Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 864 din 1 noiembrie 2010  privind sanctionarea Societatii Comerciale Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 864 din 1 noiembrie 2010 privind sanctionarea Societatii Comerciale "AWD Romania Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010

    Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al <>art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în baza hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, consemnatã în procesul-verbal al şedinţei din data de 31 august 2010, în cadrul cãreia a fost analizatã Nota nr. X. 1.257 din 30 august 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercialã "AWD România Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Tudor Vladimirescu nr. 56A (corp B, mansardã), et. 2, Târgu Mureş, judeţul Mureş, J26/359/25.02.2008, CUI 11433859/11.02.1999, RBK-041/10.04.2003, reprezentatã legal prin domnul Ioan Felician Haita, administrator - director executiv,
    a constatat urmãtoarele:
    1. Nu au fost înregistraţi toţi asistenţii în brokeraj în Jurnalul asistenţilor în brokeraj.
    Astfel au fost încãlcate prevederile <>art. 35 alin. (5) lit. i) şi alin. (11^6) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 20 din Normele privind Registrul intermediarilor în asigurãri şi/sau în reasigurãri, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 10/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor <>art. 39 alin. (2) lit. a), m^2) şi o) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    2. Brokerul de asigurare a desfãşurat activitate prin intermediul unor agenţi de asigurare.
    Astfel au fost încãlcate prevederile <>art. 35 alin. (11) şi (11^1) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor <>art. 39 alin. (2) lit. m^2) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    3. Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare 2008 şi 2009 au fost certificate de aceeaşi societate care a întocmit situaţiile respective.
    Astfel au fost încãlcate prevederile <>art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale pct. 11 din Normele privind încheierea exerciţiului financiar 2008 pentru societãţile din domeniul asigurãrilor, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 1/2009, şi ale pct. 11 din Normele privind încheierea exerciţiului financiar 2009 pentru societãţile din domeniul asigurãrilor, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 1/2010.
    Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor <>art. 39 alin. (2) lit. a), m^2) şi m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    4. Nu a fost respectatã funcţiunea conturilor prevãzutã de reglementãrile contabile pentru reflectarea în evidenţele contabile a activitãţii desfãşurate.
    Astfel au fost încãlcate prevederile cap. III pct. 2 "Planul de conturi pentru brokerii de asigurare", precum şi cap. VIII "Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare" din reglementãrile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurãrilor, aprobate prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.129/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Fapta constituie contravenţie conform prevederilor <>art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    5. Raportãrile aferente trimestrelor III şi IV din 2008, I, III şi IV din 2009, precum şi raportarea privind taxa de funcţionare aferentã trimestrelor III şi IV din 2009 şi I din 2010 au fost transmise cu întârziere.
    Astfel au fost încãlcate prevederile art. 3 alin. (4) din Normele privind forma şi conţinutul raportãrilor pe care trebuie sã le întocmeascã brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 113.139/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 3 pct. III din Normele privind forma şi conţinutul raportãrilor financiare şi tehnice pe care trebuie sã le întocmeascã brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3/2009, cu modificãrile ulterioare.
    Fapta constituie contravenţie conform prevederilor <>art. 39 alin. (2) lit. a), f) şi m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    6. În perioadele 1 ianuarie 2010-18 ianuarie 2010 şi 19 aprilie 2010-26 iulie 2010 nu a fost încheiat contractul de asigurare de rãspundere civilã profesionalã.
    Astfel au fost încãlcate prevederile <>art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.110/2004, cu modificãrile ulterioare.
    Fapta constituie contravenţie conform prevederilor <>art. 39 alin. (2) lit. a) şi m^2) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    7. Înainte de încheierea contractelor de asigurare nu au fost comunicate clienţilor toate informaţiile necesare.
    Astfel au fost încãlcate prevederile <>art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 8 din Normele privind informaţiile pe care asigurãtorii şi intermediarii în asigurãri trebuie sã le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie sã le cuprindã contractul de asigurare, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 23/2009, cu completãrile ulterioare.
    Fapta constituie contravenţie conform prevederilor <>art. 39 alin. (2) lit. a) şi k) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    8. Nu a fost efectuatã instruirea personalului propriu şi a asistenţilor în brokeraj în domeniul prevenirii şi combaterii spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism.
    Astfel au fost încãlcate prevederile art. 7 alin. (1) şi (2) din Normele privind prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurãrilor, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 24/2008.
    Fapta constituie contravenţie conform prevederilor <>art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    9. Nu a început procesul de clasificare a clienţilor noi, iar procedurile interne nu reflectã toate mãsurile prudenţiale prevãzute de Normele privind prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurãrilor, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 24/2008, referitoare la mecanisme şi mãsuri de implementare care sã permitã identificarea şi clasificarea clienţilor pe baza unor indicatori de risc şi la forma şi conţinutul rapoartelor pe care trebuie sã le întocmeascã entitãţile.
    Astfel au fost încãlcate prevederile art. 5 alin. (2), (3), (5) şi (7) din Normele privind prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurãrilor, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 24/2008.
    Fapta constituie contravenţie conform prevederilor <>art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    10. Nu au fost comunicate Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor numele, funcţia şi responsabilitãţile stabilite pentru persoana din cadrul personalului propriu care sã aibã responsabilitãţi în aplicarea şi respectarea sancţiunilor internaţionale.
    Astfel au fost încãlcate prevederile art. 9 alin. (1) si (2) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurãrilor, a aplicãrii sancţiunilor internaţionale, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 13/2009.
    Fapta constituie contravenţie potrivit prevederilor <>art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Faţã de motivele de fapt şi de drept arãtate, în scopul apãrãrii drepturilor asiguraţilor şi al promovãrii stabilitãţii activitãţii de asigurare în România,

    Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor decide:

    ART. 1
    În conformitate cu prevederile <>art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se sancţioneazã cu interzicerea temporarã a activitãţii, pânã la data îndeplinirii obligaţiilor prevãzute la art. 2 din prezenta decizie, Societatea Comercialã "AWD România Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în Str. Tudor Vladimirescu nr. 56A (corp B, mansardã), et. 2, Târgu Mureş, judeţul Mureş, J26/359/25.02.2008, CUI 11433859/11.02.1999, RBK-041/10.04.2003, reprezentatã legal prin domnul Ioan Felician Haita, administrator - director executiv.
    ART. 2
    Societatea Comercialã "AWD România Broker de Asigurare" - S.R.L., reprezentatã legal prin domnul Ioan Felician Haita, administrator - director executiv, va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor înscrisuri din care sã rezulte:
    - înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind desfiinţarea punctului de lucru din localitatea Şelimbãr, aprobatã de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor prin Adresa nr. V.9.408 din 8 mai 2008;
    - înregistrarea în Jurnalul asistenţilor în brokeraj a tuturor colaboratorilor cu care societatea are încheiate contracte de asistenţã în brokeraj;
    - politicile contabile ale societãţii aprobate de conducerea acesteia în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    - balanţa de verificare analiticã la data de 31 august 2010;
    - încetarea contractelor încheiate cu colaboratorii care sunt agenţi de asigurare;
    - completarea "notei informative" cu toate informaţiile pe care brokerii de asigurare trebuie sã le punã la dispoziţia clienţilor, aşa cum prevãd Normele privind informaţiile pe care asigurãtorii şi intermediarii în asigurãri trebuie sã le furnizeze clienţilor, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 23/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaţiile pe care asigurãtorii şi intermediarii în asigurãri trebuie sã le furnizeze clienţilor, precum şi alte elemente pe care trebuie sã le cuprindã contractul de asigurare, cu completãrile ulterioare;
    - instruirea personalului propriu şi a tuturor colaboratorilor cu privire la prevederile Normelor privind prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurãrilor puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 24/2008, precum şi cu privire la procedurile interne aferente;
    - revizuirea procedurilor interne privind prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurãrilor, astfel încât acestea sã respecte în totalitate prevederile Normelor privind prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurãrilor, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 24/2008;
    - clasificarea clienţilor existenţi în portofoliu, în conformitate cu prevederile Normelor privind prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurãrilor, puse în aplicare prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 24/2008.
    ART. 3
    În vederea reanalizãrii cesiunilor de pãrţi sociale, Societatea Comercialã "AWD România Broker de Asigurare" - S.R.L., reprezentatã legal prin domnul Ioan Felician Haita, administrator - director executiv, va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în limba românã, urmãtoarele:
    - contractul de cesiune actualizat la data transmiterii, în legãturã cu termenele şi condiţionãrile acestora în funcţie de aprobãrile Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, precum şi cu menţiunile referitoare la dreptul de preferinţã al vânzãtorilor;
    - convenţia privind "rãspunderea storno" aflatã în curs de semnare la data controlului cu privire la anularea (stornarea) contractelor intermediate pentru Societatea Comercialã "Generali Asigurãri" - S.A.;
    - orice alte înscrisuri care reprezintã condiţionãri în contractele de cesiune, atât pentru data semnãrii acestora, cât şi pentru viitor.
    ART. 4
    (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercialã "AWD România Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile <>art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Plângerea adresatã Curţii de Apel Bucureşti nu suspendã, pe timpul soluţionãrii acesteia, executarea mãsurii sancţionatorii, în conformitate cu prevederile <>art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 5
    Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor <>art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

             Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor,
                                Angela Toncescu

    Bucureşti, 1 noiembrie 2010.
    Nr. 864.
                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice