Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECRET-LEGE nr. 106 din 30 martie 1990  privind ratificarea Instrumentului de amendare a Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii, adoptat la Geneva la 25 iunie 1986    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECRET-LEGE nr. 106 din 30 martie 1990 privind ratificarea Instrumentului de amendare a Constitutiei Organizatiei Internationale a Muncii, adoptat la Geneva la 25 iunie 1986

EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 1 aprilie 1990

    Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională decretează:

    ARTICOL UNIC
    Se ratifică Instrumentul de amendare a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, adoptat de cea de-a 72-a sesiune a Conferinţei Internaţionale a Muncii, la Geneva, la 25 iunie 1986.

                PREŞEDINTELE
           CONSILIULUI PROVIZORIU
             DE UNIUNE NAŢIONALA
                 ION ILIESCU

                   INSTRUMENTUL
de amendare a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii

    Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
    convocată la Geneva de către Consiliul de Administraţie al Biroului Internaţional al Muncii şi care s-a întrunit acolo la 4 iunie 1986, în cea de-a 72-a sesiune a sa,
    după ce a hotărît sa adopte anumite propuneri de amendare a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, problema care este cuprinsă la cel de-al 7-lea punct al ordinii de zi a sesiunii, adopta la 25 iunie 1986 instrumentul de mai jos pentru amendarea Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 1986.

    ART. 1
    Cu începere de la data intrării în vigoare a prezentului instrument de amendare, dispoziţiile Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, al carei text, actualmente în vigoare, este reprodus în prima coloana a anexei prezentului instrument, vor avea efect în forma amendata, care figurează la cea de-a doua coloana a amintitei anexe.
    ART. 2
    Doua exemplare autentice ale prezentului instrument de amendare vor fi semnate de către preşedintele conferintei şi de către directorul general al Biroului Internaţional al Muncii. Unul dintre aceste exemplare va fi depus la arhivele Biroului Internaţional al Muncii, în scopul înregistrării conform dispoziţiilor art. 102 al Cartei O.N.U. Directorul general va comunica o copie certificată, conformă cu acest instrument, fiecăruia dintre membrii Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
    ART. 3
    1. Ratificarile sau acceptările prezentului instrument de amendare vor fi comunicate directorului general al Biroului Internaţional al Muncii, care va informa statele membre ale organizaţiei despre acest lucru.
    2. Prezentul instrument de amendare va intra în vigoare în condiţiile prevăzute la art. 36 al Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii.
    3. După intrarea în vigoare a prezentului instrument, directorul general al Biroului Internaţional al Muncii va informa toate statele membre ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi pe secretarul general al O.N.U.

    ANEXA 1

          Constituţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii

    Dispoziţii în vigoare Dispoziţii amendate
    la 24 iunie 1986

    ART. 1 ART. 1
    4. Conferinţa generală a 4. Conferinţa generală a
Organizaţiei Internaţionale a Muncii Organizaţiei Internaţionale a Muncii
poate, de asemenea, sa admită state poate, de asemenea, sa admită state
membre în organizaţie cu majoritatea membre ale organizaţiei cu
a 2/3 din voturile delegaţilor majoritatea de 2/3 din delegaţii
prezenţi la sesiune, inclusiv 2/3 din prezenţi la sesiune, inclusiv 2/3 din
voturile delegaţilor guvernamentali delegaţii guvernamentali care au luat
(prezenţi şi votanti). Aceasta parte la vot. Aceasta admitere va
admitere va deveni efectivă atunci deveni efectivă atunci cînd guvernul
cînd guvernul noului stat membru va noului stat membru va fi comunicat
fi comunicat directorului general al directorului general al Biroului
Biroului Internaţional al Muncii Internaţional al Muncii acceptarea
acceptarea oficială a obligaţiilor oficială a obligaţiilor care decurg
ce decurg din constituţia din constituţia organizaţiei.
organizaţiei.
    ART. 3 ART. 3
    9. Împuternicirile delegaţilor şi 9. Împuternicirile delegaţilor si
ale consilierilor lor tehnici vor fi ale consilierilor lor tehnici vor fi
supuse verificării conferintei, care supuse verificării conferintei, care
va putea printr-o majoritate de 2/3 va putea printr-o majoritate de 2/3
din voturile exprimate (de către din voturile exprimate sa refuze sa
delegaţii prezenţi) sa refuze sa admită orice delegat sau orice
admită orice delegat sau orice consilier tehnic pe care-l va
consilier tehnic pe care-l va considera ca nefiind desemnat in
considera ca nefiind desemnat în conformitate cu termenii prezentului
conformitate cu termenii prezentului articol.
articol.
    ART. 6 ART. 6
    Orice schimbare a sediului Orice schimbare a sediului
Biroului Internaţional al Muncii Biroului Internaţional al Muncii
va fi hotarita de către conferinţa, cu va fi hotarita de către conferinţa, cu
o majoritate de 2/3 din voturile o majoritate de 2/3 din voturile
exprimate (de către delegaţii exprimate.
prezenţi).
    ART. 7 ART. 7
    1. Consiliul de Administraţie 1. Consiliul de Administraţie va
va fi compus din 56 de persoane: cuprinde 112 locuri:
    - 28 reprezentind guvernele; - 56 rezervate persoanelor care
    - 14 reprezentind pe cei ce reprezintă guvernele;
angajează şi - 28 rezervate persoanelor care
    - 14 reprezentind lucrătorii. reprezintă pe cei ce angajează;
                                            - 28 rezervate persoanelor care
                                        reprezintă lucrătorii.
    2. Din cele 28 de persoane care 2. El va trebui sa fie compus
reprezintă guvernele, 10 vor fi numite astfel încît sa fie cît mai
de către statele membre a căror reprezentativ posibil, ţinînd cont de
importanta industriala este cea mai diferitele interese geografice,
mare şi 18 vor fi numite de către economice şi sociale în cadrul celor
statele membre desemnate în acest scop 3 grupe care îl constituie, fără
de către delegaţii guvernamentali la totuşi a se aduce atingere autonomiei
conferinţa, excluşi fiind delegaţii recunoscute a acestor grupuri.
celor 10 state membre sus-menţionate.
    3. Consiliul de Administraţie va 3. Pentru a satisface exigenţele
stabili, de fiecare data cînd va fi definite la paragraful 2 al
cazul, care sînt statele membre care prezentului articol şi a asigura
au importanta industriala cea mai continuitatea lucrărilor, 54 din 56
mare şi va stabili reglementări pentru de posturi rezervate reprezentanţilor
asigurarea examinării impartiale de guvernamentali vor fi atribuite după
către comitet a tuturor problemelor cum urmează:
referitoare la desemnarea statelor a) Ele vor fi repartizate între 4
membre care au importanta industriala regiuni geografice (Africa, America,
cea mai mare, înainte de a se fi luat Asia şi Europa), a căror delimitare
o decizie în aceasta privinţa de către va face, dacă este cazul, obiectul
Consiliul de Administraţie. Orice apel distribuirii prin acord mutual al
formulat de către un stat membru tuturor guvernelor interesate.
contra declaraţiei Consiliului de Fiecăreia dintre aceste regiuni i se
Administraţie care stabileşte care va atribui un număr de posturi care
sînt statele membre cu cea mai mare va tine cont în proporţie egala de
importanta industriala va fi numărul statelor membre pe care le
soluţionat de către conferinţa, iar cuprinde, de importanta populaţiei
un apel adresat în fata conferintei lor şi a activităţilor economice
nu va suspenda aplicarea declaraţiei măsurate prin indici adecvati:
atît timp cît conferinţa nu se va fi - produsul naţional brut sau
pronunţat. contribuţia la bugetul organizaţiei -
                                        fiind înţeles ca nici una dintre ele
                                        nu va putea dispune de mai puţin de
                                        12 posturi şi nici mai mult de 15
                                        posturi. Pentru aplicarea prezentului
                                        alineat repartiţia iniţială a
                                        posturilor va fi următoarea: Africa
                                        13 posturi, America 12 posturi, Asia
                                        şi Europa 15 şi 14 posturi, prin
                                        rotaţie.
                                            b.i) Cu ocazia Conferintei
                                        Internaţionale a Muncii, delegaţii
                                        guvernamentali ai statelor membre
                                        care aparţin diferitelor regiuni
                                        vizate la alineatul a) de mai sus,
                                        sau cărora le sînt ataşate prin acord
                                        mutual sau sînt invitate la
                                        conferinţa regionala corespunzătoare
                                        în condiţiile prevăzute la paragraful
                                        4 de mai jos, vor forma colegii
                                        electorale însărcinate cu desemnarea
                                        statelor membre chemate sa ocupe
                                        locurile care revin fiecăreia dintre
                                        respectivele regiuni. Se înţelege ca
                                        delegaţii guvernamentali ai statelor
                                        din Europa occidentala şi delegaţii
                                        guvernamentali ai statelor socialiste
                                        din Europa de est vor forma colegii
                                        electorale separate. Ei vor cădea de
                                        acord pentru a repartiza între ei
                                        posturile care revin regiunii şi vor
                                        desemna separat pe reprezentanţii lor
                                        în Consiliul de Administraţie.
                                            ii) Atunci cînd particularităţile
                                        unei regiuni o cer, guvernele acestei
                                        regiuni vor putea sa convină pentru a
                                        se subdiviza pe o baza subregionala
                                        pentru a desemna separat statele
                                        membre chemate sa ocupe posturile
                                        care revin subregiunii.
                                            iii) Desemnarile vor fi
                                        comunicate la colegiile delegaţilor
                                        guvernamentali ai conferintei pentru
                                        a proclama rezultatele.
                                            Dacă într-o regiune sau o
                                        subregiune operaţiile electorale sau
                                        rezultatele lor fac obiectul unor
                                        contestaţii care nu pot fi
                                        reglementate la aceste niveluri,
                                        colegiul delegaţilor guvernamentali
                                        ai conferintei va decide în cadrul
                                        dispoziţiilor existente în protocolul
                                        aplicabil.
                                            c) Fiecare colegiu electoral va
                                        trebui sa ia dispoziţiile necesare
                                        pentru ca un număr substanţial de
                                        state membre desemnate pentru a ocupa
                                        posturile destinate acestei regiuni
                                        sa fie alese pe baza importantei
                                        populaţiei lor şi pentru ca sa
                                        asigure o repartiţie geografică
                                        echitabila, luind în consideraţie
                                        alţi factori ca activităţile
                                        economice ale statelor membre
                                        interesate, în funcţie de
                                        caracteristicile proprii regiunii.
                                        Modalităţile de punere în aplicare a
                                        acestor principii vor fi precizate
                                        într-un protocol convenit între
                                        guvernele care fac parte din colegiul
                                        electoral, care va fi depus la
                                        directorul general al Biroului
                                        Internaţional al Muncii.
    4. Persoanele care reprezintă pe 4. Fiecare dintre cele 2 posturi
cei ce angajează şi persoanele care care rămîn va fi atribuit pe rind
reprezintă pe lucrători vor fi alese Africii şi Americii pe de o parte si
respectiv de către delegaţii celor Asiei şi Europei pe de alta parte,
ce angajează şi delegaţii pentru a permite fiecăreia dintre
lucrătorilor la conferinţa. aceste regiuni sa asigure, in
                                        condiţii de nediscriminare,
                                        participarea la procesul electoral al
                                        statelor membre care geografic fac
                                        parte din aceasta sau ii sînt ataşate
                                        la conferinţa regionala
                                        corespunzătoare, dar nu sînt încă
                                        acoperite nici prin protocolul
                                        acestei regiuni, nici prin altul,
                                        stiindu-se ca amintitele state nu vor
                                        putea sa beneficieze de un tratament
                                        privilegiat în raport cu statele
                                        comparabile ale regiunii.
                                        Atunci cînd postul adiţional nu este
                                        utilizat după dispoziţiile care
                                        preced el va fi ocupat de către
                                        regiunea interesată în lumina
                                        dispoziţiilor protocolului sau.
    5. Consiliul va fi reînnoit din 3 5. Persoanele care reprezintă pe
în 3 ani. Dacă pentru un motiv cei ce angajează şi persoanele care
oarecare alegerile în Consiliul de reprezintă lucrătorii vor fi alese de
Administraţie nu au loc la expirarea către delegaţii celor ce angajează si
acestei perioade, Consiliul de delegaţii lucrătorilor la conferinţa.
Administraţie va rămîne în funcţiune
pînă cînd se va proceda la aceste
alegeri.
    6. Modul de ocupare a posturilor 6. Consiliul va fi reînnoit la
vacante, desemnarea supleanţilor şi fiecare 3 ani. Dacă pentru un motiv
celelalte probleme de aceeaşi natura oarecare alegerile în Consiliul de
vor putea fi reglementate de către Administraţie nu au loc la expirarea
consiliu, sub rezerva aprobării de acestei perioade, Consiliul de
către conferinţa. Administraţie va rămîne în funcţiune
                                        pînă cînd se va proceda la aceste
                                        alegeri.
    7. Consiliul de Administraţie va 7. Modul de ocupare a posturilor
alege în cadrul sau un preşedinte şi vacante, desemnarea supleanţilor si
doi vicepreşedinţi. Dintre aceste 3 celelalte probleme de aceeaşi natura
persoane, una va fi persoana care va vor putea fi reglementate de către
reprezenta guvernul, iar celelalte consiliu, sub rezerva aprobării de
doua persoane vor reprezenta pe cei către conferinţa.
ce angajează şi pe lucrători.
    8. Consiliul de Administraţie va 8. Consiliul de Administraţie va
stabili un regulament al sau şi se va alege un preşedinte şi doi
întruni la perioade pe care le va fixa vicepreşedinţi. Dintre aceste trei
el însuşi. O sesiune specială va persoane, una va fi persoana care va
trebui sa aibă loc de fiecare data reprezenta guvernul şi celelalte doua
cînd 16 persoane care fac parte din vor fi persoanele care reprezintă
consiliu vor fi formulat o cerere respectiv pe cei ce angajează şi pe
scrisă în acest scop. lucrători.
                                            9. Consiliul de Administraţie va
                                        stabili regulamentul sau şi se va
                                        întruni la perioade pe care le va
                                        fixa el însuşi. O sesiune specială va
                                        avea loc de fiecare data cînd 32
                                        persoane care fac parte din consiliu
                                        vor fi formulat o cerere scrisă in
                                        acest scop.
    ART. 8 ART. 8
    1. În fruntea Biroului 1. În fruntea Biroului
Internaţional al Muncii va fi un Internaţional al Muncii va fi un
director general; el va fi desemnat director general; el va fi numit de
de către Consiliul de Administraţie către Consiliul de Administraţie,
de la care va primi instrucţiuni care va supune aceasta numire
si fata de care va fi responsabil aprobării Conferinţei Internaţionale
de bunul mers al biroului, precum a Muncii.
si de executarea tuturor celorlalte
sarcini care ar fi putut sa-i fie
încredinţate.
    2. Directorul general sau 2. Directorul general va primi
supleantul sau vor asista la toate instrucţiuni din partea Consiliului
şedinţele Consiliului de de Administraţie şi va fi răspunzător
Administraţie. fata de acesta din urma pentru bunul
                                        mers al biroului, precum şi pentru
                                        executarea tuturor celorlalte sarcini
                                        care ar fi putut sa-i fie
                                        încredinţate.
                                            3. Directorul general sau
                                        supleantul sau vor asista la toate
                                        şedinţele Consiliului de
                                        Administraţie.
    ART. 13 ART. 13
    2. ....... 2. .......
    c) dispoziţiile referitoare la c) dispoziţiile referitoare la
aprobarea bugetului Organizaţiei aprobarea bugetului Organizaţiei
Internaţionale a Muncii, precum şi la Internaţionale a Muncii, precum şi la
conţinutul şi acoperirea conţinutul şi acoperirea
contribuţiilor, vor fi hotărîte de contribuţiilor, vor fi hotărîte de
către conferinţa cu o majoritate de către conferinţa cu o majoritate de
2/3 din voturile emise de către 2/3 din voturile exprimate şi vor
delegaţii prezenţi şi vor stipula ca stipula ca bugetul şi aranjamentele
bugetul şi aranjamentele privind privind repartizarea cheltuielilor
repartizarea cheltuielilor între între statele membre ale organizaţiei
statele membre ale organizaţiei vor vor fi aprobate de către o comisie de
fi aprobate de o comisie de reprezentanţi guvernamentali.
reprezentanţi guvernamentali.
    4. Un stat membru al organizaţiei, 4. Un stat membru al
care a intirziat cu plata contribuţiei organizaţiei, care a intirziat cu
sale pentru cheltuielile organizaţiei plata contribuţiei pentru
nu poate participa la vot la cheltuielile organizaţiei, nu poate
conferinţa, la Consiliul de participa la vot în cadrul
Administraţie sau în oricare comisie conferintei, al Consiliului de
sau la alegerea de membri în Consiliul Administraţie sau în oricare comisie,
de Administraţie, dacă suma nici la alegerile de membri in
arieratelor sale este egala sau Consiliul de Administraţie, dacă suma
superioară contribuţiei datorate de arieratelor sale este egala sau
el pentru cei 2 ani precedenti superioară contribuţiei datorate de el
incheiati; conferinţa poate totuşi, pentru cei 2 ani precedenti
printr-un vot cu majoritatea a 2/3 incheiati. Conferinţa poate totuşi,
din voturile emise de către delegaţii printr-un vot cu majoritatea a 2/3
prezenţi, sa autorizeze acest stat din voturile exprimate, să autorizeze
membru sa participe la vot dacă acest stat membru să participe la
constata ca acest lucru se datorează vot, dacă ea constată că acest lucru
unor circumstanţe independente de se datorează unor circumstanţe
voinţa sa. independente de voinţa sa.
    ART. 16 ART. 16
    2. Problemele fata de care au 2. Problemele fata de care au
existat opoziţii vor rămîne totuşi existat opoziţii vor rămîne totuşi
incluse pe ordinea de zi, dacă incluse pe ordinea de zi, dacă
conferinţa decide astfel, cu conferinţa decide astfel, cu
majoritatea de 2/3 din voturile majoritatea de 2/3 din voturile
exprimate de către delegaţii exprimate.
prezenţi.
    3. Orice problema în legătura 3. Orice problema în legătura cu
cu care conferinţa hotărăşte, cu care conferinţa hotărăşte, cu aceeaşi
aceeaşi majoritate de 2/3, ca trebuie majoritate de 2/3 din voturile
examinata (în alt mod decît cel exprimate, că trebuie examinată (în
prevăzut în alineatul precedent) va alt mod decît cel prevăzut la
fi inclusă pe ordinea de zi a alineatul precedent) va fi inclusă pe
sesiunii următoare. ordinea de zi a sesiunii următoare.
    ART. 17 ART. 17
    2. Simpla majoritate a voturilor 2. Simpla majoritate a voturilor
exprimate (de către statele membre exprimate (afirmativ sau negativ) va
prezente la conferinţa) va hotărî în hotărî în toate cazurile unde o
toate cazurile unde o majoritate mai majoritate mai puternica nu este
puternica nu este în mod expres expres prevăzută prin alte articole
prevăzută prin alte articole ale ale prezentei constituţii sau prin
prezentei constituţii sau prin orice orice convenţie sau alt instrument
convenţie sau alt instrument care care conferă puteri conferintei sau
conferă puteri conferintei sau prin prin aranjamente financiare sau
aranjamente financiare sau bugetare bugetare adoptate în virtutea art.
adoptate în virtutea art. 13. 13.
    3. Nici un vot nu se dobîndeşte 3. În cazurile în care
dacă numărul de voturi exprimate este constituţia prevede o majoritate
inferior jumătăţii numărului simpla a voturilor, aceasta
delegaţilor prezenţi la sesiune. majoritate nu va decide decît dacă ea
                                        numara cel puţin 1/4 din delegaţii
                                        prezenţi la sesiunea conferintei. In
                                        cazul în care constituţia prevede o
                                        majoritate de 2/3 din voturi, aceasta
                                        majoritate nu va decide decît dacă ea
                                        numara cel puţin 1/3 din delegaţii
                                        prezenţi la sesiune; în cazul în care
                                        constituţia prevede o majoritate de
                                        3/4, aceasta majoritate nu va decide
                                        decît dacă ea numara cel puţin 3/8
                                        din delegaţii prezenţi la sesiune.
                                            4. Nu se va considera drept
                                        dobîndit un vot decît dacă cel puţin
                                        1/2 din numărul delegaţilor prezenţi
                                        la sesiune şi care au dreptul de vot
                                        au participat la votare.
    ART. 19 ART. 19
    2. În cele doua cazuri, pentru ca 2. În cele doua cazuri, pentru ca
o convenţie sau o recomandare sa fie o convenţie sau o recomandare sa fie
adoptată la votul final de către adoptată la votul final de către
conferinţa este necesară o majoritate conferinţa, este necesară o
de 2/3 (din voturile delegaţilor majoritate de 2/3 din voturile
prezenţi). exprimate.
    ART. 21 ART. 21
    1. Orice proiect care în scrutinul 1. Orice proiect care în
final de ansamblu nu va obţine scrutinul final pe ansamblu nu va
majoritatea de 2/3 din voturile obţine majoritatea de 2/3 din
exprimate (de către statele membre voturile exprimate poate face
prezente) poate face obiectul unei obiectul unei convenţii speciale
convenţii speciale între aceste state între acele state membre ale
membre ale organizaţiei care au organizaţiei care au aceasta dorinţa.
aceasta dorinţa.
    ART. 36 ART. 36
    1. Amendamentele la prezenta 1. Sub rezerva dispoziţiilor
constituţie adoptate de către paragrafului 2 al prezentului
conferinţa cu majoritatea de 2/3 din articol, amendamentele la prezenta
voturile (emise de către delegaţii constituţie, adoptate de către
prezenţi) vor intra în vigoare atunci conferinţa cu majoritatea de 2/3 din
cînd vor fi fost ratificate sau voturile exprimate, vor intra în
acceptate de către 2/3 din statele vigoare cînd vor fi fost ratificate
membre ale organizaţiei (cuprinzînd sau acceptate de către 2/3 din
5 din cele 10 state membre statele membre ale organizaţiei.
reprezentate în Consiliul de 2. În cazul în care un amendament
Administraţie, în calitate de state priveşte:
membre cu importanta industriala cea i) obiectivele fundamentale ale
mai mare, în conformitate cu organizaţiei enunţate în preambulul
dispoziţiile paragrafului 3 ale constituţiei şi în declaraţia
art. 7 al prezentei constituţii). referitoare la scopurile şi
                                        obiectivele organizaţiei, anexate la
                                        amintita constituţie (preambulul,
                                        art. 1, anexa);
                                            ii) structura permanenta a
                                        organizaţiei, compoziţia şi funcţiile
                                        organelor sale colegiale, numirea si
                                        responsabilităţile directorului
                                        general, asa cum sînt enunţate în
                                        constituţie (art. 1, 2, 3, 4, 7, 8 si
                                        17);
                                            iii) dispoziţiile constituţionale
                                        referitoare la convenţiile şi
                                        recomandările internaţionale din
                                        domeniul muncii (art. 19 la 35, art.
                                        37);
                                            iv) dispoziţiile prezentului
                                        articol,
                                        acest amendament nu va fi considerat
                                        ca adoptat decît dacă obţine 3/4 din
                                        voturile exprimate; el nu va intra în
                                        vigoare decît atunci cînd va fi
                                        ratificat sau acceptat de către 3/4
                                        din statele membre ale organizaţiei.


    Textul care precede este textul autentic al Instrumentului de amendare a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 1986, oficial adoptat de către Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la cea de-a 72-a sesiune a sa, care a avut loc la Geneva şi care a fost declarată închisă la 25 iunie 1986.
    Drept care şi-au depus semnăturile la 25 iunie 1986:

          Preşedintele conferinţei,
           Hugo Fernandez Faingold

        Director general al Biroului
          Internaţional al Muncii,
           Francis Banchard

                  -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016