Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DISPOZIŢII GENERALE din 10 noiembrie 2023  de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi clădiri în care se organizează şi funcţionează servicii sociale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DISPOZIŢII GENERALE din 10 noiembrie 2023 de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi clădiri în care se organizează şi funcţionează servicii sociale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1159 din 21 decembrie 2023
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 179/2.089/20.892/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.159 din 21 decembrie 2023.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Scopul prezentelor dispoziţii generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi clădiri în care se organizează şi funcţionează servicii sociale, denumite în continuare dispoziţii, este de prevenire a izbucnirii incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării acestora prin măsuri tehnice şi organizatorice, pentru protecţia utilizatorilor, forţelor care acţionează la intervenţie, bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor.

    ART. 2
    Dispoziţiile se aplică şi sunt obligatorii pentru toate spaţiile şi clădirile în care se organizează şi funcţionează servicii sociale aflate pe teritoriul României, aşa cum sunt prevăzute în Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare unităţi.

    ART. 3
    Prezentele dispoziţii completează cu prevederi specifice Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, denumite în continuare Norme generale, şi se utilizează, alături de alte reglementări tehnice din domeniul apărării împotriva incendiilor aplicabile exploatării construcţiilor şi instalaţiilor, în toate spaţiile unităţilor precizate la art. 2.

    ART. 4
    În sensul prezentelor dispoziţii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) beneficiarii de servicii sociale - persoanele şi familiile aflate în situaţii de dificultate, conform prevederilor art. 35 şi 36 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) persoană dependentă - persoană care, ca rezultat al pierderii autonomiei din cauze fizice, psihice sau mentale, necesită ajutor semnificativ şi/sau îngrijire pentru a realiza activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, cu modificările ulterioare;
    c) persoană imobilizată - persoană care, din cauza unor afecţiuni fizice, psihice sau mentale, şi-a pierdut capacitatea locomotorie;
    d) persoane cu dizabilităţi - includ acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi;
    e) utilizator - persoana fizică sau juridică ce foloseşte un bun, cu orice titlu, în interesul său, al altuia sau în interes public. În categoria utilizatorilor sunt incluse categoriile de persoane menţionate la lit. a)-d), vizitatorii şi personalul unităţii care îşi desfăşoară activitatea în spaţiul furnizorului de servicii sociale.


    CAP. II
    Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
    ART. 5
    (1) Furnizorul de servicii sociale şi persoanele cu atribuţii de conducere de la nivelul serviciilor sociale prevăzute la art. 2 răspund pentru organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor, potrivit obligaţiilor stabilite prin lege.
    (2) Prin persoană cu atribuţii de conducere se înţelege, după caz, conducătorul centrului de servicii sociale sau administratorul operatorului economic, denumit în continuare conducătorul unităţii.

    ART. 6
    (1) Categoriile de persoane care asigură îndeplinirea atribuţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor la nivelul unităţilor, potrivit prevederilor art. 12 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt, după caz:
    a) cadru tehnic - persoană fizică special angajată;
    b) persoana desemnată din rândul personalului propriu angajat care să îndeplinească prin cumul atribuţiile cadrului tehnic.

    (2) Personalul menţionat la alin. (1) din cadrul unităţilor prevăzute la art. 2 trebuie să deţină competenţele profesionale aferente ocupaţiei „cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor“ prin absolvirea unui curs de formare profesională sau să dobândească dreptul de exercitare a ocupaţiei prin brevetul de pompier specialist potrivit legii.
    (3) Pot îndeplini aceste atribuţii şi persoanele din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (EFTA) - părţi ale înţelegerii privind Zona Economică Europeană, care au obţinut recunoaşterea calificării pentru exercitarea ocupaţiilor respective.

    ART. 7
    Conducătorul unităţii are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură încadrarea categoriilor de persoane care asigură îndeplinirea atribuţiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    b) permite desfăşurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă;
    c) stabileşte măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;
    d) asigură informarea privind regulile de apărare împotriva incendiilor, prin personalul prevăzut la art. 6 alin. (1), a tuturor utilizatorilor;
    e) urmăreşte, prin personalul prevăzut la art. 6 alin. (1), respectarea de către utilizatori a regulilor de apărare împotriva incendiilor în incinta unităţilor şi dispune, după caz, măsuri imediate pentru înlăturarea deficienţelor;
    f) dispune măsuri pentru echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice sau prevăzute de prezentele dispoziţii generale, după caz, precum şi asigurarea mentenanţei acestora;
    g) asigură, prin personalul prevăzut la art. 6 alin. (1), instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor a tuturor utilizatorilor;
    h) asigură, potrivit prezentelor dispoziţii, întocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii unităţii şi le aprobă;
    i) stabileşte atribuţiile privind apărarea împotriva incendiilor care revin întregului personal;
    j) evaluează anual nivelul de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte măsuri de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
    k) îndeplineşte obligaţiile privind asigurarea evacuării, potrivit prezentelor dispoziţii;
    l) propune ordonatorului principal de credite alocarea de fonduri necesare asigurării dispoziţiilor generale în domeniul apărării împotriva incendiilor.


    ART. 8
    (1) Cadrul tehnic prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) îndrumă şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul unităţii în care este angajat;
    b) participă la controlul desfăşurat în unitatea în care este angajat, pe linia apărării împotriva incendiilor, de către inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene, respectiv al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii“ Bucureşti-Ilfov, denumite în continuare inspectorate pentru situaţii de urgenţă;
    c) identifică pericolele de incendiu care pot să apară la nivelul acestor tipuri de unităţi;
    d) informează conducătorul unităţii asupra deficienţelor constatate pe linia apărării împotriva incendiilor pe timpul controalelor şi face propuneri de înlăturare a acestora şi pentru gestionarea riscurilor şi pericolelor de incendiu identificate;
    e) anunţă, conform procedurilor proprii, orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţă;
    f) asigură instruirea în domeniul apărării împotriva incendiilor a utilizatorilor pentru care a fost desemnat prin dispoziţie internă;
    g) întocmeşte graficul exerciţiilor de evacuare şi participă, în limita atribuţiilor, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;
    h) asigură întocmirea, completarea şi reactualizarea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi verifică periodic nivelul de cunoaştere a acestora de către personal;
    i) informează operativ conducătorul unităţii privind problemele apărute pe linia apărării împotriva incendiilor, modul de soluţionare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite în acest scop;
    j) participă, cu aprobarea conducătorului unităţii, la acţiuni pe tema apărării împotriva incendiilor - controale, cursuri, instructaje, analize - organizate de autorităţile administraţiei publice centrale, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă sau de către alte organe împuternicite prin lege şi propune organizarea unor astfel de acţiuni;
    k) întocmeşte tematica de instruire periodică în domeniul apărării împotriva incendiilor a personalului propriu;
    l) propune alocarea şi solicită fonduri necesare pentru procurarea de mijloace tehnice noi de apărare împotriva incendiilor şi pentru menţinerea funcţionalităţii celor existente.

    (2) Persoana desemnată din rândul personalului propriu angajat care îndeplineşte prin cumul atribuţiile cadrului tehnic, prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. b), îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-i) şi k).

    ART. 9
    (1) Utilizatorii spaţiului au următoarele obligaţii principale:
    a) să respecte normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispoziţii, măsurile şi regulile specifice stabilite în cadrul unităţii în care beneficiază de servicii sociale sau îşi desfăşoară activitatea, după caz;
    b) să respecte instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea unităţii în care beneficiază de servicii sociale, este angajat sau îşi desfăşoară activitatea;
    c) să anunţe, conform instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii unităţii, orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţă;
    d) să intervină, conform instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor proprii unităţii, pentru stingerea oricărui început de incendiu, utilizând mijloacele de apărare împotriva incendiilor din dotare;
    e) să nu scoată din funcţiune sau să deterioreze mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor;
    f) să nu deterioreze indicatoarele de securitate.

    (2) Suplimentar faţă de prevederile alin. (1), utilizatorii spaţiului care au statut de persoană juridică sunt obligaţi să anunţe proprietarul construcţiei dacă au persoane încadrate într-un anumit tip de dizabilitate în vederea adoptării măsurilor specifice pe linia apărării împotriva incendiilor pentru această categorie de beneficiari.

    ART. 10
    (1) Actele de autoritate emise de către furnizorul de servicii sociale/conducătorul unităţii sunt cele prevăzute în Normele generale.
    (2) În actele de autoritate menţionate la alin. (1) se includ şi prevederi referitoare la beneficiarii de servicii sociale.
    (3) Documentele şi evidenţele specifice privind apărarea împotriva incendiilor, suplimentare celor prevăzute, după caz, în Normele generale, sunt:
    a) evidenţa spaţiilor unde există persoane care nu se pot evacua singure;
    b) evidenţa mijloacelor necesare evacuării beneficiarilor pentru persoanele care nu se pot evacua singure.


    ART. 11
    (1) La stabilirea regulilor şi măsurilor specifice cuprinse în instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor pentru unităţile prevăzute la art. 2 se au în vedere următoarele:
    a) specificul activităţilor care se desfăşoară în spaţiul respectiv;
    b) identificarea surselor de aprindere şi eliminarea posibilităţii de manifestare a acestora;
    c) categoria de personal şi utilizatorii care trebuie să le cunoască şi să le aplice;
    d) gestionarea bunurilor materiale, a deşeurilor şi a deşeurilor periculoase provenite din activitatea proprie, susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de apărare împotriva incendiilor;
    e) dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, inclusiv echiparea construcţiilor cu instalaţii de detecţie, semnalizare şi stingere a incendiilor;
    f) stabilirea modalităţilor privind evacuarea utilizatorilor, în funcţie de tipul şi gradul de handicap/invaliditate, tipul afecţiunii, vârstă;
    g) amplasarea mijloacelor de intervenţie necesare personalului de intervenţie propriu.

    (2) Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează în două exemplare, se verifică de către personalul menţionat la art. 6 alin. (1), se aprobă de furnizorul de servicii/conducătorul unităţii şi se păstrează la persoanele care le-au elaborat şi verificat.
    (3) Extrasele din instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, cuprinzând prevederile specifice, se afişează în loc vizibil în spaţiile şi clădirile în care se organizează şi funcţionează servicii sociale.

    ART. 12
    Planurile de protecţie împotriva incendiilor care se întocmesc pentru unităţile prevăzute la art. 2 sunt cele prevăzute în Normele generale.

    ART. 13
    (1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferenţiate în funcţie de tipul şi destinaţia construcţiei şi de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta şi se întocmesc astfel:
    a) pe nivel, dacă se pot afla simultan mai mult de 10 persoane;
    b) pe încăperi, dacă în ele se pot afla simultan mai mult de 6 persoane;
    c) pentru încăperile destinate cazării, indiferent de numărul de locuri.

    (2) Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperile menţionate la alin. (1) lit. b) şi c), pe partea interioară a uşilor.
    (3) Planul de evacuare se întocmeşte pe baza schiţei nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uşi, coridoare, holuri, planuri înclinate, scări interioare şi exterioare.
    (4) Pe planurile de evacuare se indică următoarele informaţii:
    a) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor de tipul stingătoare, hidranţi interiori şi pături antifoc etc.;
    b) declanşatoarele manuale de incendiu, acţionări manuale ale instalaţiilor de stingere sau a sistemelor de desfumare;
    c) degajamentele protejate, încăperile cu persoane aflate în imposibilitatea de a se evacua singure;
    d) locul/locurile de amplasare a mijloacelor de transport ale persoanelor cu dificultăţi de deplasare;
    e) interdicţia de utilizare a lifturilor în caz de incendiu, cu excepţia celor care sunt special destinate acestui scop.

    (5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexa nr. 2 la Normele generale.
    (6) Forma grafică a planurilor de evacuare trebuie să fie de aşa natură încât să poată fi uşor percepute, indiferent de tipul de utilizatori.

    ART. 14
    Planurile de depozitare se întocmesc şi se afişează potrivit prevederilor Normelor generale.

    ART. 15
    (1) Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul unităţii se execută potrivit prevederilor Normelor generale.
    (2) Neregulile menţionate trebuie să facă obiectul analizelor privind nivelul de apărare împotriva incendiilor.

    CAP. III
    Reguli şi măsuri generale de apărare împotriva incendiilor
    ART. 16
    Spaţiile destinate persoanelor dependente/ imobilizate/cu dizabilităţi/cu mobilitate redusă trebuie să fie situate cât mai aproape de căile de evacuare.

    ART. 17
    (1) Spaţiile destinate cazării şi îngrijirii beneficiarilor de servicii sociale se amenajează, de regulă, la parterul clădirilor.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), spaţiile destinate cazării şi îngrijirii beneficiarilor de servicii sociale se pot amenaja şi la etajele superioare, doar în situaţia în care se asigură toate condiţiile necesare evacuării în siguranţă a utilizatorilor.
    (3) Este interzisă amenajarea spaţiilor menţionate la alin. (1) în subsolul sau demisolul construcţiilor.

    ART. 18
    Pentru persoanele dependente/imobilizate/cu dizabilităţi/cu mobilitate redusă este obligatoriu să se asigure supravegherea periodică sau, după caz, permanentă, în funcţie de gradul de mobilitate, vârstă şi starea de sănătate, astfel încât să se elimine posibilitatea de a genera incendii, ca de exemplu lăsarea la îndemână a unor obiecte ori mijloace de aprindere a focului, precum chibrituri şi brichete etc.

    ART. 19
    Se interzice depozitarea materialelor şi lichidelor combustibile în poduri, subsoluri, pe culoare, în casele de scări şi pe căile de evacuare.

    ART. 20
    La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele/sistemele de încălzire/ventilare/ climatizare locală, se întrerupe iluminatul electric şi alimentarea cu energie electrică a sistemelor informatice şi a altor aparate electrice care nu necesită funcţionare permanentă.

    ART. 21
    (1) La efectuarea lucrărilor de modificare, precum şi a celor de reabilitare la construcţii existente, care presupun organizări de şantier, în unităţile prevăzute la art. 2, se interzice:
    a) depozitarea sau păstrarea materialelor sau a substanţelor combustibile sub schele;
    b) depozitarea materialelor de orice fel pe scările de acces la schele;
    c) utilizarea instalaţiilor electrice cu improvizaţii;
    d) fixarea instalaţiilor electrice pe materiale combustibile;
    e) acoperirea instalaţiilor electrice cu materiale combustibile sau suspendarea de acestea a diferitelor obiecte;
    f) fumatul şi utilizarea focului deschis pe platforma schelelor;
    g) utilizarea schelelor din materiale combustibile atât la exterior, cât şi la interior.

    (2) La efectuarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) se vor lua măsuri pentru:
    a) supravegherea permanentă a perimetrelor în care sunt realizate organizări de şantier în exteriorul construcţiilor;
    b) îndepărtarea, cu regularitate, a vegetaţiei uscate din perimetrul organizărilor de şantier;
    c) realizarea panourilor utilizate la limitarea accesului persoanelor în perimetrele organizărilor de şantier din materiale incombustibile;
    d) instruirea personalului care execută lucrări de construcţii cu privire la măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor.


    ART. 22
    Lucrările cu foc deschis se execută potrivit prevederilor Normelor generale.

    ART. 23
    Se interzice fumatul în construcţiile şi spaţiile menţionate la art. 2.

    CAP. IV
    Reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor
    SECŢIUNEA 1
    Spaţii destinate cazării şi îngrijirii beneficiarilor de servicii sociale
    ART. 24
    În camerele destinate cazării este interzisă folosirea reşourilor, radiatoarelor electrice, maşinilor de călcat, fierbătoarelor şi altora asemenea.

    ART. 25
    Amplasarea paturilor în dormitoarele destinate beneficiarilor de servicii sociale se realizează astfel încât să se asigure culoare de trecere pentru evacuare, dimensionate în funcţie de specificul beneficiarilor.

    ART. 26
    (1) Se interzice curăţarea duşumelelor, pardoselilor, a mochetelor sau a altor suprafeţe sau obiecte de mobilier din dotare cu substanţe combustibile ori lichide inflamabile, în prezenţa beneficiarilor de servicii sociale.
    (2) Aceste lucrări se efectuează cu luarea următoarelor măsuri:
    a) asigurarea ventilării spaţiilor pe tot timpul desfăşurării operaţiunii;
    b) interzicerea utilizării focului deschis atât în încăperile în care se execută lucrările, cât şi în încăperile învecinate;
    c) după executarea curăţării, încăperile sunt ventilate până la eliminarea totală a vaporilor rezultaţi.


    ART. 27
    Pentru spaţiile destinate cazării se au în vedere şi următoarele măsuri:
    a) interzicerea depozitării în astfel de spaţii a lichidelor inflamabile;
    b) jucăriile şi alte obiecte sau materiale care prezintă pericol de incendiu se păstrează în locuri special amenajate;
    c) asigurarea repartizării beneficiarilor de servicii sociale în saloane sau camere, în funcţie de gradul de mobilitate ori tipul de dizabilitate al acestora, astfel încât salvarea acestora să se poată realiza în cel mai scurt timp posibil;
    d) dotarea camerelor de locuit cu detectoare de incendiu autonome, în spaţiile şi clădirile unde nu se prevăd instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Spaţii destinate preparării hranei şi servirii mesei
    ART. 28
    În spaţiile destinate preparării hranei şi servirii mesei se respectă prevederile Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 166/2010.

    ART. 29
    (1) Dacă prepararea hranei se realizează de către beneficiari cu dizabilităţi, se interzice lăsarea nesupravegheată a mijloacelor de preparare a hranei cât timp durează această activitate.
    (2) În situaţia în care este necesară părăsirea bucătăriei pe timpul preparării hranei, este obligatorie închiderea robineţilor de gaz sau, după caz, a alimentării plitelor electrice.
    (3) La terminarea lucrului în bucătărie se verifică aparatele de gătit şi se închid robineţii de siguranţă prevăzuţi la aparatele cu funcţionare pe gaz sau, după caz, se întrerupe alimentarea cu energie electrică a plitelor electrice din tabloul electric sau prin scoaterea din priză a acestora.

    ART. 30
    În bucătăriile care sunt deservite de persoane cu dizabilităţi de vedere, mijloacele de preparare a hranei alimentate cu gaze sau combustibil lichid pot fi folosite numai sub supraveghere.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Capele/Spaţii în care se desfăşoară activităţi religioase
    ART. 31
    În capelele şi spaţiile în care se desfăşoară activităţi religioase se respectă prevederile Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional nr. 28/2.338/2009.

    ART. 32
    Fiecare din spaţiile menţionate la art. 31 trebuie să fie dotat cu minimum un stingător de incendiu la 200 mp, având performanţa de stingere minimă pentru focar tip 21A şi 113B.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Spaţiile destinate activităţilor de spălătorie-uscătorie şi călcătorii
    ART. 33
    În spaţiile destinate activităţilor de spălătorie-uscătorie şi călcătorii se asigură o ventilare corespunzătoare, iar instalaţiile de ventilare se exploatează cu respectarea instrucţiunilor specifice ale producătorului echipamentelor.

    ART. 34
    Instalaţiile electrice de iluminat şi prize trebuie să fie adecvate mediului şi să aibă asigurată protecţia corespunzătoare.

    ART. 35
    În spălătorii trebuie să existe încăperi sau spaţii separate pentru primirea şi predarea rufelor, pentru maşinile de spălat şi stors, pentru uscătorii, precum şi pentru maşinile de călcat.

    ART. 36
    (1) În spaţiile în care se exploatează maşinile de spălat se interzice păstrarea unei cantităţi mai mari de rufe decât cea necesară pentru o spălare.
    (2) Se interzice încărcarea maşinilor de spălat cu o cantitate de rufe mai mare decât capacitatea maximă a acestora.

    ART. 37
    În spaţiile unde se desfăşoară operaţiuni de călcat se respectă următoarele măsuri principale:
    a) maşinile electrice de călcat se aşază pe suporturi incombustibile;
    b) se interzice utilizarea maşinilor electrice de călcat care prezintă deteriorări sau improvizaţii ale cablurilor de alimentare cu energie electrică, ale ştecărelor etc.;
    c) se interzice păstrarea în spaţiile în care se execută operaţiuni de călcat a rufelor în cantităţi mai mari decât cele supuse strict acestei activităţi pe durata unui schimb de lucru;
    d) maşinile electrice de călcat se deconectează de la alimentarea cu energie electrică după utilizare;
    e) se interzice lăsarea nesupravegheată a maşinilor electrice de călcat.


    ART. 38
    La călcarea obiectelor din materiale textile în a căror compoziţie intră fibre sintetice, care nu permit o temperatură ridicată, se utilizează maşini electrice de călcat cu cablurile de alimentare prevăzute cu întrerupătoare, pentru oprirea curentului electric atunci când se depăşeşte temperatura necesară, sau se utilizează aparate de călcat cu sistem de termoreglaj, pentru diverse tipuri de materiale.

    ART. 39
    La terminarea programului de lucru în spaţiile destinate activităţilor de spălătorie-uscătorie şi în călcătorii se respectă următoarele:
    a) se deconectează toate aparatele şi maşinile electrice utilizate în activităţile desfăşurate în aceste spaţii, de la alimentarea cu energie electrică;
    b) se evacuează deşeurile şi se curăţă locul de muncă;
    c) se întrerupe iluminatul artificial, cu excepţia iluminatului de securitate, acolo unde acesta există, se încuie încăperile şi se predau cheile persoanelor desemnate pentru acest scop.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Spaţii pentru activităţi recreative, sportive, de recuperare
    ART. 40
    În spaţiile destinate activităţilor recreative se asigură respectarea următoarelor măsuri:
    a) elementele de mobilier şi aparatele de recuperare se amplasează astfel încât să permită evacuarea beneficiarilor de servicii sociale, evitându-se supraaglomerarea acestora;
    b) se interzice realizarea încălzirii acestor spaţii cu mijloace cu flacără deschisă;
    c) în situaţia în care se utilizează sobe cu acumulare de căldură, alimentarea acestora se va asigura numai din exteriorul încăperii şi doar premergător desfăşurării activităţilor.


    SECŢIUNEA a 6-a
    Spaţii de garare a autovehiculelor şi platforme pentru parcare
    ART. 41
    Parcarea autovehiculelor şi utilajelor în garaje sau în spaţiile special amenajate se face astfel încât să se asigure evacuarea rapidă a acestora în caz de incendiu.

    ART. 42
    Nu sunt permise activităţi de reparaţii şi întreţinere la mijloacele auto în cadrul spaţiilor de garare şi platformelor de parcare.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Spaţii destinate serviciilor sociale sub forma locuinţelor protejate
    ART. 43
    La construcţiile şi spaţiile destinate locuinţelor protejate se respectă prevederile Normelor generale, precum şi, după caz, regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în prezentele dispoziţii.

    ART. 44
    (1) În spaţiile destinate cazării din locuinţele protejate se montează detectoare de incendiu autonome, cu excepţia clădirilor care sunt echipate cu instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu cu acoperire totală.
    (2) În spaţiile utilizate de persoane cu deficienţe de auz sau vedere, suplimentar se dispun mijloace adecvate care să asigure avertizarea personalului, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte.
    (3) Verificarea detectoarelor de incendiu autonome se asigură prin grija conducătorului unităţii.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Spaţii pentru ateliere de producţie şi/sau de creaţie
    ART. 45
    Se interzice introducerea de materiale combustibile şi lichide inflamabile în atelierele de producţie şi/sau de creaţie în cantităţi mai mari decât pentru un schimb de lucru.

    ART. 46
    În ateliere se afişează instrucţiunile şi regulile specifice de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 47
    (1) La încetarea activităţii, înainte de părăsirea încăperii, persoanele desemnate de conducătorul unităţii execută un control privind respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, după care uşile se încuie, iar cheile se predau la locul stabilit.
    (2) Este interzisă lăsarea instalaţiilor, aparatelor, utilajelor în funcţiune fără supraveghere.

    ART. 48
    Personalul atelierelor este instruit astfel încât să cunoască locul de amplasare a mijloacelor de alarmare, de primă intervenţie şi a celor de evacuare.

    ART. 49
    Desfăşurarea activităţii de către persoanele cu dizabilităţi în aceste încăperi se realizează doar în prezenţa a cel puţin unui supraveghetor.

    ART. 50
    Produsele realizate în cadrul atelierelor se depozitează în spaţii special amenajate în afara acestora.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Spaţii pentru învăţământ
    ART. 51
    În spaţiile în care se desfăşoară activităţi de învăţământ se respectă prevederile Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de învăţământ şi educaţie aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.946/2001.

    ART. 52
    La organizarea sălilor de clasă se are în vedere ca locurile pentru persoanele cu dizabilităţi/imobilizate/ cu mobilitate redusă să fie amplasate cât mai aproape de ieşirea din încăpere.

    ART. 53
    Înainte de începerea orelor, în fiecare clasă se nominalizează persoane capabile să le sprijine la nevoie, în vederea evacuării, pe cele cu dizabilităţi.

    CAP. V
    Evacuarea în caz de incendiu
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 54
    (1) La planificarea activităţilor de evacuare a beneficiarilor de servicii sociale se au în vedere următoarele elemente:
    a) traseul de evacuare;
    b) posibilitatea utilizării căilor de evacuare;
    c) tipul de asistenţă care poate fi acordat.

    (2) Utilizarea căilor de evacuare se poate face:
    a) individual;
    b) individual cu ajutorul unui dispozitiv/mijloc;
    c) asistat.


    ART. 55
    Conducătorul unităţii are următoarele obligaţii privind asigurarea evacuării în caz de incendiu:
    a) aprobă modalităţile şi procedurile de evacuare, adaptate la specificul unităţii;
    b) desemnează personalul propriu cu atribuţii privind evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure;
    c) asigură instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce le revin din organizarea evacuării în caz de incendiu;
    d) asigură mijloacele necesare evacuării în caz de incendiu;
    e) organizează şi coordonează exerciţiile practice de evacuare în caz de incendiu şi exerciţiile privind modul de acţiune în caz de incendiu;
    f) aprobă ordinea de prioritate în desfăşurarea operaţiunilor de evacuare, în funcţie de personalul propriu avut la dispoziţie;
    g) aprobă, pentru personalul de pe locul de muncă, ordinea de salvare a bunurilor şi materialelor;
    h) stabileşte, după caz, locurile de evacuare pentru persoane şi bunuri.


    ART. 56
    Personalul prevăzut la art. 6 alin. (1) are următoarele atribuţii privind asigurarea evacuării în caz de incendiu:
    a) propune modalităţile şi procedurile de evacuare, adaptate la specificul unităţii;
    b) propune conducătorului unităţii personalul propriu care are atribuţii privind evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure;
    c) realizează instruirea personalului propriu privind atribuţiile ce îi revin potrivit organizării evacuării în caz de incendiu;
    d) propune conducătorului unităţii semnele, semnalele şi modalităţile de alarmare în caz de evacuare;
    e) participă la acţiunile cuprinse în organizarea evacuării în caz de incendiu;
    f) propune ordinea de prioritate în desfăşurarea operaţiunilor de evacuare în funcţie de personalul propriu avut la dispoziţie;
    g) propune ordinea de salvare a bunurilor şi materialelor de pe locurile de muncă;
    h) propune locurile de evacuare pentru persoane şi bunuri.


    ART. 57
    (1) La exploatarea căilor de evacuare din construcţiile şi spaţiile prevăzute la art. 2 se asigură suplimentar faţă de prevederile din Normele generale următoarele:
    a) stabilirea unor proceduri distincte privind evacuarea beneficiarilor de servicii sociale, în mod special a persoanelor dependente/imobilizate/cu dizabilităţi/cu mobilitate redusă;
    b) realizarea unor sisteme de semnalizare a incendiilor care să asigure transmiterea unor semnale de alarmare şi semnalizare a incendiilor perceptibile ţinându-se cont de specificitatea construcţiilor, de starea de sănătate a beneficiarilor de servicii sociale, respectiv de gradul de dependenţă, tipul şi gradul de dizabilitate, tipul afecţiunii, vârstă, după caz;
    c) asigurarea de tărgi şi scaune cu rotile pentru evacuarea persoanelor netransportabile;
    d) realizarea evacuării persoanelor dependente/imobilizate/ cu dizabilităţi/cu mobilitate redusă, atunci când acest lucru este posibil, pe trasee distincte de celelalte categorii de utilizatori;
    e) stabilirea, în funcţie de specificul activităţii, a personalului necesar în permanenţă pentru a acorda sprijin în activitatea de evacuare.

    (2) La întocmirea procedurilor de evacuare a beneficiarilor de servicii sociale, în mod special a beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) lit. a), trebuie să se ţină cont de gradul de dependenţă, tipul şi gradul de dizabilitate, tipul afecţiunii, vârsta acestora.
    (3) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) lit. e) se au în vedere următoarele:
    a) persoanele care pot asigura sprijin;
    b) numărul persoanelor necesare pentru acordarea sprijinului;
    c) tipul de sprijin care trebuie acordat (ghidare, cu efort fizic minor, cu efort fizic major);
    d) asistenţă calificată acordată de servicii voluntare/private pentru situaţii de urgenţă;
    e) modalitatea de acordare a sprijinului: faţă în faţă, telefon, vizual, alte modalităţi;
    f) când trebuie acordat sprijinul: permanent, numai la solicitare, alte situaţii;
    g) modalitatea de contactare a persoanelor care acordă sprijin din locul unde este situată persoana dependentă/ imobilizată/cu dizabilităţi/cu mobilitate redusă.


    ART. 58
    Furnizorul de servicii sociale/Conducătorul unităţii trebuie să asigure adaptarea căilor de acces şi evacuare pentru toate tipurile de beneficiari de servicii sociale, dar în mod special pentru persoanele dependente/imobilizate/cu dizabilităţi/cu mobilitate redusă ce utilizează spaţiile respective, astfel:
    a) aranjarea mobilierului din interiorul camerelor astfel încât să asigure mobilitatea persoanelor aflate în scaune cu rotile;
    b) adaptarea pragurilor pentru trecerea cu scaune cu rotile, iar înălţimea acestora nu trebuie să fie mai mare de 2 cm, muchia acestora fiind teşită sau rotunjită;
    c) poziţionarea mânerelor uşilor de pe traseul căilor de evacuare astfel încât să se realizeze deschiderea cu uşurinţă şi de către persoanele transportate, după caz;
    d) asigurarea de mijloace de transport pe verticală adaptate pentru scări sau rampe. (vezi figura nr. 1). (a se vedea imaginea asociată)
    Figura nr. 1*) - Model scaune pentru evacuare persoane imobilizate/cu dizabilităţi.
    *) Figura nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    NOTĂ:
    Materialul fotografic inclus în prezenta dispoziţie reprezintă exemple ilustrative ale principiilor descrise, pentru o mai bună înţelegere a acestora, fără a face trimitere către o anumită firmă producătoare de echipamente specifice. Acesta este motivul pentru care nu este indicată sursa fotografiilor.
    ART. 59
    (1) Conducătorul unităţii are obligaţia de a repartiza nominal, concret şi în detaliu responsabilităţile privind salvarea şi evacuarea beneficiarilor de servicii sociale, astfel încât fiecare persoană desemnată să cunoască în ce sector acţionează şi care sunt beneficiarii de a căror salvare răspunde.
    (2) În situaţia în care traseul căilor de evacuare pentru beneficiarii de servicii sociale, în mod special beneficiarii dependenţi/imobilizaţi/cu dizabilităţi/cu mobilitate redusă, presupune şi coborârea de scări sau rampe, din rândul personalului şi beneficiarilor se nominalizează pentru fiecare persoană dependentă/imobilizată/cu dizabilităţi/cu mobilitate redusă cel puţin o persoană de sprijin.

    ART. 60
    Planurile de evacuare se aduc la cunoştinţa utilizatorilor prin grija personalului prevăzut la art. 6 alin. (1) sau furnizorilor de servicii sociale.

    ART. 61
    Personalul prevăzut la art. 6 alin. (1) asigură instruirea utilizatorilor asupra modalităţilor de evacuare/salvare cu ajutorul mijloacelor tehnice specifice, cum ar fi cărucioare, tărgi, pături, cârje, cadre de sprijin, a persoanelor care nu se pot evacua singure.

    ART. 62
    Semnele, semnalele şi modalităţile de alarmare şi evacuare trebuie să fie aduse la cunoştinţa tuturor utilizatorilor, verificându-se însuşirea lor de către aceştia.

    ART. 63
    Mijloacele special destinate evacuării se utilizează doar de către persoanele instruite în acest sens.

    ART. 64
    (1) Pentru asigurarea evacuării persoanelor din spaţiile aglomerate se respectă următoarele măsuri principale:
    a) pe timpul desfăşurării activităţii în sălile cu aglomerări de persoane, uşile de pe toate traseele de evacuare se menţin permanent descuiate;
    b) se controlează şi se asigură buna funcţionare în permanenţă a iluminatului de securitate;
    c) personalul desemnat pentru acordare de sprijin se dispune în apropierea celor cu dizabilităţi.

    (2) În situaţia în care este necesară evacuarea pe scări a beneficiarilor de servicii sociale, în mod special a persoanelor dependente/imobilizate/cu dizabilităţi/cu mobilitate redusă, administratorii spaţiilor asigură un mijloc de evacuare adecvat la fiecare cinci astfel de persoane.

    ART. 65
    Evacuarea beneficiarilor de servicii sociale, în mod special a persoanelor dependente/imobilizate/cu dizabilităţi se realizează:
    a) în mod organizat, sub supravegherea personalului stabilit prin dispoziţia conducerii unităţii;
    b) pe locurile dinainte stabilite în incinta unităţii, în baza planurilor de evacuare.


    ART. 66
    Planurile de evacuare în caz de incendiu se revizuiesc cel puţin anual sau ori de câte ori este nevoie, înscriindu-se pe acestea data revizuirii.

    ART. 67
    (1) În cazul construcţiilor şi spaţiilor prevăzute la art. 2, pentru evacuarea în condiţii eficiente şi sigure, se asigură marcarea uşilor camerelor prin culori după cum urmează:
    a) roşu - persoanele care nu se pot evacua singure;
    b) galben - persoanele care necesită sprijin la evacuare;
    c) verde - persoane care se evacuează singure.

    (2) Pentru beneficiarii care nu se pot evacua singuri sau persoanele care necesită sprijin la evacuare, furnizorul de servicii sociale poate stabili cu acordul acestora sau, după caz, al reprezentanţilor legali, purtarea în permanenţă a unui semn distinctiv/ecuson, având una din culorile menţionate la alin. (1), corespunzător situaţiei în care se află din punctul de vedere al posibilităţii de evacuare.
    (3) În cazul camerelor de cazare a beneficiarilor de servicii sociale, marcarea se realizează şi la paturi.

    ART. 68
    Marcarea locurilor pentru poziţionarea scaunelor pentru evacuarea persoanelor cu dizabilităţi se realizează cu indicatoare de securitate potrivit modelului din figura nr. 2.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura nr. 2*). - Model - indicator loc pentru amplasare scaune de evacuare persoane cu dizabilităţi

    ART. 69
    Organizarea locurilor de adunare a persoanelor cu dizabilităţi se face separat faţă de celelalte şi se marchează cu indicatoare de securitate potrivit modelului din figura nr. 3.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura nr. 3*). - Model - indicator loc de adunare în caz de evacuare persoane cu dizabilităţi

    ART. 70
    Marcarea traseului către ieşirile de urgenţă accesibile beneficiarilor de servicii sociale se realizează cu indicatoare de securitate potrivit modelului din figura nr. 4.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Figura nr. 4*). - Model
    *) Figurile nr. 2, 3 şi 4 sunt reproduse în facsimil.
    a) indicator ieşire de urgenţă accesibilă beneficiarilor de servicii sociale şi a persoanelor imobilizate sau cu mobilitate redusă (stânga);
    b) indicator ieşire de urgenţă accesibilă beneficiarilor de servicii sociale şi a persoanelor imobilizate sau cu mobilitate redusă (dreapta).

    ART. 71
    Pentru spaţiile în care se află persoane cu deficienţe de vedere se asigură marcarea direcţiei şi sensului de evacuare printr-un semnal sonor şi/sau prin pictograme în relief, amplasate pe perete la o înălţime de circa 120 cm faţă de pardoseală.

    ART. 72
    Căile de acces şi evacuare trebuie să îndeplinească condiţiile specifice prevăzute în Normativul privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Planificarea şi executarea exerciţiilor de evacuare în caz de incendiu
    ART. 73
    (1) Exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se execută obligatoriu la cel mult trei luni cu personalul unităţii şi beneficiarii de servicii sociale, în care sunt incluşi copiii şi persoanele dependente/imobilizate/cu dizabilităţi/cu mobilitate redusă.
    (2) Aceste activităţi sunt organizate de conducătorul unităţii şi coordonate şi supravegheate de personalul prevăzut la art. 6 alin. (1).
    (3) Exerciţiile de evacuare în caz de incendiu se realizează, după caz, cu asigurarea unui interpret în limbaj mimico-gestual.
    (4) Exerciţiile privind modul de acţiune în caz de incendiu se execută cu personalul propriu care are stabilite responsabilităţi privind organizarea intervenţiei la locul de muncă.
    (5) În situaţiile în care nu se poate asigura un interpret în limbaj mimico-gestual, pentru instruirea beneficiarilor se pot utiliza materiale video, pentru a fi vizionate cu ocazia exerciţiilor de evacuare.
    *) Figurile nr. 2, 3 şi 4 sunt reproduse în facsimil.


    ART. 74
    Evidenţa exerciţiilor de evacuare se menţionează într-un registru special destinat de către personalul prevăzut la art. 6 alin. (1).

    ART. 75
    La obiectivele aflate în administrarea consiliilor locale, exerciţiile de evacuare se organizează sub coordonarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.

    CAP. VI
    Echiparea şi dotarea specifică cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
    ART. 76
    Dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor cu mijloace de primă intervenţie, stabilirea categoriilor şi tipurilor, precum şi numărul şi amplasarea acestora se asigură după cum urmează:
    a) cel puţin un stingător de incendiu la 200 mp, având performanţa minimă de stingere pentru focar tip 21A şi 113B, dar minimum 2 stingătoare pe nivel;
    b) locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile, de exemplu, pe căi de evacuare, coridoare, holuri, în zonele ieşirilor şi alte asemenea spaţii, şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai probabile;
    c) înălţimea de montare şi greutatea acestora să fie pe măsura capacităţilor fizice ale persoanelor care le utilizează;
    d) să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.


    ART. 77
    Echiparea şi dotarea construcţiilor cu instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigură conform reglementărilor tehnice.

    ART. 78
    Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice şi ale standardelor specifice.

    ART. 79
    Pe întreaga durată a exploatării se asigură lizibilitatea marcajelor, precum şi protejarea acestora împotriva deteriorărilor de orice fel.

    ART. 80
    Pentru stingătoarele portative, documentele de referinţă aplicabile sunt normele tehnice privind verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a acestora, precum şi reglementările tehnice privind cerinţele tehnice generale şi condiţiile pentru introducerea pe piaţă a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 81
    Mijloacele de primă intervenţie cu care se echipează şi se dotează construcţiile şi amenajările se menţin permanent în stare de funcţionare, cu asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare, conform reglementărilor tehnice.

    ART. 82
    Controlul stării de funcţionare a mijloacelor de primă intervenţie se execută conform prevederilor cuprinse în actele normative aplicabile acestora şi în instrucţiunile tehnice elaborate de producători de către persoanele atestate în condiţiile legii.

    CAP. VII
    Suspendarea licenţierii serviciului social
    ART. 83
    (1) Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă emit recomandarea de suspendare a licenţei de funcţionare a serviciului social care se desfăşoară într-o construcţie autorizată din punctul de vedere al securităţii la incendiu, dacă se constată oricare dintre următoarele situaţii:
    a) depăşirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori pentru care s-a acordat autorizaţia de securitate la incendiu;
    b) desfiinţarea unei căi de evacuare atunci când, potrivit reglementărilor tehnice specifice, se impun două sau mai multe căi de evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă;
    c) reducerea prin elemente de construcţie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
    d) desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu;
    e) desfiinţarea instalaţiilor/sistemelor de desfumare ori a instalaţiilor de iluminat de securitate pentru evacuare.

    (2) Valorile de referinţă pentru criteriile prevăzute la alin. (1) sunt cele cuprinse în documentaţiile tehnice aferente autorizaţiilor de securitate la incendiu, emise de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, raportate la cerinţele reglementărilor tehnice indicate în documentaţia ce a stat la baza obţinerii autorizaţiei.

    ART. 84
    (1) Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă emit recomandarea de suspendare a licenţierii serviciului social care se desfăşoară în construcţii care funcţionează fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, dacă se constată oricare dintre următoarele situaţii:
    a) depăşirea numărului maxim de utilizatori cu mai mult de 10% din valoarea de referinţă;
    b) neasigurarea numărului minim de căi pentru evacuare faţă de valoarea de referinţă;
    c) reducerea prin elemente de construcţie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinţă a înălţimii/lăţimii căilor de evacuare, în condiţiile în care deficienţa nu poate fi înlăturată pe timpul controlului;
    d) neechiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, în concordanţă cu valoarea de referinţă;
    e) neechiparea cu instalaţii/sisteme de desfumare ori instalaţii de iluminat de securitate pentru evacuare, în concordanţă cu valoarea de referinţă.

    (2) Valorile de referinţă pentru criteriile prevăzute la alin. (1) sunt cele cuprinse în reglementările tehnice specifice în vigoare la data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a lucrărilor de construcţii sau la momentul punerii în funcţiune ori, după caz, la momentul licenţierii serviciului social, identificat din dosarul întocmit în acest sens, potrivit legii.
    (3) La solicitarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, autorităţile competente în emiterea autorizaţiilor de construire sunt obligate să pună la dispoziţie documentele care au stat la baza emiterii acestora, inclusiv datele şi informaţiile privind elementele de identificare ale construcţiei, data şi numărul autorizaţiei, denumirea lucrărilor executate, precum şi data realizării documentaţiei tehnice de autorizare a construcţiilor.

    ART. 85
    (1) Recomandarea de suspendare a licenţierii serviciului social şi concluziile rezultate în urma controalelor desfăşurate de către inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii“ Bucureşti - Ilfov se comunică în scris agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, care înaintează Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială propunerea de suspendare a activităţii serviciului social în baza prevederilor art. 27 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Suspendarea licenţierii serviciului social reprezintă interzicerea funcţionării acestuia potrivit Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi se dispune de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială în baza propunerii de suspendare prevăzute la alin. (1) şi cu respectarea prevederilor art. 43 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) După remedierea neconformităţilor care au stat la baza recomandării de suspendare a licenţierii serviciului social formulate în urma constatării situaţiilor prevăzute la art. 83 alin. (1), respectiv art. 84 alin. (1), furnizorul de servicii sociale solicită inspectoratului pentru situaţii de urgenţă verificarea construcţiei în cauză.
    (4) În urma desfăşurării activităţii de verificare a construcţiei, inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean/Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii“ Bucureşti - Ilfov comunică în scris constatările rezultate către agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială, care propune către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială adoptarea uneia dintre următoarele măsuri:
    a) încetarea măsurii de suspendare, potrivit legii, în situaţia în care au fost remediate toate neconformităţile;
    b) retragerea licenţierii serviciului social, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 86
    Dispoziţiile se aplică cumulativ pentru fiecare caz în parte, respectiv construcţii, instalaţii, amenajări şi alte spaţii aferente construcţiilor, indiferent de capitolul la care sunt prevăzute, ţinându-se seama de cazul cel mai defavorabil şi avându-se în vedere şi prevederile celorlalte acte normative specifice domeniului de apărare împotriva incendiilor, care nu sunt cuprinse în prezentele dispoziţii.

    ART. 87
    (1) Furnizorii de servicii sociale care deţin licenţa de funcţionare pentru serviciul social pot stabili să includă în actele de autoritate, în raport cu specificul acestora şi alte restricţii, reguli şi măsuri privind apărarea împotriva incendiilor.
    (2) Delegarea atribuţiilor pe linia apărării împotriva incendiilor, prevăzute prin lege, nu exonerează de răspundere pe furnizorul de servicii sociale, respectiv pe conducătorul unităţii.

    ART. 88
    (1) Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă organizează şi desfăşoară controale de prevenire a incendiilor la unităţile aflate în administrarea consiliilor locale.
    (2) Controalele de prevenire a incendiilor se realizează şi la solicitarea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială.
    (3) Concluziile rezultate din activităţile precizate la alin. (1) se analizează semestrial de către primarul localităţii şi se supun avizării de către consiliul local.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016