Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET nr. 10 din 16 ianuarie 1986  privind aprobarea şi utilizarea formularelor tipizate în unităţile socialiste şi perfecţionarea sistemului informaţional    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECRET nr. 10 din 16 ianuarie 1986 privind aprobarea şi utilizarea formularelor tipizate în unităţile socialiste şi perfecţionarea sistemului informaţional

EMITENT: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL NR. 2 din 17 ianuarie 1986
    Pe baza hotărîrilor adoptate de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, din 12 aprilie 1985, în scopul rationalizarii şi simplificării sistemului de evidenta, al perfecţionării sistemului informaţional în unităţile socialiste,

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

    ART. 1
    Formularele tipizate se utilizează în unităţile socialiste pentru consemnarea fenomenelor economice şi social-culturale, pentru culegerea, prelucrarea şi asigurarea informaţiilor necesare conducerii economiei naţionale, precum şi pentru elaborarea, fundamentarea, urmărirea şi controlul îndeplinirii sarcinilor de plan, conducerea operativă a activităţilor, cunoaşterea resurselor de munca, materiale şi financiare şi a modului lor de folosire.
    Formularele tipizate se elaborează şi se codifica într-o concepţie unitară, în scopul ordonării şi prelucrării cît mai operative a datelor cu mijloace moderne de calcul, al creşterii eficientei informaţiilor, al reducerii muncii de evidenta şi a consumului de hirtie.
    ART. 2
    Formularele tipizate, potrivit sferei lor de utilizare, sînt:
    a) formularele tipizate comune, care se utilizează pentru înregistrarea unor informaţii din activităţile desfăşurate în toate unităţile socialiste sau în unităţi din subordinea mai multor ministere, organe centrale sau locale, inclusiv în aparatul propriu al acestora;
    b) formulare tipizate specifice, care se utilizează pentru înregistrarea unor informaţii caracteristice activităţilor desfăşurate în aparatul propriu sau în unităţi din subordinea unui singur minister, organ central sau local.
    ART. 3
    Se aproba formularele tipizate comune şi nomenclatorul de indicatori pentru:

   ________________________________________________________________
             Ministerul
         (organul central) Activitatea Anexa nr.
            coordonator
   ________________________________________________________________
    a) Comitetul de Stat al
       Planificării planificare 1 a, 1 b, 1 c
    b) Ministerul Finanţelor financiară 2 a, 2 b, 2 c
                                    şi contabila 2 d, 2 e, 2 f
    c) Banca Naţionala a Repu-
       blicii Socialiste România bancară 3 a, 3 b
    d) Direcţia Centrala de Sta-
       tistica statistica 4 a, 4 b, 4 c
                                                     4 d, 4 e, 4 f
                                                     4 g
   ________________________________________________________________

    ART. 4
    Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanţelor, Banca Naţionala a Republicii Socialiste România şi Direcţia Centrala de Statistica, împreună cu celelalte ministere, organe centrale şi locale, vor asigura pentru domeniile de activitate prevăzute la art. 3:
    a) perfecţionarea în continuare a sistemului informaţional, a metodologiilor şi indicatorilor utilizaţi, precum şi realizarea progresiva a sistemului informatic unitar, pe toate treptele organizatorice, ca nucleu al Sistemului Informatic Naţional;
    b) elaborarea unui program unitar de realizare a sistemului de prelucrare a datelor cu mijloace moderne de calcul, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului decret.
    ART. 5
    Numărul maxim de formulare tipizate, comune pe domenii de activitate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3, precum şi numărul minim de formulare adaptate la cerinţele prelucrării automate a datelor, sînt prevăzute în anexa nr. 5.
    Numărul maxim de formulare tipizate specifice pe ministere, organe centrale, şi consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi numărul minim de formulare adaptate la cerinţele prelucrării automate a datelor sînt prevăzute în anexa nr. 6.
    ART. 6
    Comisia guvernamentală pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste aproba, la propunerea ministerelor şi organelor centrale coordonatoare de domenii de activitate, formulare tipizate comune, potrivit numărului stabilit conform anexei nr. 5.
    Organele de conducere colectivă ale ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti aproba formularele specifice, cu avizul organelor centrale coordonatoare de domenii de activitate şi cu acordul Comisiei guvernamentale pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste, potrivit numărului stabilit conform anexei nr. 6.
    Unele reglementări privind regimul dărilor de seama statistice sînt prevăzute în anexa nr. 7.
    ART. 7
    Unităţile socialiste sînt obligate sa utilizeze, în cadrul sistemului de evidenta, numai formulare tipizate aprobate, conform legii. Pe toate aceste formulare se vor menţiona, după caz, numărul şi data actului normativ sau al aprobării organelor prevăzute la art. 6.
    ART. 8
    Corespunzător numărului de formulare comune şi specifice aprobat prin prezentul decret şi extinderii prelucrării automate a datelor, se vor stabili şi cantităţile de hirtie necesare şi se vor lua măsuri pentru folosirea eficienta şi dimensionarea raţională a personalului muncitor din activitatea de evidenta.
    ART. 9
    In vederea introducerii operative a unor măsuri de perfecţionare a sistemului de evidenta, corespunzător cerinţelor impuse de introducerea unor noi activităţi sau unor noi tehnologii, se autoriza:
    a) Consiliul de Miniştri, sa aprobe, la propunerea fundamentată a ministerelor şi celorlalte organe centrale prevăzute la art. 4, cu avizul Comisiei guvernamentale pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste, modificarea sau introducerea de formulare tipizate comune sau de noi indicatori, pentru activităţile: planificare, financiară şi contabila, bancară şi statistica, prevăzute în anexele nr. 1*-4*;
    b) Comisia guvernamentală pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste, sa aprobe, la propunerea fundamentată a ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, numărul maxim pentru noi formulare tipizate; modificarea numărului de formulare din anexele nr. 5 şi 6 va fi raportată anual Consiliului de Miniştri.
    ART. 10
    Comisia guvernamentală pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste va acţiona împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru:
    a) perfecţionarea sistemului de evidenta a indicatorilor economici, a sistemului de clasificare şi codificare şi a principalelor corelaţii din economia naţionala;
    b) raţionalizarea şi reducerea, în continuare, a formularisticii, extinderea numărului de formulare adaptate la cerinţele prelucrării automate a datelor, în scopul realizării unui sistem informaţional şi informatic unitar, operativ şi eficient;
    c) exercitarea unui control exigent pentru respectarea normelor legale în vigoare privind sistemul informaţional.
    ART. 11
    Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru:
    a) raţionalizarea în continuare a sistemului de evidenta în unităţile subordonate, precum şi în aparatul propriu;
    b) elaborarea normelor de utilizare a formularelor comune şi specifice şi actualizarea periodică a acestora;
    c) analiza periodică în organele de conducere colectivă a modului de utilizare a formularelor tipizate şi a realizării sistemului informaţional şi informatic unitar, precum şi a rezultatelor şi eficientei obţinute;
    d) înaintarea proiectelor de acte normative spre aprobare, însoţite de avizul prealabil al Comisiei guvernamentale pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste, în toate cazurile în care prevederile acestora generează introducerea unor noi formulare şi evidente sau modificarea celor în vigoare.
    ART. 12
    Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste răspunde pentru asigurarea editării, tipăririi şi livrării ritmice a formularelor tipizate pentru toate unităţile socialiste, în cantităţi fundamentate şi de calitate corespunzătoare, în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora.
    In acest scop, pe baza comenzilor unităţilor socialiste şi a cantităţilor de hirtie şi carton repartizate prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, va nominaliza cantităţile necesare pentru tipărirea formularelor tipizate aprobate.
    Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste va emite, cu acordul Comisiei guvernamentale pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste, norme unitare pentru editarea, tipărirea şi livrarea formularelor tipizate aprobate.
    ART. 13
    Dispoziţiile prezentului decret, cu privire la formularele tipizate comune, se aplica şi de unităţile din sectoarele speciale; formularele specifice necesare activităţii din aceste sectoare se aproba de organele de conducere colectivă ale ministerelor şi organelor centrale respective.
    ART. 14
    Formularele tipizate care se utilizează în relaţiile internaţionale, pe baza unor reglementări ale organelor competente ale Republicii Socialiste România, nu fac obiectul prezentului decret.
    ART. 15
    Încălcarea prevederilor prezentului decret atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, civilă sau materială, potrivit legii.
    ART. 16
    Falsificarea de date statistice, prin înscrierea în documentele oficiale a unor date necorespunzătoare adevărului, ori prin omisiunea cu ştiinţa de a insera unele date, constituie infracţiunea de fals intelectual prevăzută de art. 289 din Codul penal, pedepsita cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte.
    ART. 17
    Constituie contravenţie la prevederile prezentului decret următoarele fapte:
    a) introducerea sau utilizarea altor formulare în afară celor tipizate aprobate;
    b) nerespectarea normelor de utilizare a formularelor tipizate, stabilite potrivit art. 11 lit. b), sau tipărirea acestora cu încălcarea normelor elaborate potrivit art. 12 alin. 3;
    c) nerespectarea termenelor de prezentare, către organele în drept, a dărilor de seama statistice;
    d) refuzul de a comunica organelor în drept datele prevăzute în dările de seama statistice;
    e) refuzul de a prezenta organelor de control, la cerere, materialele necesare controlului prevăzut la art. 10 lit. c), precum şi documentaţia necesară verificării exactităţii datelor statistice;
    f) introducerea, solicitarea sau transmiterea altor dări de seama, indicatori şi date statistice în dările de seama statistice în vigoare, în afară celor aprobate, precum şi la alte termene şi periodicitati;
    g) neaplicarea măsurilor stabilite, potrivit legii, de către organele de control.
    ART. 18
    Contravenţiile prevăzute la art. 17 lit. a), b) şi c) se sancţionează cu amenda de la 1.000 la 2.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d), e), f) şi
    g), cu amenda de la 2.000 la 5.000 lei.
    ART. 19
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele anume împuternicite de organele prevăzute la art. 10 şi 11.
    ART. 20
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunii se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora. Plîngerea, însoţită de o copie a procesului-verbal, se depune la organul din care face parte agentul constatator.
    Plîngerea se rezolva de judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia.
    ART. 21
    Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute la art. 17-20 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.
    ART. 22
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul decret.
    ART. 23
    Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1250/1973 privind reglementarea regimului dărilor de seama statistice de stat şi departamentale, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 163-164 din 22 octombrie 1973, astfel cum a fost modificată prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1028/1975, publicată în Buletinul Oficial nr. 128-129 din 6 decembrie 1975, precum şi alte dispoziţii contrare.
------------------

    ANEXA 1a

 ------------------------------------------------------------------------------
 Nr. Cod formular
 crt. Denumirea formularului ---------------------------
                                                    Baza Varianta
 ------------------------------------------------------------------------------
  0 1 2 3
 ------------------------------------------------------------------------------

                            1.a/1 INDUSTRIE
                           -----------------
                  Producţia industriala şi capacităţile de producţie

 1. Propuneri de plan pentru principalii
    indicatori 1-1-1A
 2. Capacităţi de producţie industriala si
    gradul lor de utilizare 1-1-2A
 3. Producţia fizica şi fundamentarea producţiei
    industriale valorice 1-1-3A
    - producţia de repere de piese de schimb
      destinată beneficiarilor interni 1-1-3/aA
    - fundamentarea producţiei fizice şi destinaţia
      acesteia 1-1-3/bA
    - indicatorii înnoirii şi modernizării producţiei 1-1-3/cA
 4. Program unitar de cooperare pentru realizarea
    producţiei şi exportului 1-1-4A

                  Cercetare ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică si
                  introducerea progresului tehnic

 5. Instalaţii pilot, experimentale şi standuri
    de proba 1-6-3
 6. Tehnologii şi sisteme de mecanizare
    (automatizare) asimilate, care se prevăd in
    producţie 1-6-4
 7. Obiective de tipizare şi standardizare 1-6-5

                  Îmbunătăţirea calităţii producţiei şi a produselor

 8. Fundamentarea îmbunătăţirii calităţii
    produselor 1-7-1A
 9. Producţia destinată fondului pieţei pe
    sortimente şi clase de calitate îmbunătăţite 1-7-2
10. Limite maxime de pierderi tehnologice 1-7-3

                  Reparaţii - investiţii - construcţii

11. Fundamentarea planului reparaţiilor capitale,
    reviziilor generale şi modernizărilor la
    principalele instalaţii şi utilaje
    tehnologice 1-8-4A

                  Aprovizionarea tehnico-materială

12. Balanţa materială*) 1-10-2A

                  Munca şi retribuirea muncii

13. Fundamentarea fondului de timp de munca
    necesar 1-13-3A
14. Productivitatea muncii în expresie fizica
    (norme de consum de munca pe produs) 1-13-4

                  Costuri de producţie, indicatori financiari, eficienta

15. Planul costurilor producţiei industriale 1-14-2A
    - planul costului unitar al produsului 1-14-2/aA
    - planul cheltuielilor comune ale secţiei de producţie 1-14-2/bA
    - planul cheltuielilor generale ale întreprinderii 1-14-2/cA

                  1.a/2 AGRICULTURA
                  ------------------
                   Producţia agricolă

 1. Propuneri de plan pentru principalii indicatori
    în agricultura 1-2-1A
 2. Principalii indicatori ai producţiei
    agricole vegetale 1-2-2A

-------------
    *) Se completează la nivel de minister şi centrala.

 3. Principalii indicatori ai producţiei agricole
    animale şi fundamentarea acesteia 1-2-3A
 4. Calculul resurselor de furaje 1-2-4A
    - calculul necesarului de furaje 1-2-4/aA
 5. Repartizarea producţiei agricole - IAS 1-2-5A
    - repartizarea producţiei agricole - CAP 1-2-5/aA
 6. Baza materială a agriculturii 1-2-6
 7. Fundamentarea valorii producţiei agricole
    pe baza producţiei fizice 1-2-7A
 8. Principalii indicatori ai staţiunii pentru
    mecanizarea agriculturii 1-2-8

                  Costuri de producţie, indicatori financiari, eficienta

 9. Costurile principalelor produse vegetale 1-14-3A
10. Costurile principalelor produse animale 1-14-4A

                  1.a/3 CONSTRUCŢII
                  ------------------
                  Producţia de construcţii-montaj

 1. Principalii indicatori ai producţiei de
    construcţii-montaj 1-8-6A
 2. Lista lucrărilor de construcţii-montaj pe
    obiective de investiţii 1-8-7A
    - fişa lucrării 1-8-7/aA
    - fişa investiţiei 1-8-7/bA
    - planul producţiei de construcţii-montaj
      (lista de lucrări) 1-8-7/cA
    - lista investiţiilor din plan grupate pe
      faze ale elaborării notelor de comanda şi
      proiectelor de execuţie 1-8-7/dA
    - studiul finanţării investiţiilor noi cu PE
      aprobate (inclusiv lucrările derogatorii) din plan 1-8-7/eA
 3. Fundamentarea folosirii utilajelor de
    construcţii din parcul activ propriu 1-8-8
 4. Protocol privind predarea-preluarea indica-
    torilor planului de producţie de construcţii-
    montaj, ai planului de munca şi de retribuire
    a muncii, costurilor de producţie şi a
    indicatorilor financiari pentru executarea
    lucrării 1-8-9
 5. Fundamentarea ponderii mecanizării
    principalelor lucrări în construcţii 1-8-10

                  Aprovizionarea tehnico-materială

 6. Necesarul de materiale pentru investiţii-
    construcţii pentru obiectivul .... 1-10-9A
    - fundamentarea necesarului de materiale
      pe baza de extrase de deviz pentru .... 1-10-9/a

                  Munca şi retribuirea muncii

    - fundamentarea productivităţii muncii 1-13-1/a

                  Costuri de producţie, indicatori financiari, eficienta

 7. Costul producţiei de construcţii-montaj in
    antrepriza-regie 1-14-5A

                  Eşalonarea, desfăşurarea, actualizarea, preliminarea
                  indicatorilor, pe trimestre şi luni

 8. Corelaţia principalilor indicatori de plan 1-0-7

                  1.a/4 TRANSPORTURI SI TELECOMUNICAŢII
                  -------------------------------------

 1. Principalii indicatori ai activităţii de
    transport (feroviar, auto, fluvial, maritim,
    exploatare portuara) 1-5-1A
 2. Fundamentarea volumului de transport de
    mărfuri 1-5-2A
    - fundamentarea activităţii de transport
      pe calea ferată 1-5-2/aA
    - fundamentarea activităţii de transport auto 1-5-2/bA
    - fundamentarea activităţii de transport fluvial 1-5-2/cA
    - fundamentarea activităţii de transport maritim 1-5-2/dA
    - fundamentarea activităţii de transport prin
      conducte petroliere magistrale 1-5-2/eA
    - principalii indicatori ai activităţii de
      transport aerian 1-5-2/fA
 3. Transporturi rutiere de mărfuri şi călători cu
    parc de folosinţa proprie 1-5-3A
 4. Principalii indicatori ai activităţii de
    posta şi telecomunicaţii 1-5-4A
 5. Costul prestaţiei în transporturi 1-14-6A

                  1.a/5 ALTE CATEGORII DE UNITĂŢI
                  --------------------------------
                       Lucrări geografice

 1. Creşteri efective de rezerve de substanţe
    minerale utile - volume fizice de lucrări
    geologice şi volume de finanţare a
    lucrărilor geologice 1-9-1

                      Gospodărirea apelor

 2. Fundamentarea necesarului de apa 1-3-1
 3. Balanţa apei 1-3-2

                      Silvicultura

 4. Fundamentarea producţiei fizice şi valorice
    silvice 1-4-1
 5. Suprafaţa medie anuala ce urmează a fi
    parcursă cu tăieri de masa lemnoasă în fondul
    forestier 1-4-2

                  Aprovizionarea cu mărfuri şi prestările de servicii
                  pentru populaţie

 6. Principalii indicatori ai comerţului interior 1-16-1A
 7. Contractări şi achiziţii 1-16-4A
 8. Planul de desfacere şi stocurile pe grupe
    de produse 1-16-5A
 9. Desfaceri de mărfuri cu amănuntul în unităţi
    naturale 1-16-6A
10. Cheltuieli de circulaţie 1-14-7A

                  1.a/6 FORMULARE COMUNE TUTUROR CATEGORIILOR
                  ---------------------------------------------
                  DE ÎNTREPRINDERI SI UNITĂŢI
                  ----------------------------

                    Cercetare ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică si
                    introducerea progresului tehnic

 1. Obiectivele de cercetare ştiinţifică,
    dezvoltare tehnologică şi de introducere a
    progresului tehnic 1-6-1
    - indicatorii sintetici privind obiectivele
      din cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
      tehnologică şi introducerea progresului
      tehnic 1-6-1/a
 2. Volumul total al activităţii de cercetare
    ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică si
    încasările din contracte de cercetare 1-6-2

                     Reparaţii - investiţii - construcţii

 3. Lista obiectivelor de investiţii 1-8-1A
 4. Lista utilajelor pentru investiţii (model A) 1-8-2A
    - utilaje şi aparataje pentru investiţii -
      faze de realizare (model B) 1-8-2/aA
 5. Balanţa fondurilor fixe 1-8-3A
 6. Reparaţii capitale şi modernizări la maşini
    şi utilaje standardizate 1-8-5A
 7. Elemente de calcul pentru norme de consum de
    materiale coeficienţi de utilizare 1-10-1A
 8. Necesarul de materii prime-centralizator 1-10-3A
 9. Necesarul de combustibili, energie termica
    şi energie electrica 1-10-4A
10. Necesarul de benzina/motorina pentru
    transporturi 1-10-5A
11. Bilanţul utilizării materiilor prime
    şi materialelor 1-10-6A
12. Fişa ambalării produsului - elemente de
    calcul pentru coeficienţi de ambalare,
    norme şi normative de utilizare şi indici
    de refolosire 1-10-7A
13. Fişa recuperării şi valorificării
    materialului refolosibil 1-10-8A
14. Volumul de mărfuri încărcate şi expediate
    mecanizat 1-10-10A

                  Comerţ exterior şi cooperare economică internaţionala

15. Indicatorii valorici ai comerţului exterior 1-11-1A
     - fundamentarea exportului 1-11-1/aA
     - fundamentarea valorii importului pentru
       producţie 1-11-1/bA
     - fundamentarea valorii importului pentru
       investiţii 1-11-1/cA
     - fundamentarea importului valoric pentru
       activitatea de cercetare ştiinţifică si
       dezvoltare tehnologică inclus în importul pentru
       producţie şi investiţii 1-11-1/dA
     - producţie, consum intern şi export 1-11-1/eA
16. Fundamentarea turismului internaţional 1-11-2A
17. Fundamentarea acţiunilor de cooperare si
    secializare cu alte tari 1-11-3

                  Asigurarea, pregătirea şi perfecţionarea forţei de munca

18. Asigurarea necesarului de muncitori calificaţi
    pe meserii, de tehnicieni pe specialităţi
    şi de maiştri 1-12-1A
19. Planul perfecţionării profesionale a
    personalului 1-12-2A

                  Munca şi retribuirea muncii

20. Fundamentarea productivităţii muncii 1-13-1A
21. Numărul mediu de personal muncitor 1-13-2A

                  Costuri de producţie, indicatori financiari, eficienta

22. Calculul eficientei fondurilor fixe 1-14-1A

                  Aprovizionarea cu mărfuri şi prestările de servicii pentru
                  populaţie

23. Fundamentarea livrărilor de mărfuri la
    fondul pieţei 1-16-2A
24. Prestări de servicii pentru populaţie 1-16-3A

                  Eşalonarea, desfăşurarea, actualizarea şi preliminarea
                  indicatorilor pe trimestre, luni şi decade

25. Desfăşurarea sarcinilor de plan 1-0-1
26. Repartizarea pe trimestre a exportului si
    importului în expresie fizica 1-0-2
27. Fundamentarea realizării preliminate a
    sarcinilor de plan pe perioada ... 1-0-3A
28. Fundamentarea realizării preliminate a
    sarcinilor de plan pe trimestru (luna,
    decada) 1-0-4
29. Actualizarea sarcinilor de plan 1-0-5
30. Indicatorii planului de dezvoltare
    economico-socială în profil teritorial 1-0-6
--------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 1b

                  PRINCIPALII INDICATORI AI DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE A
                  R.S.ROMÂNIA PE ANUL 198...

1.b/A - Sinteze pe economie pentru prezentare 1.b/B - Caiete pe ministere
        la Conducere
        1.b/A^1 - Principalii indicatori 1.b/B^1 - Principalii indicatori
                  sintetici ai dezvoltării valorici
                  economico-sociale 1.b/B^2 - Producţia fizica
                                              1.b/B^3 - Fundamentarea producţiei
                                                        fizice pe capacităţi
        1.b/A^2 - Principalii indicatori 1.b/B^4 - Exportul şi importul in
                  valorici pe ansamblul unităţi naturale
                  economiei şi pe minis-
                  tere
        1.b/A^3 - Producţia fizica indus- 1.b/B^5 - Aprovizionarea tehnico-
                  triala materială
        1.b/A^4 - Fundamentarea producţiei 1.b/B^6 - Cercetare ştiinţifică,
                  fizice industriale pe dezvoltare tehnologică
                  capacităţi şi introducerea progre-
                                                        sului tehnic
        1.b/A^5 - Exportul în unităţi 1.b/B^7 - Investiţii - construcţii
                  materiale
        1.b/A^6 - Importul în unităţi
                  naturale 1.b/C - Caiete pe ramuri
        1.b/A^7 - Balanţele de energie
                  primara, electrica si
                  termica 1.b/C^1 - Industria
                                              1.b/C^2 - Agricultura
        1.b/A^8 - Balanţele principalelor
                  materii prime şi
                  materiale 1.b.C^3 - Construcţii
                                              1.b/C^4 - Transporturi şi tele-
                                                        comunicaţii
        1.b/A^9 - Principalii indicatori
                  de consum: recuperarea
                  şi valorificarea
                  materialelor refolo-
                  sibile 1.b/D - Programe speciale
                                                1.b/E - Indicatori in
                                                        profil teritorial


    ANEXA 1c

                      NOMENCLATORUL
indicatorilor planului naţional unic pe anul 198...

--------------------------------------------------------------------------------
Nr. Cod Denumire
crt.
--------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2
--------------------------------------------------------------------------------
                    I. PRODUCŢIA INDUSTRIALA
                          -------------------------

 1. 8001* Capacităţile de producţie industriala la principalele produse
             (instalaţii) şi gradul lor de utilizare
 2. 1011 Indicii de utilizare a fondului de timp disponibil de lucru al
             maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor din întreprinderile
             industriale de stat
 3. 8002 Indicii de utilizare a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor
             tehnologice de la întreprinderile industriale de stat
 4. 2* Producţia industriala în unităţi fizice
 5. 8003* Producţia industriala în unităţi fizice la principalele produse
             noi şi modernizate introduse în fabricaţie de la începutul
             cincinalului pînă în anul 198... inclusiv
 6. 8004* Producţia de utilaje tehnologice destinată pentru investiţii,
             producţie, reparaţii, întreţinere şi export
 7. 1008* Producţia de repere de piese de schimb în unităţi fizice destinate
             beneficiarilor interni
 8. 8005* Producţia în unităţi a principalelor bunuri de larg consum si
             livrările la fondul pieţei
 9. 8006* Producţia industriala destinată fondului pieţei la sortimentele cu
             structura şi clase de calitate îmbunătăţită
10. 3025 Valoarea producţiei marfa industriale
11. 2964 Valoarea producţiei marfa industriale şi a prestărilor de servicii
             neindustriale - în industria mica
12. 915 Valoarea producţiei nete industriale
13. 2900 Valoarea producţiei nete industriale şi a prestărilor de servicii
             neindustriale
14. 4 Valoarea producţiei globale industriale
15. 1079 Valoarea producţiei produselor noi şi modernizate
                            din care:
16. 461 - pe seama produselor noi şi modernizate, pe baza de
                     concepţie proprie şi reproducere
17. 2346 Ponderea producţiei produselor noi şi modernizate în valoarea
             totală a producţiei marfa
18. 1132 Gradul de valorificare a materiilor prime, materialelor,
             combustibililor, energiei electrice, calculat pe baza:
19. 1130 - Valorii producţiei marfa - lei/leu
20. 1129 - Valorii producţiei nete - lei/leu
21. 8007 Creşterea valorificării materiilor prime pe produse - exprimat
             fizic
22. 8008* Programul de cooperare pentru asigurarea produselor destinate
             exportului
23. 8009 - Livrări pentru producţia totală
24. 8010 - Livrări pentru producţia destinată exportului

                   II. PRODUCŢIA AGRICOLĂ
                   ----------------------

 1. 762 Suprafaţa agricolă la finele anului, pe destinaţii
 2. 755 Suprafaţa arabila în cultura - total
                    - pe culturi
 3. 2951 Suprafaţa agricolă irigata în cultura
 4. 753 Suprafaţa arabila irigata în cultura - total
                    - pe culturi
 5. 867 Suprafaţa cu culturi duble şi succesive - total
                    - pe culturi
 6. 927 Suprafaţa de culturi intercalate - total
                    - pe culturi
 7. 4272 Plantaţii pe rod, pe categorii de plantaţii
 8. 4860 Suprafaţa insamintata cu soiuri noi pe principalele culturi
 9. 752 Producţii medii la hectar pe culturi
10. 2952 Producţia totală a produselor vegetale (inclusiv culturile irigate,
             duble, succesive şi intercalate), pe produse
11. 1020 Efectivele de animale la finele anului, pe specii
12. 1023 Indicii de natalitate (pe specii: viţei, miei şi purcei)
13. 8011 Producţii medii pe animal (pasare), pe produse şi greutatea
             medie de sacrificare, pe specii
14. 1026 Producţia animala totală, pe produse
15. 8012 Balanţa furajera pe specii şi grupe de vîrsta
16. 106* Producţia secundară în unităţi fizice, pe produse
17. 485* Fondul de stat de produse agricole, pe produse
18. 8013 Dotarea cu mijloace mecanizate
19. 3503 Îngrăşăminte organice ce vor fi aplicate
20. 1038 Îngrăşăminte chimice livrate agriculturii - total
                    - pe sortimente
21. 4866 Pesticide livrate agriculturii
22. 2444 Suprafaţa amenajată pentru irigaţii
23. 1043 Suprafaţa ameliorata prin lucrări de desecare
24. 1045 Suprafaţa ameliorata prin lucrări de combatere a eroziunii solului
25. 4266 Suprafaţa ameliorata prin lucrări agropedoameliorative
26. 2319 Suprafaţa amenajată pentru piscicultura
27. 1047 Suprafaţa de pajişti amenajată
28. 731 Suprafaţa de pajişte regenerata
29. 2945 Suprafaţa pajiştilor reinsamintate, suprainsamintate şi ingrasate
             chimic şi natural
30. 2946 Suprafaţa de sere
31. 3509 Indici de utilizare a parcului de tractoare la staţiunile pentru
             mecanizarea agriculturii
32. 3508 Volumul veniturilor din activitatea de exploatare şi întreţinere a
             lucrărilor de îmbunătăţiri funciare
33. 2839 Valoarea producţiei nete agricole
34. 424 Valoarea producţiei marfa agricole a unităţilor agricole de stat
35. 544 Valoarea producţiei globale agricole - total
                   - pe ramuri
36. 425 Volumul lucrărilor executate de staţiunile pentru mecanizarea
             agriculturii

                   III. GOSPODĂRIREA APELOR
                   -------------------------

 1. 5095 Veniturile din activitatea de exploatare şi întreţinere a
             lucrărilor de gospodărire a apelor (inclusiv pentru lucrările
             aflate în administrarea oficiilor de gospodărire a apelor)
 2. 1150 Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a lucrărilor de
             gospodărire a apelor (inclusiv) pentru lucrările aflate in
             administraţia oficiilor de gospodărire a apelor)
 3. 8014 Balanţa apei

                   IV SILVICULTURA
                   ----------------

 1. 361 Producţia în unităţi fizice, pe produse
 2. 1892 Valoarea producţiei unităţilor silvice
 3. 1890 Balanţa masei lemnoase ce se pune în circuitul economic
 4. 8015 Suprafaţa ce urmează a fi parcursă cu tăieri de regenerare şi
             îngrijiri în fondul forestier
 5. 8016 Suprafaţa pădurilor regenerate

                   V TRANSPORTURI-TELECOMUNICAŢII
                   -------------------------------
             Activitatea unităţilor de transport feroviar, auto, naval şi aerian
             cu mijloace de folosinţa generală

 1. 1155 Venituri brute - total - pe feluri de transport
 2. 2043 Valoarea producţiei nete - pe feluri de transport
 3. 1958 Transport de mărfuri - total
                    - pe feluri de transport
 4. 1244 Transport de călători - total
                    - pe feluri de transport
 5. 1242 Transport aerian de mărfuri şi călători
 6. 1623 Greutatea medie bruta pe tren de marfa
 7. 77 Rulajul vagonului de marfa
 8. 8017 Indicele de utilizare a unei tone capacitate din parcul inventar
             de:
 9. 78 - autovehicule de marfa (exclusiv autovehicule in
                      conservare)
10. 282 - nave maritime
11. 283 - nave fluviale
12. 281 Număr de remorci la 100 autocamioane
13. 284 Indicele de utilizare a unui loc capacitate din parcul inventar de
             aeronave de călători
14. 81 Transport prin conducte petroliere magistrale
15. 8018 Valoarea producţiei nete şi brute pentru activitatea de
             exploatare portuara

                    Transporturi rutiere de mărfuri şi călători pe principalele
                    ministere, organe centrale şi locale, cu mijloace de
                    folosinţa proprie şi locală, pe total şi grupe de mărfuri

16. 2043 Valoarea producţiei nete din activitatea de transport
17. 1155 Venituri brute din activitatea de transport
18. 1958 Transport de mărfuri - total
                          din care:
19. 8019 - cu autobasculante
20. 1244 Transport de călători cu autobuze
21. 78 Indicele de utilizare a unei tone capacitate din parcul inventar
             de autovehicule de marfa - total
                          din care:
22. 8020 - cu autobasculante
23. 8021 Indicele de utilizare a unui loc capacitate din parcul inventar
             de autobuze
24. 8022 Transporturi rutiere de mărfuri cu parcul de folosinţa generală -
             total
                           din care:
25. 8023 - cu autobasculante

                    Posta şi telecomunicaţii

26. 1326 Venituri brute din activitatea de posta şi telecomunicaţii

                   VI. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ SI
                   ------------------------------------------------------
                   INTRODUCEREA PROGRESULUI TEHNIC
                   --------------------------------

 1. 1071* Obiectivele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de
             introducere a progresului tehnic pentru:
 2. 8024 - produse noi şi modernizate
 3. 8025 - tehnologii noi şi perfectionate, sisteme noi de mecanizare
                      şi automatizate
 4. 8026 - alte soluţii de progres tehnic
 5. 8027 Instalaţii pilot, experimentale şi standuri de proba a căror
             execuţie este finanţată din fondul pentru cercetarea ştiinţifică,
             dezvoltarea tehnologică şi introducerea progresului tehnic
 6. 8028 Tehnologii, sisteme de mecanizare şi automatizare aplicate
             în anii 198... - 198... şi tehnologii avansate ce se prevăd in
             producţie în anul 198...
 7. 1095 - pe baza de concepţie proprie
 8. 1096 - pe baza de licenţe
 9. 8029 Obiective de tipizare şi standardizare
10. 8030 Obiective de tipizare
11. 8031 Obiective de standardizare
12. 8032 - Standarde noi
13. 8033 - Revizuiri de standarde

                    VII. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PRODUSELOR
                    ----------------------------------------

 1. 386 Valoarea produselor care se realizează pe mai multe calităţi
 2. 382 Valoarea produselor de calitate superioară
 3. 383 Ponderea valorii produselor de calitate superioară în valoarea
             produselor care se realizează în mai multe calităţi
 4. 384 Ponderea producţiei de calitate I (superioară) la produsele
             principale calculată la cantitatea totală - în unităţi fizice
 5. 2090 Limite maxime de pierderi tehnologice
 6. 8034 Valoarea produselor de baza de nivel tehnic şi calitativ mondial
             ridicat

                    VIII. REPARAŢII CAPITALE - INVESTIŢII -
                    ---------------------------------------
                    CONSTRUCŢII
                    -------------

                    Reparaţii capitale

 1. 1144 Volumul total de reparaţii capitale
                       din care:
 2. 147 - Reparaţii capitale de maşini, utilaje şi instalaţii
                      tehnologice
 3. 161 - Reparaţii capitale de construcţii - total
                    - pe grupe de fonduri fixe

                    Investiţii

 4. 8035* Volumul, structura investiţiilor şi valoarea fondurilor fixe ce
             se pun în funcţiune
 5. 1511 Investiţii - total
                       din care:
 6. 86 - Construcţii-montaj
             Din total investiţii:
 7. PT** - Investiţii ce se realizează pentru crearea de capacităţi
                      de producţie în care se aplica soluţii de progres
                      tehnic pe baza de concepţie proprie
 8. 99 Volumul fondurilor fixe ce se pun în funcţie - total
                       din care:
 9. PT ** - Fonduri fixe ce se pun în funcţiune pe baza investiţiilor
                      pentru crearea de capacităţi de producţie în care se
                      aplica soluţii de progres tehnic pe baza de concepţie
                      proprie
10. 97 Volumul utilajelor în stoc şi în curs de montaj din ţara şi din
             import la 31 decembrie 198...
11. 8036 Studii, cercetări şi documentaţii tehnico-economice care se
             elaborează în anul 198...
12. SL** Obiective cu termene de prezentare spre aprobare la Conducere a
             documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţiile care încep in
             anul 198...
13. SL** Lucrări în continuare, dotări şi alte lucrări de investiţii
14. SL** Lucrări de investiţii care încep în anul 198... cu note de
             comanda sau indicatori tehnico-economici aprobaţi
15. SL** Lucrări de investiţii prevăzute sa înceapă în anul 198... cu
             termene de prezentare spre aprobare la Conducere a documentaţiilor
             tehnico-economice
16. 8037 Lucrări geologice, foraje, împăduriri, plantaţii, lucrări de
             combatere eroziunii solului, amenajări de pajişti şi iazuri,
             defrişări şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor
17. SL** Volumul utilajelor independente şi al dotărilor diverse
             necuprinse în obiectivele de investiţii
18. SL** Principalele capacităţi ce se pun în funcţiune
19. 8038 Lucrări pentru utilizarea resurselor energetice refosolosibile şi a
             celor pentru utilizarea surselor noi de energie, în continuare si
             noi pe anul 198...
20. 8039 Gradul de industrializare a construcţiilor exprimat prin
             ponderea prefabricatelor în total betoane

                   Construcţii-montaj

21. 2398 Valoarea producţiei nete de construcţii-montaj - total
                       din care:
22. 1076 - Antrepriza
23. 2399 Valoarea producţiei globale de construcţii-montaj - total
                       din care:
24. 170* - Antrepriza
25. 8040 Tipizarea lucrărilor de construcţii şi a tehnologiilor de
             execuţie
26. 8041 Ponderea mecanizării principalelor lucrări de construcţii:
                    - pe categorii de lucrări
                    - pe operaţii

                    IX. LUCRĂRI GEOLOGICE
                    ----------------------

 1. 8042 Creşteri efective de rezerve de substanţe minerale utile
 2. 4185 Volum total de finanţare a lucrărilor geologice
 3. 8043 Volume fizice de lucrări geologice - total
                    - pe feluri de lucrări geologice
 4. 8044 Volumul lucrărilor de foraj de cercetare şi exploatare pentru ţiţei
             gaze - exprimate fizic

                    X. APROVIZIONAREA TEHNICO-MATERIALĂ
                    -----------------------------------

 1. 1170* Norme şi normative de consum de materii prime, materiale si
             energetice
 2. 1682* Coeficienţi de utilizare a materiilor prime şi materialelor
 3. 1169* Normative de valorificare a materiilor prime şi materialelor
             (valoarea produselor obţinute din prelucrarea superioară a unei
             unităţi fizice de materii prime)
 4. 2898* Recuperarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile,
             utilizarea şi circulaţia ambalajelor
 5. 3435* Sarcini de recuperare, colectare şi valorificare a materialelor
             refolosibile
 6. 1175* Recuperarea şi refolosirea ambalajelor
 7. 8045* Valorificarea resurselor energetice refolosibile libere
 8. 8046* Balanţele principalelor materii prime, materiale, energie,
             combustibili, maşini, utilaje tehnologice de transport

                    XI. COMERŢ EXTERIOR
                    --------------------

 1. 54 Export valoric total
                       din acesta:
 2. 8047 Export valoric, inclusiv aport net din lucrări de construcţii-
             montaj şi asistenta tehnica
                       din care:
 3. 4196 - Export de mărfuri
 4. 8068 - Aport valutar net din construcţii-montaj, proiecte si
                      asistenta tehnica aferentă
 5. 8069 - Aport valutar net din asistenta tehnica, licenţe,
                      documentaţii, proiecte etc.
 6. 8070 Aport valutar net din servicii internaţionale şi alte activităţi de
             export
                       din care:
                    - Turisma internaţional
 7. 8048 - Volum de activitate
 8. 8049 - Aport valutar
                    - Servicii de transporturi, telecomunicaţii şi asigurări
 9. 8050 - Volum de activitate
10. 8051 - Aport valutar
                        din care:
                    - Transporturi navale
11. 8052 - Volum de activitate
12. 8053 - Aport valutar
                    - Transporturi aeriene
13. 8054 - Volum de activitate
14. 8055 - Aport valutar
                    - Transporturi auto
15. 8056 - Volum de activitate
16. 8057 - Aport valutar
                    - Transporturi feroviare
17. 8058 - Volum de activitate
18. 8059 - Aport valutar
                    - Posta şi telecomunicaţii
19. 8060 - Volum de activitate
20. 8061 - Aport valutar
                    - Alte servicii
21. 8062 - Volum de activitate
22. 8063 - Aport valutar
23. 8064 Aport valutar din servicii ale Camerei de Comerţ
24. 8065 Aport valutar din servicii necomerciale
25. 8066 Aport valutar din activitatea bancară
26. 8067 Aport valutar din operaţiuni comerciale
27. 17 Export în unităţi naturale
28. 3020 Import pentru producţie valoric şi în unităţi naturale
                       din care:
29. 3042 - Materii prime
30. 3061 - Materiale de baza
31. 3048 - Alte materiale pentru producţie
32. 3051 - Piese şi subansamble
33. 65 Import valoric pentru investiţii
34. 2843 Import pentru investiţii (cu nominalizarea integrala a importurilor
             pe ministere)
35. 18 Import de bunuri pentru comerţul socialist (valoric şi pe
             principalele produse)
36. 8071 Balanţa comercială externa pe principalele ministere
37. 1143 Cheltuieli privind transportul mărfurilor din import cu nave
             închiriate (navlu import)
38. 8072 Sinteze şi cheltuieli de transport şi expediţii internaţionale
             pentru mărfurile din import
39. 8073 Cheltuieli valutare privind exploatarea flotei de pescuit oceanic
40. 2870 Cursuri de revenire pentru export, import pentru producţie şi alte
             operaţiuni
41. 8074 Balanţa de plati externe

    NOTA:
    Sarcinile de plan pentru comerţ exterior se dau pe total şi modalităţi
    de plata:
    1. Total (mil. lei)
    2. Cliring tari socialiste (mil. ruble)
    3. Devize convertibile (mil. dolari)

                   XII. COOPERAREA ECONOMICĂ INTERNAŢIONALA
                   -----------------------------------------
 1. 8075* Societăţi mixte de producţie şi comercializare cu sediul în R.S.
             România (investiţii, vărsăminte, aprovizionare, producţie,
             desfacere, beneficii, personal, fond de retribuire etc.)
 2. 8076* Societăţi mixte de producţie şi comercializare cu sediul in
             străinătate (vărsăminte, credite, export, import, cheltuieli,
             beneficii, personal etc.)
 3. 8077* Societăţi comerciale, bancare, de transporturi şi asigurări cu
             sediul în străinătate sau în R.S.România (vărsăminte, export,
             beneficii, personal etc.)
 4. 8078* Obiective ce se construiesc în străinătate (valoarea livrărilor
             şi lucrărilor, export, cheltuieli, aport valutar, personal)
 5. 8079 Cercetări geologice, filiale şi birouri de inginerie în
             străinătate pentru acţiuni de cooperare (valoarea lucrărilor,
             fonduri de investiţii, cheltuieli, personal, fond de retribuire
             etc.)

                    XIII.ASIGURAREA, PREGĂTIREA SI PERFECŢIONAREA
                    ---------------------------------------------
                    FORŢEI DE MUNCA
                    ---------------

 1. 1232 Asigurarea necesarului de muncitori calificaţi - total
                    - pe principalele meserii
 2. 202 Numărul de cursanţi şcolarizaţi prin cursuri de calificare
 3. 203 Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului muncitor
 4. 8080 Numărul de muncitori necesar de recrutat
 5. 2553 Fondul de şcolarizare

                    XIV. MUNCA, RETRIBUIREA MUNCII SI VENITURILE POPULAŢIEI
                    --------------------------------------------------------

     *** Productivitatea muncii exprimată valoric:
 1. 2322 - Industria republicană
 2. 4013 - Agricultura de stat (DAS şi SMA)
 3. 1319 - Construcţii-montaj
 4. 1264 - Transporturi (M.T.Tc.)
             Productivitatea muncii exprimată fizic:
 5. 4017 - Industria republicană
 6. 4018 - Agricultura de stat (DAS şi SMA)
 7. 4020 - Construcţii-montaj
 8. 4021 - Transporturi (M.T.Tc)
 9. 8081 Economia relativă totală de personal eferenta creşterii
             productivităţii muncii
                        din care:
10. 8082 - cu aportul progresului tehnic
11. 162 Numărul mediu de personal muncitor - total
                    - pe ramuri şi activităţi
                    - pe grupe şi categorii de personal
12. 2523 Fondul de retribuire a muncii - total
                    - pe principalele ramuri şi activităţi
                    - pe grupe şi categorii de personal
13. 418 Nivelul fondului de retribuire a muncii la 1000 lei volum de
             desfacere şi prestaţii
14. 3774 Veniturile populaţiei
                    - Retribuţia medie pe o persoana
15. 1261 - Nominală
16. 1262 - Reală
17. 159 - Veniturile reale ale ţărănimii din munca în CAP si
                      gospodăriile personale, pe o persoana activa
18. 1347 Normative de munca unificate

                    XV. COSTURI DE PRODUCŢIE, EFICIENTA
                    ------------------------------------

                       Costuri de producţie
                    In industria republicană

 1. 2040 Cheltuieli maxime la 1000 lei producţie marfa a întreprinderilor
             industriale (exclusiv societăţile mixte)
 2. 3120 Cheltuieli materiale maxime la 1000 lei producţie marfa a
             întreprinderilor industriale (exclusiv societăţile mixte)
 3. 8083 Costurile şi rentabilitatea pe principalele produse şi grupe de
             produse industriale

                    In agricultura de stat

 4. 167 Cheltuieli maxime la 1000 lei producţie marfa
 5. 8084 Cheltuieli materiale la 1000 lei producţie globală
 6. 8085 Cheltuieli maxime la 1000 lei volum de lucrări la staţiunile de
             mecanizare a agriculturii

                    In construcţii-montaj (antrepriza)

 7. 3127 Cheltuieli totale maxime la 1000 lei producţie de
             construcţii-montaj
 8. 8086 Cheltuieli materiale maxime la 1000 lei producţie de
             construcţii-montaj

                    In transporturi

 9. 1127 Cheltuieli maxime la 1000 lei venituri brute din activitatea de
             transport, pe feluri de transport

                    In activitatea de contractări-achiziţii

10. 8087 Cheltuieli maxime de recepţionare, depozitare şi conservare pe
             tona
11. 8088 Economiile la costurile de producţie cu aportul progresului tehnic
             fata de anul precedent (în industria republicană, agricultura de
             stat, construcţii-montaj-antrepriza şi transporturi de folosinţa
             generală) - total
                       din care:
12. 8089 - la cheltuielile materiale

                    Eficienta fondurilor fixe

             Valoarea producţiei marfa industriale din activitatea de baza la
             1000 lei fonduri fixe medii, din activitatea de baza
13. 2965 - la valoarea de inventar
14. 2966 - la valoarea rămasă
             Valoarea producţiei nete industriale din activitatea de baza la
             1000 lei fonduri fixe medii, din activitatea de baza
15. 2075 - la valoarea de inventar
16. 3637 - la valoarea rămasă
             Beneficii din activitatea de baza la 1000 lei fonduri fixe medii
             din activitatea de baza
17. 2079 - la valoarea de inventar
18. 3734 - la valoarea rămasă
19. 8090 Valoarea producţiei globale agricole la 1000 lei fonduri fixe
             medii la valoarea de inventar, în unităţi socialiste
20. 8091 Valoarea producţiei globale de construcţii-montaj la 1000 lei
             fonduri fixe din activitatea de baza, la valoarea de inventar
21. 1490 Beneficii la 1000 lei fonduri fixe medii (mijloace de transport)

                    XVI. PREŢURI
                    -------------

 1. 8092 Indicii preţurilor cu amănuntul şi ai tarifelor pentru total
             populaţiei şi pentru personalul muncitor
 2. 8093 Indicii preţurilor de producţie şi de livrare în industria de
             stat
 3. 8094 Indicii preţurilor produselor agricole livrate la fondul de stat
             de către unităţile agricole de stat, cooperativele agricole de
             producţie şi gospodăriile populaţiei
 4. 8095 Preţurile medii pentru livrările de mărfuri la fondul pieţei

                    XVII. APROVIZIONAREA CU MĂRFURI SI PRESTĂRILE DE
                    ------------------------------------------------
                    SERVICII PENTRU POPULAŢIE
                    --------------------------

 1. 190* Livrările de mărfuri către fondul pieţei, fizic
 2. 199 - Sortimente ieftine
 3. 192 - Articole pentru copii
 4. 279 - Produse preambalate
 5. 189 Livrările de mărfuri către fondul pieţei, valoric
             Desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin comerţul socialist
 6. 274* - Fizic
 7. 2940 - Produse alimentare
 8. 2941 - Produse nealimentare
 9. 8096 - Valoric
10. 196 Stocurile de mărfuri din comerţul socialist
11. 201 Volumul şi structura prestărilor de servicii pentru populaţie -
             - total şi pe categorii
                       din care:
12. 111 - plătite de populaţie
13. 2581 Volumul şi structura activităţilor de transport şi de gospodărie
             comunală pentru populaţie - total
                       din care:
14. 4251 - plătite de populaţie

                    XVIII. CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢE SI PROTECŢIA
                    -------------------------------------------
                    MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
                    ---------------------

 1. 4498 Construcţii de locuinţe din fondurile statului desfăşurate pe
             ministere, consilii populare şi în profil teritorial
 2. 8097 Locuinţe ce se executa de populaţie cu fonduri proprii
 3. 1751 Vinzarile de locuinţe din fondul locativ de stat existent, către
             populaţie, conform Legii nr. 4/1973
 4. 8098 Investiţii pentru protecţia mediului înconjurător
                       din care:
 5. 8099 - Construcţii-montaj

                   XIX. PRODUSUL SOCIAL SI VENITUL NAŢIONAL
                   -----------------------------------------

 1. 2433 Produsul social
 2. 1639 Ponderea Cheltuielilor materiale în produsul social - %
 3. 341 Venitul naţional
 4. 2513 Fondul de consum
 5. 1662 Ponderea fondului de acumulare în venitul naţional utilizat pentru
             consum şi acumulare - %
 6. 1653 Fondul naţional de dezvoltare economico-socială

                    XX. BALANŢA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BĂNEŞTI
                    ________________________________________________
                    ALE POPULAŢIEI
                    ---------------

 1. 4508 Venituri
 2. 781 Cheltuieli

-------------------------------------------------------------------------------

    * Indicatorii respectivi au asociate nomenclatoare specifice.
    ** Coduri de selecţie asociate cu codurile obiectivelor de investiţii.
    *** Indicatorii de productivitate a muncii în expresie valorică se calculează pentru fiecare ramura în funcţie de metodologia în vigoare


    ANEXA 2a

                    NOMENCLATORUL
formularelor tipizate comune privind bugetele de venituri şi cheltuieli din subactivitatea planificare financiară

 ------------------------------------------------------------------------------
 Nr. Cod
 crt. Denumirea formularului ---------------------------
                                                    Baza Varianta
 ------------------------------------------------------------------------------
  0 1 2 3
 ------------------------------------------------------------------------------
 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al
    întreprinderii 1-20-1A
 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli al
    instituţiei de stat 1-20-2A
 3. Bugetul de venituri şi cheltuieli al
    centralei 1-20-3A
 4. Bugetul de venituri şi cheltuieli al
    ministerului (cu activitate economică) 1-20-4A
    - Bugetul de venituri şi cheltuieli al
      ministerului (fără activitate economică) 1-20-4/aA
    - Bugetul de venituri şi cheltuieli al
      băncilor şi C.E.C. - Model 1-20-4/bA
    - Bugetul de venituri şi cheltuieli al
      Administraţiei Asigurărilor de Stat -
      Model 1-20-4/cA
    - Bugetul de venituri şi cheltuieli al
      Administraţiei de Stat Loto-Pronosport -
      Model 1-20-4/dA
    - Bugetul de venituri şi cheltuieli al
      caselor de ajutor reciproc organizate
      pe lîngă sindicate şi caselor de
      ajutor reciproc ale pensionarilor -
      Model 1-20-4/eA
    - Bugetul de venituri şi cheltuieli
      (cooperaţia mestesugareasca) 1-20-4/fA
    - Bugetul de venituri şi cheltuieli
      (cooperaţia de producţie, achiziţii
      şi desfacere a mărfurilor) 1-20-4/gA
    - Bugetul de venituri şi cheltuieli al
      cooperativei agricole de producţie şi
      asociaţiei economice intercooperatiste
      cu profil agricol 1-20-4/hA
    - Bugetul de venituri şi cheltuieli al
      cooperativei de credit - Model 1-20-a/iA
 5. Bugetul de venituri şi cheltuieli al
    judeţului (municipiului Bucureşti) 1-20-5A
 6. Bugetul de venituri şi cheltuieli al
    municipiului, oraşului şi comunei 1-20-6A
 7. Bugetul de venituri şi cheltuieli al
    organizaţiei obşteşti 1-20-7A
 8. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru
    asigurări sociale 1-20-15A
 9. Planul financiar în profil teritorial -
    Model 1-20-12A

                   Anexe la bugetul de venituri şi cheltuieli
      Planul de finanţare-creditare a investiţiilor
    (anexa 1 - întreprindere, centrala, minister şi alte organe
    centrale, consilii populare)
      Mijloacele circulante şi resursele de finanţare
    (anexa 2 - întreprindere)
      Mijloacele circulante şi resursele de finanţare
    pe ramuri ale economiei naţionale (anexa 3 -
    centrala, minister şi alte organe centrale,
    consilii populare judeţene şi al municipiului
    Bucureşti)
      Planul cheltuielilor de circulaţie (anexa 4,
    pe ramuri - întreprindere, centrala, minister
    şi alte organe centrale, consilii populare
    judeţene şi al municipiului Bucureşti)
      Detalierea veniturilor şi cheltuielilor din
    activitatea economică pe ramuri economice
    (anexa 5 - centrala, minister şi alte
    organe centrale, consilii populare judeţene
    şi al municipiului Bucureşti)
      Determinarea încasărilor din prestaţii, a
    impozitului pe circulaţia mărfurilor, a
    rezultatelor financiare, precum şi a
    veniturilor şi cheltuielilor privind
    administrarea fondului locativ de stat
    (anexa 6 - întreprindere, consilii
    populare judeţene şi al municipiului
    Bucureşti)
      Indicatori de calcul, fundamentare si
    eficienta (anexa 7 - pe ramuri, cu excepţia
    ramurilor comerţ exterior şi turism -
    centrala, minister şi late organe centrale,
    consilii populare judeţene şi al municipiului
    Bucureşti)
      Indicatori de calcul, fundamentare şi eficienta
    (anexa 8 - pentru ramurile comerţ exterior si
    turism - centrala, minister, alte organe
    centrale, consilii populare judeţene şi al
    municipiului Bucureşti)
      Planul de finanţare a investiţiilor instituţiei
    de stat şi altor organizaţii (anexa 9 -
    instituţie, consilii populare comunale,
    orăşeneşti şi municipale, minister fără
    activitate economică, organizaţie
    obsteasca)
      Detalierea veniturilor proprii ale instituţiei
    de stat şi activităţilor autofinanţate (anexa
    10 - consilii populare comunale, orăşeneşti,
    municipale, judeţene şi al municipiului
    Bucureşti)
      Detalierea cheltuielilor pe articole şi
    alineate (anexa 11 - ministere şi consilii
    populare)
      Bugetul local (anexa 12 - consilii populare
    comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene
    şi al municipiului Bucureşti)
      Indicatori financiari pentru cheltuielile
    agrozooveterinare, întreţinerea şi repararea
    drumurilor şi podurilor, gospodărie,
    comunală şi alte cheltuieli
    economice (anexa 13 - minister, consilii
    populare comunale, orăşeneşti, municipale,
    judeţene şi al municipiului Bucureşti)
      Indicatori de calcul şi fundamentare pentru
    cheltuielile agrozooveterinare, de întreţinere
    şi repararea drumurilor şi podurilor,
    de gospodărie comunală şi pentru alte cheltuieli
    economice (anexa 14 - minister, consilii populare
    comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene şi
    al municipiului Bucureşti)
      Indicatori financiari pentru cheltuieli
    social-culturale, administraţia de stat şi
    alte cheltuieli (anexa 15 - minister) - Model
      Indicatori financiari pentru cheltuieli
    social-culturale, administraţia de stat şi
    alte cheltuieli (anexa 16 - consilii populare
    comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene
    şi al municipiului Bucureşti)
      Indicatori de calcul şi fundamentare
    pentru cheltuieli social-culturale,
    (anexa 17 - minister) - Model
      Indicatori de calcul şi fundamentare pentru
    cheltuielile social-culturale (anexa 18
    - consilii populare comunale, orăşeneşti,
    municipale, judeţene şi al municipiului Bucureşti)
    Indicatori financiari şi indicatori de calcul
    şi fundamentare privind învăţămîntul superior
    (anexa 18 - minister) - Model
      Indicatori de calcul şi fundamentare a cheltuielilor
    pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii,
    pensii IOVR şi unele cheltuieli sociale (anexa
    20 - minister) - Model
      Indicatori de calcul şi fundamentare pentru
    impozitul pe veniturile unităţilor cooperaţiei
    meşteşugăreşti, unităţilor cooperaţiei de producţie,
    achiziţii şi desfacere a mărfurilor şi unităţilor
    economice ale organizaţiilor obşteşti, impozitul pe
    fondul total de retribuire, impozitul agricol de la
    cooperativele agricole de producţie şi impozitele
    şi taxele de la populaţie (anexa 21 - consilii populare
    comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene şi al
    municipiului Bucureşti)
      Fondul pentru simularea exportului (anexa 22 -
    întreprindere, centrala, minister şi alte organe
    centrale, consilii populare judeţene şi al
    municipiului Bucureşti)
10. Comunicare de indicatori 1-20-13
11. Cerere pentru deschidere de credite 1-20-14A
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 2b
    ---------
    - Extras -

                    NOMENCLATORUL
formularelor tipizate privind activitatea financiară şi contabila

 ------------------------------------------------------------------------------
 Nr. Cod
 crt. Denumirea formularului ---------------------------
                                                    Baza Varianta
 ------------------------------------------------------------------------------
  0 1 2 3
 ------------------------------------------------------------------------------

                    I. MIJLOACE FIXE
                    -----------------

 1. Registrul numerelor de inventar 14-1-1
    - Registru pentru evidenta mijloacelor fixe 14-1-1/a
 2. Fişa mijloacelor fixe 14-1-2
    - Lista de evidenta şi inventariere a
      mijloacelor fixe 14-1-2/a
 3. Bon de mişcare a mijloacelor fixe 14-1-3A
    - Proces-verbal de scoatere din funcţiune
      a mijloacelor fixe de declasare a unor
      bunuri materiale 14-1-3/aA
    - Bon de mişcare 14-1-3-/bA

                    II. Materiale
                    -------------

 4. Nota de recepţie şi constatare de diferenţe 14-2-1A
    - Nota de recepţie şi constatare de diferenţe 14-2-1/aM
    - Nota de intrare în gestiune şi constatare
      de deferente 14-2-1/bA
 5. Bond de predare-transfer, restituire 14-2-2A
 6. Bon de consum 14-2-3A
    - Bon de consum (colectiv) 14-2-3/aA
    - Fişa limita de consum 14-2-3/bA
    - Fişa limita de consum (colectivă) 14-2-3/cA
    - Lista zilnica de alimente 14-2-3/dA
 7. Dispoziţie de livrare-aviz de expediere "RS" 14-2-5A
    - Bon de prelucrare "RS" 14-2-5/a
    - Aviz de expediere-document de eliberare -
      bon de consum 14-2-5/bA
 8. Borderou de predare a documentelor 14-2-6
 9. Fişa de magazie 14-2-7
    - Fişa de magazie (cu doua unităţi de măsura) 14-2-7/a
    - Fişa de magazie a formularelor cu regim special 14-2-7/b
    - Fişa de magazie cu repartizarea ieşirilor 14-2-7/c
10. Fişa de evidenta a obiectelor de inventar in
    folosinţa 14-2-8
    - Fişa de evidenta a materialelor şi obiectelor
      de inventar pe locuri de folosinţa 14-2-8/a
11. Fişa de cont analitic pentru valori materiale 14-2-9
    - Fişa de cont analitic pentru valori materiale 14-2-9/aM
12. Registrul stocurilor 14-2-10
    _ Registrul stocurilor 14-2-10/aM
13. Lista de inventariere 14-2-11
    - Lista de inventariere (pentru gestiuni
      global-valorice) 14-2-11/a

                   III. MIJLOACE BĂNEŞTI SI DECONTĂRI
                   ------------------------------------

14. Chitanţa "RS" 14-3-1
    - Chitanţa (pentru operaţii în valuta) "RS" 14-3-1/a
    - Chitanţa (chirii) "RS" 14-3-1/b
    - Chitanţa (autotaxi) "RS" 14-3-1/c
    - Chitanţa (operaţii service auto) "RS" 14-3-1/d
    - Bon de comanda-chitanţa (curăţătorie-spălătorie) "RS" 14-3-1/e
15. Proces-verbal de plati 14-3-2A
16. Dispoziţie de plata-încasare către casierie 14-3-3
    - Dispoziţie de plata-încasare către
      casierie (colectivă) 14-3-3/a
17. Împuternicire 14-3-4
18. Borderoul documentelor achitate cu
    cecuri de decontare 14-3-5
19. Registru de casa 14-3-6A
    - Registru de casa (în valuta) 14-3-6/aA
20. Dispoziţie bugetară 14-3-7
21. Decont privind impozitul pe circulaţia
    mărfurilor 14-3-8A
22. Factura "RS" 14-3-9A
    - Continuarea facturii 14-3-9/aA
    - Factura (cu dispoziţie de plata-
      încasare) "RS" 14-3-9/bA
    - Factura-dispoziţie de livrare "RS" 14-3-9/cA
    - Continuarea facturii-dispoziţie de livrare 14-3-9/dA
    - Factura-dispoziţie de livrare (pentru
      mărfuri) "RS" 14-3-9e/M
    - Continuarea facturii-dispoziţie de livrare
      (pentru mărfuri) 14-3-9/fM
    - Factura (gospodărie comunală - apa, canal,
      salubritate - pentru populaţie) "RS" 14-3-9/gM
    - Factura (gospodărie comunală - apa, canal,
      salubritate - pentru populaţie) "RS" 14-3-9/hA
    - Factura (gospodărie comunală - apa, canal,
      salubritate - pentru unităţi socialiste) "RS" 14-3-9/iM
    - Factura (gospodărie comunală - apa, canal,
      salubritate - pentru unităţi socialiste) "RS" 14-3-9/jM
    - Factura (gospodărie comunală - apa, canal,
      salubritate) "RS" 14-3-9/kA
    - Factura (gospodărie comunală - energie termica)
      "RS" 14-3-9/lM
    - Factura (gospodărie comunală - energie termica)
      "RS" 14-3-9/mA
23. Calculul penalităţilor pentru intirzierea
    plăţilor 14-3-10
24. Stat de retribuţii 14-4-1
    - Stat de retribuţii 14-4-1/a
    - Stat de retribuţii 14-4-1/bM
    - Stat de retribuţii (fără elementele componente
      ale retribuţiei totale) 14-4-1/cM
    - Stat de retribuţii (fără elementele componente
      ale retribuţiei totale) 14-4-1/dM
    - Lista de avans chenzinal 14-4-1/e
    - Lista de avans chenzinal 14-4-1/f
    - Lista de indemnizaţii pentru concediu de odihna 14-4-1/gM
    - Desfăşurătorul indemnizaţiilor plătite in
      contul asigurărilor sociale de stat 14-4-1/h
25. Fişa de evidenta a retribuţiilor 14-4-2
    - Fişa de evidenta a retribuţiilor (cu
      elementele componente ale retribuţiei totale) 14-4-2/aM
26. Stat de pensa 14-4-3
27. Ordin de deplasare (delegaţie) 14-4-4
    - Ordin de deplasare (delegaţie) in
      străinătate (transporturi internaţionale) 14-4-4/a
28. Decont de cheltuieli (pentru deplasări
    externe) 14-4-5
    - Decont de cheltuieli valutare (transporturi
      internaţionale) 14-4-5/a

                    V. CONTABILITATEA GENERALĂ
                    ---------------------------

29. Nota de debitare-creditare 14-5-1A
    - Proces-verbal de scădere 14-5-1/a
30. Nota de contabilitate 14-5-2A
    - Nota de contabilitate 14-5-2/aA
31. Extras de cont 14-5-3
32. Jurnal - situaţie privind operaţiile
    contabile 14-5-4
    - Jurnal - situaţie privind operaţiile
      de casa şi banca 14-5-4/a
    - Jurnal - situaţie privind operaţiile
      de casa şi banca 14-5-4/b
    - Jurnal privind decontările cu furnizorii 14-5-4/c
    - Situaţia încasării-achitării facturilor 14-5-4/d
    - Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de materiale 14-5-4/e
    - Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de materiale 14-5-4/f
    - Situaţie privind valorile materiale intrate sau
      ieşite (după metoda operativ-contabila) 14-5-4/gM
    - Situaţie privind mişcarea materialelor şi cheltuielilor
      de transport-aprovizionare 14-5-4/h
    - Jurnal privind valorile materiale intrate sau
      ieşite (după metoda cantitativ-valorică) 14-5-4/iM
    - Jurnal privind retribuţiile şi contribuţia la
      asigurările sociale 14-5-4/j
    - Jurnal privind repartizarea şi decontarea
      cheltuielilor de producţie 14-5-4/k
    - Jurnal privind repartizarea şi decontarea
      cheltuielilor de producţie 14-5-4/l
    - Jurnal privind vînzarea produselor şi alte ieşiri 14-5-4/m
    - Jurnal privind vînzarea mărfurilor şi alte ieşiri 14-5-4/n
    - Situaţie privind facturile emise-încasate 14-5-4/oM
    - Jurnal privind operaţii diverse (pentru conturi
      sintetice 14-5-4/p
    - Jurnal privind operaţii diverse (pentru conturi
      sintetice) 14-5-4/r
    - Jurnal privind operaţii diverse 14-5-4/sM
    - Situaţie privind avansurile spre decontare 14-5-4/t
    - Jurnal privind operaţiile de banca 14-5-4/tA
33. Jurnal de înregistrare 14-5-5
34. Fişa de cont analitic pentru costuri
    efective 14-5-6
    - Fişa de cont analitica pentru
      cheltuieli indirecte 14-5-6/a
35. Fişa de cont pentru operaţii diverse 14-5-7
    - Fişa de cont pentru operaţii diverse 14-5-7/aM
    - Fişa de cont pentru operaţii diverse
      (în valuta şi în lei) 14-5-7/bM
36. Fişa pentru operaţii bugetare 14-5-8
37. Fişa sintetică sah 14-5-9
38. Document cumulativ 14-5-10
    - Document cumulativ 14-5-10/a
    - Document cumulativ 14-5-10/b
    - Document cumulativ 14-5-10/c
    - Borderou de desfacere a fondului de
      retribuire pe purtători de conturi 14-5-10/dA
    - Document cumulativ pentru reţineri 14-5-10/eA
39. Registru pentru evidenta veniturilor 14-5-11
40. Registru pentru evidenta cheltuielilor si
    altor operaţii 14-5-12
41. Scadenţarul cheltuielilor anticipate 14-5-13
42. Cartea Mare 14-5-14
43. Jurnalul operaţiilor contabile 14-5-15A
44. Balanţa de verificare 14-5-16
    - Balanţa de verificare (cu trei egalităţi) 14-5-16/a
    - Balanţa de verificare (cu doua egalităţi) 14-5-16/b
    - Balanţa analitica a valorilor materiale 14-5-16/cM

                    VI. BILANŢUL CONTABIL
                    -----------------------

45. Bilanţ (unităţi economice) 14-6-1A
    - Situaţia principalilor indicatori
      economico-financiari (lunar) 14-6-1/aA
46. Bilanţ (instituţii) 14-6-2A
    - Bilanţ (organe financiare) 14-6-2/aA
    - Situaţia soldurilor (consilii populare
      comunale) 14-6-2/bA
    - Bilanţ (organizaţii obşteşti) 14-6-2/cA
47. Bilanţ B.N.R.S.R. - model 14-6-3A
    - Bilanţ B.A.I.A. - model 14-6-3/aA
    - Bilanţ B.I. - model 14-6-3/bA
    - Bilanţ B.R.C.E. - model 14-6-3/cA
    - Bilanţ C.E.C. - model 14-6-3/dA

                    Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
                    (anexe la bilanţuri şi dări de seama contabile)

      Veniturile, cheltuielile şi rezultatele
    întreprinderii (anexa 1 - unităţi economice)
      Repartizarea beneficiilor (anexa 2 - unităţi
    economice)
      Principalele cauze care au influenţat rezultatele
    financiare (anexa 3 - unităţi economice)
      Mijloace circulante (anexa 4 - unităţi economice)
      Fonduri proprii (anexa 5 - unităţi economice)
      Producţia marfa vinduta şi încasată şi indicatori de
    eficienta (anexa 6 - unităţi economice)
      Finanţarea şi creditarea investiţiilor (anexa 7 -
    unităţi economice)
      Cheltuieli care se suporta direct din rezultatele
    financiare, indirecte, administrativ-gospodăreşti
    şi alte cheltuieli (anexa 8 - unităţi economice)
      Pagube materiale (anexa 9 - unităţi economice,
    instituţii, organe financiare şi organizaţii
    obşteşti)
      Cheltuieli de circulaţie (comerţ interior, comerţ
    exterior, contractări, achiziţii, aprovizionare,
    turism - anexa 10 - unităţi economice)
      Cheltuieli de producţie (staţiunile pentru mecanizarea
    agriculturii - anexa 11 - unităţi economice)
      Cheltuieli de producţie (agricultura de stat - anexa 12
    unităţi economice)
      Cheltuielile activităţii de cercetare/ de proiectare
    (anexa 13 - unităţi economice)
      Rentabilitatea principalelor prestări (anexa 14 -
    unităţi economice)
      Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
    (anexa 15 - instituţii, anexa 15a - asigurări
    sociale)
      Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
    (anexa 16 - organe financiare)
      Veniturile şi cheltuielile bugetelor pe categorii
    de bugete (anexa 17 - organe financiare)
      Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
    (anexa 18 - organizaţii obşteşti)
      Detalierea cheltuielilor (anexa 19 - instituţii,
    organe financiare, organizaţii obşteşti)
      Fonduri cu destinaţie specială (anexa 20 - instituţii,
    organe financiare)
      Finanţarea bugetară (anexa 21 - instituţii)
      Finanţarea investiţiilor (anexa 22 - instituţii, organe
    financiare, organizaţii obşteşti)
      Soldul materialelor peste normativ la sfîrşitul
    anului (anexa 23 - instituţii, organe financiare)
      Realizarea planului de credite pe termen scurt
    (anexa 24 - B.N.R.S.R., B.A.I.A., B.I., B.R.C.E.)
      Realizarea planurilor de credite pe termen
    mijlociu şi lung (anexa 25 - B.A.I.A., B.I.,
    B.R.C.E., C.E.C)
      Eşalonarea la rambursare a creditelor (anexa 26 -
    B.N.R.S.E., B.A.I.A., B.I., B.R.C.E., C.E.C.)
      Execuţia de casa a planului de finanţare si
    creditare a investiţiilor pe perioada
    (anexa 27 - B.A.I.A., B.I.)
      Disponibilităţile din conturile investiţiilor
    de stat, bugetelor locale şi a avansurilor
    de la populaţie pentru construcţii de locuinţe
    şi cumpărarea de locuinţe din fondul locativ
    de stat (anexa 28 - B.N.R.S.R., B.I., B.A.I.,
    B.R.C.E., C.E.C.)
    ...............................................
      Execuţia de casa a bugetului statului (anexa 32 -
    B.N.R.S.R.)

                   VII. ALTE SUBACTIVITATI
                   ------------------------

48. Declaraţia de inventar 14-7-1
49. Adeverinţa (privind veniturile realizate) 14-7-2
50. Decizie de imputare 14-7-3
    - Angajament de plata 14-7-3/a
51. Contract de garanţie în numerar 14-7-4
    - Contract de garanţie suplimentară 14-7-4/a
52. Carnet de proprietar al partii sociale 14-7-5
    Cerere de participare cu părţi sociale
    la fondul de dezvoltare economică 14-7-5/a
    - Fişa de evidenta a depunerilor la partea
      socială 14-7-5/b
    - Borderoul depunerilor la partea socială "RS" 14-7-5/c
    - Borderoul depunerilor la partea socială "RS" 14-7-5/d
    - Carnet de depuneri în bani la partea socială
      pentru fondul de dezvoltare economică a
      cooperativei 14-7-5/e
53. Contract (pentru activităţi organizate, potrivit
    Decretului nr. 101/1980) 14-7-7
    Act adiţional (pentru activităţi organizate,
    potrivit Decretului nr. 101/1980) 14-7-7/a
54. Registru pentru evidenta zilnica privind încasările
    şi cheltuielile (pentru activităţi organizate,
    privind Decretul nr. 101/1980) 14-7-8
55. Registru pentru evidenta fondului de rulment
    şi a altor fonduri (pentru asociaţiile de
    locatari) 14-7-9
56. Registru pentru evidenta bunurilor asociaţiei
    (pentru asociaţiile de locatari) 14-7-10
57. Registru pentru evidenta operaţiilor băneşti
    (pentru asociaţiile de locatari 14-7-11
58. Lista de plata a cotelor de contribuţii pentru
    cheltuielile comune de folosinţa întreţinere şi
    reparaţii (pentru asociaţiile de locatari) 14-7-12
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 2c
    ---------
    - Extras -


                   NOMENCLATORUL
indicatorilor financiari ce se aproba prin decret al Consiliului de Stat pe ministere, alte organe centrale consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, organizaţii cooperatiste, de masa şi obşteşti şi centrale industriale

--------------------------------------------------------------------------------
 Nr.
 crt. Cod Denumirea indicatorilor
--------------------------------------------------------------------------------

                   A. Pe ministere, alte organe centrale şi consilii populare
                   -----------------------------------------------------------
judeţene şi al municipiului Bucureşti, organizaţii cooperatiste, de masa
---------------------------------------------------------------------------
si obşteşti
-----------

                   I. VENITURI
                   ------------

  1. 01 Beneficii
  2. 01.1 Beneficii pentru investiţii
  3. 01.2 Beneficii pentru fondul mijloacelor circulante
  4. 01.3 Beneficii pentru fondul de acţiuni sociale
  5. 01.4 Beneficii pentru participarea oamenilor muncii la
                       realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea
                       beneficiilor
  6. 01.4.011 Sume din fondul de participare a oamenilor muncii la
                        realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea
                        beneficiilor repartizate la fondul pentru acţiuni
                        sociale
  7. 01.5 Beneficii pentru rambursări de credite
  8. 01.6 Beneficii pentru dobînzi la credite
  9. 01.7 Vărsăminte la buget din beneficiile unităţilor economice
                       de stat
 10. 01.7.01 Vărsăminte la buget din beneficiile anului curent
 11. 01.7.04 Vărsăminte la buget pentru restituirea sumelor primite
                        de întreprinderi de la buget pentru mijloace circulante
 12. 01.7.05 Vărsăminte la buget din prisosul de beneficii rezultat
                        la fondul de investiţii pentru întreprinderi noi şi
                        dezvoltări importante
................................................................................
 15. 01.8 Impozitul pe veniturile unităţilor cooperatiste şi obşteşti
 16. 01.8.01 Impozitul pe veniturile cooperativelor şi organizaţiilor
                       cooperatiste meşteşugăreşti
 17. 01.8.02 Impozitul pe veniturile cooperativelor şi organizaţiilor
                       cooperatiste de producţie, achiziţii şi desfacere a
                       mărfurilor
 18. 01.8.03 Impozitul pe veniturile unităţilor economice ale
                       organizaţiilor obşteşti
 19. 01.9 Beneficii pentru alte destinaţii
 20. 01.9.01 Beneficii pentru compensarea majorării preţurilor si
                       tarifelor
 21. 01.9.02 Beneficii cuvenite oamenilor muncii pentru părţi sociale
 22. 01.9.03 Beneficii pentru fondul pentru reduceri de preţuri
 23. 01.9.04 Beneficii pentru fondul de asigurare
..............................................................................
 25. 01.9.06 Beneficii pentru fondul de calamitaţi
 26. 01.9.07 Beneficii pentru fondul de rezerva
 27. 01.9.08 Beneficii pentru fondul judeţean de dezvoltare a
                       activităţilor prevăzute de Legea nr. 7/1971
 28. 01.9.09 Beneficii pentru fondul intercooperatist de
                       întrajutorare
 29. 01.9.10 Vărsăminte din beneficiile unităţilor economice la
                       organul ierarhic superior
 30. 01.9.12 Beneficii pentru fondul pentru acţiuni gospodăreşti si
                       social-culturale, potrivit Legii nr. 7/1971
 31. 01.9.13 Beneficii pentru fondul pentru finanţarea unor acţiuni
                       specifice invalizilor şi nevăzătorilor
 32. 01.9.14 Beneficii pentru fondul acţiunilor cultural-sportive
 33. 01.9.15 Vărsăminte din beneficii pentru sport
 34. 01.9.16 Beneficii pentru finanţarea acţiunilor de interes general
 35. 01.9.17 Beneficii pentru cote-părţi cuvenite unităţilor
                       socialiste
 36. 01.9.70 Beneficii pentru alte destinaţii şi fonduri, potrivit
                       legii
 37. 04 Impozitul pe circulaţia mărfurilor
 38. 04.1 Impozitul pe circulaţia mărfurilor (la buget)
................................................................................
 40. 05 Prelevarea pentru societate
 41. 10 Amortizarea fondurilor fixe
 42. 10.1 Amortizarea pentru investiţii
 43. 10.2 Amortizarea pentru rambursări de credite
 44. 10.3 Amortizarea pentru dobînzi la credite
 45. 10.4 Alte vărsăminte din amortizare
................................................................................
 47. 12 Veniturile asigurărilor sociale
 48. 12.1 Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat
 49. 12.1.01 Contribuţia unităţilor socialiste pentru asigurări
                       sociale de stat
 50. 12.1.05 Contribuţia oamenilor muncii pentru tratament balnear si
                       odihna
 51. 12.1.10 Alte venituri ale asigurărilor sociale
 52. 12.2 Veniturile asigurărilor sociale din alte sisteme
 53. 12.2.02 Contribuţia unităţilor socialiste de stat pentru
                       alte sisteme de asigurări sociale
 54. 12.2.03 Contribuţia unităţilor socialiste la sistemele proprii de
                       asigurări sociale
 55. 12.2.04 Contribuţia oamenilor muncii la asigurări sociale
 56. 12.2.05 Contribuţia oamenilor muncii pentru tratament balnear si
                       odihna
 57. 12.2.10 Alte venituri ale asigurărilor sociale
 58. 12.3 Veniturile fondului pentru pensia suplimentară
 59. 12.3.06 Contribuţia oamenilor muncii pentru pensia suplimentară
 60. 15 Încasări din credite externe acordate
 61. 15.1 Încasări din rate scadente la creditele externe acordate
                      pentru mărfuri exportate şi acţiuni de cooperare*)
 62. 15.3 Încasări din rate scadente la alte credite externe
 63. 15.4 Încasări din dobînzi la creditele externe acordate
 64. 18 Alte venituri de la unităţile economice socialiste
 65. 18.1 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din
                      funcţiune şi alte resurse
 66. 18.1.10 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din
                       funcţiune şi alte resurse pentru investiţii
 67. 18.1.20 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din
                       funcţiune şi alte resurse pentru rambursări de credite
                       pentru investiţii
 68. 18.1.30 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din
                       funcţiune şi alte resurse pentru plata de dobînzi la
                       credite pentru investiţii
...............................................................................
 73. 18.3 Disponibilităţi din anii precedenţi*)
 74. 18.4 taxe vamale de la unităţi socialiste
 75. 18.5 Veniturile fondului de cercetare ştiinţifică, dezvoltare
                      tehnologică introducerea progresului tehnic
 76. 18.7 Alte vărsăminte la buget ale unităţilor economice
                      socialiste
 77. 18.7.03 Vărsăminte din prisosul de amortizare rezultat la fondul
                       de investiţii pentru întreprinderi noi şi dezvoltări
                       importante
 78. 18.7.09 Venituri din locaţii la transportul pe calea ferată
 79. 18.7.19 Chirii*)
 80. 18.9 Diverse resurse cu destinaţie specială
 81. 18.9.01 Rambursări de credite pentru modelări, nivelări si
                       sacrificari
 82. 18.9.02 Rambursări de credite pentru consolidare
 83. 18.9.04 Rambursări de credite de la societăţi mixte
 84. 18.9.09 Rambursări de alte credite
 85. 20 Veniturile instituţiilor de stat
 86. 20.1 Vărsăminte la buget de la instituţiile de stat
 87. 20.1.02 Veniturile creşelor
 88. 20.1.04 taxe de spitalizare, analize, consultaţii, tratamente,
                       înregistrarea medicamentelor şi proteze
 89. 20.1.05 Veniturile sanatoriilor balneoclimaterice
 90. 20.1.07 taxe de metrologie
 91. 20.1.09 Venituri din activitatea de navigaţie şi alte prestări
                       de servicii porturi, taxe pentru folosirea aeroporturilor
                       civile, drumurilor
 92. 20.1.13 taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele
                       decît cele sanitare, de pe lîngă instituţii
 93. 20.1.14 taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule,
                       eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri
                       privind circulaţia pe drumurile publice
 94. 20.1.15 Venituri din activitatea de gospodărire a apelor
 95. 20.1.16 taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane
                       fizice prin unităţile vamale
 96. 20.1.17 Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de
                       combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal
 97. 20.1.18 Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a
                       animalelor

---------------
    *) Se desfăşoară pe subcapitole potrivit clasificaţiei indicatorilor
       financiari.

 98. 20.1.19 Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi
                       dispensarelor veterinare
 99. 20.2 Veniturile proprii ale instituţiilor de stat si
                      activităţilor autofinanţate
100. 20.2.01 Veniturile păşunilor comunale
101. 20.2.02 Veniturile oficiilor judeţene pentru studii pedologice si
                       agrochimice
102. 20.2.11 Contravaloarea muncii neefectuate de locuitori şi
                       contribuţia în bani a unităţilor economice socialiste
                       (în domeniul drumurilor şi podurilor)
103. 20.2.21 Contravaloarea muncii neefectuate de locuitori si
                       contribuţia în bani a unităţilor economice socialiste
                       (în domeniul gospodăriei comunale)
104. 20.2.22 taxe pentru staţiuni balneoclimaterice
105. 20.2.31 Veniturile unităţilor de cercetare fără personalitate
                       juridică
106. 20.2.41 Veniturile pieţelor, tirgurilor şi oboarelor
107. 20.2.42 Veniturile unităţilor cu volum mic de producţie si
                       prestări de servicii
108. 20.2.43 Veniturile şcolilor de conducători auto
109. 20.2.44 Veniturile activităţilor economice ale unităţilor privind
                       domeniul public
110 20.2.45 Veniturile din lucrări executate pentru terţi de către
                       direcţiile de drumuri şi poduri
111. 20.2.46 Veniturile cabinetelor pentru probleme de organizare
                       ştiinţifică a producţiei şi a muncii
112. 20.2.47 Veniturile centrelor de calificare şi perfecţionare
113. 20.2.48 Veniturile centrului de antrenament şi perfecţionare a
                       personalului din aeronautica civilă
114. 20.2.49 Veniturile activităţilor productive ale caselor de copii
                       şi şcolilor speciale pentru copii cu deficiente şi ale
                       caselor de pionieri
115. 20.2.50 Veniturile atelierelor-şcoala pe lîngă unităţile de
                       învăţămînt primar, gimnazial şi de pe lîngă licee
116. 20.2.51 Veniturile grădinilor botanice
117. 20.2.52 Veniturile activităţilor productive în cadrul loturilor
                       agricole, crescătorilor de animale de pe lîngă unităţile
                       de învăţămînt
118. 20.2.53 Veniturile activităţilor de integrare cu producţia,
                       cercetarea, proiectarea şi prestarea de servicii in
                       unităţile de învăţămînt superior
119. 20.2.54 Veniturile privind excursii, tabere şi colonii
120. 20.2.55 Veniturile activităţilor productive în cadrul atelierelor
                       unităţilor de asistenta pentru batrini, pensionari sau
                       copii invalizi
121. 20.2.56 Veniturile activităţilor productive în cadrul căminelor
                       atelier
122. 20.2.57 Veniturile camerelor de cazare în comune
123. 20.2.58 Veniturile inspecţiilor judeţene şi a municipiului
                       Bucureşti pentru construcţii
124. 20.2.60 Alte venituri din domeniul activităţilor economice
125. 20.2.61 Veniturile unităţilor de învăţămînt superior pentru
                       autofinanţare
126. 20.2.62 Veniturile caselor corpului didactic
127. 20.2.70 Alte venituri din domeniul învăţămîntului
128. 20.2.71 Veniturile caselor de cultura
129. 20.2.72 Veniturile centrelor de îndrumare a creaţiei populare si
                       a mişcării artistice de masa
130. 20.2.73 Veniturile muzeelor
131. 20.2.74 Veniturile teatrelor şi instituţiilor muzicale
132. 20.2.75 Venituri din activitatea de presa
133. 20.2.76 Veniturile căminelor culturale
134. 20.2.77 Veniturile şcolilor populare de arta
135. 20.2.78 Veniturile caselor de filme
136. 20.2.79 Veniturile editurilor
137. 20.2.80 Alte venituri din domeniul culturii şi artei
138. 20.2.81 Veniturile spitalelor urbane şi spitalelor clinici
                       pentru autofinanţare
139. 20.2.82 Veniturile din asistenta medicală ambulatorie cu plata
140. 20.2.83 Veniturile activităţilor de ergoterapie în unităţi
                       medico-sanitare
141. 20.2.84 Veniturile unităţilor balneoclimaterice neorganizate ca
                       întreprinderi
142. 20.2.90 Alte venituri din domeniul sănătăţii
143. 20.2.91 Venituri din activităţi de ergoterapie în unităţi de
                       asistenta socială
144. 20.3 Veniturile proprii ale fondului silvic comunal
145. 28 Părţi sociale
146. 28.1 Creşterea părţilor sociale la unităţile economice
                      socialiste
147. 28.1.01 Creşterea părţilor sociale la unităţile socialiste pentru
                       investiţii din fondul de dezvoltare economică
148. 28.1.02 Creşterea părţilor sociale la unităţile socialiste
                       pentru fondul mijloacelor circulante
149. 28.2 Creşterea părţilor sociale la cooperativele de credit si
                      casele de ajutor reciproc
150. 30.4 Creşterea disponibilităţilor din veniturile proprii*)
151. 30.5 Creşterea altor resurse de creditare*)
152. 32 Credite externe primite
153. 32.1 Credite externe primite pentru importuri
154. 32.2 Credite externe primite pentru investiţii
155. 32.3 Credite externe financiar-bancare
156. 35 Alte venituri
157. 35.1 Alte venituri la buget
158. 35.3 Sume din vînzarea locuinţelor din fondul locativ de stat
159. 35.4 Încasări de rate scadente la creditele pentru construcţii
                      şi cumpărări de locuinţe
160. 35.4.01 Încasări de rate scadente la creditele pentru construcţii
                       de locuinţe
161. 35.4.02 Încasări de rate scadente la creditele pentru cumpărări
                       de locuinţe
162. 35.4.03 Încasări de rate scadente la creditele acordate
                       populaţiei pentru locuinţe în construcţie proprie şi alte
                       obiective
163. 35.5 Contribuţia personalului muncitor la fondul pentru acţiuni
                      sociale
164. 35.5.01 Contribuţia personalului muncitor la tratament balnear si
                       odihna
165. 35.5.02 Contribuţia personalului muncitor la întreţinerea
                       copiilor în creşs
166. 35.5.03 Contribuţia personalului muncitor la întreţinerea
                       copiilor în grădiniţe
167. 35.5.09 Alte venituri ale fondului de acţiuni sociale
168. 35.6 Veniturile proprii ale fondurilor cu destinaţie specială
                      la dispoziţia consiliilor populare
169. 35.6.01 Contribuţia bănească a populaţiei
170. 35.6.02 Contribuţia pentru paza obsteasca comunală
171. 35.6.03 Contribuţia pentru electrificări rurale
172. 35.7 Avansuri de la populaţie pentru construirea de locuinţe
                      proprietate personală
173. 35.8 Veniturile proprii ale organizaţiilor obşteşti
174. 35.9.01 Venituri din bugetele altor organizaţii
175. 46 Resurse de creditare*)

                    II. CHELTUIELI
                    ---------------

176. 51 Cheltuieli pentru investiţii
177. 51.1 Alocaţii de la buget pentru investiţii
178. 51.2 Cheltuieli pentru investiţii din resurse proprii ale
                     unităţilor economice
179. 51.3 Credite de completare pentru cheltuieli de investiţii
180. 51.4 Credite pentru construcţii de locuinţe proprietate
                     personală
181. 51.5 Cheltuieli pentru investiţii ale instituţiilor si
                     organizaţiilor obşteşti din resurse proprii
182. 51.5.01 Cheltuieli pentru investiţii din contribuţia bănească a
                       populaţiei
183. 51.5.02 Cheltuieli pentru investiţii din veniturile proprii ale
                       instituţiilor de stat şi activităţilor autofinanţate
184. 51.5.03 Cheltuieli pentru investiţii din veniturile fondului
                       silvic comunal
185. 51.5.04 Cheltuieli pentru investiţii din veniturile proprii
                       ale organizaţiilor obşteşti
186. 51.5.05 Cheltuieli pentru investiţii din alte resurse proprii
187. 56 Alocări pentru mijloace circulante
188. 56.1 Alocaţii de la buget pentru mijloace circulante
189. 56.2 Alocări din resurse proprii pentru mijloace circulante
190. 56.3 Credite bancare pentru mijloace circulante
................................................................................
192. 66 Cheltuieli pentru acţiuni agrozooveterinare
193. 66.1 Cheltuieli pentru acţiuni agrozooveterinare de la buget
194. 66.2 Cheltuieli pentru acţiuni agrozooveterinare din veniturile
                      proprii instituţiilor de stat şi activităţilor autofinan-
                      tate
195. 66.2.06 Cheltuieli pentru păşuni comunale
196. 66.2.18 Cheltuieli pentru oficiile judeţene pentru studii
                       pedologice şi agro-chimice

--------------
    *) Se desfăşoară pe subcapitole potrivit clasificaţiei indicatorilor
       financiari.


197. 66.2.30 Cheltuieli pentru alte unităţi şi acţiuni
                       agrozooveterinare
198. 66.3 Cheltuieli pentru acţiuni agrozooveterinare din
                      veniturile proprii ale organizaţiilor obşteşti şi din
                      beneficiile unităţilor economice subordonate
199. 66.3.30 Cheltuieli pentru alte unităţi şi acţiuni
                       agrozooveterinare
200. 67 Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor si
                     podurilor
201. 67.1 Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor şi
                      podurilor de la buget
202. 67.2 Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor si
                      podurilor din veniturile proprii ale instituţiilor de stat
                      şi activităţilor autofinanţate
203. 67.4 Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor si
                      podurilor din contribuţia bănească a populaţiei
204. 68 Cheltuieli pentru acţiuni de gospodărie comunală
205. 68.1 Cheltuieli pentru acţiuni de gospodărie comunală de la
                      buget
206. 68.2 Cheltuieli pentru acţiuni de gospodărie comunală din
                      veniturile proprii ale instituţiilor de stat şi activita-
                      tilor autofinanţate
207. 68.2.01 Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea străzilor
208. 68.2.11 Cheltuieli din taxe pentru staţiuni balneoclimaterice
209. 68.2.30 Cheltuieli pentru alte acţiuni de gospodărie comunală
210. 68.4 Cheltuieli pentru acţiuni de gospodărie comunală din
                      contribuţia bănească a populaţiei
211. 69 Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare
                     tehnologică şi introducerea progresului tehnic
212. 69.1 Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică de la buget
213. 69.2 Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică din veniturile
                      proprii ale instituţiilor de stat şi activităţilor
                      autofinanţate
214. 69.3 Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică din veniturile
                      proprii ale organizaţiilor obşteşti şi din beneficiile
                      unităţilor economice subordonate
215. 69.6 Cheltuieli din fondul pentru cercetare ştiinţifică,
                      dezvoltare tehnologică şi introducerea progresului tehnic
216. 70 Cheltuieli pentru prospecţiuni şi lucrări geologice de
                     cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi
................................................................................
226. 72 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice
227. 72.1 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice de la buget
228. 72.1.01 Cheltuieli pentru unităţile vamale
229. 72.1.02 Cheltuieli pentru aviaţia civilă
330. 72.1.03 Cheltuieli pentru navigaţia civilă
231. 72.1.04 Cheltuieli pentru activitatea de gospodărire a apelor
232. 72.1.06 Alocaţii pentru compensarea majorării preţurilor si
                       tarifelor la unităţi economice
233. 72.1.07 Cheltuieli pentru imobile preluate de stat
234. 72.1.08 Cheltuieli pentru reparaţii, întreţinere şi administrarea
                       fondului locativ de stat
235. 72.1.30 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice
236. 72.2 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice din veniturile
                       proprii ale instituţiilor de stat şi activităţilor
                       autofinanţate
237. 72.2.11 Cheltuieli pentru pieţe, tîrguri şi oboare
238. 72.2.12 Cheltuielile unităţilor cu volum mic de producţie si
                       prestări de servicii
239. 72.2.13 Cheltuielile şcolilor de conducători auto
240. 72.2.14 Cheltuielile activităţilor economice ale unităţilor
                       privind domeniul public
241. 72.2.15 Cheltuieli pentru lucrări executate pentru terţi de către
                       direcţiile de drumuri şi poduri
242. 72.2.16 Cheltuielile cabinetelor pentru probleme de organizare
                       ştiinţifică a producţiei şi a muncii
243. 72.2.17 Cheltuielile centrelor de calificare şi perfecţionare
244. 72.2.18 Cheltuielile centrului de antrenament şi perfecţionare a
                       personalului din aeronautica civilă
245. 72.2.19 Cheltuieli pentru activităţi productive ale caselor de
                       copii şi şcolilor speciale pentru copii cu deficiente si
                       ale caselor de pionieri
246. 72.2.20 Cheltuielile atelierelor-şcoala pe lîngă unităţile de
                       învăţămînt primar, gimnazial şi de pe lîngă licee
247. 72.2.21 Cheltuielile grădinilor botanice
248. 72.2.22 Cheltuielile pentru activităţile productive în cadrul
                       loturilor agricole, crescătorilor de animale de pe lîngă
                       unităţile de învăţămînt
249. 72.2.23 Cheltuielile activităţilor de integrare cu producţia,
                       cercetarea, proiectarea şi prestarea de servicii in
                       unităţile de învăţămînt superior
250. 72.2.24 Cheltuieli pentru excursii, tabere şi colonii
251. 72.2.25 Cheltuieli pentru activităţi productive în cadrul
                       căminelor atelierelor unităţilor de asistenta pentru
                       batrini, pensionari sau copii invalizi
252. 72.2.26 Cheltuieli pentru activităţi productive în cadrul
                       căminelor atelier
253. 72.2.27 Cheltuieli pentru camere de cazare în comune
254. 72.2.28 Cheltuieli pentru inspecţii judeţene şi a municipiului
                       Bucureşti pentru construcţii
255. 72.2.30 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice
256. 72.4 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice din fondurile cu
                      destinaţie specială la dispoziţia consiliilor populare
257. 72.4.04 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice din contribuţia
                       bănească a populaţiei
258. 72.4.09 Cheltuieli din fondul silvic comunal
259. 72.5 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice din beneficii si
                      amortizare
260. 72.5.01 Cheltuieli pentru participarea oamenilor muncii la
                       realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea
                       beneficiilor
261. 72.5.02 Compensarea majorării preţurilor şi tarifelor
262. 72.5.03 Sume cuvenite oamenilor muncii pentru părţile sociale
263. 72.5.04 Fonduri pentru reduceri de preţuri
264. 72.5.05 Fonduri pentru acoperirea pierderilor determinate de
                       calamitaţi
265. 72.5.06 Dobînzi la creditele bancare de completare pentru
                       investiţii
266. 72.5.07 Fondul judeţean de dezvoltare a activităţilor
                       prevăzute de Legea nr. 7/1971
267. 72.5.08 Fondul intercooperatist de întrajutorare
268. 72.5.30 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice
269. 72.6 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice din rezultatele
                      financiare ale unităţilor economice
270. 72.8 Cheltuieli pentru alte obiective economice şi sociale
                      acoperite din credite
271. 72.8.01 Cheltuieli pentru modelări, nivelări şi sacrificari
                       acoperite din credite
272. 72.8.02 Cheltuieli pentru consolidare acoperite din credite
273. 72.8.04 Cheltuieli pentru aport de capital la societăţi mixte
                       acoperite din credite
274. 72.8.05 Credite acordate populaţiei pentru locuinţe in
                       construcţie proprie şi alte obiecte
275. 72.8.06 Credite pentru cumpărări de locuinţe din fondul locativ
                       de stat
276. 72.8.07 Creşterea (reducerea) creditelor pentru beneficiarii de
                       investiţii
277. 72.9 Creşterea împrumuturilor acordate de cooperativele de
                     credit şi casele de ajutor reciproc
278. 75 Cheltuieli pentru acordarea de credite externe pentru
                    export
279. 75.1 Credite externe acordate pentru mărfuri exportate si
                     acţiuni de cooperare
280. 75.3 Alte credite externe acordate
281. 76 Cheltuieli pentru învăţămînt
282. 76.1 Cheltuieli pentru învăţămînt de la buget
283. 76.2 Cheltuieli pentru învăţămînt din veniturile proprii ale
                     instituţiilor de stat şi activităţilor autofinanţate
284. 76.2.05 Cheltuieli pentru învăţămîntul superior
285. 76.2.11 Cheltuieli pentru casele corpului didactic
286. 76.2.30 Cheltuieli pentru alte instituţii şi acţiuni de
                       învăţămînt
287. 76.4 Cheltuieli pentru învăţămînt din contribuţia bănească a
                      populaţiei
288. 76.6 Cheltuieli pentru învăţămînt din rezultatele financiare
                      ale unităţilor economice
289. 76.6.07 Cheltuieli pentru calificarea, perfecţionarea şi
                       specializarea cadrelor
290. 76.7 Cheltuieli pentru învăţămînt din fondul de acţiuni sociale
291. 76.7.01 Cheltuieli pentru învăţămînt preşcolar
292. 76.8 Cheltuieli pentru învăţămînt din bugetele altor
                      organizaţii
293. 77 Cheltuieli pentru cultura şi arta
294. 77.1 Cheltuieli pentru cultura şi arta de la buget
295. 77.2 Cheltuieli pentru cultura şi arta din veniturile proprii
                      ale instituţiilor de stat şi activităţilor autofinanţate
296. 77.2.01 Cheltuieli pentru case de cultura
297. 77.2.02 Cheltuieli pentru centre de îndrumare a creanţei populare
                       şi a mişcării artistice de masa
298. 77.2.05 Cheltuieli pentru muzee
299. 77.2.06 Cheltuieli pentru teatre şi instituţii muzicale
300. 77.2.07 Cheltuieli pentru activitatea de presa
301. 77.2.11 Cheltuieli pentru cămine culturale
302. 77.2.12 Cheltuieli pentru şcoli populare de arta
303. 77.2.13 Cheltuieli pentru case de filme
304. 77.2.14 Cheltuieli pentru edituri
305. 77.2.30 Cheltuieli pentru alte instituţii şi acţiuni de cultura
                       şi arta
306. 77.3 Cheltuieli pentru cultura şi arta din veniturile proprii
                      ale organizaţiilor obşteşti şi beneficiile unităţilor
                      economice subordonate
307. 77.3.30 Cheltuieli pentru alte instituţii şi acţiuni de cultura
                       şi arta
308. 77.4 Cheltuieli pentru cultura şi arta din contribuţia
                      bănească a populaţiei
309. 77.8 Cheltuieli pentru cultura şi arta din bugetele altor
                      organizaţii
310. 78 Cheltuieli pentru sănătate
311. 78.1 Cheltuieli pentru sănătate de la buget
312. 78.2 Cheltuieli pentru sănătate din veniturile proprii ale
                      instituţiilor de stat şi activităţilor autofinanţate
313. 78.2.04 Cheltuieli pentru spitale urbane şi spitale clinici
314. 78.2.15 Cheltuieli pentru asistenta medicală, ambulatorie, cu
                       plata
315. 78.2.16 Cheltuieli pentru activităţi de ergoterapie în unităţi
                       medico-sanitare
316. 78.2.17 Cheltuieli pentru unităţi balneoclimaterice neorganizate
                       ca întreprinderi
317. 78.2.30 Cheltuieli pentru alte instituţii şi acţiuni sanitare
318. 78.3 Cheltuieli pentru sănătate din veniturile proprii ale
                      organizaţiilor obşteşti şi beneficiile unităţilor
                      economice subordonate
319. 78.3.30 Cheltuieli pentru alte instituţii şi acţiuni sanitare
320. 78.4 Cheltuieli pentru sănătate din contribuţia bănească a
                      populaţiei
321. 78.7 Cheltuieli pentru sănătate din fondul pentru acţiuni
                      sociale
322. 78.7.02 Cheltuieli pentru dispensare medicale din mediul urban
323. 78.7.06 Cheltuieli pentru creşs
324. 79 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport
325. 79.1 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport de la buget
326. 79.3 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport din veniturile
                      proprii ale organizaţiilor obşteşti şi beneficiile
                      unităţilor economice subordonate
327. 79.4 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport din contribuţia
                      bănească a populaţiei
328. 79.5 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport din beneficiile
                      unităţilor economice de stat
329. 79.8 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport din bugetele
                      altor organizaţii
330. 80 Cheltuieli pentru asistenta socială
321. 80.1 Cheltuieli pentru asistenta socială de la buget
332. 80.2 Cheltuieli pentru asistenta socială din veniturile
                      proprii ale instituţiilor de stat şi activităţilor
                      autofinanţate
333. 80.2.11 Cheltuieli pentru activităţi de ergoterapie în unităţi de
                       asistenta socială
334. 80.3 Cheltuieli pentru asistenta socială din veniturile proprii
                      ale organizaţiilor obşteşti şi beneficiile unităţilor
                      economice subordonate
335. 80.3.30 Cheltuieli pentru alte acţiuni de asistenta socială
336. 80.4 Cheltuieli pentru asistenta socială din contribuţia
                     bănească a populaţiei
337. 80.8 Cheltuieli pentru asistenta socială din bugetele altor
                     organizaţii
338. 81 Cheltuieli pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii
339. 81.1 Cheltuieli pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii,
                     de la buget
340. 81.1.01 Alocaţii de stat pentru copii
341. 81.1.02 Ajutoare pentru mame cu mulţi copii
342. 81.1.03 Indemnizaţii de naştere
343. 81.1.04 Ajutoare pentru sotii de militari în termen
344. 81.6 Cheltuieli pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii,
                     din rezultatele financiare ale unităţilor
345. 82 Cheltuieli pentru pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari si
                    alte persoane
346. 82.1 Cheltuieli pentru pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari si
                     alte persoane, de la buget
347. 82.1.01 Pensii şi ajutoare I.O.V.R.
348. 82.1.02 Pensii militari
349. 82.1.03 Alte pensii şi ajutoare
350. 84 Cheltuielile asigurărilor sociale
351. 84.1 Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat
352. 84.1.01 Pensii de asigurări sociale de stat plătite prin oficiile
                      de pensii
353. 84.1.02 Pensii de asigurări sociale de stat plătite prin
                      întreprinderi şi instituţii
354. 84.1.06 Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de munca din
                      cauza de boala şi accident
355. 84.1.07 Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea
                      copiilor bolnavi
356. 84.1.08 Ajutoare sociale
357. 84.1.09 Ajutoare acordate personalului muncitor
358. 84.1.10 Ajutoare pentru pensionari
359. 84.1.11 Cheltuieli pentru tratament balnear şi odihna
360. 84.1.12 Cheltuieli pentru transmiterea pensiilor
361. 84.1.13 Impozit asupra indemnizaţiilor de asigurări sociale
362. 84.1.14 Cheltuieli pentru masa calda mineri şi geologi
363. 84.1.30 Alte cheltuieli pentru asigurări sociale
364. 84.2 Cheltuielile asigurărilor sociale din alte sisteme
365. 84.2.03 Pensii de asigurări sociale plătite din alte sisteme de
                      asigurări sociale
366. 84.2.06 Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de munca din
                      cauza boala şi accident
367. 84.2.07 Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea
                      copiilor bolnavi
368. 84.2.08 Ajutoare sociale
369. 84.2.09 Ajutoare acordate personalului muncitor
370. 84.2.10 Ajutoare pentru pensionari
371. 84.2.11 Cheltuieli pentru tratament balnear şi odihna
372. 84.2.12 Cheltuieli pentru transmiterea pensiilor
373. 84.2.13 Impozit asupra indemnizaţiilor de asigurări sociale
374. 84.2.15 Vărsăminte la buget pentru asistenta medicală
375. 84.2.16 Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii din fondurile
                      sistemelor proprii de asigurări sociale
376. 84.2.30 Alte cheltuieli pentru asigurări sociale
377. 84.3 Cheltuieli pentru asigurări sociale din fondul pentru
                     pensia suplimentară
378. 84.3.04 Pensii suplimentare plătite pensionarilor proveniţi din
                      unităţile de stat
379. 84.3.05 Pensii suplimentare plătite pensionarilor proveniţi din
                      unităţile care au sisteme proprii de asigurări sociale
380. 85 Cheltuieli pentru alte acţiuni social-culturale
381. 85.1 Alocaţii de la buget pentru fondul de acţiuni sociale
382. 85.5 Cheltuieli pentru alte acţiuni social-culturale din
                     beneficii
383. 85.7 Cheltuieli pentru alte acţiuni social-culturale finanţate
                     din fondul de acţiuni sociale
384. 85.7.01 Cheltuieli pentru tratament balnear şi odihna
385. 85.7.02 Cheltuieli pentru cantine-restaurant
386. 85.7.03 Cheltuieli pentru cămine muncitoreşti
387. 85.7.30 Alte cheltuieli social-culturale
388. 86 Cheltuieli pentru funcţionarea organelor puterii si
                    administraţiei de stat
389. 86.1 Cheltuieli pentru funcţionarea organelor puterii si
                     administraţiei de stat de la buget
390. 86.1.01 Cheltuieli pentru organele supreme ale puterii de stat
391. 86.1.02 Cheltuieli pentru organele centrale ale administraţiei de
                      stat, organe judecătoreşti şi de procuratura
392. 86.1.03 Cheltuieli pentru unităţile exterioare ale organelor
                      centrale, organelor judecătoreşti şi de procuratura
393. 86.1.04 Cheltuieli pentru reprezentantele Republicii Socialiste
                      România în străinătate
394. 86.1.05 Cheltuieli pentru comitetele executive ale consiliilor
                      populare judeţene
395. 86.1.06 Cheltuieli pentru comitetele executive ale consiliilor
                      populare municipale şi ale sectoarelor municipiului
                      Bucureşti
396. 86.1.07 Cheltuieli pentru birourile executive ale consiliilor
                      populare orăşeneşti
397. 86.1.08 Cheltuieli pentru birourile executive ale consiliilor
                      populare comunale
...............................................................................
399. 87 Cheltuieli pentru apărarea tarii
400. 89 Rate şi dobînzi la credite externe primite
401. 89.1 Rate scadente la creditele externe primite
402. 89.1.01 Rate scadente la creditele externe primite pentru
                      importuri*)
403. 89.1.02 Rate scadente la creditele externe primite pentru
                      investiţii
404. 89.1.03 Rate scadente la creditele externe financiar-bancare
405. 89.1.04 Rate scadente la creditele externe primite de la F.M.I.
406. 89.2 Dobînzi la creditele externe primite
407. 89.2.01 Dobînzi la creditele externe primite pentru importuri*)
408. 89.2.02 Dobînzi la creditele externe primite pentru investiţii
409. 89.2.03 Dobînzi la creditele externe financiar-bancare
410. 89.2.04 Dobînzi la creditele externe primite de la F.M.I.
411. 90 Alte cheltuieli
412. 90.1 Cheltuieli pentru alte acţiuni de la buget
413. 90.3 Cheltuieli ale altor organizaţii obşteşti
414. 90.3.30 Alte cheltuieli
415. 90.4 Cheltuieli din fondurile cu destinaţie specială la
                     dispoziţia consiliilor populare
416. 90.4.01 Cheltuieli din contribuţia bănească a populaţiei
417. 90.4.03 Cheltuieli din fondul pentru acţiuni gospodăreşti
418. 90.4.04 Cheltuieli din fondul pentru paza obsteasca
419. 90.6 Alte cheltuieli din rezultatele financiare ale unităţilor
                     economice
420. 90.6.01 Cheltuieli de protocol din rezultatele financiare ale
                      unităţilor economice
-------------
    *) Se desfăşoară pe subcapitole potrivit clasificaţiei indicatorilor financiari.

421. 90.1.02 Fonduri de rezerva în bugetul local
422. 92.1.02 Excedentele bugetelor locale
423. 92.1.03 Vărsăminte la bugetul republican pentru fondul de
                      dezvoltare al întregii societăţi
424. 92.1.04 Fond de rulment pentru autofinanţare la dispoziţia
                      comitetelor (birourilor) executive ale consiliilor
                      populare
425. 96 Credite bancare şi alte active bancare*)
------------
    *) Se desfăşoară pe subcapitole potrivit clasificaţiei indicatorilor financiari.

          III. Alţi indicatori
................................................................................
431. 48.4.04 Viteza de rotaţie - în zile - a mijloacelor circulante
                      totale, pentru ramurile:
                      01 - industrie
                      04 - construcţii
                      06 - transporturi
                      07 - telecomunicaţii
                      08 - comerţ interior
                      09 - comerţ exterior
                      10 - aprovizionare tehnico-materială
                    12.1 - cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
                    12.2 - proiectare
                      18 - prestări de servicii

      B. Pe centrale industriale şi unităţi economice asimilate acestora
      ------------------------------------------------------------------
1. 01 Beneficii
2. 04 Impozitul pe circulaţia mărfurilor
3. 05 Prelevarea pentru societate
4. 10 Amortizarea fondurilor fixe
5. 56 Alocări pentru mijloace circulante
--------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Prezentul nomenclator se completează de Ministerul Finanţelor cu indicatorii rezultaţi din dispoziţii legale şi măsuri aprobate de Conducere, cu cei stabiliţi prin clasificaţia indicatorilor financiari.

    ANEXA 2

          NOMENCLATORUL
indicatorilor financiari care se aproba de Ministerul Finanţelor pe ministere, celelalte organe centrale consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, organizaţii cooperatiste, de masa şi obşteşti

--------------------------------------------------------------------------------
Nr. Cod Denumirea indicatorilor
crt.
--------------------------------------------------------------------------------
1. 48.9.40 Cheltuieli administrativ-gospodăreşti ale unităţilor
                        economice
2. 48.9.401 Cheltuieli de birou
3. 48.9.402 Cheltuieli de deplasare, detaşare şi transfer
4. 48.9.403 Cheltuieli pentru întreţinere şi reparaţii la clădiri
                          şi alte mijloace fixe şi cheltuieli gospodăreşti
--------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Prezentul nomenclator se completează de Ministerul Finanţelor cu indicatorii rezultaţi din dispoziţii legale şi măsuri aprobate de Conducere, cu cei stabiliţi prin clasificaţia indicatorilor financiari.

    ANEXA 2 e
- Extras -

            NOMENCLATORUL
indicatorilor financiari ce se aproba de ministere, celelalte organe centrale, consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, organizaţii cooperatiste, de masa şi obşteşti, pe unităţile în subordine, în cadrul şi în corelare cu indicatorii economici şi financiari aprobaţi potrivit legii

--------------------------------------------------------------------------------
Nr. Cod Denumirea indicatorilor
crt.
--------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2
--------------------------------------------------------------------------------
                            I. VENITURI
                            -----------
  1. 01.0.01 Beneficii pentru fondul de dezvoltare economică
  2. 01.0.02 Beneficii pentru fondul pentru construcţii de locuinţe si
                   alte investiţii cu caracter social
  3. 01.1.01 Beneficii pentru investiţii din fondul de dezvoltare
                   economică
  4. 01.1.02 Beneficii pentru investiţii din fondul pentru construcţii de
                   locuinţe şi alte investiţii cu caracter social
  5. 01.1.03 Beneficii pentru restituirea fondurilor primite pentru
                   investiţii
  6. 01.4.01 Beneficii pentru fondul de participare a oamenilor muncii la
                   realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea
                   beneficiilor
  7. 01.4.02 Beneficii pentru stimularea suplimentară a oamenilor muncii
                   pentru realizarea exportului
  8. 01.5.01 Beneficii pentru rambursări de credite pentru investiţii
                   finanţate din fondul de dezvoltare economică
  9. 01.5.02 Beneficii pentru rambursări de credite pentru investiţii
                   finanţate din fondul de construcţii de locuinţe şi alte
                   investiţii cu caracter social
 10. 01.5.03 Beneficii pentru rambursări de credite pentru investiţii din
                   împrumuturi externe
 11. 01.5.04 Beneficii pentru rambursări de credite pentru investiţii din
                   alte fonduri
 12. 01.5.09 Beneficii pentru rambursări de alte credite
 13. 01.6.01 Beneficii pentru dobînzi la credite pentru investiţii
                   finanţate din fondul de dezvoltare economică
 14. 01.6.02 Beneficii pentru dobînzi la credite pentru investiţii
                   finanţate din fondul pentru construcţii de locuinţe şi alte
                   investiţii cu caracter social
 15. 10.0.01 Amortizarea fondurilor fixe pentru fondul de dezvoltare
                   economică
 16. 10.0.02 Amortizarea fondurilor fixe pentru fondul pentru construcţii
                   de locuinţe şi alte investiţii cu caracter social
 17. 10.1.01 Amortizarea pentru investiţii din fondul de dezvoltare
                   economică
 18. 10.1.02 Amortizarea pentru investiţii din fondul pentru construcţii
                   de locuinţe şi alte investiţii cu caracter social
 19. 10.1.03 Amortizarea pentru restituirea fondurilor primite pentru
                   investiţii
 20. 10.2.01 Amortizarea pentru rambursări de credite pentru investiţii
                   finanţate din fondul de dezvoltare economică
 21. 10.2.02 Amortizarea pentru rambursări de credite pentru investiţii
                   finanţate din fondul de construcţii de locuinţe şi alte
                   investiţii cu caracter social
 22. 10.2.03 Amortizarea pentru rambursări de credite pentru investiţii
                   din împrumuturi externe
 23. 10.2.04 Amortizarea pentru rambursări de alte credite
 24. 10.3.011 Amortizarea pentru dobînzi la creditele pentru investiţii
                   finanţate din fondul de dezvoltare economică
 25. 10.3.012 Amortizarea pentru dobînzi la creditele pentru investiţii
                   finanţate din fondul pentru construcţii de locuinţe şi alte
                   investiţii cu caracter social
 26. 10.3.04 Amortizarea pentru dobînzi la alte credite
 27. 10.4.01 Vărsăminte din prisosul de amortizare la fondul centralei
 28. 10.4.02 Amortizarea pentru fondul la dispoziţia organului ierarhic
                   superior
 29. 18.1.01 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune
                   şi alte resurse pentru fondul de dezvoltare economică
 30. 18.1.02 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune
                   şi alte resurse pentru fondul pentru construcţii de locuinţe
                   şi alte investiţii cu caracter social
 31. 18.1.101 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune
                   şi alte resurse pentru investiţii din fondul de dezvoltare
                   economică
 32. 18.1.102 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune
                   şi alte resurse pentru investiţii din fondul pentru
                   construcţii de locuinţe şi alte investiţii cu caracter social
 33. 18.1.103 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune
                   şi alte resurse pentru finanţarea investiţiilor instituţiilor
                   de stat
 34. 18.1.104 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune
                   şi alte resurse pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe
                   din fondurile statului
 35. 18.1.201 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune
                   şi alte resurse pentru rambursări de credite de investiţii
                   finanţate din fondul de dezvoltare economică
 36. 18.1.202 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune
                   şi alte resurse pentru rambursări de credite pentru
                   investiţii finanţate din fondul pentru construcţii de
                   locuinţe şi alte investiţii cu caracter social
................................................................................
 41. 18.3.101 Disponibilităţi din anii precedenţi pentru investiţii din
                   fondul de dezvoltare economică
 42. 18.3.102 Disponibilităţi din anii precedenţi pentru investiţii din
                   fondul pentru construcţii de locuinţe şi alte investiţii cu
                   caracter social
 43. 18.3.103 Disponibilităţi din anii precedenţi pentru investiţii din
                   fondul pentru întreprinderi noi şi dezvoltări importante
 44. 18.5.01 Încasări din valorificarea producţiei realizată din fondul
                   pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică si
                   introducerea progresului tehnic
 45. 18.5.02 Sume pentru fondul de cercetare ştiinţifică, dezvoltare
                   tehnologică şi introducerea progresului tehnic incluse in
                   costurile de producţie
 46. 18.5.03 Sume primite de la organul ierarhic superior la fondul de
                   cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi introducerea
                   progresului tehnic
 47. 20.8 Sume primite de la organul ierarhic superior
 48. 35.6.05 Venituri din sumele încasate de la unităţile economice
                   socialiste şi de la populaţie pentru neefectuarea
                   contribuţiei în munca

                         II. CHELTUIELI
                         --------------
 49. 51.1.01 Alocaţii de la buget pentru investiţiile instituţiilor de
                   stat
 50. 51.1.02 Alocaţii de la buget pentru investiţii la întreprinderi noi
                   şi dezvoltări importante
 51. 51.1.03 Alocaţii de la buget pentru construcţii de locuinţe din
                   fondurile statului
 52. 51.1.05 Alocaţii de la buget pentru alte investiţii
 53. 51.2.01 Cheltuieli pentru investiţii din fondul de dezvoltare
                   economică
 54. 51.2.02 Cheltuieli pentru investiţii din fondul pentru construcţii de
                   locuinţe şi alte investiţii cu caracter social
 55. 51.2.03 Cheltuieli pentru investiţii din fondul pentru întreprinderi
                   noi şi dezvoltări importante
 56. 51.3.01 Credite de completare pentru investiţii din fondul de
                   dezvoltare economică
 57. 51.3.02 Credite de completare pentru investiţii din fondul pentru
                   construcţii de locuinţe şi alte investiţii cu caracter social
 58. 51.3.03 Credite de completare pentru investiţii din resurse externe
 59. 51.3.04 Alte credite de completare pentru investiţii
 60. 51.0.01 Cheltuieli totale pentru investiţii din fondul de dezvoltare
                   economică
 61. 51.0.02 Cheltuieli totale pentru investiţii din fondul pentru
                   construcţii de locuinţe şi alte investiţii cu caracter social
 62. 51.0.03 Cheltuieli totale pentru investiţii din fondul pentru
                   întreprinderi noi şi dezvoltări importante
 63. 51.0.04 Cheltuieli totale pentru investiţii ale instituţiilor de stat
 64. 51.0.05 Cheltuieli totale pentru investiţii ale instituţiilor de stat
                   şi activităţi autofinanţate
 65. 51.0.06 Cheltuieli totale pentru investiţii din contribuţia bănească
                   a populaţiei
 66. 51.0.07 Cheltuieli totale pentru investiţii din fondul silvic comunal
 67. 51.0.08 Cheltuieli pentru investiţii ale unităţilor financiar-bancare
 68. 51.0.09 Cheltuieli pentru construcţii de locuinţe din fondul statului
 69. 66.1.01 Cheltuieli de la buget pentru amendarea solurilor acide
 70. 66.1.02 Cheltuieli de la buget pentru acoperirea sumelor fixe
                   stabilite la cantităţile de seminţe
 71. 66.1.03 Cheltuieli de la buget pentru încercarea şi omologarea
                   soiurilor
 72. 66.1.04 Cheltuieli de la buget pentru drepturile şi indemnizaţiile
                   pentru cadrele din CAP, consilii intercooperatiste
 73. 66.1.05 Cheltuieli de la buget pentru combaterea dăunătorilor si
                   bolilor în sectorul vegetal
 74. 66.1.06 Cheltuieli de la buget pentru păşuni comunale
 75. 66.1.07 Cheltuieli de la buget pentru prime pentru viţei
 76. 66.1.08 Cheltuieli de la buget pentru reproducţia şi selecţia
                   animalelor
 77. 66.1.09 Cheltuieli de la buget pentru circumscripţii, spitale si
                   laboratoare veterinare, precum şi combaterea epizootiilor
 78. 66.1.12 Cheltuieli de la buget pentru activitatea direcţiilor
                   generale pentru agricultura
 79. 66.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte unităţi şi acţiuni
                   agrozooveterinare
 80. 67.1.01 Cheltuieli de la buget pentru întreţinerea şi repararea
                   drumurilor şi podurilor
 81. 67.1.02 Cheltuieli de la buget pentru întreţinerea şi funcţionarea
                   unităţilor de drumuri
 82. 68.1.01 Cheltuieli de la buget pentru întreţinerea şi repararea
                   străzilor
 83. 68.1.02 Cheltuieli de la buget pentru iluminat public
 84. 68.1.03 Cheltuieli de la buget pentru salubritate
 85. 68.1.04 Cheltuieli de la buget pentru întreţinerea grădinilor
                   publice, parcurilor şi zonelor verzi
 86. 68.1.05 Cheltuieli de la buget pentru întreţinerea şi funcţionarea
                   unităţilor privind domeniul public
 87. 68.1.06 Cheltuieli de la buget pentru prevenirea şi stingerea
                   incendiilor
 88. 68.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte acţiuni de gospodărie
                   comunală
 89. 69.1.01 Cheltuieli de la buget pentru obiective, teme de cercetare si
                   cercetări complexe din programele prioritare
 90. 69.1.02 Cheltuieli de la buget pentru unităţi de cercetare
 91. 69.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte instituţii şi acţiuni
                   pentru cercetare ştiinţifică
 92. 69.2.02 Cheltuieli din veniturile proprii ale instituţiilor de stat
                   şi activităţilor autofinanţate pentru unităţi de cercetare
 93. 69.2.30 Cheltuieli din veniturile proprii ale instituţiilor de stat
                   şi activităţilor autofinanţate pentru alte instituţii si
                   acţiuni pentru cercetare ştiinţifică
 94. 69.3.02 Cheltuieli din veniturile proprii ale organizaţiilor obşteşti
                   şi din beneficiile unităţilor economice subordonate pentru
                   unităţi de cercetare
 95. 69.3.30 Cheltuieli din veniturile proprii ale organizaţiilor obşteşti
                   şi din beneficiile unităţilor economice subordonate pentru
                   alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică
 96. 72.6.01 Cheltuieli din rezultatele financiare ale unităţilor
                   economice pentru amortizarea şi cheltuielile pentru
                   reparaţiile clădirilor şi altor fonduri fixe date in
                   folosinţa şcolilor profesionale şi organizaţiilor obşteşti
                   conform prevederilor legale
 97. 72.6.02 Cheltuieli din rezultatele financiare ale unităţilor
                   economice pentru comisionul plătit întreprinderilor de comerţ
                   exterior pentru export
 98. 72.6.30 Cheltuieli din rezultatele financiare ale unităţilor
                   economice pentru alte acţiuni economice
 99. 72.6.301 Fondul de ajutor ce se constituie direct din rezultatele
                   financiare
100. 72.6.302 Pierderi neimputabile, neacoperite din anii precedenţi, ce se
                   suporta direct din rezultatele financiare
101. 72.6.303 Alte cheltuieli de lege din rezultatele financiare
102. 72.6.304 Cotizaţii la Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de
                   Producţie
103. 76.1.01 Cheltuieli de la buget pentru învăţămîntul preşcolar
104. 76.1.02 Cheltuieli de la buget pentru învăţămîntul primar si
                   gimnazial
105. 76.1.03 Cheltuieli pentru învăţămînt de la buget pentru licee
106. 76.1.04 Cheltuieli de la buget pentru unităţile de învăţămînt pentru
                   copii cu deficiente
107. 76.1.05 Cheltuieli de la buget pentru învăţămîntul superior
108. 76.1.06 Cheltuieli pentru învăţămînt pentru casele de copii
109. 76.1.07 Cheltuieli de la buget pentru calificarea, perfecţionarea si
                   specializarea cadrelor
110. 76.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte instituţii şi acţiuni de
                   învăţămînt
111. 77.1.01 Cheltuieli de la buget pentru casele de cultura
112. 77.1.02 Cheltuieli de la buget pentru centrele de îndrumare a
                   creaţiei populare şi a mişcării artistice de masa
113. 77.1.03 Cheltuieli de la buget pentru bibliotecile comunale
114. 77.1.04 Cheltuieli de la buget pentru biblioteci naţionale,
                   universitare, judeţene, municipale şi orăşeneşti
115. 77.1.05 Cheltuieli de la buget pentru muzee
116. 77.1.06 Cheltuieli de la buget pentru teatre şi instituţii muzicale
117. 77.1.07 Cheltuieli de la buget pentru presa
118. 77.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte instituţii şi acţiuni de
                   cultura şi arta
119. 78.1.01 Cheltuieli de la buget pentru dispensare medicale din mediul
                   rural
120. 78.1.02 Cheltuieli de la buget pentru dispensare medicale din mediul
                   urban
121. 78.1.03 Cheltuieli de la buget pentru spitale rurale
122. 78.1.04 Cheltuieli de la buget pentru spitale urbane şi spitale
                   clinici
123. 78.1.05 Cheltuieli de la buget pentru sanatorii, preventorii si
                   dispensare cu staţionar TBC
124. 78.1.06 Cheltuieli de la buget pentru creşs
125. 78.1.07 Cheltuieli de la buget pentru leagăne de copii
126. 78.1.08 Cheltuieli de la buget pentru unităţi şi acţiuni
                   balneoclimaterice
127. 78.1.09 Cheltuieli de la buget pentru centre de recoltare si
                   conservare a singelui
128. 78.1.10 Cheltuieli de la buget pentru staţii de salvare
129. 78.1.30 Cheltuieli de la buget pentru instituţii şi acţiuni sanitare
130. 80.1.01 Cheltuieli de la buget pentru cămine de batrini şi pensionari
131. 80.1.02 Cheltuieli de la buget pentru cămine spital, pentru invalizi
                   şi bolnavi cronici
132. 80.1.03 Cheltuieli de la buget pentru cămine de copii infirmi si
                   cămine atelier
133. 80.1.04 Cheltuieli de la buget pentru cantine de ajutor social
134. 80.1.05 Cheltuieli de la buget pentru centre de primire a minorilor
135. 80.1.06 Cheltuieli de la buget pentru plasament familial
136. 80.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte acţiuni de asistenta
                   socială
137. 90.1.01 Cheltuieli de la buget pentru protocol
138. 90.1.02 Cheltuieli de la buget pentru centre militare teritoriale
139. 90.1.03 Cheltuieli de la buget pentru apărarea civilă
140. 90.1.04 Cheltuieli de la buget pentru centre şi oficii de calcul
141. 90.1.05 Cheltuieli de la buget pentru cotizaţii şi contribuţii ale
                   R.S.R. la organisme internaţionale
142. 90.1.06 Cheltuieli de la buget pentru deserventii cultelor religioase
143. 90.1.07 Cheltuieli de la buget pentru recompense acordate persoanelor
                   decorate
144. 90.1.30 Cheltuieli pentru alte acţiuni de la buget privind alte
                   cheltuieli
145. 90.8 Vărsăminte la organul ierarhic superior

             III. DESFĂŞURAREA PE ARTICOLE A CAPITOLELOR
             --------------------------------------------
                 SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI
                 -------------------------------

  1. 15 Cheltuieli cu retribuţiile
  2. 16 Impozitul pe fondul total de retribuire
  3. 17 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
  4. 18 Drepturi cu caracter social
  5. 19 Deplasări, detaşări şi transferări
  6. 20 Hrana
  7. 21 Burse
  8. 22 Medicamente şi materiale sanitare*)
  9. 23 Cheltuieli de întreţinere şi gospodărie
 10. 24 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
 11. 25 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                   echipament
 12. 26 Reparaţii curente
 13. 27 Reparaţii capitale
 14. 28 Cărţi şi publicaţii
 15. 29 Alocaţii pentru instituţii, organizaţii şi activităţi
                   autofinanţate
 16. 30 Alte cheltuieli
 17. 40 Alocaţii de la buget pentru fondul de acţiuni sociale ale
                   unităţilor economice
 18. 41 Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii
 19. 42 Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane
 20. 43 Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat
 21. 44 Cheltuieli pentru acţiuni economice finanţate direct de la
                   buget
 22. 45 Alte cheltuieli
--------------------------------------------------------------------------------

    NOTA:
    Prezentul nomenclator se completează de Ministerul Finanţelor cu indicatorii rezultaţi din dispoziţiile legale şi măsuri aprobate de Conducere, cu cei stabiliţi prin clasificaţia indicatorilor financiari.

    ANEXA 2 f

             NOMENCLATORUL
indicatorilor financiari care se aproba de întreprinderi şi instituţii în cadrul
 şi în corelare cu indicatorii economici şi financiari aprobaţi potrivit legii

--------------------------------------------------------------------------------
Nr. Cod Denumirea indicatorilor
crt.
--------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2
--------------------------------------------------------------------------------
                         A. Întreprinderi

  1. 33.1 Venituri din activitatea de baza**)
  2. 33.2 Venituri din alte activităţi**)
  3. 33 Venituri totale din activitatea economică**)
  4. 73.1 Cheltuieli privind activitatea de baza**)
  5. 73.2 Cheltuieli privind alte activităţi
  6. 73 Cheltuieli totale privind activitatea economică**)
  7. 18.8.01 Avansuri primite de la clienţi
  8. 18.8.02 Resurse atrase
  9. 35.8.01 Venituri din taxe de înscriere, cotizaţii etc.
 10. 35.8.02 Veniturile subunităţilor şi activităţilor anexe
 11. 35.8.30 Venituri din alte activităţi

                         B. Instituţii

                   Desfăşurarea pe alineate a articolelor din cadrul capitolelor
                   şi subcapitolelor de cheltuieli

  1. 15.01 Cheltuieli cu retribuţii pentru personalul muncitor
  2. 15.02 Cheltuieli cu retribuţii din fondul planificat pe activităţi
                   şi acţiuni
  3. 15.03 Cheltuieli cu compensaţii pentru majorarea preţurilor si
                   tarifelor
  4. 18.01 Cheltuieli pentru manuale şi rechizite şcolare
  5. 18.02 Cheltuieli cu transportul elevilor, studenţilor, asistaţilor,
                   bolnavilor, invalizilor şi însoţitorilor lor
  6. 18.03 Cheltuieli privind drepturi pentru elevi, studenţi pe
                   perioada practicii în producţie, a concursurilor si
                   campionatelor
---------------
    *) Se detaliază pe art. 22.01 Medicamente şi art. 22.02 Materiale sanitare.
    **) Se desfăşoară potrivit clasificaţiei cadrului comun al veniturilor,
   respectiv al cheltuielilor de producţie, circulaţie şi alte cheltuieli
   privind activitatea economică, stabilită de Ministerul Finanţelor.

  7. 18.04 Cheltuieli privind drepturi pentru donatorii de singe
  8. 18.05 Cheltuieli pentru alte drepturi stabilite de dispoziţiile
                   legale
  9. 20.01 Hrana oamenilor
 10. 20.02 Hrana animalelor
 11. 23.01 Cheltuieli pentru încălzit
 12. 23.02 Cheltuieli pentru iluminat şi forta motrice
 13. 23.03 Cheltuieli pentru apa, canal, salubritate
 14. 23.04 Cheltuieli pentru posta, telefon, telex, radio şi televizor
 15. 23.05 Cheltuieli pentru furnituri de birou
 16. 23.06 Cheltuieli pentru materiale de curăţenie
 17. 23.07 Cheltuieli pentru alte materiale şi prestări de servicii
 18. 30.01 Cheltuieli pentru protecţia muncii
 19. 30.03 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale pentru
                   instituţii finanţate de la buget
--------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 3 a

             NOMENCLATORUL
formularelor tipizate comune din activitatea bancară

--------------------------------------------------------------------------------
Nr. SUBACTIVITATEA Codul formularului
crt. ------------------------ ----------------------------
         denumirea formularelor de baza varianta
--------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3
--------------------------------------------------------------------------------
                                I. CREDITE
                                -----------

 1. Planul de credite pe termen scurt pe trimestrul...
    19... total economie 1-24-1
    Anexa 1 - Necesarul de credite pe trimestrul....
    19...
 2. Planul de credite pe termen scurt pe trimestrul...
    19... al sucursalei judeţene........... 1-24-2
    Anexa 1 - Comunicare de plafoane nr... (pentru
    industrie)
    Anexa 2 - Comunicare de plafoane nr... (pentru
    baze şi comerţ)
    Anexa 3 - Comunicare de plafoane nr... (pentru
    modificări)
    - Planul de credite pe termen scurt şi comunicarea
    plafoanelor de credite repartizate pe trimestrul...
    19... 1-24-100/a
    - Comunicare de plafoane (Banca pentru Agricultura
    şi Industrie Alimentara) Sucursala judeţeana... 1-24-200/a
 3. Contract de credite nr... 24-1-1
    Anexa 1 - Situaţia garanţiei creditelor la data
    de...
    - Cerere-contract de credit pe termen scurt pentru
    investiţii 24-1-100/a
    - Contract de credite nr... (pentru construcţii-
    montaj) 24-1-100/b
    Anexa 1 - Grafic de rambursare a creditelor in
    trimestrul.........
    Anexa 2 - Act adiţional la contractul de credite
    nr...
    - Situaţia imobilizărilor şi a garanţiei creditelor
    bancare la data de..... 24-1-100/c
    - Contract de credite nr... (pentru unităţile
    agricole de stat) 24-1-200/a
    Anexa 1 - Situaţia garanţiei creditelor la finele
    lunii... şi a necesarului de credite pentru luna...
    19... la... (pentru unităţile agricole de stat si
    asociaţiile economice)
    - Contract de credite pentru unităţile din industria
    alimentara şi de valorificare a produselor agricole
    şi a altor unităţi economice cu activitate neagricola 24-1-200/b
    Anexa 1 - Situaţia avansurilor pentru contractări
    la finele lunii... 19...
    Anexa 2 - Graficul eşalonării avansurilor băneşti
    pentru produsele contractate a se livra la fondul
    de stat în anul...
    Anexa 3 - Situaţia verificării garanţiei creditelor
    la data de...
    - Contract de credit (pentru unităţile agricole
    cooperatiste) 24-1-200/d
    Anexa 1 - Cerere privind necesarul de credite pentru
    producţie preliminat la finele trimestrului...
    şi planificat pe trimestrul... la unităţile
    agricole cooperatiste
    - Contract de credit (pentru producătorii agricoli
    constituiţi în asociaţii) 24-1-200/e
 4. Contract de credit pe termen mijlociu şi lung 24-1-100
    - Contract de credite (pentru investiţiile
    unităţilor agricole cooperatiste) 24-1-200/c
    Anexa 1 - Act adiţional (la contractul de credite
    pentru investiţiile unităţilor agricole cooperatiste)
 5. Fişa privind verificarea îndeplinirii condiţiilor
    prevăzute de lege pentru aprobarea deschiderii fi-
    nantarii şi începerii execuţiei lucrărilor la
    obiectivul de investiţii... 24-1-101
 6. Propuneri de credite pe trimestrul... pentru
    activitatea de export 24-1-300
    - Propuneri de credite pe trimestrul... pentru
    mărfuri vîndute pe credit comercial în străinătate
    (pe termen de pînă la un an) 24-1-300/a
    - Propuneri de credite pe trimestrul... pentru mărfuri
    şi documente de import 24-1-300/b
 7. Cerere de credit - cadru nr... din... pentru acti-
    vitatea de construcţii în străinătate 24-1-301
    Anexa 1 - Situaţia garanţiei creditelor pentru
    activitatea de construcţii-montaj în străinătate la
    data de...
    - Cerere de credit-cadru nr... din... pentru exporturi
    pe credit guvernamental-cooperare, comercial 24-1-301/a
    - Cerere de credit export nr... 24-1-301/b
    Anexa 1 - Situaţia garanţiei creditelor pentru exportul
    şi importul de mărfuri întocmită în baza bilanţului
    contabil sau a balanţei de verificare din...
 8. Situaţia centralizata privind realizarea aportului
    valutar pe luna... 24-1-302
 9. Cerere de credit (pentru investiţiile producătorilor
    agricoli) 24-1-201
    Anexa 1 - Angajament (al producătorului ce contrac-
    teaza produse agricole)
    Anexa 2 - Angajament (al asociaţiei de producători
    agricoli)
10. Obligaţia de plata a împrumutului agricol 24-1-202
11. Situaţia financiară a unităţilor care au imobilizări
    de fonduri sau pierderi de mijloace circulante pe
    luna... 19... 24-1-203
12. Situaţia creditelor pe termen scurt şi a plăţilor
    restante la.... 24-1-2 A
    Anexa 1 - Dare de seama cu privire la angajamentele
    din creditarea pe baza de aprobări speciale, la
    sfîrşitul lunii... 19...
    Anexa 2 - Situaţia lunară a creditelor pe termen
    scurt la data de... 19...
    Anexa 3 - Situaţia chenzinala a creditelor pe judeţ
    la data de... 19...
13. Situaţia realizării planului de credite pe sucursala
    la finele trimestrului... 19... 24-1-3
    Anexa 1 - Situaţia creditelor nerambursate la
    scadenta, a creditelor pentru refacerea capacităţii
    de plata şi a plăţilor restante, precum şi a cauzelor
    care le-au determinat la finele trimestrului... 19...
14. Raportarea realizării planului de credite pe termen
    scurt pe unităţi şi feluri de credite la data de... 24-1-204 A
    Anexa 1 - Situaţia creditelor pe termen scurt la data
    de...
    Anexa 2 - Situaţia plăţilor neachitate la termen la
    data de...
    Anexa 3 - Situaţia plăţilor neachitate la termen la
    data de... ale cooperativelor agricole de producţie
    Anexa 4 - Cauzele plăţilor neachitate - investiţii -
    la data de...
15. Situaţia creditelor pe termen mijlociu şi lung 24-1-205 A
    Anexa 1 - Situaţia creditelor pe termen mijlociu si
    lung transferate şi primite prin transfer
16. Dare de seama privind creditele pentru investiţii
    acordate unităţilor agricole cooperatiste de la
    1 ianuarie la... 24-1-206 A

                           II. DECONTĂRI
                           -------------

17. Cerere de deschidere a contului....... 24-2-1
    Anexa 1 - Fişa specimenelor de semnături
    Anexa 2 - Proces-verbal privind condiţiile de
    efectuare a decontărilor încheiat astăzi......
    - Cerere pentru deschidere de cont (pentru
    cooperativele de credit) 24-2-200/a
18. Cec de decontare din carnet fără limita de suma 24-2-3 A
    - Cec de decontare din carnet cu limita de suma 24-2-3/a A
    - Borderoul cecurilor de decontare depuse la banca
    spre încasare 24-2-3/b
19. Dispoziţie de... (plata/încasare) 24-2-4 A
    - Dispoziţie de... (plata/încasare) pentru operaţiuni
    privind asigurările sociale de stat 24-2-4/a A
    - Dispoziţie de... (plata-încasare) pentru lucrări de
    construcţii montaj 24-2-4/c A
    Anexa 1 - Anexa la dispoziţia de plata/încasare nr...
    din...
20. Scrisoare de garanţie 24-2-2
    - Adeverinţa de disponibil 24-2-200/b
21. Cerere de prelungire a termenului de acceptare/
    /acceptare la plata a facturilor (pentru mai multe
    facturi) 24-2-5
    - Cerere de prelungire a termenului de acceptare/
    acceptare la plata a facturii (pentru o singura
    factura) 24-2-5/a
22. Registru de evidenta a dispoziţiilor de plata-
    -încasare 24-2-6
23. Date privind structura plăţilor fără numerar (luna
    septembrie din anul...) 24-2-7 A
    Anexa 1 - Volumul documentelor neachitate în termen,
    refuzate şi respinse la plata în anul...
    Anexa 2 - Refuzurile de plata grupate pe cauzele
    legale (art. 158 din Legea finanţelor)
    Anexa 3 - Documentele respinse la plata
    Anexa 4 - Volumul documentelor neachitate în termen
    Anexa 5 - Plăţile fără numerar pe instrumente şi
    limite valorice
24. Decont pentru justificarea fondurilor de investiţii
    la obiectivul... 24-2-100
25. Cerere de admitere la decontare 24-2-101
26. Cerere limite de plati 24-2-102 A

                        III. CIRCULAŢIE BĂNEASCĂ
                        ------------------------

27. Planul de casa pe trim... 19... al... 1-24-4
    Anexa 1 - Determinarea încasărilor din comerţ pe
    trimestrul... 19...
    Anexa 2 - Operaţiuni cu numerar ale CEC pe
    trimestrul... 19...
    Anexa 3 - Operaţiile cu numerar ale PTTR pe
    trimestrul... 19...
    Anexa 4 - Calculul plăţilor în numerar pentru produse
    agricole pe trimestrul... 19...
28. Balanţa de plan a veniturilor şi cheltuielilor
    băneşti ale populaţiei pe anul... 1-24-5
    Anexa 1 - Calculul veniturilor băneşti din retribuirea
    muncii pe anul...
    Anexa 2 - Calculul veniturilor băneşti ale ţărănimii
    Anexa 3 - Calculul plăţilor pentru impozite şi taxe
    pe anul...
    Anexa 4 - Calculul fondului de cumpărare
    Anexa 5 - Calculul cumpărărilor de mărfuri şi al
    planului de desfacere necesar
29. Graficul modificării numerarului în circulaţie 24-3-1
30. Fişa de plan casa 24-3-2
31. Situaţia operaţiunilor cu numerar pe luna... 19... 24-3-3 A
32. Situaţia chenzinala a realizării planului de casa
    pentru unităţi cu sarcini de încasări la data de... 24-3-4 A
    - Situaţia semidecadala a realizării planului de casa
    la data de... 24-3-4/a A
    - Situaţia zilnica a operaţiunilor cu numerar la data
    de... 24-3-4/b A
33. Situaţia realizării încasărilor în numerar din
    prestări de servicii pe perioada... 24-3-5 A
34. Evidenta operaţiilor de emisiune pe luna... 24-3-6
35. Situaţia comparativa a realizării planului de casa
    pe perioada... 24-3-7
    - Situaţia executării planului de casa de sucursalele
    Băncii Naţionale pe perioada... 24-3-7/a A
36. Stabilirea modalităţii şi termenelor pentru
    efectuarea vărsămintelor 24-3-8
37. Situaţia plăţilor efectuate din încasări în
    perioada... 24-3-9 A
38. Situaţia unităţilor la care s-au înregistrat
    diferenţe între fondul calculat şi solicitat pe
    perioada... 24-3-10
    - Situaţia plăţilor pentru premii, recompense, fond
    de participare a oamenilor muncii la beneficiu,
    premii anuale, stimulente pentru export şi compensare
    bănească pentru personalul muncitor în trim... 19... 24-3-10/a
39. Situaţia realizării plăţilor pentru cheltuieli de
    deplasare pe trim... 19... 24-3-11
40. Declaraţie pentru eliberarea retribuţiilor pe luna...
    19... 24-3-12
    Anexa 1 - Indicatorii de plan pentru calcularea şi
    eliberarea fondului de retribuire (activitatea
    industrie)
    - Declaraţie pentru eliberarea retribuţiilor pe
    luna... anul... privind activitatea de construcţii-
    -montaj 24-3-100/b
41. Declaraţia sumelor pentru plata retribuirii muncii
    în bani, ce se eliberează de banca pe luna... 19...
    (unităţi CAP) 24-3-200
    Anexa 1 - Calculatia fondului de retribuire în bani
    pe luna... 19... (sector vegetal)
    Anexa 2 - Calculatia fondului de retribuire pe
    luna... 19... (sector zootehnic)
    Anexa 3 - Calculatia fondului de retribuire la
    activităţile industriale şi prestări servicii pe
    luna... 19...
42. Fişa pentru evidenta plăţilor de retribuţii 24-3-13
43. Fişa plăţilor plafonate 24-3-14
44. Situaţia plăţilor din fondul de retribuire planificat
    pe activităţi şi acţiuni prin planurile de casa
    trimestriale pe anul 19... 24-3-15

                IV. EXECUTAREA DE CASA A BUGETULUI DE STAT
                ------------------------------------------

45. Situaţia îndeplinirii planului de încasări la data
    de... din veniturile de stat de la unităţile
    controlate de Banca Naţionala, exclusiv sectorul
    special 24-4-1
46. Graficul de urmărire a vărsămintelor la buget din... 24-4-2
47. Dispoziţia de înregistrare nr... (individuală) 24-4-3
    - Dispoziţia de înregistrare nr... (colectivă) 24-4-3/a
48. Situaţia majorărilor 24-4-4
49. Execuţia de casa a bugetului republican la data
    de... 24-4-5 A
50. Dare de seama, situaţia trimestriala privind
    veniturile bugetului republican întocmită la data
    de... 24-4-6 A
51. Situaţia sumelor defalcate din veniturile bugetului
    republican pentru bugetele locale la data de 31
    decembrie 19... 24-4-7 A
52. Situaţia plăţilor de casa din bugetul republican
    pentru alocaţia de stat şi alte ajutoare pentru copii,
    întocmită la data de 31 decembrie 19... 24-4-8 A

                    V. VALUTARĂ SI METALE PREŢIOASE
                    --------------------------------

53. Autorizaţia nr... (pentru efectuarea de operaţii cu
    mijloace de plata străine) 24-5-1
    - Buletin de schimb nr... 24-5-1/a
    - Buletin de schimb nr...
    (valute efective ale ţărilor socialiste) 24-5-1/b
    - Specificaţia nr... valute încasate în ziua (zilele)
    de... din operaţii de... 24-5-1/c
    - Cerere pentru eliberarea de valuta pentru titularii
    de plan de plati valutare 24-5-1/d
54. Adeverinţa nr... (vamal-valutară) 24-5-2
    - Registru de evidenta al adeverinţelor vamal-
    valutare 24-5-2/a
55. Cerere de deschidere de cont în valuta 24-5-3
    - Cerere de eliberare-virare 24-5-3/a
    - Cerere de depunere şi utilizare a valutei 24-5-3/b
    - Adeverinţa (depunere) 24-5-3/c
    - Înştiinţare pentru sume primite prin ordine de
    plata externe 24-5-3/d
    - Certificat nr... (pentru export de valuta şi
    cecuri) 24-5-3/e
    - Confirmarea provenienţei valutei 24-5-3/f
56. Chitanţa nr... ordin de plata nr... 24-5-4
    - Chitanţa (text în limba franceza) 24-5-4/a
57. Specificaţie de valutele ce se remit la B.R.C.E. 24-5-5
58. Jurnal de valute nr... (format mic) 24-5-6
    - Jurnal de valute nr... (format mare) 24-5-6/a
59. Situaţia mişcării mijloacelor de plata străine 24-5-7 A
    - Situaţia încasărilor şi plăţilor în valuta pe
    beneficiari şi capitole de plan 24-5-7/a A
60. Plan de repartiţii şi recuperări de metale preţioase
    pe trim... anul 19... 1-24-6
    Anexa 1 - Fundamentarea planului de consum la metalele
    preţioase pe anul 19... şi trim...
    Anexa 2 - Fundamentarea planului de recuperări de
    metale preţioase pe anul 19... şi trim....
61. Autorizaţia nr... pentru efectuari de operaţiuni cu
    metale preţioase, eliberata in... 24-5-8
62. Repartiţia nr... de metale preţioase pe trim...
    19... 24-5-9
63. Act de vînzare nr... 24-5-10
64. Adeverinţa provizorie nr... / buletin de analiza şi
    marcare nr... 24-5-11
    - Borderou nr... al obiectelor şi bijuteriilor
    depuse pentru analiza şi marcare 24-5-11/a
    - Buletinul de analiza nr... pentru obiecte din aur
    şi platina depuse pentru preschimbarea cu aur dentar
    de... 24-5-11/b
    - Buletin de analiza (laborator - pentru
    întreprinderi) 24-5-11/c
    - Buletin de analiza (laborator - pentru populaţie) 24-5-11/d
    - Borderou nr... (individual) 24-5-11/e
65. Inventar de metale preţioase şi pietre preţioase
    ridicate de la... 24-5-12
66. Autorizaţia nr... pentru colecţii numismatice 24-5-13
    Anexa 1 - Specificaţie privind colecţia numismatica

                      VI. DESERVIREA OPERATIVĂ BANCARĂ
                      --------------------------------

67. Cont analitic 24-6-1 A
    - Extras de cont 24-6-1/a A
    - Fişa nr... (cont analitic pentru unităţile cu cont
    la cooperativele de credite) 24-6-200/a
    - Extras de cont (pentru unităţile cu cont la
    cooperativele de credite) 24-6-200/b
    - Fişa centralizatoare (cont sintetic) 24-6-1/b A
68. Jurnal contabil-balanţa de verificare la... 24-6-2 A
69. Balanţa de verificare 24-6-3 A
70. Situaţia pentru controlul soldurilor privind
    conturile sintetice pe... 19... 24-6-4 A
    - Situaţia numerelor şi dobînzilor calculate pe
    trim... 19... privind contul sintetic... 24-6-4/a A
    - Situaţia numerelor şi a dobînzilor calculate pe
    anul 19... privind contul... 24-6-4/b A
71. Propuneri privind cheltuielile generale pe anul 19...
    (cont 91) 24-6-5
72. Situaţia centralizatoare cuprinzînd planul de
    cheltuieli generale pe anul 19... repartizate la
    sedii şi defalcate pe trimestre 24-6-6 A
    Anexa 1 - Plan de cheltuieli generale pe anul 19...
    cu repartizarea pe trimestre
    Anexa 2 - Fişa de evidenta a rezervei la contul...
73. Situaţia realizării bugetului de venituri şi
    cheltuieli pe trim... 19... 24-6-7 A
    - Situaţia realizării cheltuielilor generale la
    contul 91 la data... 24-6-7/a A
    - Situaţia realizării "cheltuielilor efectuate cu
    operaţiunile cont 90" şi "venituri din operaţiuni
    şi alte venituri-cont 95" la data de... 24-6-7/b A
74. Elemente de calcul, evidenta, control şi raportare
    a operaţiilor de creditare, decontare, circulaţie
    bănească şi diverse...*) 24-6-10

                         VII. TEZAUR SI CASIERIE
                         -----------------------

75. Ordin de încasare nr... 24-7-1
    - Ordin de plata nr.. 24-7-1/a
76. Chitanţa nr... /foaia de varsamint nr... 24-7-2
    - Chitanţa nr... /foaia de varsamint nr... 24-7-200/a
    - Borderou însoţitor nr... 24-7-2/a
77. Cec nr... 24-7-3
    - Cec nr... (B.A.I.A.) 24-7-200/b
---------------
    *) Formular cadru.

78. Registrul de predare-primire a genţilor cu numerar 24-7-4
    - Registru pentru evidenta numerarului manipulat de
    personalul casieriei 24-7-4/a
    - Registru de evidenta lipsurilor şi plusurilor 24-7-4/b
    - Registru pentru evidenta valutelor efective şi a
    cecurilor de călătorie 24-7-4/c
    - Proces-verbal pentru plusuri şi minusuri de numerar 24-7-4/d
79. Situaţia casei de circulaţie, fondului de rezerva şi
    altor valori din ziua de... 19... 24-7-5
    - Situaţia încasărilor şi plăţilor din... 19... 24-7-5/a
    - Evidenta aprobărilor cont... pe luna... 19... 24-7-5/b
    - Scrisoare pentru remitere de valori 24-7-5/c
80. Dare de seama privind specificarea casei de
    circulaţie şi a fondului de rezerva pe cupiuri la
    data de... 19... 24-7-6
    - Informare privind activitatea de tezaur şi casierie
    în anul 19... 24-7-6/a
81. Evidenta la intrare în tezaur 24-7-7
82. Recapitulaţia plăţilor efectuate în ziua de... 19... 24-7-200
    Anexa 1 - Lista plăţilor zilnice din borderoul de
    recepţie nr... din... 19...
    - Centralizatorul borderourilor de plata avansuri
    şi produselor către producători în perioada... 24-7-200/c
    Anexa 1 - Borderou nr... pentru plata avansurilor şi
    a primelor în perioada... 19...
    - Borderou centralizator de decontare privind plati
    de produse în perioada de la... pînă la... 24-7-200/d
    Anexa 1 - Borderou nr... de plata produselor
    efectuată în ziua (perioada)... 19...
    - Evidenta borderourilor de recepţie predate pentru
    plata casierilor plătitori 24-7-200/e
    - Tabel cuprinzînd producătorii neprezentati în
    termen la plata produselor agricole 24-7-200/f
83. Elemente de calcul, evidenta şi raportări cu privire
    la primirea, gestionarea şi predarea numerarului,
    mijloacelor de plata străine, metale preţioase şi a
    altor valori în tezaurele băncii...*) 24-7-15

                           VIII. CONTROL
                           -------------

84. Planul acţiunilor de control pe semestrul... 19...
    împreună cu Consiliul Central de Control Muncitoresc
    al Activităţii Economice şi Sociale şi Curtea
    Superioară de Control Financiar 24-8-1
    Anexa 1 - Plan de deplasări pentru verificarea
    activităţii sucursalelor, filialelor şi altor unităţi
    în luna... 19...
    Anexa 2 - Plan de munca pe trimestrul... 19...
85. Situaţia sancţiunilor aplicate şi a măsurilor dispuse
    în anul... în conformitate cu prevederile Legii
    nr. 5/1970 24-8-2
86. Situaţia volumului activităţii bancare privind
    perioada... 24-8-3 A

                      IX. SECRETARIAT-ADMINISTRATIV
                      -----------------------------
87. Lista privind necesarul de aprovizionat a
    formularelor utilizate în unităţile operative ale
    băncii, în anul... 24-9-1
----------------

    *) Formular cadru.

    ANEXA 3 b

           NOMENCLATORUL
indicatorilor sintetici utilizaţi în activitatea bancară

--------------------------------------------------------------------------------
Nr. Cod Subactivitatea
crt. ---------------------
                                 Denumirea indicatorilor
--------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2
--------------------------------------------------------------------------------
                            1. CREDITE
                            -----------
  1. 1.1. Volumul creditelor pe termen scurt pentru
                      producţie şi circulaţia mărfurilor-total

                         din care:
  2. 1.1.01 - Credite pentru activitatea de baza - total
                           din care:
  3. 1.1.01.1 - Industrie
  4. 1.1.01.2 - Construcţii-montaj*)
  5. 1.1.01.3 - Foraj geologie
  6. 1.1.01.4 - Agricultura
  7. 1.1.01.5 - Proiectare, cercetare ştiinţifică*)
  8. 1.1.01.6 - Comerţ interior
  9. 1.1.01.7 - Baze de aprovizionare şi desfacere*)
 10. 1.1.01.8 - Credite pentru completarea fondurilor proprii de mijloace
                    circulante
 11. 1.1.01.9 - Comerţ exterior - total
                       din care:
 12. 1.1.01.9.1. - Credite pentru activitatea de import
 13. 1.1.01.9.2. - Credite pentru activitatea de export cu plata la vedere
 14. 1.1.01.9.3. - Credite pentru activitatea de export cu plata pe credit
 15. 1.1.02 - Credite pentru produse preluate, achiziţionate
 16. 1.1.03 - Credite pentru avansuri contractări
 17. 1.1.04 - Credite pentru stocuri rezerva de plan
 18. 1.1.05 - Credite pe baza de aprobări speciale*)
 19. 1.1.06 - Credite pentru mărfuri vîndute, servicii prestate cu plata
                    în rate
 20. 1.1.07 - Credite pentru beneficiarii de investiţii
 21. 1.1.08 - Credite pentru organizare de şantier*)
 22. 1.1.09 - Credite diverse-total
                      din care:
 23. 1.1.09.1 - Credite pentru materii prime agricole
 24. 1.1.09.2 - Credite pentru acoperirea cheltuielilor planificate care
                      depăşesc în unele trimestre veniturile
 25. 1.1.09.3 - Credite pentru cheltuieli de reparaţii capitale
 26. 1.1.09.4 - Credite pentru cantina
 27. 1.1.09.5 - Credite pentru stoc de intervenţie la bazele
                      M.A.T.M.C.G.F.F.
 28. 1.1.09.6 - Credite pentru stocuri de materii şi materiale disponibile
                      preluate de baze
 29. 1.1.09.7 - Credite pentru nevoi temporare pentru plata furnizorilor
 30. 1.1.10. - Credite pentru refacerea capacităţii de plata*)
 31. 1.1.11 - Credite nerambursabile la scadenta
 32. 1.1.12 - Rezerva planului de credite
 33. 1.1.13 - Credite acordate băncilor specializate (B.A.I.A. şi B.I.)
 34. 1.1.14 - Alte active

 35. 1.2 Volumul creditelor pe termen scurt - pe ramuri - total
                         din care:
 36. 1.2.01 - Industrie - total
                          din care:
 37. 1.2.01.1 - Unităţi de stat
 38. 1.2.01.2 - Unităţi cooperatiste
 39. 1.2.02 - Construcţii-montaj - total
                         din care:
 40. 1.2.02.1 - Foraj geologie
 41. 1.2.03 - Agricultura - total
                         din care:
 42. 1.2.03.1 - Unităţi de stat
 43. 1.2.03.2 - Unităţi cooperatiste
 44. 1.2.03.3 - Unităţi S.M.A.
 45. 1.2.03.4 - Alte unităţi
 46. 1.2.04 - Silvicultura
 47. 1.2.05 - Transporturi
 48. 1.2.06 - Telecomunicaţii
 49. 1.2.07 - Comerţ interior - total
                         din care:
 50. 1.2.07.1 - unităţi de stat
 51. 1.2.07.2 - unităţi cooperatiste
 52. 1.2.08 - Comerţ exterior
 53. 1.2.09 - Baze de aprovizionare tehnico-materială
 54. 1.2.10 - Achiziţii produse agricole
 55. 1.2.11 - Gospodărie comunală
 56. 1.2.12 - Cultura şi arta
 57. 1.2.13 - Ştiinţa şi deservire ştiinţifică
 58. 1.2.14 - Turism şi odihna
 59. 1.2.15 - Editura şi presa
 60. 1.2.16 - Informatica
 61. 1.2.17 - Colectarea metalelor
 62. 1.2.18 - Beneficiari de investiţii

 63. 1.3. Volumul creditelor pe termen scurt pentru investiţii - total
                      din care:
 64. 1.3.01 - Credite pentru acoperirea decalajului planificat pe
                    trimestre
 65. 1.3.02 - Credite pentru depăşirea planului trimestrial de investiţii
 66. 1.3.03 - Credite pentru reconstituirea resurselor proprii destinate
                    finanţării investiţiilor
 67. 1.3.04 - Credite pentru achiziţionarea în devans a utilajelor
                    tehnologice
 68. 1.3.05 - Credite pentru probe tehnologice
 69. 1.3.06 - Credite pentru restituirea resurselor virate în plus în anul
                    precedent
 70. 1.3.07 - Credite acordate pe baza de aprobări speciale pentru
                    achiziţii de utilaje
 71. 1.3.08 - Credite pentru plata ratelor, dobînzilor şi comisioanelor la
                    împrumuturile acordate de B.I.R.D.
 72. 1.3.09 - Credite pentru suplinirea resurselor nerealizate ca urmare a
                    nevinzarii locuinţelor din fondul de stat existent
 73. 1.3.10 - Credite pentru acoperirea diferenţelor de preţ la locuinţe
 74. 1.3.11 - Credite nerambursate la scadenta

 75. 1.4. Volumul creditelor pe termen mijlociu şi lung - total
                              din care:
 76. 1.4.01 - Credite pentru investiţii în curs de execuţie
 77. 1.4.02 - Credite pentru investiţii terminate şi date în funcţiune
 78. 1.4.03 - Credite pentru utilaje ce necesita montaj
 79. 1.4.04 - Credite pentru organizare de şantier
 80. 1.4.05 - Credite pentru utilaje disponibile
 81. 1.4.06 - Credite pentru construcţii de şcoli
 82. 1.4.07 - Credite pentru dispensare şi case de naştere
 83. 1.4.08 - Credite pentru cămine culturale şi cluburi
 84. 1.4.09 - Credite pentru brutării
 85. 1.4.10 - Credite pentru completare fond I
 86. 1.4.11 - Credite pentru completare fond II
 87. 1.4.12 - Credite pentru completare acordate după expirarea termenelor
                    planificate de punere în funcţiune
 88. 1.4.13 - Credite pentru investiţii integral creditate
 89. 1.4.14 - Credite pentru locuinţele necontractate cu populaţia, in
                    curs de execuţie
 90. 1.4.15 - Credite pentru locuinţe necontractate cu populaţia,
                    terminate şi trecute la închiriere
 91. 1.4.16 - Credite pentru plata ratelor, dobînzilor şi comisioanelor la
                    împrumuturile acordate de B.I.R.D.
 92. 1.4.17 - Credite din împrumuturi externe pentru investiţii la
                    unităţile agricole de stat
 93. 1.4.18 - Credite din împrumuturi externe pentru investiţii la unităţi
                    agricole cooperatiste
 94. 1.4.19 - Credite pentru investiţii acordate unităţilor C.A.P.,
                    membrilor C.A.P. şi producătorilor cu gospodărie individuală
                    - total
                          din care:
 95. 1.4.19.1 - Credite pentru investiţii acordate unităţilor C.A.P. - total
                          din care:
 96. 1.4.19.1.01 - Îmbunătăţiri funciare - total
                          din care:
 97. 1.4.19.1.01.1 - Irigaţii în sisteme
 98. 1.4.19.1.01.2 - Irigaţii amenajări locale
 99. 1.4.19.1.01.3 - Îndiguiri şi desecări
100. 1.4.19.1.01.4 - Combaterea eroziunii solului
101. 1.4.19.1.01.5 - Amendarea solului
102. 1.4.19.1.01.6 - Utilaje pentru irigaţii
103. 1.4.19.1.01.7 - Alte lucrări
104. 1.4.19.1.02 - Viticultura
105. 1.4.19.1.03 - Pomicultura
106. 1.4.19.1.04 - Legumicultura - total
                         din care:
107. 1.4.19.1.04.1 - Sere tip industrial
108. 1.4.19.1.04.2 - Solarii încălzite
109. 1.4.19.1.04.3 - Solarii neîncălzite
110. 1.4.19.1.04.4 - Alte lucrări
111. 1.4.19.1.05 - Construcţii agrozootehnice - total
                          din care:
112. 1.4.19.1.05.01 - Ferme porci
113. 1.4.19.1.05.02 - Ferme de reproducţie porci
114. 1.4.19.1.05.03 - Ingrasatorii tineret taurin
115. 1.4.19.1.05.04 - Ferme vaci lapte
116. 1.4.19.1.05.05 - Ferme vitele
117. 1.4.19.1.05.06 - Ferme pui carne
118. 1.4.19.1.05.07 - Ferme găini oua
119. 1.4.19.1.05.08 - Ferme berbecuti sau mielute
120. 1.4.19.1.05.09 - Ferme ovine
121. 1.4.19.1.05.10 - Ferme pui animale blana
122. 1.4.19.1.05.11 - Alte lucrări
123. 1.4.19.1.06 - Amenajări dezvoltări, modernizări în ferme existente -
                      total
                           din care:
124. 1.4.19.1.06.1 - Modernizări în ferme existente
125. 1.4.19.1.06.2 - Extinderi în cadrul acţiunii de modernizare
126. 1.4.19.1.06.3 - Alte lucrări
127. 1.4.19.1.07 - Utilaje, instalaţii, maşini agricole şi mijloace de
                      transport independente
128. 1.4.19.1.08 - Amenajări pajişti
129. 1.4.19.1.09 - Amenajări piscicole
130. 1.4.19.1.10 - Cumpărări de animale de producţie şi de munca - total
                          din care:
131. 1.4.19.1.10.1 - Din sector socialist - total
                          din care:
132. 1.4.19.1.10.1.1 - Vitele şi juninci
133. 1.4.19.1.10.1.2 - Vaci lapte şi bivoliţe
134. 1.4.19.1.10.1.3 - Ovine
135. 1.4.19.1.10.2 - Din sector particular - total
                          din care:
136. 1.4.19.1.10.2.1 - Vitele şi juninci
137. 1.4.19.1.10.2.2 - Vaci lapte şi bivoliţe
138. 1.4.19.1.10.2.3 - Ovine
139. 1.4.20 - Alte investiţii (locuinţe specialişti, activităţi anexe
                      etc.)
140. 1.4.21 - Rezerva sucursalei
141. 1.4.22 - Credite pentru investiţii ce se executa în cadrul
                      acordurilor B.I.R.D.
                      - an curent
142. 1.4.23 - Credite B.I.R.D. acordate în anul curent dar care privesc
                      anii anteriori
143. 1.4.24 - Credite rambursate - total
                        din care:
144. 1.4.24.1 - Credite B.I.R.D.
145. 1.4.25 - Credite pentru mărfuri exportate, acţiuni de cooperare si
                      organizare de şantier
146. 1.4.26 - Credite furnizori pentru societăţi mixte din ţara
                      (investiţii)
147. 1.4.27 - Credite pentru aport la capital la societăţi mixte din
                      străinătate
148. 1.4.28 - Credite pentru livrări de la furnizori din producţia
                      interna către societăţi mixte cu sediul în ţara (Decret
                      nr. 302/1982)
149. 1.4.29 - Credite nerambursabile la scadenta

150. 1.5 Volumul resurselor de creditare - total
                           din care:
151. 1.5.1. - Volumul mijloacelor proprii ale băncii - total
                          din care:
152. 1.5.1.1 - Fond statutar
153. 1.5.1.2 - Fond de rezerva
154. 1.5.1.3 - Alte fonduri
155. 1.5.2 - Volumul mijloacelor bugetului de stat - total
                           din care:
156. 1.5.2.1. - Excedent din anii precedenţi
157. 1.5.2.2. - Soldul bugetului republican
158. 1.5.2.3 - Soldul bugetelor locale
159. 1.5.2.4 - Sume rezervate ca resurse de creditare
160. 1.5.3 - Volumul disponibilităţilor unităţilor economice din
                      conturi curente şi de decontare - total
                          din care:
161. 1.5.3.1 - Disponibilităţile unităţilor economice de stat
162. 1.5.3.2 - Disponibilităţile unităţilor cooperatiste
163. 1.5.3.3 - Disponibilităţile în expediţie în circuitul între bănci
................................................................................
165. 1.5.4 - Volumul disponibilităţilor din fonduri cu destinaţie
                      specială şi alte disponibilităţi - total
                         din care:
166. 1.5.4.1 - Contribuţia pentru pensia suplimentară
167. 1.5.4.2 - Disponibilităţi ale ministerelor, centralelor,
                        întreprinderilor din fondul cu destinaţie specială
168. 1.5.4.3 - Disponibilităţi ale organizaţiilor de masa şi obşteşti
                        din conturile cu destinaţie specială
169. 1.5.4.4 - Alte disponibilităţi ale instituţiilor de stat cu
                        destinaţie specială
170. 1.5.4.5 - Fonduri M.F. cu destinaţie specială
171. 1.5.5. - Volumul disponibilităţilor instituţiilor de credit si
                      asigurare - total
                          din care:
172. 1.5.5.1 - Casa de Economii şi Consemnaţiuni
173. 1.5.5.2 - Administraţia Asigurărilor de Stat
174. 1.5.5.3 - Banca Romana de Comerţ Exterior
175. 1.5.6 - Volumul disponibilităţilor din resurse externe - total
                         din care:
176. 1.5.6.1 - Credite bancare externe primite
177. 1.5.6.2 - Disponibilităţi şi decontări cu corespondenţii din
                        străinătate
178. 1.5.6.3 - Disponibilităţi în valuta ale persoanelor fizice române
                        şi străine
179. 1.5.7 - Mijloace de la Banca Naţionala - total
                          din care:
180. 1.5.7.1. - pentru credite pe termen scurt
181. 1.5.7.2 - pentru credite pe termen lung
182. 1.5.8 - Numerarul în circulaţie
183. 1.5.9 - Alte pasive
-------
    NOTA:
    a) Indicatorii de mai sus se urmăresc de către centralele băncilor pe
    ministere (departamente) şi ramuri ale economiei naţionale, iar în
    teritoriu de către filiale şi sucursale, pe titulari de cont
   (întreprinderi şi centrale industriale), atît în faza de plan cît şi de
    urmărire a realizării acestuia.
    b) Indicatorii prevăzuţi cu *) se urmăresc de către Banca de Investiţii
    şi pe consilii populare judeţene.

                     2. DECONTĂRI
                     ------------
184. 2.01 Volumul plăţilor fără numerar pe economie - total
                    din care:
185. 2.01.1 - Plati pentru livrări de mărfuri, executări de lucrări,
                     prestări de servicii - total
                       din care efectuate prin:
186. 2.01.1.1 - Dispoziţie de plata
187. 2.01.1.2 - Cec de decontare fără limita de suma
188. 2.01.1.3 - Cec de decontare cu limita de suma
189. 2.01.1.4 - Dispoziţie de încasare cu factura sau situaţie de plata
190. 2.01.1.5 - Dispoziţie de încasare fără factura
191. 2.01.2 - Alte plati
192. 2.02 - Plati pe baza de acreditive deschise la banca furnizorului
193. 2.03 - Plati pe baza de scrisoare de garanţie - total
                         din care:
194. 2.03.1 - Scrisori de garanţie eliberate
195. 2.03.2 - Plati efectuate din scrisori de garanţie eliberate
196. 2.04 - Convenţii de plati planificate
197. 2.05 - Documente neachitate în termen - total
                        din care:
198. 2.05.1 - Documente neachitate în termen - investiţii - total
                        din care pentru:
199. 2.05.1.1 - neprimirea resurselor de la centralele industriale si
                         unităţile asimilate acestora
200. 2.05.1.2 - nerealizarea resurselor proprii
201. 2.05.1.3 - depăşirea limitei de plati la utilaje
202. 2.05.1.4 - depăşirea planului anual de investiţii
203. 2.05.1.5 - neîncadrarea în documentaţia admisă la decontare
204. 2.05.1.6 - execuţia unor lucrări înainte de admiterea la finanţare
205. 2.05.1.7 - depăşirea devizelor generale aprobate
206. 2.05.1.8 - depăşirea termenelor sau valorilor aprobate pentru
                         execuţie în condiţii derogatorii
207. 2.06 - Documente respinse la plata
208. 2.07 - Documente refuzate - total
                        din care, din:
209. 2.07.1 - lipsa de contract
210. 2.07.2 - neprimirea produselor
211. 2.07.3 - nerespectarea preţurilor sau tarifelor
212. 2.07.4 - neprimirea documentelor
213. 2.07.5 - sume pretinse şi nedatorate
214. 2.07.6 - nerespectarea clauzelor contractuale (calitate, termen
                      etc.)
215. 2.08 - Durata medie de staţionare în restanta a documentelor
216. 2.09 - Durata medie de decontare exprimată în zile
217. 2.10 - Încasări în valuta din exportul de mărfuri, executări de
                   lucrări, prestări de servicii - total
                      din care pe baza de:
218. 2.10.1 - acreditive
219. 2.10.2 - garanţii
220. 2.10.3 - incasouri
221. 2.10.4 - ordine de plata
222. 2.11 - Plati în valuta pentru importuri de mărfuri, executări de
                   lucrări, prestări de servicii - total
                      din care pe baza de:
223. 2.11.1 - acreditive
224. 2.11.2 - garanţii
225. 2.11.3 - incasouri
226. 2.11.4 - ordine de plata
227. 2.12 - Volumul documentelor de export remise la încasare - total
                      din care:
228. 2.12.1 - neîncasate în termenul convenţional stabilit
-------
    NOTA:
    - Indicatorii de la aceasta subactivitate se urmăresc de către fiecare
    unitate bancară (filiala, sucursala) ca număr şi valoare pe titulari de
    cont şi se centralizează la nivelul centralelor băncilor pe ministere,
    cu excepţia celor menţionaţi la pct. 217-228 care se urmăresc numai de
    către B.R.C.E.
    - Indicatorii de la numărul curent 186-191 se urmăresc şi pe 5 categorii
    de limite valorice: sub 500 lei; de la 501 la 5.000 lei; de la 5.001 la
    100.000 lei; de la 100.001 la 1.000.000 lei şi peste 1.000.000 lei.

                       3. CIRCULAŢIA BĂNEASCĂ
                       ----------------------

229. 3.1 Încasări în numerar - total
                          din care:
230. 3.1.1 - Încasări din comerţ - total
                        din care:
231. 3.1.1.1 - prin unităţi M.C.I.
232. 3.1.1.2 - prin unităţi Centrocoop
233. 3.1.1.3 - prin alte sisteme comerciale
234. 3.1.2 - Încasări din prestări servicii
235. 3.1.3 - Încasări din impozite şi taxe
236. 3.1.4 - Încasări de la C.A.P.
237. 3.1.5 - Încasări diverse
238. 3.1.6 - Încasări de la C.E.C.
239. 3.1.7 - Încasări de la P.T.T.R.
240. 3.1.8 - Încasări din părţi sociale la fondul de dezvoltare

241. 3.2. Plati în numerar - total
                         din care:
242. 3.2.1 - Plati pentru retribuirea muncii
243. 3.2.2 - Plati pentru alocaţii de stat pentru copii
244. 3.2.3 - Plati pentru ajutoare, burse, pensii, daune A.D.A.S.
245. 3.2.4 - Plati către ţărănime
246. 3.2.5 - Plati pentru retribuirea muncii în C.A.P.
247. 3.2.6 - Plati pentru preluări de produse agricole
248. 3.2.7 - Alte plati C.A.P.
249. 3.2.8 - Plati diverse

250. 3.3 Modificarea numerarului în circulaţie
-------
    NOTA:
    Indicatorii de la aceasta subactivitate se urmăresc de către toate unităţile
    bancare (filiale, sucursale şi centrale) pe titulari de plan cu sarcini de
    încasări (întreprinderi).

                 4. EXECUTAREA DE CASA A BUGETULUI DE STAT
                 -----------------------------------------
                                      Veniturile bugetului republican

251. 4.01.7 - Vărsăminte la buget din beneficiile unităţilor economice de
                  stat^1)
252. 4.04.1 - Impozitul pe circulaţia mărfurilor^1)
253. 4.05.1 - Prelevarea pentru societate
254. 4.12.1 - Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat
255. 4.18.7 - Alte vărsăminte la buget ale unităţilor economice socialiste
256. 4.20.1 - Vărsăminte la buget de la instituţiile de stat^2)
257. 4.23.1 - Impozitul pe fondul total de retribuire
258. 4.35.1 - Alte venituri la buget
                                      Cheltuielile bugetului republican

259. 4.51.1 - Alocaţii de la buget pentru investiţii^3)
260. 4.56.1 - Alocaţii de la buget pentru mijloace circulante^3)
................................................................................
262. 4.66.1 - Cheltuieli pentru acţiuni agrozooveterinare de la buget
263. 4.67.1 - Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor si
                  podurilor de la buget
264. 4.69.1 - Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică de la buget
265. 4.70.1 - Cheltuieli pentru prospecţiuni şi lucrări geologice de
                  cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi de la buget
................................................................................
267. 4.72.1 - Cheltuieli pentru alte acţiuni economice de la buget
268. 4.76.1 - Cheltuieli pentru învăţămînt de la buget
269. 4.77.1 - Cheltuieli pentru cultura şi arta de la buget
270. 4.78.1 - Cheltuieli pentru sănătate de la buget
271. 4.79.1 - Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport de la buget
272. 4.80.1 - Cheltuieli pentru asistenta socială de la buget
273. 4.81.1 - Cheltuieli pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii de la
                  buget^3)
274. 4.82.1 - Cheltuieli pentru pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari si
                  alte persoane de la buget
275. 4.84.1 - Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat
276. 4.85.1 - Alocaţii de la buget pentru fondul de acţiuni sociale
277. 4.86.1 - Cheltuieli pentru funcţionarea organelor puterii si
                  administraţiei de stat de la buget
278. 4.87.1 - Cheltuieli pentru apărarea tarii
279. 4.90.1 - Cheltuieli pentru alte acţiuni de la buget
280. 4.92.1 - Excedentul bugetului de stat
281. 4.93.1 - Transferuri între bugete^3)
-------
    NOTA:
    Indicatorii de la aceasta subactivitate se urmăresc de către toate unităţile
    teritoriale ale băncilor, precum şi de Centrala Băncii Naţionale a Republicii
    Socialiste România. Astfel:
    - veniturile: pe capitole şi subcapitole; subdiviziunile notate cu 1) se
    desfăşoară pe titulari de plan şi plătitori, iar cele cu 2), numai pe
    titulari de plan;
    - cheltuielile: pe capitole şi titulari de plan; capitole notate cu 3), pe
    subcapitole şi titulari de plan.
................................................................................

                     6. DESERVIREA OPERATIVĂ BANCARĂ
                     -------------------------------
333. 6.1 Venituri - total
                      din care:
334. 6.1.1 - Venituri din dobînzi
335. 6.1.2 - Dobînzi şi diverse venituri în valuta
336. 6.1.3 - Comisioane şi taxe de serviciu încasate
337. 6.1.4 - Comisioane bancare şi speze încasate pentru operaţiunile cu
                  străinătatea
338. 6.1.5 - Recuperarea cheltuielilor pentru colectarea numerarului
339. 6.1.6 - Venituri în lei din comisioane
340. 6.1.7 - Rambursarea de către clienţi a cheltuielilor efectuate in
                  contul lor
341. 6.1.8 - Alte venituri
342. 6.2 Cheltuieli - total
                     din care:
343. 6.2.01 - Dobînzi plătite
344. 6.2.02 - Dobînzi plătite băncilor din străinătate
345. 6.2.03 - taxe de serviciu plătite pentru operaţii de mandat
346. 6.2.04 - Comisioane şi speze plătite băncilor din străinătate
347. 6.2.05 - Cheltuieli cu imprimarea biletelor şi baterea monedei metalice
348. 6.2.06 - Cheltuieli în contul clienţilor pentru posta, telefon etc.
349. 6.2.07 - Cheltuieli în contul clienţilor privind colectarea numerarului
350. 6.2.08 - Diverse cheltuieli cu operaţiunile
351. 6.2.09 - Cheltuieli de interes general
352. 6.2.10 - Cheltuieli administrativ-gospodăreşti
353. 6.2.11 - Cheltuieli neproductive
354. 6.2.12 - Sume ce se suporta din rezultatele financiare
                                             Beneficiile băncii
-------
    NOTA:
    Indicatorii de la aceasta subactivitate se urmăresc de către toate unităţile
    băncilor pe feluri de venituri şi cheltuieli potrivit metodologiei elaborate
    de Ministerul Finanţelor.
................................................................................


    ANEXA 4 a

            NOMENCLATORUL
formularelor din activitatea statistica
Dări de seama statistice

--------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea Codul dării de seama Periodi- Beneficiarii dărilor
crt. dării -------------------- citatea de seama de la:
      de seama Baza Varianta ------------------------------
                                                  unităţile centrale ministere
                                                    de la şi si
                                                     baza unităţile celelalte
                                                             asimilate organe
                                                             acestora centrale
--------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Îndeplinirea 60-1-0101 A lunar*) Organul Organul Direcţia
    planului la ierarhic ierarhic Centrala
    principalii superior superior de
    indicatori Direcţia Direcţia Statis-
    ai produc- judeţeana Centrala tica
    tiei indus- de de Comitetul
    triale (Ind. statistica Statis- de Stat
    1 la - fila Banca tica al
    1) finanta- Comitetul Planifi-
                                                  toare de Stat carii
                                                                al Ministe-
                                                             Planifi- rul
                                                              carii Finanţe-
                                                                         lor
                                                                        Banca
                                                                       finanta-
                                                                        toare

    - Elemente 60-1-0101/aA semes- Organul Organul Direcţia
    componente trial ierarhic ierarhic Centrala
    ale produc- superior superior de
    tiei indus- Direcţia Direcţia Statis-
    triale şi judeţeana judeţeana tica
    producţia de de Comitetul
    marfa in- statistica statis- de Stat
    dustriala tica al
    pe desti- Planifi-
    natii (Ind. carii
    1 a - fila
    2)

    - Îndeplinirea 60-1-0101/bA semes- Organul Organul Direcţia
    planului de trial ierarhic ierarhic Centrala
    producţie pe superior superior de
    ramuri ale Direcţia Direcţia Statis-
    industriei judeţeana judeţeana tica
    (Ind. 1 a de de Comitetul
    - fila 3) statistica statis- de Stat
                                                              tica al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii

    - Producţia 60-1-0101/cA anual Direcţia Direcţia -
    industriala judeţeana Centrala
    în profil de de de
    ramura şi statistica Statisti-
    teritorial ca
    (Ind. 1 a
    - fila 4)

 2. Îndeplinirea 60-1-0102 A lunile Organul Organul Direcţia
    planului I şi II ierarhic ierarhic Centrala
    valorii pro- ale superior superior de
    ducţiei nete trimes- Direcţia Direcţia Statis-
    industriale trelor judeţeana Centrala tica
    (P. N. Ind - şi de de Comitetul
    fila 1) trimes- statistica Statis- de Stat
                                          trele Banca tica al
                                          I şi finanta- Comite- Planifi-
                                           III toare tul de carii
                                                             Stat al Ministe-
                                                             Planifi- rul Fi-
                                                              carii nantelor
                                                                         Banca
                                                                       finanta-
                                                                        toare

    - Îndeplinirea 60-1-0102/aA semes- Organul Organul Direcţia
    planului trial ierarhic ierarhic Centrala
    valorii pro- superior superior de
    ducţiei nete Direcţia Direcţia Statis-
    industriale judeţeana Centrala tica
    şi structura de de Comitetul
    acesteia pe statistica Statis- de Stat
    elemente com- Banca tica al
    ponente (P.N. finanta- Comite- Planifi-
    Ind. - fila 2) toare tul de carii
                                                             Stat al Ministe-
                                                             Planifi- rul Fi-
                                                              carii nantelor

    - Producţia neta 60-1-0102/bA anual Organul Organul Direcţia
    industriala în ierarhic ierarhic Centrala
    profil de ramura superior superior de
    şi teritorial Direcţia Direcţia Statis-
    (P.N. Ind. - judeţeana judeţeana tica
    fila 3) de de
                                                 statistica statis-
                                                              tica

 3. Îndeplinirea 60-1-0103 A trimes- Organul Organul Direcţia
    planului de trial ierarhic ierarhic Centrala
    ridicare a superior superior de
    nivelului Direcţia Statis-
    tehnic şi judeţeana tica
    calitativ al de Comitetul
    producţiei statistica de Stat
    (Ind. 1 b - al
    fila 1) Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Fi-
                                                                       nantelor

    - Pierderi teh- 60-1-0103/aA trimes- Organul Organul Direcţia
    nologice. Piese, trial ierarhic ierarhic Centrala
    subansamble şi superior superior de
    produse reclamate Direcţia Statis-
    în termen de ga- judeţeana tica
    rantie şi chel- de Comitetul
    tuieli pentru statistica de Stat
    remediere (Ind. al
    1 b - fila 2) Planifi-
                                                                        carii 4. Suprafaţa 60-1-0104 A anual Organul Direcţia -
    productiva ierarhic Centrala
    de primavara superior de
    (Agr. 2 a**)) Direcţia Statis-
                                                 judeţeana tica
                                                    de
                                                 statistica

    - Suprafaţa 60-1-0104/aA anual Organul Direcţia -
    productiva ierarhic Centrala
    de primavara superior de
    (Agr. 2 a Direcţia Statis-
    - Consiliul judeţeana tica
    popular**)) de
                                                 statistica

 5. Producţia 60-1-0105 A anual Organul Direcţia -
    obţinută la ierarhic Centrala
    culturile re- superior de
    coltate în Direcţia Statis-
    toamna (Agr. judeţeana tica
    2 b**)) de
                                                 statistica

    - Producţia 60-1-0105/aA anual Organul Direcţia -
    obţinută la ierarhic Centrala
    culturile re- superior de
    coltate în Direcţia Statis-
    toamna (Agr. judeţeana tica
    2 b - Consi- de
    liul popular**)) statistica

 6. Producţia 60-1-0106 A anual Organul Direcţia -
    culturilor ierarhic Centrala
    recoltate în superior de
    vara şi su- Direcţia Statis-
    prafata in- judeţeana tica
    samintata cu de
    culturi suc- statistica
    cesive (duble)
    (Agr. 3**))

    - Producţia 60-1-0106/aA anual Organul Direcţia -
    culturilor ierarhic Centrala
    recoltate în superior de
    vara şi su- Direcţia Statis-
    prafata in- judeţeana tica
    samintata cu de
    culturi suc- statistica
    cesive (duble)
    (Agr. 3 - Con-
    siliul popu-
    lar**)

-------------------
    *) Zilnic şi decadal se raportează operativ date privind producţia în expresie
    naturala, iar decadal şi producţia marfa în expresie valorică.
    **) La nivelul direcţiilor judeţene de statistica se folosesc dări de seama
    centralizate cu acelaşi conţinut de informaţii.

 7. Suprafaţa şi 60-1-0107 A anual Organul Direcţia -
    producţia ierarhic Centrala
    serelor superior de
    (Agr. 4) Direcţia Statis-
                                                 judeţeana tica
                                                    de
                                                 statistica

    - Suprafaţa şi 60-1-0107/aA anual Organul Direcţia -
    producţia sere- ierarhic Centrala
    lor (Agr. 4 - superior de
    Consiliul Direcţia Statis-
    popular) judeţeana tica
                                                    de
                                                 statistica

 8. Aplicarea 60-1-0108 A anual Organul Direcţia -
    măsurilor ierarhic Centrala
    agrotehnice, superior de
    plantari şi Direcţia Statis-
    defrişări de judeţeana tica
    vii şi pomi de
    (Agr. 5) statistica

    - Aplicarea 60-1-0108/aA anual Organul Direcţia -
    măsurilor ierarhic Centrala
    agrotehnice, superior de
    plantari şi Direcţia Statis-
    defrişări de judeţeana tica
    vii şi pomi de
    la consiliile statistica
    populare si
    gospodăriile
    populaţiei
    (Agr. 5 -
    Consiliul
    popular)

 9. Efectivele 60-1-0109 A lunile Organul Direcţia -
    şi producţia I şi II ierarhic Centrala
    animalelor ale superior de
    domestice trimes- Direcţia Statis-
    (Agr. 6 a) trelor judeţeana tica
                                                    de
                                                 statistica

10. Efectivele 60-1-0110 A trimes- Organul Direcţia -
    de animale trial ierarhic Centrala
    domestice, superior de
    producţia Direcţia Statis-
    animala şi judeţeana tica
    consumul de de
    furaje (Agr. statistica
    6 b)

    - Efectivele 60-1-0110/aA trimes- Organul Direcţia -
    de animale trele ierarhic Centrala
    domestice, I, II superior de
    producţia şi III Direcţia Statis-
    animala, con- judeţeana tica
    sumul de fu- de
    raje, desfa- statistica
    cerile de mar-
    furi şi pres-
    ţările de ser-
    vicii (Agr. 6
    b - C.A.P.)

11. Intrări de 60-1-0111 A deca- Organul Direcţia -
    produse agri- dal ierarhic Centrala
    cole în fon- superior de
    dul de stat, Direcţia Statis-
    încheieri de judeţeana tica
    contracte şi de
    stocul de le- statistica
    gume, cartofi
    şi fructe (Fd.
    S 1 a)

12. Intrări de 60-1-0112 A lunar Organul Direcţia -
    produse ierarhic Centrala
    agricole în superior de
    fondul de Direcţia Statis-
    stat (Fd. S judeţeana tica
    1 b) de
                                                 statistica

13. Intrări de 60-1-0113 A trimes- Organul Direcţia -
    produse trial ierarhic Centrala
    agricole în superior de
    fondul de Direcţia Statis-
    stat (Fd.S 2) judeţeana tica
                                                    de
                                                 statistica

14. Producţia 60-1-0114 A trimes- Organul - Direcţia
    unităţii sil- trial ierarhic Centrala
    vice (Silv. 2) superior de
                                                 Direcţia Statis-
                                                 judeţeana tica
                                                    de Comitetul
                                                 statistica de Stat
                                                                          al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii

15. Masa lem- 60-1-0115 A anual Organul - Direcţia
    noasa pusă ierarhic Centrala
    în circuitul superior de
    economic şi Direcţia Statis-
    suprafaţa din judeţeana tica
    fondul fores- de Comitetul
    tier parcursă statistica de Stat
    cu tăieri (Silv. al
     3) Planifi-
                                                                        carii

16. Lucrări de 60-1-0116 A semes- Organul - Direcţia
    cultura şi trial ierarhic Centrala
    refacere a pa- superior de
    durilor executa- Direcţia Statis-
    te în fondul judeţeana tica
    forestier de de Comitetul
    stat, terenuri statistica de Stat
    degradate şi al
    alte terenuri Planifi-
    (Silv. 4) carii

17. Îndeplinirea 60-1-0117 A lunar Organul Organul Direcţia
    planului de ierarhic ierarhic Centrala
    construcţii- superior superior de
    montaj termi- Direcţia Direcţia Statis-
    nata în an- judeţeana judeţeana tica
    trepriza/regie de de Comitetul
    (Cs. 1 a) statistica statis- de Stat
                                                   Banca tica al Plani-
                                                  finanta- ficarii
                                                   toare Banca
                                                                       finanta-
                                                                         toare

18. Producţia de 60-1-0118 A anual Organul Organul Direcţia
    construcţii- ierarhic ierarhic Centrala
    montaj reali- superior superior de
    zata pe struc- Direcţia Direcţia Statis-
    tura şi judeţe; judeţeana judeţeana tica
    prefabricarea de de Comitetul
    betonului şi statistica statis- de Stat
    a apartamente- Banca tica al
    lor în atre- finanta- Planifi-
    priza/regie toare carii
    (Cs. 1 b) Ministe-
                                                                         rul
                                                                       Finanţe-
                                                                         lor
                                                                        Banca
                                                                       finanta-
                                                                        toare

19. Îndeplinirea 60-1-0119 A anual Organul Organul Direcţia
    planului va- ierarhic ierarhic Centrala
    lorii produc- superior superior de
    tiei nete în Direcţia Direcţia Statis-
    construcţii- judeţeana judeţeana tica
    montaj antre- de de Comitetul
    priza (regie) statistica Statis- de Stat
    (P.N.Cs.) Banca tica al
                                                 finanta- Planifi-
                                                  toare carii
                                                                       Ministe-
                                                                         rul
                                                                       Finanţe-
                                                                         lor
                                                                        Banca
                                                                       finanta-
                                                                        toare

20. Îndeplinirea 60-1-0120 A trimes- Organul Organul Direcţia
    planului lu- trial ierarhic ierarhic Centrala
    crarilor de superior superior de
    întreţinere- Direcţia Direcţia Statis-
    reparaţii cu- judeţeana judeţeana tica
    rente şi pres- de de Comitetul
    tari în cons- statistica statis- de Stat
    tructii (Cs. 2) Banca tica al
                                                 finanta- Planifi-
                                                  toare carii
                                                                       Ministe-
                                                                         rul
                                                                       Finanţe-
                                                                         lor
                                                                        Banca
                                                                       finanta-
                                                                        toare

21. Îndeplinirea 60-1-0121 A trimes- Organul Organul Direcţia
    planului lu- trial ierarhic ierarhic Centrala
    crarilor geo- superior superior de
    logice (L.G. 1) Direcţia Statis-
                                                 judeţeana tica
                                                    de Comitetul
                                                 statistica de Stat
                                                  Banca al
                                                 finanta- Planifi-
                                                  toare carii

22. Îndeplinirea 60-1-0122 A anual Organul Organul Direcţia
    planului de ierarhic ierarhic Centrala
    creşteri de superior superior de
    rezerve de sub- Direcţia Statis-
    stante minera- judeţeana tica
    le utile (L.G. de Comitetul
    2 - fila 1) statistica de Stat
                                                                          al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii

    - Îndeplinirea 60-1-0122/aA trimes- Organul Organul Direcţia
    planului la trial ierarhic ierarhic Centrala
    principalele superior superior de
    obiective de Direcţia Statis-
    cercetare geo- judeţeana tica
    logica, cu ter- de Comitetul
    men de finali- statistica de Stat
    zare în tri- al
    mestrul... Planifi-
    (L.G. 2 - carii
    fila 2)

23. Îndeplinirea 60-1-0123 A lunar Organul Organul Direcţia
    planului de ierarhic ierarhic Centrala
    transport al superior superior de
    mărfurilor şi Direcţia Statis-
    călătorilor, judeţeana tica
    activităţii de de Comitetul
    posta şi tele- statistica de Stat
    comunicaţii al
    şi activităţi Planifi-
    portuare (Tr. carii
    1 a)

24. Îndeplinirea 60-1-0124 A lunile Organul Organul Direcţia
    planului pro- I şi II ierarhic ierarhic Centrala
    ducţiei nete ale superior superior de
    în transpor- trimes- Direcţia Statis-
    turi (P.N.Tr.) trelor judeţeana tica
                                                    de Comitetul
                                                 statistica de Stat
                                                 Banca al
                                                 finanţatoare Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Fi-
                                                                       nantelor

25. Indicatorii 60-1-0125 A trimes- Organul Organul Direcţia
    de utilizare trial ierarhic ierarhic Centrala
    a mijloacelor superior superior de
    de transport de Direcţia Statis-
    folosinţa gene- judeţeana tica
    rala (Tr. 1 b) de Comitetul
                                                 statistica de Stat
                                                                          al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii

26. Transporturi 60-1-0126 A trimes- Organul Organul Direcţia
    de mărfuri cu trial ierarhic ierarhic Centrala
    mijloace de superior superior de
    folosinţa ge- Direcţia Statis-
    nerala pe be- judeţeana tica
    neficiari şi de Comitetul
    grupe de mărfuri statistica de Stat
    (Tr. 1 c^1) al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii

27. Realizarea 60-1-0127 A trimes- Organul Organul Direcţia
    traficului de trial ierarhic ierarhic Centrala
    mărfuri prin superior superior de
    porturi (Tr. 2) Direcţia Statis-
                                                 judeţeana tica
                                                    de Comitetul
                                                 statistica de Stat
                                                                          al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii

28. Activitatea 60-1-0128 A trimes- Organul Organul Direcţia
    parcului auto trial ierarhic ierarhic Centrala
    pentru folo- superior superior de
    sinta proprie Direcţia Statis-
    şi locală judeţeana tica
    (Tr. 4) de Comitetul
                                                 statistica de Stat
                                                                          al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii

29. Utilizarea 60-1-0201 A trimes- Organul Organul Direcţia
    fondului de trial ierarhic ierarhic Centrala
    timp disponi- superior superior de
    bil de lucru Direcţia Statis-
    al maşinilor- judeţeana tica
    unelte de baza de
    pentru prelu- statistica
    crarea metale- Banca
    lor, pe grupe finanta-
    (F.F. 5 - fila toare
     1) Inspectoratul
                                                 teritorial
                                                   pentru
                                                  controlul
                                                 gospodăririi
                                                  fondurilor
                                                   fixe,
                                                 combustibililor,
                                                   energiei si
                                                  pentru ve-
                                                 rificarea in-
                                                  stalatiilor
                                                  sub presiune
                                                  şi de ridicat

    - Utilizarea 60-1-0201/aA trimes- Organul Organul Direcţia
    fondului de trial ierarhic ierarhic Centrala
    timp disponibil superior superior de
    de lucru al ma- Direcţia Statis-
    sinilor, utila- judeţeana tica
    jelor şi insta- de Comitetul
    latiilor speci- statistica de Stat
    fice unor ramuri Banca al
    industriale finanta- Planifi-
    (F.F. 5 - fila 2) toare carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Apro-
                                                                       viziona-
                                                                       rii Teh-
                                                                       nico-Ma-
                                                                       teriale
                                                                       şi Con-
                                                                       trolului
                                                                       Gospoda-
                                                                       ririi Fon
                                                                       durilor
                                                                         Fixe

    - Maşini, uti- 60-1-0201/bA semes- Organul Organul Direcţia
    laje şi insta- trial ierarhic ierarhic Centrala
    latii nefolosi- superior superior de
    te în industrie Direcţia Statis-
    (F.F. 5 - fila 3) judeţeana tica
                                                    de Comitetul
                                                 statistica de Stat
                                                  Banca al Pla-
                                                 finanta- nificarii
                                                  toare Ministe-
                                                 Inspectoratul rul Apro-
                                                 teritorial viziona-
                                                   pentru rii Teh-
                                                  controlul nico-Ma-
                                                 gospodăririi teriale
                                                  fondurilor şi Con-
                                                   fixe, trolului
                                                 combustibililor, Gospoda-
                                                   energiei şi ririi Fon
                                                  pentru ve- durilor
                                                 rificarea in- Fixe
                                                  stalatiilor
                                                  sub presiune
                                                  şi de ridicat

30. Indicii de 60-1-0202 A semes- Organul Organul Direcţia
    utilizare trial ierarhic ierarhic Centrala
    intensiva a superior superior de
    maşinilor, utilajelor Direcţia Statis-
    şi instalaţiilor judeţeana tica
    specifice unor de Comitetul
    ramuri indus- statistica de Stat
    triale (F.F. 6) al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Apro-
                                                                       viziona-
                                                                       rii Teh-
                                                                       nico-Ma-
                                                                       teriale
                                                                       şi Con-
                                                                       trolului
                                                                       Gospoda-
                                                                       ririi Fon
                                                                       durilor
                                                                         Fixe

31. Mijloace de 60-1-0203 A anual Organul Organul Direcţia
    transport ierarhic ierarhic Centrala
    (F.F. 7) superior superior de
                                                 Direcţia Statis-
                                                 judeţeana tica
                                                    de Comitetul
                                                 statistica de Stat
                                                                          al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii

32. Drumuri re- 60-1-0204 A anual Organul Organul Direcţia
    publicane, ierarhic ierarhic Centrala
    judeţene şi superior superior de
    comunale Direcţia Statis-
    (F.F. 8) judeţeana tica
                                                    de Comitetul
                                                 statistica de Stat
                                                                          al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii

33. Îndeplinirea 60-1-0205 A trimes- Organul Organul Direcţia
    planului de trial ierarhic ierarhic Centrala
    folosire a ma- superior superior de
    sinilor, u- Direcţia Direcţia Statis-
    tilajelor şi judeţeana judeţeana tica
    instalaţiilor de de Comitetul
    de construcţii statistica statisti- de Stat
    şi de mecaniza- Banca ca al
    re a lucrărilor finantatoa- Planifi-
    de construcţii- re carii
    montaj (F.F. 9) Ministe-
                                                                       rul Apro-
                                                                       viziona-
                                                                       rii Teh-
                                                                       nico-Ma-
                                                                       teriale
                                                                       şi Con-
                                                                       trolului
                                                                       Gospoda-
                                                                       ririi Fon
                                                                       durilor
                                                                         Fixe
                                                                         Banca
                                                                       finanta-
                                                                        toare

34. Îndeplinirea 60-1-0301 A lunile Organul Organul Direcţia
    planului de I şi II ierarhic ierarhic Centrala
    introducere a ale superior superior de
    progresului trimes- Direcţia Statis-
    tehnic, pe o- trelor judeţeana tica
    biective (C.S. de Comitetul
    Pg.T. 1 - fila statistica de Stat
          1) al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Comitetul
                                                                       Naţional
                                                                       pentru
                                                                       Ştiinţa
                                                                       şi Teh-
                                                                       nologie

    - Îndeplinirea 60-1-0301/aA trimes- Organul Organul Direcţia
    planului de trial ierarhic ierarhic Centrala
    cercetare stiin- superior superior de
    tifica, dezvol- Direcţia Statis-
    tare tehnolo- judeţeana tica
    gica şi intro- de Comitetul
    ducere a pro- statistica de Stat
    gresului tehnic, al
    pe obiective Planifi-
    (C.S.Pg. T 1 - carii
     fila 2) Comitetul
                                                                       Naţional
                                                                       pentru
                                                                       Ştiinţa
                                                                       şi Teh-
                                                                       nologie

35. Dotarea şi 60-1-0302 A anual Organul Organul Direcţia
    rezultatele ierarhic ierarhic Centrala
    economico-fi- superior superior de
    nanciare ale Direcţia Statis-
    unităţii de judeţeana tica
    cercetare de Comitetul
    ştiinţifică, statistica de Stat
    inginerie teh- al
    nologica şi de Planifi-
    proiectare pen- carii
    tru obiective Comitetul
    de investiţii Naţional
    (C.S. - D.T.) pentru
                                                                       Ştiinţa
                                                                       şi Teh-
                                                                       nologie

36. Eficienta 60-1-0303 A trimes- Organul Organul Direcţia
    economică a trial ierarhic ierarhic Centrala
    obiectivelor superior superior de
    de introducere Direcţia Statis-
    a progresului judeţeana tica
    tehnic (Pg. T de Comitetul
         2) statistica de Stat
          1) al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Comitetul
                                                                       Naţional
                                                                       pentru
                                                                       Ştiinţa
                                                                       şi Teh-
                                                                       nologie

37. Îndeplinirea 60-1-0304 A trimes- Organul Organul Direcţia
    planului de trial ierarhic ierarhic Centrala
    expediere me- superior superior de
    canizata a mar- Direcţia Statis-
    furilor (Pg. T 3) judeţeana tica
                                                    de Comitetul
                                                 statistica de Stat
                                                                          al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Apro-
                                                                       viziona-
                                                                       rii Teh-
                                                                       nico-Ma-
                                                                       teriale
                                                                       şi Con-
                                                                       trolului
                                                                       Gospoda-
                                                                       ririi Fon
                                                                       durilor
                                                                         Fixe

38. Activitatea 60-1-0305 A semes- Organul Organul Direcţia
    de standar- trial ierarhic ierarhic Centrala
    dizare (Pg.T. superior superior de
        4) Direcţia Statis-
                                                 judeţeana tica
                                                    de Comitetul
                                                 statistica de Stat
                                                                          al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Institu-
                                                                       tul Roman
                                                                       de Stan-
                                                                       dardizare

39. Îndeplinirea 60-1-0401 A lunar*) Organul Organul Direcţia
    planului de ierarhic ierarhic Centrala
    investiţii şi superior superior de
    de punere în Direcţia Direcţia Statis-
    funcţiune a judeţeana Centrala tica
    fondurilor fixe de de Comitetul
    (Inv. 1 b - statistica Statis- de Stat
     fila 1) Banca tica al
                                                 finanta- Comitetul Planifi-
                                                  toare de Stat carii
                                                 Comitetul al Ministe-
                                                 Naţional Planifi- rul
                                                 pentru carii Finanţe-
                                                 Ştiinţa şi lor
                                                 Tehnologie Banca
                                                                       finanta-
                                                                        toare

    - Îndeplinirea 60-1-0401/aA trimes- Organul Organul -
    planului de trial**)ierarhic ierarhic
    investiţii pe superior superior
    obiective (Inv. Direcţia
    1 b - fila 2) judeţeana
                                                    de
                                                 statistica
                                                   Banca
                                                 finanţatoare

40. Investiţii 60-1-0402 A anual Organul Organul Direcţia
    realizate şi ierarhic ierarhic Centrala
    fonduri fixe superior superior de
    puse în func- Direcţia Direcţia Statis-
    tiune, pe ele- judeţeana Centrala tica
    mente de struc- de de
    tura, ramuri şi statistica Statis-
    subramuri ale tica
    economiei na-
    tionale (Inv.
    1 c)

41. Contractarea 60-1-0403 A lunar Organul Organul Direcţia
    şi achizitio- ierarhic ierarhic Centrala
    narea utila- superior superior de
    jelor şi ins- Direcţia Statis-
    talatiilor a- judeţeana tica
    ferente inves- de
    titiilor (Inv. statistica
    2) Banca fi-
                                                 nantatoare

42. Îndeplinirea 60-1-0501 A trimes- Organul Organul Direcţia
    planului de trial ierarhic ierarhic Centrala
    reparaţii ca- superior superior de
    pitale ale fon- Direcţia Direcţia Statis-
    durilor fixe, judeţeana judeţeana tica
    de revizii ge- de de Comitetul
    nerale şi mo- statistica statis- de Stat
    dernizari la Banca tica al
    utilaje şi ins- finanta- Planifi-
    talatii tehno- toare carii
    logice, precum Ministe-
    şi la maşini rul
    şi utilaje Finanţe-
    standardizate lor
    (F.F. 10) Banca
                                                                       finanta-
                                                                        toare

43. Îndeplinirea 60-1-0601 A trimes- Organul Organul Direcţia
    planului de trial ierarhic ierarhic Centrala
    aprovizionare superior superior de
    tehnico-ma- Direcţia Direcţia Statis-
    teriala (Apr.) judeţeana judeţeana tica
                                                    de de Comitetul
                                                 statistica statisti- de Stat
                                                                ca al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Apro-
                                                                       viziona-
                                                                       rii Teh-
                                                                       nico-Ma-
                                                                       teriale
                                                                       şi Con-
                                                                       trolului
                                                                       Gospoda-
                                                                       ririi Fon
                                                                       durilor
                                                                         Fixe
--------------
    *) La decadele I şi II se raportează operativ date privind volumul de
    investiţii şi de construcţii-montaj, precum şi pentru principalele capacităţi
    de producţie puse în funcţiune.
    **) Decadal şi lunar se transmit date privind îndeplinirea planului de
    investiţii pentru obiectivele prioritare din economie (conform anexei la
    planul de investiţii).

44. Îndeplinirea 60-1-0602 A lunar Organul Organul Direcţia
    planului de ierarhic ierarhic Centrala
    livrări de superior superior de
    către furni- Direcţia Direcţia Statis-
    zori (Lv.Prod. judeţeana judeţeana tica
     1) de de Comitetul
                                                 statistica statisti- de Stat
                                                                ca al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Apro-
                                                                       viziona-
                                                                       rii Teh-
                                                                       nico-Ma-
                                                                       teriale
                                                                       şi Con-
                                                                       trolului
                                                                       Gospoda-
                                                                       ririi Fon
                                                                       durilor
                                                                         Fixe

45. Norme şi 60-1-0603 A lunar*) Organul Organul Direcţia
    normative de ierarhic ierarhic Centrala
    consum, coefi- superior superior de
    cienti de uti- Direcţia Direcţia Statis-
    lizare şi nor- judeţeana judeţeana tica
    mative de va- de de sta- Comitetul
    lorificare; con- statistica tistica de Stat
    sumul total de Inspectora- Ministe- al Pla-
    metal, laminate tul terito- rul Apro- nificarii
    finite pline rial pentru viziona- Ministe-
    de oţel, com- controlul rii rul Apro-
    bustibili şi gospodări- Tehnico- viziona-
    energie elec- ririi fon- Materiale rii Teh-
    trica (N.C.) durilor şi Con- nico-Ma-
                                                 fixe, trolului teriale
                                                 combusti- Gospoda- şi Con-
                                                 bililor ririi trolului
                                                 şi pentru Fonduri- Gospoda-
                                                 verifica- lor Fixe ririi Fon
                                                 rea insta- durilor
                                                 latiilor Fixe
                                                 sub pre-
                                                 siune şi de
                                                 ridicat

46. Contractarea 60-1-0604 A lunar Organul Organul -
    producţiei ierarhic ierarhic
    marfa indus- superior superior
    triale şi re- Direcţia Direcţia
    alizarea con- judeţeana Centrala
    tractelor eco- de de
    nomice (C.E.) statistica Statis-
                                                              tica

47. Exportul re- 60-1-0701 A decadal Organul Direcţia -
    alizat de şi lu- ierarhic Centrala
    unităţile nar superior de
    producătoare Minister Statistica
    (Export.Prod.) (organ cen-
                                                 tral)
                                                 Direcţia
                                                 judeţeana
                                                     de
                                                 statistica

48. Export-total 60-1-0702 A lunar Organul - -
    (Com. E. 1 - ierarhic
    Operativ) superior
                                                 Direcţia
                                                 Centrala
                                                    de
                                                 Statistica
                                                 Ministerul
                                                 Comerţului
                                                 Exterior si
                                                 Cooperării
                                                 Economice
                                                 Internaţionale
                                                 Banca Romana
                                                 de Comerţ
                                                 Exterior
                                                 Ministerele
                                                 titulare de
                                                    plan

    - Stocul de 60-1-0702/aA lunar Organul - -
    produse ne- ierarhic
    vămuite (Anexa superior
    Com. E. 1 - Direcţia
    Operativ) Centrala
                                                    de
                                                 Statistica
                                                 Comitetul
                                                 de Stat al
                                                 Planificării
                                                 Ministerul
                                                 Comerţului
                                                 Exterior si
                                                 Cooperării
                                                 Economice
                                                 Internaţionale
                                                 Banca Romana
                                                 de Comerţ
                                                 Exterior
                                                 Ministerele
                                                 titulare de
                                                    plan

    - Îndeplinirea 60-1-0702/bA lunar Organul - -
    planului de ierarhic
    export (Com. superior
    E. 1) Direcţia
                                                 Centrala
                                                    de
                                                 Statistica
                                                 Comitetul
                                                 de Stat al
                                                 Planificării
                                                 Ministerul
                                                 Comerţului
                                                 Exterior si
                                                 Cooperării
                                                 Economice
                                                 Internaţionale
                                                 Banca Romana
                                                 de Comerţ
                                                 Exterior
                                                 Ministerul
                                                 Aprovizionării
                                                 Tehnico-
                                                 Materiale si
                                                 Controlului
                                                 Gospodăririi
                                                 Fondurilor
                                                    Fixe
                                                 Ministerele
                                                 titulare de
                                                    plan

49. Macheta pri- 60-1-0703 A lunar - Organul Direcţia
    vînd indepli- ierarhic Centrala
    nirea planu- superior de
    lui de export Direcţia Statis-
                                                             Centrala tica
                                                                de Comitetul
                                                             Statis- de Stat
                                                               tica al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                         rul
                                                                       Comertu-
                                                                       lui Ex-
                                                                       terior
                                                                       şi Coope-
                                                                       rarii
                                                                       Economice
                                                                       Interna-
                                                                       tionale
                                                                       Ministe-
                                                                        rul
                                                                       Finanţe-
                                                                         lor

-------------
    *) Decadal se raportează operativ date privind îndeplinirea normelor de
    consum pentru principalele materii prime şi materiale.

50. Îndeplinirea 60-1-0704 A lunar Organul - -
    planului de ierarhic
    import pentru superior
    producţie şi Direcţia
    bunuri pentru Centrala
    comerţul socia- de
    list (Com. E 2 Statistica
       a) Comitetul
                                                 de Stat al
                                                 Planificării
                                                 Ministerul
                                                 Comerţului
                                                 Exterior si
                                                 Cooperării
                                                 Economice
                                                 Internaţionale
                                                 Banca Romana
                                                 de Comerţ
                                                 Exterior
                                                 Ministerul
                                                 Aprovizionării
                                                 Tehnico-
                                                 Materiale si
                                                 Controlului
                                                 Gospodăririi
                                                 Fondurilor
                                                    Fixe
                                                 Ministerele
                                                 titulare de
                                                    plan

51. Îndeplinirea 60-1-0705 A lunar Organul - -
    planului de ierarhic
    import pentru superior
    investiţii (li- Direcţia
    vrari) (Com. E. Centrala
       2 b) de
                                                 Statistica
                                                 Ministerul
                                                 Comerţului
                                                 Exterior si
                                                 Cooperării
                                                 Economice
                                                 Internaţionale
                                                 Banca Romana
                                                 de Comerţ
                                                 Exterior
                                                 Ministerele
                                                 titulare de
                                                    plan

52. Macheta pri- 60-1-0706 A lunar - - Direcţia
    vînd indepli- Centrala
    nirea planu- de
    lui de import Statis-
                                                                         tica
                                                                       Ministe-
                                                                         rul
                                                                       Comertu-
                                                                       lui Ex-
                                                                       terior
                                                                       şi Coope-
                                                                       rarii
                                                                       Economice
                                                                       Interna-
                                                                       tionale
                                                                       Comitetul
                                                                       de Stat
                                                                           al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                        rul
                                                                       Finanţe-
                                                                         lor

53. Exportul/im- 60-1-0707 A trimes- Organul - -
    portul pe trial ierarhic
    grupe de mar- superior
    furi şi tari Direcţia
    (Com. E. 3) Centrala
                                                    de
                                                 Statistica
                                                 Ministerul
                                                 Comerţului
                                                 Exterior si
                                                 Cooperării
                                                 Economice
                                                 Internaţionale

54. Îndeplinirea 60-1-0801 A trimes- Organul Organul Direcţia
    programului trial ierarhic ierarhic Centrala
    de asigurare superior superior de
    şi pregătire Direcţia Direcţia Statis-
    a forţei de judeţeana judeţeana tica
    munca şi chel- de de Comitetul
    tuieli din fon- statistica statisti- de Stat
    dul pentru sco- ca al
    larizare (P. Cad.) Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Mun-
                                                                         cii

55. Îndeplinirea 60-1-0901 A lunile Organul Organul Direcţia
    planului de I şi II ierarhic ierarhic Centrala
    munca şi re- ale superior superior de
    tribuire a trimes- Direcţia Direcţia Statis-
    muncii (M.R. trelor judeţeana judeţeana tica
    1 a) de de Comitetul
                                                 statistica statisti- de Stat
                                                                ca al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Mun-
                                                                         cii

56. Îndeplinirea 60-1-0902 A trimes- Organul Organul Direcţia
    planului trial ierarhic ierarhic Centrala
    de munca şi superior superior de
    retribuire Direcţia Direcţia Statis-
    a muncii, judeţeana judeţeana tica
    pe activităţi de de Comitetul
    şi categorii statistica statisti- de Stat
    de personal ca al
    (M.R. 1 b^1) Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Mun-
                                                                         cii

    - Structura 60-1-0902/aA semes- Organul Organul Direcţia
    fondului de re- trial ierarhic ierarhic Centrala
    tribuire a per- superior superior de
    sonalului mun- Direcţia Direcţia Statis-
    citor (M.R. 1 judeţeana judeţeana tica
    b - anexa ^1) de de Comitetul
                                                 statistica statisti- de Stat
                                                                ca al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Mun-
                                                                         cii

    - Corelarea 60-1-0902/bA trimes- - Organul Direcţia
    principalilor trial ierarhic Centrala
    indicatori ai superior de
    planului de Direcţia Statis-
    munca şi retri- Centrala tica
    buire a muncii de Comitetul
    (M.R. 1 c) Statisti- de Stat
                                                                ca al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Mun-
                                                                         cii

57. Retribuirea 60-1-0903 A o data Direcţia Direcţia -
    şi structura la 2 judeţeana Centrala
    personalului ani, de de
    muncitor (M. ince- statistica Statisti-
    R. 2 a) pind cu ca
                                         anul
                                         1985

    - pe reţele 60-1-0903/aA o data Direcţia Direcţia -
    specifice: la 5 judeţeana Centrala
    transport feroviar 60-1-0903/bA ani, de de
    transport auto; 60-1-0903/cA ince- statistica Statisti-
    transport naval, 60-1-0903/dA pind cu ca
    aerian, exploa- 60-1-0903/eA anul
    tare PTTR; circu- 60-1-0903/fA 1986
    latia mărfurilor; 60-1-0903/gA
    cercetare stiinti- 60-1-0903/hA
    fica şi inginerie 60-1-0903/iA
    tehnologică; 60-1-0903/jA
    învăţămînt preşcolar,
    primar, gimnazial,
    liceal, profesional
    şi tehnic; învăţămînt
    superior; ocrotirea
    sănătăţii; arta, cine-
    matografie şi radio-
    televiziune; justiţie
    şi procuratura

58. Personalul 60-1-0904 A o data Organul Direcţia -
    muncitor după la 2 ierarhic Centrala
    domeniul de ani, superior de
    activitate şi ince- Direcţia Statisti-
    nivelul de pind cu judeţeana ca
    pregătire pro- anul de statis-
    fesionala ce- 1986 tica
    rut de locul
    de munca (M.R.
    2 b)

59. Numărul mun- 60-1-0905 A o data Organul Direcţia -
    citorilor pe la 5 ierarhic Centrala
    meserii, pre- ani, superior de
    gatire şcolară, ince- Direcţia Statisti-
    calificare pro- pind cu judeţeana ca
    fesionala şi anul de statis-
    grupe de vîrsta 1988 tica
    (M.R. 2 c)

60. Normarea 60-1-0906 A trimes- Organul Organul Direcţia
    muncii perso- trial ierarhic ierarhic Centrala
    nalului munci- superior superior de
    tor (M.R. 3 Direcţia Direcţia Statis-
    a^1)) judeţeana judeţeana tica
                                                    de de Comitetul
                                                 statistica statisti- de Stat
                                                                ca al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Mun-
                                                                         cii

61. Utilizarea 60-1-0907 A trimes- Organul Organul Direcţia
    timpului de trial ierarhic ierarhic Centrala
    lucru şi mis- superior superior de
    carea munci- Direcţia Direcţia Statis-
    torilor şi judeţeana judeţeana tica
    repartizarea de de Comitetul
    pe schimburi a statistica statisti- de Stat
    personalului ca al
    muncitor (M.R. Planifi-
    3 b^1)) carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Mun-
                                                                         cii

62. Îndeplinirea 60-1-0908 A semes- Organul Organul Direcţia
    normelor de trial ierarhic ierarhic Centrala
    consum de mun- superior superior de
    ca pe produse Direcţia Statis-
    şi a normelor judeţeana tica
    de producţie de Comitetul
    pe instalaţii, statistica de Stat
    maşini şi utila- al
    je (M.R. 4) Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Mun-
                                                                         cii

63. Cheltuieli 60-1-0909 A semes- Organul Organul -
    pentru protec- trial ierarhic ierarhic
    tia muncii şi superior superior
    accidentele de Direcţia Direcţia
    munca (Pr.M - judeţeana Centrala
    A.M.) de de
                                                 statistica Statisti-
                                                                ca

64. Îndeplinirea 60-1-1001 A lunar Organul Organul Direcţia
    planului ierarhic ierarhic Centrala
    costurilor pro- superior superior de
    ducţiei marfa Direcţia Direcţia Statis-
    industriale judeţeana Centrala tica
    (C.P. Ind. 1- de de Comitetul
    fila 1) statistica Statis- de Stat
                                                   Banca tica al
                                                 finanta- Comite- Planifi-
                                                  toare tul de carii
                                                             Stat al Ministe-
                                                             Planifi- rul Fi-
                                                              carii nantelor
                                                                         Banca
                                                                       finanta-
                                                                        toare

    - Costurile 60-1-1001/aA semes- Organul Organul Direcţia
    producţiei trial ierarhic ierarhic Centrala
    marfa indus- superior superior de
    triale pe ar- Direcţia Direcţia Statis-
    ticole de cal- judeţeana Centrala tica
    culaţie şi pe de de Comitetul
    elemente pri- statistica Statis- de Stat
    mare de chel- Banca tica al
    tuieli (C.P. finanta- Comite- Planifi-
    Ind. 1 - fila 2) toare tul de carii
                                                             Stat al Ministe-
                                                             Planifi- rul Fi-
                                                              carii nantelor
                                                                         Banca
                                                                       finanta-
                                                                        toare

65. Nivelul cos- 60-1-1002 A semes- Organul Organul Direcţia
    turilor şi trial ierarhic ierarhic Centrala
    rentabilitatea superior superior de
    principalelor Direcţia Statis-
    produse şi judeţeana tica
    grupe de pro- de Comitetul
    duse industri- statistica de Stat
    ale (C.P. Ind. al
      2) Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Fi-
                                                                       nantelor
                                                                       Comitetul
                                                                       de Stat
                                                                       pentru
                                                                       Preţuri
                                                                       Banca
                                                                       Finanta-
                                                                       toare

66. Îndeplinirea 60-1-1003 A trimes- Organul Organul Direcţia
    planului cos- trial ierarhic ierarhic Centrala
    turilor în tran- superior superior de
    sporturi (C.P.Tr.) Direcţia Statis-
                                                 judeţeana tica
                                                    de Comitetul
                                                 statistica de Stat
                                                 Banca Fi- al
                                                 nantatoare Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Fi-
                                                                       nantelor

67. Îndeplinirea 60-1-1004 A trimes- Organul Organul Direcţia
    planului cos- trial ierarhic ierarhic Centrala
    turilor pro- superior superior de
    ducţiei de con- Direcţia Direcţia Statis-
    structii-mon- judeţeana judeţeana tica
    taj şi produc- de de Comitetul
    tiei nete în statistica statis- de Stat
    antrepriza Banca tica al
    (C.P.Cs.) finanta- Planifi-
                                                  toare carii
                                                                       Ministe-
                                                                         rul
                                                                       Finanţe-
                                                                         lor
                                                                        Banca
                                                                       finanta-
                                                                        toare

68. Îndeplinirea 60-1-1005 A anual Organul Organul Direcţia
    planului cos- ierarhic ierarhic Centrala
    turilor de pro- superior superior de
    ducţie-prestări Direcţia Direcţia Statis-
    ale întreprinderii judeţeana judeţeana tica
    de gospodărie co- de de Ministe-
    munala şi locativă statistica statis- rul
    şi de transport Banca tica Finanţe-
    local de călători finanta- lor
    (C.P. Gos.) toare

69. Îndeplinirea 60-1-1101 A trimes- Organul Organul Direcţia
    planului li- trial*) ierarhic ierarhic Centrala
    vrarilor de superior superior de
    mărfuri către Direcţia Statis-
    fondul pieţei judeţeana tica
    (Lv. Prod. 2b) de Comitetul
                                                 statistica de Stat
                                                                          al
                                                                       Planifi-
                                                                        carii
                                                                       Ministe-
                                                                       rul Co-
                                                                       mertului
                                                                       Interior
                                                                       Ministe-
                                                                       rele co-
                                                                       ordona-
                                                                       toare

70. Îndeplinirea 60-1-1102 A lunar Organul Organul Direcţia
    planului des- ierarhic ierarhic Centrala
    facerilor de superior superior de
    mărfuri cu Direcţia Direcţia Statis-
    amănuntul comercială judeţeana tica
    (Com. I.1.a^1)). judeţeana de Comitetul
                                                 Direcţia statis- de Stat
                                                 judeţeana tica al
                                                    de Planifi-
                                                statistica carii
                                                                       Ministe-
                                                                         rul
                                                                       Comertu-
                                                                         lui
                                                                       Interior

71. Desfacerile 60-1-1103 A trimes- Organul Organul Direcţia
    de mărfuri trial ierarhic ierarhic Centrala
    alimentare superior superior de
    (Com. I 1. b) Direcţia Direcţia Statis-
                                                 comercială judeţeana tica
                                                 judeţeana de Comitetul
                                                 Direcţia statis- de Stat
                                                 judeţeana tica al
                                                    de Planifi-
                                                statistica carii
                                                                       Ministe-
                                                                         rul
                                                                       Comertu-
                                                                         lui
                                                                       Interior
--------------------
    *) Chenzinal, ministerele şi celelalte organe centrale raportează operativ
    la Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Comerţului Interior date
    privind livrările la fondul pieţei pe principalele mărfuri, iar lunar şi la
    Direcţia Centrala de Statistica.

72. Desfacerile 60-1-1104 A trimes- Organul Organul Direcţia
    de mărfuri trial ierarhic ierarhic Centrala
    nealimentare superior superior de
    (Com. I. 1 c) Direcţia Direcţia Statis-
                                                 comercială judeţeana tica
                                                 judeţeana de Comitetul
                                                 Direcţia statis- de Stat
                                                 judeţeana tica al
                                                    de Planifi-
                                                statistica carii
                                                                       Ministe-
                                                                         rul
                                                                       Comertu-
                                                                         lui
                                                                       Interior

73. Reţeaua uni- 60-1-1105 A anual Organul Organul Direcţia
    tatilor co- ierarhic ierarhic Centrala
    merciale cu superior superior de
    amănuntul Direcţia Direcţia Statis-
    (Com. I.2) comercială judeţeana tica
                                                 judeţeana de Comitetul
                                                 Direcţia statis- de Stat
                                                 judeţeana tica al
                                                    de Planifi-
                                                statistica carii
                                                                       Ministe-
                                                                         rul
                                                                       Comertu-
                                                                         lui
                                                                       Interior

74. Activitatea 60-1-1106 A anual Direcţia Direcţia -
    cantinelor judeţeana Centrala