Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 684 din 28 septembrie 2012  pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor penitenciare, aprobat prin Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 507/2012    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 684 din 28 septembrie 2012 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor penitenciare, aprobat prin Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 507/2012

EMITENT: ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 11 octombrie 2012

    Având în vedere dispoziţiile art. 77 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004, cu modificările ulterioare, şi al art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor penitenciare, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 507/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 12 iunie 2012, se modifică după cum urmează:

    1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) Penitenciarele sunt organizate pe sectoare de activitate.
    (2) Atribuţiile şi responsabilităţile specifice funcţiilor din structura penitenciarului se stabilesc prin fişele posturilor.
    (3) Fişele posturilor vor fi elaborate sau modificate, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.
    (4) În cazul modificării prezentului regulament, fişele posturilor se vor actualiza corespunzător, în termen de 30 de zile de la data modificării."

    2. La titlul IV, capitolul XII "Structura economico-administrativă" va avea următorul cuprins:
    "CAPITOLUL XII
    Structura economico-administrativă
    Art. 45. - (1) Structura economico-administrativă este formată din serviciul/biroul logistică şi serviciul/biroul financiar-contabilitate.
    (2) Serviciul/Biroul logistică are în componenţă următoarele compartimente funcţionale:
    a) compartimentul cazarmare;
    b) compartimentul construcţii;
    c) compartimentul hrănire;
    d) compartimentul echipament;
    e) compartimentul armament, geniu, chimic, foto;
    f) compartimentul auto;
    g) compartimentul achiziţii publice;
    h) compartimentul transmisiuni;
    i) compartimentul gospodărie agrozootehnică;
    j) compartimentul producţie bugetară.
    (3) Serviciul/Biroul financiar-contabilitate are în componenţă următoarele compartimente:
    a) compartiment financiar/contabilitate;
    b) casieria.
    SECŢIUNEA 1
    Serviciul/Biroul logistică
    Art. 46. - Serviciul/Biroul logistică are următoarele atribuţii:
    a) ţine evidenţa bunurilor materiale, mijloacelor tehnice şi auto din dotare şi evidenţa cadastrală a imobilelor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa unităţii;
    b) asigură gestionarea bunurilor materiale, întocmirea documentelor justificative privind evidenţa intrării, păstrării şi ieşirii bunurilor în gestiune;
    c) întocmeşte Planul de aprovizionare tehnico-materială în baza fundamentărilor scrise ale responsabililor de structuri;
    d) fundamentează şi înaintează propunerile pentru buget la titlul II - Bunuri şi servicii;
    e) asigură scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea bunurilor materiale;
    f) desfăşoară activităţile de hrănire, echipare şi cazare a persoanelor private de libertate;
    g) asigură materialele de întreţinere şi igienico-sanitare pentru persoanele private de libertate conform reglementărilor prevăzute în acest sens;
    h) desfăşoară activitatea de reparaţii şi întreţinere a construcţiilor întocmind documente legale la terminarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente ale construcţiilor;
    i) desfăşoară activitatea de achiziţii publice în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    j) elaborează şi definitivează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul unităţii şi în funcţie de fondurile alocate.
    Art. 47. - (1) Compartimentul cazarmare asigură o bază de date cu privire la activele fixe şi obiectele de inventar de resortul cazarmării şi ţine evidenţa cadastrală a imobilelor şi terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa unităţii.
    (2) Compartimentul cazarmare are următoarele atribuţii:
    a) centralizează, fundamentează şi propune spre repartizare bugetul pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;
    b) ţine evidenţa şi asigură actualizarea dosarelor de cadastru;
    c) întocmeşte sau, după caz, centralizează documentele cu caracter tehnico-administrativ referitoare la schimbări de structură sau de destinaţie a imobilelor;
    d) întocmeşte situaţiile cu imobilele unităţii, care aparţin domeniului public sau privat al statului, aflate în administrare;
    e) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori privind obiectele de inventar şi activele fixe de natura cazarmării.
    Art. 48. - Compartimentul construcţii are atribuţii atât pe linia reparaţiilor capitale şi investiţiilor, cât şi pe linia reparaţiilor curente, după cum urmează:
    a) întocmeşte fişele de proiect împreună cu anexele aferente pentru elaborarea Planului multianual şi bugetarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale, justificând din punct de vedere tehnic şi legal necesitatea realizării obiectivelor propuse;
    b) participă la întocmirea temelor de proiectare, a fişei de date şi a caietului de sarcini pentru lucrările de reparaţii capitale şi investiţii;
    c) asigură verificarea tehnică a tuturor documentaţiilor ce fac obiectul lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţii şi răspunde de executarea lucrărilor, în conformitate cu documentaţiile tehnico-economice, prescripţiile tehnice, prevederile legii privind calitatea în construcţii şi a contractelor de execuţie, fiind direct răspunzător de calitatea, cantitatea şi valoarea lucrărilor decontate;
    d) avizează situaţiile de lucrări aferente lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţii executate în antrepriză;
    e) întocmeşte devizele estimative pentru reparaţii curente;
    f) verifică stadiul de execuţie a reparaţiilor curente şi întocmeşte situaţiile de lucrări lunare, precum şi recepţia acestora.
    Art. 49. - (1) Compartimentul hrănire are ca principală atribuţie asigurarea, depozitarea, distribuirea şi prepararea hranei atât pentru efectivele de persoane private de libertate, cât şi pentru efectivele de funcţionari publici cu statut special.
    (2) Compartimentul hrănire îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte documentele tehnic-operative (referat de necesitate, bază de calcul etc.);
    b) întocmeşte documente contabile justificative în legătură cu predarea, transferul, restituirea şi consumul bunurilor materiale (bon de consum, bon de predare, transfer, restituire, bon de mişcare a mijloacelor fixe etc.);
    c) întocmeşte periodic rapoarte de activitate.
    Art. 50. - Compartimentul echipament are următoarele atribuţii:
    a) asigurarea, depozitarea şi distribuirea de echipament atât pentru funcţionarii publici cu statut special, cât şi pentru persoanele private de libertate;
    b) asigurarea, depozitarea şi distribuirea rechizitelor de birou, imprimatelor pentru funcţionarii publici cu statut special, precum şi pentru persoanele private de libertate;
    c) asigurarea, depozitarea şi distribuirea produselor şi materialelor pentru igienă şi curăţenie pentru funcţionarii publici cu statut special, precum şi pentru persoanele private de libertate;
    d) întocmeşte documentele tehnic-operative (referat de necesitate, bază de calcul etc.);
    e) întocmeşte documente contabile justificative în legătură cu predarea, transferul, restituirea şi consumul bunurilor materiale (bon de consum, bon de predare, transfer, restituire, bon de mişcare a mijloacelor fixe etc.).
    Art. 51. - Compartimentul armament, geniu, chimic, foto are ca principale atribuţii asigurarea, depozitarea şi distribuirea armamentului şi muniţiei necesare desfăşurării în condiţii optime a misiunilor operative.
    Art. 52. - Compartimentul auto răspunde de asigurarea tehnică de autovehicule, care cuprinde ansamblul măsurilor şi activităţilor care se planifică, se organizează şi se execută întro concepţie unitară, în scopul menţinerii autovehiculelor în permanentă stare de operativitate, pentru îndeplinirea misiunilor în care sunt utilizate.
    Art. 53. - Compartimentul achiziţii publice asigură cheltuirea eficientă a fondurilor publice în condiţii de transparenţă şi mediu concurenţial optim şi are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi definitivează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul unităţii şi în funcţie de fondurile alocate;
    b) elaborează metodologii privind organizarea procedurilor de achiziţie publică la nivelul unităţii;
    c) coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
    d) propune componenţa comisiilor de licitaţii, comisiilor de evaluare şi de întocmire a documentaţiei de atribuire;
    e) propune procedura de atribuire a contractelor de produse, servicii şi lucrări, întocmeşte documentaţii de atribuire împreună cu specialiştii din cadrul unităţii, participă la aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, urmăreşte constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;
    f) întocmeşte proceduri operaţionale sau propune modificarea lor, după caz.
    Art. 54. - Compartimentul transmisiuni răspunde de asigurarea, depozitarea şi distribuirea mijloacelor de comunicaţie necesare desfăşurării în condiţii optime atât a misiunilor operative, cât şi a activităţii întregii unităţi.
    Art. 55. - (1) Compartimentul gospodărie agrozootehnică asigură valorificarea bazei tehnico-materiale cu specific agrozootehnic, în scopul calificării persoanelor private de libertate, îmbunătăţirii hranei, realizării de venituri, şi are următoarele atribuţii:
    a) planifică, organizează şi coordonează activităţile specifice din cadrul gospodăriei agrozootehnice, din punct de vedere tehnic, sanitar-veterinar şi economic, având la bază normele tehnice în vigoare;
    b) centralizează şi raportează lunar şi anual rezultatele tehnico-economice ale gospodăriei agrozootehnice, le analizează şi propune măsuri de eficientizare;
    c) întocmeşte şi înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor planul anual de activitate al gospodăriei agrozootehnice şi propune conducerii Direcţiei economico-administrative eventualele modificări ale acestuia, în situaţii deosebite;
    d) analizează şi propune spre aprobare documentele privind calamitarea culturilor şi casarea bunurilor materiale;
    e) centralizează şi raportează lunar situaţiile privind excedentul şi deficitul de produse agroalimentare;
    f) organizează, coordonează, conduce, verifică şi evaluează acţiunile desfăşurate pe linia aplicării normelor legale cu privire la respectarea igienei produselor animaliere şi de origine animală şi la protecţia mediului;
    g) centralizează, fundamentează şi propune spre repartizare bugetul pentru articolele de cheltuieli de resortul compartimentului;
    h) ţine evidenţa statistică a principalilor indicatori economici ai activităţii desfăşurate în cadrul gospodăriei agrozootehnice;
    i) asigură baza normativă specifică compartimentului;
    j) întocmeşte proceduri operaţionale sau propune modificarea lor, după caz;
    k) întocmeşte periodic rapoarte de activitate.
    (2) Prin compartimentul producţie bugetară se pot desfăşura uneleactivităţi lucrative, în interiorul sau în exteriorul aşezămintelor de detenţie în scopul obţinerii de venituri proprii, care se pot folosi la îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie, precum şi pentru susţinerea acţiunilor de resocializare a persoanelor private de libertate şi are următoarele atribuţii:
    a) răspunde de desfăşurarea procesului de producţie care presupune parcurgerea următoarelor etape: primirea şi acceptarea comenzii, pregătirea şi lansarea în execuţie a comenzii, execuţia propriu-zisă a comenzii şi certificarea calităţii produselor, efectuarea postcalculaţiei de preţ şi predarea la magazia de produse finite, livrarea şi facturarea produselor/serviciilor către beneficiar;
    b) realizează legătura cu diferite instituţii, societăţi comerciale, interesate în folosirea la muncă a persoanelor private de libertate;
    c) răspunde de folosirea judicioasă a capacităţilor de producţie, de încadrarea în consumurile de materii prime, materiale, energie, de calitatea produselor şi de respectarea termenelor de livrare;
    d) se preocupă de obţinerea, în funcţie de tipul activităţilor desfăşurate, a autorizaţiilor sau a avizelor legale din punct de vedere sanitar, al normelor de securitate şi sănătate în muncă, mediu, pază şi stingere a incendiilor;
    e) întocmeşte documente contabile justificative în legătură cu intrările de materiale (factura fiscală, avizul de însoţire a mărfii, nota de recepţie şi constatare diferenţe), cu ieşirile de materiale (factura, avizul de însoţire a mărfii, bonul de consum, bonul de consum colectiv, pentru eliberările de materiale din gestiune destinate consumului unităţii).
    Art. 56. - La nivelul serviciului/biroului logistică sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) inventarele documentelor predate la depozitele de arhivă;
    b) planuri de aprovizionare anuale;
    c) registrul de evidenţă pe serii a armamentului;
    d) dosar privind cadastrul;
    e) situaţii de inventariere a imobilelor;
    f) studii de prefezabilitate şi studii de fezabilitate pentru lucrări de investiţii, respectiv studii de fezabilitate pentru lucrări de reparaţii capitale;
    g) planuri de înzestrare şi asigurare cu armament;
    h) situaţia muniţiei şi armamentului existente în unitate;
    i) carnete de evidenţă a distribuirii echipamentului;
    j) dosarul autovehiculului;
    k) registrul de evidenţă a numerelor de înmatriculare;
    l) acte ale autovehiculelor în timpul funcţionării;
    m) documentaţie de inventariere;
    n) fişe de magazie;
    o) fişe ale obiectelor de inventar în folosinţă;
    p) programul anual al achiziţiilor publice;
    q) corespondenţă, îndrumări, precizări, dispoziţii tehnice, reglementări;
    r) bonuri de primire-păstrare, bonuri de predare, transfer, restituire;
    s) program de cheltuieli materiale, dosarul achiziţiei;
    ş) fişele posturilor;
    t) carnete de bord;
    ţ) documente de justificare a consumului de carburanţi - foi de parcurs;
    u) contracte de închiriere a spaţiilor;
    v) contracte de achiziţie;
    w) carnete NIR, bonuri de consum, note de comandă;
    x) situaţii privind activitatea de control, cercetări administrative;
    y) devize estimative ale lucrărilor de reparaţii curente;
    z) registrul de evidenţă a accidentelor rutiere;
    aa) registrul de planificare auto din dotarea unităţii, situaţii cu alocări la dreptul autovehiculelor, repartiţia şi ordinea interioară pentru autovehicule;
    bb) referate de necesitate, baze de calcul;
    cc) carnete de predare-primire auto, carnete de acte stare tehnică;
    dd) situaţii privind alocarea drepturilor de încălzire pe unitate;
    ee) situaţii PRAM (verificarea prizelor de pământ);
    ff) raportări periodice la Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Serviciul/Biroul financiar-contabilitate
    Art. 57. - Serviciul/Biroul financiar-contabilitate are ca principală atribuţie desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii, în scopul asigurării integrale şi la timp a fondurilor băneşti necesare desfăşurării în bune condiţii a întregii activităţi, precum şi al ţinerii corecte şi la zi a evidenţei contabile în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare.
    Art. 58. - Serviciul/Biroul financiar-contabilitate îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) efectuează calculul drepturilor salariale lunare;
    b) răspunde de întreaga activitate de respectare a disciplinei financiare, de încasare a veniturilor, de recuperare a pagubelor şi a creanţelor de orice fel;
    c) răspunde de efectuarea tuturor plăţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai după ce acestea au fost lichidate şi ordonanţate, în condiţiile legii;
    d) exercită control financiar preventiv asupra tuturor documentelor ce conţin operaţiuni care, potrivit legii, se supun obligatoriu acestui gen de control;
    e) întocmeşte situaţii statistice, centralizatoare şi raportări în legătură cu plăţile executate, potrivit prevederilor legale, şi urmăreşte depunerea în termen a acestora;
    f) ţine evidenţa contabilă în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare;
    g) ţine evidenţa de gestiune a bunurilor intrate sau ieşite în/din patrimoniul propriu;
    h) confruntă soldurile evidenţei contabile analitice cu cele din evidenţa sintetică;
    i) întocmeşte balanţele lunare de verificare;
    j) răspunde de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare;
    k) întocmeşte proiectul de buget pentru anul de referinţă N, în baza instrucţiunilor însoţite de machete privind fundamentarea acesteia, transmise de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă - structura planificare şi execuţie bugetară;
    l) efectuează virări de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare, însoţite de nota de fundamentare;
    m) întocmeşte nota de fundamentare pentru solicitări de suplimentare de fonduri cu ocazia rectificării bugetare;
    n) înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Direcţia economico-administrativă - structura planificare şi execuţie bugetară propuneri privind repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare aprobate;
    o) întocmeşte fişa de proiect însoţită de fila de buget detaliată pe titluri de cheltuieli, articole şi alineate bugetare aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
    p) întocmeşte lunar situaţiile financiare privind execuţia veniturilor şi plăţilor din fonduri externe nerambursabile.
    Art. 59. - Casieria îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) ţine evidenţa operaţiunilor de casă;
    b) efectuează plăţile şi încasările, prin casieria proprie, pe baza documentelor justificative;
    c) asigură primirea, păstrarea şi restituirea bunurilor, obiectelor de valoare şi valorilor proprietate personală a persoanelor private de libertate.
    Art. 60. - Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de serviciul/biroul financiar-contabilitate cuprinde următoarele:
    a) bugetul de venituri şi cheltuieli, pe surse: subvenţii/venituri proprii;
    b) solicitări de suplimentare a bugetului de venituri şi cheltuieli, solicitări de virări de credite în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli;
    c) situaţii financiare trimestriale şi anuale;
    d) balanţe de verificare sintetice/analitice;
    e) fişe de cont;
    f) facturi;
    g) ordine de plată;
    h) avize de expediere;
    i) registre de facturi/ordine de plată/dispoziţii de încasare/plată către casierie;
    j) note contabile;
    k) extrase de cont;
    l) planificarea plăţilor către trezorerie;
    m) decont de cheltuieli;
    n) registrul-jurnal;
    o) registrul-inventar;
    p) raport de audit intern/raport Curtea de Conturi;
    q) note prin care se aprobă recompense personalului unităţii;
    r) state de plată a salariilor;
    s) certificate de scoatere şi alocare de la/la drepturi;
    ş) monitorizarea cheltuielilor de personal;
    t) corespondenţa purtată cu unităţile teritoriale în privinţa salarizării;
    ţ) procese-verbale întocmite de Curtea de Conturi;
    u) situaţii privind aprecierile personalului;
    v) fişele posturilor;
    w) documente justificative care stau la baza elaborării notelor contabile;
    x) documente privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor;
    y) documente contabile de gestiune;
    z) liste de inventariere anuală a bunurilor din patrimoniul unităţii;
    aa) registrul de casă;
    bb) registrul operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv;
    cc) fişele fiscale personale ale angajaţilor;
    dd) adeverinţe de salariu pentru bănci şi pentru casele de pensii;
    ee) adeverinţe anexe la dosarele de pensionare;
    ff) situaţiile prezenţei personalului la serviciu;
    gg) adeverinţele personalului plecat în misiune privind sporurile de care beneficiază;
    hh) declaraţiile lunare privind contribuţiile sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
    ii) evidenţa persoanelor asigurate şi coasigurate la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;
    jj) ordine ale ministrului justiţiei, decizii ale directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale directorului penitenciarului de încadrare, promovare şi trecere în rezervă a personalului;
    kk) corespondenţa cu unităţile sistemului penitenciar privind avizarea buletinelor de măsurare a noxelor sau a buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, în vederea acordării sporurilor salariale sau de concediu;
    ll) corespondenţa cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru rezolvarea şi reglementarea problemelor ivite pe linie financiară.
    Art. 61. - (1) În cadrul structurii economico-administrative sunt stabilite relaţii de autoritate ierarhice, relaţii de autoritate funcţionale, relaţii de cooperare, relaţii de reprezentare şi relaţii de inspecţie şi control.
    (2) Relaţiile de autoritate ierarhice sunt:
    a) subordonarea contabilului-şef şi a şefului serviciului/biroului logistică faţă de şeful sectorului economico-administrativ;
    b) subordonarea personalului de execuţie faţă de şeful sectorului economico-administrativ, contabilul-şef (personalul din serviciul/biroul financiar-contabilitate), şeful serviciului/biroului logistică (personalul din serviciul/biroul logistică).
    (3) Relaţiile de autoritate funcţionale se stabilesc de structura economico-administrativă cu structurile economice din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecărei structuri sau cu competenţele acordate prin dispoziţia directorului penitenciarului şi în limitele prevederilor legale.
    (4) Relaţiile de cooperare se stabilesc între sectoarele din cadrul structurii economico-administrative, între acestea şi celelalte structuri ale penitenciarului sau cu structuri similare ale altor instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, organizaţiilor neguvernamentale şi altele asemenea, din ţară sau din străinătate.
    (5) Relaţiile de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor structurii sau ale competenţelor acordate prin dispoziţie a directorului penitenciarului sau a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    Art. 62. - În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile de interes public pe care structura economico-administrativă are obligaţia să le comunice din oficiu sunt: sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil."

    3. La anexa nr. 1, rubricile "Studii de specialitate", respectiv "Perfecţionări (specializări)" din Fişa postului vor avea următorul cuprins:
    "Studii de specialitate: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă
    Perfecţionări (specializări): se recomandă în managementul organizaţional".

    ART. II
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Directorul general al
               Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
                             Marian Dobrică

    Bucureşti, 28 septembrie 2012.
    Nr. 684.

                              ----------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice