Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DISPOZITII GENERALE din 2 decembrie 2010  de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DISPOZITII GENERALE din 2 decembrie 2010 de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 13 decembrie 2010

    CAP. I
    Scopul şi domeniul de aplicare

    ART. 1
    (1) Dispoziţiile generale de apãrare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri, denumite în continuare dispoziţii generale, au ca scop prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagãrii şi dezvoltãrii acestora prin mãsuri tehnice şi organizatorice, protecţia utilizatorilor, a forţelor care acţioneazã la intervenţie, a bunurilor şi a mediului împotriva efectelor incendiilor.
    (2) Dispoziţiile generale se aplicã tuturor spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri de pe teritoriul României, indiferent de forma de proprietate, pe întreaga perioadã de exploatare.
    (3) Prin perioadã de exploatare se înţelege şi perioada în care activitatea normalã este întreruptã, cum ar fi noaptea, zilele nelucrãtoare, zilele de sãrbãtori legale sau altele asemenea.
    ART. 2
    (1) Prin spaţii şi construcţii pentru birouri se înţelege orice clãdire destinatã activitãţilor de birou, inclusiv spaţiile de depozitare şi administrative aferente acestora.
    (2) Spaţiile şi construcţiile pentru birouri care fac obiectul prezentelor dispoziţii generale se clasificã, din punct de vedere constructiv, în:
    a) construcţii independente pentru birouri;
    b) spaţii pentru birouri înglobate în alte construcţii.
    (3) Construcţiile pentru birouri se clasificã, dupã regimul de înãlţime, în clãdiri normale/obişnuite, clãdiri înalte şi clãdiri foarte înalte, în conformitate cu reglementãrile tehnice specifice.
    ART. 3
    Prezentele dispoziţii generale se completeazã cu prevederile specifice din Normele generale de apãrare împotriva incendiilor, aprobate prin <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, şi cu reglementãrile tehnice din domeniul apãrãrii împotriva incendiilor aplicabile exploatãrii construcţiilor şi instalaţiilor în toate spaţiile pentru birouri.

    CAP. II
    Organizarea şi desfãşurarea activitãţii de apãrare împotriva incendiilor

    ART. 4
    Spaţiile şi construcţiile pentru birouri sunt reprezentate de proprietar, de conducãtorul instituţiei/ operatorului economic care îşi desfãşoarã activitatea în aceste clãdiri sau de persoana desemnatã de aceştia, denumitã în continuare administrator, ori de persoana care le utilizeazã în baza unui contract, a unei convenţii sau a unui act juridic similar încheiat în acest sens, denumitã în continuare locatar.
    ART. 5
    (1) În spaţiile şi construcţiile pentru birouri, atribuţiile în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor pot fi exercitate de:
    a) cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
    b) personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţã, în cazul în care este constituit şi funcţioneazã un astfel de serviciu;
    c) persoana/persoanele care îndeplineşte/îndeplinesc prin cumul atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
    d) persoana fizicã sau persoana juridicã autorizatã pentru desfãşurarea activitãţii de apãrare împotriva incendiilor, conform legii, pe bazã de contract;
    e) administrator, pentru spaţiile în care îşi desfãşoarã activitatea mai puţin de 10 angajaţi.
    (2) Atribuţiile personalului prevãzut la alin. (1) lit. a)-d) pot fi îndeplinite de persoanele care fac dovada atestãrii obţinute în urma absolvirii unor cursuri de formare profesionalã în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, corespunzãtoare atribuţiilor pe care urmeazã sã le îndeplineascã, sau de persoanele din statele membre ale Uniunii Europene ori din statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) - pãrţi ale înţelegerii privind Zona Economicã Europeanã, care au obţinut recunoaşterea calificãrii pentru exercitarea ocupaţiilor respective.
    ART. 6
    (1) Utilizatorii spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri pot fi:
    a) personalul angajat;
    b) personalul care desfãşoarã activitãţi de prestãri servicii/de întreţinere;
    c) personalul colaborator;
    d) clienţii.
    (2) Prin client se înţelege acea persoanã care se aflã la un moment dat în spaţiul sau construcţia pentru birouri.
    ART. 7
    În cazul spaţiilor pentru birouri înglobate în alte construcţii organizarea activitãţii de apãrare împotriva incendiilor reprezintã obligaţia:
    a) proprietarului, conducãtorului instituţiei/operatorului economic sau administratorului, pentru spaţiile comune;
    b) locatarilor, pentru spaţiile închiriate, dacã nu se prevede altfel prin contractul, convenţia sau alt act juridic similar încheiat între pãrţi.
    ART. 8
    Obligaţiile pentru apãrarea împotriva incendiilor revin, potrivit legii, proprietarului, conducãtorului instituţiei/ operatorului economic sau administratorului, dupã caz.
    ART. 9
    (1) Atribuţiile personalului prevãzut la art. 5 se detaliazã astfel încât sã permitã, dacã este cazul, identificarea obligaţiilor legale delegate de proprietar sau conducãtorul instituţiei/operatorului economic.
    (2) Atribuţiile în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor care revin personalului prevãzut la art. 5 alin. (1) lit. a)-d) se stabilesc în fişele posturilor.
    ART. 10
    Actele de autoritate privind apãrarea împotriva incendiilor, emise de proprietar, conducãtorul instituţiei/ operatorului economic sau administrator, sunt:
    a) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, dupã caz;
    b) dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilitãţilor privind apãrarea împotriva incendiilor;
    c) instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor şi atribuţiile salariaţilor la locurile de muncã;
    d) dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
    e) dispoziţia privind organizarea instruirii personalului;
    f) dispoziţia de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţã ori contract/convenţie cu un serviciu privat pentru situaţii de urgenţã, dupã caz;
    g) regulile şi mãsurile de apãrare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice, dupã caz;
    h) convenţiile/contractele cuprinzând rãspunderile ce revin pãrţilor pe linia apãrãrii împotriva incendiilor, în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţã asupra bunurilor imobile;
    i) dispoziţia privind modul de gestionare a deşeurilor din materiale combustibile.
    ART. 11
    Mãsurile specifice de apãrare împotriva incendiilor în spaţiile şi construcţiile pentru birouri se stabilesc în funcţie de urmãtoarele:
    a) identificarea şi combaterea surselor specifice de aprindere;
    b) categoriile de materiale şi modul de gestionare a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde;
    c) dotarea cu mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor;
    d) activitãţile desfãşurate de utilizatori.
    ART. 12
    (1) Intervenţia la locul de muncã se realizeazã în conformitate cu prevederile din Normele generale de apãrare împotriva incendiilor.
    (2) Pentru efectuarea operaţiunilor prevãzute în cazul intervenţiei la locul de muncã, nominalizarea personalului se face pentru fiecare schimb de lucru, precum şi în afara programului de lucru, în zilele de repaus şi sãrbãtori legale.
    (3) Prin loc de muncã se înţelege locul destinat sã cuprindã posturi de lucru, situat în spaţiile şi construcţiile pentru birouri, inclusiv orice alt loc din aria acestora la care lucrãtorul are acces în cadrul desfãşurãrii activitãţii profesionale.
    (4) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiaşi clãdiri îşi desfãşoarã activitatea mai multe persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de muncã se delimiteazã conform contractului, convenţiei sau actului juridic similar, încheiat între pãrţi.
    ART. 13
    Planurile de protecţie împotriva incendiilor la spaţiile şi construcţiile pentru birouri sunt:
    a) planul de evacuare a persoanelor;
    b) planul de intervenţie;
    c) planul de depozitare şi de evacuare a materialelor care, conform legii, sunt considerate periculoase, dupã caz.
    ART. 14
    (1) Planurile de evacuare a persoanelor se întocmesc şi se afişeazã conform prevederilor Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor.
    (2) Pentru spaţiile pentru birouri înglobate în alte construcţii, planurile de evacuare sunt extrase din planul de evacuare al obiectivului şi se afişeazã de cãtre proprietar, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administrator.
    ART. 15
    (1) Planurile de intervenţie se întocmesc în conformitate cu prevederile Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor.
    (2) Proprietarul, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administratorul asigurã întocmirea planurilor de intervenţie pentru construcţiile în care sunt înglobate spaţii pentru birouri şi comunicã pãrţilor interesate mãsurile şi obligaţiile ce le revin.
    (3) Pentru construcţiile care au 2 sau mai mulţi proprietari sau în care se gãsesc mai multe/mulţi instituţii/operatori economici, cel care deţine partea dominantã este integrator al tuturor mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor la nivelul obiectivului.
    (4) Modelul structurii-cadru a planului de intervenţie este prezentat în anexa la Normele generale de apãrare împotriva incendiilor.
    ART. 16
    Planurile de depozitare şi evacuare se întocmesc şi se afişeazã conform Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor.
    ART. 17
    Planurile de protecţie împotriva incendiilor se actualizeazã ori de câte ori este cazul, în funcţie de modificãrile condiţiilor care au stat la baza întocmirii lor, precum şi de modificãrile legislative, constructive, de personal şi altele asemenea.
    ART. 18
    Personalul prevãzut la art. 5 are urmãtoarele obligaţii principale:
    a) îndrumã şi controleazã modul de aplicare a prevederilor legale pentru apãrarea împotriva incendiilor şi informeazã proprietarul, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administratorul asupra deficienţelor constatate;
    b) participã la controlul pe linia apãrãrii împotriva incendiilor desfãşurat de inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti;
    c) identificã pericolele de incendiu care pot sã aparã la nivelul acestor tipuri de obiective;
    d) asigurã tematica şi desfãşurarea activitãţii de instruire periodicã în domeniul situaţiilor de urgenţã, în limita competenţelor deţinute, a salariaţilor şi a personalului cu responsabilitãţi în domeniul situaţiilor de urgenţã;
    e) participã, în limita atribuţiilor conferite, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;
    f) asigurã întocmirea, completarea şi reactualizarea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi verificã periodic nivelul de cunoaştere a acestora de cãtre personal;
    g) informeazã operativ proprietarul sau conducãtorul instituţiei/operatorului economic privind problemele apãrute pe linia apãrãrii împotriva incendiilor, modul de soluţionare a acestora şi urmãreşte îndeplinirea mãsurilor stabilite în acest scop;
    h) participã, cu aprobarea proprietarului, conducãtorului instituţiei/operatorului economic sau administratorului, la acţiuni pe tema apãrãrii împotriva incendiilor, precum cursuri, instructaje, analize organizate de inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti sau de alte organe împuternicite prin lege şi propune organizarea unor astfel de acţiuni;
    i) participã la evaluarea anualã a nivelului de apãrare împotriva incendiilor, efectuat de proprietar, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administrator şi propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice noi de apãrare împotriva incendiilor şi pentru menţinerea funcţionalitãţii celor existente;
    j) verificã existenţa, modul de amplasare şi starea fizicã a indicatoarelor de securitate;
    k) asigurã funcţionarea corespunzãtoare a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor şi a mijloacelor de semnalizare, conform reglementãrilor tehnice specifice;
    l) se asigurã cã verificarea, întreţinerea şi/sau repararea mijloacelor tehnice cu rol de protecţie la foc se realizeazã numai de cãtre personal calificat;
    m) verificã periodic, cel puţin anual, ca în spaţiile şi construcţiile pentru birouri, cantitãţile de materiale şi substanţe combustibile utilizate sã nu conducã la depãşirea densitãţii sarcinii termice stabilite prin reglementãri tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare.
    ART. 19
    Personalul angajat şi personalul colaborator are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) sã respecte Normele generale de apãrare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispoziţii generale, mãsurile şi regulile specifice stabilite în cadrul persoanei juridice la care este angajat;
    b) sã respecte instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea spaţiului în care este angajat;
    c) sã participe, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea personalului în condiţii de siguranţã;
    d) sã intervinã, conform organizãrii specifice locului de muncã, pentru stingerea oricãrui incendiu, utilizând mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor din dotare.
    ART. 20
    Personalul care desfãşoarã activitãţi de prestãri servicii de întreţinere are urmãtoarele obligaţii:
    a) sã respecte instrucţiunile/regulile specifice privind apãrarea împotriva incendiilor;
    b) sã intervinã, conform instrucţiunilor specifice, pentru stingerea oricãrui început de incendiu, utilizând mijloacele de apãrare împotriva incendiilor din dotare;
    c) prin activitãţile desfãşurate, sã nu afecteze buna funcţionare a mijloacelor tehnice, sistemelor, instalaţiilor şi altora asemenea, destinate apãrãrii împotriva incendiilor din dotarea spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri;
    d) sã aducã la cunoştinţa proprietarului, conducãtorului instituţiei/operatorului economic sau administratorului, dupã caz, orice defecţiune tehnicã ori altã situaţie care constituie pericol de incendiu.
    ART. 21
    Clientul are urmãtoarele obligaţii principale:
    a) sã respecte instrucţiunile/regulile specifice privind apãrarea împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţã sub orice formã de cãtre proprietar, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administrator;
    b) prin modul de comportare sã nu afecteze buna funcţionare a mijloacelor tehnice, sistemelor, instalaţiilor şi altora asemenea, destinate apãrãrii împotriva incendiilor din dotarea spaţiilor/clãdirilor;
    c) sã respecte toate mesajele transmise în caz de incendiu.
    ART. 22
    (1) Instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor proprii spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri reprezintã setul de reguli şi mãsuri care definesc concret activitãţile ce se desfãşoarã în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor.
    (2) Instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor se elaboreazã şi se pãstreazã de personalul prevãzut la art. 5 şi se aprobã de proprietar, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administrator.
    (3) La întocmirea instrucţiunilor de apãrare împotriva incendiilor se vor avea în vedere urmãtoarele cerinţe minimale:
    a) specificul activitãţilor care se desfãşoarã în spaţiile şi construcţiile respective pentru birouri;
    b) categoria de utilizatori care trebuie sã le cunoascã şi sã le aplice;
    c) includerea regulilor de prevenire a incendiilor şi enumerarea mijloacelor de apãrare împotriva incendiilor din dotarea sau echiparea construcţiilor;
    d) modalitãţile practice de evacuare a utilizatorilor;
    e) dotarea cu mijloace de intervenţie adecvate pentru stingerea incendiului, necesare personalului de intervenţie propriu şi extern.
    (4) Extrase din instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor, cuprinzând prevederi specifice, se afişeazã la fiecare loc de muncã prin grija personalului prevãzut la art. 5.
    (5) Extrase din instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor pentru clienţi se afişeazã în locuri vizibile prin grija personalului prevãzut la art. 5.
    ART. 23
    (1) Instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor se completeazã, în toate cazurile, cu informaţiile din planurile de intervenţie.
    (2) Instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor se actualizeazã ori de câte ori este cazul, în funcţie de modificãrile condiţiilor care au stat la baza întocmirii lor, precum şi de modificãrile legislative, constructive, de personal şi altele asemenea.
    (3) Fiecare instrucţiune de apãrare împotriva incendiilor trebuie sã aibã înscrise data întocmirii/reviziei şi data aprobãrii.
    ART. 24
    Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri se executã de personalul prevãzut la art. 5 şi se finalizeazã prin elaborarea unui document scris în care se consemneazã cel puţin:
    a) construcţiile şi instalaţiile care au fost cuprinse în control;
    b) constatãrile rezultate din teren;
    c) propunerile de mãsuri şi acţiuni de înlãturare a deficienţelor şi de îmbunãtãţire a activitãţii.

    CAP. III
    Reguli şi mãsuri de apãrare împotriva incendiilor

    SECŢIUNEA 1
    Reguli generale de apãrare împotriva incendiilor

    ART. 25
    Mãsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri privesc:
    a) controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul desfãşurãrii şi dupã încheierea activitãţilor;
    b) stabilirea mãsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu;
    c) menţinerea condiţiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţã şi pentru securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;
    d) întreţinerea în stare operativã a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor şi de semnalizare.
    ART. 26
    (1) Dispozitivele, echipamentele, instalaţiile, sistemele şi altele asemenea destinate apãrãrii împotriva incendiilor trebuie verificate şi întreţinute corespunzãtor, pentru a se asigura menţinerea permanentã a caracteristicilor tehnicotactice prevãzute în documentaţiile tehnice elaborate de producãtor.
    (2) Periodicitatea lucrãrilor de verificare şi întreţinere tehnicã se stabileşte în funcţie de prevederile reglementãrilor tehnice specifice şi de instrucţiunile producãtorului.
    (3) Lucrãrile de verificare şi întreţinere a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor trebuie executate de personal autorizat şi supervizate de personalul prevãzut la art. 5.
    ART. 27
    În cadrul construcţiilor şi spaţiilor pentru birouri se asigurã marcarea şi semnalizarea:
    a) locurilor pentru fumat, în condiţiile legii;
    b) cãilor de acces, evacuare şi intervenţie;
    c) mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor;
    d) instalaţiilor utilitare care pot genera risc de incendiu, precum cele electrice, de gaze, de încãlzire şi altele asemenea.
    ART. 28
    (1) Construcţiile şi spaţiile pentru birouri pot fi încãlzite, ventilate şi climatizate pe ansamblu, centralizat sau local.
    (2) Atunci când se utilizeazã instalaţii locale de încãlzire, ventilare şi climatizare se respectã indicaţiile producãtorului şi prevederile normelor tehnice de specialitate.
    ART. 29
    (1) În spaţiile şi construcţiile pentru birouri, fumatul este interzis, cu excepţia locurilor special amenajate, în condiţiile legii.
    (2) Acest lucru se marcheazã la intrarea/intrãrile în clãdire prin afişarea, în conformitate cu prevederile standardelor specifice, a simbolisticii şi a sintagmei "FUMATUL INTERZIS!".
    (3) Locurile stabilite pentru fumat se prevãd cu:
    a) scrumiere sau vase cu apã, nisip sau pãmânt;
    b) instrucţiuni afişate, cuprinzând mãsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu;
    c) mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor.
    (4) Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile cum sunt hârtia, cartonul, textilele este interzisã.
    (5) Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care existã materiale combustibile este interzisã.
    (6) Aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigãri sau chibrituri aprinse este interzisã.
    (7) Scrumierele din interiorul clãdirilor se amplaseazã astfel încât sã nu fie posibilã aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.
    ART. 30
    Prin amplasare şi funcţionare, spaţiile pentru birouri înglobate în alte construcţii nu trebuie sã afecteze securitatea la incendiu a construcţiei.
    ART. 31
    (1) Circulaţiile orizontale şi verticale precum uşi, culoare, holuri, scãri, ascensoare şi altele asemenea, destinate intervenţiei serviciilor de urgenţã, trebuie menţinute în permanenţã în stare de utilizare.
    (2) Cãile de acces şi evacuare, interioare şi exterioare, trebuie menţinute permanent în stare de utilizare şi marcate cu indicatoare de securitate, astfel încât sã permitã utilizatorilor clãdirii folosirea lor în caz de incendiu.
    (3) Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului cãilor de acces prin depozitarea de materiale sau obiecte.
    (4) Este obligatorie verificarea zilnicã de cãtre proprietar, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administrator a cãilor de evacuare, pentru menţinerea acestora în stare de practicabilitate, dacã nu se prevede altfel prin contract, convenţie sau alt act juridic similar încheiat între pãrţi.
    ART. 32
    Pe întregul traseu de evacuare din spaţiile şi construcţiile pentru birouri se interzic:
    a) montarea de oglinzi, perdele, praguri cu înãlţimea mai mare de 2,5 cm sau alte elemente care pot crea confuzie în perceperea traseului de evacuare;
    b) amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, în casele scãrilor, sub rampele scãrilor;
    c) amenajarea unor locuri de muncã sau activitãţi, inclusiv a celor cu caracter de amenajare temporarã de tipul expoziţie/prezentare a unor produse promoţionale, care reduc gabaritul acestora şi care nu sunt prevãzute în proiect;
    d) aplicarea de decoraţiuni realizate din materiale combustibile.
    ART. 33
    (1) Traseele de evacuare a spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri nu trebuie sã conducã spre spaţii din care evacuarea nu poate continua.
    (2) Se interzic desfiinţarea uşilor prevãzute prin proiect la casele scãrilor, de pe coridoare, holuri, vestibuluri şi blocarea în poziţie deschisã a uşilor prevãzute cu mecanisme de autoînchidere.
    (3) Pe timpul desfãşurãrii activitãţii în spaţiile şi construcţiile pentru birouri se interzice încuierea uşilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor.
    (4) Se interzice mascarea indicatoarelor şi panourilor de marcare a cãilor de evacuare, corpurilor iluminatului de siguranţã pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, detectoarelor, capetelor sprinkler, stingãtoarelor de incendiu, hidranţilor interiori de incendiu cu decoraţiuni, postere, afişe sau bannere publicitare şi alte materiale similare sau prin depozitarea diferitelor materiale.
    (5) Se interzice amenajarea de boxe, spaţii de depozitare ori alte spaţii de lucru în podurile clãdirilor, în casele şi sub rampele scãrilor, pe coridoare sau pe alte cãi de evacuare.
    ART. 34
    (1) Cãile de acces şi intervenţie, precum şi accesul la sursele de apã pentru stingerea incendiilor se menţin, indiferent de sezon, practicabile, curate şi libere de orice obstacole care ar putea împiedica intervenţia operativã pentru stingerea incendiilor.
    (2) Menţinerea în stare de practicabilitate a cãilor de evacuare şi intervenţie este obligaţia proprietarului, administratorului sau conducãtorului instituţiei/operatorului economic pentru spaţiile de utilizare comunã, respectiv obligaţia locatarilor pentru pãrţile de construcţii şi amenajãri folosite de aceştia.
    ART. 35
    Cãile de evacuare trebuie sã permitã evacuarea în siguranţã a persoanelor cu dizabilitãţi motorii de la nivelurile la care acestea au acces.
    ART. 36
    (1) Funcţionarea iluminatului de siguranţã se verificã de cãtre personalul prevãzut la art. 5 şi se menţine în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.
    (2) Compartimentãrile interioare temporare în cadrul spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri se executã pe bazã de dispoziţie de şantier însuşitã de proiectantul iniţial şi verificatorul de proiect şi nu trebuie sã afecteze iluminatul de siguranţã.
    (3) În situaţia executãrii de compartimentãri interioare temporare, este obligatorie dispunerea, suplimentar, de corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţã.
    ART. 37
    (1) Orice deficienţã constatatã la sistemul de alarmare în caz de incendiu cu mesaj preînregistrat, dacã acesta existã, se remediazã imediat, în conformitate cu legislaţia specificã.
    (2) Verificarea funcţionalitãţii sistemului de alarmare prevãzut la alin. (1) se face zilnic, de cãtre personalul prevãzut la art. 5, şi se consemneazã într-un registru.
    ART. 38
    (1) Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementãrilor tehnice specifice şi instrucţiunilor producãtorilor.
    (2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevãzute la alin. (1) cu defecţiuni, improvizaţii, neomologate sau fãrã protecţia corespunzãtoare faţã de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate este interzisã.
    (3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevãzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, verificare şi întreţinere, precum şi a mãsurilor specifice de apãrare împotriva incendiilor, emise şi aprobate potrivit legii.
    ART. 39
    (1) Pe timpul exploatãrii spaţiilor în care se desfãşoarã activitãţile pentru care a fost realizatã o amenajare temporarã trebuie luate mãsuri pentru înlãturarea şi/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a cantitãţilor de materiale combustibile şi eliminarea eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.
    (2) Pe perioada realizãrii amenajãrilor temporare se interzice accesul utilizatorilor.
    ART. 40
    (1) În clãdirile şi spaţiile pentru birouri pot fi pãstrate pentru curãţenie, igienizare, deparazitare, dezinsecţie, în recipiente ermetic închise şi în locuri special amenajate, lichide inflamabile în cantitate totalã de maximum 25 l.
    (2) Curãţarea pardoselii, parchetului, duşumelelor, mochetelor şi altor asemenea cu benzinã, neofalinã sau alte lichide inflamabile este interzisã.
    ART. 41
    (1) Pe timpul depozitãrii, manipulãrii şi expunerii produselor sau substanţelor combustibile se ţine seama de proprietãţile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele sã nu se producã ori sã nu se propage incendiul.
    (2) Produsele şi substanţele combustibile se amplaseazã la distanţã de siguranţã faţã de sursele de cãldurã ori se protejeazã astfel încât sã nu fie posibilã aprinderea lor.
    (3) Produsele şi substanţele combustibile se manipuleazã Zşi se depoziteazã în ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzãtor, în vederea identificãrii riscurilor de incendiu şi stabilirii procedeelor şi substanţelor de stingere sau de neutralizare adecvate.
    (4) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.
    (5) La elaborarea planurilor de intervenţie se ţine seama de compatibilitatea produselor sau substanţelor combustibile cu substanţele de stingere.
    ART. 42
    (1) Deşeurile se îndepãrteazã prin metode şi mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea programului de lucru, şi se depun în locuri special destinate depozitãrii sau distrugerii lor, stabilite de proprietar, potrivit prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.
    (2) Deşeurile şi ambalajele combustibile reutilizabile se depoziteazã, cu asigurarea distanţelor de siguranţã faţã de clãdiri, în funcţie de natura şi de proprietãţile fizico-chimice ale acestora.
    (3) Deşeurile şi ambalajele combustibile care nu se reutilizeazã se înlãturã conform reglementãrilor specifice.
    (4) Se interzice fumatul în spaţiile de colectare a ambalajelor şi deşeurilor combustibile.
    ART. 43
    Materialele şi substanţele care prezintã pericol de autoaprindere se pãstreazã conform instrucţiunilor producãtorului, luându-se mãsuri de control şi prevenire a fenomenului de autoaprindere.
    ART. 44
    (1) Menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pãmânt a descãrcãrilor electrice atmosferice este obligatorie.
    (2) Utilizarea şi verificarea periodicã a sistemelor de captare şi scurgere la pãmânt a electricitãţii statice, conform instrucţiunilor specifice şi reglementãrilor tehnice, este obligatorie.
    ART. 45
    (1) Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încãlzire cu defecţiuni, improvizaţii, suprlimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.
    (2) Verificarea, repararea, izolarea termicã şi curãţarea periodicã a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.
    (3) Exploatarea sobelor şi a instalaţiilor de încãlzire ce folosesc drept combustibil gazul metan sau gazul petrolier lichefiat se face cu respectarea strictã a instrucţiunilor emise de producãtori şi a mãsurilor din normativele de exploatare specifice.
    ART. 46
    Toate instalaţiile/conductele prin care circulã substanţe lichide sau gaze se marcheazã prin culori specifice de identificare a naturii substanţei, respectiv a pericolului acesteia, prevãzute de normele tehnice specifice.
    ART. 47
    (1) Lucrãrile de termoprotecţie/ignifugare se executã numai de cãtre personal autorizat, conform normelor tehnice specifice.
    (2) Calitatea lucrãrilor executate se certificã prin documente emise conform reglementãrilor în vigoare.
    (3) Lucrãrile de termoprotecţie/ignifugare aplicate pe elementele de construcţie şi/sau pe structurile din alcãtuirea construcţiilor protejate/tratate se executã cu periodicitatea impusã de reglementãrile tehnice specifice şi instrucţiunile producãtorului.
    ART. 48
    Elementele de limitare a propagãrii incendiului, de izolare termicã şi de etanşare la fum şi la gaze fierbinţi din alcãtuirea construcţiilor şi a instalaţiilor se menţin permanent în stare bunã, pentru a-şi îndeplini rolul stabilit.
    ART. 49
    În spaţiile şi construcţiile pentru birouri, cantitãţile de materiale şi de substanţe combustibile utilizate nu trebuie sã conducã la depãşirea densitãţii sarcinii termice stabilite prin reglementãri tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare, fapt care trebuie consemnat şi în contractul, convenţia sau alt act juridic similar încheiat între pãrţi.
    ART. 50
    În spaţiile şi construcţiile pentru birouri, activitatea se organizeazã astfel încât sã nu se creeze aglomerãri ale persoanelor şi o supraîncãrcare cu mobilier şi echipamente specifice care sã îngreuneze sau sã blocheze evacuarea în caz de incendiu.
    ART. 51
    Se interzice depozitarea materialelor şi lichidelor combustibile în poduri, subsoluri, pe culoare, în casele de scãri şi pe alte cãi de evacuare astfel încât sã împiedice evacuarea sau sã mãreascã pericolul de incendiu.
    ART. 52
    Se interzice utilizarea focului deschis şi a mijloacelor de iluminat cu flacãrã deschisã în spaţiile şi construcţiile pentru birouri, în podurile, spaţiile pentru arhivare şi spaţiile de depozitare ale acestora ori în alte locuri cu risc de incendiu.
    ART. 53
    Pe timpul exploatãrii spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri trebuie luate mãsuri pentru înlãturarea şi/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu prin limitarea, la strictul necesar, a cantitãţilor de materiale combustibile şi eliminarea eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.
    ART. 54
    La terminarea programului de lucru se deconecteazã aparatele/sistemele de încãlzire/ventilaţie/ climatizare localã, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electricã a calculatoarelor şi a altor aparate cu alimentare electricã care nu necesitã funcţionare permanentã.
    ART. 55
    Lucrãrile de verificare, reparare şi întreţinere a dispozitivelor, echipamentelor, instalaţiilor şi sistemelor destinate apãrãrii împotriva incendiilor se executã de personal autorizat, în condiţiile legii.
    ART. 56
    (1) În perioadele caniculare sau secetoase şi premergãtor sezonului rece, proprietarul, administratorul sau conducãtorul instituţiei/operatorului economic asigurã, prin personalul prevãzut la art. 5, elaborarea şi punerea în aplicare a unor programe speciale de mãsuri specifice de prevenire a incendiilor.
    (2) Mãsurile specifice în perioadele caniculare sau secetoase cuprind, în principal, urmãtoarele:
    a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor ridicate şi lipsei de precipitaţii;
    b) interzicerea utilizãrii focului deschis în zonele afectate de uscãciune avansatã;
    c) asigurarea protejãrii faţã de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbrã;
    d) asigurarea şi verificarea zilnicã a rezervelor de apã pentru incendiu.
    (3) Mãsurile specifice înainte de începerea sezonului rece cuprind, în principal, urmãtoarele:
    a) controlul instalaţiilor, al sistemelor de încãlzire existente şi al componentelor acestora precum surse de cãldurã, conducte, corpuri şi elemente de încãlzire, sobe, coşuri şi canale de fum şi altele asemenea, înlãturându-se defecţiunile constatate şi asigurându-se funcţionarea la parametrii normali;
    b) protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apã;
    c) asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszãpezirea cãilor de acces, de evacuare şi de intervenţie şi a surselor de apã exterioare pentru incendiu.
    ART. 57
    Marcarea cu indicatoare standardizate, menţinerea permanentã în stare de funcţionare a hidranţilor exteriori de incendiu, accesibilitatea cãtre aceştia şi coloanele uscate, precum şi protecţia împotriva lovirii acestora de cãtre autovehicule, se asigurã de cãtre proprietar, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administrator, prin personalul prevãzut la art. 5.
    ART. 58
    La terminarea programului de lucru în spaţiile şi construcţiile pentru birouri în care încãlzirea se face cu sobe cu acumulare de cãldurã, întreruperea funcţionãrii sobelor este obligatorie.
    ART. 59
    Instalaţiile utilitare electrice, de utilizare a gazelor naturale, de protecţie împotriva trãsnetelor, de ventilare, de climatizare şi altele asemenea aferente construcţiilor se exploateazã, se întreţin şi se verificã în conformitate cu reglementãrile tehnice şi mãsurile specifice de apãrare împotriva incendiilor, astfel încât sã nu constituie surse de iniţiere sau de propagare a incendiilor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Spaţii de depozitare

    ART. 60
    În spaţiile de depozitare a materialelor şi produselor se respectã urmãtoarele cerinţe minime specifice:
    a) depozitarea se face în funcţie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, combustibilitatea şi proprietãţile fizico-chimice, fãrã a depãşi sarcina termicã prevãzutã de proiectant;
    b) se interzice depozitarea în acelaşi spaţiu a substanţelor, materialelor, produselor care, prin contact direct între ele, pot genera incendii/explozii urmate de incendii;
    c) depozitarea produselor se face cu respectarea distanţelor normate faţã de instalaţiile electrice, de încãlzire, cu surse de foc/de cãldurã şi altele asemenea.
    ART. 61
    În spaţiile de depozitare se afişeazã la loc vizibil instrucţiunile specifice de apãrare împotriva incendiilor, regulile de comportament în caz de incendiu, precum şi planul de depozitare şi evacuare a materialelor periculoase.
    ART. 62
    (1) Depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile se face în ambalajele indicate de producãtor.
    (2) Materialele şi substanţele se inscripţioneazã, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea identificãrii naturii riscurilor de incendiu şi pentru adoptarea mãsurilor adecvate de intervenţie.
    (3) Este interzisã depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile ale cãror proprietãţi nu sunt cunoscute.
    (4) Dispunerea materialelor şi substanţelor periculoase în spaţiile de depozitare se face potrivit planurilor de depozitare.
    ART. 63
    Corpurile electrice de iluminat din spaţiile de depozitare a materialelor combustibile trebuie sã fie adecvate spaţiului respectiv, iar cele care pot fi lovite se prevãd cu armãturi de protecţie.
    ART. 64
    Deşeurile rezultate din ambalaje se evacueazã zilnic din spaţiile de depozitare în locurile stabilite în acest scop.
    ART. 65
    (1) În spaţiile de depozitare se asigurã o distanţã de siguranţã de minimum 0,5 m a materialelor combustibile faţã de elementele de încãlzire.
    (2) Faţã de corpurile de iluminat se respectã distanţele prevãzute în normativul tehnic specific, iar faţã de duzele de debitare a apei ale instalaţiilor speciale de stingere se asigurã distanţele necesare funcţionãrii eficiente a acestora.
    ART. 66
    La depozitarea materialelor se ţine seama de proprietãţile fizico-chimice ale acestora, de gradul de periculozitate, de sensibilitatea la cãldurã, fum sau la umezealã, de reacţia faţã de alte materiale, de posibilitatea de aprindere, precum şi de substanţele care pot fi utilizate la stingerea incendiilor.
    ART. 67
    Atât în interiorul spaţiilor de depozitare, cât şi pe suprafeţele de teren folosite pentru depozitarea mãrfurilor şi ambalajelor se pãstreazã în permanenţã ordine şi curãţenie.
    ART. 68
    Se interzice folosirea în spaţiile de depozitare a mijloacelor de încãlzire şi iluminat improvizate, cu defecţiuni sau neasigurate cu protecţie adecvatã.
    ART. 69
    Este interzis a se pãstra în spaţiile de depozitare obiecte strãine de inventarul spaţiului de depozitare.
    ART. 70
    Pe toatã suprafaţa spaţiului de depozitare se interzic aprinderea şi utilizarea focului de orice naturã.
    ART. 71
    Lucrãrile cu foc deschis se executã numai pe baza permisului de lucru cu foc şi numai cu indicarea persoanelor rãspunzãtoare de mãsurile ce trebuie luate pentru apãrarea împotriva incendiilor.
    ART. 72
    În spaţiile de depozitare, precum şi în apropierea acestora se dispun mãsuri pentru:
    a) interzicerea pãstrãrii unor cantitãţi de materiale mai mare decât capacitatea maximã admisã, prevãzutã prin proiect;
    b) interzicerea obturãrii gurilor de evacuare a sistemului de ventilare, acolo unde acesta este prevãzut, cu diverse mãrfuri, produse sau alte materiale;
    c) îndepãrtarea imediatã a tuturor deşeurilor sau altor materiale combustibile care nu au legãturã cu activitatea care se desfãşoarã în spaţiul respectiv.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Spaţii tehnice aferente construcţiei

    ART. 73
    (1) În spaţiile destinate centralelor termice, instalaţiilor sanitare, centralelor de ventilare şi climatizare, instalaţiilor electrice şi instalaţiilor de gaze se interzice depozitarea materialelor şi amplasarea de mobilier sau alte obiecte similare.
    (2) În spaţiile prevãzute la alin. (1) se respectã şi prevederile reglementãrilor tehnice specifice.
    ART. 74
    Pe timpul exploatãrii instalaţiilor utilitare se respectã instrucţiunile şi regulile de utilizare a echipamentului/maşinii, stabilite de proiectanţi şi de producãtori, precum şi mãsurile de apãrare împotriva incendiilor prevãzute în reglementãrile tehnice specifice în vigoare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Spaţii destinate preparãrii hranei şi servirii mesei

    ART. 75
    (1) La spaţiile destinate preparãrii hranei din spaţiile şi construcţiile pentru birouri se verificã periodic starea tehnicã a mijloacelor de preparat şi încãlzit hrana şi se remediazã de îndatã deficienţele constatate.
    (2) Se interzice amenajarea acestor spaţii în încãperi în care pardoseala se aflã sub nivelul terenului în cazul în care se utilizeazã gaz petrolier lichefiat - GPL.
    ART. 76
    Amenajarea spaţiilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea spaţiilor de siguranţã între elementele de mobilier, astfel încât sã fie asigurate cãile de evacuare, iar pentru uşile amplasate pe cãile de evacuare se asigurã sensul de deschidere spre exterior, potrivit reglementãrilor tehnice specifice, precum şi menţinerea descuiatã a acestora pe întreaga duratã cât sunt prezente persoane în salã.
    ART. 77
    În spaţiile de preparare a hranei se asigurã realizarea urmãtoarelor mãsuri:
    a) menţinerea permanentã a curãţeniei şi ordinii;
    b) utilizarea aparatelor electrocasnice conform instrucţiunilor producãtorilor şi deconectarea acestora de la prizã dupã ce au fost folosite.
    ART. 78
    În spaţiile de preparare a hranei se interzice:
    a) folosirea mijloacelor şi dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defecţiuni, improvizaţii ori fãrã supravegherea şi respectarea instrucţiunilor specifice de apãrare împotriva incendiilor;
    b) folosirea buteliilor cu gaz petrolier lichefiat - GPL neomologate, defecte, fãrã regulatoare de presiune, cu furtunuri de racordare defecte sau neprevãzute cu elemente-coliere de etanşare la racorduri;
    c) depozitarea buteliilor cu gaz petrolier lichefiat - GPL, altele decât cele aflate în uz;
    d) pregãtirea diverselor preparate astfel încât aceastã activitate sã prezinte pericol de incendiu;
    e) prelingerea grãsimilor din tãvi, umplerea vaselor peste limitã sau manipularea necorespunzãtoare a acestora;
    f) lãsarea nesupravegheatã a produselor alimentare pe mijloacele de preparare a hranei în funcţiune.
    ART. 79
    Maşinile de gãtit, grãtarele pentru fript, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajã temperaturi ridicate se amplaseazã la o distanţã de cel puţin 1 m faţã de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încãperi.
    ART. 80
    (1) Se interzice verificarea scãpãrilor de gaze cu flacãrã deschisã.
    (2) Verificarea scãpãrilor de gaze se face cu emulsie de apã şi sãpun sau conform instrucţiunilor producãtorului.
    ART. 81
    (1) Maşinile de gãtit şi grãtarele pentru fript se echipeazã cu hote şi tubulaturi de ventilaţie prevãzute cu clapete, filtre, site de protecţie şi, dupã caz, cu instalaţii de stingere specifice.
    (2) Hotele şi tubulaturile de ventilaţie ce deservesc maşinile de gãtit, grãtarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curãţã şi se degreseazã sãptãmânal sau ori de câte ori este nevoie, iar filtrele de protecţie se înlocuiesc conform instrucţiunilor producãtorului.
    (3) Se interzice curãţarea hotelor prin ardere.
    ART. 82
    (1) Instrucţiunile de exploatare recomandate de producãtor, precum şi instrucţiunile de lucru cu gaze naturale sau cu gaz petrolier lichefiat - GPL, dupã caz, se afişeazã în dreptul fiecãrui echipament din dotarea încãperii pentru prepararea hranei.
    (2) În cadrul instrucţiunilor de exploatare se prevãd reguli specifice de intervenţie în caz de incendiu.
    ART. 83
    La terminarea programului de lucru în spaţiile destinate preparãrii hranei şi servirii mesei se efectueazã urmãtoarele operaţiuni obligatorii:
    a) se întrerupe alimentarea cu energie electricã, gaze sau abur a maşinilor, utilajelor, aparatelor şi dispozitivelor destinate preparãrii hranei, care nu afecteazã activitatea din spaţiul respectiv;
    b) se verificã închiderea tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente;
    c) se evacueazã deşeurile rezultate în urma desfãşurãrii activitãţii;
    d) se întrerupe iluminatul artificial, cu excepţia iluminatului de siguranţã, acolo unde acesta existã, se încuie şi, dupã caz, se predau cheile la locurile stabilite de proprietar, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administrator.
    ART. 84
    Decoraţiunile în spaţiile destinate preparãrii hranei şi servirii mesei se realizeazã din materiale având clasa de reacţie la foc minim B, d0 sau d1.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Sãli de conferinţe/şedinţe sau similare

    ART. 85
    La exploatarea sãlilor de conferinţe/şedinţe sau similare se asigurã urmãtoarele mãsuri:
    a) se interzice accesul unui numãr mai mare de persoane decât cel stabilit, prin proiect;
    b) se interzic fumatul şi utilizarea focului deschis în astfel de spaţii;
    c) se acordã o atenţie deosebitã informãrii participanţilor la activitãţile desfãşurate în astfel de spaţii, privind principalele reguli de apãrare împotriva incendiilor care trebuie respectate de aceştia;
    d) atunci când încãlzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora se întrerupe înainte de accesul utilizatorilor în interiorul sãlii;
    e) covoarele, mochetele, preşurile utilizate în aceste spaţii, pe holuri, coridoare, culoare şi scãri se fixeazã pe pardosealã, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor, în caz de incendiu;
    f) la amplasarea mobilierului în aceste categorii de sãli şi încãperi se asigurã culoare de circulaţie corespunzãtor direcţionate, iar în condiţiile în care capacitatea sãlilor depãşeşte 200 de persoane, scaunele şi bãncile se fixeazã de pardosealã;
    g) se interzice amplasarea meselor, scaunelor, bãncilor, fişetelor sau a altui mobilier în apropierea uşilor de evacuare sau pe circulaţiile, holurile, culoarele care constituie cãi de evacuare în caz de incendiu;
    h) se întocmesc şi se afişeazã, la loc vizibil, planurile de evacuare a persoanelor dacã în sãlile respective se aflã cel puţin 50 de persoane.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Parcaje subterane, spaţii de garare şi parcãri pentru autoturisme

    ART. 86
    (1) În parcajele subterane pentru autoturisme se respectã prevederile reglementãrilor tehnice specifice.
    (2) În interiorul parcajelor prevãzute la alin. (1) se interzice amenajarea de încãperi sau spaţii, cu excepţia celor proiectate, în special destinate depozitãrii de materiale şi produse combustibile.
    ART. 87
    Parcarea autoturismelor în garaje se face în spaţii special destinate şi marcate în acest scop, interzicându-se parcarea acestora pe rampele auto şi circulaţii, astfel încât sã se asigure evacuarea rapidã în caz de incendiu.
    ART. 88
    Se interzice parcarea pe platformele şi în spaţiile pentru garare a autoturismelor care prezintã scurgeri de combustibil.
    ART. 89
    În spaţiile destinate garãrii autoturismelor se interzic urmãtoarele:
    a) completarea sau scoaterea de carburanţi din rezervoarele autovehiculelor ori transvazarea lichidelor combustibile;
    b) încãrcarea acumulatoarelor, altele decât pentru autovehicule electrice;
    c) fumatul, utilizarea flãcãrii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motoarelor ori în alte scopuri;
    d) executarea operaţiilor sau lucrãrilor de întreţinere sau de reparare a autovehiculelor, indiferent de natura, durata sau complexitatea acestora, cu excepţia înlocuirii roţilor;
    e) pãstrarea sau depozitarea de materiale, cum sunt cârpe, lavete, bumbac şi altele asemenea;
    f) depozitarea, chiar şi temporarã, de carburanţi, lubrifianţi, uleiuri şi alte materiale combustibile, inflamabile, corozive şi radioactive.
    ART. 90
    (1) Instrucţiunile de exploatare, însoţite de schema de circulaţie auto şi de evacuare, întocmite de proiectant, se cuprind în registrul de exploatare şi se afişeazã în spaţiile tehnice şi în interiorul parcajului, în locurile în care persoanele care îşi parcheazã autoturismele pot lua cunoştinţã de conţinutul acestora.
    (2) Instrucţiunile trebuie sã precizeze modul de acţionare obligatoriu în caz de depãşire a valorilor de monoxid de carbon sau în caz de incendiu şi responsabilitãţile care revin personalului angajat/proprietarilor de autoturisme.
    ART. 91
    Instalaţiile electrice, instalaţiile de ventilare, sistemele de evacuare a fumului în caz de incendiu, dispozitivele şi instalaţiile de protecţie la incendiu, precum şi elementele şi dispozitivele constructive de securitate la incendiu se verificã, se testeazã şi se întreţin periodic de cãtre persoane autorizate conform legii, în scopul asigurãrii menţinerii lor în funcţiune la parametrii proiectaţi.
    ART. 92
    (1) Proprietarul, conducãtorul instituţiei/ operatorului economic sau administratorul trebuie sã întocmeascã şi sã actualizeze zilnic registrul de exploatare a parcajului.
    (2) Registrul de exploatare se pune oricând la dispoziţie reprezentanţilor legal abilitaţi cu controlul parcajelor sau ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti.
    (3) Registrul trebuie sã cuprindã:
    a) numele responsabilului de parcaj;
    b) instrucţiunile de exploatare;
    c) programul actualizat de urmãrire şi verificare funcţionalã a dotãrilor şi dispozitivelor care vizeazã securitatea la incendiu;
    d) rezultatele încercãrilor funcţionale;
    e) incidentele survenite în exploatarea instalaţiilor.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Arhive, biblioteci şi fişiere

    ART. 93
    La biblioteci, arhive şi fişiere se urmãreşte asigurarea, în exploatare, a urmãtoarelor mãsuri principale:
    a) hârtia, cãrţile şi documentele de arhivã se depoziteazã în ordine, aşezate în stive sau rafturi din materiale având clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0, asigurându-se posibilitãţile de intervenţie şi evacuare în caz de incendiu;
    b) la depozitarea hârtiei, cãrţilor şi a altelor asemenea în rafturi sau stive se pãstreazã distanţele faţã de instalaţia electricã şi faţã de instalaţia de încãlzire de minimum 0,5 m;
    c) se interzice pãstrarea materialelor care nu au legãturã cu activitatea specificã acestor spaţii;
    d) deşeurile de hârtie şi ambalajele rezultate în urma despachetãrilor, sortãrilor şi livrãrilor se îndepãrteazã zilnic din spaţiile de depozitare;
    e) se interzice amenajarea de arhive temporare în birouri.
    ART. 94
    În biblioteci, arhive şi fişiere se folosesc numai corpurile de iluminat de tip fluorescent cu grãtare de protecţie.
    ART. 95
    În biblioteci, arhive şi fişiere se interzic fumatul şi focul deschis.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Sãli aglomerate sau cu aglomerãri de persoane
    ART. 96
    Pentru spaţiile care se încadreazã în categoria sãlilor aglomerate sau cu aglomerãri de persoane se respectã prevederile din reglementãrile specifice pentru acestea.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Clãdiri înalte şi foarte înalte pentru birouri
    ART. 97
    Proprietarul clãdirilor înalte sau foarte înalte, respectiv conducãtorul instituţiei/operatorului economic care îşi desfãşoarã activitatea în aceste clãdiri desemneazã, în condiţiile legii, un reprezentant cu autoritate administrativã şi un înlocuitor al acestuia pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin privind apãrarea împotriva incendiilor.
    ART. 98
    (1) Proprietarul, conducãtorul instituţiei/ operatorului economic sau administratorul are obligaţia sã constituie propriul serviciu privat pentru situaţii de urgenţã, în condiţiile legii.
    (2) Personalul serviciului privat pentru situaţii de urgenţã executã serviciu de rond cel puţin cu urmãtoarea frecvenţã:
    a) primul, imediat dupã încheierea activitãţii şi plecarea personalului;
    b) al doilea, la douã ore dupã primul;
    c) al treilea, pe timpul nopţii.
    (3) Constatãrile rezultate în urma executãrii serviciului de rond sunt consemnate într-un registru.
    ART. 99
    În cazul clãdirilor înalte sau foarte înalte, se interzice schimbarea destinaţiei totale sau parţiale a spaţiilor, modificarea constructivã a acestora sau a instalaţiilor de apãrare împotriva incendiilor care le echipeazã fãrã obţinerea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu, în condiţiile legii.
    ART. 100
    Proprietarul, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administratorul are obligaţia de a asigura accesul personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţã, la solicitarea scrisã a acestuia, pentru acţiuni de recunoaştere şi exerciţii specifice apãrãrii împotriva incendiilor.
    ART. 101
    În cazul producerii de incendii în clãdiri înalte sau foarte înalte, proprietarul, conducãtorul instituţiei/operatorului economic, administratorul, utilizatorii şi personalul de pazã/protecţie trebuie sã asigure accesul necondiţionat al forţelor de intervenţie şi sã conlucreze cu acestea pentru evacuarea în condiţii de siguranţã a persoanelor şi valorilor, evitarea/limitarea pierderilor de vieţi omeneşti şi bunuri, asigurarea securitãţii la incendiu a clãdirilor proprii şi a celor învecinate, diminuarea impactului asupra mediului.
    ART. 102
    Proprietarul, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administratorul şi serviciul privat pentru situaţii de urgenţã trebuie sã verifice permanent şi sã ia mãsurile care se impun pentru ca în spaţiile neocupate sã nu existe condiţii de declanşare a incendiilor.
    ART. 103
    (1) Proprietarul, conducãtorul instituţiei/ operatorului economic sau administratorul trebuie sã asigure existenţa şi completarea unui registru de securitate în care sunt consemnate informaţii indispensabile controlului privind apãrarea împotriva incendiilor, precum:
    a) diverse direcţii de urmat în caz de incendiu;
    b) evidenţa nominalã şi ierarhia persoanelor din serviciul privat pentru situaţii de urgenţã şi serviciul de pazã/protecţie;
    c) starea şi planurile de amplasare a mijloacelor de apãrare împotriva incendiilor;
    d) datele privind organizarea exerciţiilor de alarmare şi evacuare în caz de incendiu, inclusiv concluziile rezultate;
    e) datele referitoare la verificãrile şi controalele privind apãrarea împotriva incendiilor executate de personalul propriu şi de autoritãţile abilitate;
    f) date privind toate incendiile produse.
    (2) Registrul de securitate trebuie prezentat anual spre vizare inspectorului şef al inspectoratului pentru situaţii de urgenţã judeţean/al municipiului Bucureşti şi la orice control executat de autoritãţile abilitate.
    ART. 104
    În cazul în care echipamentele/sistemele de iluminat de siguranţã alimentate cu baterii, prevãzute cu autotestare automatã de minimum 30 de secunde la cel puţin 30 de zile, indicã o eventualã disfuncţie, verificarea funcţionãrii se înlocuieşte cu o inspecţie vizualã cu aceeaşi periodicitate.
    ART. 105
    (1) Proprietarul, conducãtorul instituţiei/ operatorului economic sau administratorul trebuie sã organizeze, cel puţin o datã la 6 luni, împreunã cu serviciul privat pentru situaţii de urgenţã:
    a) un exerciţiu de alarmare-evacuare pe fiecare etaj, cu angrenarea utilizatorilor etajului superior şi inferior celui pe care se organizeazã aceastã activitate;
    b) şedinţe practice de familiarizare a utilizatorilor construcţiei cu modul de folosire a mijloacelor de apãrare împotriva incendiilor.
    (2) O datã pe an trebuie executat un exerciţiu pentru alarmarea şi evacuarea tuturor utilizatorilor construcţiei.
    ART. 106
    Proprietarul sau administratorul clãdirilor înalte sau foarte înalte în care sunt incluse şi funcţiuni comerciale, bancare şi altele asemenea au obligaţia de a dota spaţiile cu instalaţii de sonorizare cu mesaje înregistrate necesare atât pentru efectuarea de exerciţii, cât şi pentru intervenţii în caz de incendiu.
    ART. 107
    (1) Proprietarul, conducãtorul instituţiei/ operatorului economic sau administratorul trebuie sã afişeze pe pãrţile comune, cãi de circulaţie, scãri şi ascensoare, instrucţiuni de apãrare împotriva incendiilor şi planuri de evacuare în caz de incendiu, elaborate în condiţiile legii.
    (2) Este obligatorie marcarea racordurilor de alimentare a coloanelor uscate de la autospecialele de intervenţie şi menţinerea accesului liber la acestea în orice anotimp.
    ART. 108
    (1) În clãdirile înalte sau foarte înalte este obligatorie organizarea apãrãrii împotriva incendiilor pe fiecare compartiment.
    (2) În timpul programului de lucru, 25% din personalul compartimentului, dar nu mai puţin de 5 persoane, trebuie sã fie pregãtit pentru a acţiona şi a pune în aplicare mãsurile de apãrare împotriva incendiilor în cazul producerii de evenimente la nivel local.
    (3) Pentru compartimentele amplasate pe douã sau mai multe niveluri ale construcţiei trebuie asigurate minimum douã persoane pe nivel care sã execute activitãţile prevãzute la alin. (2).
    ART. 109
    Atunci când în clãdirile înalte sau foarte înalte sunt incluse şi funcţiuni comerciale, bancare şi altele asemenea, în acestea se aplicã în mod cumulativ prezentele dispoziţii generale împreunã cu celelalte reglementãri specifice privind apãrarea împotriva incendiilor.

    CAP. IV
    Evacuarea în caz de incendiu

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 110
    Proprietarul, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administratorul are urmãtoarele obligaţii privind asigurarea evacuãrii în caz de incendiu:
    a) stabileşte modalitãţile şi procedurile de evacuare a persoanelor şi bunurilor, adaptate la categoria spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri;
    b) stabileşte modalitãţi de evacuare a persoanelor care nu se pot evacua singure;
    c) asigurã instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce le revin din organizarea evacuãrii în caz de incendiu;
    d) asigurã mijloacele necesare evacuãrii în caz de incendiu;
    e) stabileşte prioritãţile în desfãşurarea operaţiunilor de evacuare în funcţie de personalul propriu avut la dispoziţie;
    f) stabileşte ordinea de salvare a bunurilor şi materialelor.
    ART. 111
    Personalul prevãzut la art. 5 are urmãtoarele atribuţii privind asigurarea evacuãrii în caz de incendiu:
    a) realizeazã instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuãrii în caz de incendiu;
    b) conduce şi coordoneazã acţiunile cuprinse în organizarea evacuãrii în caz de incendiu;
    c) asigurã amenajarea, dacã este nevoie, a locurilor de evacuare pentru persoane şi bunuri.
    ART. 112
    Personalul angajat are urmãtoarele atribuţii privind asigurarea evacuãrii în caz de incendiu:
    a) participã la instruirea privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuãrii în caz de incendiu;
    b) îndeplineşte acţiunile ce îi revin cuprinse în organizarea evacuãrii în caz de incendiu;
    c) se subordoneazã, pe timpul acţiunilor de evacuare, personalului prevãzut la art. 5.
    ART. 113
    Alarmarea în caz de incendiu a utilizatorilor se realizeazã cu mijloace adecvate fiecãrui obiectiv şi dinainte stabilite, astfel încât sã nu producã panicã în rândul acestora.
    ART. 114
    (1) În situaţia alarmãrii în caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preînregistrat, acesta trebuie sã fie codificat sau discret, pentru a nu induce panicã în rândul persoanelor care se aflã în spaţiile şi construcţiile pentru birouri.
    (2) Este obligatoriu ca mesajul preînregistrat sã fie cunoscut de cãtre întreg personalul din spaţiul şi construcţia pentru birouri.
    ART. 115
    Personalul angajat trebuie sã cunoascã mijloacele de alarmare, alertare, evacuare precum şi modul de acţionare în caz de incendiu.
    ART. 116
    Pentru evacuarea în siguranţã în caz de incendiu se iau mãsuri de instruire temeinicã a personalului angajat privind:
    a) modalitãţile practice de asigurare a evacuãrii utilizatorilor ori, dupã caz, a salvãrii persoanelor ce nu se pot evacua singure;
    b) modalitãţile practice de asigurare a salvãrii obiectelor din cadrul obiectivului în cazul producerii unui incendiu, cu precizarea personalului nominalizat pentru salvarea, paza bunurilor evacuate, locurile de adãpostire şi, dupã caz, a mijloacelor tehnice alocate.
    ART. 117
    Personalul angajat trebuie sã cunoascã şi sã respecte instrucţiunile specifice în vederea punerii în aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor.
    ART. 118
    Evacuarea utilizatorilor se face:
    a) în mod organizat, sub supravegherea personalului stabilit prin dispoziţiile proprietarului, conducãtorului instituţiei/ operatorului economic sau administratorului;
    b) pe locurile dinainte stabilite în incinta unitãţii, în baza planurilor de evacuare.
    ART. 119
    Personalul angajat desemnat din spaţiile şi construcţiile pentru birouri indicã utilizatorilor cãile de evacuare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Planificarea şi executarea exerciţiilor de alarmare/evacuare în caz de incendiu
    ART. 120
    Scopul principal al planificãrii şi executãrii exerciţiilor de alarmare/evacuare este cunoaşterea, de cãtre personalul angajat, a modului de acţiune în caz de incendiu.
    ART. 121
    Exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se planificã şi se executã o datã la 6 luni cu personalul propriu, în funcţie de formele de evacuare, şi se pot organiza pentru întreaga construcţie sau pe segmente închiriate din aceasta.
    ART. 122
    Planificarea, organizarea şi executarea exerciţiilor de evacuare sunt atribuţii ale proprietarului, conducãtorului instituţiei/operatorului economic sau administratorului.
    ART. 123
    Planificarea şi executarea exerciţiilor de alarmare/evacuare sunt coordonate de personalul prevãzut la art. 5 şi conduse de proprietar, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administrator.
    ART. 124
    Fiecare exerciţiu se finalizeazã cu analiza nivelului de cunoaştere a obligaţiilor ce revin personalului angajat, pe fiecare loc de muncã, şi se consemneazã într-un registru destinat acestei activitãţi.
    ART. 125
    (1) Ipotezele, obiectivele şi scopurile exerciţiilor de alarmare/evacuare, respectiv obligaţiile pe timpul desfãşurãrii exerciţiului se prelucreazã cu personalul angajat.
    (2) Pentru fiecare ipotezã în parte, personalul angajat va fi verificat privind cunoaşterea modului de acţiune.
    (3) Pe timpul exerciţiilor de evacuare se urmãreşte respectarea regulilor privind coordonarea acţiunilor, inclusiv comportamentul personalului în vederea evitãrii panicii şi busculadelor.
    ART. 126
    (1) Modul de desfãşurare a exerciţiilor de alarmare/evacuare se analizeazã de proprietar, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administrator, împreunã cu personalul prevãzut la art. 5.
    (2) Analiza efectuatã este utilizatã la actualizarea planurilor de pregãtire în domeniul situaţiilor de urgenţã, cât şi la reactualizarea planurilor de intervenţie, dupã caz.
    (3) Evidenţa exerciţiilor de alarmare/evacuare se ţine într-un registru special.

    CAP. V

    Echiparea şi dotarea cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor
    ART. 127
    Echiparea şi dotarea spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigurã conform prevederilor reglementãrilor tehnice specifice.
    ART. 128
    Exploatarea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor se realizeazã în conformitate cu reglementãrile tehnice specifice.
    ART. 129
    Proprietarul, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administratorul trebuie sã asigure existenţa unui registru de control al instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor.
    ART. 130
    (1) Proprietarul, conducãtorul instituţiei/ operatorului economic, administratorul sau persoana desemnatã de acesta, în condiţiile legii, rãspunde pentru echiparea, dotarea, inspectarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor în spaţiile şi construcţiile pentru birouri.
    (2) Locatarii au obligaţiile prevãzute la alin. (1) pentru spaţiile închiriate în construcţiile pentru birouri, dacã nu se prevede altfel prin contractul, convenţia sau actul juridic similar încheiat între pãrţi.
    ART. 131
    În spaţiile şi construcţiile pentru birouri se utilizeazã numai mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor certificate sau agrementate în conformitate cu exigenţele reglementãrilor în domeniu.
    ART. 132
    Mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor utilizate de personalul angajat şi/sau de forţele de intervenţie se amplaseazã cu respectarea urmãtoarele cerinţe:
    a) locurile de amplasare sã fie vizibile, uşor accesibile, precum cãi de evacuare, coridoare, holuri, în zonele ieşirilor şi alte asemenea spaţii şi la distanţe optime faţã de focarele cele mai probabile;
    b) înãlţimea de montare şi greutatea acestora sã fie pe mãsura capacitãţilor fizice ale persoanelor care le utilizeazã;
    c) sã fie bine fixate şi sã nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.
    ART. 133
    Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor se indicã prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.
    ART. 134
    Dotarea minimã cu stingãtoare de incendiu a spaţiilor şi construcţiilor pentru birouri se asigurã conform documentaţiei tehnice.
    ART. 135
    (1) Pentru stingãtoarele portative, documentele de referinţã sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene nr. L 181/1 din 9 iulie 2007, SR EN 3, precum şi reglementãrile tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
    (2) Referitor la performanţele de stingere, acestea trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
    a) stingãtoarele cu pulbere trebuie sã aibã capacitatea/ încãrcãtura de minimum 6 kg;
    b) stingãtoarele cu apã pulverizatã/spumã trebuie sã aibã capacitatea/încãrcãtura de minimum 6 litri.
    (3) Pentru stingãtoarele mobile cu încãrcãtura nominalã de 50 kg/l, documentele de referinţã sunt SR EN 1866-1şi reglementãrile tehnice echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia ori ale statelor EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
    (4) Se pot utiliza mai multe stingãtoare de capacitate mai micã cu performanţe de stingere echivalente.
    (5) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplicã stingãtoarelor care sunt fabricate şi/sau comercializate legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori sunt fabricate legal într-un stat EFTA parte la acordul privind Spaţiul Economic European, în conformitate cu specificaţiile normative în vigoare în aceste ţãri.
    ART. 136
    În fiecare spaţiu pentru birouri care are suprafaţa sub 200 m²/nivel se asigurã dotarea cu cel puţin douã stingãtoare de incendiu.
    ART. 137
    Se recomandã respectarea urmãtoarelor valori ale distanţelor şi înãlţimii de montare a stingãtoarelor în perimetrul suprafeţei protejate:
    a) maximum 15 m, respectiv 20 m faţã de cele mai importante focare de incendiu din clasele B şi A;
    b) maximum 1,4 m înãlţime faţã de pardosealã.
    ART. 138
    (1) Instalaţiile de stingere automate cu apã tip sprinkler se întreţin în perfectã stare de funcţionare în conformitate cu prevederile reglementãrilor tehnice specifice.
    (2) Instalaţiile prevãzute la alin. (1) trebuie amplasate astfel încât sã se evite pericolul de îngheţ.
    ART. 139
    Atunci când instalaţia tip sprinkler este scoasã din funcţiune mai mult de 4 ore într-un interval de 24 de ore, se iau mãsuri de supraveghere permanentã a spaţiului protejat de aceasta şi se aplicã mãsuri alternative de apãrare împotriva incendiilor pânã la repunerea în funcţiune la parametrii indicaţi în documentaţia tehnicã pusã la dispoziţie de producãtor.
    ART. 140
    Anual, înaintea începerii sezonului rece, se verificã toate elementele componente ale instalaţiei sprinkler pentru a nu fi expuse la îngheţ, precum şi funcţionarea acesteia în ansamblu.
    ART. 141
    Trebuie asiguratã permanent rezerva de capete sprinkler prevãzutã de reglementãrile tehnice specifice.
    ART. 142
    (1) Este interzisã amplasarea/depozitarea de materiale/obiecte în imediata apropiere a elementelor instalaţiilor sprinkler pentru a nu afecta funcţionarea eficientã a acestora.
    (2) Se interzice acoperirea capetelor sprinkler cu vopsea sau alte materiale decorative, atârnarea de ele a diverselor ornamente ori mascarea lor cu elemente constructive.
    ART. 143
    Instalaţiile automate de stingere aferente spaţiilor pentru arhivare sau în care sunt amplasate servere pentru sisteme de calcul, prelucrare şi stocare date trebuie verificate şi întreţinute corespunzãtor.
    ART. 144
    Instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu, selectate şi amplasate conform prevederilor proiectantului, trebuie verificate periodic şi întreţinute de personal autorizat în condiţiile legii.
    ART. 145
    La toate instalaţiile şi sistemele cu rol în apãrarea împotriva incendiilor din spaţiile şi construcţiile pentru birouri trebuie sã existe un registru de evidenţã a lucrãrilor de verificare, reparaţii şi întreţinere în care se consemneazã, de persoanele desemnate în condiţiile legii, toate intervenţiile executate, dar şi, acolo unde este cazul, alarmele false.
    ART. 146
    Se interzice utilizarea mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.
    ART. 147
    Controlul stãrii de funcţionare a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor se executã, conform prevederilor cuprinse în reglementãrile tehnice şi în instrucţiunile tehnice elaborate de producãtori/furnizori, de cãtre persoanele autorizate, conform legii.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 148
    Dispoziţiile generale se aplicã cumulativ pentru fiecare caz în parte, respectiv construcţie, instalaţii, amenajãri şi alte spaţii aferente construcţiilor, indiferent de capitolul la care sunt prevãzute, ţinându-se seama de cazul cel mai defavorabil şi avându-se în vedere şi prevederile celorlalte acte normative specifice domeniului de apãrare împotriva incendiilor, care nu sunt cuprinse în prezentele dispoziţii generale.
    ART. 149
    (1) Proprietarul, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administratorul stabileşte, în raport cu specificul spaţiilor şi construcţiilor, şi alte reguli şi mãsuri privind apãrarea împotriva incendiilor.
    (2) Delegarea atribuţiilor pe linia apãrãrii împotriva incendiilor prevãzute prin lege nu exonereazã de rãspundere proprietarul, conducãtorul instituţiei/operatorului economic sau administratorul.
    ART. 150
    Afişarea de materiale publicitare pe faţadele clãdirilor se face numai dupã obţinerea acordului proiectantului, dupã caz, a expertului pentru cerinţa "securitate la incendiu", acord prin care trebuie sã se precizeze cã materialele nu produc sau nu contribuie la dezvoltarea şi propagarea incendiului.
    ART. 151
    (1) În spaţiile şi construcţiile pentru birouri este obligatorie organizarea, în condiţiile legii, a activitãţii de control intern privind respectarea Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor.
    (2) Controlul intern privind respectarea Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor poate fi executat de proprietar, de conducãtorul instituţiei/operatorului economic, de administrator sau de personalul prevãzut la art. 5.
    ART. 152
    Rezultatele controlului desfãşurat de cãtre inspectorii de prevenire din inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti şi de personalul cu atribuţii de control în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor se menţioneazã în procesele-verbale de control şi se analizeazã de proprietar, de conducãtorul instituţiei/operatorului economic, de administrator şi de personalul prevãzut la art. 5.
    ART. 153
    Persoanele fizice, întreprinderile familiale sau persoanele juridice care deţin pãrţi din acelaşi imobil trebuie sã colaboreze pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin din prezentele dispoziţii generale, în vederea asigurãrii mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.

                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


vlada
10 Decembrie 2011
ok, ma intereseaza in mod deosbit evolutia nebuna a legislatiei muncii, ssm si psi. dar si fiscalitate. multumesc pt ajutorul de a fi la curent cu legislatia si asta in mod gratuit. inca odata multumesc pentru oportunitatea de a scutii foarte mult timp.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016