Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 462 din 13 mai 2022  pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind modalităţile de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în sistemul administraţiei penitenciare, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 742/2012     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 DECIZIE nr. 462 din 13 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind modalităţile de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în sistemul administraţiei penitenciare, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 742/2012

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 541 din 2 iunie 2022
    Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare,
    directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.
    ART. I
    Metodologia privind modalităţile de depunere şi de soluţionare a cererilor de acordare a drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în sistemul administraţiei penitenciare, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 742/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 28 noiembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ordonanţa de urgenţă prevede acordarea următoarelor drepturi:
    a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi o indemnizaţie lunară;
    b) concediul fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului;
    c) stimulentul de inserţie;
    d) concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi până la vârsta de 7 ani."

    2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară prevăzute în prezentul capitol se acordă la cerere, în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Solicitarea scrisă de acordare a concediului şi indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 1a, se aprobă de directorul unităţii şi se depune la structura de resurse umane, însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele documente:
    a) copia actului de identitate al solicitantului;
    b) copia certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/ copiilor pentru care se solicită dreptul ori, după caz, livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
    c) actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor prevăzute la art. 2 din ordonanţa de urgenţă, altele decât în calitate de angajat al unităţii, dacă este cazul;
    d) dovada eliberată de angajator sau de organele competente privind veniturile realizate;
    e) dovada eliberată de angajator sau de alte organe competente cu privire la realizarea de venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului, de către cealaltă persoană îndreptăţită;
    f) declaraţia olografă a persoanei îndreptăţite care beneficiază/va beneficia de drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, din care reiese faptul că a luat cunoştinţă de prevederile ordonanţei de urgenţă şi că se obligă să comunice, în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice modificare de natură să conducă la suspendarea/încetarea dreptului, conform anexei nr. 2;
    g) adeverinţa care să ateste ultima zi a concediului de maternitate acordat în condiţiile legii, eliberată de medicul de familie/structura medicală din unitatea penitenciară, după caz;
    h) acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, acestea fiind, după caz, următoarele:
    1. hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
    2. hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
    3. hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
    4. decizia directorului general al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
    5. hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
    6. actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizie a directorului general al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
    i) certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap/certificat de încadrare în grad de handicap a persoanei îndreptăţite;
    j) adeverinţa eliberată de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen;
    k) orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de acordare."

    4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă pot fi solicitate de către persoana îndreptăţită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură, în baza cererii prevăzute în anexa nr. 1a, însoţită de declaraţia prevăzută în anexa nr. 1b."

    5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Structura de resurse umane din unitatea unde au fost depuse documentele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă are obligaţia de a verifica şi de a certifica documentele pentru conformitate cu originalul şi de a transmite structurii financiar-contabile decizia prin care s-a aprobat dreptul solicitat."

    6. La articolul 6 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;"

    7. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la literele a), a^1) şi b);"

    8. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) în continuarea perioadei de la care expiră drepturile acordate pentru primul copil, în situaţia în care persoana îndreptăţită naşte în această perioadă unul sau mai mulţi copii, pe baza unei noi cereri, depusă cu 60 de zile înaintea împlinirii de către copilul anterior a vârstei de 2 sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap."

    9. La articolul 8, alineatele (1), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) În înţelesul dispoziţiilor art. 11 din ordonanţa de urgenţă, celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzut(ă) care nu a solicitat dreptul la indemnizaţie poate solicita acest drept, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună.
    ..............................................................................................
    (6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică în situaţia în care persoana îndreptăţită solicită numai acordarea stimulentului de inserţie sau acesta este solicitat cu 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.
    (7) Solicitarea concediului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de cerere şi documente doveditoare în condiţiile prezentei metodologii, cu cel puţin 15 zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu, dar nu mai târziu de ziua anterioară împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap."

    10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Concediul fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se acordă de către angajator pe bază de cerere, cu cel puţin 15 zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu."

    11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Cererile pentru concediul fără plată se depun de către persoana solicitantă la structura de resurse umane din cadrul unităţii angajatoare, fiind însoţite de dovada eliberată de autoritatea competentă referitoare la faptul că celălalt părinte nu solicită dreptul propriu la concediu de cel puţin o lună.
    (2) Cererile se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la secretariatul unităţii, prin decizie de admitere sau, după caz, de respingere, emisă de directorul unităţii, potrivit competenţelor."

    12. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 din ordonanţa de urgenţă au dreptul la un stimulent de inserţie care se acordă pe bază de cerere, completată conform art. 3 alin. (1), care se depune la structura de resurse umane."

    13. La articolul 12 alineatul (2), litera f) se abrogă.
    14. Articolul 17 se abrogă.
    15. După articolul 21 se introduc două noi articole, articolele 21^1 şi 21^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 21^1
    În situaţia în care celălalt părinte este angajatul sistemului penitenciar şi nu solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, are obligaţia de a anunţa instituţia angajatoare, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.
    ART. 21^2
    În situaţia în care celălalt părinte nu este angajatul sistemului penitenciar şi nu solicită dreptul la concediul propriu de cel puţin o lună, persoana îndreptăţită care a solicitat iniţial dreptul are obligaţia de a anunţa instituţia angajatoare, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap."

    16. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă se acordă prin act administrativ al conducătorului instituţiei."

    17. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Anexele 1a, 1b şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie."

    18. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexele nr. 1a şi 1b, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.
    19. În tot cuprinsul deciziei, trimiterile la termenul „angajator“ sau sintagma „unitate angajatoare“ se consideră a fi făcute la „conducătorul instituţiei“ sau „conducătorul unităţii“ cu care beneficiarul dreptului are stabilite raporturi de serviciu, cu caracter permanent.


    ART. II
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
                    Dan Halchin

    Bucureşti, 13 mai 2022.
    Nr. 462.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1a la metodologie)
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1b la metodologie)
    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016