Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DISPOZITII GENERALE din 19 august 2010  privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DISPOZITII GENERALE din 19 august 2010 privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 2 septembrie 2010
CAP. I
Scop şi domeniu de aplicare

ART. 1
(1) Prezentele dispoziţii generale de apãrare împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ, denumite în continuare dispoziţii generale, au ca scop prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor pentru limitarea propagãrii şi dezvoltãrii acestora, prin mãsuri tehnice şi organizatorice pentru protecţia utilizatorilor, forţelor care acţioneazã la intervenţie, bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor.
(2) Dispoziţiile generale se aplicã spaţiilor pentru comerţ pe întreaga perioadã de exploatare a acestora.
(3) Dispoziţiile generale sunt obligatorii pe întreg teritoriul României, indiferent de forma de proprietate.
ART. 2
(1) Prin spaţiu pentru comerţ se înţelege orice construcţie sau amenajare destinatã, prin proiectare şi execuţie, activitãţii de comerţ, inclusiv spaţiile de depozitare şi administrative aferente acestora.
(2) Spaţiile pentru comerţ se clasificã din punctul de vedere al modului în care au fost construite în:
a) spaţii pentru comerţ independente;
b) spaţii pentru comerţ înglobate în alte construcţii.
(3) Spaţiile pentru comerţ se clasificã din punctul de vedere al complexitãţii şi diversitãţii produselor comercializate în:
a) centre comerciale de tip mall, hipermarket şi supermarket;
b) centre comerciale de tip show-room;
c) magazine.
ART. 3
Prezentele dispoziţii generale nu se aplicã:
a) spaţiilor în care se desfãşoarã prestãri de servicii, activitãţi de alimentaţie publicã şi culturale/de divertisment;
b) sãlilor de spectacole şi cinematografelor care intrã în categoria spaţiilor prevãzute la art. 2 alin. (3) lit. a);
c) parcajelor subterane şi supraterane aferente spaţiilor pentru comerţ.
ART. 4
Prezentele dispoziţii generale se completeazã cu Normele generale de apãrare împotriva incendiilor, aprobate prin <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 , şi cu reglementãrile tehnice din domeniul apãrãrii împotriva incendiilor aplicabile exploatãrii construcţiilor şi instalaţiilor în toate spaţiile de comerţ.

CAP. II
Organizarea şi desfãşurarea activitãţii de apãrare împotriva incendiilor

ART. 5
Spaţiile pentru comerţ sunt reprezentate, de regulã, de proprietar, care însã poate delega aceastã responsabilitate persoanei care administreazã spaţiul pentru comerţ.
ART. 6
(1) La nivelul operatorilor economici care desfãşoarã activitãţi în spaţii pentru comerţ, personalul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor poate fi reprezentat, dupã caz, de cãtre:
a) cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, numit exclusiv pentru aceastã activitate, pentru clãdiri cu suprafaţã desfãşuratã mai mare de 2.500 m²;
b) personal desemnat din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţã, care se încadreazã în funcţie de criteriile de performanţã privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţã, aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor;
c) persoana/e care îndeplineşte/îndeplinesc prin cumul atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
d) persoane fizice sau persoane juridice atestate pentru desfãşurarea activitãţii de apãrare împotriva incendiilor, conform legii, pe bazã de contract;
e) administrator, pentru spaţiile unde sunt mai puţin de 10 angajaţi.
(2) Atribuţiile personalului prevãzut la alin. (1) lit. a)-d) pot fi îndeplinite de persoanele care fac dovada atestãrii pregãtirii profesionale în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, corespunzãtoare atribuţiilor pe care urmeazã sã le îndeplineascã, sau persoanele din statele membre ale Uniunii Europene ori din statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) - pãrţi ale înţelegerii privind Zona Economicã Europeanã, care au obţinut recunoaşterea calificãrii pentru exercitarea ocupaţiilor respective.
ART. 7
(1) Utilizatorii spaţiilor pentru comerţ sunt:
a) personalul angajat;
b) personalul care desfãşoarã activitãţi de prestãri servicii/întreţinere;
c) cumpãrãtorii.
(2) Prin cumpãrãtor, în sensul prezentelor dispoziţii generale, se înţelege persoana care se aflã la un moment dat în spaţiul pentru comerţ.
ART. 8
În cazul spaţiilor pentru comerţ înglobate în alte construcţii, organizarea activitãţii de apãrare împotriva incendiilor reprezintã obligaţia:
a) proprietarilor construcţiilor, pentru spaţiile comune;
b) locatarilor, pentru spaţiile închiriate, dacã nu se prevede altfel prin contractul/convenţia de închiriere sau prin alt act juridic similar încheiat între pãrţi.
ART. 9
În domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, proprietarul are urmãtoarele obligaţii principale:
a) solicitã avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu necesare pentru desfãşurarea activitãţii, conform legii;
b) asigurã încadrarea personalului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, dupã caz;
c) permite desfãşurarea controalelor de apãrare împotriva incendiilor organizate de cãtre inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti şi de cãtre personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţã prevãzut la art. 6 alin. (1) lit. b);
d) stabileşte mãsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;
e) asigurã instruirea utilizatorilor prevãzuţi la art. 7 alin. (1) lit. a) şi b) privind regulile de apãrare împotriva incendiilor, prin personalul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
f) asigurã echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor prevãzute în documentaţiile tehnice, dupã caz, sau prevãzute de prezentele dispoziţii generale;
g) asigurã, potrivit prezentelor dispoziţii generale, întocmirea instrucţiunilor de apãrare împotriva incendiilor proprii unitãţii şi le aprobã;
h) stabileşte atribuţiile privind apãrarea împotriva incendiilor, ce revin întregului personal;
i) evalueazã nivelul de apãrare împotriva incendiilor şi stabileşte mãsurile de optimizare a capacitãţii de apãrare împotriva incendiilor;
j) îndeplineşte obligaţiile privind asigurarea evacuãrii persoanelor şi bunurilor, prevãzute la art. 94;
k) reglementeazã, dupã caz, raporturile privind apãrarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii.
ART. 10
(1) Atribuţiile personalului prevãzut la art. 6 se detaliazã astfel încât sã permitã, dacã este cazul, identificarea obligaţiilor legale delegate de proprietar.
(2) Atribuţiile în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor care revin personalului prevãzut la art. 6 lit. a)-d) se stabilesc în fişele posturilor.
ART. 11
Actele de autoritate privind apãrarea împotriva incendiilor, emise de proprietar, sunt dupã cum urmeazã:
A. pentru spaţiile pentru comerţ a cãror suprafaţã desfãşuratã este mai mare de 400 m²:
a) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, dupã caz;
b) dispoziţia privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilitãţilor privind apãrarea împotriva incendiilor;
c) instrucţiuni de apãrare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncã;
d) dispoziţia privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
e) dispoziţia privind organizarea instruirii personalului;
f) dispoziţia de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţã ori contractul/convenţia cu un serviciu privat pentru situaţii de urgenţã, dupã caz;
g) regulile şi mãsurile de apãrare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice, dupã caz;
h) convenţiile/contractele cuprinzând rãspunderile ce revin pãrţilor pe linia apãrãrii împotriva incendiilor, în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţã asupra bunurilor imobile;
B. pentru spaţiile pentru comerţ a cãror suprafaţã desfãşuratã este mai micã de 400 m²: actele prevãzute la pct. A lit. a), c), d), e) şi g).
ART. 12
Mãsurile specifice de apãrare împotriva incendiilor în spaţiile pentru comerţ se stabilesc în funcţie de urmãtoarele:
a) identificarea şi combaterea surselor specifice de aprindere;
b) categoriile de materiale şi modul de gestionare a deşeurilor combustibile susceptibile a se aprinde;
c) dotarea cu mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor;
d) activitãţile desfãşurate de utilizatorii care se pot afla simultan în astfel de spaţii şi construcţii.
ART. 13
(1) Intervenţia la locul de muncã se realizeazã în conformitate cu prevederile Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor, aprobate prin <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 .
(2) Pentru efectuarea operaţiunilor prevãzute în cazul intervenţiei la locul de muncã, nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum şi în afara programului de lucru, în zilele de repaus şi sãrbãtori legale.
(3) Prin loc de muncã se înţelege locul destinat sã cuprindã posturi de lucru, situat în clãdirile unitãţii, inclusiv orice alt loc din aria unitãţii la care lucrãtorul are acces în cadrul desfãşurãrii activitãţii profesionale.
(4) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiaşi clãdiri îşi desfãşoarã activitatea mai mulţi operatori economici sau mai multe persoane fizice autorizate, locul de muncã se delimiteazã conform contractului, convenţiei sau actului juridic similar încheiat între pãrţi.
ART. 14
Planurile de protecţie împotriva incendiilor la spaţiile pentru comerţ sunt:
a) planul de evacuare a persoanelor;
b) planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;
c) planul de intervenţie.
ART. 15
(1) Planurile de evacuare se întocmesc şi se afişeazã în conformitate cu prevederile Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor, aprobate prin <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 .
(2) În cazul spaţiilor pentru comerţ înglobate în alte construcţii, planurile de evacuare sunt extrase din planul de evacuare al obiectivului.
(3) Afişarea planului de evacuare pentru spaţiile comerciale înglobate în alte construcţii reprezintã obligaţia persoanei care administreazã spaţiul respectiv.
ART. 16
Planurile de depozitare şi evacuare se întocmesc şi se afişeazã conform Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor, aprobate prin <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 .
ART. 17
(1) Planurile de intervenţie se întocmesc în conformitate cu prevederile Normelor generale de apãrare împotriva incendiilor, aprobate prin <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 .
(2) Întocmirea planurilor de intervenţie pentru construcţiile în care sunt înglobate spaţii comerciale reprezintã obligaţia proprietarului construcţiei, ca integrator al tuturor mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor la nivelul obiectivului.
(3) Modelul structurii-cadru a planului de intervenţie este prevãzut în anexa nr. 3 la Normele generale de apãrare împotriva incendiilor, aprobate prin <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 .
ART. 18
Planurile de protecţie împotriva incendiilor se actualizeazã ori de câte ori este cazul, în funcţie de condiţiile reale.
ART. 19
(1) Personalul prevãzut la art. 6, care îşi desfãşoarã activitatea în spaţiile pentru comerţ a cãror suprafaţã desfãşuratã este mai mare de 400 m², are urmãtoarele obligaţii principale:
a) îndrumã şi controleazã modul de aplicare a prevederilor legale pentru apãrarea împotriva incendiilor, în cadrul operatorului economic unde a fost desemnat;
b) participã la controlul pe linia apãrãrii împotriva incendiilor desfãşurat de inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti;
c) identificã pericolele de incendiu care pot sã aparã la nivelul acestor tipuri de unitãţi;
d) informeazã proprietarul asupra deficienţelor pe linia apãrãrii împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului şi face propuneri de înlãturare a deficienţelor constatate;
e) instruieşte, în limita competenţelor deţinute, personalul angajat şi personalul care desfãşoarã activitãţi de prestãri servicii/întreţinere;
f) participã, în limita atribuţiilor conferite, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;
g) asigurã întocmirea, completarea şi reactualizarea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi verificã periodic nivelul de cunoaştere a acestora de cãtre personal;
h) informeazã operativ, dupã caz, proprietarul sau persoana care administreazã spaţiul respectiv privind problemele apãrute pe linia apãrãrii împotriva incendiilor, modul de soluţionare a acestora şi urmãreşte îndeplinirea mãsurilor stabilite în acest scop;
i) participã, cu aprobarea proprietarului sau persoanei care administreazã spaţiul respectiv, dupã caz, la acţiuni pe tema apãrãrii împotriva incendiilor - cursuri, instructaje, analize, organizate de cãtre inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti sau de cãtre alte entitãţi abilitate prin lege, şi propune organizarea unor astfel de acţiuni;
j) asigurã tematica şi desfãşurarea activitãţii de instruire periodicã în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor a personalului propriu şi informeazã, dupã caz, proprietarul sau persoana care administreazã spaţiul respectiv asupra neregulilor constatate;
k) participã la evaluarea anualã a nivelului de apãrare împotriva incendiilor, efectuat, dupã caz, de proprietarul sau persoana care administreazã spaţiul respectiv, şi propune alocarea de fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice noi de apãrare împotriva incendiilor şi pentru menţinerea funcţionalitãţii celor existente;
l) verificã menţinerea mijloacelor de marcare şi semnalizare în stare de funcţionare şi amplasarea acestora conform modului stabilit;
m) asigurã întreţinerea mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor şi a mijloacelor de semnalizare, conform prescripţiilor tehnice.
(2) Personalul prevãzut la art. 6, care îşi desfãşoarã activitatea în spaţiile pentru comerţ a cãror suprafaţã desfãşuratã este mai micã de 400 m², îndeplineşte obligaţiile prevãzute la alin. (1) lit. b)-e), g), h), j), l) şi m).
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. g) şi alin. (2), dacã prin alte acte normative nu se stabileşte altfel, în cazul magazinelor cu o singurã încãpere nu se întocmesc planurile de evacuare a persoanelor.
ART. 20
Personalul angajat are urmãtoarele atribuţii principale:
a) sã respecte normele generale de apãrare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispoziţii generale şi mãsurile şi regulile specifice stabilite de operatorul economic;
b) sã respecte instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea operatorului economic;
c) sã participe, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea personalului în condiţii de siguranţã;
d) sã intervinã, conform instrucţiunilor specifice, pentru stingerea oricãrui început de incendiu, utilizând mijloacele de apãrare împotriva incendiilor din dotare.
ART. 21
Personalul care desfãşoarã activitãţi de prestãri de servicii/întreţinere are urmãtoarele obligaţii:
a) sã respecte, dupã caz, instrucţiunile/regulile specifice privind apãrarea împotriva incendiilor;
b) sã intervinã, conform instrucţiunilor specifice, pentru stingerea oricãrui început de incendiu, utilizând mijloacele de apãrare împotriva incendiilor din dotare;
c) sã nu aducã în stare de neutilizare instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor şi mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor;
d) sã nu aducã în stare de neutilizare mijloacele de semnalizare destinate apãrãrii împotriva incendiilor.
ART. 22
Cumpãrãtorul are urmãtoarele obligaţii principale:
a) sã respecte, dupã caz, instrucţiunile/regulile specifice privind apãrarea împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţã sub orice formã de cãtre proprietar;
b) sã nu aducã în stare de neutilizare instalaţiile de protecţie împotriva incendiilor şi mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor;
c) sã nu aducã în stare de neutilizare mijloacele de semnalizare destinate apãrãrii împotriva incendiilor;
d) sã respecte toate mesajele transmise în caz de incendiu.
ART. 23
(1) La întocmirea instrucţiunilor de apãrare împotriva incendiilor la spaţiile pentru comerţ se ţine seama, în principal, de:
a) specificul activitãţilor care se desfãşoarã în spaţiile respective;
b) categoria de utilizatori care trebuie sã le cunoascã şi sã le aplice;
c) includerea regulilor de prevenire a incendiilor şi enumerarea mijloacelor de apãrare împotriva incendiilor din dotarea sau echiparea construcţiilor;
d) modalitãţile practice de evacuare a utilizatorilor;
e) dotarea cu mijloace de intervenţie adecvate pentru stingerea incendiului, necesare personalului de intervenţie propriu şi extern.
(2) Instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor se elaboreazã de cãtre personalul prevãzut la art. 6 şi se pãstreazã de cãtre acesta, dupã aprobarea de cãtre proprietar.
(3) Extrase din instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor, cuprinzând prevederile specifice, se afişeazã la fiecare loc de muncã, prin grija personalului prevãzut la art. 6.
(4) Extrase din instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor pentru cumpãrãtori se afişeazã în locuri vizibile, prin grija personalului prevãzut la art. 6.
ART. 24
Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul spaţiilor pentru comerţ, executat de personalul prevãzut la art. 6, se finalizeazã prin documente scrise, în care se consemneazã cel puţin:
a) spaţiile pentru comerţ sau instalaţiile care au fost supuse controlului;
b) constatãrile rezultate din teren;
c) propuneri de mãsuri şi acţiuni de înlãturare a deficienţelor şi de îmbunãtãţire a activitãţii.
ART. 25
Prin amplasare şi funcţionare, spaţiile comerciale înglobate în alte construcţii nu trebuie sã afecteze securitatea la incendiu a construcţiei

CAP. III
Reguli şi mãsuri de apãrare împotriva incendiilor

SECŢIUNEA 1
Reguli generale de apãrare împotriva incendiilor

ART. 26
Mãsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea spaţiilor pentru comerţ privesc:
a) controlul/supravegherea din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, pe timpul desfãşurãrii şi dupã încheierea activitãţilor;
b) stabilirea mãsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu;
c) menţinerea condiţiilor realizate prin proiect pentru evacuarea utilizatorilor în siguranţã şi pentru securitatea echipelor de intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu;
d) întreţinerea în stare operativã a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor.
ART. 27
În cadrul spaţiilor pentru comerţ trebuie sã fie asigurate marcarea şi semnalizarea:
a) cãilor de acces, evacuare şi intervenţie;
b) locurilor pentru fumat, în condiţiile legii;
c) mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor.
ART. 28
(1) În spaţiile pentru comerţ fumatul este interzis, cu excepţia locurilor special amenajate, în condiţiile legii.
(2) Acest lucru se marcheazã la intrarea/intrãrile în clãdire, prin afişarea, în conformitate cu prevederile standardelor specifice, a simbolisticii şi a sintagmei "FUMATUL INTERZIS".
ART. 29
(1) Uşile, cãile de acces şi locurile de depozitare utilizate de serviciul de intervenţie pentru desfãşurarea activitãţilor de salvare şi stingere a incendiilor trebuie sã fie accesibile în orice anotimp şi în orice condiţii.
(2) Orice utilizator aflat în spaţiul pentru comerţ trebuie sã aibã acces liber şi nerestricţionat la cãile de evacuare în caz de incendiu.
ART. 30
(1) Se interzice blocarea sau diminuarea gabaritului cãilor de acces prin depozitarea de mãrfuri sau ambalaje.
(2) Este obligatorie verificarea zilnicã a cãilor de evacuare, pentru menţinerea acestora în stare de practicabilitate.
ART. 31
Pe întregul traseu de evacuare din spaţiile pentru comerţ se interzic urmãtoarele:
a) montarea de oglinzi, perdele, praguri sau alte elemente care pot crea confuzie în perceperea traseului de evacuare;
b) amplasarea de dozatoare pentru sucuri/cafea, amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale pe holuri, în casele de scãri, sub rampele scãrilor;
c) amenajarea unor locuri de muncã sau activitãţi pe cãile de evacuare, inclusiv cele cu caracter de amenajare temporarã, cum ar fi: expoziţie/prezentare a unor produse promoţionale, care reduc gabaritul acestora şi care nu sunt prevãzute în proiect;
d) amplasarea de decoraţiuni realizate din materiale combustibile.
ART. 32
(1) Cãile de evacuare a spaţiilor pentru comerţ nu trebuie sã conducã spre spaţii din care evacuarea nu se poate continua.
(2) Se interzice blocarea în poziţie deschisã a uşilor caselor de scãri, de pe coridoare, a celor cu dispozitive de autoînchidere cu rol de a opri pãtrunderea fumului şi gazelor fierbinţi pe cãile de evacuare.
(3) Pe timpul desfãşurãrii activitãţii în spaţiile pentru comerţ se interzice încuierea uşilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor.
(4) Se interzice mascarea indicatoarelor şi a panourilor de marcare a cãilor de evacuare, a corpurilor de iluminat de siguranţã pentru evacuare, butoanelor de semnalizare, detectoarelor, capetelor sprinkler, stingãtoarelor de incendiu cu decoraţiuni, postere, afişe sau bannere publicitare şi alte materiale similare sau prin depozitarea diferitelor materiale.
ART. 33
(1) Indiferent de sezon, cãile de acces şi intervenţie se întreţin pentru a fi practicabile, curate şi libere de orice obstacole, materiale, utilaje, ambalaje, zãpadã, care ar putea împiedica intervenţia operativã pentru stingerea incendiilor.
(2) Menţinerea în stare de practicabilitate a cãilor de evacuare şi intervenţie reprezintã obligaţia proprietarului construcţiei în care sunt înglobate spaţiile pentru comerţ.
ART. 34
Cãile de evacuare trebuie sã permitã evacuarea în siguranţã a persoanelor cu dizabilitãţi motorii.
ART. 35
(1) Verificarea iluminatului de siguranţã, întreţinerea şi menţinerea acestuia în stare de funcţionare, în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, se asigurã de cãtre personalul prevãzut la art. 6.
(2) Executarea compartimentãrilor interioare temporare în cadrul spaţiilor pentru comerţ nu trebuie sã afecteze iluminatul de siguranţã. În situaţia executãrii unor astfel de compartimentãri este obligatorie dispunerea, suplimentar, de corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţã.
ART. 36
(1) Orice deficienţã constatatã la sistemul de alarmare în caz de incendiu cu mesaj preînregistrat, dacã acesta existã, se remediazã imediat.
(2) Verificarea funcţionalitãţii sistemului de alarmare menţionat la alin. (1) la spaţiile pentru comerţ se face zilnic de cãtre personalul prevãzut la art. 6.
ART. 37
(1) Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementãrilor tehnice specifice şi instrucţiunilor producãtorilor.
(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevãzute la alin. (1) cu defecţiuni, improvizaţii sau fãrã protecţia corespunzãtoare faţã de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate este interzisã.
(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevãzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, verificare şi întreţinere, precum şi a mãsurilor specifice de apãrare împotriva incendiilor, emise şi aprobate potrivit legii.
ART. 38
(1) În spaţiile pentru comerţ pot fi pãstrate pentru curãţenie, igienizare, deparazitare, dezinsecţie, în bidoane ermetic închise şi în locuri special amenajate, lichide inflamabile în cantitate totalã de maximum 25 l.
(2) Curãţarea pardoselii, parchetului, duşumelelor, mochetelor etc. cu benzinã, neofalinã sau alte lichide inflamabile este interzisã.
ART. 39
(1) Menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pãmânt a descãrcãrilor electrice atmosferice este obligatorie.
(2) Utilizarea sistemelor de captare şi scurgere la pãmânt a electricitãţii statice, conform instrucţiunilor specifice şi reglementãrilor tehnice, este obligatorie.
ART. 40
(1) Produsele şi materialele combustibile se amplaseazã la distanţã de siguranţã faţã de sursele de cãldurã ori se protejeazã astfel încât sã nu fie posibilã aprinderea lor.
(2) Se interzic folosirea sobelor şi a altor mijloace de încãlzire defecte, cu improvizaţii, suprlimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.
(3) Verificarea, repararea, izolarea termicã şi curãţarea periodicã a coşurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.
ART. 41
(1) Pe timpul depozitãrii, manipulãrii şi expunerii produselor sau substanţelor combustibile, se ţine seama de proprietãţile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele sã nu se producã ori sã nu se propage incendiul.
(2) Produsele şi substanţele combustibile se manipuleazã şi se depoziteazã în ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzãtor, în vederea identificãrii riscurilor de incendiu şi stabilirii procedeelor şi substanţelor de stingere sau de neutralizare adecvate.
(3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.
(4) La elaborarea planurilor de intervenţie se ţine seama de compatibilitatea produselor sau substanţelor combustibile cu substanţele de stingere.
ART. 42
(1) Deşeurile se îndepãrteazã prin metode şi mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea programului de lucru, şi se depun în locuri special destinate depozitãrii sau distrugerii lor, stabilite de persoana care administreazã spaţiul, potrivit prevederilor legislaţiei specifice în vigoare.
(2) Deşeurile şi ambalajele combustibile care se reutilizeazã se depoziteazã, cu asigurarea distanţelor de siguranţã faţã de clãdiri, în funcţie de natura şi de proprietãţile fizico-chimice ale acestora.
(3) Deşeurile şi ambalajele combustibile care nu se reutilizeazã se înlãturã şi se distrug conform reglementãrilor specifice.
(4) Se interzice fumatul în spaţiile de colectare a ambalajelor şi deşeurilor combustibile.
ART. 43
Materialele şi substanţele care prezintã pericol de autoaprindere se pãstreazã conform instrucţiunilor producãtorului, luându-se mãsuri de control şi prevenire a fenomenului de autoaprindere.
ART. 44
Toate instalaţiile/conductele prin care circulã substanţe lichide sau gaze se marcheazã prin culori specifice de identificare a naturii substanţei, respectiv a pericolului pe care îl reprezintã aceasta, prevãzute de normele tehnice specifice.
ART. 45
(1) Lucrãrile de termoprotecţie/ignifugare se executã numai de cãtre personal autorizat, conform normelor tehnice specifice.
(2) Calitatea lucrãrilor executate se certificã prin documente emise conform reglementãrilor în vigoare.
(3) Lucrãrile de termoprotecţie/ignifugare aplicate pe elementele de construcţie şi/sau pe structurile din alcãtuirea construcţiilor protejate/tratate se executã cu periodicitatea impusã de reglementãrile tehnice specifice şi instrucţiunile producãtorului.
ART. 46
Elementele de limitare a propagãrii incendiului, de izolare termicã şi de etanşare la fum şi la gaze fierbinţi din alcãtuirea construcţiilor şi a instalaţiilor se menţin permanent în bunã stare, pentru a-şi îndeplini rolul stabilit.
ART. 47
În spaţiile pentru comerţ, cantitãţile de materiale şi de substanţe combustibile utilizate nu trebuie sã conducã la depãşirea densitãţii sarcinii termice stabilite prin reglementãri tehnice sau prin documentaţiile tehnice de proiectare.
ART. 48
Lucrãrile de verificare, reparare şi întreţinere a dispozitivelor, echipamentelor, instalaţiilor şi sistemelor destinate apãrãrii împotriva incendiilor se executã numai de personal autorizat.
ART. 49
(1) În perioadele caniculare sau secetoase şi în cele premergãtoare sezonului rece, persoana care administreazã spaţiul asigurã, prin personalul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, elaborarea şi punerea în aplicare a unor programe speciale de mãsuri specifice de prevenire a incendiilor.
(2) Mãsurile specifice în perioadele caniculare sau secetoase cuprind, în principal, urmãtoarele:
a) identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor ridicate şi lipsei de precipitaţii;
b) interzicerea utilizãrii focului deschis în zonele afectate de uscãciune avansatã;
c) asigurarea protejãrii faţã de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbrã;
d) asigurarea şi verificarea zilnicã a rezervelor de apã pentru incendiu.
(3) Mãsurile specifice înainte de începerea sezonului rece cuprind, în principal, urmãtoarele:
a) controlul instalaţiilor, al sistemelor de încãlzire existente şi al componentelor acestora (surse de cãldurã, conducte, corpuri şi elemente de încãlzire, sobe, coşuri şi canale de fum etc.), înlãturându-se defecţiunile constatate şi asigurându-se funcţionarea la parametrii normali;
b) protejarea contra îngheţului a componentelor instalaţiilor de stingere cu apã;
c) asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru deszãpezirea cãilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.
ART. 50
Persoana care administreazã spaţiul, prin persoanele responsabile cu activitatea de apãrare împotriva incendiilor, are obligaţia de a asigura menţinerea permanentã în stare de funcţionare a hidranţilor exteriori de incendiu, a accesibilitãţii cãtre aceştia, precum şi protecţia împotriva lovirii de cãtre autovehicule.
ART. 51
La terminarea programului de lucru, în spaţiile pentru comerţ în care încãlzirea se face cu sobe, cu sau fãrã acumulare de cãldurã, se întrerupe funcţionarea acestora.

SECŢIUNEA a 2-a
Spaţii de expunere şi comercializare a produselor

ART. 52
(1) Materialele pentru standurile de expoziţie şi vânzare din spaţiile accesibile cumpãrãtorilor se confecţioneazã din produse cu clasa de reacţie la foc minim B, s1, d1.
(2) Decoraţiunile din materiale combustibile se amplaseazã la distanţe de siguranţã faţã de sursele de cãldurã ori se protejeazã astfel încât sã nu fie posibilã aprinderea lor.
ART. 53
Pentru evacuarea persoanelor din spaţiile de expunere şi comercializare a produselor, în caz de incendiu, se asigurã urmãtoarele mãsuri principale:
a) amplasarea raioanelor cu produse pentru copii sau a produselor care prezintã pericol de incendiu în locuri uşor evacuabile (parter, etajul 1);
b) organizarea şi instruirea personalului cu activitate în zona de comercializare a produselor cu privire la evacuarea utilizatorilor, în condiţii de securitate, fãrã generarea fenomenului de panicã;
c) marcarea şi menţinerea practicabilã a cãilor de evacuare;
d) asigurarea bunei funcţionãri a iluminatului de siguranţã pentru evacuare;
e) asigurarea funcţionãrii ascensoarelor de pompieri.
ART. 54
Instalaţiile electrice necesare pentru funcţionarea firmelor, vitrinelor şi reclamelor luminoase din spaţiile de expunere a produselor se verificã periodic.
ART. 55
În cazul utilizãrii panourilor, afişelor şi benzilor publicitare temporare în spaţiile de expunere a produselor se respectã, în principal, urmãtoarele:
a) amplasarea trebuie sã se realizeze astfel încât acestea sã nu mascheze indicatoarele şi panourile de securitate la incendiu sau sã îngreuneze accesul cãtre mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor;
b) se interzice ca inscripţiile sau semnele utilizate în panourile sau afişele publicitare sã aibã o culoare ori formã care ar permite confuzia cu indicatoarele şi panourile de securitate la incendiu;
c) materialele utilizate la confecţionarea panourilor trebuie sã fie din produse cu clasa de reacţie la foc minim B, d1 şi s0.
ART. 56
(1) Standurile temporare pentru promoţiile de vânzare a unor produse se amplaseazã în locurile special destinate prin proiect.
(2) Se interzice amplasarea standurilor prevãzute la alin. (1) pe cãile de evacuare.
(3) Se interzice amplasarea standurilor dacã acestea blocheazã sau îngreuneazã accesul cãtre mijloacele tehnice de primã intervenţie.
ART. 57
(1) Se interzice utilizarea sau efectuarea de demonstraţii privind funcţionarea aparatelor care folosesc combustibil lichid, solid sau gazos.
(2) Se interzice funcţionarea motoarelor termice în spaţiile accesibile publicului.
ART. 58
În spaţiile accesibile utilizatorilor se interzice efectuarea de demonstraţii sau promovarea comercialã a unor produse care produc fum, utilizeazã lichide/gaze combustibile şi/sau inflamabile.
ART. 59
În spaţiile destinate verificãrii funcţionãrii produselor comercializate se asigurã urmãtoarele mãsuri:
a) se verificã funcţionarea produselor comercializate numai de cãtre personalul special instruit pentru aceastã activitate;
b) se interzice aglomerarea spaţiilor pentru probe cu alte mãrfuri care nu sunt destinate a fi verificate.
ART. 60
În locurile în care se executã verificarea funcţionãrii produselor comercializate, la terminarea programului, se opreşte alimentarea cu energie electricã a aparaturii a cãrei funcţionare nu mai este necesarã.

SECŢIUNEA a 3-a
Spaţii de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor

ART. 61
În spaţiile pentru comerţ se pot comercializa produse pirotehnice/artificii, în condiţiile legii.
ART. 62
Spaţiile de depozitare trebuie sã fie independente faţã de construcţia în care se comercializeazã produse pirotehnice/artificii.
ART. 63
Se interzice pãstrarea sau depozitarea produselor pirotehnice/artificiilor în alte ambalaje decât în cele originale care asigurã nivelul de securitate corespunzãtor.
ART. 64
La depozitarea şi comercializarea produselor pirotehnice/artificiilor este obligatorie respectarea reglementãrilor specifice şi instrucţiunile producãtorului.
ART. 65
Se interzice depozitarea sau pãstrarea materialelor uşor inflamabile în depozitele şi spaţiile de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor.
ART. 66
Produsele pirotehnice/artificiile ambalate se amplaseazã şi se depoziteazã astfel încât:
a) sã poatã fi evacuate uşor în caz de incendiu;
b) sã se afle la distanţe de siguranţã faţã de sursele de cãldurã şi de conductorii electrici.
ART. 67
Pe timpul programului, prezenţa permanentã a personalului care deserveşte spaţiul de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor este obligatorie.
ART. 68
Instruirea personalului de deservire a spaţiului de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor, în ceea ce priveşte mãsurile specifice de apãrare împotriva incendiilor şi exploziilor, este obligatorie.
ART. 69
La terminarea programului, în spaţiul de comercializare a produselor pirotehnice/artificiilor se iau mãsuri suplimentare pentru asigurarea siguranţei spaţiului şi pentru eliminarea eventualelor surse cu potenţial de aprindere a materialelor din spaţiul respectiv.

SECŢIUNEA a 4-a
Farmacii şi spaţii de depozitare a produselor farmaceutice

ART. 70
Pentru farmacii şi spaţiile de depozitare a produselor farmaceutice, suplimentar faţã de regulile şi mãsurile de apãrare împotriva incendiilor stabilite în prezentele dispoziţii generale, se respectã şi urmãtoarele:
a) pãstrarea şi depozitarea produselor farmaceutice se face în funcţie de natura, forma, dimensiunile, modul de ambalare, comportarea la foc şi proprietãţile fizico-chimice, fãrã a depãşi sarcina termicã prevãzutã de proiectant;
b) produsele farmaceutice care în combinaţie cu altele prezintã pericol de incendiu se depoziteazã astfel încât sã nu fie asigurat contactul între ele nici chiar accidental;
c) etichetarea şi marcarea recipientelor în care se pãstreazã substanţe farmaceutice se realizeazã conform prevederilor legale în vigoare;
d) depozitarea produselor farmaceutice se face cu respectarea distanţelor normate faţã de instalaţiile electrice, de încãlzire, surse de foc/cãldurã etc.;
e) depozitarea substanţelor sau produselor farmaceutice se face în ambalajele indicate de producãtor;
f) dispunerea produselor farmaceutice în spaţiile de depozitare se face potrivit planului de depozitare, acolo unde este cazul;
g) pãstrarea şi depozitarea altor materiale în spaţiile de depozitare a produselor farmaceutice sunt interzise.

SECŢIUNEA a 5-a
Spaţii de depozitare

ART. 71
La depozitarea materialelor se ţine seama de proprietãţile fizico-chimice ale acestora - gradul de periculozitate, sensibilitatea la cãldurã, la fum sau la umezealã, reacţia faţã de alte materiale, posibilitatea de aprindere, precum şi de substanţele care pot fi utilizate la stingerea incendiilor etc.
ART. 72
Produsele, materialele şi ambalajele depozitate în interiorul spaţiilor de depozitare sau pe suprafeţele de teren aferente se amplaseazã pe stive, grupe sau sectoare, astfel încât sã se asigure spaţiile de siguranţã şi acces între stivele de mãrfuri, cãile de acces pentru folosirea maşinilor şi utilajelor de intervenţie în caz de incendiu etc.
ART. 73
Culoarele de acces între stivele de mãrfuri din interiorul încãperilor de depozitare se delimiteazã şi marcheazã.
ART. 74
(1) Stivele de mãrfuri sau rafturile pentru depozitarea mãrfurilor se dispun astfel încât spaţiile de siguranţã sau acces sã corespundã cu poziţia pe verticalã a corpurilor de iluminat.
(2) În zonele în care mãsurile prevãzute la alin. (1) sunt imposibil de realizat, se pãstreazã un spaţiu de siguranţã de cel puţin 0,50 m de la limita superioarã a stivelor de mãrfuri şi pânã la nivelul corpurilor de iluminat.
ART. 75
Atât în interiorul spaţiilor de depozitare, cât şi pe suprafeţele de teren folosite pentru depozitarea mãrfurilor şi ambalajelor se pãstreazã în permanenţã ordine şi curãţenie.
ART. 76
Se interzice folosirea în spaţiile de depozitare a reşourilor şi radiatoarelor electrice, precum şi a lãmpilor electrice defecte sau neasigurate cu protecţie adecvatã.
ART. 77
Este interzis a se pãstra în spaţiile de depozitare obiecte strãine de inventarul depozitului.
ART. 78
Personalul spaţiilor de depozitare asigurã supravegherea, conform instrucţiunilor furnizorului, a materialelor periculoase.
ART. 79
Pe toatã suprafaţa spaţiului de depozitare se interzic aprinderea şi utilizarea focului de orice naturã, precum şi fumatul.
ART. 80
Lucrãrile cu foc deschis se executã numai pe baza permisului de lucru cu foc şi numai cu indicarea persoanelor rãspunzãtoare de mãsurile ce trebuie luate pentru apãrarea împotriva incendiilor.
ART. 81
În spaţiile de livrare şi recepţie a mãrfurilor/produselor, precum şi în apropierea acestora se asigurã urmãtoarele mãsuri principale:
a) se interzice utilizarea focului deschis;
b) se interzice fumatul;
c) se interzice pãstrarea unor cantitãţi de materiale mai mari decât capacitatea maximã admisã, care pot îngreuna evacuarea personalului din spaţiul respectiv;
d) se interzice blocarea gurilor de evacuare a sistemului de ventilare, acolo unde acesta este prevãzut, cu diverse mãrfuri, produse sau alte materiale;
e) se îndepãrteazã imediat toate deşeurile sau alte materiale combustibile care nu au legãturã cu activitatea care se desfãşoarã în spaţiul respectiv.

SECŢIUNEA a 6-a
Spaţii destinate exclusiv instalaţiilor frigorifice

ART. 82
Instalaţiile frigorifice se amplaseazã în încãperi aerisite, în care se interzice accesul cu surse de foc deschis.
ART. 83
Se interzice funcţionarea instalaţiei electrice fãrã a se asigura etanşeitatea tablourilor electrice, în cazul în care acestea se aflã în interiorul sau imediata vecinãtate a sãlii maşinilor.
ART. 84
Se interzic depozitarea şi pãstrarea în spaţiul destinat instalaţiilor frigorifice a materialelor sau lichidelor care nu au legãturã cu activitatea desfãşuratã în acesta.
ART. 85
Se evitã scurgerea uleiului pe pardoselile acestor spaţii, iar în caz de nevoie, acesta se îndepãrteazã utilizându-se detergenţi.
ART. 86
(1) Exploatarea instalaţiilor frigorifice se face numai de personal calificat.
(2) Verificarea, controlul şi repararea instalaţiilor frigorifice se fac numai de personal autorizat.

SECŢIUNEA a 7-a
Spaţii cu destinaţii administrative

ART. 87
În spaţiile cu destinaţii administrative activitatea se organizeazã astfel încât sã nu se creeze aglomerãri de persoane şi supraîncãrcare cu mobilier şi echipamente specifice care sã îngreuneze sau sã blocheze evacuarea în caz de incendiu.
ART. 88
(1) Se interzice depozitarea materialelor şi lichidelor combustibile în poduri, subsoluri, pe culoare, în casele scãrilor şi pe alte cãi de evacuare a acestora, care sã împiedice evacuarea sau sã mãreascã pericolul de incendiu.
(2) Se interzice amenajarea de boxe în casele scãrilor, sub rampele scãrilor sau în podurile clãdirilor.
ART. 89
Se interzic fumatul şi utilizarea focului deschis, precum şi utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacãrã deschisã în spaţiile în care se desfãşoarã activitãţi administrative, în podurile, arhivele şi magaziile acestora şi în alte locuri cu risc de incendiu din construcţiile în care acestea sunt amplasate.
ART. 90
Pe timpul exploatãrii spaţiilor în care se desfãşoarã activitãţi administrative trebuie luate mãsuri pentru înlãturarea şi/sau reducerea la minim a pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a cantitãţilor de materiale combustibile şi eliminarea eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.
ART. 91
La terminarea programului de lucru se deconecteazã aparatele/sistemele de încãlzire/ventilaţie/climatizare localã, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electricã a calculatoarelor şi a altor aparate cu alimentare electricã care nu necesitã funcţionare permanentã.

SECŢIUNEA a 8-a
Spaţii cu destinaţii auxiliare şi conexe

ART. 92
(1) În spaţiile destinate centralelor termice, instalaţiilor sanitare, centralelor de ventilare şi climatizare, instalaţiilor electrice şi instalaţiilor de gaze se interzic depozitarea materialelor şi amplasarea de mobilier sau alte obiecte similare.
(2) În spaţiile prevãzute la alin. (1) se respectã şi prevederile reglementãrilor tehnice specifice.
ART. 93
Pe timpul exploatãrii instalaţiilor aferente construcţiilor şi instalaţiilor utilitare se respectã instrucţiunile şi regulile de utilizare a echipamentului/maşinii, stabilite de proiectanţi şi de producãtori, precum şi mãsurile de apãrare împotriva incendiilor prevãzute în reglementãrile tehnice specifice în vigoare.

CAP. IV
Evacuarea în caz de incendiu

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 94.
Proprietarul spaţiilor pentru comerţ are urmãtoarele obligaţii privind evacuarea în caz de incendiu:
a) stabileşte modalitãţile şi procedurile de evacuare a persoanelor şi bunurilor, adaptate la categoria spaţiului comercial;
b) stabileşte atribuţii privind evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure;
c) asigurã instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuãrii în caz de incendiu;
d) asigurã mijloacele necesare evacuãrii în caz de incendiu;
e) stabileşte prioritãţile în desfãşurarea operaţiunilor de evacuare în funcţie de personalul propriu avut la dispoziţie;
f) stabileşte ordinea de salvare a bunurilor şi materialelor.
ART. 95
Personalul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor, prevãzut la art. 6, are urmãtoarele atribuţii privind evacuarea în caz de incendiu:
a) realizeazã instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuãrii în caz de incendiu;
b) conduce şi coordoneazã acţiunile cuprinse în organizarea evacuãrii în caz de incendiu;
c) asigurã amenajarea, dacã este nevoie, a locurilor de evacuare pentru persoane şi bunuri.
ART. 96
Personalul angajat are urmãtoarele atribuţii privind asigurarea evacuãrii în caz de incendiu:
a) participã la instruirea privind atribuţiile ce îi revin din organizarea evacuãrii în caz de incendiu;
b) îndeplineşte acţiunile ce îi revin cuprinse în organizarea evacuãrii în caz de incendiu;
c) se subordoneazã, pe timpul acţiunilor de evacuare, personalului cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor prevãzut la art. 6.
ART. 97
Alarmarea în caz de incendiu a utilizatorilor se realizeazã cu mijloace adecvate fiecãrui obiectiv şi dinainte stabilite, astfel încât sã nu producã panicã în rândul acestora.
ART. 98
(1) În situaţia alarmãrii în caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preînregistrat, acesta trebuie sã fie codificat sau discret pentru a nu induce panicã în rândul persoanelor care se aflã în spaţiile pentru comerţ.
(2) Este obligatoriu ca mesajul preînregistrat sã fie cunoscut de cãtre întreg personalul din spaţiul pentru comerţ.
ART. 99
Personalul angajat trebuie sã cunoascã mijloacele de alarmare, alertare, evacuare, precum şi modul de acţionare în caz de incendiu.
ART. 100
Pentru evacuarea în siguranţã în caz de incendiu se iau mãsuri de instruire temeinicã a personalului angajat privind:
a) modalitãţile practice de asigurare a evacuãrii utilizatorilor ori, dupã caz, a salvãrii persoanelor care nu se pot evacua singure;
b) modalitãţile practice de asigurare a salvãrii obiectelor din cadrul obiectivului în cazul producerii unui incendiu, cu precizarea personalului nominalizat pentru salvarea, paza obiectelor evacuate, locurile de adãpostire şi, dupã caz, a mijloacelor tehnice alocate.
ART. 101
Personalul angajat trebuie sã fie capabil în orice moment sã respecte instrucţiunile specifice în vederea punerii în aplicare a procedurii de evacuare a utilizatorilor.
ART. 102
Evacuarea utilizatorilor se face:
a) în mod organizat, sub supravegherea personalului desemnat;
b) prin locurile dinainte stabilite, în baza planurilor de evacuare.
ART. 103
Personalul angajat care îşi desfãşoarã activitatea la casele de marcat trebuie sã indice utilizatorilor cãile de evacuare.
ART. 104
Pe timpul exerciţiilor de evacuare se urmãreşte inclusiv nivelul de respectare a regulilor privind comportamentul personalului: evitarea panicii, a busculadelor şi coordonarea acţiunilor.

SECŢIUNEA a 2-a
Planificarea şi executarea exerciţiilor de evacuare în caz de incendiu

ART. 105
Scopul principal al planificãrii şi executãrii exerciţiilor de alarmare/evacuare îl reprezintã cunoaşterea de cãtre personalul angajat a modului de acţiune în caz de incendiu.
ART. 106
Exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se planificã şi se executã o datã la 6 luni cu personalul propriu, în funcţie de formele de evacuare, şi se pot organiza pentru întreaga construcţie sau pe segmente închiriate din aceasta.
ART. 107
(1) Executarea exerciţiilor de evacuare reprezintã obligaţia persoanei care administreazã spaţiul.
(2) Pentru construcţiile în care sunt înglobate spaţii comerciale, planificarea şi organizarea exerciţiilor de evacuare reprezintã obligaţia proprietarului construcţiei.
ART. 108
Executarea exerciţiilor de alarmare/evacuare în caz de incendiu se planificã şi organizeazã în baza planurilor de evacuare.
ART. 109
Planificarea şi executarea exerciţiilor de alarmare/evacuare sunt coordonate de personalul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor şi sunt conduse de persoana care administreazã spaţiul.
ART. 110
Fiecare exerciţiu se finalizeazã cu analiza nivelului de cunoaştere a obligaţiilor ce revin personalului angajat, pe fiecare loc de muncã.
ART. 111
(1) Ipotezele, obiectivele, scopurile exerciţiilor de alarmare/evacuare şi, respectiv, obligaţiile pe timpul desfãşurãrii exerciţiului se prelucreazã cu personalul angajat.
(2) Pentru fiecare ipotezã, personalul angajat va fi verificat privind cunoaşterea modului de acţiune.
ART. 112
(1) La finalizarea exerciţiilor de alarmare/evacuare, persoana care administreazã spaţiul, împreunã cu personalul prevãzut la art. 6, analizeazã modul de desfãşurare a acestora.
(2) Analiza efectuatã este utilizatã în reactualizarea planurilor de pregãtire în domeniul situaţiilor de urgenţã a salariaţilor, precum şi în reactualizarea planurilor de intervenţie, dupã caz.

CAP. V
Echiparea şi dotarea cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor

ART. 113
Echiparea şi dotarea construcţiilor cu instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi alte mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigurã conform prevederilor din proiectul tehnic al construcţiei.
ART. 114
Exploatarea şi menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor şi a altor mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor se realizeazã în conformitate cu reglementãrile tehnice specifice.
ART. 115
Persoana care administreazã spaţiul trebuie sã asigure existenţa unui registru de control al instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor.
ART. 116
(1) Proprietarul spaţiului pentru comerţ sau persoana care administreazã spaţiul desemnatã de proprietar, în condiţiile legii, este responsabil/responsabilã pentru echiparea, dotarea, inspectarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor în spaţiile de folosinţã comune.
(2) Locatarii au obligaţiile menţionate la alin. (1), pentru spaţiile închiriate în spaţiile pentru comerţ, dacã prin contractul de închiriere nu se prevede altfel.
ART. 117
În spaţiile pentru comerţ se utilizeazã numai mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor certificate sau agrementate în conformitate cu exigenţele reglementãrilor în domeniu.
ART. 118
Mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor utilizate de personalul angajat şi/sau de forţele de intervenţie se amplaseazã cu respectarea urmãtoarelor cerinţe:
a) locurile de amplasare trebuie sã fie vizibile, uşor accesibile, de exemplu: cãi de evacuare, coridoare, holuri, în zonele ieşirilor şi alte asemenea spaţii şi la distanţe optime faţã de focarele cele mai probabile;
b) înãlţimea de montare şi greutatea acestora trebuie sã fie pe mãsura capacitãţilor fizice ale persoanelor care le utilizeazã;
c) trebuie sã fie bine fixate şi sã nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.
ART. 119
Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor se indicã prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform prevederilor legale.
ART. 120
Dotarea minimã cu stingãtoare de incendiu a categoriilor de spaţii pentru construcţii se asigurã conform proiectului tehnic.
ART. 121
(1) Pentru stingãtoarele portative, documentele de referinţã sunt Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune şi SR EN 3 (cu toate pãrţile sale) sau reglementãri echivalente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Turcia sau ale statelor AELS parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
(2) Referitor la performanţele de stingere, acestea trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) stingãtoarele cu CO(2) sunt cel puţin de capacitate/încãrcãturã de minimum 2,5 kg;
b) stingãtoarele cu pulbere sunt cel puţin de capacitate/încãrcãturã de minimum 6 kg;
c) stingãtoarele cu apã pulverizatã/spumã sunt cel puţin de capacitate/încãrcãturã de minimum 6 litri.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplicã stingãtoarelor cu performanţe de stingere echivalente care sunt fabricate şi/sau comercializate legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau Turcia ori fabricate legal într-un stat AELS parte la acordul privind Spaţiul Economic European, în conformitate cu specificaţiile normative în vigoare în aceste ţãri.
ART. 122
În spaţiile pentru comerţ care au suprafaţa sub 200 m² se asigurã dotarea cu cel puţin douã stingãtoare de incendiu.
ART. 123
Dotarea cu stingãtoare de incendiu pentru spaţiile pentru comerţ înglobate în alte construcţii se realizeazã de cãtre proprietarul construcţiei respective, ţinându-se seama, în principal, de prevederile art. 124-126.
ART. 124
Se recomandã respectarea urmãtoarelor valori ale distanţelor şi înãlţimii de montare a stingãtoarelor în perimetrul suprafeţei protejate:
a) maximum 15 m, respectiv 20 m faţã de cele mai importante focare de incendiu din clasele B şi A;
b) maximum 1,4 m înãlţime faţã de pardosealã.
ART. 125
Controlul stãrii de funcţionare a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor şi a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor se executã, conform prevederilor cuprinse în reglementãrile tehnice şi în instrucţiunile tehnice elaborate de producãtori/furnizori, de cãtre persoanele fizice şi juridice atestate conform legii.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 126
Dispoziţiile generale se aplicã cumulativ pentru fiecare caz - construcţie, instalaţii, amenajãri şi alte spaţii aferente construcţiilor -, indiferent de capitolul la care sunt prevãzute, ţinându-se seama de cazul cel mai defavorabil şi avându-se în vedere şi prevederile celorlalte acte normative specifice domeniului de apãrare împotriva incendiilor, care nu sunt cuprinse în prezentele dispoziţii.
ART. 127
Proprietarii spaţiilor pentru comerţ pot stabili, în raport cu specificul acestora, şi alte reguli şi mãsuri privind apãrarea împotriva incendiilor.
ART. 128
(1) În spaţiile pentru comerţ este obligatorie organizarea, în condiţiile legii, a activitãţii de control intern al respectãrii normelor de apãrare împotriva incendiilor.
(2) Controlul intern privind respectarea normelor de apãrare împotriva incendiilor poate fi executat de proprietarul construcţiei, de conducãtorii locurilor de muncã şi de personalul prevãzut la art. 6 alin. (2), dupã caz.
ART. 129
Rezultatele controlului desfãşurat de cãtre inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti şi de personalul cu atribuţii de control în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor sunt menţionate în procesele-verbale de control, se consemneazã în registrul de control şi se analizeazã de persoanele care administreazã spaţiul şi personalul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Channery
30 Aprilie 2016
Tim:Great content as usual on the nature and reason for causing injury to the human body. It’s also a great reminder of how fragile the human body really is. RegrCds,rhais
Polly
04 Mai 2016
This is what we need - an insight to make eveoryne think
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016