Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DISPOZITII GENERALE din 23 septembrie 2010  de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DISPOZITII GENERALE din 23 septembrie 2010 de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 28 septembrie 2010
CAP. I
Scop şi domeniu de aplicare

ART. 1
(1) Dispoziţiile generale de apãrare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, denumite în continuare dispoziţii generale, stabilesc cerinţele minime necesare pentru prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor necesare pentru limitarea propagãrii şi dezvoltãrii acestora prin mãsuri tehnice şi organizatorice, asigurarea siguranţei utilizatorilor şi forţelor care acţioneazã la intervenţie, securitãţii spaţiilor şi construcţiilor noi şi a celor existente, destinate activitãţilor permanente de întreţinere şi reparaţii ale aparaturii, echipamentelor, maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altora similare, protecţiei conţinutului acestora în caz de incendiu, precum şi a mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţã determinate de incendii în acest tip de obiective.
(2) Prin ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, în sensul prezentelor dispoziţii generale, se înţelege acele locuri, zone, încãperi independente sau în cadrul altor construcţii, inclusiv ateliere mobile, amenajate şi dotate cu utilaje şi aparate necesare desfãşurãrii activitãţii pentru care au fost destinate.
(3) Prin utilizatori, în sensul prezentelor dispoziţii generale, se înţelege personalul angajat, personalul care desfãşoarã activitãţi de prestãri servicii/întreţinere, personalul colaborator şi clienţii.
ART. 2
(1) Prevederile prezentelor dispoziţii generale se aplicã pe teritoriul României, pe întreaga perioadã de exploatare a atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii, indiferent de titularul dreptului de proprietate.
(2) Modul de aplicare al prezentelor dispoziţii generale se urmãreşte pe timpul:
a) activitãţilor de control şi verificare în scopul prevenirii incendiilor la construcţii, procese, echipamente, sisteme care au rol în asigurarea cerinţelor de siguranţã a utilizatorilor şi de securitate a construcţiilor, în caz de incendiu;
b) verificãrii planurilor construcţiilor existente, a documentaţiilor tehnice pentru sistemele de siguranţã a utilizatorilor şi de securitate a construcţiilor în caz de incendiu, a cãilor de acces şi evacuare a utilizatorilor şi forţelor de intervenţie la incendiu, a surselor/rezervei de apã pentru incendii, a instalaţiilor de ventilare şi climatizare şi a celorlalte sisteme/instalaţii/dispozitive de apãrare împotriva incendiilor;
c) instruirii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor a serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţã şi a utilizatorilor;
d) depozitãrii, utilizãrii şi manipulãrii materialelor combustibile.
ART. 3
Prezentele dispoziţii generale se completeazã cu prevederile specifice din Normele generale de apãrare împotriva incendiilor, aprobate prin <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 , şi cu alte reglementãri tehnice din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor aplicabile exploatãrii construcţiilor şi instalaţiilor utilitare aferente acestora, precum şi construcţiilor cu destinaţie ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii ale aparaturii, echipamentelor, maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altora asemenea.
ART. 4
Respectarea prevederilor prezentelor dispoziţii generale se verificã pe timpul controalelor de prevenire a incendiilor executate la acest tip de obiective de şefii locurilor de muncã, de cadrele tehnice ori de personalul de specialitate propriu cu atribuţii pe linia apãrãrii împotriva incendiilor sau prin componenta preventivã a serviciului privat pentru situaţii de urgenţã, acolo unde acesta este constituit, în condiţiile legii, de organele administraţiei publice locale prin componenta preventivã din cadrul serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţã, pentru operatorii economici şi instituţiile publice subordonate consiliului local şi de inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti.
ART. 5
Conducãtorul instituţiei/operatorului economic la nivelul cãreia/cãruia existã ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, prin persoana desemnatã de acesta, denumitã în continuare administrator, are urmãtoarele obligaţii principale sub aspectul apãrãrii împotriva incendiilor:
a) stabileşte, prin dispoziţii scrise, responsabilitãţile şi modul de organizare în unitatea pe care o administreazã şi le aduce la cunoştinţã salariaţilor;
b) solicitã, dupã caz, elaborarea documentaţiei tehnice şi includerea în aceasta a mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor;
c) obţine autorizaţiile necesare pentru desfãşurarea activitãţilor conform legii;
d) asigurã încadrarea personalului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
e) asigurã desfãşurarea controalelor de apãrare împotriva incendiilor organizate de cãtre inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti sau de cãtre personalul prevãzut de lege;
f) ia mãsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, în condiţiile legii;
g) asigurã echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor, prevãzute în documentaţia tehnicã menţionatã la lit. b) sau de prezentele dispoziţii generale.

CAP. II
Reguli şi mãsuri de prevenire a incendiilor

SECŢIUNEA 1
Prevederi comune pentru ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii

ART. 6
Administratorul asigurã în permanenţã funcţionarea mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor şi a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor la parametrii stabiliţi în documentaţia tehnicã corespunzãtoare.
ART. 7
Pe timpul lucrului în atelierele şi spaţiile în care se desfãşoarã activitãţile de întreţinere şi reparaţii ale aparaturii, echipamentelor, maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altora similare, trebuie luate mãsuri de reducere a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantitãţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.
ART. 8
Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementãrilor tehnice specifice, precum şi instrucţiunilor producãtorului.
ART. 9
(1) Pe timpul desfãşurãrii activitãţii în ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, uşile de pe cãile de evacuare se menţin în permanenţã descuiate.
(2) Prin proiect se admite adoptarea de soluţii cu uşi pe cãile de evacuare prevãzute cu electromagneţi acţionaţi de centrale de detecţie şi semnalizare a incendiilor şi de declanşatoare manuale, prevãzute cu surse de alimentare cu energie electricã de rezervã.
ART. 10
În incinta atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi în afara acestora trebuie sã fie asigurate marcarea şi semnalizarea, conform reglementãrilor în vigoare, a:
a) cãilor de acces, de evacuare şi intervenţie;
b) locurilor pentru fumat/de interzicere a fumatului;
c) locurilor de adunare a utilizatorilor în caz de incendiu;
d) locurilor de evacuare;
e) locurilor de depozitare a bunurilor în caz de incendiu;
f) locurilor de parcare;
g) mijloacelor iniţiale de intervenţie.
ART. 11
(1) Se interzice fumatul în ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii.
(2) Fumatul este permis numai în locuri special amenajate în afara clãdirii.
ART. 12
(1) Lucrãrile cu foc deschis se executã numai dupã obţinerea permisului de lucru cu foc şi dupã luarea mãsurilor de prevenire necesare, cu excepţia atelierelor care au ca obiect de activitate executarea lucrãrilor de acest gen.
(2) Permisul de lucru cu foc este emis în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 13
Se interzice utilizarea buteliilor cu fluide tehnologice improvizate, necertificate conform legii, neechipate cu aparaturã de mãsurã şi control şi neasigurate împotriva rãsturnãrii.
ART. 14
Se interzice utilizarea buteliilor de aragaz cu defecţiuni sau în stare avansatã de uzurã, neechipate cu aparaturã de mãsurã şi control şi neasigurate împotriva rãsturnãrii.
ART. 15
Instalaţiile utilitare aferente atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi instalaţiile tehnologice se exploateazã potrivit reglementãrilor tehnice şi mãsurilor specifice de apãrare împotriva incendiilor, astfel încât acestea sã nu constituie surse de iniţiere şi/sau de propagare a incendiilor.
ART. 16
Instalaţiile aferente atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie sã corespundã destinaţiei, tipului şi categoriei de importanţã a construcţiei, precum şi nivelului de risc de incendiu, sã aibã nivelul de protecţie corespunzãtor mediului în care sunt amplasate şi sã respecte prevederile din normele specifice de apãrare împotriva incendiilor.
ART. 17
Instalaţiile tehnologice se exploateazã cu respectarea strictã a instrucţiunilor şi regulilor de utilizare, precum şi a mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, stabilite de proiectanţi şi de producãtori/furnizori.
ART. 18
Pe timpul exploatãrii instalaţiilor aferente atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii sunt obligatorii:
a) respectarea instrucţiunilor de funcţionare;
b) funcţionarea cu sisteme, aparate şi echipamente corespunzãtoare pentru controlul şi menţinerea parametrilor;
c) întreţinerea elementelor prevãzute pentru izolare termicã sau electricã ori pentru separare;
d) respectarea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii sau executarea necorespunzãtoare a acestora;
e) executarea lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii sau a unor modificãri numai de cãtre personal autorizat;
f) utilizarea unor aparate/echipamente care sã nu prezinte risc de incendiu şi/sau de explozie;
g) asigurarea protecţiei la foc corespunzãtoare faţã de materialele şi substanţele combustibile existente în spaţiul în care sunt utilizate.
ART. 19
La terminarea programului de lucru în ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii se efectueazã urmãtoarele operaţiuni obligatorii:
a) întreruperea alimentãrii cu energie electricã, gaze, abur şi altele asemenea a maşinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor care nu necesitã funcţionare permanentã;
b) verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente;
c) evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfãşurãrii activitãţii şi efectuarea curãţeniei la locul de muncã;
d) întreruperea iluminatului, cu excepţia celui de siguranţã;
e) încuierea şi predarea cheilor la locurile stabilite de persoanele cu atribuţii de conducere.
ART. 20
(1) Instalaţiile electrice se executã, se întreţin şi se exploateazã conform prevederilor reglementãrilor tehnice de specialitate în vigoare.
(2) Orice modificare a instalaţiilor electrice existente se realizeazã de cãtre personal autorizat, pe bazã de documentaţie tehnicã.
ART. 21
Instalaţia electricã se verificã periodic de persoane fizice sau juridice autorizate, conform reglementãrilor specifice.
ART. 22
La exploatarea instalaţiilor şi receptoarelor electrice se interzic:
a) înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întreruptoarelor automate cu altele necalibrate sau improvizate;
b) încãrcarea instalaţiei electrice - conductori, cabluri, întreruptoare, comutatoare, prize, transformatoare şi altele asemenea peste sarcina maximã admisã;
c) realizarea unor contacte electrice imperfecte, care nu au rezistenţã de trecere comparabilã cu rezistenţa ohmicã a conductorilor legaţi, sigure în timp şi uşor de verificat;
d) asigurarea altui nivel de izolaţie decât cel al conductorilor la legãturile electrice;
e) supunerea legãturilor electrice la eforturi de tracţiune mai mari decât cele pentru care au fost dimensionate;
f) nepregãtirea suprafeţelor de contact ale conductorilor înainte de execuţia legãturilor electrice prin mijloace adecvate;
g) executarea legãturilor electrice prin mijloace şi metode neadecvate astfel încât sã existe contacte imperfecte care sã genereze supraîncãlziri, perlãri sau scântei;
h) lãsarea neizolatã a capetelor conductorilor electrici, în cazul demontãrii parţiale a unei instalaţii;
i) folosirea legãturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici, fãrã ştecãr, direct în prize;
j) utilizarea prizelor, neprevãzute cu dispozitiv de protecţie diferenţialã şi de limitare a puterii, amplasate la distanţã mai micã de 1,00 m de materiale combustibile, în depozitele şi magaziile cu materiale combustibile;
k) utilizarea receptorilor de energie electricã - radiatoare, reşouri, fiare de cãlcat, ciocane de lipit şi altele asemenea, fãrã luarea mãsurilor de izolare faţã de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau încãperea respectiv/respectivã;
l) utilizarea lãmpilor mobile/portative, alimentate prin cordoane improvizate şi/sau uzate;
m) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de luminã/abajururilor improvizate din carton, hârtie sau din alte materiale combustibile;
n) aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe, hârtii, folii de material plastic, lemne etc.;
o) utilizarea radiatoarelor şi a reşourilor electrice neomologate ori în alte locuri decât cele stabilite prin instrucţiuni sau agremente tehnice;
p) folosirea în stare defectã, uzatã şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici;
q) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;
r) agãţarea sau introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;
s) depozitarea de obiecte şi/sau materiale combustibile în posturile de transformare, în încãperile tablourilor generale de distribuţie a energiei electrice, precum şi sub/în cutiile tablourilor electrice;
t) efectuarea lucrãrilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de cãtre personal necalificat şi neautorizat;
u) exploatarea tablourilor electrice, releelor, contactoarelor, reostatelor de pornire, dozelor de derivaţie, conexiunilor motoarelor electrice şi altora asemenea, fãrã carcase şi capace de protecţie.
ART. 23
Instalaţiile/Aparatele electrice trebuie sã aibã gradul de protecţie corespunzãtor condiţiilor de mediu în care sunt exploatate, grad de protecţie menţinut pe întreaga perioadã de funcţionare şi utilizare în mediile respective, sã nu prezinte defecţiuni şi improvizaţii şi sã fie legate la pãmânt conform normelor în vigoare.
ART. 24
Traseele cablurilor electrice trebuie astfel alese încât sã se asigure protecţia acestora împotriva deteriorãrilor mecanice, a coroziunii, vibraţiilor şi supraîncãlzirii.
ART. 25
Motoarele, corpurile de iluminat, întreruptoarele şi altele asemenea care echipeazã atelierele şi spaţiile de întreţinere şi reparaţii trebuie sã corespundã condiţiilor de mediu în care se utilizeazã.
ART. 26
(1) Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor fixe de gaze naturale sau G.P.L. se asigurã de proprietarul construcţiei în care sunt amplasate ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, dacã nu se prevede altfel în contractul, convenţia sau în alt act juridic similar încheiat între proprietar/locator şi chiriaş/locatar.
(2) Mãsurile de apãrare împotriva incendiilor se asigurã de cãtre proprietar/locator sau chiriaş/locatar, conform obligaţiilor prevãzute în contractul, convenţia sau în alt act juridic similar încheiat între pãrţi.
ART. 27
Instalaţiile pentru G.P.L. se utilizeazã cu respectarea strictã a prevederilor normativelor în vigoare.
ART. 28
(1) Elementele instalaţiilor - conducte, robinete, arzãtoare şi altele asemenea se verificã periodic şi se întreţin în bunã stare de funcţionare, înlãturându-se orice posibilitate de scurgere a gazelor.
(2) În cazul în care se constatã miros de gaze, înainte de a se aprinde focul se aeriseşte încãperea respectivã, se depisteazã şi se înlãturã de cãtre personal autorizat defectele care au provocat scãpãrile de gaze.
ART. 29
(1) Aprinderea şi stingerea focului se executã numai de personal instruit în acest scop.
(2) Pentru aceasta, la fiecare sobã se pune câte o etichetã, pe care se menţioneazã, pe lângã ora de aprindere şi stingere, urmãtorul text: "Pentru aprinderea şi stingerea focului rãspunde: numele şi prenumele persoanei".
(3) La aprinderea şi stingerea focului la aparate consumatoare de combustibili gazoşi se respectã prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 30
Se interzice folosirea gazelor în sobele sau aparatele defecte şi a cãror etanşeitate a canalelor şi coşului de evacuare a fumului nu este asiguratã.
ART. 31
(1) Exploatarea şi întreţinerea mijloacelor de încãlzire localã permanente şi provizorii pentru deservirea utilizatorilor sunt asigurate de proprietarul construcţiei în care sunt amplasate ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii.
(2) Mijloacele de încãlzire localã trebuie sã fie omologate, certificate şi adecvate spaţiului în care sunt utilizate.
ART. 32
În cazul în care se impune suplimentarea cu surse de încãlzire, aceasta se realizeazã cu respectarea mãsurilor de prevenire a incendiilor.
ART. 33
Se interzice utilizarea surselor de încãlzire cu flacãrã deschisã în spaţiile de lucru cu pericol de incendiu şi/sau de explozie.
ART. 34
Materialele sau elementele combustibile din faţa focarelor şi cenuşarelor se aşazã la distanţã de minimum 1,25 m faţã de acestea, iar cele greu combustibile la 1,00 m.
ART. 35
(1) În încãperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea unor cantitãţi de combustibili solizi care sã depãşeascã consumul pentru 24 de ore.
(2) Depozitarea/Amplasarea materialelor combustibile se face la o distanţã mai mare de 0,50 m la sobele cu acumulare de cãldurã.
(3) Este interzisã aşezarea materialelor combustibile deasupra sobelor sau direct pe acestea.
ART. 36
Mijloacele de încãlzire localã cu combustibili solizi sau gaze, precum şi rezervoarele de consum ale sobelor care utilizeazã combustibili lichizi, a cãror protecţie termicã a fost asiguratã de producãtor pe baza încercãrilor efectuate şi acceptatã la omologarea produsului, pot fi amplasate la distanţe mai mici decât cele prevãzute mai sus, doar dacã acest lucru este precizat în instrucţiunile de folosire.
ART. 37
În faţa uşiţei de alimentare a sobei cu combustibili solizi, pardoseala combustibilã se protejeazã cu tablã metalicã având dimensiunile minime de 0,70 m x 0,50 m.
ART. 38
(1) Înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amãnunţit, reparate, curãţate şi date în exploatare în perfectã stare de funcţionare.
(2) Nu se admite utilizarea sobelor fãrã uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzãtor faţã de elementele combustibile ale clãdirilor.
ART. 39
Este interzisã aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzinã, petrol sau alte lichide combustibile.
ART. 40
Se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe ori în imediata lor apropiere.
ART. 41
Nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau a cãrbunilor cu o putere calorificã mai mare decât cea stabilitã de producãtor.
ART. 42
Cenuşa se evacueazã periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fãrã pericol de incendiu şi numai dupã ce se sting complet resturile de jar.
ART. 43
Se interzice suprlimentarea cu combustibil a sobelor, astfel încât sã se evite încãlzirea excesivã a acestora.
ART. 44
Gurile de alimentare cu combustibil a sobelor cu acumulare de cãldurã se amplaseazã în exteriorul atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii.
ART. 45
În ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii se interzice folosirea sobelor fãrã acumulare de cãldurã.
ART. 46
Amplasarea centralelor termice se realizeazã în conformitate cu prevederile reglementãrilor tehnice specifice şi cu prescripţiile producãtorului/furnizorului.
ART. 47
Exploatarea centralelor termice, precum şi a instalaţiilor de cazane aferente se efectueazã numai de cãtre personal calificat şi autorizat.
ART. 48
Punerea în funcţiune şi exploatarea centralelor termice cu abur sau apã supraîncãlzitã se fac numai pe baza autorizaţiei de exploatare, eliberatã de Inspectoratul de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat (I.S.C.I.R.).
ART. 49
Punerea în funcţiune şi exploatarea centralelor termice cu abur de joasã presiune şi apã caldã pânã la 100°C se executã conform instrucţiunilor în vigoare.
ART. 50
Se interzice depozitarea în centrala termicã a unor utilaje sau materiale care nu au legãturã cu exploatarea efectivã a acesteia.
ART. 51
Aparatele pentru controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de siguranţã şi altele asemenea se menţin în perfectã stare de funcţionare.
ART. 52
(1) Cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevãd, în faţa focarelor, sub injectoare, cu tãvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalaţii.
(2) Scurgerile accidentale de combustibil se colecteazã şi se evacueazã imediat în locuri special amenajate.
ART. 53
Înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verificã focarul şi se îndepãrteazã eventualele scurgeri de combustibil.
ART. 54
Înainte de punerea în funcţiune a cazanelor, precum şi dupã oprirea acestora, focarele şi canalele de fum se ventileazã timp de 10 minute, folosindu-se instalaţia prevãzutã în acest sens sau instalaţia utilizatã pentru evacuarea gazelor arse.
ART. 55
Aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se efectueazã fie electric, fie cu ajutorul unei torţe fixate pe o vergea metalicã lungã de circa 80,00 cm, nefiind admise improvizaţiile.
ART. 56
Se interzice reaprinderea focului de la zidãria incandescentã a focarului sau de la flacãra altui arzãtor.
ART. 57
Centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun în funcţiune numai dupã verificarea arzãtoarelor şi numai dacã acestea corespund presiunii din conductele de gaze, în limitele prevãzute de norme.
ART. 58
(1) Controlul etanşeitãţii conductelor/instalaţiilor/echipamentelor cu gaz se executã numai cu emulsie de apã şi sãpun.
(2) La apariţia unei neetanşeitãţi sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor, se închide robinetul de pe conducta principalã din exteriorul clãdirii şi se deschid ferestrele şi uşile pentru aerisirea intensã a sãlii.
ART. 59
Aprinderea arzãtoarelor cu gaze în focarele cazanelor de la centralele termice se face pe principiul "gaz pe flacãrã".
ART. 60
Circuitul de alimentare al fiecãrui arzãtor se prevede cu douã robinete montate în serie, dintre care unul cu acţionare manualã.
ART. 61
Poziţia ventilelor "închis" sau "deschis" se marcheazã vizibil.
ART. 62
Pentru fiecare cazan se asigurã efectuarea periodicã a reviziei şi lucrãrile de reparaţii potrivit termenelor prevãzute de normele I.S.C.I.R.
ART. 63
(1) Sistemele de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, de climatizare se verificã şi se întreţin periodic, conform instrucţiunilor producãtorului/furnizorului şi reglementãrilor tehnice specifice.
(2) Sistemele de ventilare trebuie sã asigure, în caz de incendiu, evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi din clãdire pentru a permite ieşirea utilizatorilor şi accesul echipelor de intervenţie în condiţii de siguranţã.
ART. 64
Sistemele de ventilare natural organizatã şi sistemele de ventilare mecanicã ale încãperilor în atmosfera cãrora se degajã gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile se întreţin şi se utilizeazã astfel încât în exploatarea normalã sã se evite posibilitatea acumulãrii acestor substanţe în cantitãţi ce pot prezenta pericol de incendiu ori explozie.
ART. 65
Plasele de sârmã sau grãtarele de protecţie de la prizele de ventilare se menţin în bunã stare astfel încât sã împiedice pãtrunderea diferitelor corpuri strãine în canalele de ventilare.
ART. 66
Amplasarea în încãperi a gurilor de absorbţie se face în raport cu greutatea specificã a gazelor sau a vaporilor ce se evacueazã, iar la ventilãrile locale, acestea trebuie sã se afle cât mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a pulberilor combustibile.
ART. 67
Ventilatoarele montate în încãperile/zonele cu degajãri de substanţe combustibile precum gaze, vapori sau praf care pot forma cu aerul amestecuri explozive sau care vehiculeazã astfel de substanţe se menţin în bunã stare de funcţionare şi se prevãd cu protecţii corespunzãtoare mediului.
ART. 68
Se interzice evacuarea, prin aceeaşi instalaţie de ventilare, a substanţelor combustibile şi a celor inflamabile, precum şi a substanţelor care, în amestec, pot provoca aprindere sau explozie.
ART. 69
La exploatarea instalaţiilor de ventilare se realizeazã mãsuri pentru:
a) menţinerea unei exhaustãri continue şi a unei viteze constante de circulaţie a aerului în canale pentru a se înlãtura posibilitãţile de formare a amestecurilor explozive;
b) interzicerea utilizãrii surselor de cãldurã sau scântei la instalaţiile amplasate în medii în care existã praf, vapori ori gaze combustibile sau inflamabile;
c) întreţinerea, verificarea şi curãţarea periodicã de depunerile combustibile a canalelor, tubulaturii şi a ventilatoarelor;
d) limitarea posibilitãţilor de propagare a incendiilor prin canalele sistemului de ventilare, prin întreţinerea în bune condiţii a clapetelor antifoc prevãzute.
ART. 70
La instalaţiile de ventilare care prezintã pericol de incendiu sau explozie se mai respectã şi urmãtoarele mãsuri specifice:
a) tubulatura de aspiraţie trebuie sã asigure posibilitatea curãţãrii ei fãrã dificultate;
b) conductele de ventilare trebuie sã fie bine întreţinute, pentru a nu permite scãpãri de particule şi de vapori inflamabili;
c) grãtarele care se aflã deasupra canalelor de aspiraţie ce sunt dispuse sub podea trebuie executate din materiale care nu produc scântei la lovire.
ART. 71
(1) Înainte de începerea activitãţii, instalaţiile de ventilare/climatizare se verificã urmãrindu-se în principal dacã acestea corespund destinaţiei amenajãrii.
(2) La verificarea instalaţiilor de ventilare/climatizare se ţine cont de modul de funcţionare a clapetelor antifoc, a etanşeitãţilor la trecerea tubulaturii prin elemente de construcţie, de modul de asigurare şi funcţionare a motoarelor de rezervã şi altele asemenea.
ART. 72
Instalaţiile de protecţie împotriva trãsnetului se menţin şi se exploateazã în bunã stare de funcţionare, conform prevederilor legale.
ART. 73
Menţinerea în stare corespunzãtoare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pãmânt a descãrcãrilor electrice atmosferice este obligatorie la construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice, conform reglementãrilor tehnice specifice.
ART. 74
Verificarea şi întreţinerea instalaţiilor de protecţie împotriva trãsnetului se efectueazã numai de personal specializat şi autorizat, cu respectarea strictã a cerinţelor reglementãrilor tehnice în vigoare.
ART. 75
Instalaţiile de protecţie împotriva trãsnetului se verificã periodic, conform unui grafic stabilit şi cu respectarea prevederilor normativului de specialitate, urmãrindu-se integritatea fizicã, continuitatea şi buna funcţionare a tuturor elementelor componente: dispozitive de captare, conductoare de coborâre, prize de pãmânt şi altele asemenea.
ART. 76
Este obligatorie utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pãmânt a electricitãţii statice conform instrucţiunilor specifice şi reglementãrilor tehnice.
ART. 77
(1) În ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii cãile de acces, evacuare şi intervenţie trebuie sã respecte condiţiile impuse de reglementãrile tehnice.
(2) Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului cãilor de evacuare.
(3) Gabaritul cãilor de evacuare trebuie asigurat în vederea exploatãrii facile de cãtre toate categoriile de utilizatori.
ART. 78
În ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, riscul de incendiu se identificã, se evalueazã şi se controleazã conform prevederilor actelor normative specifice.
ART. 79
Se interzice utilizarea instalaţiilor şi aparaturii electrice neomologate, necertificate ori cu defecţiuni şi/sau improvizaţii.
ART. 80
Se interzic depozitarea, chiar temporarã, în ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, de materiale în cantitãţi mai mari decât cele necesare consumului pe schimb, precum şi depozitarea produselor finite în spaţiile menţionate anterior.
ART. 81
Se asigurã permanent curãţarea de praful şi pulberile ce se depun pe corpurile şi conductele de încãlzire, corpurile de iluminat, tubulaturile de ventilare şi altele asemenea.
ART. 82
Accesul autospecialelor pentru stingerea incendiilor trebuie asigurat permanent pe cãi de circulaţie libere şi practicabile.
ART. 83
(1) La ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii focul deschis se foloseşte în scopuri tehnologice.
(2) Se interzice lãsarea fãrã supraveghere a focului deschis.
ART. 84
(1) Efectuarea lucrãrilor de sudare, tãiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintã pericol de incendiu se poate executa în spaţiile respective numai dupã ce s-au luat mãsuri pentru îndepãrtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spãlarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii, dotarea locurilor de muncã cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor.
(2) Lucrãrile menţionate la alin. (1) se executã în conformitate cu prevederile art. 12.
(3) Permisul de lucru cu foc nu este obligatoriu dacã destinaţia spaţiilor în care sunt efectuate lucrãrile este specificã operaţiunilor de sudare, tãiere, lipire şi altele asemenea.
(4) În toate cazurile prevãzute la alin. (1) sunt obligatorii instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor, precum şi informarea serviciului voluntar public/privat pentru situaţii de urgenţã.
ART. 85
(1) Permisul de lucru cu foc prevãzut la art. 84 alin. (3) se întocmeşte în douã exemplare, dintre care unul se înmâneazã şefului formaţiei de lucru sau persoanei care executã operaţiunile cu foc deschis, iar celãlalt rãmâne la emitent.
(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singurã zi.
(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predã de cãtre executant emitentului.
ART. 86
Şeful atelierului sau spaţiului pentru întreţinere şi reparaţii în care se executã operaţiuni cu foc deschis are obligaţia sã asigure mãsuri pentru:
a) pregãtirea locului;
b) instruirea personalului;
c) controlul dupã terminarea lucrãrii.

SECŢIUNEA a 2-a
Prevederi specifice pentru ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii

§ 1. Ateliere pentru prelucrarea lemnului
ART. 87
În atelierele pentru prelucrarea lemnului sunt interzise:
a) fumatul;
b) lucrãrile de sudare/lipire cu flacãrã;
c) manipularea, depozitarea lichidelor combustibile ori a substanţelor inflamabile/explozive;
d) executarea operaţiilor de grunduire, vopsire, lãcuire; e) introducerea în ateliere a unor cantitãţi de materii prime mai mari decât necesarul schimbului de lucru, precum şi depozitarea în aceste spaţii a produselor finite.
ART. 88
În scopul prevenirii acumulãrii de praf de lemn, atelierele pentru prelucrarea lemnului se prevãd cu instalaţii de ventilare naturalã sau mecanicã, completate cu instalaţii pentru captarea prafului, dotate cu sisteme de interblocaj între alimentarea lor cu energie electricã şi cea a maşinilor şi utilajelor din ateliere.
ART. 89
Instalaţiile electrice trebuie sã respecte strict normele în vigoare în concordanţã cu riscul de incendiu/explozie existent.
ART. 90
Se interzice executarea, modificarea sau repararea instalaţiilor de încãlzire, iluminat ori forţã în timpul lucrului în atelier sau când instalaţia de absorbţie a prafului de lemn şi rumeguşului nu funcţioneazã.
ART. 91
(1) Încãlzirea atelierelor se face cu instalaţii de încãlzire centralã cu apã, abur sau aer cald.
(2) La atelierele mici, cu suprafaţa de maximum 300 m², se pot utiliza sobe obişnuite cu acumulare de cãldurã, având uşiţele de acces de la focar amplasate în afara încãperilor de lucru.
(3) Se interzice utilizarea sobelor fãrã acumulare de cãldurã, a radiatoarelor electrice sau a radianţilor, indiferent de tipul lor.
ART. 92
(1) Toate maşinile, utilajele şi instalaţiile acţionate electric trebuie legate la pãmânt, conform prevederilor legale.
(2) Acestea trebuie echipate şi cu accesorii specifice de punere la pãmânt care sã împiedice acumularea de energie electrostaticã ce poate conduce la descãrcãri electrice şi la aprinderea materialului lemnos de mici dimensiuni - aşchii, rumeguş, praf de lemn.
ART. 93
Utilajele şi dispozitivele de ascuţit care produc scântei se amplaseazã în încãperi care nu prezintã pericol de incendiu, separate de cele pentru prelucrarea materialului lemnos.
ART. 94. - (1) În atelierele cu suprafeţe mai mari de 300 m² este interzisã încãlzirea adezivilor sau a altor substanţe cu surse de cãldurã cu foc deschis ori cu radiatoare electrice.
(2) Aceastã operaţie se executã numai în recipiente încãlzite cu apã supraîncãlzitã, abur sau ulei diatermic.
ART. 95
În atelierele cu suprafeţe de maximum 300 m² este admisã utilizarea surselor de cãldurã cu foc deschis alimentate cu gaze sau a radiatoarelor electrice pentru încãlzirea produselor menţionate la art. 105, cu respectarea reglementãrilor specifice şi a urmãtoarelor prescripţii:
a) depozitarea materialelor combustibile la distanţe mai mici de 1,50 m de sursa de încãlzire este interzisã;
b) operaţiunea de încãlzire trebuie supravegheatã permanent, iar la încheierea ei sursa de cãldurã trebuie îndepãrtatã.
ART. 96
(1) În atelier se introduce doar cantitatea de material lemnos necesarã unei zile de lucru.
(2) În atelier, acesta se stivuieşte în mod ordonat, lãsând libere cãile de acces şi de evacuare.
(3) Depozitarea şi stivuirea materialului lemnos se fac în spaţii stabilite în acest scop, cu respectarea mãsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.
(4) Se interzice depozitarea sau uscarea materialului lemnos pe corpurile de încãlzire ori în apropierea acestora.
ART. 97
Lubrifianţii se aduc numai în cantitãţile necesare lucrãrilor de ungere, evitându-se scurgerile pe utilaje sau pe pardosealã.
ART. 98
Înainte de introducerea în maşini pentru prelucrare, materialele lemnoase se verificã cu atenţie pentru înlãturarea eventualelor bucãţi de metal care, în contact cu sculele de lucru, ar putea provoca scântei.
ART. 99
(1) Maşinile de prelucrat lemnul la care, pe timpul lucrului, se produc cantitãţi mari de deşeuri lemnoase, se prevãd cu instalaţii de exhaustare şi transport pneumatic al acestora.
(2) În cazul în care instalaţiile prevãzute la alin. (1) nu funcţioneazã, se interzice utilizarea maşinilor respective.
ART. 100
(1) La sfârşitul fiecãrui schimb, deşeurile de material lemnos se colecteazã şi se evacueazã în afara atelierului în spaţii special amenajate, cu respectarea mãsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.
(2) Când cantitãţile acumulate sunt mari, evacuarea deşeurilor se face de mai multe ori într-un schimb.
(3) Periodic sau ori de câte ori este nevoie, trebuie curãţat praful de lemn depus pe suprafeţele orizontale ale construcţiei şi pe instalaţiile din aceasta.
(4) Praful de lemn se colecteazã şi se depoziteazã separat de celelalte deşeuri.
(5) În timpul operaţiilor prevãzute la alin. (1) - (4) activitatea de prelucrare a lemnului trebuie opritã.
ART. 101
(1) La terminarea lucrului, şeful de atelier verificã urmãtoarele:
a) curãţarea locurilor de muncã şi a maşinilor;
b) evacuarea tuturor deşeurilor şi gunoaielor de orice naturã;
c) evacuarea materialelor combustibile care nu trebuie depozitate în atelier peste durata programului zilnic de lucru;
d) oprirea tuturor utilajelor, a instalaţiilor de exhaustare, de ventilare, a aparatelor electrice care nu necesitã funcţionare permanentã;
e) scoaterea de sub tensiune a tuturor maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor;
f) funcţionarea, acolo unde existã, a iluminatului de siguranţã;
g) întreruperea instalaţiei electrice de forţã şi de iluminat de la tabloul principal al atelierului;
h) închiderea tuturor geamurilor şi uşilor pentru a nu se crea tiraje de aer în cazul declanşãrii unui incendiu.
(2) În cazul în care una sau mai multe dintre aceste activitãţi nu s-au executat, şeful de atelier este obligat sã ia mãsuri pentru îndeplinirea lor.
§ 2. Ateliere de prelucrãri mecanice şi de tinichigerie
ART. 102
În atelierele de prelucrãri mecanice şi de tinichigerie se interzic:
a) amplasarea materialelor combustibile sau a substanţelor inflamabile în apropierea maşinilor şi utilajelor care produc scântei prin polizare ori aşchiere;
b) folosirea sau lãsarea ciocanelor de lipit în apropierea materialelor combustibile;
c) blocarea trecerilor şi cãilor de acces dintre utilaje cu materiale, semifabricate, piese finite sau scule;
d) folosirea abajururilor din hârtie sau din alte materiale combustibile la corpurile de iluminat electric din dotarea atelierelor.
ART. 103
Ciocanele de lipit în funcţiune se pãstreazã pe suporturi incombustibile.
ART. 104
La controlul cutiilor de viteze, angrenajelor şi altora asemenea nu se utilizeazã pentru iluminat flacãra deschisã, ci lãmpi portative conectate la tensiuni de maximum 24 V.
ART. 105
La executarea operaţiunilor de prelucrare a metalelor cu scule aşchietoare se evitã încãlzirea excesivã a maşinilor-unelte şi aruncarea şpanului sau a aşchiilor încinse pe elemente ori materiale combustibile.
ART. 106
(1) Prelucrarea metalelor sau aliajelor cu conţinut de magneziu, aluminiu, titan şi altele asemenea, ale cãror pulberi sunt pirofore, se efectueazã astfel încât sã nu producã incendii.
(2) Deşeurile rezultate de la prelucrarea metalelor/aliajelor prevãzute la alin. (1) se colecteazã în recipiente închise şi se distrug prin ardere în locuri special amenajate.
ART. 107
Bumbacul, cârpele, câlţii şi alte materiale textile, îmbibate cu petrol, ulei sau alte lichide inflamabile de la curãţarea pieselor şi maşinilor, se colecteazã în recipiente metalice închise şi se evacueazã la sfârşitul programului de lucru în locuri special destinate.
ART. 108
(1) În cazul executãrii operaţiunilor de întreţinere a maşinilor-unelte se evitã scurgerea şi rãspândirea lubrifianţilor pe utilaje, pardoseli şi altele asemenea.
(2) La executarea operaţiunilor de curãţare cu petrol a maşinilor sau pieselor componente, utilajul se opreşte şi se scoate de sub tensiune.
(3) Se interzice efectuarea lucrãrilor cu benzinã ori cu alţi solvenţi inflamabili în prezenţa surselor de foc deschis sau când este pericol sã se producã descãrcãri electrice ori sã se desprindã particule metalice incandescente.
ART. 109
Pentru prevenirea descãrcãrilor electrostatice, toate pãrţile metalice ale maşinilor-unelte şi utilajelor de orice fel se leagã la pãmânt.
ART. 110
(1) Se interzice instalarea polizoarelor şi a altor maşini care produc scântei în locurile unde se pot degaja gaze sau vapori combustibili ori în imediata vecinãtate a acestora.
(2) Toate polizoarele se prevãd cu ventilare de exhaustare.
(3) Dacã în aceeaşi încãpere se folosesc atât şaibe textile, cât şi pietre de polizat, se iau mãsuri de evitare a aprinderii scamelor de la scânteile pietrelor de polizat.
ART. 111
(1) Degresarea, curãţarea sau spãlarea pieselor pregãtite pentru lipire trebuie realizatã numai cu soluţii neinflamabile/incombustibile.
(2) În cazul în care procesul tehnologic cuprinde utilizarea de materiale inflamabile, operaţiunile prevãzute la alin. (1) trebuie sã se execute într-o încãpere separatã, amenajatã special în acest scop, cu respectarea strictã a mãsurilor de prevenire a incendiilor sau exploziilor.
ART. 112
(1) Decaparea cu acid azotic a pieselor din metale neferoase se face numai în nişe de decapare cu ventilare forţatã pentru evacuarea vaporilor rezultaţi.
(2) Prepararea soluţiilor diluate din acizi concentraţi pentru decapãri se face doar de cãtre personal calificat.
ART. 113
(1) Lãmpile cu benzinã, sobiţele pentru încãlzit ciocanele de lipit, reşourile sau alte aparate cu foc deschis nu se lasã în funcţiune fãrã a fi supravegheate.
(2) La folosirea lãmpilor de benzinã se respectã urmãtoarele reguli:
a) alimentarea cu benzinã se face dupã ce arzãtorul s-a rãcit complet, iar rezervorul se umple numai 3/4 din volum;
b) dopul orificiului de alimentare se înşurubeazã bine şi se prevede cu o garniturã corespunzãtoare;
c) aprinderea lãmpii se face la cel puţin 5 m de orice material combustibil;
d) lãmpile se prevãd cu sistem de siguranţã reglat la presiunea de lucru, iar cele cu rezervorul mai mare de 3 l se echipeazã cu manometre.
(3) Se interzic:
a) reducerea presiunii prin şurubul pentru aer şi prin orificiul de alimentare atunci când lampa este aprinsã;
b) demontarea şi repararea lãmpilor lângã surse de foc deschis;
c) golirea combustibilului din rezervor lângã surse de foc;
d) folosirea lãmpii în încãperi în care se aflã lichide combustibile, substanţe explozive sau surse de gaze combustibile.
§ 3. Ateliere de vulcanizare şi de prelucrare a cauciucului
ART. 114
În atelierele de vulcanizare se interzic fumatul şi lucrul cu foc deschis.
ART. 115
Atelierele de vulcanizare se prevãd cu instalaţii de ventilare corespunzãtoare condiţiilor de lucru existente.
ART. 116
Cazanul de abur se monteazã într-o încãpere separatã de atelierul de lucru.
ART. 117
(1) Încãlzirea atelierelor se realizeazã cu instalaţii cu apã caldã sau cu abur de joasã presiune ori cu alte mijloace certificate şi adecvate spaţiului.
(2) Radiatoarele şi conductele instalaţiei de încãlzire se curãţã zilnic, dupã terminarea programului de lucru, de praf, scame sau de alte corpuri combustibile.
ART. 118
(1) Tablourile de distribuţie a curentului electric trebuie sã fie amplasate în exteriorul atelierului.
(2) Dacã în încãperile unde se executã operaţii de vulcanizare se degajã praf, instalaţiile electrice trebuie sã fie corespunzãtoare condiţiilor de lucru existente.
ART. 119
(1) Plãcile cu rezistenţe electrice se monteazã la distanţã corespunzãtoare faţã de materialele combustibile, se leagã la pãmânt şi se prevãd cu termostate pentru evitarea supraîncãlzirii.
(2) Se interzice depozitarea materialelor combustibile în jurul lor.
(3) Dupã terminarea lucrului, plãcile cu rezistenţe se deconecteazã de la tablourile electrice şi se supravegheazã pânã la rãcirea completã.
ART. 120
(1) Cantitãţile de materiale combustibile necesare procesului tehnologic admise în atelier sunt numai cele corespunzãtoare unui schimb de lucru.
(2) Acestea se depoziteazã la o distanţã de minimum 1,00 m de instalaţiile de încãlzire sau de tratament termic.
(3) Materialele prelucrate se evacueazã ritmic.
(4) Depozitarea camerelor auto sau a anvelopelor în ateliere este interzisã.
ART. 121
(1) Polizoarele utilizate în procesul tehnologic se prevãd cu instalaţii de captare şi evacuare a pulberii de cauciuc.
(2) Se interzice folosirea polizoarelor prevãzute la alin. (1) la materiale şi piese care produc scântei.
§ 4. Ateliere de vopsitorie şi finisaj
ART. 122
La atelierele de vopsitorie şi finisaj în care se utilizeazã vopsele diluate cu solvenţi inflamabili se respectã, în principal, urmãtoarele reguli:
a) instalaţiile electrice, de ventilare, motoarele utilizate trebuie sã se conformeze strict prevederilor normative privind apãrarea împotriva incendiilor în funcţie de riscul de incendiu/explozie existent;
b) gurile de evacuare a aerului viciat se amplaseazã diferit faţã de prizele de aer curat. Se interzice racordarea respectivelor guri de evacuare la alte guri, canale sau coşuri;
c) încãperile de pulverizare a lacurilor pe bazã de nitrocelulozã se prevãd obligatoriu cu ventilare separatã de cele pentru pulverizarea lacurilor poliesterice;
d) sistemul de ventilare se pune obligatoriu în funcţiune cu circa 10 minute înaintea începerii lucrului şi se menţine în funcţiune circa 15 minute dupã terminarea programului de lucru;
e) în cazul defectãrii sistemului de ventilare se întrerupe lucrul, utilajele se scot de sub tensiune, iar activitatea se reia numai dupã remedierea defecţiunii;
f) cantitatea totalã de materiale şi substanţe de lãcuire admisã în atelier trebuie sã fie egalã cu cel mult necesarul pentru un schimb de lucru;
g) atunci când se schimbã felul materialului de lãcuire utilizat, toate instalaţiile şi utilajele de preparare, aplicare, uscare, ventilare şi altele asemenea se curãţã, în prealabil, de orice depuneri interioare;
h) materialul lemnos în curs de prelucrare se stivuieşte în mod ordonat în locurile stabilite şi marcate, pe cãrucioare, palete, platforme, pardosealã;
i) prepararea materialelor de lãcuire se face în încãperi separate de restul atelierelor şi cu cel puţin o uşã de acces direct în exterior.
ART. 123
(1) Materialele de lãcuire se depoziteazã numai în încãperi special amenajate, izolate faţã de alte spaţii, conform normelor în vigoare.
(2) Întãritorul şi grundul activ se depoziteazã separat de lacul poliesteric.
(3) Toate materialele şi substanţele de lãcuire trebuie ferite de expunerea la acţiunile razelor solare, iar geamurile ferestrelor de la încãperile unde existã asemenea materiale se vopsesc în culoarea albã.
ART. 124
(1) Transportul materialelor de lãcuire în vase deschise este interzis, fiind admis a se face în recipiente metalice închise ermetic şi asigurate împotriva vãrsãrii conţinutului.
(2) Imediat dupã golire recipientele se evacueazã din atelier în locuri special destinate spãlãrii şi depozitãrii.
ART. 125
(1) Cabinele de lãcuire prin pulverizare, realizate din materiale incombustibile, uşor de curãţat, se prevãd în mod obligatoriu cu perdele de apã şi filtru umed, iar pulverizarea se face numai cu ajutorul aerului comprimat, în prealabil curãţat de impuritãţi prin filtre.
(2) Se interzice cu desãvârşire folosirea oxigenului sau a vreunui gaz combustibil.
(3) În cazul pulverizãrii nitrolacului la cald, aerul comprimat se admite a fi încãlzit la temperatura de maximum 50°C.
ART. 126
(1) Cuptoarele de uscare se prevãd cu dispozitive:
a) de reglare automatã a temperaturii;
b) de semnalizare a concentraţiilor periculoase;
c) pentru deconectarea încãlzirii în cazul opririi ventilatoarelor;
d) de oprire a transportului în cuptoarele-tunel.
(2) La cuptoarele la care nu se pot realiza aceste dispozitive se supravegheazã temperatura permanent cu ajutorul aparatelor de mãsurã şi control.
ART. 127
La fiecare cuptor se afişeazã temperatura de regim, punctul de aprindere a vaporilor şi cantitatea maximã a pieselor ce pot fi introduse în cuptor, parametri care trebuie verificaţi şi respectaţi cu stricteţe pentru a nu fi depãşiţi.
ART. 128
Pãrţile metalice ale cuptoarelor cu aer în circulaţie şi care folosesc benzi rulante se leagã la pãmânt în scopul scurgerii electricitãţii statice.
ART. 129
La uscarea în aer liber se iau mãsuri de înlãturare a oricãror surse de foc faţã de materialele vopsite.
ART. 130
(1) Este interzisã folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzãtor sau care pot produce scântei prin funcţionare, lovire ori frecare în spaţii sau în locuri cu risc de explozie.
(2) În spaţiile cu pericol de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariaţilor şi al altor persoane fãrã echipament de protecţie adecvat condiţiilor de lucru.
ART. 131
(1) Personalul trebuie sã poarte încãlţãminte care sã nu producã scântei şi îmbrãcãminte de protecţie corespunzãtoare, pe care trebuie sã o menţinã curatã.
(2) La sfârşitul lucrului, îmbrãcãmintea şi încãlţãmintea de protecţie se pãstreazã în afara atelierului de vopsitorie, în dulapuri metalice.
ART. 132
(1) Se interzice intrarea personalului în ateliere cu brichete, chibrituri sau alte obiecte similare.
(2) Este interzis personalului din atelierul de vopsitorie sã se apropie, în hainele de lucru, de surse de cãldurã.
ART. 133
(1) Curãţarea atelierului şi utilajelor se face zilnic, la terminarea programului de lucru al ultimului schimb, folosindu-se scule care nu genereazã scântei.
(2) La sfârşitul fiecãrei sãptãmâni de lucru se executã o curãţenie generalã în atelier: conducte, cabine de vopsire, corpuri de încãlzire, corpuri de iluminat şi altele asemenea.
ART. 134
În atelierele de vopsitorie şi finisaj se interzic fumatul şi folosirea focului deschis.
ART. 135
Prevederile art. 122-134 se aplicã în ateliere de vopsitorie şi finisaj care utilizeazã solvenţi inflamabili.
§ 5. Ateliere de întreţinere şi reparaţii auto
ART. 136
Atelierele de întreţinere şi reparaţii auto se doteazã cu instalaţii de ventilare şi aerisire naturalã sau mecanicã pentru evacuarea vaporilor combustibili şi a gazelor eşapate.
ART. 137
(1) În atelierele de întreţinere şi reparaţii auto se introduce numai numãrul de autovehicule prevãzut în proiect, asigurându-se spaţiile minime între acestea impuse de procesul tehnologic şi pentru evacuarea lor rapidã în caz de incendiu.
(2) Spaţiile minime menţionate la alin. (1) trebuie sã fie de:
a) 1,20 m între douã autovehicule aşezate paralel (alãturi), precum şi între ultimul autovehicul şi perete;
b) 1,20 m între douã autovehicule aşezate unul în spatele celuilalt, distanţã mãsuratã de la planul oblonului din spate al autovehiculului din faţã pânã la bara de protecţie a autovehiculului din spate;
c) 1,50 m de la spatele autovehiculului la perete;
d) 1,00 m de la partea din faţã a autovehiculului la un banc de lucru amplasat la perete.
ART. 138
Înainte de a se introduce autovehiculele în ateliere se scoate carburantul din rezervoare, depozitându-se în afara atelierelor, şi se desfac legãturile la bornele acumulatoarelor, în condiţiile în care acestea reprezintã potenţiale surse de generare de incendiu/explozie.
ART. 139
Se interzice depozitarea în interiorul atelierelor de întreţinere şi reparaţii auto a recipientelor care conţin carbid, vopsele sau diluanţi, cauciucuri, cherestea şi a oricãrui material inflamabil/combustibil.
ART. 140
Degresarea, curãţarea şi spãlarea pieselor în atelierele de întreţinere şi reparaţii auto se executã conform recomandãrilor producãtorului sau prevederilor din procesul tehnologic.
ART. 141
(1) Petrolul lampant sau benzina se poate folosi numai în cantitãţi mici la spãlarea pieselor şi numai în bãi speciale, prevãzute cu capace şi amenajate în locuri fãrã pericol de incendiu, ventilate corespunzãtor.
(2) Bãile care folosesc cantitãţi mari trebuie amplasate în încãperi separate, respectându-se cu stricteţe normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice - interzicerea fumatului, sudãrii, lipirii, tãierii, folosirii lãmpilor de benzinã şi care au asiguratã o bunã aerisire realizatã prin instalaţii mecanice de ventilare, hote de aspiraţie montate deasupra bãii şi altele asemenea.
ART. 142
(1) Deşeurile combustibile precum uleiuri, unsori şi altele asemenea, provenite de la mecanismele autovehiculelor aflate în revizie sau reparaţii, precum şi cârpele îmbibate cu ulei, unsori şi altele asemenea se colecteazã în vase metalice speciale acoperite cu capac şi se evacueazã din atelier la sfârşitul fiecãrui schimb în locurile stabilite şi amenajate pentru aceasta.
(2) Scurgerile de lichide combustibile de pe pardoseli se absorb cu nisip care se adunã şi se evacueazã din atelier.
ART. 143
(1) Executarea lucrãrilor de sudare/lipire la autovehicule este admisã numai dupã pregãtirea corespunzãtoare a suprafeţelor.
(2) Operaţia de sudare/lipire a rezervorului de benzinã se poate face numai dupã purjarea acestuia cu abur, apã caldã şi altele asemenea.
ART. 144
În atelierele de întreţinere şi reparaţii auto se interzic:
a) sudarea sub autovehicul înainte de curãţarea acestuia de ulei;
b) sudarea caroseriei fãrã a se lua mãsuri de protecţie a capitonajelor, conductelor de carburanţi, elementelor instalaţiei electrice;
c) folosirea canistrelor necorespunzãtoare pentru carburanţi, fãrã capac etanş, nerezistente, uzate sau din material plastic neantistatizat;
d) încercarea funcţionãrii motoarelor în lipsa instalaţiilor de ventilare;
e) blocarea spaţiilor dintre autovehicule cu diverse materiale precum anvelope, jante şi altele asemenea.
ART. 145
(1) Pentru evacuarea rapidã a autovehiculelor în caz de incendiu se întocmeşte planul de evacuare, cu indicarea precisã a operaţiilor ce trebuie efectuate şi a utilajelor folosite în acest scop, asigurându-se mijloacele de tractare necesare.
(2) În scopul evacuãrii rapide, autovehiculele se menţin cu anvelopele umflate, cu excepţia celor la care reparaţiile impun demontarea roţilor.
(3) Este interzisã blocarea spaţiilor dintre autovehicule.
(4) La terminarea programului de lucru se interzice lãsarea autovehiculelor în instalaţiile de ridicat.
§ 6. Ateliere pentru acoperiri metalice şi şlefuit
A. Acoperiri metalice
ART. 146
(1) Atelierele pentru acoperiri metalice se prevãd cu instalaţii de ventilare care nu permit formarea de amestecuri explozive.
(2) În cazul defectãrii instalaţiilor de ventilare, se suspendã activitatea în spaţiile respective pânã la efectuarea reparaţiilor din cauzã cã în timpul unor procese chimice sau electrochimice se degajã hidrogen.
ART. 147
În încãperile în care se executã operaţii tehnologice cu pericol de incendiu sau explozie, marcate cu plãci avertizoare realizate în conformitate cu standardele specifice, se interzic fumatul, intrarea cu foc deschis şi producerea scânteilor.
ART. 148
În apropierea barelor de curent pentru alimentarea bãilor galvanice, precum şi în încãperile grupurilor convertizoare şi redresoarelor nu se depoziteazã materiale combustibile sau bune conducãtoare de electricitate.
ART. 149
La depozitarea, transportarea şi manipularea substanţelor chimice care prezintã pericol de incendiu se respectã urmãtoarele reguli:
a) substanţele se pãstreazã în ambalajul original;
b) damigenele cu acizi sau sãruri în stare lichidã, cu etichete pe care se indicã conţinutul, denumirea chimicã uzualã, densitatea ori concentraţia, se pãstreazã în coşuri;
c) damigenele cu acid azotic nu se astupã ermetic din cauza gazelor de descompunere a acidului, se pãstreazã în coşuri metalice cãptuşite cu vatã de sticlã în încãperi separate, bine aerisite, în care este interzisã depozitarea altor materiale;
d) se interzice depozitarea în ateliere a substanţelor chimice necesare în procesul tehnologic;
e) operaţiunile de transvazare se executã numai sub nişã;
f) prepararea soluţiilor de lucru se executã numai de personal calificat, special instruit asupra pericolelor de incendiu pe care le prezintã manipularea substanţelor oxidante, a acizilor minerali concentraţi şi a substanţelor cu pericol de autoaprindere.
ART. 150
În cazul constatãrii unor defecţiuni la utilaje şi instalaţii, care pot antrena scurgeri de substanţe combustibile, scurtcircuite sau degajãri periculoase de cãldurã, se iau mãsuri imediate de remediere.
B. Şlefuire şi polizare mecanicã
ART. 151
Se interzice amplasarea atelierelor de şlefuire şi polizare mecanicã în atelierul de acoperiri metalice.
ART. 152
(1) În atelierele de pregãtire mecanicã a suprafeţelor în vederea operaţiunilor de acoperire metalicã, toate utilajele şi instalaţiile de polizare şi cele de şlefuire-lustruire prevãzute se prevãd cu instalaţii de desprãfuire.
(2) Aceste instalaţii se doteazã cu sisteme de reţinere şi colectare a prafului, asigurându-se curãţarea lor periodicã.
ART. 153
(1) Sistemele de desprãfuire uscatã, inclusiv conductele de aspiraţie prin care s-au vehiculat scame textile, se curãţã obligatoriu înainte de începerea lucrului; aceleaşi mãsuri se aplicã şi conductelor de ventilare ale sistemelor de desprãfuire umedã.
(2) Depunerile de praf şi scame din tubulatura de ventilare şi de pe pereţi, curãţate periodic dupã un grafic întocmit în acest scop, se colecteazã în recipiente metalice cu capac, care se golesc în spaţii special destinate.
ART. 154
(1) În compartimentele de polizare cu şaibe textile, precum şi în camerele de pregãtire a şaibelor textile se interzic fumatul, lucrul cu foc deschis şi funcţionarea oricãrui utilaj care poate genera scântei sau temperaturi ridicate.
(2) Este interzisã pregãtirea şaibelor textile în compartimentele de polizare, aceastã operaţiune executându-se numai în încãperi izolate, special amenajate şi numai de cãtre personal calificat şi instruit asupra pericolelor de incendiu specifice.
ART. 155
Se interzice lucrul, în acelaşi timp, cu şaibe textile şi şaibe ce produc scântei dacã acestea sunt racordate la acelaşi sistem de desprãfuire.
C. Degresarea şi decaparea suprafeţelor metalice
ART. 156
(1) Utilizarea solvenţilor organici inflamabili pentru degresare se admite numai în ateliere mici care utilizeazã cantitãţi reduse (1-2 l de solvenţi).
(2) Se utilizeazã degresarea în detergenţi sau în bãi de tricloretilenã ori percloretilenã rece, cu capace de închidere şi prevãzute cu serpentine de rãcire cu apã şi sistem local de aspiraţie.
(3) La degresarea în soluţii alcaline se iau mãsuri de împiedicare a aprinderii amestecului exploziv de hidrogen şi oxigen format la suprafaţa bãii.
(4) La bãile de degresare electroliticã se înlãturã spuma formatã la suprafaţã pentru a se evita cumularea amestecului exploziv de hidrogen şi oxigen.
(5) Revizia interioarã a bãilor şi rezervoarelor se executã numai dupã ce au fost golite şi curãţate prin purjare.
ART. 157
(1) Bãile de decapare se prevãd cu instalaţie de ventilare mecanicã individualã.
(2) Se admite un ventilator comun doar în cazul unor instalaţii complexe în care se colecteazã vapori de la aceleaşi tipuri de bãi.
§ 7. Ateliere electrice şi de bobinaj
ART. 158
În ateliere electrice de întreţinere se interzice executarea de improvizaţii la instalaţiile electrice şi nu se folosesc aparate şi receptoare supradimensionate sau necorespunzãtoare.
ART. 159
Impregnarea bobinajelor, motoarelor sau transformatoarelor se executã în încãperi separate, bine aerisite, cu instalaţii de forţã şi iluminat corespunzãtoare mediului de lucru.
ART. 160
Pentru uscarea bobinajelor, motoarelor sau transformatoarelor nu se utilizeazã radiatoare ori becuri cu puteri mari care sã suprasolicite instalaţia electricã.
ART. 161
În atelierele de bobinaj uscarea se face în cuptoare special amenajate în acest scop, cu încãlzire indirectã şi cu asigurarea unei ventilãri corespunzãtoare.
ART. 162
Ciocanele electrice de lipit utilizate în atelierele de bobinaj, când sunt în stare de funcţionare, se pãstreazã pe suporturi incombustibile.
ART. 163
În atelierele de bobinaj se interzice lãsarea în funcţiune, nesupravegheate, a aparatelor cu foc deschis folosite pentru încãlzirea ciocanelor de lipit.
§ 8. Ateliere pentru sudarea şi tãierea metalelor
ART. 164
(1) Generatorul/Tubul de acetilenã şi tubul de oxigen aferent care alimenteazã un singur post de lucru se amplaseazã într-o boxã din materiale incombustibile prevãzutã cu ventilare naturalã.
(2) Spaţiile destinate generatorului/staţiilor de acetilenã se marcheazã cu indicatoare de securitate, conform prevederilor standardelor specifice.
(3) În timpul lucrãrilor de sudare este interzisã folosirea hainelor, mãnuşilor sau a altor materiale cu urme de grãsimi, uleiuri, benzinã, petrol şi altele asemenea.
ART. 165
În cazul sudãrii oxiacetilenice generatoarele de acetilenã transportabile se instaleazã în aer liber, în afara încãperii în care se sudeazã, ferite de razele solare şi de sursele de foc deschis.
ART. 166
În cazuri justificate tehnic se admite instalarea unui singur generator de acetilenã transportabil cu debit maxim de 3,20 mc/h numai în încãperi în care se executã lucrãri de reparaţii, montaj sau întreţinere cu caracter temporar, cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) generatorul sã fie verificat şi sã aibã placa de timbru;
b) încãrcãtura de carbid sã nu depãşeascã 4,00 kg, iar încãperea sã aibã un volum minim de 300 mc şi sã fie bine ventilatã;
c) utilizarea şi supravegherea generatorului sã fie asigurate de personal calificat şi autorizat în acest scop;
d) distanţa de la generator şi butelia de oxigen pânã la flacãra de sudare sau la orice sursã de cãldurã cu temperaturi peste 500°C trebuie sã fie de minimum 10,00 m, iar între generator şi butelia de oxigen de minimum 5,00 m;
e) utilajele la care se lucreazã cu flacãrã sau care produc scântei în timpul funcţionãrii se opresc pe toatã perioada amplasãrii generatorului în încãpere.
ART. 167
Se interzice instalarea generatoarelor de acetilenã transportabile în locuri unde existã surse de cãldurã şi foc deschis.
ART. 168
Atelierele de sudare şi tãiere a metalelor se doteazã cu dispozitive de aprindere, vase cu apã rece curatã pentru rãcirea becului arzãtorului în caz de supraîncãlzire, precum şi cu suporturi cu cârlig pentru agãţarea arzãtorului în timpul întreruperii lucrului.
ART. 169
În atelierele de sudare şi tãiere a metalelor se interzic recipiente sau vase care conţin substanţe combustibile ori lichide inflamabile.
ART. 170
Arzãtoarele (suflaiurile) de sudare se controleazã înainte de începerea şi la terminarea lucrului, pentru ca robinetele de oxigen şi acetilenã sã se închidã perfect.
ART. 171
La efectuarea operaţiunilor de sudare de orice fel - autogenã, electricã sau de gaze, se interzic:
a) sudarea conductelor şi aparatelor aflate sub presiune de gaze, lichide şi aer, precum şi a celor sub tensiune electricã;
b) agãţarea arzãtorului aprins de butelia cu gaze, generator sau materiale combustibile;
c) demontarea, curãţarea şi asamblarea generatoarelor mobile de acetilenã în ateliere, precum şi folosirea acestora fãrã filtre şi supape hidraulice de siguranţã umplute cu apã la nivelul corespunzãtor;
d) dezgheţarea generatorului de acetilenã cu flacãrã deschisã sau obiecte incandescente;
e) aşezarea cablurilor electrice pentru sudare împreunã cu furtunurile şi conductele pentru sudare cu gaze;
f) contactul buteliilor, conductelor şi furtunurilor cu uleiuri, vaselinã sau alte grãsimi, precum şi cu mâna sau cu obiecte îmbibate cu aceste substanţe;
g) descãrcarea generatorului de acetilenã, precum şi curãţarea furtunurilor în încãperi;
h) reînceperea sudãrii dupã întrerupere fãrã ca în prealabil sã se fi aerisit încãperea în care se sudeazã.
ART. 172
Se interzic deplasarea cu arzãtorul aprins în afara zonei de lucru, precum şi urcarea pe scãri, schele şi altele asemenea.
ART. 173
(1) La întreruperi ale lucrului care depãşesc 10 minute, se închid robinetele buteliei de oxigen şi ale generatorului de acetilenã sau de la punctele de distribuţie, când alimentarea cu gaze se face de la conducte.
(2) La întreruperea lucrului pe o perioadã mai îndelungatã (o noapte sau zi de repaus) se evacueazã carbidul din generator.
ART. 174
În cazul şocurilor produse de întoarcerea flãcãrii se impun urmãtoarele mãsuri:
a) se închid imediat robinetele pentru acetilenã şi oxigen;
b) se introduce becul într-un vas cu apã rece curatã;
c) se purjeazã furtunul pentru acetilenã;
d) se desfundã becul cu sârmã din metal moale sau se schimbã;
e) se verificã dacã nivelul apei din supapa de siguranţã este la înãlţimea robinetului de control.
ART. 175
Lucrãrile de sudare la instalaţii, rezervoare, recipiente ori conducte prin care s-au vehiculat sau în care s-au depozitat substanţe combustibile ori vapori inflamabili se executã numai dupã golirea, aerisirea, spãlarea, umplerea cu apã sau gaz inert, precum şi izolarea acestora prin flanşe oarbe de restul instalaţiilor şi numai dupã obţinerea rezultatelor analizelor de laborator.
ART. 176
(1) În spaţiile unde se sudeazã, materialele şi substanţele combustibile transportabile se îndepãrteazã la distanţã de minimum 10,00 m de locul operaţiunii.
(2) Materialele care nu pot fi îndepãrtate, precum şi elementele de construcţie combustibile se umezesc cu apã sau se protejeazã cu panouri incombustibile.
(3) Se verificã şi se iau mãsuri ca sursele de aprindere precum scântei, particule incandescente sã nu pãtrundã, prin deschiderile din pereţi sau prin pardosealã, la materiale combustibile aflate în încãperile alãturate sau la o cotã inferioarã.
ART. 177
(1) Periodic şi dupã terminarea lucrului se verificã dacã nu s-au creat focare de incendiu.
(2) Toate materialele şi elementele care au fost protejate împotriva aprinderii se verificã dacã sunt în stare intactã.
ART. 178
(1) La executarea lucrãrilor de sudare şi/sau tãiere oxiacetilenicã a pieselor, instalaţiilor şi altora asemenea se curãţã în prealabil urmele de uleiuri, resturile textile precum bumbac, câlţi şi altele asemenea.
(2) În ceea ce priveşte piesele vopsite, acestea se curãţã de vopsea pe o porţiune de minimum 0,10 m în jurul punctelor de lucru.
ART. 179
Lucrãrile de sudare şi/sau de tãiere oxiacetilenicã la instalaţii electrice se executã numai dupã scoaterea de sub tensiune a acestora şi luarea mãsurilor împotriva conectãrii lor accidentale la reţea.
ART. 180
În atelierele de sudare se interzice executarea concomitentã a lucrãrilor de sudare electricã şi de sudare sau tãiere cu flacãrã oxiacetilenicã.
ART. 181
Operaţiile de sudare şi tãiere a metalelor cu aparate şi instalaţii speciale, altele decât cele electrice sau oxiacetilenice, se executã respectându-se atât normele de mai sus, cât şi cele stabilite de producãtor/furnizor.
ART. 182
(1) Recipientele (buteliile) încãrcate cu fluide tehnologice, prevãzute cu inele de cauciuc şi capace de protecţie, se amplaseazã la cel puţin 1,00 m de corpurile de încãlzire ale instalaţiilor de încãlzire centralã şi la minimum 10,00 m faţã de sobe sau alte surse de foc deschis, scântei şi altele asemenea, fixate în poziţie verticalã în brãţãri (coliere) speciale.
(2) Se interzice depozitarea recipientelor/buteliilor în aer liber sub acţiunea directã a razelor solare sau în locuri umede ori cu acţiune corosivã.
(3) Este interzisã utilizarea recipientelor/buteliilor de gaze fãrã reductoare de presiune.
ART. 183
(1) Reductoarele de presiune se verificã înaintea folosirii, trebuind sã fie etanşe.
(2) Se interzice folosirea reductoarelor de presiune dacã:
a) prezintã urme de uleiuri sau alte grãsimi;
b) au garnitura de etanşare defectã;
c) filetul piuliţei olandeze de racordare este defect;
d) manometrele lipsesc sau sunt defecte.
(3) Reductoarele de presiune şi manometrele se întreţin şi se reparã numai de persoane autorizate.
ART. 184
(1) Furtunurile de cauciuc se folosesc conform destinaţiei lor, cu respectarea prevederilor standardelor specifice.
(2) Fixarea capetelor furtunurilor la aparatele de sudurã se face etanş, prin coliere metalice strânse bine.
(3) La supapele hidraulice de siguranţã, furtunurile se racordeazã cât mai strâns, fãrã a se fixa în coliere.
(4) Controlul etanşeitãţii la furtunurile pentru acetilenã se executã obligatoriu folosindu-se numai emulsie de sãpun în apã.
(5) Se interzice folosirea furtunurilor murdare de uleiuri sau de alte grãsimi, fisurate ori crãpate.
ART. 185
Conductele de acetilenã şi cele de oxigen se vopsesc şi se marcheazã în conformitate cu prevederile standardelor specifice.
ART. 186
(1) Curãţarea generatorului de acetilenã de resturile de carbid se executã cu unelte din lemn sau alamã.
(2) Nãmolul şi resturile descompuse de carbid se evacueazã din încãperi în containere speciale şi se depun în gropi amenajate în locuri fãrã pericol de incendiu, marcate în conformitate cu prevederile standardelor specifice.
(3) Se interzice cu desãvârşire evacuarea subproduselor menţionate la alin. (2) în conductele de canalizare sau pãstrarea lor în încãperi.
ART. 187
(1) Se interzice manevrarea buteliilor de oxigen cu mâini, scule sau echipamente murdare de uleiuri, vaseline şi alte produse grase.
(2) Reductoarele pentru oxigen se utilizeazã numai la buteliile care conţin acest gaz.
ART. 188
(1) Corpurile agregatelor pentru sudare electricã şi ale transformatoarelor, carcasele tablourilor de distribuţie, mesele pentru sudare, piesele supuse sudãrii trebuie legate electric la pãmânt.
(2) Punerea la pãmânt a instalaţiilor transportabile de sudare electricã se executã înainte de începerea lucrului, iar contactul la locul de fixare trebuie bine realizat.
(3) Se interzice lucrul cu agregate care au cablurile electrice şi cleştele portelectrod defecte sau cu izolaţia deterioratã.
(4) Este interzisã aşezarea cablurilor electrice în locuri umede, lângã sau împreunã cu alte conducte ori tubulaturi prin care se transportã gaze combustibile sau oxigen.
ART. 189
Pentru protecţia instalaţiei electrice de sudare împotriva suprasarcinilor şi a scurtcircuitelor trebuie folosite siguranţe fuzibile la intensitatea nominalã maximã admisibilã.
ART. 190
Capetele electrozilor în stare caldã se depun în vase metalice sau pe platforme incombustibile.
ART. 191
Pe timpul sudãrii electrice cu arc deschis, materialele combustibile trebuie protejate pe o distanţã de 10,00 m de locul unde se executã operaţia.
ART. 192
La întreruperea operaţiei de sudare electricã, aparatele se scot de sub tensiune.
§ 9. Ateliere de tapiţerie
ART. 193
În atelierele de tapiţerie sunt interzise operaţiunile de curãţare a materialelor - stofe, pânzã cu produse inflamabile precum benzinã, neofalinã şi altele asemenea.
ART. 194
Pregãtirea materialelor precum lânã, vatã, pãr, burete, zegras şi altele asemenea se executã în încãperi separate, prevãzute cu instalaţii de ventilare.
ART. 195
Materialele textile şi semifabricatele din lemn folosite la executarea decorurilor trebuie ignifugate şi însoţite de buletinul de ignifugare emis în condiţiile legii.
ART. 196
La terminarea programului de lucru, maşinile de cusut electrice se scot de sub tensiune, se curãţã depunerile de praf, de scame şi altele asemenea de pe instalaţiile de iluminat, încãlzire, de forţã şi de pe pereţi şi se evacueazã deşeurile.
ART. 197
În atelierele de tapiţerie se interzic fumatul şi folosirea focului deschis.
§ 10. Ateliere de croitorie
ART. 198
(1) Instalaţia de iluminat din ateliere se realizeazã de tip etanş, asigurându-se înlãturarea zilnicã a prafului de pe aceasta.
(2) Prin amplasarea utilajelor specifice în ateliere şi a elementelor de mobilier necesare - mese de croit, de cãlcat, scaune - trebuie sã fie asigurate culoarele de evacuare în caz de incendiu pentru personal.
ART. 199
(1) Maşinile de cusut acţionate electric, prizele, ştecãrele şi fişele de conectare se menţin în stare perfectã de funcţionare, nefiind permise niciun fel de improvizaţii.
(2) Totodatã, se asigurã protejarea cablurilor electrice pentru evitarea deteriorãrilor care pot conduce la scurtcircuite şi electrocutãri.
ART. 200
La terminarea programului de lucru sau când funcţionarea maşinilor de cusut este întreruptã pentru o perioadã mai mare de timp, acestea se scot de sub tensiune.
ART. 201
Toate deşeurile de materiale precum pânzã, stofã, lânã, catifea, bumbac, vatã, zegras şi altele asemenea, rezultate din activitatea productivã, se strâng în containere speciale şi se evacueazã din ateliere la sfârşitul programului de lucru, depozitându-se în locurile special amenajate pentru colectarea lor.
ART. 202
Operaţiile de curãţare a materialelor precum stofã, pânzã, draperii şi altele asemenea cu benzinã, neofalinã şi alte lichide inflamabile se fac în aer liber sau în încãperi separate, ferite de orice sursã de foc, cu ventilaţie normalã, naturalã ori mecanicã, numai la lumina zilei.
ART. 203
(1) Pe durata efectuãrii operaţiilor de cãlcat, fiarele electrice de cãlcat se aşazã pe suporturi izolante, iar dupã folosire se deconecteazã de la sursa de curent.
(2) Înainte de terminarea programului de lucru, fiarele de cãlcat şi suporturile respective se lasã sã se rãceascã, apoi se depoziteazã într-un spaţiu fãrã pericol de incendiu.
ART. 204
De asemenea, în spaţiile unde se desfãşoarã operaţiuni de cãlcat manual se interzic:
a) utilizarea maşinilor electrice de cãlcat care prezintã deteriorãri ale cablurilor de alimentare cu energie electricã, ştecãrelor;
b) pãstrarea rufelor în cantitãţi mai mari decât cele supuse strict acestei activitãţi.
ART. 205
La cãlcarea obiectelor din materiale textile în a cãror compoziţie intrã fibre sintetice, care nu permit o temperaturã ridicatã, se utilizeazã maşini electrice de cãlcat cu cablurile de alimentare prevãzute cu întreruptoare, spre a se opri curentul electric atunci când se depãşeşte temperatura necesarã, sau aparate de cãlcat cu sistem de reglaj pentru diverse tipuri de materiale.
ART. 206
Se interzice depozitarea materialelor în apropierea sistemelor de încãlzire.
ART. 207
Pentru utilajele care în timpul funcţionãrii produc electricitate staticã se verificã legarea la pãmânt a acestora.
ART. 208
Se asigurã curãţarea tubulaturii de evacuare a scamelor de la maşini, acolo unde este prevãzutã o asemenea instalaţie, cel puţin o datã pe lunã.
ART. 209
Se asigurã curãţarea instalaţiilor electrice montate aparent de scamele şi praful rezultate din activitatea productivã cel puţin o datã pe sãptãmânã.
ART. 210
La terminarea schimbului de lucru se evacueazã deşeurile rezultate din procesul de producţie în locuri special destinate.
§ 11. Ateliere de cizmãrie
ART. 211
Materialele, adezivii şi vopselele necesare tehnologic se introduc în atelier numai în cantitãţile corespunzãtoare unei zile de lucru.
ART. 212
Aplicarea adezivilor şi vopselelor necesare în procesul tehnologic se executã numai sub hote prevãzute cu ventilaţie eficientã.
ART. 213
În atelierele de cizmãrie se interzic fumatul şi focul deschis.
ART. 214
Încãlzirea atelierelor de cizmãrie se realizeazã numai cu mijloace certificate şi corespunzãtoare mediului de lucru.
§ 12. Ateliere de spãlãtorie-vopsitorie
ART. 215
Spãlarea şi vopsirea materialelor textile se executã cu respectarea strictã a mãsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor privind folosirea focului deschis.
ART. 216
Se interzice folosirea substanţelor inflamabile în operaţiunile de spãlare/curãţare/vopsire.
ART. 217
Uscarea materialelor textile provenite din operaţiunile de spãlare/curãţare/vopsire se executã în atelier numai în cantitãţi ce nu depãşesc volumul unei zile de lucru.
ART. 218
Suporturile pentru uscarea materialelor textile se amplaseazã la minimum 15,00 m de cazan.
ART. 219
(1) Maşinile de spãlat şi fiarele de cãlcat electrice se leagã la pãmânt.
(2) La folosirea fiarelor de cãlcat electrice se respectã prevederile art. 203-205.
ART. 220
La maşinile de uscat, presele hidraulice cu încãlzire electricã, calandre şi alte utilaje încãlzite cu abur sau rezistenţã electricã se verificã faptul ca, dupã terminarea lucrului, sã fie îndepãrtate toate produsele textile.
ART. 221
La terminarea programului de lucru în spaţiile destinate activitãţilor de spãlãtorie-uscãtorie şi în cãlcãtorii:
a) se deconecteazã toate aparatele şi maşinile electrice, utilizate în activitãţile desfãşurate în aceste spaţii, de la alimentarea cu energie electricã;
b) se evacueazã toate deşeurile şi se face curãţarea locului de muncã;
c) se întrerupe iluminatul artificial, se încuie încãperile şi se predau cheile persoanelor desemnate pentru acest scop.

CAP. III
Mijloace de primã intervenţie şi dotare

ART. 222
(1) Prima intervenţie este asiguratã cu stingãtoare portative/mobile adecvate riscului de incendiu local, amplasate vizibil, uşor accesibile, de regulã în apropierea cãilor de acces/evacuare.
(2) Personalul special desemnat trebuie sã fie bine pregãtit sã utilizeze mijloacele de stingere.
ART. 223
(1) Spaţiile destinate atelierelor de întreţinere şi reparaţii se doteazã cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor, conform proiectelor tehnice, prevederilor normelor de dotare şi reglementãrilor tehnice de specialitate în vigoare.
(2) Mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor se menţin permanent în stare de utilizare la parametrii proiectaţi.
ART. 224
Mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor utilizate de personalul de pe locurile de muncã şi/sau de forţele de intervenţie se amplaseazã cu respectarea urmãtoarelor cerinţe:
a) înãlţimea de montare şi greutatea acestora sã fie pe mãsura capacitãţilor fizice ale persoanelor care le utilizeazã;
b) sã fie bine fixate şi sã nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.
ART. 225
(1) Mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor se marcheazã în conformitate cu prevederile reglementãrilor tehnice şi ale standardelor specifice.
(2) Pe timpul exploatãrii se asigurã vizibilitatea şi lizibilitatea marcajelor.
ART. 226
Mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor cu care se echipeazã şi se doteazã construcţiile, instalaţiile tehnologice şi amenajãrile se întreţin permanent în stare de funcţionare, cu asigurarea fiabilitãţii şi eficienţei necesare, conform reglementãrilor tehnice şi instrucţiunilor tehnice elaborate de producãtor/furnizor.
ART. 227
(1) Proprietarii construcţiilor în care funcţioneazã ateliere de întreţinere şi reparaţii trebuie sã execute periodic controlul stãrii de funcţionare a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor cu care acestea sunt echipate şi dotate, prin personal anume desemnat şi instruit în acest scop, dacã nu se prevede altfel în contractul, convenţia sau alt act juridic similar încheiat între proprietar/locator şi chiriaş/locatar.
(2) Scoaterea din funcţiune a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor fãrã luarea unor mãsuri compensatorii de apãrare împotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari funcţionãrii acestora în condiţii de eficienţã este strict interzisã.
(3) Controlul stãrii de funcţionare a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor se executã conform prevederilor cuprinse în reglementãrile tehnice, normele specifice de apãrare împotriva incendiilor, precum şi în instrucţiunile tehnice elaborate de proiectanţi şi/sau de producãtori/furnizori.
ART. 228
Construcţiile în care funcţioneazã ateliere de întreţinere şi reparaţii se doteazã cu cel puţin un stingãtor de incendiu portativ la o suprafaţã de 100 m², dar minimum douã stingãtoare pe nivel şi nu mai puţin de un stingãtor pe încãpere.
ART. 229
(1) Pentru stingãtoarele portative documentele de referinţã sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, SR EN 3 cu pãrţile sale, precum şi reglementãri tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene (UE) sau Turciei ori ale statelor membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS), parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
(2) Referitor la performanţele de stingere, acestea trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) stingãtoarele cu pulbere sunt de capacitate/încãrcãturã de minimum 6 kg;
b) stingãtoarele cu apã pulverizatã/spumã sunt de capacitate/încãrcãturã de minimum 6 l.
(3) Se pot utiliza mai multe stingãtoare de capacitate mai micã cu performanţe de stingere echivalente.
(4) Pentru stingãtoarele mobile cu încãrcãtura nominalã de 50 kg (l) documentul de referinţã este SR EN 1866-1, precum şi reglementãri tehnice echivalente ale statelor membre ale UE sau Turciei ori ale statelor membre ale AELS, parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
(5) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplicã stingãtoarelor care sunt fabricate şi/sau comercializate legal într-un stat membru al UE sau Turcia ori fabricate legal într-un stat membru al AELS, parte la acordul privind Spaţiul Economic European, în conformitate cu specificaţiile normative în vigoare în aceste ţãri.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 230
Activitatea în atelierele şi spaţiile de întreţinere şi reparaţii se organizeazã astfel încât sã nu se îngreuneze ori blocheze evacuarea persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu.
ART. 231
(1) La terminarea programului de lucru în atelierele şi spaţiile de întreţinere şi reparaţii se deconecteazã aparatele/sistemele de încãlzire/ventilare/climatizare localã, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electricã a aparatelor şi instalaţiilor a cãror funcţionare nu este necesarã.
(2) Se excepteazã de la prevederile alin. (1) instalaţiile pentru iluminatul de siguranţã şi cele care alimenteazã sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor.
ART. 232
În atelierele şi spaţiile de reparaţii şi întreţinere se interzice accesul cu substanţe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii ori explozii.
ART. 233
Zilnic, dupã terminarea activitãţilor, se executã o verificare amãnunţitã a instalaţiilor utilitare şi se îndepãrteazã deşeurile.
ART. 234
În cazul producerii unui incendiu, se acţioneazã de urgenţã pentru:
a) evacuarea tuturor utilizatorilor clãdirii, precum şi a bunurilor importante adãpostite, în ordinea valorii;
b) anunţarea incendiului la numãrul de apel unic 112;
c) stingerea incendiului cu mijloacele de primã intervenţie.
ART. 235
Pentru alte categorii de ateliere şi spaţii de reparaţii şi întreţinere care nu sunt menţionate, se aplicã prevederile prezentelor dispoziţii generale, prin asimilare.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Keylon
30 Aprilie 2016
Glad I've finally found soneihtmg I agree with!
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016