt:
    a)cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, numit prin dispoziţie;
    b)personal desemnat din cadrul serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă;
    c)persoană/persoane care îndeplineşte/îndeplinesc prin cumul atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    d)persoane fizice sau juridice autorizate conform legii.
    (2) Personalul prevăzut la alin. (1) din cadrul unităţilor prevăzute la art. 2 trebuie să facă dovada că deţine atestarea necesară obţinută în urma absolvirii unor cursuri de formare profesională în domeniul apărării împotriva incendiilor specifice atribuţiilor pe care urmează să le îndeplinească.
    (3) Pot îndeplini atribuţiile în domeniul apărării împotriva incendiilor şi persoanele din statele membre ale Uniunii Europene sau din cele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (EFTA) - părţi ale înţelegerii privind Zona Economică Europeană, care au obţinut recunoaşterea calificării pentru exercitarea ocupaţiilor respective.
    (4) Desemnarea personalului prevăzut la alin. (1) se face cu respectarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 106/2007, şi a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare.
    ART. 6
    (1) În unităţile sanitare, principalele categorii de utilizatori sunt:
    a) pacienţi/persoane internate/beneficiari ai actului medical;
    b) personalul medical;
    c) personalul mediu sanitar şi auxiliar care desfăşoară activităţi complementare actului medical;
    d) personalul tehnic-administrativ;
    e) însoţitorii persoanelor cu handicap/aparţinători;
    f) studenţi, cursanţi, practicanţi şi voluntari;
    g) personal de cercetare;
    h) vizitatori;
    i) comisionarii de echipamente, medicamente, materiale de întreţinere;
    j) personalul terţilor pentru întreţinere echipamente medicale şi nonmedicale.
    (2) Personalul prevăzut la alin. (1) lit. b), c), d) şi g) este denumit în continuare, în sensul prezentelor dispoziţii generale, personal propriu.
    (3) Pacienţii/persoanele internate se definesc, în funcţie de posibilitatea de a se evacua în caz de incendiu, astfel:
    a) pacienţi care au autonomie totală privind deplasarea;
    b) pacienţi care se deplasează lent şi cu dificultate sau utilizează dispozitive de mers precum bastoane, cârje, cadre de sprijin;
    c) pacienţi care necesită implicarea personalului responsabil pentru evacuarea acestora, prin utilizarea de mijloace de transport, cum ar fi cărucioare, tărgi, paturi;
    d) pacienţi în incapacitate de mişcare din cauza dependenţei acestora de echipamentele şi instalaţiile utilizate în procesul medical, care au nevoie de o acţiune specială de însoţire şi verificare a aparaturii medicale;
    e) pacienţi grav bolnavi, pentru care evacuarea poate fi periculoasă şi/sau imposibilă pe termen scurt, determinată de complexitatea aparaturii care le asigură supravieţuirea şi dependenţa totală de aceasta.
    ART. 7
    Conducătorul unităţii are următoarele atribuţii principale:
    a) solicită şi obţine avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu necesare pentru desfăşurarea activităţilor, conform legii;
    b) asigură încadrarea personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    c) permite desfăşurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti sau de către personalul prevăzut la art. 5, după caz;
    d) dispune măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;
    e) asigură informarea privind regulile de apărare împotriva incendiilor, prin personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a principalelor categorii de utilizatori, enumerate la art. 6;
    f) urmăreşte, prin personalul prevăzut la art. 5, respectarea cu stricteţe de către principalele categorii de utilizatori enumerate la art. 6 a regulilor de apărare împotriva incendiilor în incinta unităţilor sanitare şi, după caz, dispune măsuri imediate pentru înlăturarea neregulilor;
    g) dispune măsuri pentru echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice, după caz, sau prevăzute de prezentele dispoziţii generale;
    h) asigură instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin personalul prevăzut la art. 5;
    i) asigură, potrivit prezentelor dispoziţii, întocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii unităţii şi le aprobă;
    j) stabileşte atribuţiile privind apărarea împotriva incendiilor ce revin întregului personal;
    k) stabileşte măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor conform concluziilor rezultate din evaluarea anuală a nivelului de apărare împotriva incendiilor elaborată de personalul prevăzut la art. 5;
    l) îndeplineşte obligaţiile privind asigurarea evacuării, potrivit prezentelor dispoziţii.
    ART. 8
    Personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, enumerat la art. 5, are următoarele obligaţii principale:
    a) îndrumă şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul unităţii în care este desemnat;
    b) participă la controlul desfăşurat în unitatea în care este desemnat, pe linia apărării împotriva incendiilor, de către inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti;
    c) identifică pericolele de incendiu care pot să apară la nivelul acestor tipuri de unităţi;
    d) informează conducerea unităţii asupra deficienţelor constatate pe linia apărării împotriva incendiilor pe timpul controalelor şi face propuneri de înlăturare a deficienţelor constatate şi pentru gestionarea riscurilor şi pericolelor de incendiu identificate;
    e) anunţă, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţă;
    f) instruieşte, în limita competenţelor deţinute, personalul propriu şi pe cel cu responsabilităţi pe linia apărării împotriva incendiilor;
    g) întocmeşte graficul exerciţiilor practice de evacuare şi participă, în limita atribuţiilor, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;
    h) asigură întocmirea, completarea şi reactualizarea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi verifică periodic nivelul de cunoaştere a acestora de către personal;
    i) informează operativ conducătorul unităţii privind problemele apărute pe linia apărării împotriva incendiilor, modul de soluţionare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop;
    j) participă, cu aprobarea conducătorului unităţii, la acţiuni în domeniul apărării împotriva incendiilor, precum cursuri, instructaje, analize, aplicaţii organizate de ministerele care coordonează unităţile sanitare, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti sau de către alte organe împuternicite prin lege şi propune organizarea unor astfel de acţiuni;
    k) asigură tematica şi desfăşurarea activităţii de instruire periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor a personalului propriu şi informează factorii cu atribuţii de conducere asupra neregulilor constatate;
    l) elaborează evaluarea anuală a nivelului de apărare împotriva incendiilor şi propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor şi pentru menţinerea funcţionalităţii celor existente;
    m) instruieşte, îndrumă şi supraveghează persoanele fizice şi juridice care desfăşoară lucrări de orice natură care au incidenţă în activitatea de apărare împotriva incendiilor.
    ART. 9
    Personalul propriu, studenţii, cursanţii, practicanţii şi voluntarii din cadrul unităţilor sanitare au următoarele obligaţii principale:
    a) să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispoziţii generale, precum şi regulile şi măsurile specifice stabilite în cadrul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea;
    b) să respecte instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea unităţii în care este angajat sau îşi desfăşoară activitatea;
    c) să participe, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea în condiţii de siguranţă a pacienţilor/persoanelor internate, însoţitorilor persoanelor cu handicap/aparţinătorilor şi a vizitatorilor, definiţi conform prezentelor dispoziţii generale;
    d) să anunţe, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţă;
    e) să intervină, conform instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare.
    ART. 10
    Pacienţii/persoanele internate, însoţitorii persoanelor cu handicap/aparţinătorii şi vizitatorii au următoarele obligaţii principale:
    a) să respecte instrucţiunile/regulile specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
    b) să nu aducă în stare de neutilizare instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor şi mijloacele tehnice de primă intervenţie în caz de incendiu;
    c) să nu aducă în stare de neutilizare semnele, afişele, marcajele sau altele asemenea destinate apărării împotriva incendiilor;
    d) să anunţe orice eveniment observat şi care poate produce o situaţie de urgenţă;
    e) să respecte indicaţiile personalului unităţii sanitare în cazul producerii unui incendiu, pentru evacuarea în siguranţă a spaţiilor.
    ART. 11
    (1) Dispoziţiile scrise emise de către conducătorii unităţilor sanitare sunt:
    a) dispoziţia de numire a personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzut la art. 5;
    b) dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor pe linia apărării împotriva incendiilor;
    c) dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
    d) dispoziţia de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;
    e) instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi atribuţiile salariaţilor la locurile de muncă;
    f) dispoziţia privind organizarea instruirii personalului;
    g) măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pe timpul perioadelor caniculare sau secetoase;
    h) regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice activităţii desfăşurate;
    i) măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor premergător şi pe timpul sezonului rece.
    (2) Documentele şi evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor sunt:
    a) extrasul din planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce revine unităţii sanitare;
    b) fişa obiectivului întocmită conform prevederilor legale în vigoare;
    c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor, care se întocmeşte numai pentru categoriile de unităţi de la art. 2 alin. (2) lit. b), c), d) şi f) conform structurii cuprinse în Normele generale de apărare împotriva incendiilor;
    d) documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenariile de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu şi altele asemenea;
    e) avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
    f) certificatele EC, certificatele de conformitate, agrementele tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;
    g) registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii de pe atestatele/autorizaţiile persoanelor fizice/juridice care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea sau care efectuează servicii în domeniu;
    h) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu foc;
    i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, constituit conform criteriilor de performanţă;
    j) lista operatorilor economici/instituţiilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora, a termenului de valabilitate şi a numărului de înregistrare a contractului;
    k) planurile de protecţie împotriva incendiilor;
    l) evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
    m) evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
    n) rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, dacă este înfiinţat;
    o) fişele de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă, conform reglementărilor specifice;
    p) lista cu substanţe periculoase, clasificate potrivit legii;
    q) graficele de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera sau care se utilizează în caz de pericol;
    r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;
    s) programele/planurile cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu;
    ş) organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă;
    t) evidenţa exactă a spaţiilor unde există persoane care nu se pot evacua singure, precum şi a paturilor mobile pentru această categorie de persoane.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică pentru unităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) care au un număr de salariaţi cel puţin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici.
    (4) Pentru unităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) care nu se încadrează în prevederile alin. (3), conducătorul unităţii trebuie să asigure întocmirea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. c), d), e), f) şi h) şi la alin. (2) lit. d), e), f), h), o), p), r) şi ş).
    ART. 12
    (1) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor la unităţile sanitare se referă, în principal, la:
    a) specificul activităţilor care se desfăşoară în spaţiul respectiv;
    b) categoriile de utilizatori care trebuie să le cunoască şi să le aplice;
    c) regulile de prevenire a incendiilor şi mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotarea sau echiparea construcţiilor;
    d) modalităţile privind evacuarea utilizatorilor, în funcţie de categoriile definite conform art. 6;
    e) modalitatea de utilizare a mijloacelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor.
    (2) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de către şeful locului de muncă, se verifică de către personalul prevăzut la art. 5, se aprobă de conducătorul unităţii, iar un exemplar din acestea se păstrează la personalul prevăzut la art. 5.
    (3) Extrase din instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, cuprinzând prevederile specifice, se afişează la fiecare loc de muncă prin grija personalului prevăzut la art. 5, precum şi a şefului locului de muncă.
    ART. 13
    La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor pentru unităţile sanitare se au în vedere următoarele:
    a) eliminarea surselor potenţiale de aprindere şi a împrejurărilor favorizante;
    b) gestionarea bunurilor materiale, a deşeurilor, a substanţelor şi a deşeurilor periculoase provenite din activitatea proprie, susceptibile a se aprinde sau a favoriza propagarea incendiului;
    c) echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.
    ART. 14
    Planurile de protecţie împotriva incendiilor, care se întocmesc pentru unităţile sanitare, sunt:
    a) planul de evacuare a persoanelor;
    b) planul de intervenţie;
    c) planul de depozitare şi evacuare a materialelor clasificate ca fiind periculoase.
    ART. 15
    (1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferenţiate în funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel:
    a) pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;
    b) pe încăperi, dacă în ele se află cel puţin 50 de persoane;
    c) pentru încăperile destinate odihnei şi saloanele de bolnavi, indiferent de numărul de locuri.
    (2) Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperile destinate odihnei şi saloanele de bolnavi, pe partea interioară a uşilor.
    (3) Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi, coridoare şi case de scări sau scări exterioare.
    (4) Pe planurile de evacuare se indică amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor precum stingătoare de incendiu, hidranţi interiori de incendiu, butoane şi alte sisteme de alarmare şi alertare a incendiilor, posibilităţile de refugiu, încăperi speciale, terase, precum şi interdicţia de folosire a lifturilor în asemenea situaţii.
    (5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexă la Normele generale de apărare împotriva incendiilor.
    (6) Pentru spaţiile în care sunt tratate persoane cu probleme de vedere, schiţa planului trebuie să fie realizată la o scară care să permită identificarea traseului de evacuare de către bolnavi şi, după caz, aceasta să fie dublată de un sistem audio care să indice traseul de evacuare.
    ART. 16
    Planurile prevăzute la art. 14 lit. c) se întocmesc şi se afişează potrivit prevederilor din Normele generale de apărare împotriva incendiilor.
    ART. 17
    (1) Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul unităţii, executat de personalul prevăzut la art. 5, se finalizează prin întocmirea unui document, în care se consemnează:
    a) construcţiile şi instalaţiile care au fost cuprinse în control;
    b) constatările rezultate din teren;
    c) propuneri de măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor şi de îmbunătăţire a activităţii.
    (2) În documentul prevăzut la alin. (1) se menţionează şi persoanele care au însoţit/participat la control din partea secţiei medicale ori a locului de muncă respectiv.

    CAP. III
    Reguli şi măsuri generale de apărare împotriva incendiilor

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale pe timpul exploatării spaţiilor

    ART. 18
    În unităţile sanitare pot exista următoarele categorii de spaţii:
    a) cu destinaţii administrative;
    b) laboratoare de tipul celor pentru analize medicale, radiodiagnostic, explorări funcţionale, anatomie patologică, medicină nucleară şi altele asemenea;
    c) destinate pentru consultaţii şi tratament;
    d) de depozitare şi magazii;
    e) saloane pentru bolnavi şi structuri de obstetrică-ginecologie şi neonatologie;
    f) destinate preparării hranei şi servirii mesei;
    g) destinate activităţilor religioase;
    h) destinate blocului operator, sălilor de naşteri, structurilor de anestezie şi terapie intensivă, unităţilor de transfuzie sanguină;
    i) destinate aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare utilizate în unităţile de sănătate;
    j) săli de conferinţe, şedinţe, cursuri şi amfiteatre;
    k) destinate activităţilor de spălătorie-uscătorie şi călcătorii;
    l) comerciale;
    m) farmacii şi spaţii de depozitare a produselor farmaceutice;
    n) parcaje;
    o) arhive, biblioteci şi fişiere;
    p) săli aglomerate sau încăperi cu aglomerări de persoane;
    q) săli de aşteptare;
    r) destinate locuinţelor de serviciu pentru personalul medical;
    s) destinate preparării apei calde pentru consum menajer şi încălzire;
    ş) instalaţii de producere, stocare şi distribuire oxigen medical;
    t) ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii;
    ţ) spaţii în care funcţionează grupuri electrogene.
    ART. 19
    Pe timpul exploatării spaţiilor din cadrul categoriilor de construcţii prevăzute la art. 2 trebuie luate măsuri pentru înlăturarea şi/sau reducerea la minimum a riscului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a cantităţilor de materiale combustibile şi eliminarea surselor cu potenţial de aprindere a acestora.
    ART. 20
    Se interzice folosirea fierbătoarelor, reşourilor, radiatoarelor electrice, precum şi a altor asemenea mijloace, fără respectarea măsurilor şi regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor.
    ART. 21
    Se interzice depozitarea materialelor şi lichidelor combustibile în poduri, subsoluri, pe culoare, în casele de scări şi pe alte căi de evacuare.
    ART. 22
    Este interzisă folosirea mijloacelor de încălzire fără acumulare de căldură.
    ART. 23
    (1) În spaţiile unde încălzirea se face cu sobe cu acumulare de căldură se asigură:
    a) stabilirea programului de utilizare şi numirea persoanelor care răspund de aprinderea, supravegherea şi stingerea focului;
    b) racordarea la coşuri de evacuare a fumului etanşe, curăţate şi menţinute în perfectă stare de funcţionare;
    c) tăvi de tablă pentru recuperarea jarului care poate cădea accidental din sobă;
    d) amplasarea materialelor sau elementelor combustibile din faţa focarelor şi cenuşarelor, la o distanţă de minimum 1,5 m faţă de acestea;
    e) protejarea pardoselii combustibile din faţa uşiţei de alimentare cu o foaie de tablă metalică, având dimensiunile de 70 x 50 cm;
    f) verificarea amănunţită, repararea şi curăţarea sobelor şi coşurilor de fum, periodic şi înainte de fiecare perioadă de utilizare - primăvara, respectiv toamna;
    g) menţinerea în poziţie închisă, în timpul funcţionării sobelor, a uşiţelor focarului ori cenuşarului;
    h) evacuarea periodică a cenuşii într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de jar.
    (2) În caz de necesitate, curăţarea sobelor şi coşurilor de fum se poate face şi la intervale mai scurte de timp.
    (3) În spaţiile unde încălzirea se face cu mijloace cu acumulare de căldură se interzic:
    a) uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata lor apropiere;
    b) utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare defecte sau a sobelor izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
    c) aprinderea focului în sobe folosindu-se benzină, petrol sau alte lichide combustibile sau inflamabile;
    d) folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau a cărbunilor cu o putere calorică mai mare decât cea stabilită;
    e) depozitarea materialelor susceptibile a se aprinde pe sobe sau în apropierea acestora;
    f) montarea dispozitivelor şi clapetelor de reglare a tirajului;
    g) funcţionarea sobelor supraîncălzite.
    (4) În spaţiile unde încălzirea se realizează cu mijloace de încălzire alimentate cu combustibil gazos de tip gaze naturale sau GPL se respectă măsurile de apărare împotriva incendiilor pe timpul exploatării acestora prevăzute în reglementările tehnice specifice.
    ART. 24
    La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele/sistemele de încălzire/ventilaţie/ climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi a altor aparate electrice care nu afectează actul medical sau activitatea desfăşurată în spaţiul respectiv.
    ART. 25
    (1) Lucrările de renovare, consolidare, modernizare, precum şi intervenţiile la construcţii existente, care presupun organizări de şantier, în unităţile sanitare, se execută numai de către personal calificat.
    (2) La efectuarea lucrărilor şi intervenţiilor enumerate la alin. (1) se asigură respectarea următoarelor măsuri:
    a) la lucrările de execuţie şi utilizare a schelelor se interzice depozitarea sau păstrarea materialelor sau a substanţelor combustibile sub schele;
    b) pe scările de acces la schele se interzice depozitarea materialelor de orice fel;
    c) la executarea instalaţiilor electrice fixate pe elementele schelelor se respectă condiţiile de amplasare şi montare faţă de materialele combustibile şi se interzice orice fel de improvizaţie la acestea;
    d) se interzic fumatul şi utilizarea focului deschis pe platforma schelelor;
    e) se interzice utilizarea schelelor din materiale combustibile, atât la exteriorul, cât şi la interiorul construcţiilor;
    f) se asigură supravegherea permanentă a perimetrelor în care sunt realizate organizări de şantier în exteriorul construcţiilor;
    g) se asigură îndepărtarea, cu regularitate, a vegetaţiei uscate din perimetrul organizărilor de şantier exterioare;
    h) se asigură limitarea accesului persoanelor în perimetrele organizărilor de şantier exterioare, prin împrejmuirea acestora cu panouri;
    i) se asigură instruirea personalului care execută lucrări de construcţii spre a cunoaşte măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor;
    j) la efectuarea lucrărilor de izolaţii se adoptă măsurile specifice lucrului cu foc deschis.
    (3) Se interzice utilizarea unităţilor sanitare, definite conform prezentelor dispoziţii generale, pe durata efectuării lucrărilor de renovare, consolidare, modernizare, precum şi de intervenţii la construcţii existente, care presupun organizări de şantier.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Efectuarea lucrărilor cu foc deschis

    ART. 26
    Se interzice lăsarea fără supraveghere a focului deschis.
    ART. 27
    (1) Lucrările de sudare, tăiere, lipire sau alte asemenea operaţiuni care prezintă pericol/risc de incendiu, în construcţiile unităţilor sanitare, în instalaţiile cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile, se execută numai după ce s-au luat măsuri pentru evacuarea persoanelor, precum şi de îndepărtare ori protejare a materialelor combustibile, de golire, spălare, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor, de aerisire ori ventilarea spaţiilor, dotare a locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.
    (2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc.
    (3) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi informarea, după caz, a serviciului privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă.
    ART. 28
    (1) Permisul de lucru cu foc se întocmeşte în două exemplare, de către personalul prevăzut la art. 5, din care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.
    (2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.
    (3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă, de către executant, emitentului.
    ART. 29
    Şeful locului de muncă în care se execută operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru:
    a) pregătirea locului;
    b) instruirea personalului;
    c) controlul după terminarea lucrării.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Fumatul

    ART. 30
    Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare de stat şi private.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Căi de acces, evacuare şi intervenţie

    ART. 31
    La exploatarea căilor de evacuare din construcţiile şi spaţiile unităţilor sanitare se asigură următoarele:
    a) păstrarea în permanenţă a căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate;
    b) funcţionarea iluminatului de siguranţă pentru evacuare şi a celei de-a doua surse de energie electrică, conform reglementărilor tehnice;
    c) funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanţă pentru care au fost proiectate;
    d) marcarea cu indicatoare standardizate, inclusiv a celor care duc pe terase, în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare, conform cerinţelor minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurinţă, atât ziua, cât şi noaptea, de persoanele care le utilizează în cazul situaţiilor de urgenţă;
    e) menţinerea în permanenţă în stare de funcţionare, precum şi verificarea periodică a dispozitivelor care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecţie a golurilor, cele de acţionare a trapelor şi clapetelor, precum şi cele care menţin în poziţie închisă uşile încăperilor-tampon;
    f) tărgi şi paturi cu rotile şi cărucioare pentru evacuarea pacienţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (3) lit. c), d) şi e).
    ART. 32
    Se interzice amplasarea, pe căile de evacuare, a unor obiecte care pot îngreuna evacuarea în caz de incendiu, ca de exemplu ghivece de flori, draperii, oglinzi, cuiere, elemente decorative, covoare, mochete, precum şi alte piese de mobilier.
    ART. 33
    Pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguranţă în caz de incendiu se interzice:
    a) blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor scărilor, a celor de pe coridoare, a celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor uşi care, în caz de incendiu, au rolul de a opri pătrunderea fumului, gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală;
    b) blocarea, în poziţie închisă, a uşilor de pe căile de evacuare, prevăzute cu sisteme de acţionare electrică, precum şi amplasarea de obiecte de mobilier în spaţiile de manevră ale acestora;
    c) blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu materiale, echipamente sau aparatură păstrate/depozitate care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea, prin care se modifică situaţia iniţială;
    d) amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de copiatoare, dozatoare pentru sucuri/cafea etc., care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie;
    e) încuierea uşilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor.
    ART. 34
    Se interzice utilizarea covoarelor şi a preşurilor pe culoarele, coridoarele şi scările de evacuare.
    ART. 35
    (1) Ascensoarele de pompieri se menţin permanent în stare de funcţionare şi se marchează corespunzător.
    (2) Ascensoarele pentru evacuarea bolnavilor transportabili cu targa sau cărucioare se menţin permanent în stare de funcţionare şi se marchează potrivit reglementărilor tehnice în vigoare.
    ART. 36
    (1) Pentru evacuarea în condiţii de securitate a utilizatorilor se asigură marcarea uşilor saloanelor cu etichete având culori după cum urmează:
    a) roşu - persoanele care nu se pot evacua singure;
    b) galben - persoanele care necesită sprijin la evacuare;
    c) verde - persoane care se evacuează singure.
    (2) Pentru spaţiile în care se află persoane cu deficienţe de vedere marcarea direcţiei de evacuare se va face prin pictograme corespunzătoare în relief, amplasate pe perete la o distanţă de circa 120 cm faţă de sol.
    ART. 37
    În cazul construcţiilor şi spaţiilor care fac obiectul prezentelor dispoziţii se interzice blocarea căilor de evacuare, acces şi intervenţie, a hidranţilor de incendiu interiori şi exteriori, a surselor de apă, a intrărilor în clădiri şi a scărilor exterioare de acces către poduri şi terase cu diferite materiale, mărfuri, precum şi prin parcarea mijloacelor de transport şi se asigură curăţarea acestora pe timp nefavorabil şi întreţinerea periodică pentru a fi practicabile/utilizabile în orice situaţie.
    ART. 38
    La stabilirea priorităţilor privind evacuarea trebuie să se ţină cont, printre altele, şi de:
    a) autonomia de deplasare a beneficiarilor actului medical;
    b) procedurile specifice actului medical;
    c) mijloacele de transport sau de deplasare pentru personalul evacuat;
    d) gabaritul căilor de evacuare.

    CAP. IV
    Reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor

    SECŢIUNEA 1
    Clădiri/spaţii cu destinaţie administrativă

    ART. 39
    Pe timpul exploatării spaţiilor în care se desfăşoară activităţi administrative trebuie luate măsuri pentru înlăturarea şi/sau reducerea la un nivel minim a pericolului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a surselor potenţiale de aprindere a acestora.
    ART. 40
    În clădirile/spaţiile administrative din cadrul unităţilor sanitare se aplică şi prevederile Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 262/2010.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Laboratoarele pentru analize medicale, radiodiagnostic, explorări funcţionale, anatomie patologică, medicină nucleară şi altele

    ART. 41
    (1) Lucrările de laborator se realizează în încăperi separate, special destinate.
    (2) Spaţiile destinate lucrărilor de laborator se prevăd, atât la intrarea în acestea, cât şi în interior, cu indicatoare de avertizare, conform prevederilor reglementărilor specifice în vigoare.
    ART. 42
    În cazul în care se constată prezenţa gazelor sau a vaporilor inflamabili se aeriseşte încăperea respectivă şi se înlătură, de către personal autorizat, conform procedurilor specifice, cauzele ce au determinat acest lucru.
    ART. 43
    În laboratoare trebuie să se asigure o ventilare corespunzătoare.
    ART. 44
    Lămpile/becurile de laborator alimentate cu gaze combustibile se amplasează numai pe mese din materiale având clasele de reacţie la foc A1, iar în jurul acestora, pe o rază de minimum 1 m, se interzice depozitarea de recipiente cu lichide/materiale inflamabile/combustibile.
    ART. 45
    (1) Se interzice depozitarea în laboratoare a unor cantităţi de lichide inflamabile/combustibile mai mari decât necesarul pentru lucrările zilnice realizate într-un schimb.
    (2) Vasele de sticlă şi flacoanele cu lichide combustibile se protejează cu ambalaje incombustibile, ermetice, care să împiedice împrăştierea conţinutului.
    (3) Reactivii şi alte substanţe şi materiale a căror păstrare la un loc poate să provoace acumulare de căldură, formarea amestecurilor explozive, iniţierea autoaprinderii, trebuie păstrate separat în ambalaje corespunzătoare şi dulapuri incombustibile.
    ART. 46
    Recipientele din laborator se prevăd cu etichete de identificare a substanţei şi de marcare a pericolelor/condiţiilor de manipulare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 47
    (1) După ce s-a verificat integritatea lor, încălzirea vaselor de sticlă cu substanţe combustibile se realizează numai pe băi de abur, apă sau de nisip.
    (2) Se interzice cu desăvârşire încălzirea lichidelor inflamabile/combustibile în vase deschise, direct pe flacără.
    ART. 48
    Se interzice lăsarea în funcţiune, fără supraveghere continuă, a instalaţiilor de laborator care prezintă pericol de incendiu.
    ART. 49
    (1) În spaţiile laboratoarelor se păstrează numai buteliile în uz.
    (2) Se interzice amplasarea buteliilor de la alin. (1) în apropierea surselor de căldură.
    ART. 50
    (1) Buteliile utilizate în laborator se amplasează şi se asigură astfel încât să fie evitată răsturnarea acestora pe timpul lucrului.
    (2) Fixarea buteliilor utilizate în laborator se realizează prin lanţuri, coliere sau chingi rezistente.
    (3) Pentru transportul buteliilor se utilizează cărucioare adecvate.
    (4) Pentru utilizare pot fi folosite şi cărucioare de transport, cu respectarea condiţiei ca acestea să nu împiedice evacuarea personalului.
    ART. 51
    Înainte de începerea lucrărilor la nişă cu produsele inflamabile se pune în funcţiune instalaţia de ventilare.
    ART. 52
    Se interzic vărsarea substanţelor la canalul din interiorul nişei, precum şi evacuarea gazelor din interiorul diferitelor recipiente prin legarea la acest canal.
    ART. 53
    La aprinderea becului de gaz se efectuează următoarele operaţiuni:
    a) se aprinde sursa de foc necesară şi se pune la gura becului de gaz;
    b) se deschide încet şi puţin robinetul de pe racordul conductei de gaz;
    c) se reglează flacăra becului de gaze după nevoie, manevrând robinetul de pe racordul conductei de gaze;
    d) se închide imediat robinetul de pe racord, în cazul în care becul de gaz se aprinde în interior;
    e) se aplică coliere metalice, în vederea asigurării lor în timpul funcţionării, la ambele capete ale furtunului, atât la racordarea sa de la ştuţul de alimentare, cât şi la racordarea la becul arzătorului.
    ART. 54
    (1) Deşeurile inflamabile, combustibile, explozive, toxice, corozive etc. se colectează, se depozitează şi se păstrează în recipiente/spaţii special destinate, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Se interzice deversarea deşeurilor nominalizate la alin. (1) în instalaţiile de canalizare din dotarea construcţiilor.
    ART. 55
    Iluminatul artificial al laboratoarelor trebuie să corespundă condiţiilor de mediu din acestea.
    ART. 56
    La laboratoarele de tehnică dentară se respectă următoarele măsuri:
    a) recipientele cu oxigen, acetilenă sau gaze petroliere lichefiate se amplasează în spaţii special destinate, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare;
    b) recipientele utilizate se prevăd cu reductoare de presiune şi aparate de măsură şi control verificate;
    c) personalul care îşi desfăşoară activitatea în astfel de spaţii trebuie să cunoască proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor utilizate în laborator şi instrucţiunile de utilizare ale producătorului;
    d) buteliile utilizate trebuie să fie omologate sau certificate, după caz, şi să corespundă prescripţiilor tehnice.
    ART. 57
    La terminarea programului de lucru persoanele desemnate de conducătorul unităţii verifică dacă:
    a) s-au întrerupt alimentările cu apă/gaze/energie electrică ale aparatelor/instalaţiilor de laborator care nu necesită funcţionare permanentă;
    b) s-a realizat ventilarea laboratorului;
    c) s-au înlăturat toate sursele generatoare de incendiu.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Spaţii destinate pentru consultaţii şi tratament

    ART. 58
    În spaţiile destinate pentru consultaţii şi tratament se respectă regulile şi măsurile generale de apărare împotriva incendiilor, prevăzute la cap. III.
    ART. 59
    În spaţiile de tratament de fizioterapie, electroterapie, termoterapie şi aerosoli, unde se utilizează parafina şi ozocherita, se asigură încălzirea acestora în autoclave sau băi de apă, pentru a se preveni aprinderea lor.
    ART. 60
    Parafina se încălzeşte numai în spaţii speciale şi care au asigurată o ventilare corespunzătoare, naturală sau mecanică, determinată de volumul de material necesar sectorului de tratament respectiv.
    ART. 61
    În spaţiile unde se încălzeşte parafina se interzice păstrarea sau depozitarea unei cantităţi de parafină mai mari decât necesarul activităţii zilnice de tratament.
    ART. 62
    Amplasarea sterilizatoarelor electrice, utilizate în procesul medical, se realizează pe suporturi incombustibile.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Spaţii de depozitare şi magazii

    ART. 63
    În spaţiile de depozitare a materialelor, substanţelor chimice, produselor şi deşeurilor se respectă următoarele măsuri specifice:
    a) depozitarea se face în funcţie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare şi proprietăţile fizico-chimice, fără a depăşi sarcina termică prevăzută de proiectant;
    b) produsele care în combinaţie cu altele prezintă pericol de incendiu/explozie se depozitează astfel încât să nu fie posibil contactul între ele nici chiar accidental;
    c) etichetarea şi marcarea recipientelor în care se păstrează substanţe chimice periculoase trebuie realizată conform prevederilor legale în vigoare;
    d) depozitarea produselor se face cu respectarea distanţelor normate faţă de instalaţiile electrice, de încălzire, cu surse de foc/de căldură şi altele asemenea;
    e) amplasarea produselor se face cu asigurarea priorităţii evacuării acestora, respectându-se distanţele minime pentru manevră.
    ART. 64
    În spaţiile de depozitare se afişează, la loc vizibil, instrucţiunile specifice de apărare împotriva incendiilor, regulile de comportament în caz de incendiu, precum şi planul de depozitare şi evacuare a materialelor periculoase.
    ART. 65
    (1) Depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile se face în ambalajele indicate de producător.
    (2) Materialele şi substanţele se inscripţionează, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea cunoaşterii naturii riscurilor de incendiu şi pentru adoptarea măsurilor adecvate de intervenţie.
    (3) Este interzisă depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute.
    (4) Pentru spaţiile de depozitare a substanţelor şi deşeurilor periculoase definite conform legii se întocmesc planuri de depozitare.
    (5) Dispunerea materialelor şi substanţelor periculoase în depozite se face potrivit planurilor de depozitare, prevăzute la art. 14.
    (6) Pentru asigurarea căilor de acces şi de evacuare, spaţiile de depozitare se marchează cu bandă de vopsea albă pe pardoseală, corespunzător prevederilor planului de depozitare.
    ART. 66
    Corpurile de iluminat electric din spaţiile de depozitare a materialelor combustibile trebuie să fie adecvate spaţiului respectiv, iar cele care pot fi lovite se prevăd cu armături de protecţie.
    ART. 67
    Deşeurile periculoase rezultate din activitatea proprie se evacuează zilnic de către personalul desemnat în locurile stabilite pentru depozitare.
    ART. 68
    (1) La depozitarea în încăperi închise se asigură o distanţă de siguranţă de minimum 0,50 m faţă de elementele de încălzire.
    (2) Faţă de corpurile de iluminat se respectă distanţele prevăzute în normativul tehnic specific, iar faţă de duzele de debitare a apei ale instalaţiilor speciale de stingere se asigură distanţele necesare funcţionării eficiente a acestora.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Saloane pentru bolnavi, structuri de obstetrică-ginecologie şi neonatologie

    ART. 69
    În saloanele de bolnavi se interzice folosirea reşourilor, radiatoarelor electrice, maşinilor de călcat, fierbătoarelor.
    ART. 70
    Amplasarea paturilor în saloanele de bolnavi se realizează astfel încât să se asigure culoare de trecere pentru evacuare, conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 71
    Se interzice curăţarea duşumelelor, pardoselilor din parchet, a mochetelor sau a obiectelor de mobilier cu substanţe combustibile ori lichide inflamabile, iar păstrarea acestor categorii de substanţe se realizează conform prevederilor legale.
    ART. 72
    În saloanele de copii, suplimentar faţă de prevederile de la art. 69-71, se au în vedere şi următoarele măsuri:
    a) se asigură personal instruit şi suficient, în raport cu numărul şi vârsta copiilor, pentru supravegherea permanentă a saloanelor pe timpul cât copii se odihnesc, atât pe durata zilei, cât şi pe cea a nopţii şi salvarea ori evacuarea acestora în eventualitatea producerii unui incendiu;
    b) personalului propriu i se repartizează nominal, concret şi în detaliu responsabilitatea salvării şi evacuării copiilor, astfel încât acesta să cunoască în ce sector acţionează şi care sunt copiii de a căror salvare răspunde.
    ART. 73
    În structurile de obstetrică-ginecologie şi neonatologie, suplimentar faţă de prevederile art. 69-71, se au în vedere şi următoarele măsuri:
    a) se asigură personal instruit şi suficient, pentru supravegherea permanentă a spaţiilor în care se află nou-născuţi în incubatoare, atât pe durata zilei, cât şi pe cea a nopţii, şi pentru salvarea ori evacuarea acestora în eventualitatea producerii unui incendiu;
    b) personalului propriu i se repartizează nominal, concret şi în detaliu responsabilitatea salvării şi evacuării copiilor nounăscuţi şi a mamelor acestora, astfel încât acesta să cunoască în ce sector acţionează şi care sunt copiii şi mamele acestora de a căror salvare răspunde.
    ART. 74
    În saloanele de bolnavi, suplimentar faţă de prevederile art. 69-71, se asigură şi următoarele măsuri:
    a) supravegherea periodică sau, după caz, permanentă, a bolnavilor, în funcţie de gradul de mobilitate, vârstă şi starea de sănătate, astfel încât să se elimine posibilităţile de manifestare a unor cauze potenţiale de incendiu ce pot fi determinate de acestea, ca de exemplu lăsarea la îndemână a unor obiecte ori materiale care facilitează aprinderea focului, precum chibrituri şi brichete, mijloace de încălzire, alte aparate electrice;
    b) dotarea cu mijloace tehnice adecvate şi uşor de manevrat, amplasate în imediata vecinătate a personalului, de exemplu sonerii, prin care persoanele vârstnice şi cele care nu se pot deplasa singure să poată anunţa operativ personalul medical;
    c) instruirea personalului medical, de către personalul enumerat la art. 5, asupra modalităţilor de evacuare/salvare a persoanelor vârstnice ori a celor care nu se pot evacua singure şi asigurarea mijloacelor tehnice specifice, cum ar fi cărucioare, tărgi, pături, cârje, cadre de sprijin;
    d) repartizarea persoanelor în saloane, în funcţie de gradul de mobilitate, astfel încât să poată permite personalului medical să cunoască, în mod facil şi operativ, care sunt pacienţii de a căror evacuare răspunde, pentru a se realiza salvarea acestora în cel mai scurt timp posibil;
    e) marcarea direcţiei şi a sensului de evacuare prin pictograma în relief corespunzătoare, amplasată pe perete la o înălţime de circa 120 cm faţă de pardoseală, pentru spaţiile în care se află persoane cu deficienţe de vedere;
    f) marcarea şi montarea de etichete, pe uşile camerelor şi saloanelor de bolnavi, precum şi în dreptul paturilor acestora, în vederea cunoaşterii permanente de către personalul medical a posibilităţilor de deplasare ori evacuare a persoanelor.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Spaţii destinate preparării hranei şi servirii mesei

    ART. 75
    La spaţiile destinate preparării hranei din unităţile sanitare se verifică periodic starea tehnică a mijloacelor de preparat şi încălzit hrană şi se remediază de îndată deficienţele constatate.
    ART. 76
    Amenajarea sălilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea spaţiilor de siguranţă între elementele de mobilier astfel încât să fie asigurate căile de evacuare, iar pentru uşile amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de deschidere spre exterior, potrivit reglementărilor tehnice specifice, precum şi menţinerea descuiată a acestora pe întreaga durată cât sunt prezente persoane în sală.
    ART. 77
    Se interzice accesul pacienţilor ori al însoţitorilor/aparţinătorilor în încăperile destinate preparării hranei.
    ART. 78
    În spaţiile de prepararea hranei se asigură realizarea următoarelor măsuri:
    a) menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii, prin curăţarea petelor/scurgerilor de grăsimi/ulei, păstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere şi amenajarea de cutii din materiale având clasa de reacţie la foc minimum A2-s1, d0 pentru cârpele îmbibate cu grăsimi;
    b) aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor, cuptoarelor cu microunde şi altele similare se utilizează conform instrucţiunilor producătorilor şi se deconectează întotdeauna de la sistemul de alimentare după ce au fost folosite.
    ART. 79
    În spaţiile de prepararea hranei se interzice:
    a) folosirea mijloacelor şi dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defecţiuni, improvizaţii ori fără supravegherea şi respectarea instrucţiunilor specifice de apărare împotriva incendiilor;
    b) depozitarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat - GPL, altele decât cele aflate efectiv în uz, prin racordare la aparatele de gătit;
    c) pregătirea diverselor preparate, dacă această activitate prezintă pericol de incendiu;
    d) folosirea, întreţinerea sau manipularea necorespunzătoare a plitelor, maşinilor de gătit şi cuptoarelor, precum şi a vaselor destinate preparării hranei sau umplerea peste limită a acestora, dacă prin aceste activităţi se creează pericol de incendiu;
    e) lăsarea nesupravegheată a produselor alimentare/ culinare, precum ulei/grăsime şi altele, care prezintă pericol de incendiu în apropierea/pe sursele de aprindere.
    ART. 80
    Maşinile de gătit, grătarele pentru fript, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distanţă de cel puţin 1,00 m faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi.
    ART. 81
    (1) Se interzice verificarea scăpărilor de gaze folosind flacără deschisă.
    (2) Verificarea scăpărilor de gaze se face cu emulsie de apă şi săpun sau conform instrucţiunilor producătorului.
    ART. 82
    (1) Hotele şi tubulaturile de ventilaţie ce deservesc maşinile de gătit, grătarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curăţă şi se degresează săptămânal, precum şi ori de câte ori este nevoie.
    (2) Se interzice curăţarea hotelor prin ardere.
    ART. 83
    (1) Instrucţiunile de exploatare recomandate de producător se afişează în dreptul fiecărui echipament din dotarea încăperii pentru prepararea hranei.
    (2) În cadrul instrucţiunilor de exploatare se prevăd reguli specifice de intervenţie în caz de incendiu.
    ART. 84
    La terminarea programului de lucru în spaţiile destinate preparării hranei şi servirii mesei se efectuează următoarele operaţiuni obligatorii:
    a) se întrerupe alimentarea cu energie electrică, gaze sau abur a maşinilor, utilajelor, aparatelor şi dispozitivelor destinate preparării hranei, care nu necesită funcţionare permanentă;
    b) se verifică închiderea tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente;
    c) se evacuează deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţii;
    d) se întrerupe iluminatul artificial, cu excepţia iluminatului de siguranţă, acolo unde acesta există, se încuie uşile de acces şi, după caz, se predau cheile la locurile stabilite de conducătorul unităţii.
    ART. 85
    Decoraţiunile se realizează din materiale având clasa de reacţie la foc minimum B-s1, d0.
    ART. 86
    Personalul care desfăşoară activităţi în spaţiile de preparare a hranei trebuie instruit, cel puţin lunar, de către personalul prevăzut la art. 5, privind măsurile de prevenire specifice, intervenţia pentru stingerea incendiilor de ulei sau grăsimi şi regulile specifice privind evacuarea în caz de incendiu.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Capele/spaţii în care se desfăşoară activităţi religioase

    ART. 87
    În capelele şi spaţiile în care se desfăşoară activităţi religioase se respectă prevederile Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional nr. 28/2.338/2009.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Spaţii destinate blocului operator, sălilor de naşteri, structurilor de anestezie şi terapie intensivă, unităţilor de transfuzie sanguină

    ART. 88
    În spaţiile sau încăperile în care se administrează, depozitează sau păstrează substanţe anestezice inflamabile se respectă prevederile specifice pe linia apărării împotriva incendiilor.
    ART. 89
    Exploatarea staţiilor centrale de oxigen şi de aer comprimat se face numai de către personal instruit.
    ART. 90
    Unităţile sanitare care nu au staţii centrale de oxigen se dotează cu cărucioare speciale destinate transportului buteliilor de oxigen.
    ART. 91
    (1) Se interzice punerea în contact cu grăsimi sau uleiuri a corpului buteliilor de oxigen, a robinetului de închidere/deschidere sau a reductorului de presiune.
    (2) Manevrarea robinetelor de închidere/deschidere a buteliilor de oxigen sau alte gaze se execută numai de către personal instruit.
    ART. 92
    (1) La transportul şi depozitarea buteliilor de oxigen se are în vedere asigurarea acestora cu inele de cauciuc şi cu capace de protecţie.
    (2) Buteliile se păstrează în poziţie verticală, aşezate grupat în boxe sau în stelaje asigurate împotriva căderii.
    ART. 93
    Conductele de transport al oxigenului, aerului comprimat şi al celorlalte gaze utilizate se marchează în culorile convenţionale prevăzute în reglementările tehnice specifice.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Spaţiile destinate aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare

    ART. 94
    În spaţiile destinate aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare se respectă următoarele măsuri principale:
    a) operaţiunile de revizie, verificare şi reparare a instalaţiei şi a aparatelor de sterilizare trebuie să fie realizate în conformitate cu instrucţiunile producătorului/furnizorului;
    b) punerea în funcţiune şi exploatarea cazanelor se fac numai cu respectarea condiţiilor/a regimului de autorizare şi de verificare tehnică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    c) exploatarea aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare se efectuează de personal instruit, potrivit prevederilor tehnice de utilizare şi instrucţiunilor specifice producătorului;
    d) se asigură ventilarea spaţiului destinat aparatelor şi cazanelor utilizate în procesul de sterilizare, conform instrucţiunilor de exploatare ale producătorului;
    e) se interzice lăsarea aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare nesupravegheate în cazul în care acestea nu sunt prevăzute cu sisteme de semnalizare, reglare şi protecţie automată, în special pentru nivelul minim al apei şi la presiune maximă admisibilă;
    f) se interzice depozitarea în spaţiile aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare a altor materiale decât cele care au legătură cu activitatea respectivă.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Săli de conferinţe, şedinţe, cursuri şi amfiteatre

    ART. 95
    La exploatarea sălilor de conferinţe, şedinţe, cursuri şi amfiteatre, precum şi altele similare:
    a) se interzice accesul unui număr mai mare de persoane decât cel stabilit, prin proiect;
    b) se informează persoanele participante la activităţile desfăşurate în astfel de spaţii cu privire la principale reguli de apărare împotriva incendiilor care trebuie respectate de acestea;
    c)în sălile în care încălzirea se face cu sobe se întrerupe alimentarea cu combustibil a acestora înainte de accesul utilizatorilor;
    d) covoarele, mochetele, preşurile utilizate în aceste spaţii, pe holuri, coridoare, culoare şi scări se fixează pe pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;
    e) la amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli şi încăperi se asigură culoare de circulaţie corespunzător dimensionate;
    f) se interzice amplasarea meselor, scaunelor, băncilor, fişetelor sau a altui mobilier în apropierea uşilor de evacuare sau pe circulaţiile, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu;
    g) se întocmesc şi afişează, la loc vizibil, planurile de evacuare a persoanelor;
    h) atunci când încăperile se încadrează în categoria sălilor aglomerate sau a încăperilor cu aglomerări de persoane, se respectă, în exploatare, şi măsurile specifice acestora.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Spaţiile destinate activităţilor de spălătorie-uscătorie şi călcătorii

    ART. 96
    În spaţiile destinate activităţilor de spălătorie-uscătorie şi călcătorii se asigură o ventilare corespunzătoare, iar instalaţiile de ventilare se exploatează cu respectarea instrucţiunilor specifice ale producătorului echipamentelor.
    ART. 97
    Instalaţiile electrice de iluminat şi prize trebuie să fie adecvate mediului şi să aibă asigurată protecţia corespunzătoare.
    ART. 98
    În spălătorii trebuie să existe încăperi sau spaţii separate pentru primirea şi predarea rufelor, pentru maşinile de spălat şi stors, pentru uscătorii, precum şi pentru maşinile de călcat.
    ART. 99
    Utilajele, echipamentele, instalaţiile şi aparatele folosite pentru spălarea produselor textile murdare se curăţă în permanenţă, de către personal instruit în acest scop, de eventualele depuneri pe organele de mişcare ale acestora, cum ar fi scame, fire, fibre sau alte deşeuri.
    ART. 100
    (1) În spaţiile în care se exploatează maşinile de spălat se interzice păstrarea unei cantităţi mai mari de rufe decât cea necesară pentru o spălare.
    (2) Se interzice încărcarea maşinilor de spălat cu o cantitate de rufe murdare mai mare decât capacitatea maximă a acestora.
    ART. 101
    Lubrifianţii necesari ungerii utilajelor se păstrează şi se depozitează în bidoane sau cutii metalice închise ermetic, în locuri special amenajate şi marcate corespunzător, iar pentru utilizare la locul de muncă se interzice păstrarea unei cantităţi mai mari decât cea necesară unui schimb de lucru.
    ART. 102
    În spaţiile unde se desfăşoară operaţiuni de călcat se respectă următoarele măsuri principale:
    a) maşinile electrice de călcat se aşază pe suporturi având clasa de reacţie la foc minimum A2-s1, d0, care să realizeze protecţia faţă de materialele combustibile din vecinătatea acestora;
    b) se interzice utilizarea maşinilor electrice de călcat care prezintă deteriorări ale cablurilor de alimentare cu energie electrică sau ştecherelor;
    c) se interzice păstrarea, în spaţiile în care se execută operaţiuni de călcat, a rufelor în cantităţi mai mari decât cele supuse strict acestei activităţi pe durata unui schimb;
    d) după utilizare sau în momentul în care se lasă nesupravegheate, maşinile electrice de călcat se deconectează de la alimentarea cu energie electrică;
    e) lagărele şi angrenajele calandrelor pentru călcat trebuie curăţate zilnic de scame şi depuneri.
    ART. 103
    La călcarea obiectelor din materiale textile în a căror compoziţie intră fibre sintetice, care nu permit o temperatură ridicată, se utilizează maşini electrice de călcat cu cablurile de alimentare prevăzute cu întreruptoare, spre a se opri curentul electric atunci când se depăşeşte temperatura necesară sau se utilizează aparate de călcat cu sistem de reglaj al temperaturii pentru diverse tipuri de materiale.
    ART. 104
    La terminarea programului de lucru în spaţiile destinate activităţilor de spălătorie-uscătorie şi în călcătorii se respectă următoarele:
    a) se deconectează toate aparatele şi maşinile electrice utilizate în activităţile desfăşurate în aceste spaţii de la alimentarea cu energie electrică;
    b) se evacuează deşeurile şi se curăţă locul de muncă;
    c) se întrerupe iluminatul artificial, cu excepţia iluminatului de siguranţă, acolo unde acesta există, se încuie încăperile şi se predau cheile persoanelor desemnate pentru acest scop.

    SECŢIUNEA a 12-a
    Spaţii comerciale

    ART. 105
    (1) În spaţiile în care se desfăşoară activităţi de comerţ din cadrul unităţilor sanitare se respectă prevederile din Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 187/2010.
    (2) În spaţiile prevăzute la alin. (1) se interzice fumatul.

    SECŢIUNEA a 13-a
    Farmacii şi spaţii de depozitare a produselor farmaceutice

    ART. 106
    (1) Pentru farmacii şi spaţiile de depozitare a produselor farmaceutice, suplimentar faţă de regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite în prezentele dispoziţii generale, precum şi în legislaţia specifică acestui domeniu, se respectă următoarele:
    a) păstrarea şi depozitarea produselor farmaceutice se fac în funcţie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, comportarea la foc şi proprietăţile fizico-chimice, fără a depăşi sarcina termică prevăzută de proiectant;
    b) produsele farmaceutice care în combinaţie cu altele prezintă pericol de incendiu se depozitează astfel încât să nu fie asigurat contactul între ele nici chiar accidental;
    c) etichetarea şi marcarea recipientelor în care se păstrează substanţe farmaceutice se realizează conform prevederilor legale în vigoare;
    d) depozitarea produselor farmaceutice se face cu respectarea distanţelor normate faţă de instalaţiile electrice, de încălzire, surse de foc/căldură etc.;
    e) depozitarea substanţelor sau produselor farmaceutice se face în ambalajele indicate de producător;
    f) dispunerea produselor farmaceutice în spaţiile de depozitare se face potrivit planului de depozitare, acolo unde este cazul;
    g) deşeurile rezultate din ambalaje se evacuează zilnic din spaţiile de depozitare a produselor farmaceutice, în locurile stabilite în acest scop;
    h) păstrarea şi depozitarea altor materiale în spaţiile de depozitare a produselor farmaceutice sunt interzise.
    (2) Pentru recepturile şi laboratoarele din farmacii, suplimentar faţă de prevederile alin. (1) se respectă şi regulile şi măsurile specifice prevăzute în cap. IV secţiunea a 2-a, precum şi în legislaţia specifică acestui domeniu.

    SECŢIUNEA a 14-a
    Parcaje

    ART. 107
    Parcarea autovehiculelor şi utilajelor se face astfel încât să se asigure evacuarea rapidă a acestora în caz de incendiu, iar cheile se păstrează într-un loc special amenajat, cu precizarea clară a autovehiculului de la care provin.
    ART. 108
    Se interzice parcarea autovehiculelor care prezintă scurgeri de combustibil.
    ART. 109
    În spaţiile destinate garării autovehiculelor se interzic:
    a) alimentarea cu combustibil a autovehiculelor;
    b) încărcarea acumulatoarelor;
    c) utilizarea flăcării deschise sau altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori în alte scopuri;
    d) executarea operaţiilor sau lucrărilor de întreţinere ori de reparare la autovehicule, indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora;
    e) păstrarea sau depozitarea de materiale ca de exemplu cârpe, lavete, bumbac şi altele asemenea;
    f) depozitarea, chiar şi temporară, de carburanţi, lubrifianţi, uleiuri şi alte materiale combustibile şi inflamabile.

    SECŢIUNEA a 15-a
    Arhive, biblioteci şi fişiere

    ART. 110
    La biblioteci, arhive şi fişiere se urmăreşte asigurarea, în exploatare, a următoarelor măsuri principale:
    a) hârtia, cărţile şi documentele de arhivă se depozitează în ordine, aşezate în stive sau rafturi din materiale având clasa de reacţie la foc minimum A2-s1, d0, asigurându-se posibilităţile de intervenţie şi evacuare în caz de incendiu;
    b) la depozitarea hârtiei, cărţilor, filmelor şi radiografiilor în rafturi sau stive se păstrează distanţele faţă de instalaţia electrică şi faţă de instalaţia de încălzire, conform prevederilor normelor în vigoare;
    c) se interzice păstrarea altor materiale care nu au legătură cu activitatea specifică acestor spaţii;
    d) deşeurile de hârtie şi ambalajele rezultate în urma despachetărilor, sortărilor şi livrărilor se îndepărtează zilnic din spaţiile de depozitare.
    ART. 111
    În biblioteci, arhive şi fişiere corpurile de iluminat de tip incandescent se prevăd cu globuri de protecţie, iar corpurile de iluminat de tip fluorescent cu grătare de protecţie.

    SECŢIUNEA a 16-a
    Săli aglomerate sau încăperi cu aglomerări de persoane

    ART. 112
    Pentru spaţiile care se încadrează în categoria sălilor aglomerate sau încăperilor cu aglomerări de persoane se respectă prevederile din reglementările specifice pentru acestea.

    SECŢIUNEA a 17-a
    Săli de aşteptare

    ART. 113
    Sălile de aşteptare sunt spaţiile amenajate în unităţile sanitare, unde utilizatorii aşteaptă desfăşurarea consultului medical sau a tratamentului recomandat.
    ART. 114
    (1) Mobilarea sălilor de aşteptare se face astfel încât, indiferent de locul unde acestea sunt amplasate sau de obiectele de mobilier, să nu fie îngreunată evacuarea în situaţie de urgenţă.
    (2) Amplasarea scaunelor şi canapelelor în sălile de aşteptare se face astfel încât să fie asigurat un gabarit minim al spaţiului de deplasare cu o lăţime de 0,8 m.

    SECŢIUNEA a 18-a
    Spaţii destinate locuinţelor de serviciu pentru personalul medical, din incinta unităţilor sanitare

    ART. 115
    La construcţiile şi spaţiile destinate locuinţelor de serviciu pentru personalul medical, din incinta unităţilor sanitare, se respectă prevederile Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, precum şi regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în prezentele dispoziţii generale.

    SECŢIUNEA a 19-a
    Ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii

    ART. 116
    În spaţiile în care se desfăşoară activităţi de întreţinere şi reparaţii din cadrul unităţilor sanitare se respectă prevederile Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 211/2010.

    SECŢIUNEA a 20-a
    Spaţii în care funcţionează grupuri electrogene

    ART. 117
    În spaţiile în care funcţionează grupuri electrogene din cadrul unităţilor sanitare se respectă prevederile Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 166/2010.

    CAP. V
    Evacuarea în caz de incendiu

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 118
    Conducătorul unităţii sanitare are următoarele obligaţii privind asigurarea evacuării în caz de incendiu:
    a) numeşte personalul propriu care are atribuţii privind evacuarea persoanelor ce nu se pot evacua singure;
    b) asigură instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;
    c) asigură mijloacele necesare asigurării evacuării în caz de incendiu;
    d) aprobă modalităţile şi procedurile de evacuare, adaptate la specificul unităţii, cu stabilirea priorităţilor în desfăşurarea operaţiunilor de evacuare în funcţie de personalul propriu avut la dispoziţie;
    e) organizează şi coordonează exerciţiile practice de evacuare şi pe cele privind modul de acţiune în caz de incendiu;
    f) stabileşte, pentru personalul de pe locul de muncă, ordinea de salvare a bunurilor şi materialelor;
    g) stabileşte locurile de evacuare pentru persoane şi bunuri.
    ART. 119
    Personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art. 5, are următoarele atribuţii privind asigurarea evacuării în caz de incendiu:
    a) propune modalităţile şi procedurile de evacuare, adaptate la specificul unităţii;
    b) propune conducătorului unităţii personalul propriu care are atribuţii privind evacuarea persoanelor ce nu se pot evacua singure şi asigură actualizarea permanentă a acestuia;
    c) realizează instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;
    d) propune conducătorului unităţii semnele, semnalele şi modalităţile de alarmare în caz de evacuare;
    e) participă la acţiunile cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;
    f) propune ordinea de prioritate în desfăşurarea operaţiunilor de evacuare în funcţie de personalul propriu avut la dispoziţie;
    g) propune ordinea de salvare a bunurilor şi materialelor de la locurile de muncă;
    h) propune stabilirea locurilor de evacuare pentru persoane şi bunuri.
    ART. 120
    Personalul propriu şi utilizatorii definiţi conform art. 6 alin (1) lit. f) trebuie să fie capabili, în orice moment, să aplice instrucţiunile specifice în vederea punerii în aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor.
    ART. 121
    (1) Pentru evacuarea pacienţilor/persoanelor internate definite conform art. 6 alin. (3), se stabilesc şi se adoptă măsuri şi soluţii adecvate în funcţie de posibilitatea acestora de a se evacua în caz de incendiu, cu respectarea reglementărilor specifice.
    (2) La stabilirea şi adoptarea măsurilor şi soluţiilor pentru evacuarea în caz de incendiu, prevăzute la alin. (1), se au în vedere următoarele:
    a) categoriile de utilizatori care urmează să se evacueze în caz de incendiu, definite conform art. 6;
    b) repartizarea, concret şi în detaliu, a responsabilităţilor privind salvarea şi evacuarea pacienţilor, definiţi conform art. 6 alin. (3), astfel încât personalul propriu să cunoască spaţiile în care trebuie să acţioneze, modul şi mijloacele de evacuare disponibile, precum şi căile de evacuare prestabilite pentru evacuarea în caz de incendiu;
    c) evacuarea în caz de incendiu a pacienţilor definiţi la art. 6 alin. (3) lit. d) şi e) se asigură sub supravegherea strictă a personalului medical;
    d) asigurarea unui număr corespunzător de mijloace tehnice specifice pentru evacuarea pacienţilor, cum ar fi cărucioare, tărgi, pături, cârje, cadre de sprijin;
    e) în spaţiile în care se află pacienţi care nu se pot deplasa singuri se asigură un număr suficient de tărgi, în funcţie de numărul pacienţilor;
    f) la finalizarea operaţiunilor de evacuare se verifică lista pacienţilor pentru a se stabili dacă au fost evacuate toate persoanele.
    ART. 122
    (1) Spaţiile din unităţile sanitare se dotează cu sisteme de alarmare şi semnalizare în caz de incendiu, potrivit reglementărilor tehnice specifice, având în vedere categoriile de utilizatori prevăzute la art. 6, iar acestea se menţin în permanentă stare de funcţionare.
    (2) Semnalul sistemelor de alarmare trebuie să fie prestabilit şi cunoscut de toţi utilizatorii.
    (3) Semnele, semnalele şi modalităţile de evacuare trebuie să fie aduse la cunoştinţă utilizatorilor definiţi la art. 6 şi să fie corelate capacităţii de percepere a acestora.
    ART. 123
    Pentru asigurarea evacuării persoanelor din spaţiile aglomerate se controlează şi se asigură în permanenţă buna funcţionare a iluminatului de siguranţă al traseului de evacuare.
    ART. 124
    Se numesc persoane responsabile de organizarea şi supravegherea evacuării utilizatorilor definiţi la art. 6 alin. (1) lit. a), e) şi f).
    ART. 125
    Pentru evacuarea în caz de incendiu se iau măsuri de instruire temeinică, de către factorii de conducere de la nivelul unităţii sanitare, a personalului propriu definit la art. 6 alin. (2), privind:
    a) modalităţile de asigurare a evacuării pacienţilor/ persoanelor internate, însoţitorilor şi vizitatorilor ori, după caz, a salvării persoanelor ce nu se pot evacua singure;
    b) modalităţile de asigurare a salvării obiectelor din cadrul unităţii în cazul producerii unui incendiu, cu precizarea ordinii de salvare, precum şi a personalului nominalizat pentru salvarea, paza obiectelor evacuate, locurile de adăpostire şi mijloacele tehnice alocate.
    ART. 126
    (1) Evacuarea persoanelor din unităţile sanitare se realizează:
    a) în mod organizat, sub supravegherea personalului stabilit prin dispoziţia conducerii obiectivului;
    b) pe locurile dinainte stabilite în incinta unităţii, în baza planurilor de evacuare.
    (2) Evacuarea în cazul pacienţilor grav bolnavi, în incapacitate de mişcare din cauza dependenţei acestora de echipamentele medicale care le asigură menţinerea funcţiilor vitale, precum şi a copiilor nou-născuţi aflaţi în incubatoare, se realizează cu asistenţa nemijlocită a personalului medical şi, dacă este cazul, se asigură transportul către alte spitale utilizându-se unităţi mobile de reanimare.
    ART. 127
    Personalul propriu, precum şi utilizatorii definiţi la art. 6 alin. (1) lit. f) trebuie să cunoască mijloacele de alarmare, alertare, evacuare, precum şi modul de acţionare în caz de incendiu.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Planificarea şi executarea exerciţiilor de evacuare în caz de incendiu

    ART. 128
    (1) Exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se execută doar cu personalul unităţii.
    (2) Pentru spaţiile unde sunt cazaţi copii, exerciţiile de alarmare/evacuare se execută, obligatoriu, la cel puţin 3 luni.
    ART. 129
    Exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu pentru spitalele de psihiatrie, pneumoftiziologie şi cele în care se află persoane netransportabile se execută obligatoriu o dată la cel puţin 3 luni, numai cu personalul propriu.
    ART. 130
    Evidenţa exerciţiilor de evacuare se ţine într-un registru special de personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art. 5.
    ART. 131
    (1) Exerciţiile de evacuare în caz de incendiu şi cele privind modul de acţiune în caz de incendiu, la care participă personalul propriu şi, după caz, utilizatorii definiţi la art. 6 alin. (1) lit. f), se planifică şi se execută cel puţin o dată la 3 luni.
    (2) Aceste activităţi sunt organizate de către persoana cu atribuţii de conducere de la nivelul unităţilor prevăzute la art. 2 şi coordonate şi supravegheate de personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzut la art. 5.
    (3) Cel puţin o dată pe an, exerciţiul de evacuare se desfăşoară în prezenţa unui delegat al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti.
    (4) Premergător desfăşurării exerciţiului de evacuare, personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzut la art. 5, execută un control intern de prevenire pentru depistarea unor eventuale nereguli privind exploatarea căilor de evacuare.
    ART. 132
    La obiectivele aflate în administrarea directă a consiliilor locale, exerciţiile de evacuare şi/sau intervenţie se organizează sub coordonarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

    CAP. VI
    Echiparea şi dotarea specifică cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

    ART. 133
    La dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor cu mijloace de primă intervenţie, stabilirea categoriilor şi tipurilor, precum şi a numărului şi amplasării acestora se au în vedere următoarele:
    a) asigurarea a cel puţin unui stingător de incendiu la o suprafaţă de 200 mp, dar minimum două stingătoare pe nivel;
    b) locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile, precum căi de evacuare, coridoare, holuri, în zonele ieşirilor şi alte asemenea spaţii şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai probabile;
    c) înălţimea de montare şi greutatea acestora să fie pe măsura capacităţilor fizice ale persoanelor care le utilizează;
    d) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu;
    e) spaţiile pentru prepararea hranei se echipează cu stingător de incendiu adecvat sau pătură antifoc.
    ART. 134
    Echiparea şi dotarea construcţiilor cu instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigură conform prevederilor din reglementările tehnice specifice.
    ART. 135
    Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se indică prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.
    ART. 136
    (1) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice şi ale standardelor specifice.
    (2) Pe întreaga durată a exploatării se asigură menţinerea vizibilităţii şi lizibilităţii marcajelor, precum şi protejarea acestora împotriva deteriorărilor de orice fel.
    ART. 137
    (1) Pentru stingătoarele portative documentele de referinţă sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, SR EN 3 (cu părţile sale), precum şi reglementări tehnice echivalente ale statelor membre UE sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la Acordul privind Spaţiul Economic European.
    (2) În funcţie de natura materialelor aflate în spaţiile care se echipează cu stingătoarele prevăzute la alin. (1), performanţa de stingere a acestora trebuie să fie cel puţin conformă cu focare 21A, 113B şi/sau să poată fi utilizate la echipamente electrice.
    (3) Pentru stingătoarele mobile cu încărcătura nominală de 50 kg sau 50 l, utilizate în cazul incendiilor clasa A, B, documentul de referinţă este SR EN 1866-1, precum şi reglementări tehnice echivalente ale statelor membre UE sau Turcia ori state EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
    (4) Stingătoarele prevăzute la alin. (2) şi (3) trebuie să se regăsească în lista produselor certificate, publicată pe site-ul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
    (5) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică stingătoarelor cu performanţe de stingere echivalente care sunt fabricate şi/sau comercializate legal într-un stat membru al Uniunii Europene ori Turcia sau fabricate legal într-un stat EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic European în conformitate cu specificaţiile normative în vigoare în aceste ţări.
    ART. 138
    Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care se echipează şi se dotează construcţiile şi amenajările se menţin permanent în stare de funcţionare, cu asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare, conform reglementărilor tehnice.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 139
    Dispoziţiile generale se aplică cumulativ pentru fiecare caz în parte, construcţie, instalaţii, amenajări şi alte spaţii aferente construcţiilor, indiferent de capitolul la care sunt prevăzute, ţinându-se seama de cazul cel mai defavorabil şi avându-se în vedere şi prevederile celorlalte acte normative specifice domeniului de apărare împotriva incendiilor, care nu sunt cuprinse în prezentele dispoziţii.
    ART. 140
    (1) Conducătorii unităţilor sanitare pot stabili, în raport cu specificul acestora şi alte restricţii, reguli şi măsuri privind apărarea împotriva incendiilor.
    (2) Delegarea atribuţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor, prevăzute prin lege, nu exonerează de răspundere conducătorul unităţii sanitare.
    ART. 141
    (1) Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă organizează şi desfăşoară controale de prevenire a incendiilor la unităţile sanitare aflate în administrarea consiliilor locale.
    (2) Concluziile rezultate din activităţile prevăzute la alin. (1) se analizează semestrial de către primarul localităţii şi se supun avizării de către consiliul local.
    ART. 142
    Rezultatele controlului desfăşurat de către inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi de personalul cu atribuţii de control în domeniu din structurile Ministerului Sănătăţii sunt menţionate în documentele de control şi se analizează cu persoana cu atribuţii de conducere şi personalul prevăzut la art. 5.

                         -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Helene
30 Aprilie 2016
Thanks for strtaing the ball rolling with this insight.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016