Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET Nr. 387 din 27 octombrie 1977  pentru aprobarea Statutului privind organizarea si functionarea asociatiei locatarilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET Nr. 387 din 27 octombrie 1977 pentru aprobarea Statutului privind organizarea si functionarea asociatiei locatarilor

EMITENT: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL Nr. 116 din 16 noiembrie 1977
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
Se aproba Statutul privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei locatarilor, cuprins în anexa care face parte integrantã din prezentul decret.
<>Hotãrîrea Consiliului de Miniştri nr. 1678/1969 privind aprobarea Statutului tip al asociaţiei locatarilor şi stabilirea unor norme în executarea prevederilor referitoare la asociaţia locatarilor din <>Legea nr. 10/1968 , se abroga.
ANEXA 1
STATUTUL

privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei locatarilor
I. Organizarea asociaţiei locatarilor
ART. 1
Asociaţia locatarilor este forma organizatã de participare a cetãţenilor la buna gospodãrire şi întreţinere a locuinţelor, la realizarea diferitelor acţiuni edilitare, precum şi la promovarea şi respectarea relaţiilor de convetuire socialistã între locatari.
Asociaţia locatarilor se constituie pe fiecare clãdire cu mai multe apartamente sau pe un grup de clãdiri, cu cel mult 600 de membri.
Asociaţia se constituie indiferent de forma de proprietate, dacã clãdirile au instalaţii şi pãrţi de folosinta comuna sau membrii sãi au interese locative comune.
Asociaţia locatarilor dobîndeşte personalitate juridicã de la data înregistrãrii la organele financiare locale.
ART. 2
Asociaţia locatarilor are ca scop:
a) efectuarea tuturor lucrãrilor de întreţinere, reparaţii şi înlocuiri la pãrţile şi instalaţiile comune ale clãdirii, ce revin ca obligaţii legale persoanelor care le folosesc în calitate de chiriaşi sau de proprietari ai locuinţelor deţinute;
b) stabilirea şi încasarea la timp a cotelor de contribuţie pentru acoperirea cheltuielilor comune de folosinta, întreţinere şi reparaţii, repartizate potrivit normelor legale persoanelor care deţin suprafeţele locative respective;
c) stabilirea şi încasarea la timp a cotelor de contribuţie pentru acoperirea cheltuielilor privind lucrãrile de întreţinere, reparaţii şi înlocuiri la pãrţile şi instalaţiile comune ale clãdirii, ce revin ca obligaţii legale proprietarilor, proporţional cu cota-parte de proprietate indivizã a fiecãruia asupra pãrţilor şi instalaţiilor comune ale clãdirii;
d) promovarea în rindul tuturor locatarilor a relaţiilor de convetuire socialistã, a atitudinii ferme de respectare şi apãrare a avutului obştesc;
e) mobilizarea membrilor asociaţiei şi a persoanelor care locuiesc împreunã cu aceştia la acţiuni voluntare de buna gospodãrire şi infrumusetare a dotãrilor aferente clãdirilor de locuit, ca de exemplu spaţii verzi, locuri de joaca pentru copii şi participarea în condiţiile stabilite de lege la realizarea şi întreţinerea acestor dotãri împreunã cu unitãţile socialiste care le administreazã;
f) realizarea drepturilor şi executarea obligaţiilor ce decurg din raporturile cu organele locale, cu diferite organizaţii şi cu persoane fizice.
ART. 3
Sînt de drept membri ai asociaţiei locatarilor: titularii contractelor de închiriere; persoanele fizice care locuiesc în apartamentele ce le aparţin în proprietate personalã, iar în caz de proprietate comuna a membrilor unei familii, unul dintre proprietari, desemnat de aceştia; persoanele juridice care îşi au sediul ori desfãşoarã activitãţi în suprafeţele locative deţinute cu orice titlu în clãdirea în care sînt şi locuinţe.
Membrii asociaţiei locatarilor au urmãtoarele drepturi şi îndatoriri:
a) sa participe cu vot deliberativ la adunarea generalã a locatarilor, sa aleagã şi sa fie aleşi în organele asociaţiei;
b) sa contribuie la constituirea mijloacelor comune bãneşti şi materiale ale asociaţiei şi sa achite în termenul stabilit cota-parte de contribuţie la cheltuielile comune, comunicind de îndatã comitetului asociaţiei orice modificãri care influenţeazã mãrimea contribuţiei la cheltuielile comune;
c) sa primeascã explicaţii cu privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile comune şi sa conteste la comitetul asociaţiei, în termen de 10 zile de la afişarea listei de plata, cuantumul stabilit al acestei cote, iar în cazul cînd contestaţia a fost respinsã, sa se adreseze adunãrii generale; contestaţia nu suspenda plata contribuţiei;
d) sa respecte normele de convetuire socialistã şi hotãrîrile adunãrii generale a locatarilor, sa participe la realizarea acţiunilor corespunzãtoare scopurilor asociaţiei.
ÎI. Funcţionarea asociaţiei locatarilor
ART. 4
Organele asociaţiei locatarilor sînt: adunarea generalã a locatarilor; comitetul asociaţiei; comisia de cenzori.
Membrii aleşi în comitetul asociaţiei şi în comisia de cenzori desfãşoarã o activitate voluntara, care nu este recompensata material.
ART. 5
Adunarea generalã este alcãtuitã din totalitatea membrilor asociaţiei şi are urmãtoarele atribuţii:
a) aproba darea de seama anuala asupra activitãţii comitetului asociaţiei, raportul comisiei de cenzori şi raportul execuţiei bugetare, acordind anual descãrcare de gestiune comitetului şi administratorului asociaţiei; aproba anual bugetul asociaţiei, pe capitole;
b) hotãrãşte asupra naturii şi volumul mijloacelor materiale şi bãneşti strict necesare desfãşurãrii activitãţii asociaţiei; hotãrãşte modul de folosire a mijloacelor bãneşti, sumele pînã la care comitetul asociaţiei poate angaja cheltuieli în numele asociaţiei şi, potrivit normelor legale, limita maxima a sumelor ce se pot retine în casa proprie pentru efectuarea cheltuielilor curente din fondul de rulment;
c) desemneazã dintre membrii asociaţiei pe administratorul acesteia, care, de regula, îşi desfãşoarã activitatea fãrã a fi retribuit;
d) hotãrãşte numãrul şi funcţiile persoanelor necesare pentru asigurarea îndeplinirii lucrãrilor de administrare şi buna gospodãrire, care se vor presta în condiţiile prevãzute în art. 14-15; hotãrãşte asupra cuantumului retributiei, indemnizaţiilor şi premiilor anuale pentru personalul încadrat cu contract de munca sau pe baza de convenţie de prestare de servicii, asupra recompenselor anuale, precum şi asupra acordãrii alocaţiei pentru copiii personalului încadrat cu contract de munca;
e) alege, o data la doi ani, dintre membrii asociaţiei, comitetul asociaţiei, desemnind dintre membrii acestuia pe preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, precum şi un numãr corespunzãtor de supleanţi; alegerea comitetului se confirma de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular al localitãţii în care se afla asociaţia;
f) alege, o data la doi ani, dintre membrii asociaţiei, comisia de cenzori;
g) revoca, atunci cînd este cazul, membrii comitetului asociaţiei şi ai comisiei de cenzori;
h) hotãrãşte în orice alte probleme privind activitatea asociaţiei locatarilor.
La adunarea generalã vor fi invitaţi proprietarii care nu au calitatea de membri ai asociaţiei, dacã urmeazã sa fie discutate probleme care intereseazã pe aceştia.
ART. 6
Adunarea generalã se întruneşte în şedinţa ordinarã o data pe an, în cursul primului trimestru, şi în şedinţe extraordinare, din initiativa comitetului sau la cererea a cel puţin o treime din numãrul total al membrilor asociaţiei.
Convocarea adunãrii generale se face cu cel puţin 5 zile înainte de data fixatã, prin afişare ori prin comunicare individualã cu luare de semnatura.
Adunarea generalã este valabil constituitã prin prezenta a cel puţin jumãtate plus unu din totalul membrilor asociaţiei şi hotãrãşte cu doua treimi din numãrul voturilor celor prezenţi.
Orice membru al asociaţiei poate fi reprezentat de cãtre o persoana majorã din familia sa.
Persoanele juridice participa la adunarea generalã prin delegaţi cu împuternicire scrisã.
Discutiile şi hotãrîrile adunãrii generale se consemneazã într-un proces-verbal semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei.
ART. 7
Hotãrîrile adunãrii generale sînt executorii. Hotãrîrile prin care se incalca prevederi statutare sau alte dispoziţii legale pot fi contestate la instanţele judecãtoreşti de cãtre membrii asociaţiei şi alte persoane interesate, în termen de 15 zile de la data adoptãrii lor.
Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare pot dispune prin decizie anularea hotãrîrilor nelegale ale adunãrii generale a asociaţiei locatarilor, rãmase definitive prin neexercitarea dreptului de contestaţie de cãtre membrii asociaţiei.
ART. 8
Comitetul asociaţiei locatarilor este alcãtuit dintr-un numãr de 5-15 membri şi pînã la 5 supleanţi, stabilit de adunarea generalã în raport cu numãrul membrilor asociaţiei; în cazul clãdirilor cu mai multe scãri, din comitet va face parte cel puţin cîte un locatar de la fiecare scara, iar în cazul clãdirilor proprietate mixtã, cel puţin un proprietar persoana fizica.
Cînd asociaţia locatarilor are ca membri şi persoane juridice, în comitetul asociaţiei va fi ales şi cel puţin unul din delegaţii acestora.
Mandatul membrilor comitetului asociaţiei înceteazã, înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, prin revocare sau prin pierderea calitãţii de membru al asociaţiei.
ART. 9
Comitetul asociaţiei locatarilor are urmãtoarele atribuţii:
a) aduce la îndeplinire hotãrîrile adunãrii generale, executa bugetul asociaţiei şi întocmeşte proiectul de buget pentru anul urmãtor, prezintã adunãrii generale dãri de seama asupra activitãţii desfãşurate, precum şi propuneri de mãsuri pentru îmbunãtãţirea acesteia;
b) asigura, conform legii, exploatarea în condiţii corespunzãtoare, buna gospodãrire, folosire, întreţinere şi conservare a pãrţilor şi instalaţiilor comune din clãdire, precum şi a mijloacelor materiale ale asociaţiei şi rãspunde de integritatea lor;
c) ia mãsuri pentru efectuarea la timp a lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii la pãrţile şi instalaţiile comune, care sînt stabilite ca obligaţii legale ale persoanelor care le folosesc, iar în cazul membrilor asociaţiei care sînt proprietari ai locuinţelor, şi a lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii la pãrţile şi instalaţiile comune ale clãdirii, stabilite ca obligaţii legale ale acestora; supravegheazã pe parcurs execuţia lucrãrilor şi participa la recepţia lor;
d) desemneazã în intervalul dintre adunãrile generale pe administrator, supunind aceasta mãsura aprobãrii primei adunãri generale; încheie convenţii de prestãri de servicii cu administratorul şi personalul pentru întreţinere şi curãţenie, precum şi contractul de munca sau convenţia cu fochiştii şi decide asupra desfacerii convenţiei sau contractului de munca;
e) emite decizii de imputare, în condiţiile Codului muncii, pentru pagubele cauzate asociaţiei de personalul încadrat cu contract de munca; asigura, potrivit dispoziţiilor legii civile, recuperarea pagubelor cauzate de personalul încadrat pe baza de convenţie de prestare de servicii;
f) ia mãsuri pentru a încheia abonamente cu furnizorii de apa, energie electrica, energie termica, gaze, combustibil lichid pentru calorifer şi altele asemenea, în vederea asigurãrii functionarii normale a pãrţilor şi instalaţiilor comune, precum şi pentru procurarea materialelor necesare întreţinerii şi repararii acestora;
g) înştiinţeazã pe proprietari de necesitatea efectuãrii reparaţiilor ce cad în sarcina lor, la pãrţile şi instalaţiile comune ale clãdirii, luind la nevoie mãsurile prevãzute de lege; pentru apartamentele proprietate de stat, înştiinţarea va fi facuta unitãţii de stat care le are în administrarea directa. Sesizeazã unitãţii care are în administrare imobilul degradãrile, avariile şi altele asemenea, produse pãrţilor şi instalaţiilor comune ale clãdirii şi bunurilor aferente acesteia şi indica persoanele care le-au cauzat, în vederea luãrii mãsurilor legale impotriva celor vinovaţi. În cazul în care persoanele vinovate de producerea pagubelor nu pot fi identificate, ia mãsuri de reparare în contul locatarilor;
h) mobilizeaza locatarii la acţiuni voluntare pentru infrumusetarea clãdirilor, pãstrarea curãţeniei şi igienei în imobile, îngrijirea spaţiilor verzi aferente şi a curţilor interioare, colectarea deşeurilor;
i) organizeazã vizitarea apartamentelor în vederea asigurãrii unei igiene corespunzãtoare, luind, cînd este cazul, mãsuri pentru dezinsecţie, dezinfecţie sau deratizare a întregului imobil, precum şi pentru înlãturarea pierderilor de apa datoritã instalaţiilor defecte ori a altor pierderi, care determina creşterea nejustificatã a cheltuielilor comune;
j) sprijinã initiativele întreprinse de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, de deputaţi şi organizaţii obşteşti privind organizarea de acţiuni cu caracter edilitar şi social-gospodãresc;
k) se ocupa de prevenirea şi aplanarea unor mici neintelegeri de ordin locativ; poate chema în fata sa, pentru a le atrage atenţia asupra abaterilor sãvîrşite, sau poate pune în discuţia adunãrii generale pe locatarii restantieri, pe cei care incalca normele de convetuire socialistã sau obligaţiile locative, putind cere, în condiţiile legii, instanţelor judecãtoreşti evacuarea celor în cauza; de asemenea, se poate adresa altor organe de jurisdicţie, în condiţiile legii; în caz de abateri repetate, comitetul asociaţiei locatarilor poate aduce la cunostinta organelor de conducere colectivã din unitãţile în care sînt încadrate în munca persoanele vinovate, comportarea acestora;
l) atesta plata la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile comune;
m) asigura condiţiile necesare securitãţii şi igienei în procesul muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
n) asigura organizarea evidentei contabile şi înregistrarea la zi a operaţiunilor financiar-contabile;
o) îndeplineşte orice alte obligaţii prevãzute de dispoziţiile legale.
ART. 10
Comitetul asociaţiei se întruneşte cel puţin o data pe luna, lucreazã valabil în prezenta a jumãtate plus unu din numãrul membrilor sãi şi decide valabil cu cel puţin doua treimi din voturile celor prezenţi.
Discutiile şi deciziile se consemneazã într-un registru de procese-verbale, care se pãstreazã de preşedintele sau administratorul asociaţiei; procesul-verbal se va semna de toţi membrii participanţi.
ART. 11
În intervalul dintre şedinţe, preşedintele comitetului asociaţiei asigura realizarea mãsurilor stabilite de adunarea generalã şi de comitet, controleazã şi da indicaţii corespunzãtoare personalului asociaţiei pentru rezolvarea sarcinilor ce îi revin.
ART. 12
Comisia de cenzori se compune dintr-un numãr de 5-7 membri stabilit de adunarea generalã; membrii comisiei se aleg dintre persoanele care nu fac parte din comitetul asociaţiei şi, pe cît posibil, care au cunoştinţe şi experienta în domeniul economic, financiar sau juridic. Comisia de cenzori alege dintre membrii sãi un preşedinte. Mandatul membrilor comisiei de cenzori înceteazã, înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, în cazurile prevãzute la art. 8 alin. 3.
ART. 13
Comisia de cenzori are urmãtoarele atribuţii:
a) verifica îndeplinirea condiţiilor statutare privitoare la prezenta şi vot în adunãrile generale;
b) verifica execuţia bugetarã şi propunerile pentru proiectul de buget al asociaţiei pentru anul urmãtor;
c) efectueazã controlul preventiv pentru plãţile cu numerar şi urmãreşte depunerea în contul curent a numerarului care depãşeşte plafonul de casa. Viza de control preventiv se acorda printr-un membru al comisiei, în cazul în care asociaţia nu are o persoana care îndeplineşte în mod voluntar funcţia de contabil;
d) verifica, cel puţin o data pe trimestru, gestiunea asociaţiei, stabilirea şi încasarea, potrivit normelor legale, a cotei de contribuţie la cheltuielile comune datorate de membrii asociaţiei, consemnind constatãrile într-un registru de procese - verbale, care se pãstreazã de preşedinte sau de un alt membru al comisiei;
e) întocmeşte, pe baza verificãrii efectuate şi prezintã adunãrii generale, rapoarte asupra activitãţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei, propunind anual descãrcarea de gestiune a comitetului şi a administratorului cu privire la activitatea desfasurata;
f) propune, spre aprobare, adunãrii generale sau, dupã caz, comitetului asociaţiei, mãsurile necesare pentru buna gospodãrire a bunurilor şi fondurilor asociaţiei, imputarea şi recuperarea sumelor ce reprezintã despãgubiri pentru pagube cauzate de personalul asociaţiei, inclusiv sesizarea organelor de urmãrire penalã cînd constata sãvîrşirea unor infracţiuni.
ART. 14
Activitatea de administraţie, contabilitate şi casierie şi funcţionarea centralelor termice aflate în exploatarea asociaţiei locatarilor se asigura, de regula, în mod voluntar de membrii asociaţiei, inclusiv ai comitetului acesteia.
Administratorul poate fi desemnat numai dintre membrii asociaţiei locatarilor.
În mod excepţional, adunarea generalã a asociaţiei poate hotãrî ca administratorul şi ingrijitorii sa primeascã o indemnizaţie lunarã, pe baza unei convenţii de prestare de servicii, în limitele stabilite prin prezentul statut; administratorul şi ingrijitorii pot fi şi pensionari.
Pentru întreţinerea şi curãţenia pãrţilor de folosinta comuna asociaţiile locatarilor pot folosi serviciile unitãţilor socialiste specializate.
Pentru asigurarea functionarii centralelor termice date în exploatare asociaţiei locatarilor, pot fi încadraţi fochisti, pe baza unui contract de munca sau a unei convenţii de prestare de servicii. Fochiştii încadraţi pe baza unei convenţii de prestare de servicii pot fi şi pensionari.
Fochiştii pot încheia convenţii cu cel mult patru asociaţii de locatari, dacã se asigura deplina siguranta în funcţionarea instalaţiilor. În acest caz, suma totalã a indemnizaţiilor primite nu va putea depãşi limita maxima stabilitã potrivit prezentului statut pentru retributia tarifara lunarã.
Încadrarea personalului cu contract de munca se face cu respectarea dispoziţiilor legale privind repartizarea forţei de munca.
Durata contractului de munca şi a convenţiei, programul şi sarcinile de munca se stabilesc pe baza de înţelegere între pãrţi, cu respectarea prevederilor legale.
Persoanele care îndeplinesc în mod voluntar funcţiile de administrator, contabil şi casier, precum şi administratorul încadrat pe baza de convenţie, trebuie sa aibã pregãtirea necesarã, sa fie buni gospodari, sa nu fi suferit condamnãri pentru infracţiuni care, potrivit legii, le fac necorespunzãtoare pentru a ocupa funcţia de gestionar; în scopul verificãrii îndeplinirii acestor condiţii, comitetul asociaţiei poate solicita relaţii organelor competente.
ART. 15
Cuantumul retributiei sau indemnizaţiei pentru fochisti, precum şi al indemnizaţiei pentru administrator şi ingrijitori, se stabileşte în raport cu timpul şi volumul de munca prestat, pe baza de înţelegere între pãrţi, fãrã sa depãşeascã limitele maxime prevãzute în tabelul anexat.
Cuantumul premiilor anuale ce se pot acorda personalului asociaţiei se stabileşte cel mult pînã la limita retributiei sau indemnizaţiei realizate pe o jumãtate de luna în funcţia îndeplinitã la asociaţie şi proporţional cu timpul lucrat pe anul respectiv.
Cuantumul maxim al recompenselor anuale ce se pot acorda persoanelor care au îndeplinit voluntar lucrãri de administrare şi buna gospodãrire se stabileşte, în fiecare caz în parte, pînã la limita sumei de 500 lei.
În cazul nerealizarii sarcinilor de munca, comitetul asociaţiei poate diminua retributia sau indemnizaţia stabilitã personalului respectiv, cu pînã la 20% .
ART. 16
Administratorul asociaţiei locatarilor rãspunde de buna funcţionare şi integritatea pãrţilor şi instalaţiilor de folosinta comuna din clãdire, de mijloacele materiale ale asociaţiei şi de utilizarea în bune condiţii a acestora; asigura întocmirea listelor lunare de plata şi încasarea cotelor de contribuţie la cheltuielile comune; se îngrijeşte de efectuarea cheltuielilor strict necesare activitãţii asociaţiei şi confirma consumurile colective stabilite prin aparatele de mãsura ale unitãţilor furnizoare; face abonamente cu furnizorii de apa, gaze, energie electrica, energie termica; controleazã şi indruma personalul asociaţiei cu privire la îndeplinirea sarcinilor de serviciu; asigura întocmirea şi pãstrarea evidentelor asociaţiei; reprezintã asociaţia fata de terţi, cu excepţia cazurilor în care comitetul asociaţiei deleagã în acest scop pe preşedinte sau un membru al asociaţiei; îndeplineşte orice alte sarcini primite de la comitetul asociaţiei şi de la preşedinte.
ART. 17
Mijloacele bãneşti ale asociaţiei locatarilor sînt alcãtuite din fondul de rulment şi din alte fonduri constituite potrivit normelor legale şi se pãstreazã la Casa de Economii şi Consemnaţiuni în conturi curente. Dobinzile aferente acestor sume vor fi folosite integral, la sfîrşitul anului, pentru acoperirea cheltuielilor comune, proporţional cu cotele de contribuţie la fondurile asupra cãrora au fost calculate.
Mijloacele materiale se compun din mobilier, unelte, utilaje, materiale pentru curãţenie şi iluminat, rechizite şi alte asemenea bunuri necesare desfãşurãrii activitãţii asociaţiei.
ART. 18
Fondul de rulment se formeazã prin depunerea de cãtre fiecare membru al asociaţiei a unei sume stabilite de adunarea generalã, corespunzãtoare acoperirii cheltuielilor comune lunare, la nivelul lunii cu cele mai mari cheltuieli dintr-un an.
Acest fond se utilizeazã numai pentru acoperirea cheltuielilor privind lucrãrile de întreţinere şi reparare a pãrţilor şi instalaţiilor comune, stabilite ca obligaţii legale ce revin chiriaşilor, precum şi pentru plata consumurilor de apa şi energie electrica la pãrţile de folosinta comuna, încãlzire centrala şi altele asemenea.
Fondul de rulment se reintregeste lunar prin plata de cãtre membrii asociaţiei a cotelor de contribuţie la cheltuielile comune.
Suma reprezentind cota de contribuţie la constituirea fondului de rulment se restituie membrilor asociaţiei în cazul în care nu mai au aceasta calitate, dupã reţinerea cotelor de contribuţie datorate la zi.
ART. 19
Cotele de contribuţie la plata cheltuielilor comune prevãzute la art. 18 alin. 2 sînt datorate lunar de fiecare membru al asociaţiei numai în raport cu cheltuielile efectuate, pe baza actelor legale justificative.
Cota de contribuţie la plata cheltuielilor comune datorate pentru luna anterioarã se va achitã pînã la finele lunii în care s-a afişat lista de plata a acestora.
În cazul plãţii, cãtre unitãţile furnizoare, a unor majorãri sau penalizãri pentru neachitarea în termenele legale a cheltuielilor comune, din cauza unor locatari restantieri, sumele reprezentind majorãrile sau penalizãrile plãtite vor fi recuperate de cãtre asociaţie de la aceştia, proporţional cu restantele fiecãruia.
ART. 20
Mijloacele materiale se dobîndesc prin cumpãrarea lor de cãtre asociaţie sau prin donaţie. Sumele necesare pentru cumpãrarea mijloacelor materiale, altele decît cele care sînt cuprinse în cheltuielile administrativ-gospodãreşti, se obţin prin contribuţia membrilor, în raport cu suprafata utila detinuta de fiecare şi se restituie, în mãsura în care nu au fost cheltuite, în termenul stabilit de comitetul asociaţiei locatarilor.
ART. 21
În imobilele cu locuinţe proprietate de stat şi proprietate a persoanelor fizice, adunarea generalã a asociaţiei locatarilor poate hotãrî constituirea, distinct de fondul de rulment, a unui fond pentru executarea lucrãrilor care, potrivit legii, revin proprietarilor.
Acest fond se constituie pînã la limita maxima aprobatã de adunarea generalã, prin contribuţia lunarã a membrilor, proprietari persoane fizice, proporţional cu cota-parte de proprietate ce o deţin în indiviziune asupra pãrţilor şi instalaţiilor de folosinta comuna ale clãdirii.
Fondul astfel constituit, împreunã cu contribuţia ce revine statului proporţional cu cota sa de proprietate, va fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor privind lucrãrile de întreţinere, reparare şi înlocuire la pãrţile şi instalaţiile de folosinta comuna ale imobilului.
Dupã efectuarea cheltuielilor, fondul se reintregeste prin contribuţia lunarã a fiecãrui membru. Sumele rãmase necheltuite se restituie celor care le-au achitat, în cazul încetãrii calitãţii lor de proprietari, dupã reţinerea cotelor de reparaţii datorate la zi.
Dispoziţiile prezentului articol se aplica în mod corespunzãtor şi în cazul asociaţiilor de locatari care au ca membri numai proprietari persoane fizice.
ART. 22
Urmãrirea de cãtre asociaţia locatarilor a sumelor datorate de membri se face pe baza extrasului de pe ultima lista de plata a cotelor de contribuţie, în condiţiile prevãzute de normele legale privitoare la urmãrirea unor datorii pe cale notarialã. Cheltuielile efectuate pentru urmãrirea de cãtre asociaţia locatarilor a sumelor datorate de membri vor fi recuperate integral de la debitorii urmãriţi, potrivit legii.
III. Îndrumarea şi controlul asociaţiei locatarilor
ART. 23
Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare municipale, orãşeneşti, comunale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a indruma, sprijini şi controla activitatea asociaţiilor locatarilor, pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin.
ART. 24
Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare vor controla modul în care comitetele asociaţiilor îşi îndeplinesc obligaţiile legale de întreţinere şi reparare a construcţiilor şi instalaţiilor, luind mãsuri în vederea remedierii defectiunilor şi degradãrilor constatate.
Pentru executarea lucrãrilor mici de reparaţii şi întreţinere la pãrţile şi instalaţiile de folosinta comuna, a lucrãrilor de inlaturare a defectiunilor care necesita intervenţii urgente, precum şi pentru a rãspunde solicitãrilor cetãţenilor, întreprinderile specializate în administrarea fondului locativ de stat din subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare vor organiza prestarea unor asemenea servicii.
De asemenea, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare vor analiza modul în care se îndeplinesc obligaţiile contractuale dintre unitãţile furnizoare sau prestatoare de servicii şi asociaţiile locatarilor beneficiare şi vor lua mãsuri pentru asigurarea rezolvarii cererilor şi sesizarilor primite din partea comitetelor asociaţiilor de locatari şi a unitãţilor furnizoare ori prestatoare.
ART. 25
Pentru controlul aplicãrii de cãtre asociaţiile de locatari a prevederilor legale în activitatea financiar-contabila, inclusiv în stabilirea şi repartizarea cheltuielilor comune, pe lîngã comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare se vor constitui, prin decizie, comisii de control financiar-contabil.
Comisiile vor fi alcãtuite din specialişti în domeniul economic şi financiar, încadraţi în munca la organele financiare teritoriale şi locale, la unitãţile de gospodãrie comunalã şi locativã, la alte unitãţi socialiste din localitatea respectiva, precum şi din pensionari, care îşi vor desfasura activitatea în mod voluntar.
Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare asigura, prin comisiile de control financiar-contabil, instruirea şi îndrumarea comisiilor de cenzori şi a personalului de administrare şi evidenta de la asociaţiile locatarilor, controleazã activitatea acestora şi gestiunile asociaţiilor de locatari.
ART. 26
Ministerul Finanţelor şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti organizeazã exercitarea controlului gestionar asupra activitãţii asociaţiilor de locatari prin organele financiare din cadrul administraţiilor financiare, controlului financiar intern şi unitãţilor de gospodãrie comunalã şi locativã.
ART. 27
Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua mãsuri pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare şi exploatare a tuturor centralelor termice, pentru furnizarea energiei termice şi apei calde, potrivit normelor legale, preocupindu-se permanent pentru reducerea costurilor de producţie.
Centralele termice care servesc o singura clãdire vor putea fi date, cu aprobarea comitetului sau biroului executiv al consiliului popular, în exploatarea asociaţiilor de locatari, dacã se poate asigura deplina siguranta în funcţionarea instalaţiilor.
Fochiştii de la centralele termice proprietate de stat, date în exploatarea asociaţiilor de locatari, vor fi verificaţi profesional de întreprinderea de gospodãrie comunalã şi locativã, care îşi va da avizul pentru încadrarea lor.
Cheltuielile efectuate cu furnizarea energiei termice şi a apei calde menajere se calculeazã la preţurile stabilite potrivit prevederilor legale şi se recupereazã de la membrii asociaţiei locatarilor cu respectarea normelor privitoare la repartizarea cheltuielilor comune de folosinta, întreţinere şi reparaţii.
ART. 28
Ministerul Muncii, prin direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru probleme de munca şi ocrotiri sociale, va controla modul de aplicare a prevederilor legale în legatura cu încheierea, executarea şi desfacerea contractelor de munca şi a convenţiilor pentru prestãri de servicii, precum şi nivelul retributiilor şi indemnizaţiilor acordate personalului care lucreazã la asociaţiile locatarilor.
IV. Dispoziţii finale şi tranzitorii
ART. 29
Asociaţiile locatarilor constituite peste limitele prevãzute la art. 1 se vor reorganiza în aceste limite, în termen de 60 de zile de la data aprobãrii prezentului statut.
Persoanele care, la data aprobãrii prezentului statut, sînt încadrate în munca la asociaţiile locatarilor, vor putea fi menţinute cu condiţia încadrãrii pe funcţiile şi în limitele prevãzute în art. 14-15.
În termenul prevãzut la alin. 1 înceteazã convenţiile pentru prestare de servicii încheiate cu persoanele care nu pot fi menţinute în condiţiile prevãzute de alineatul precedent. Contractele de munca ale persoanelor aflate în aceeaşi situaţie vor fi desfãcute potrivit prevederilor art. 130 alin. 1 lit. a) din Codul muncii.
ART. 30
Activitatea asociaţiilor de locatari se desfãşoarã şi cu respectarea metodologiei de încheiere, executare şi încetare a raporturilor de munca, de conducere a evidentei, efectuare a operaţiunilor şi disciplina financiarã şi de casa, precum şi de verificare financiar-contabila, ce se va stabili, potrivit normelor legale în vigoare, de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare împreunã cu Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni.
TABEL CU LIMITELE MAXIME*)

ale retributiei şi indemnizaţiilor ce se pot acorda personalului de la asociaţia de locatari
-------------------------------------------------------------------------------

Limita

Mãrimea maxima a

Nr. Funcţia sau meseria Modul asociaţiei indemnizaţiei

crt. de retribuire - numãr de sau a retribu-

membri - tiei- lei/luna -

-------------------------------------------------------------------------------

1. Administrator (inde- indemnizaţie pînã la

plineste activitãţile 100 377

de administraţie, con- 101-300 555

tabilitate şi casierie) 301-450 727

peste

450 893

2. Fochist indemnizaţie - 641

---------------------------------------------

retributie ta- - 1672

rifara lunarã

(cat. 5)

3. Îngrijitor indemnizaţie - 555

-------------------------------------------------------------------------------

*) Limitele maxime stabilite prin prezentul tabel sînt nete şi se majoreazã odatã cu majorarea generalã a retributiilor în unitãţile de gospodãrie comunalã, în aceeaşi proporţie. Limitele astfel majorate se transmit, de Ministerul Muncii şi Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, asociaţiilor de locatari, prin comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare.
Asociaţiile de locatari au obligaţia de a vãrsa la bugetul statului impozitul aferent retributiei şi indemnizaţiilor plãtite personalului acestora, calculat cu cota de 15,5% prevãzutã la <>art. 13 pct. 28 lit. H din Legea nr. 1/1977 privind impozitul pe fondul total de retribuire al unitãţilor socialiste de stat. De asemenea, au obligaţia de a retine şi vãrsa la bugetul statului contribuţia prevãzutã la capitolul III din <>Legea nr. 1/1977 , pentru personalul fãrã copii, încadrat cu contract de munca la aceste asociaţii.
----------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016