Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 320 din 29 mai 2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 320 din 29 mai 2012  privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 320 din 29 mai 2012 privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere

EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 30 iunie 2012

    Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unicã autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,
    ţinând seama de Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale),
    în scopul stabilirii procedurii de notificare a serviciilor media audiovizuale la cerere şi a condiţiilor de difuzare a acestor servicii,
    ţinând cont de specificul serviciilor media audiovizuale la cerere, care determinã o aplicare mutatis mutandis a reglementãrii stabilite prin Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu completãrile ulterioare privind conţinutul audiovizual,
    având în vedere dispoziţiile art. 12 din Directiva 2010/13/UE , potrivit cãruia "serviciile mass-media audiovizuale la cerere prestate de furnizorii de servicii mass-media aflaţi sub jurisdicţia lor, care ar putea afecta dezvoltarea fizicã, mentalã sau moralã a minorilor, sunt puse la dispoziţie numai de asemenea manierã încât sã se asigure cã minorii nu pot vedea sau auzi, în mod normal, serviciile mass-media audiovizuale la cerere respective",
    ţinând seama de faptul cã dreptul la replicã nu poate fi aplicat şi în mediul online, aceasta fiind o cale de atac adecvatã serviciilor de televiziune,
    în temeiul art. 17, art. 74 alin. (5) şi art. 75^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptã urmãtoarea decizie:

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) În sensul prezentei decizii, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) serviciu "video la cerere" - tip de serviciu media audiovizual la cerere, neliniar, denumit şi video on demand, care oferã utilizatorului acces, la cerere individualã şi la momentul ales de cãtre acesta, la vizionarea de filme, videoclipuri, spectacole, live sau înregistrate, precum şi alte tipuri de conţinut video reunite în cadrul unui catalog de programe, indiferent de forma sub care acestea sunt selecţionate şi organizate în cadrul catalogului;
    b) serviciu "video în reluare" - tip de serviciu media audiovizual neliniar, denumit şi catch up TV, care oferã utilizatorului acces, pentru o perioadã limitatã de timp, la revizionarea, la cerere individualã şi la momentul ales de cãtre acesta, a programelor difuzate în prealabil în cadrul unui serviciu de televiziune;
    c) difuzare - punerea la dispoziţia publicului de programe audiovizuale în cadrul unui serviciu media la cerere; prin difuzare se înţelege, de asemenea, şi comunicarea, în cadrul unui serviciu media audiovizual la cerere, de semne, semnale, texte, sunete, informaţii, mesaje de orice naturã, cum ar fi serviciile de subtitrare şi ghidurile electronice ale programelor;
    d) utilizator - orice persoanã fizicã ce utilizeazã ori solicitã un serviciu media audiovizual destinat publicului;
    e) aviz de furnizare - actul administrativ eliberat de Consiliul Naţional al Audiovizualului unui furnizor de servicii media audiovizuale la cerere, denumit în continuare furnizor, în baza cãruia acestuia i se conferã dreptul de a pune la dispoziţia publicului servicii media audiovizuale la cerere;
    f) site web - grup de pagini web multimedia, conţinând texte, sunete, imagini în mişcare, cu sau fãrã sunet, informaţii sau mesaje de orice naturã, accesibile pe internet, şi care sunt conectate între ele prin aşa-numite hiperlinkuri;
    g) reprezentant - reprezentantul legal sau orice persoanã împuternicitã prin procurã specialã sã angajeze furnizorul de servicii media audiovizuale la cerere în relaţia sa cu Consiliul Naţional al Audiovizualului;
    h) CNA - Consiliul Naţional al Audiovizualului;
    i) ANCOM - Autoritatea Naţionalã pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii;
    j) Directiva serviciilor media audiovizuale - Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale).
    (2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevãzute la art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Legea audiovizualului, definiţiile prevãzute la art. 1 din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu completãrile ulterioare, denumitã în continuare Codul audiovizualului, precum şi definiţia reţelei de comunicaţii electronice prevãzutã la art. 4 alin. (1) pct. 6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice.

    CAP. II
    Cerinţe de notificare a serviciului media audiovizual la cerere

    ART. 2
    (1) Prezenta decizie stabileşte condiţiile de furnizare a serviciilor media audiovizuale la cerere prin reţele de comunicaţii electronice şi se aplicã furnizorilor care se aflã sub jurisdicţia României, stabiliţi în baza criteriilor definite la art. 2 din Legea audiovizualului.
    (2) Serviciile media audiovizuale la cerere, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (1) pct. 3 din Legea audiovizualului, pot fi constituite din servicii "video la cerere" şi/sau servicii "video în reluare".
    (3) Prezenta decizie nu se aplicã:
    a) serviciilor web care nu intrã în concurenţã cu serviciile media audiovizuale, conţinutul audiovizual prezent pe site fiind doar ocazional şi accesoriu scopului principal al serviciului, cum ar fi site-urile web care conţin doar într-o manierã auxiliarã elemente grafice animate, videoclipuri, fragmente din programele audiovizuale, dacã acestea sunt prezente doar ocazional şi exclusiv pentru ilustrare, scurte spoturi publicitare sau informaţii legate de un produs ori serviciu care nu este audiovizual;
    b) site-urilor web care furnizeazã conţinut audiovizual generat de cãtre utilizatori privaţi, în scopul punerii în comun şi al schimbului în cadrul unei comunitãţi de interese, spre exemplu You Tube, Google, Vimeo;
    c) oricãrei forme de corespondenţã privatã;
    d) jocurilor de noroc online, inclusiv loteriile, pariurile şi alte forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc, cu excepţia jocurilor şi concursurilor difuzate, în condiţiile legii, în cadrul unui serviciu media audiovizual;
    e) versiunilor electronice ale ziarelor şi revistelor;
    f) motoarelor de cãutare pe internet.
    (4) Furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere prin reţele de comunicaţii electronice care utilizeazã frecvenţe în sistem digital terestru de televiziune este posibilã numai în baza unei licenţe audiovizuale digitale terestre, acordatã de CNA în condiţiile legii.
    ART. 3
    (1) Orice persoanã care intenţioneazã sã furnizeze servicii media audiovizuale la cerere, denumitã în continuare solicitant, are obligaţia sã notifice CNA aceastã intenţie cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activitãţii.
    (2) În scopul notificãrii, solicitantul va completa şi va depune la CNA documentul prevãzut în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta decizie. Modelul cererii de notificare poate fi descãrcat de pe pagina de internet a CNA, la adresa www.cna.ro
    (3) Solicitantul persoanã românã care are calitatea de comerciant va anexa la notificarea prevãzutã la alin. (2) şi urmãtoarele documente:
    a) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al persoanei juridice sau, dupã caz, al persoanei fizice autorizate, al asociaţiei familiale autorizate, al întreprinderii individuale ori al întreprinderii familiale, în copie;
    b) actul constitutiv, cu toate modificãrile şi completãrile ulterioare, însoţit de certificate de înscriere de menţiuni, în copie, sau un certificat constatator eliberat în acest scop de cãtre oficiul registrului comerţului cu cel mult 15 zile înainte de transmiterea notificãrii;
    c) actul de identitate al solicitantului persoanã fizicã autorizatã, în copie.
    (4) Solicitanţii persoane strãine cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European vor anexa la dosarul de solicitare şi urmãtoarele documente:
    a) documente echivalente celor prevãzute la alin. (3) lit. a) şi b);
    b) adresa de contact de pe teritoriul României a persoanei desemnate sã reprezinte solicitantul.
    (5) Copiile de pe documentele prevãzute la alin. (3) şi (4) vor fi certificate prin semnãtura reprezentantului legal; documentele transmise la CNA într-o limbã strãinã trebuie însoţite şi de o traducere autorizatã în limba românã.
    (6) Notificarea şi documentele însoţitoare se depun la CNA, personal sau de cãtre un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnãturã, la sediul central ori la sediile teritoriale ale CNA, sau se transmit ca înscris în formã electronicã cãruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnãturã electronicã extinsã, bazatã pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv şi generatã cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnãturii electronice.
    ART. 4
    În scopul asigurãrii respectãrii obligaţiei ce revine CNA, de cooperare dintre autoritãţile de reglementare din statele membre ale Uniunii Europene, stabilitã prin Directiva serviciilor media audiovizuale, CNA poate solicita informaţii necesare identificãrii furnizorului, dupã cum urmeazã:
    a) persoanei care furnizeazã serviciul media audiovizual la cerere, dacã informaţiile de pe pagina web a serviciului respectiv nu precizeazã autoritatea de reglementare sau de supraveghere sub jurisdicţia cãreia acesta se aflã;
    b) autoritãţilor de reglementare sau de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit dispoziţiilor art. 30 din Directiva serviciilor media audiovizuale;
    c) autoritãţilor române care pot concura la identificarea furnizorului.

    CAP. III
    Condiţiile de eliberare, modificare şi retragere a avizului de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere

    ART. 5
    (1) Notificarea este consideratã legal realizatã numai în condiţiile în care au fost îndeplinite toate cerinţele prevãzute în cap. II, caz în care Biroul licenţe autorizãri elibereazã solicitantului avizul de furnizare, denumit în continuare aviz, care conferã acestuia calitatea de furnizor de servicii media audiovizuale la cerere.
    (2) Avizul poate fi transmis solicitantului ca înscris în formã electronicã cãruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnãturã electronicã extinsã.
    (3) Solicitantul poate începe furnizarea serviciului/serviciilor media audiovizual/audiovizuale la cerere numai dupã obţinerea avizului de la CNA.
    (4) Avizul transmis solicitantului atestã cã acesta a realizat notificarea prevãzutã de prezenta decizie şi cã beneficiazã de dreptul de a furniza serviciile media audiovizuale la cerere precizate în aviz.
    ART. 6
    Avizul cuprinde, dupã caz:
    a) numãrul şi data eliberãrii documentului;
    b) date de identificare a titularului;
    c) denumirea şi tipul serviciului media audiovizual la cerere;
    d) date de identificare a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice utilizate, precum şi denumirea furnizorului/furnizorilor care asigurã accesul la serviciul media audiovizual la cerere;
    e) adresa paginii de internet şi/sau denumirea portalului de internet proprii serviciului;
    f) aria geograficã de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere.
    ART. 7
    (1) Furnizorii au obligaţia sã aducã la cunoştinţa CNA orice modificare în documentele prevãzute la art. 3 alin. (3) şi (4), depuse la momentul notificãrii, precum şi în datele prevãzute la art. 6 lit. b)-f), declarate în cererea de notificare.
    (2) Obligaţia de a comunica CNA modificãrile intervenite în documentele şi datele precizate la alin. (1) trebuie realizatã în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificãrii.
    ART. 8
    (1) Avizul se retrage în urmãtoarele situaţii:
    a) ca urmare a aplicãrii dispoziţiilor art. 95^1 din Legea audiovizualului;
    b) ca urmare a încetãrii dreptului titularului care furnizeazã reţele sau servicii de comunicaţii electronice, prin intermediul cãruia se furnizeazã serviciul media audiovizual la cerere, încetare dispusã prin decizie a preşedintelui ANCOM, în condiţiile legii;
    c) la cererea titularului; renunţarea la dreptul de a furniza serviciile media audiovizuale la cerere pentru care s-a eliberat avizul se realizeazã prin transmiterea la CNA a unei cereri de renunţare.
    (2) Cererea prevãzutã la alin. (1) lit. c) îşi produce efectele de la data transmiterii cãtre CNA sau de la o datã ulterioarã, prevãzutã în cuprinsul acesteia, iar CNA îi va confirma în scris furnizorului încetarea dreptului de a furniza serviciile media audiovizuale la cerere.
    (3) Retragerea avizului se dispune prin decizie a CNA, care stabileşte şi data de la care înceteazã dreptul de a furniza serviciile media audiovizuale la cerere prevãzute în aviz. Decizia se publicã pe pagina de internet a CNA.
    ART. 9
    Drepturile prevãzute în aviz nu pot fi transmise cãtre terţi.
    ART. 10
    În scopul realizãrii unei evidenţe oficiale a furnizorilor, CNA întocmeşte şi actualizeazã Registrul public al furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere, disponibil pe pagina de internet a CNA.

    CAP. IV
    Reguli aplicabile programelor audiovizuale difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale

    ART. 11
    Prevederile Legii audiovizualului şi ale Codului audiovizualului se aplicã în mod corespunzãtor programelor audiovizuale difuzate în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere, ţinând cont de specificul acestora de a putea fi vizionate la cererea şi la momentul ales de cãtre utilizator.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Protecţia minorilor

    ART. 12
    Regulile privind protecţia drepturilor minorului în programele audiovizuale, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevãzute la art. 2-8, art. 9 alin. (1), art. 10 şi 11 din Codul audiovizualului.
    ART. 13
    (1) Regulile privind clasificarea programelor audiovizuale în vederea protecţiei minorilor, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevãzute la art. 13, art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) şi (2), art. 19-21 şi art. 27 alin. (1) din Codul audiovizualului.
    (2) În funcţie de clasificarea programelor audiovizuale, prevãzutã la art. 21 din Codul audiovizualului, acestea se difuzeazã însoţite de unul dintre urmãtoarele semne de avertizare:
    a) programele AP, clasificate astfel potrivit dispoziţiilor art. 21 lit. b) din Codul audiovizualului, se difuzeazã însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albã, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, majusculele AP (acord parental) de culoare albã;
    b) programele 12, clasificate astfel potrivit dispoziţiilor art. 21 lit. c) din Codul audiovizualului, se difuzeazã însoţite de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albã, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numãrul 12 de culoare albã;
    c) programele 15, clasificate astfel potrivit dispoziţiilor art. 21 lit. d) din Codul audiovizualului, se difuzeazã însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albã, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numãrul 15 de culoare albã;
    d) programele 18, clasificate astfel potrivit dispoziţiilor art. 21 lit. e) din Codul audiovizualului, se difuzeazã însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albã, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numãrul 18 de culoare albã.
    ART. 14
    Programele clasificate 18 se difuzeazã numai dacã se asigurã mãsurile de restricţionare a accesului prevãzute la art. 13 din Codul audiovizualului.
    ART. 15
    Programele 18+, clasificate astfel potrivit dispoziţiilor art. 21 lit. f) din Codul audiovizualului, precum şi conţinutul audiovizual care, potrivit legii, este ilegal, cum ar fi materiale pornografice cu minori, nu pot fi difuzate de cãtre furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia României.
    ART. 16
    Semnul de avertizare corespunzãtor, conform clasificãrii precizate la art. 21 din Codul audiovizualului, trebuie expus lizibil atât pe toatã durata programului, cât şi în cadrul anunţurilor promoţionale la aceste programe.
    ART. 17
    (1) Distribuitorii de servicii pot include în oferta lor servicii video la cerere tematice ce conţin programe 18+, editate de furnizori aflaţi sub jurisdicţia unui alt stat membru al Uniunii Europene, numai dacã asigurã mãsurile de restricţionare a accesului prevãzute la art. 13 din Codul audiovizualului, adaptate platformei tehnice utilizate.
    (2) Distribuitorii pot comercializa serviciile prevãzute la alin. (1) numai contra cost, pe bazã de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individualã prealabilã.
    (3) Pachetele de servicii care includ programe 18+ nu pot fi comercializate în condiţii mai avantajoase decât cele în care sunt comercializate pachetele de servicii care nu conţin astfel de programe.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Protecţia demnitãţii umane şi a dreptului la propria imagine

    ART. 18
    Furnizorii au obligaţia sã respecte drepturile şi libertãţile fundamentale ale omului, viaţa privatã, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.
    ART. 19
    Regulile privind protecţia demnitãţii umane şi a dreptului la propria imagine, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevãzute la art. 31-48 din Codul audiovizualului.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Dreptul la rectificare

    ART. 20
    (1) Orice persoanã fizicã sau juridicã, indiferent de naţionalitate, ale cãrei drepturi sau interese legitime, în special reputaţia şi imaginea publicã, au fost lezate prin prezentarea de fapte inexacte în cadrul unui serviciu media audiovizual la cerere beneficiazã de dreptul la rectificare.
    (2) Rectificarea nu poate fi solicitatã în cazul în care eroarea nu este evidentã şi semnificativã.
    (3) În termen de cel mult 15 zile de la data accesãrii/vizionãrii programului în care s-a produs lezarea, solicitantul unui drept la rectificare va transmite în scris, la sediul furnizorului care a difuzat programul incriminat, o cerere care va conţine, dupã caz, urmãtoarele:
    a) numele şi adresa acestuia, numãrul de telefon sau coordonatele oricãrui alt mijloc care sã facã posibilã contactarea sa rapidã şi eficientã;
    b) denumirea programului audiovizual şi data accesãrii/vizionãrii acestuia;
    c) informaţiile eronate pentru care se solicitã rectificarea;
    d) motivarea cererii.
    (4) În cazul minorului în vârstã de pânã la 14 ani, cererea prevãzutã la alin. (3) va fi semnatã de pãrinţi sau de reprezentantul legal; pentru minorul cu vârsta cuprinsã între 14 şi 18 ani, cererea va fi semnatã de acesta şi de pãrinţi sau de reprezentantul legal.
    (5) Cererea privind dreptul la rectificare va fi înregistratã de furnizor, cu precizarea datei şi orei primirii, iar solicitantului i se va transmite o dovadã scrisã în acest sens.
    (6) În cazul în care furnizorul refuzã sã înregistreze cererea prevãzutã la alin. (3), solicitantul se poate adresa direct CNA, în termen de cel mult 30 de zile de la data accesãrii/vizionãrii programului care a produs lezarea.
    (7) Furnizorul poate refuza exercitarea dreptului la rectificare în urmãtoarele situaţii:
    a) cererea nu a fost trimisã în termenul şi în condiţiile prevãzute la alin. (3) şi (4);
    b) furnizorul deţine dovezi care probeazã adevãrul faptelor prezentate sau, dupã caz, este îndeplinitã condiţia prevãzute la alin. (2).
    (8) În termen de douã zile de la primirea cererii, furnizorul este obligat sã comunice, în scris, solicitantului fie acceptarea cererii, fie motivul refuzului. Refuzul motivat va preciza în mod obligatoriu posibilitatea solicitantului de a se adresa CNA în termen de cel mult 30 de zile de la data accesãrii/vizionãrii programului care a produs lezarea.
    (9) Dreptul la rectificare se exercitã prin postarea pe pagina web de start a serviciului, la loc vizibil, a textului rectificãrii, în termen de maximum 3 zile de la data aprobãrii cererii.
    (10) Sesizarea CNA, prevãzutã la alin. (6) şi (8), se poate adresa în termenele şi condiţiile precizate la art. 59-62 din Codul audiovizualului.
    ART. 21
    (1) Furnizorii au obligaţia sã publice, pe pagina web de start a serviciului, la loc vizibil:
    a) informaţiile, detaliate, clare şi actualizate, precizate la art. 48 din Legea audiovizualului;
    b) adresa poştalã şi site-ul CNA.
    (2) Furnizorii au obligaţia sã asigure, pe pagina web de start a serviciului, un link cãtre formularul pentru sesizãri şi reclamaţii.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Asigurarea informãrii corecte şi a pluralismului

    ART. 22
    Furnizorii au obligaţia sã asigure informarea obiectivã a publicului prin prezentarea corectã a faptelor şi evenimentelor şi sã favorizeze libera formare a opiniilor.
    ART. 23
    Regulile privind asigurarea informãrii corecte şi a pluralismului, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevãzute la art. 64-75, art. 77 alin. (1) şi art. 80 din Codul audiovizualului.
    ART. 24
    Furnizorii vor asigura accesibilizarea paginilor web proprii, în vederea îmbunãtãţirii accesãrii conţinutului audiovizual de cãtre persoanele cu handicap, vizual sau auditiv, potrivit standardelor internaţionale pentru accesibilitatea web.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Responsabilitãţi culturale

    ART. 25
    Regulile privind responsabilitãţile culturale ale furnizorilor, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevãzute la art. 83 şi 84 din Codul audiovizualului.
    ART. 26
    (1) Furnizorii de servicii video on demand vor asigura în cadrul catalogului de programe un procent de minimum 20% rezervat operelor audiovizuale europene, cu excepţia programelor informative, a transmisiunilor sportive şi a programelor de teleshopping.
    (2) Furnizorii au obligaţia de a promova pe pagina de start a site-ului web, în egalã mãsurã, şi operele europene audiovizuale de ficţiune disponibile în catalog.
    (3) În scopul aplicãrii dispoziţiilor alin. (1) şi (2), furnizorii au obligaţia de a preciza ţara de origine a fiecãrui program audiovizual disponibil în catalog.
    (4) Furnizorii de servicii video on demand prezintã anual CNA un raport privind operele europene difuzate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezenta decizie.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Emisiuni interactive, jocuri şi concursuri

    ART. 27
    Regulile privind emisiunile interactive, jocuri şi concursuri, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevãzute la art. 89-91 şi art. 92 alin. (1) din Codul audiovizualului.

    CAP. V
    Reguli aplicabile comunicãrilor comerciale difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale

    ART. 28
    Prevederile Codului audiovizualului privind comunicãrile comerciale se aplicã în mod corespunzãtor în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere, ţinând cont de specificul acestora, momentul vizionãrii programelor audiovizuale fiind ales de cãtre utilizator.
    ART. 29
    În scopul unei informãri corecte, orice informaţie sau avertizare conţinutã într-o comunicare comercialã audiovizualã se difuzeazã astfel încât aceasta sã fie clar perceputã de public, în special prin asigurarea urmãtoarelor mãsuri:
    a) sã fie prezentatã static, lizibil şi pe o duratã suficientã, în cazul informaţiei difuzate sub formã de videotext;
    b) sã fie redatã la vitezã normalã de citire.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Sponsorizare

    ART. 30
    Regulile privind sponsorizarea, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevãzute la art. 97 alin. (1) şi (2), art. 98 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 99 din Codul audiovizualului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Plasarea de produse

    ART. 31
    Regulile privind plasarea de produse, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevãzute la art. 100 din Codul audiovizualului.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Publicitate şi teleshopping

    ART. 32
    Regulile privind publicitatea, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevãzute la art. 101-105, art. 108, 109, 114, 115, art. 117-119, art. 120 alin. (1)-(3), art. 121-123, art. 124 alin. (1)-(3), art. 125, 126, art. 127 alin. (1) şi (2), art. 128-134 din Codul audiovizualului.
    ART. 33
    Regulile privind teleshoppingul, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevãzute la art. 135-137 din Codul audiovizualului.
    ART. 34
    Regulile privind publicitatea politicã, aplicabile serviciilor media audiovizuale la cerere, sunt cele prevãzute la art. 139 şi art. 140 alin. (2) din Codul audiovizualului.
    ART. 35
    (1) Emisiunile teledon trebuie sã precizeze la începutul şi sfârşitul acestora persoana/persoanele sub responsabilitatea cãreia/cãrora se colecteazã şi se utilizeazã bunurile şi fondurile bãneşti donate, precum şi datele de contact ale acesteia/acestora.
    (2) În cazul campaniilor care presupun colectarea de fonduri de la public pentru un obiectiv anume, furnizorii au obligaţia de a informa publicul cu privire la rezultatele concrete ale acestor campanii.
    ART. 36
    Publicitatea şi teleshoppingul la produse şi tratamente pentru probleme de naturã sexualã nu pot fi difuzate decât în programele 18, clasificate astfel potrivit dispoziţiilor art. 21 lit. e) din Codul audiovizualului.

    CAP. VI
    Înregistrarea programelor difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere

    ART. 37
    (1) Furnizorul trebuie sã pãstreze o copie a fiecãrui program inclus în serviciul media audiovizual la cerere cel puţin 30 de zile de la data la care programul înceteazã sã fie disponibil pentru vizualizare.
    (2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) programul ce face obiectul unei solicitãri privind acordarea dreptului la rectificare, situaţie în care copia va fi pãstratã timp de 45 de zile dupã data la care programul înceteazã sã fie disponibil pentru vizualizare.
    ART. 38
    (1) Furnizorii sunt obligaţi sã punã la dispoziţia CNA, la cerere, în maximum 3 zile de la solicitare, copia programului într-un format standard care sã permitã vizualizarea programului aşa cum acesta a fost pus la dispoziţie publicã pentru vizualizare.
    (2) Copia programului, solicitat potrivit dispoziţiilor alin. (1), se depune la CNA, personal sau de cãtre un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnãturã, ori se transmite prin e-mail ca înscris în formã electronicã cãruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnãturã electronicã extinsã, bazatã pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generatã cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnãturii electronice.

    CAP. VII
    Obligaţii de informare a publicului

    ART. 39
    (1) Furnizorul are obligaţia de a pune la dispoziţia publicului informaţii detaliate, clare şi actualizate privind preţurile şi tarifele aplicabile, precum şi condiţiile tehnice şi comerciale de utilizare a serviciilor media audiovizuale la cerere, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor de a alege în cunoştinţã de cauzã, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia consumatorilor.
    (2) Furnizorul are obligaţia de a redacta şi prezenta informaţiile prevãzute la alin. (1) într-o manierã care sã le permitã utilizatorilor parcurgerea cu uşurinţã a acestora. Condiţiile sau termenele care afecteazã anumite oferte vor fi prezentate în acelaşi format şi cu aceleaşi caractere grafice folosite pentru redactarea ofertelor.

    CAP. VIII
    Sancţiuni, dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 40
    Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage sancţionarea conform dispoziţiilor Legii audiovizualului.
    ART. 41
    (1) Pânã la data de 3 septembrie 2012, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere au obligaţia de a completa şi de a transmite cererea de notificare, conform procedurii prevãzute la cap. II.
    (2) Nerealizarea notificãrii în termenul şi în condiţiile prevãzute la alin. (1) determinã încetarea dreptului de a furniza servicii media audiovizuale la cerere.
    ART. 42
    În termen de un an de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii, CNA va analiza evoluţia pieţei serviciilor media audiovizuale la cerere şi va reevalua dispoziţiile cuprinse în secţiunea a VI-a "Responsabilitãţi culturale" din cap. IV "Reguli aplicabile programelor audiovizuale difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere".
    ART. 43
    Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            p. Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,
                                  Ioan Onisei

    Bucureşti, 29 mai 2012.
    Nr. 320.


    ANEXA 1

                                   NOTIFICARE
          privind furnizarea serviciilor media audiovizuale la cerere


    I. Date necesare identificãrii solicitantului
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea/Numele solicitantului │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ │
│Sediul/Domiciliul solicitantului - adresã şi date de contact │
│Judeţul Oraşul/Comuna │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│Satul (dacã este cazul) │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│Adresa completã │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│Telefon Fax E-mail │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│Paginã de internet │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ │
│Solicitantul este înregistrat în registrul comerţului: │
│Judeţul/Sectorul Codul unic de înregistrare │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│Contul bancar │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ │
│Reprezentantul solicitantului - date de identificare şi date de contact │
│Nume Prenume │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│Codul numeric personal │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│Judeţul Oraşul/Comuna │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│Satul (dacã este cazul) │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│Adresa completã │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│Telefon Fax E-mail │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│ │
│Adresa de corespondenţã a solicitantului │
│Judeţul Oraşul/Comuna │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│Satul (dacã este cazul) │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│Adresa completã │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│
│├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│
│Telefon Fax │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    II. Date privind serviciul/serviciile media audiovizual/audiovizuale la cerere pe care solicitantul intenţioneazã sã le furnizeze şi data estimativã a începerii activitãţii


┌───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Denumirea serviciului │ NOTÃ: │
│ │ Denumirea aşa cum aceasta apare pe pagina iniţialã │
│ │ a serviciului şi/sau în ghidul electronic de │
│ │ programe (EPG) │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Tipul serviciului: │ [] Serviciu "video la cerere" │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ [] Serviciu "video în reluare" │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ [] Serviciu mixt (serviciul cuprinde şi secţiuni care │
│ │ nu sunt dedicate serviciilor media audiovizuale la │
│ │ cerere) │
├───────────────────────────────────┼───────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│ Data estimativã a începerii │ │z.z.│l.l.│a.a.a.a.│ │ │
│ activitãţii: │ │ │
├────────────┬──────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ Date │ Tip reţea/serviciu: │ Denumire furnizor: │Certificat-tip eliberat de │
│ privind │ │ │Autoritatea Naţionalã pentru │
│ reţelele │ │ │Administrare şi Reglementare în │
│ şi │ │ │Comunicaţii: │
│ serviciile ├──────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ de │ [] CATV │ │ │
│ comunicaţii├──────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ electronice│ [] Fibrã opticã │ │ │
│ utilizate ├──────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ []DSL │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ [] Serviciu de │ │ │
│ │ telefonie mobilã │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ [] DTH │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ [] Serviciu de │ │ │
│ │ acces la │ │ │
│ │ internet │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ [] Altele: │ │ │
│ │ ............... │ │ │
│────────────┴──────────────────────┼───────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│Denumirea portalului şi/sau adresa │ │
│paginii/subpaginii de internet: │ │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Aria geograficã de furnizare: │ [] România │
│ │ │
│ │ [] State din Uniunea Europeanã │
│ │ │
│ │ [] State din afara Uniunii Europene │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Surse de finanţare: │ [] Publicitate │
│ │ │
│ │ [] Sponsorizare │
│ │ │
│ │ [] Abonament │
│ │ │
│ │ [] Pay-per-view │
│ │ │
│ │ [] Altele (cu precizarea surselor) │
│ │ ...................... │
├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Tip de acces: │ [] Acces liber │
│ │ │
│ │ [] Acces restricţionat │
└───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


    III. Fişã de descriere a serviciului/serviciilor

    A. Proiectul editorial
    Solicitantul precizeazã într-un document anexat prezentului formular:
    [] prezentarea generalã a serviciului (tip de serviciu, prezentarea modului de organizare a site-ului web, cu precizarea dacã acesta este specializat integral în oferirea de servicii media audiovizuale la cerere sau conţine şi secţiuni care nu sunt dedicate serviciilor media audiovizuale la cerere);
    [] categoriile de programe audiovizuale reunite în fiecare catalog şi lista furnizorilor de conţinut audiovizual;
    [] mãsurile editoriale asigurate în vederea protecţiei minorilor;
    [] mãsurile de punere în aplicare a dispoziţiilor legale privind promovarea operelor europene;
    [] codul de conduitã profesionalã adoptat sau la care a aderat public furnizorul, anexat în copie.

    B. Proiectul tehnic
    Solicitantul descrie într-un document anexat prezentului formular:
    [] condiţiile tehnice de acces al utilizatorilor la serviciul media audiovizual la cerere (platforma tehnicã utilizatã, portalul, adresa de internet etc.)
    [] condiţiile de comercializare a serviciului (de exemplu: gratuit sau cu platã);
    [] aria geograficã de furnizare, cu precizarea statelor de recepţie;
    [] mãsurile tehnice destinate restricţionãrii accesului minorilor la programe neadecvate acestora;
    [] condiţiile de accesibilitate pentru persoanele cu deficienţe de vãz sau de auz.

    IV. Solicitantul îşi exprimã acordul pentru publicarea adresei de contact în Registrul public al furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere:
    [] Da [] Nu

    ....../(Semnãtura reprezentantului solicitantului şi ştampila)..........


    ANEXA 2

                                     RAPORT
                      privind operele europene difuzate în
                  perioada ...................................

    Denumirea furnizorului: ..........................................................................................
    Aviz de furnizare a serviciului media audiovizual nr. .... din ...........


┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Date referitoare la serviciul media │ Date referitoare la opere europene │
│ audiovizual la cerere │ │
├───────────┬────────┬────────┬───────────┼───────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│Denumirea │Tip de │Condiţii│Restricţii │Procent│Promovare │Identificare│Secţiuni │Posibilitate│
│serviciului│serviciu│de acces│geografice │alocat │pe pagina │ţarã de │specializate│de selecţie │
│ │ │ │de accesare│V (%) │de start │origine │ (DA/NU) │ (DA/NU) │
│ │ │ │(DA/NU) │ │ (%) │(DA/NU) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) │ (7) │ (8) │ (9) │
├───────────┼────────┼────────┼───────────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴────────┴───────────┴───────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


    (1) Denumirea serviciului, aşa cum acesta a fost notificat la Consiliul Naţional al Audiovizualului.
    (2) Tip de serviciu: se va completa, dupã caz, Catch-up Tv (serviciu video în reluare)/VoD (serviciu video la cerere)/Serviciu mixt.
    (3) Condiţii de acces: se va completa, dupã caz, acces liber şi/sau condiţionat.
    (4) Se precizeazã dacã serviciul este restricţionat (DA) sau nu este restricţionat (NU) accesãrii din alte state membre ale UE.
    (5) Procentul operelor europene cuprinse în catalog, cu excepţia programelor informative, a transmisiunilor sportive şi a programelor de teleshopping. Formula de calcul este (\f2ΣUE/Σ) x 100, în care simbolurile au urmãtoarea semnificaţie:
    \f2ΣUE - suma duratelor de prezenţã în cadrul catalogului a operelor audiovizuale europene (exprimate în ore), înregistrate în anul de raportare;
    \f2Σ - suma duratelor de prezenţã în cadrul catalogului a operelor audiovizuale, europene şi noneuropene (exprimate în ore), înregistrate în anul de raportare.
    (6) Proporţia spoturilor de promovare a operelor europene postate pe pagina de start a site-ului web, calculatã prin raportare la numãr de spoturi.
    (7) Se precizeazã dacã în catalog este menţionatã (DA) sau nu este menţionatã (NU) ţara de origine a producţiei audiovizuale.
    (8) Se precizeazã dacã catalogul de programe audiovizuale cuprinde (DA) sau nu cuprinde (NU) o secţiune specializatã operelor europene.
    (9) Se precizeazã dacã utilizatorul poate efectua (DA) sau nu poate efectua (NU) o cãutare în catalogul de programe dupã criteriul ţãrii de origine.

                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016