Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 62 din 16 februarie 2016  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap    Twitter Facebook
Cautare document

 DECIZIE nr. 62 din 16 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 5 mai 2016

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Valer Dorneanu - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel-Marius Morar - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Simona-Maya Teodoroiu - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

    1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa în Dosarul nr. 14.214/3/2012 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.618D/2015.
    2. La apelul nominal lipsesc autorul excepţiei şi părţile Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
    3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în Dosarul nr. 1.777D/2015, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege, excepţie ridicată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa în Dosarul nr. 26.563/281/2011 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă.
    4. La apelul nominal lipsesc autorul excepţiei şi părţile Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova - Centrul de Îngrijire prin Terapie Ocupaţională pentru Persoanele Adulte cu Handicap Urlaţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
    5. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.618D/2015 şi nr. 1.777D/2015, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.777D/2015 la Dosarul nr. 1.618D/2015, care este primul înregistrat.
    6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. De altfel, consideră că criticile invocate vizează mai mult probleme de aplicare şi interpretare a legii. Totodată, invocă şi cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 266/2015.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
    7. Prin Încheierea din 22 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 14.214/3/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Excepţia a fost ridicată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa cu prilejul soluţionării recursului formulat împotriva Deciziei civile nr. 40 din 2 februarie 2015, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti -Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi familie în Dosarul nr. 14.214/3/2012.
    8. Prin Decizia civilă nr. 453 din 21 octombrie 2015, Tribunalul Prahova - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006. Excepţia a fost ridicată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa cu prilejul soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 17361 din 18 decembrie 2014, pronunţată de Judecătoria Ploieşti în Dosarul nr. 26.563/281/2011.
    9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale în măsura în care nu se aplică şi cu privire la persoanele cu handicap admise în cadrul centrelor rezidenţiale anterior intrării în vigoare a Legii nr. 448/2006. În acest sens, arată că decontarea cheltuielilor de îngrijire a persoanelor cu handicap care se efectuează între autorităţile administraţiei publice locale se realizează începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 448/2006, neexistând în reglementarea anterioară. Consideră că dispoziţiile art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 trebuie coroborate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 468/2009, care la art. 2 alin. (2) prevede că "Solicitarea conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care persoana cu handicap îşi are domiciliul, privind admiterea acesteia într-un centru rezidenţial public din alt judeţ decât cel de domiciliu, reprezintă actul administrativ în baza căruia se realizează decontarea cheltuielilor." Prin urmare, decontarea se poate efectua numai dacă există solicitarea conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care persoana cu handicap îşi are domiciliul, privind admiterea acesteia într-un centru rezidenţial public din alt judeţ decât cel de domiciliu, iar reglementarea referitoare la necesitatea existenţei acestei solicitări s-a făcut prin art. 34 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007. Aşa fiind, decontarea cheltuielilor se poate solicita numai pentru persoanele admise în centrele rezidenţiale ulterior apariţiei Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 şi numai cu respectarea procedurii prevăzute de art. 34 din acest act normativ. Chiar şi în cazul în care decontarea s-ar realiza şi pentru situaţiile născute anterior apariţiei actelor normative menţionate, aceste decontări nu se pot face fără a exista solicitarea conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aşa cum reiese din Ordinul nr. 468/2009, întrucât atât solicitarea, cât şi acordul conducătorului sunt o condiţie imperativă pentru decontarea cheltuielilor. Această concluzie este susţinută şi de dispoziţiile art. I pct. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 15 februarie 2010, dispoziţii potrivit cărora «La articolul 34, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate şi care au domiciliul în alte judeţe/sectoare ale municipiului Bucureşti decât cel pe raza căruia se află centrul rezidenţial va fi suportat, pe baza de convenţii, din bugetul consiliului judeţean/local în care persoana cu handicap asistată are domiciliul."»
    10. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă consideră că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Constituţie.
    11. Tribunalul Prahova - Secţia I civilă apreciază că dispoziţiile de lege criticate nu vin în contradicţie cu prevederile constituţionale invocate şi, în realitate, nu este vorba despre o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci de o apărare de fond legată de aplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 448/2006.
    12. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    13. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, aspectele invocate de autorul excepţiei privind probleme de aplicare a legii.
    14. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată, iar dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale în măsura în care nu se aplică şi persoanelor cu handicap admise în centru înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 448/2006.
    15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

                               CURTEA,
examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    16. Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.
    17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, dispoziţii potrivit cărora "Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu handicap este îngrijită şi protejată."
    18. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că aceste dispoziţii de lege sunt contrare art. 15 alin. (2) din Constituţie, referitor la neretroactivitatea legii civile.
    19. Examinând dispoziţiile de lege criticate, Curtea constată că acestea se referă la decontarea între autorităţile administraţiei publice locale a sumelor cheltuite cu îngrijirea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale publice, fără a se prevedea aplicarea acestora pentru o perioadă anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 448/2006, aşa cum susţine autorul excepţiei.
    20. Critica autorului excepţiei se referă, în realitate, la incidenţa sub aspect temporal a dispoziţiilor actelor administrative care reglementează modul de aplicare a Legii nr. 448/2006, respectiv ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 468/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 20 octombrie 2009. Aceste probleme nu reprezintă însă aspecte de neconstituţionalitate de competenţa instanţei de contencios constituţional, ci aspecte ce ţin de aplicarea legii, a căror soluţionare revine în mod exclusiv instanţei de judecată.

    21. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepţie ridicată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa în Dosarul nr. 14.214/3/2012 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă şi în Dosarul nr. 26.563/281/2011 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a civilă şi Tribunalului Prahova - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 16 februarie 2016.


                PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                        AUGUSTIN ZEGREAN

                       Magistrat-asistent,
                    Patricia Marilena Ionea

                             ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice