Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 72 din 2 februarie 2012 privind conditiile de eliberare si modificare a avizului de retransmisie
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 72 din 2 februarie 2012  privind conditiile de eliberare si modificare a avizului de retransmisie    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 72 din 2 februarie 2012 privind conditiile de eliberare si modificare a avizului de retransmisie

EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 16 februarie 2012

    Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unicã autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,
    în scopul stabilirii procedurii şi condiţiilor de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie,
    cu respectarea drepturilor radiodifuzorilor de a autoriza retransmiterea serviciilor de programe de cãtre distribuitorii de servicii de programe, potrivit dispoziţiilor art. 113 lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (3), art. 17, 74, art. 75 alin. (1) şi (2) şi al art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptã urmãtoarea decizie:

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) În sensul prezentei decizii, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) aviz de retransmisie - actul juridic eliberat de Consiliul Naţional al Audiovizualului unui distribuitor de servicii de programe, în baza cãruia acestuia i se conferã dreptul de a retransmite, printr-o reţea de comunicaţii electronice specificatã, servicii de programe de televiziune şi/sau de radiodifuziune;
    b) reprezentant - reprezentantul legal sau orice persoanã împuternicitã prin procurã specialã sã angajeze distribuitorul de servicii de programe în relaţia cu Consiliul Naţional al Audiovizualului;
    c) CNA - Consiliul Naţional al Audiovizualului;
    d) ANCOM - Autoritatea Naţionalã pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii;
    e) ARMA - Asociaţia Românã pentru Mãsurarea Audienţelor;
    f) must carry - principiu prin care distribuitorii de servicii de programe au obligaţia de a include în oferta de servicii şi de a retransmite, cu respectarea dispoziţiilor art. 74 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Legea audiovizualului, serviciile de programe reglementate de art. 82 din aceeaşi lege, în condiţiile stabilite de aceasta.
    (2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevãzute la art. 1 din Legea audiovizualului.

    CAP. II
    Procedura şi condiţiile de eliberare, modificare şi retragere a avizului de retransmisie

    ART. 2
    (1) Orice persoanã care doreşte sã distribuie servicii de programe de televiziune şi/sau radiodifuziune trebuie sã solicite, în condiţiile prevãzute la art. 74 din Legea audiovizualului, eliberarea avizului de retransmisie.
    (2) În vederea eliberãrii avizului de retransmisie, solicitantul depune la CNA urmãtoarele documente:a) cerere, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta decizie; modelul poate fi descãrcat de pe pagina de internet a CNA, la adresa www.cna.ro;
    b) certificatul-tip, în copie, prin care ANCOM atestã cã solicitantul furnizeazã reţele sau servicii de comunicaţii electronice, în condiţiile Deciziei ANCOM nr. 338/2010 privind regimul de autorizare generalã pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice;
    c) structura ofertei de servicii de programe retransmise, denumitã în continuare oferta de servicii, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezenta decizie; oferta de servicii trebuie sã respecte dispoziţiile art. 82 din Legea audiovizualului privind serviciile de programe de televiziune retransmise în regim must carry, stabilite conform procedurii descrise la cap. III;
    d) acceptul de retransmisie sau, dupã caz, contractul de retransmisie, în copie; în cazul în care acestea sunt redactate într-o altã limbã decât limba românã, distribuitorul de servicii de programe le va depune în copie şi în traducere legalizatã;
    e) delegaţia de împuternicire pentru reprezentantul legal sau procurã specialã pentru persoana desemnatã sã angajeze distribuitorul de servicii de programe în relaţia cu CNA.
    (3) Solicitantul persoanã românã care are calitatea de comerciant va anexa la dosarul de solicitare şi urmãtoarele documente:
    a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice sau, dupã caz, al persoanei fizice autorizate, al asociaţiei familiale autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie;
    b) actul constitutiv, cu toate modificãrile şi completãrile ulterioare, însoţit de certificate de înscriere de menţiuni, în copie, sau un certificat constatator eliberat în acest scop de cãtre oficiul registrului comerţului cu cel mult 15 zile înainte de transmiterea notificãrii, în original;
    c) actul de identitate al solicitantului persoanã fizicã autorizatã, în copie.
    (4) Solicitanţii persoane strãine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European vor anexa la dosarul de solicitare şi urmãtoarele documente:
    a) documente echivalente celor prevãzute la alin. (3) lit. a) şi b);
    b) adresa de contact de pe teritoriul României a persoanei desemnate sã reprezinte solicitantul.
    (5) Copiile de pe documentele prevãzute la alin. (2) şi (3) vor fi certificate prin semnãtura reprezentantului legal.
    ART. 3
    (1) În mãsura în care dosarul de solicitare este complet, acesta se avizeazã de biroul Licenţe-Autorizãri şi se înregistreazã la registratura CNA.
    (2) Solicitantul poate începe retransmiterea ofertei de servicii numai dupã obţinerea avizului de retransmisie de la CNA.
    ART. 4
    Avizul de retransmisie cuprinde:
    a) numãrul şi data eliberãrii avizului;
    b) datele de identificare a titularului avizului de retransmisie;
    c) denumirea şi tipul reţelei de comunicaţii electronice;
    d) amplasamentul staţiei centrale;
    e) localitãţile în care se distribuie serviciile de programe;
    f) numãrul de servicii de programe retransmise în reţea;
    g) numãrul certificatului-tip eliberat de ANCOM;
    h) structura ofertei de servicii, cu identificarea individualã a acestora.
    ART. 5
    (1) Distribuitorii de servicii de programe au obligaţia sã aducã la cunoştinţa CNA orice modificare în documentele şi datele declarate, altele decât cele prevãzute la art. 2 alin. (2) lit. c), în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificãrii.
    (2) În cazul modificãrii structurii ofertei de servicii, distribuitorul de programe va depune urmãtoarele documente:
    a) cererea conform modelului prevãzut în anexa nr. 1;
    b) structura ofertei de servicii conform modelului prevãzut în anexa nr. 2;
    c) acceptul de retransmisie sau, dupã caz, contractul de retransmisie, numai pentru serviciile de programe care fac obiectul modificãrii.
    (3) Modificarea structurii ofertei de servicii poate fi efectuatã în condiţiile prevãzute la art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului. CNA va decide asupra modificãrii avizului de transmisie în termen de 30 de zile de la solicitare.
    ART. 6
    În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (3) din Legea audiovizualului, CNA decide restrângerea temporarã a dreptului de liberã retransmisie pentru un anumit serviciu de programe, distribuitorii de servicii de programe vor suspenda retransmisia respectivului serviciu de programe pânã la data stabilitã prin decizie.
    ART. 7
    Avizul de retransmisie se retrage în urmãtoarele situaţii:
    a) ca urmare a aplicãrii dispoziţiilor art. 74 alin. (4) din Legea audiovizualului;
    b) ca urmare a încetãrii dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice, dispusã prin decizie a preşedintelui ANCOM, în condiţiile legii;
    c) la cererea titularului.
    ART. 8
    (1) În cazul în care titularul avizului de retransmisie intenţioneazã sã înstrãineze cãtre un terţ reţeaua de comunicaţii electronice, titularul avizului şi terţul vor depune la CNA urmãtoarele documente:
    a) cererea titularului avizului de retransmisie de retragere a acestuia;
    b) cererea noului proprietar al reţelei de comunicaţii electronice de eliberare a avizului de retransmisie; în scopul eliberãrii avizului de retransmisie se aplicã prevederile art. 2 şi 3.
    (2) Modificãrile intervenite ca urmare a aprobãrii cererilor prevãzute la alin. (1) vor fi aduse la cunoştinţa publicã pe pagina de internet a CNA la adresa www.cna.ro
    ART. 9
    Drepturile prevãzute în avizul de retransmisie nu pot fi transmise cãtre terţi.

    CAP. III
    Procedura de aplicare a regimului must carry

    ART. 10
    (1) Lista serviciilor de programe de televiziune difuzate de radiodifuzorii ce se retransmit în regim must carry, potrivit dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului, denumitã în continuare lista must carry, se publicã anual de cãtre CNA, pânã cel mai târziu la data de 1 februarie.
    (2) Lista must carry cuprinde şi serviciile de programe declarate libere la retransmisie de cãtre fiecare radiodifuzor privat, în ordinea descrescãtoare a indicelui anual de audienţã, mãsurat potrivit procedurii stabilite la art. 45 al Legii audiovizualului şi comunicat, prin intermediul ARMA, radiodifuzorului respectiv.
    (3) Indicii anuali de audienţã prevãzuţi la alin. (2) sunt comunicaţi CNA de cãtre ARMA pânã la data de 15 ianuarie, pentru anul calendaristic precedent, în condiţiile prevãzute de lege.
    ART. 11
    (1) În scopul includerii în lista must carry, radiodifuzorii interesaţi vor declara la CNA, pânã cel mai târziu la data de 15 ianuarie a fiecãrui an, pentru anul calendaristic în curs, care dintre serviciile de programe vor fi libere la retransmisie şi fãrã condiţionãri tehnice sau financiare, conform modelului declaraţiei din anexa nr. 3, care face parte integrantã din prezenta decizie; solicitãrile transmise dupã data de 15 ianuarie nu se iau în considerare.
    (2) Declaraţia prevãzutã la alin. (1) este valabilã pânã la data de 15 ianuarie a anului urmãtor.
    ART. 12
    (1) Lista must carry se publicã pe pagina de internet a CNA la adresa www.cna.ro în condiţiile art. 10 şi 11.
    (2) Lista must carry produce efectele pânã la obţinerea de cãtre distribuitorii de servicii a unui nou acord al CNA privind modificarea structurii ofertei de servicii de programe în conformitate cu noua listã must carry.
    (3) Potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, lista must carry este aplicabilã distribuitorilor de servicii de programe, cu excepţia celor care utilizeazã pentru retransmisie reţele publice cu acces prin satelit de tip Direct-to-Home (DTH).
    ART. 13
    (1) În maximum 7 zile de la publicarea listei must carry, distribuitorii de servicii de programe vor solicita, în scris, radiodifuzorilor, pentru fiecare reţea de comunicaţii electronice în funcţiune, acceptul anual de retransmisie pentru toate serviciile de programe pe care sunt obligaţi sã le retransmitã potrivit art. 82 din Legea audiovizualului.
    (2) Dacã în maximum 15 zile de la publicarea listei must carry radiodifuzorul nu rãspunde în scris solicitãrii prevãzute la alin. (1), acceptul de retransmisie se considerã a fi acordat tacit.
    (3) În situaţia prevãzutã la alin. (2), pentru obţinerea/modificarea avizului de retransmisie, distribuitorul de servicii va transmite la CNA dovada solicitãrii acceptului de retransmisie, în condiţiile art. 5 alin. (2).
    (4) În termen de 30 de zile de la publicarea listei must carry, distribuitorii de servicii de programe au obligaţia sã introducã în oferta lor serviciile de programe care îndeplinesc condiţiile regimului must carry.
    ART. 14
    (1) Radiodifuzorii au obligaţia sã asigure distribuitorilor de servicii de programe accesul gratuit şi necondiţionat la semnal necodat/necriptat, în condiţiile dispoziţiilor art. 82 din Legea audiovizualului.
    (2) Fiecare distribuitor de servicii de programe trebuie sã asigure, pentru fiecare serviciu de programe cu regim must carry, aceeaşi calitate a semnalului retransmis în respectiva reţea de comunicaţii electronice, raportatã la condiţii tehnice similare ale semnalului pus la dispoziţie de radiodifuzor, conform acceptului acordat.
    ART. 15
    În cazul în care, în cursul anului, un radiodifuzor renunţã sau nu mai îndeplineşte condiţiile legale la regimul must carry pentru un anumit serviciu de programe, CNA va aduce la cunoştinţa publicã acest fapt pe pagina sa de internet.

    CAP. IV
    Sancţiuni, dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 16
    Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage sancţionarea conform dispoziţiilor Legii audiovizualului.
    ART. 17
    (1) Pentru anul 2012, termenele prevãzute la art. 10 şi 11 se decaleazã dupã cum urmeazã:
    a) termenul-limitã pentru comunicarea indicilor de audienţã mãsuraţi în anul 2011, prevãzut la art. 10 alin. (3), este de 3 zile de la data publicãrii prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    b) termenul-limitã pentru depunerea declaraţiei, prevãzut la art. 11 alin. (1), este de 5 zile de la data publicãrii prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    c) termenul-limitã pentru publicarea listei must carry, prevãzut la art. 10 alin. (1), este de 7 zile de la data publicãrii prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Termenele prevãzute la art. 13 încep sã curgã de la data publicãrii listei must carry, calculatã potrivit alin. (1) lit. c).
    (3) Pânã la finalizarea procedurii de aplicare a regimului must carry pentru anul 2012, potrivit prezentei decizii, distribuitorii de servicii de programe rãmân obligaţi sã retransmitã programele din lista existentã pe pagina de internet a CNA la adresa www.cna.ro
    ART. 18
    Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 19
    La data intrãrii în vigoare a prezentei decizii se abrogã Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 12/2003 privind eliberarea avizului de retransmisie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2003, cu modificãrile ulterioare.

             Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,
                                 Rãsvan Popescu

    Bucureşti, 2 februarie 2012.
    Nr. 72.


    ANEXA 1

                 Cerere eliberarea/modificarea avizului de retransmisie

   ----------
   NOTĂ(CTCE)
   Formularul Cererii eliberarea/modificarea avizului de retransmisie se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 16 februarie 2012, la pagina 13 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 2

                                   STRUCTURA
                  ofertei de servicii de programe retransmise
              prin reţeaua de comunicaţii electronice cu denumirea
              ....................................................

    ----------
    NOTĂ(CTCE)
    Formularul se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 16 februarie 2012, la pagina 14 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 3

                           DECLARAŢIE

    ----------
    NOTĂ(CTCE)
    Formularul DECLARAŢIE se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 16 februarie 2012, la pagina 15 (a se vedea imaginea asociatã).

                                      -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016