Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 405 din 20 octombrie 1949  privind identificarea bunurilor supuse confiscarii in baza diferitelor dispozitiuni legale si pentru punerea in circulatie a celor necesare circuitului economic Prezidiul Marii Adunari ai Republicii Populare Romane    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET nr. 405 din 20 octombrie 1949 privind identificarea bunurilor supuse confiscarii in baza diferitelor dispozitiuni legale si pentru punerea in circulatie a celor necesare circuitului economic Prezidiul Marii Adunari ai Republicii Populare Romane

EMITENT: MAREA ADUNAREA NATIONALA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 67 din 20 octombrie 1949

În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din Constituţia Republicii Populare Romane,
Vazand hotãrârea Consiliului de Miniştri cu nr. 1.097 din 19 Octombrie 1949,
Emite urmãtorul decret:

ART. 1
În cazul infracţiunilor ce, potrivit legii, au drept urmare confiscarea în total sau în parte a bunurilor de orice fel, ale infractorului, organele de cercetare vor proceda fãrã întârziere la inventarierea acestor bunuri.
ART. 2
Dupã inventariere, aceleaşi organe vor lua mãsurile cuvenite, dupã cum urmeazã:
a) Vor vinde de îndatã, dacã va fi necesar, bunurile supuse stricãciunii, la preţul oficial, iar în lipsa, la cel curent, de preferinta întreprinderilor sau organizaţiilor economice ale Statului ori cooperativelor sau gospodariilor agricole colective, iar în caz de lipsa ori de refuz a acestora, oricãror altor întreprinderi sau persoane, depunând sumele obţinute la C.E.C., pe seama şi la dispoziţia tribunalului pe lângã care funcţioneazã şeful parchetului cãruia i s-a trimis procesul-verbal de inventariere, potrivit art. 3, şi înaintând totodatã acestei instanţe recipisa de consemnare, pentru pãstrare;
b) Vor preda neîntârziat, sub luare de dovada, instituţiilor sau întreprinderilor comerciale ori industriale ale Statului ori cooperativelor sau gospodariilor agricole colective, bunurile ce se vor constata, în mod neîndoios, ca au fost sustrase, în orice mod, de la acestea;
c) Vor consemna la C.E.C., potrivit punctului a de mai sus, sumele ridicate şi vor trimite spre conservare tribunalului valorile aflate;
d) Vor aplica, cu autorizaţia Parchetului, un sechestru asupra bunurilor nevandute sau nepredate, potrivit punctelor precedente, încunoştiinţând despre aceasta, în privinta bunurilor imobile, instanta civilã sau cea de carte funciarã, pentru a proceda potrivit legii.
Impotriva sechestrului nu exista nici o cale de atac.
Sechestrul va inceta de drept în cazurile prevãzute de art. 9 şi 14 din prezentul decret.
Operaţiunile prevãzute la punctele a - d inclusiv, se vor consemna în procesul verbal de inventariere, fãcându-se menţiune, pentru bunurile sechestrate dacã au fost lãsate pe loc, sau dacã au fost ridicate şi, în acest din urma caz, arãtându-se locul unde au fost depozitate; custodele va semna în toate cazurile de primirea custodiei.
ART. 3
Un exemplar de pe procesul verbal de inventariere şi sechestru va fi înaintat şefului parchetului tribunalului în circumscripţia cãruia se gãsesc situate bunurile inventariate, pentru a proceda potrivit prevederilor art. 5, iar în cazul bunurilor care constituiesc corpuri delicte, un altul va fi afişat la sediul Sfatului Popular comunal respectiv sau al organului care îl înlocuieşte, pentru ca cei îndreptãţiţi a ridica vreo pretentiune asupra bunurilor, sa facã intampinarile cuvenite; acestea vor fi comunicate, din oficiu, şefului parchetului cãruia i-a fost înaintat procesul verbal de inventariere şi sechestru.
ART. 4
Pentru a stabili care bunuri sunt necesare circuitului economic dintre cele care au fost sechestrate, va funcţiona, pe lângã tribunal, o comisiune formatã din şeful Parchetului sau inlocuitorul sau, ca preşedinte, şi din urmãtorii membri:
1. Un reprezentant al Comitetului executiv al Sfatului popular judeţean respectiv sau al organului care îl înlocuieşte.
2. Un reprezentant al Comitetului executiv al Sfatului popular comunal, în comunele de resedinta asimilate cu judeţul, ori al Sfatului popular al Capitalei, în Bucureşti, sau ale organelor care le înlocuiesc.
3. Un reprezentant al secţiunii financiare de pe lângã organul puterii locale arãtate la pct. 1.4. Un reprezentant al secţiunii comerciale de pe lângã organul puterii locale arãtate la pct. 1.
5. Un reprezentant al secţiunii industriale de pe lângã acelaşi organ, sau câte un reprezentant al Ministerului Industriei, desemnat dintre organele de conducere ale întreprinderilor industriale de Stat din localitate, în al cãror obiect de activitate intra bunurile inventariate.
Fiecare membru al comisiunii va avea câte un supleant.
Grefierul parchetului respectiv va fi secretarul comisiunei.
ART. 5
De îndatã ce şeful parchetului va primi procesul-verbal de inventariere şi sechestru, prevãzut de art. 1 şi 2, va convoca pe membrii comisiunii pentru a stabili dacã, în interesul economiei naţionale, bunurile inventariate şi sechestrate - în afarã celor ce au fost destinate sa serveascã la sãvârşirea infracţiunii - urmeazã sa între neîntârziat, în parte sau în total, în circuitul economic.
Pe baza încheierii sale, comisiunea va stabili tabelul provizoriu al bunurilor ce urmeazã a fi redate circuitului economic, bunuri care vor fi precizate şi descrise în amãnunt.
ART. 6
Dupã ce comisiunea va întocmi tabelul prevãzut de art. precedent, ea va dispune sa fie incunostiintati, pentru a se prezenta în fata Comisiunii - aducandu-şi dovezile în susţinerea pretentiunilor lor - toţi acei care, potrivit aratarilor cuprinse în procesul verbal de inventariere şi sechestru, ori a reclamatiunilor ce au fost înaintate ulterior, ar putea avea pretenţiuni asupra bunurilor ce constituiesc corpuri delicte, prevãzute în tabel.
Încunoştiinţarea se va face prin intermediul poştei.
ART. 7
La termenul prevãzut în încunoştiinţare, comisiunea va dispune ca bunurile astfel reclamate sa fie date sau lãsate în pãstrarea celor ce le reclama, pana la definitiva soluţionare de cãtre instanţele competente, a pretentiunilor ridicate de aceştia, dacã din dovezile prezentate reiese, cu destula evidenta, ca bunurile aparţin acestora.
Comisiunea va hotãrî chiar în lipsa partii regulat incunostiintata, neputând, în nici un caz, amana soluţionarea reclamatiunii.
ART. 8
Pe baza hotãrârii luate potrivit articolului precedent, comisiunea va stabili tabelul definitiv al bunurilor ce urmeazã a fi redate circuitului economic.
Acest tabel va fi comunicat, prin îngrijirea şefului parchetului - chiar înainte de a fi intervenit o hotãrâre definitiva de condamnare, însã numai dupã sesizarea instanţei cu judecata actiunei penale - secţiunilor comerciale şi industriale de pe lângã Comitetul executiv al Sfatului popular judeţean, respectiv comunal, al locului situaţiei bunurilor, sau de pe lângã organul care înlocuieşte aceste comitete.
ART. 9
Secţia comercialã, primind tabelul, va proceda la vânzarea bunurilor.
În acest scop ea va înştiinţa, de îndatã, prin adresa, Întreprinderea de Stat pentru de elaborari, antrepozite şi colectari (D.A.C.), care va trebui sa rãspundã în termen de cinci zile de la primirea înştiinţãrii, arãtând ce anume bunuri cumpara.
Dupã trecerea acestui termen şi dupã ce se va cere avizul secţiunii industriale, prevãzutã la art. 4, pct. 4, bunurile rãmase vor fi vândute întreprinderilor sau organizatiunilor economice ale Statului, ori cooperativelor sau gospodariilor agricole colective, sau, în caz de lipsa ori de refuz a acestora, oricãror alte întreprinderi sau persoane.
Pentru pieile confiscate se va proceda potrivit normelor stabilite, în aceasta materie, prin hotãrârea Consiliului de Miniştri.
Preţul de vânzare al bunurilor va fi preţul oficial, iar în lipsa acestuia, preţul curent.
Dacã bunurile sunt degradate, sau dezasortate ori dacã şi-au pierdut din valoare, preţul de vânzare se va stabili de comisie, în raport cu starea lor.
ART. 10
Secţiunea comercialã care a efectuat vânzarea va depune la CEC, într-un cont special, pe seama şi la dispoziţia tribunalului pe lângã parchetul cãruia funcţioneazã comisiunea de la care a primit tabelul prevãzut la art. 8, sumele obţinute din vânzarea bunurilor, înaintând totodatã acestei instanţe recipisa de consemnare, spre pãstrare.
De asemeni, ea va trimite toate lucrãrile, în legatura cu vânzãrile efectuate, comisiunii de la care a primit tabelul bunurilor; acesta, dupã ce va verifica efectuarea tuturor vânzãrilor, le va inainta Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei.
ART. 11
În caz de scoatere de sub urmãrire, de încetare ori anulare a urmãririi sau de achitare a inculpatului, sumele consemnate şi valorile depuse se vor restitui acestuia cu respectarea dispoziţiunilor art. 13. În acest scop, la cerere, parchetul, cabinetul de instrucţie sau instanta de judecata, va inainta încheierea respectiva, rãmasã definitiva, tribunalului în pãstrarea cãruia se afla recipisele, care va autoriza eliberarea sumelor consemnate, celui în drept.
ART. 12
În caz de condamnare definitiva, pe baza comunicãrilor fãcute de parchetul respectiv, sumele consemnate vor fi vãrsate la Stat, de cãtre tribunalul în pãstrarea cãruia se afla recipisele, cu respectare a dispoziţiunilor art. 13.
ART. 13
Sumele consemnate, provenite din vânzarea bunurilor, precum şi valorile conservate ce se vor consta, prin hotãrâri definitive, ce aparţin altor persoane decât inculpatului, vor fi eliberate celor în drept, pe baza autorizãrii tribunalului în pãstrarea cãruia se afla recipisele de consemnare sau valorile conservate.
ART. 14
Bunurile definitiv confiscate, rãmase în urma aplicãrii dispoziţiunilor art. 2 pct. a, art. 5 şi art. 9 - cu excepţia celor prevãzute în art. 80 cod penal - vor fi vândute, la preţul oficial sau, în lipsa, la preţul curent, ori vor fi repartizate organelor puterii centrale sau locale de Stat sau întreprinderilor de Stat, cooperativelor ori gospodariilor agricole colective interesate, de cãtre o comisiune formatã din câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor, Industriei, Agriculturii, Comerţului şi Alimentaţiei şi al Departamentului Gospodãriei Locale. Comisiunea va funcţiona la Ministerul Comerţului şi Alimentaţiei.
Vânzarea bunurilor se va face cu formele prevãzute de codul de procedura fiscalã, iar sumele rezultate vor fi vãrsate la Stat.
ART. 15
Dispoziţiunile prezentului decret sunt aplicabile prin asemãnare, şi în cazurile de confiscare, ca urmare a retragerii cetateniei romane. În acest caz, inventarierea bunurilor va fi efectuatã de organele militiei, la cererea Ministerului de Justiţie.
ART. 16
Dispoziţiunile prezentului decret sunt aplicabile, în mod corespunzãtor, şi bunurilor care au fãcut obiectul unor mãsuri de confiscare înainte de intrarea lui în vigoare.
Lucrãrile în curs, privind bunurile intrand în prevederile decretului nr. 65 din 22 Februarie 1949 , pentru lichidarea unor bunuri care au fãcut obiectul mãsurilor de confiscare, prevãzute de Legea nr. 351 din 1945, vor fi predate, de cãtre Comisia Centrala, comisiunilor prevãzute în art. 4 din prezentul decret, iar cele definitive vor fi înaintate Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei.
ART. 17
Decretul nr. 65 din 1949 , precum şi orice alte dispoziţiuni contrare se abroga.
Dat în Bucureşti la 20 Octombrie 1949.

C.I. PARHON
MARIN FLOREA IONESCU
Ministrul justiţiei
Stelian Nitulescu

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016