Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 305 din 7 septembrie 2006  privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 305 din 7 septembrie 2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de catre organismele de televiziune

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 12 octombrie 2006

Având în vedere cererea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), înregistratã la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.963 din 4 septembrie 2006, cererea principalei structuri asociative mandatate de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), înregistratã la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.809 din 31 august 2006, precum şi Referatul nr. SG/4.668 din 7 septembrie 2006 al Direcţiei registre, gestiune colectivã şi relaţii publice,
conform prevederilor art. 123^2 alin. (1) lit. d), ale art. 130 alin. (1) lit. b) şi ale <>art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale <>art. III din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 329/2006 ,
ţinând cont de dispoziţiile pct. 8 din Metodologia privind remuneraţia datoratã artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea repertoriului de prestaţii artistice din domeniul audiovizual de cãtre organismele de televiziune, stabilitã prin Hotãrârea arbitralã din data de 13 aprilie 2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 11 mai 2006, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 85/2006,
în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) şi ale <>art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotãrile necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite urmãtoarea decizie:

ART. 1
Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestaţii artistice din domeniul audiovizual de cãtre organismele de televiziune, dupã cum urmeazã:
- un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), pe de o parte; şi
- un reprezentant al principalei structuri asociative din domeniu, respectiv Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), câte un reprezentant al Societãţii Comerciale "PRO TV" - S.A., al Societãţii Comerciale "TV ANTENA 1" - S.A. şi al Societãţii Comerciale "Amerom Television" - S.R.L. (PRIMA TV), precum şi un reprezentant al Societãţii Române de Televiziune (SRTV), pe de altã parte.
ART. 2
Comisia constituitã potrivit art. 1 are obligaţia sã desfãşoare negocierile în conformitate cu dispoziţiile art. 131^1 şi ale <>art. 131^2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe o duratã de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.
ART. 3
Comisia prevãzutã la art. 1 îşi va stabili programul întâlnirilor pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
ART. 4
Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestaţii artistice din domeniul audiovizual de cãtre organismele de televiziune, depusã de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) pentru negociere în cadrul comisiei prevãzute la art. 1 este prevãzutã în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta decizie.
ART. 5
Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestaţii artistice din domeniul audiovizual de cãtre organismele de televiziune, depusã de principala structurã asociativã mandatatã de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), pentru negociere în cadrul comisiei prevãzute la art. 1, este prevãzutã în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezenta decizie.
ART. 6
Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Directorul general al Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor,
Rodica Pârvu

Bucureşti, 7 septembrie 2006.
Nr. 305.

ANEXA 1
PROPUNERE DE METODOLOGIE
privind utilizarea prin radiodifuzare
a repertoriului de prestaţii
artistice din domeniul audiovizual
de cãtre organismele de televiziune

1. Pentru utilizarea directã sau indirectã a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting) şi/sau prin telefonie mobilã GPRS, organismele de televiziune au obligaţia sã plãteascã o remuneraţie unicã echitabilã organismului de gestiune colectivã desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic pentru drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi.
2. Utilizarea de cãtre organismele de televiziune a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting) şi/sau prin telefonie mobilã GPRS, aduse anterior la cunoştinţã publicã şi ale cãror drepturi conexe patrimoniale se aflã în termenele de protecţie prevãzute de lege, se poate face numai pe baza unei autorizaţii sub formã de licenţã neexclusivã prevãzutã la <>art. 123^2 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) şi (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, eliberatã de organismul de gestiune colectivã a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic.
3. Utilizatorii au obligaţia sã plãteascã organismului de gestiune colectivã a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic, o remuneraţie pentru utilizarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, prin aplicarea unui procent, conform tabelului de mai jos, la baza de calcul prevãzutã la pct. 4 din metodologie:
Tabelul nr. 1


─────────────────────────────────────────────────
Anii Organisme de televiziune
─────────────────────────────────────────────────
2006 1,5%
2007 1,6%
2008 1,7%
─────────────────────────────────────────────────


Prin excepţie, Societatea Românã de Televiziune are obligaţia sã plãteascã o remuneraţie unicã, reprezentând drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi, în sumã forfetarã, conform tabelului nr. 2.
Tabelul nr. 2


─────────────────────────────────────────────────
Anii SRTv((lei)
─────────────────────────────────────────────────
2006 4.200.000
2007 4.200.000 + indicele de inflaţie
2008 4.200.000 + indicele de inflaţie
─────────────────────────────────────────────────


4. Baza de calcul este constituitã din totalitatea încasãrilor brute lunare obţinute de fiecare dintre utilizatori din activitatea de radiodifuzare, din care se scad taxa pe valoarea adãugatã şi alocaţia bugetarã, acolo unde este cazul. În lipsa acestor încasãri, baza de calcul o constituie cheltuielile ocazionate de utilizare sau suma minimã lunarã, conform tabelului nr. 3.
Tabelul nr. 3


─────────────────────────────────────────────────
Anul Remuneraţie minimã lunarã
─────────────────────────────────────────────────
2007 şi urmãtorii 600 lei
─────────────────────────────────────────────────


5. Prin excepţie, organismele de televiziune care, potrivit specificului serviciului de programe, utilizeazã, direct sau indirect, într-o proporţie minimã prestaţiile artistice din domeniul audiovizual (de exemplu, servicii de programe sportive, informative etc.) vor plãti o remuneraţie ce reprezintã un procent de 0,75% din veniturile obţinute din activitatea de radiodifuzare, începând cu anul 2007.
6. Utilizatorii, Societatea Românã de Televiziune şi alte organisme comerciale de televiziune, au obligaţia sã plãteascã trimestrial organismului de gestiune colectivã desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic pentru drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi o remuneraţie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea prestaţiilor artistice în domeniul audiovizual, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting) şi/sau telefonie mobilã GPRS, într-un procent dupã cum urmeazã:
a) pentru radiodifuzare şi prin internet (simulcasting) se va plãti un procent suplimentar de 50% din sumele forfetare, respectiv din cele rezultate din aplicarea procentelor aplicate la baza de calcul, prevãzute mai sus;
b) pentru radiodifuzare şi prin internet şi prin telefonie mobilã GPRS se va plãti un procent suplimentar de 75% din sumele forfetare, respectiv din cele rezultate din aplicarea procentelor la baza de calcul, prevãzute mai sus;
c) pentru radiodifuzare exclusiv prin internet (webcasting), utilizatorul va plãti în funcţie de categoria televiziunii astfel:
(i) televiziunile prevãzute la pct. 3: între 0,6-0,8 lei/minut conţinând prestaţiile artiştilor interpreţi în domeniul audiovizual;
(ii) televiziunile prevãzute la pct. 5: între 0,4-0,6 lei/minut conţinând prestaţiile artiştilor interpreţi în domeniul audiovizual;
(iii) televiziuni muzicale: între 1-1,2 lei/minut conţinând prestaţiile artiştilor interpreţi în domeniul audiovizual.
7. Remuneraţia se plãteşte trimestrial pânã la data de 20 a primei luni urmãtoare trimestrului pentru care este datoratã.
8. (1) Utilizatorii au obligaţia sã transmitã trimestrial organismului de gestiune colectivã a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic, pânã la data de 15 a primei luni din trimestrul urmãtor un raport care va cuprinde:
a) lista completã a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual radiodifuzate, durata utilizãrii lor, denumirea fiecãrei videograme utilizate zilnic, producãtorul acesteia, numãrul şi numele artiştilor participanţi, durata de utilizare a fiecãrei videograme şi alte detalii stabilite de pãrţi. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismul de gestiune colectivã a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi prevãzute în prezenta metodologie;
b) baza de calcul a sumelor virate.
(2) Raportul va fi transmis în format electronic, va fi însoţit de o adresã de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnãtura şi ştampila utilizatorului, adresã prin care va fi confirmatã pe propria rãspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport.
9. Dupã efectuarea plãţilor, la solicitarea scrisã a organsimului de gestiune colectivã a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic, utilizatorul are obligaţia de a comunica acestuia copii certificate pe propria rãspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informaţiile pe baza cãrora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul care a primit din partea organismului de gestiune colectivã o asemenea cerere va avea un termen de maximum 15 zile pentru pregãtirea documentaţiei solicitate. Organismul de gestiune colectivã a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic, are dreptul sã cearã un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculãrii remuneraţiei, realizat de cãtre un auditor agreat de pãrţi.
10. Pentru întârzieri la platã utilizatorii datoreazã penalizãri de 0,2% pe zi de întârziere, aferente sumelor neachitate la termen.
11. Modificarea remuneraţiilor stabilite în sumã fixã se poate efectua periodic prin reactualizarea cu indicele de inflaţie, în conformitate cu dispoziţiile <>art. 131 4 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
12. Prezenta metodologie intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va putea fi modificatã numai dupã 3 ani, cu excepţia cazului în care dispoziţiile <>Legii nr. 8/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen.
13. Prezenta metodologie este valabilã pânã la intrarea în vigoare a noilor metodologii.

ANEXA 2
PROPUNERE DE METODOLOGIE
privind utilizarea prin radiodifuzare
a repertoriului de prestaţii artistice
din domeniul audiovizual
de cãtre organismele de televiziune

1. Pentru utilizarea repertoriului de prestaţii artistice din domeniul audiovizual aparţinând repertoriului protejat şi determinat conform legii, organismele de televiziune au obligaţia sã plãteascã o remuneraţie unicã echitabilã organismului de gestiune colectivã al artiştilor interpreţi sau executanţi, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauzã.
2. Plata remuneraţiei se va face trimestrial în baza unor contracte cu organismul de gestiune colectivã ale artiştilor interpreţi sau executanţi, iar remuneraţia se va stabili prin aplicarea la baza de calcul determinatã conform pct. 5 a unor procente diferenţiate direct proporţional cu ponderea utilizãrii repertoriului de prestaţii artistice din domeniul audiovizual, gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare.
3. Procentul aplicabil corespunzãtor unei ponderi de 100% a utilizãrii repertoriului gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare va fi de 0,3%.
4. Pentru ponderi ale utilizãrii inferioare, procentul de 0,3%, corespunzãtor ponderii de 100%, se va diminua direct proporţional cu diminuarea ponderii.
De exemplu: pentru o pondere de 30%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,1%, iar pentru o pondere de 10%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,03%.
5. Baza de calcul se constituie astfel:
a) din veniturile obţinute de utilizatori din activitatea care utilizeazã repertoriul protejat se scad: taxa pe valoarea adãugatã, taxa pentru publicitatea la bãuturi alcoolice, contribuţia la fondul cinematografic naţional şi orice alte taxe similare cãtre bugetul de stat sau local ce ar putea fi introduse ulterior;
b) în cazul societãţilor publice de televiziune, din totalul veniturilor se scad şi alocaţiile bugetare.
6. În condiţiile în care utilizatorul nu înregistreazã venituri, baza de calcul va fi constituitã de cheltuielile ocazionate de utilizarea repertoriului.
7. Organismele de gestiune colectivã vor pune la dispoziţia utilizatorilor (prin intermediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) repertoriul care genereazã drepturi conexe aflate în termenele de protecţie, prestaţiile audiovizuale aflate în afara acestui repertoriu nefiind luate în calcul la stabilirea ponderii utilizãrii repertoriului protejat.
8. Remuneraţia se plãteşte pânã la data de 25 a primei luni urmãtoare trimestrului pentru care este datoratã, datã la care se va transmite şi baza de calcul a sumelor virate.
9. Utilizatorii au obligaţia sã comunice organismelor de gestiune colectivã, pânã la data menţionatã la pct. 8, un raport privind utilizarea repertoriului de prestaţii artistice din domeniul audiovizual în trimestrul precedent. Pentru trimestrul de raportare, raportul va cuprinde lista operelor conţinând prestaţii artistice din domeniul audiovizual utilizate. Raportul va fi însoţit de o adresã de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnãtura şi ştampila utilizatorului, adresã prin care va fi confirmatã pe propria rãspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismul de gestiune colectivã a drepturilor conexe respective. Raportul va fi transmis şi în format electronic.
10. Pentru întârzieri la platã utilizatorii datoreazã, de la data scadenţei, dobânda legalã.
11. Prezenta metodologie va putea fi modificatã numai dupã 3 ani de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia cazului în care dispoziţiile <>Legii nr. 8/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivã sau utilizatorul va putea solicita iniţierea unei noi proceduri de negociere.
12. În relaţiile contractuale cu utilizatorii, organismele de gestiune colectivã a drepturilor conexe pot negocia tarife procentuale reduse faţã de cele prevãzute la pct. 3-6, în condiţiile legale şi statutare care reglementeazã activitatea acestora.

------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice